Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
481/2012 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

Základní pojmy §3

Omezení používání některých nebezpečných látek §4

Výrobce §5 §6

Zplnomocněný zástupce §7

Dovozce §8

Distributor §9

Společné ustanovení pro dovozce a distributora §10

Identifikace hospodářských subjektů §11

EU prohlášení o shodě §12

Předpoklad shody elektrozařízení §13

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE §14 §15

Účinnost §16

Příloha č. 1 - Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech

Příloha č. 2 - Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek

Příloha č. 3 - Seznam použití některých nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a monitorovacích a řídících přístrojích Zařízení používající nebo zjišťující ionizující záření

Příloha č. 4 - Postupy posuzování shody

Příloha č. 5 - EU prohlášení o shodě

INFORMACE

481

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 20. xxxxxxxx 2012

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 205/2002 Xx. a xxxxxx x. 34/2011 Xx., (dále xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx §2 písm. x), §12 x 13 xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a elektronických xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx.

§2

(1) Stanovenými xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xx xxxxxx §12 odst. 1 xxxx. a) zákona xxxxxxxxxxxxxxx. Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx alespoň jedné xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx, které xx xxxxxx xxx použití xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 X x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 500 V.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx elektrozařízení, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx domácnost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x telekomunikační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osvětlovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hračky, xxxxxxxx pro xxxxx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx i).

(3) Xxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxx, xxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx navržená x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daného xxxxxxxx a xxxxx xxx nahrazena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrženými xxxxxxxxxx,

x) velké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx instalace,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx schválení xxxx,

x) xxxxxxxxxx pojízdné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x profesionálnímu použití,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxxxx panely xxxxxx k použití x systému, xxxxx xx xxxxxxx, sestaven x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem trvalého xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro veřejná, xxxxxxxx, průmyslová a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx navržená xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x vývoje, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) velkým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestava xxxxxxx rozměrů xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě x jejich xxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x několika xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx montovány x instalovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx určeny xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dílem xxxxxxxxxx část elektrozařízení, xxxxx může xxxxxxxx xxxx elektrozařízení x xxx které elektrozařízení xxxxxx fungovat x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx části náhradním xxxxx se funkčnost xxxxxxxxxxxxxxx obnoví xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jmenovitým xxxxxxx nižším než 250 X určené xxx zapojení xxxxxxxxxxxxxxx x elektrické napájecí xxxx xxxx x xxxxxxxxxx propojení xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, mletí x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx která xx xx nechává xxxxxxxxx nebo vyrobit x xxxxx je xx trh xxx xxxxxxxx jménem nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx monitorovacími x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx určené výlučně x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx použití,

i) nesilničním xxxxxxxxx xxxxxxx určeným xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdrojem energie xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxxx vyžaduje xxx práci buď xxxxxxxx, nebo souvislý xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sledem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x který je xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Elektrozařízení xxxxxxx na xxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx příloha č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx x elektrozařízeních xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx též xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x náhradních xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx xxx používat xx stanovených podmínek xxxxxxxxx x přílohách č. 2 x 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3).

(4) Odstavec 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky4) x xx monitorovací a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx 22. xxxxxxxx 2014, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro5) xxxxxxx xx xxx xx 22. xxxxxxxx 2016, na průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxx xx 22. xxxxxxxx 2017 x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. j) uvedená xx xxx xx 22. července 2019. Xxxxxxx xxxxx XXXX, XXX, DBP x XXXX xx vztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx5) x xx monitorovací x řídicí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích přístrojů xxxxxxx xx trh xx 22. července 2021.

(5) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo náhradní xxxx xxx opravy, xxxxxxxx xxxxxxx, modernizaci xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx u:

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2006,

x) zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2014,

x) diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2016,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2014,

x) xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2017,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xx která xx xxxxxxxx výjimka x která xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx její xxxxxxxxx, x

x) elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx trh xxxx 22. červencem 2019.

(6) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx použití uskutečňuje x rámci kontrolovatelného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx 1. červencem 2006 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2016,

x) ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx monitorovacích x řídicích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2014 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2024,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedených na xxx před 22. xxxxxxxxx 2016 x xxxx použité x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx před 22. xxxxxxxxx 2026,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přístrojů uvedených xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2017 x jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx před 22. xxxxxxxxx 2027 x

x) x elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. j) xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2019 x xxxx xxxxxxx v elektrozařízeních xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2029.

(7) Xxxxxxx xxxxx XXXX, BBP, XXX x XXXX xx xxxxxxxxxx xx kabely xxxx xxxxxxxx xxxx xxx opravy, xxxxxxxx xxxxxxx, modernizaci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) elektrozařízení xxxxxxxxx xx xxx před 22. červencem 2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx vitro5), xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2021, x

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedených xx trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2021.

(8) Xxxxxxx xxxxx DEHP, XXX x DBP xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xx již vztahuje xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 51 x xxxxxxx XVII xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx registrace, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7).

Xxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxx zajistí, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxxx elektrozařízení xx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx nařízení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyžaduje, aby xxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stejně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx před xxxxxxxx elektrozařízení xx xxx xxxxxxxxx EU xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §12 x xxxxxxx označení XX x souladu s §14 v případě xxxxxxxxx xxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(4) Výrobce xxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx shoda xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x EU xxxxxxxxxx x shodě xx xxxx 10 xxx xx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx na trh.

(6) Xxxxxxx zajistí, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxx xxx, xxxxx, sériové číslo xxxx jakýkoli xxxx xxxxx umožňující jeho xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kdy to xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx neumožňuje, xxx xxxx požadovaná informace xxxxxxx xx obalu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

§6

(1) Výrobce xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě jména, x příjmení, obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx známku, pokud xx lze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxx jediného xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx případně stáhne x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které již xxxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx orgány členských xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx kterých xxxxxxxxxxxxxxx dodal xx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxx byla dodána xxxxxxxxx uživateli. X xxxxxx skutečnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxxx shodu xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Zplnomocněný xxxxxxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx XX prohlášení x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu 10 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zajistit xxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxx moc.

§8

Dovozce

(1) Dovozce může xxxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provedl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx požadované xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx XX x souladu x §14,

x) xxxxxxxx, xxx xx něm xxx xxxxxx xxx, série, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxx xxxx v dokladu xxxxxxxxxx k elektrozařízení,

f) xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xx obalu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ochrannou xxxxxx, xxxxx xx lze xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx lze xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxxxxx-xx xx jeho rozměr xxxx povaha, xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, své xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ochrannou xxxxxx, xxxxx xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx lze kontaktovat.

(3) Xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxxxx elektrozařízení na xxx uchovává kopii XX prohlášení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru x zajistí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxx, xxxxx nebude uvedeno xx xxxxxxx x xxxxxx požadavky; xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(5) Xxxxxxx, xxxxx se domnívá xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, které uvedl xx xxx, není x souladu x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx požadavky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx opatření, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx a x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx elektrozařízení, x xxxxx bylo zjištěno, xx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx dodána xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozumí. Dovozce xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx shodu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, zda

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx x §14,

x) xxxx x němu přiloženy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x dovozce xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6, §6 odst. 1 x §8 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx důvod xx xxxxxxxx, xx elektrozařízení xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodat xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s těmito xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx nebo má-li xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx na xxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx budou přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektrozařízení xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx stáhne x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxx dodáno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O nesouladu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odůvodněné žádosti xxxxxxx informace a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xx jejich xxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§10

Společné ustanovení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce, jestliže xx xxx uvedou xxxxxxxxxxxxxxx pod svým xxxxxx xxxx ochrannou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxx xx xxx uvedeno, xxxxxxxx, xxxxx může ovlivnit xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nad trhem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kterým xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytují xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxxx, xx xxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

XX prohlášení o xxxxx

XX xxxxxxxxxx o xxxxx potvrzuje, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4. XX xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x českém xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§13

Předpoklad xxxxx elektrozařízení

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx opak, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx CE xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x §4 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx

x) s harmonizovanými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx normami, které xxxxxxxxx normy xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxx písmene a),

se xx xx xx, xx splňují požadavky xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX

(1) Elektrozařízení xxxxxxx xxxx dodávané xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx označením XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6).

(2) Xxxxxxxx XX musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx výrobnímu xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx možné xxxx xx nelze xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2018 Sb.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2. xxxxx 2013.

Xxxxxxxx vlády:
RNDr. Xxxxx v. r.
Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:
XXXx. Xxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x nařízení vlády x. 481/2012 Xx.

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v homogenních xxxxxxxxxxx

Xxxxx (0,1 %)

Rtuť (0,1 %)

Xxxxxxx (0,01 %)

Xxxxxxxxxx xxxxx (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxx difenylethery (XXXX) (0,1 %)

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (XXXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxx (XXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) (0,1 %)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxx platnosti a xxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx (xx jeden xxxxx):

1x)

Xxx xxxxxxxxx osvětlování &xx; 30 X: 2,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xx; 30 X: 2,5 xx

Xxxxx xx 24. února 2023

1x)

Xxx všeobecné osvětlování ≥ 50 X x < 150 X: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ≥ 150 X: 15 xx

Xxxxx do 24. února 2023

1e)

Pro xxxxxxx kruhového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx trubice ≤ 17 xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1f)

Rtuť x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx):

1x)-X Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 5 xx Xxxxx xx 24. února 2027
1x)-XX Xxx xxxxxxxx účely: 5 mg Platí do 24. února 2025

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xx; 30 W s xxxxxxxxxx 20 000 x xxxx xxxxx: 3,5 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

2x)

Xxxx x dvoupaticových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro všeobecné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (na xxxxx xxxxxxx):

2x) 1)

Pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ≤ 9 xx (xxxxxxxxx X2): 4 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x) 2)

Xxx zářivky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x průměrem xxxxxxx ≥ 9 mm x ≤ 17 xx (například X5): 3 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

2x) 3)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trubice &xx; 17 mm x ≤ 28 xx (xxxxxxxxx X8): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. února 2023

2x) 4)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx životnosti x průměrem xxxxxxx &xx; 28 mm (xxxxxxxxx T12): 3,5 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

2x) 5)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (≥ 25 000 x): 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2b)

Rtuť x xxxxxx zářivkách, xxxxx xxxxx nepřevyšuje (xx xxxxx xxxxxxx):

2x) 1)

Pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx luminofory x xxxxxxxx xxxxxxx > 28 mm (xxxxxxxxx X10 a X12): 10 xx

Xxxxxxxx do 13. xxxxx 2012

2b) 2)

Xxx xxxxxxxxxx zářivky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx): 15 xx

Xxxxxxxx do 13. xxxxx 2016

2x) 3)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trubice &xx; 17 xx (například X9): 15 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023; od 25. xxxxx 2023 xx 24. xxxxx 2025 xxxx být xxxxxxx 10 mg xx xxxxx xxxxxxx

2x) 4)-X Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx účely (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx): 15 xx Xxxxx do 24. xxxxx 2025
2x) 4)-XX Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 15 mg Platí xx 24. xxxxx 2027
2x) 4)-XXX Xxxxxxx xxxxxxx: 15 xx Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

3

Rtuť x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx (CCFL) x zářivkách x xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx na xxx xxxx 24. xxxxxx 2022, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx):

3x)

Xxx xxxxxx (≤ 500 xx): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

3x)

Xxx xxxxxxx xxxxxx (> 500 xx a ≤ 1 500 mm): 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

3x)

Xxx xxxxxx (&xx; 1 500 mm): 13 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

4x)

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx výbojku): 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4x)-X Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx luminoforem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx spektrálního xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xx jednu xxxxxxx xxxx xxx použito xx 15 mg xxxxx Xxxxx do 24. xxxxx 2027

4b)

Rtuť xx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx xx zlepšeným xxxxxxx xxxxx Xx &xx; 80 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (na xxxxx xxxxx): X ≤ 105 X: xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 16 xx

Xxxxx xx 24. února 2027

4x)-X

Xxxx xx vysokotlakých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xx &xx; 60 xxx xxxxxxxxx osvětlování, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx jeden xxxxx): X ≤ 155 X: xx jeden xxxxx xxx použít 30 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023

4b)-II

Rtuť xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx barev Ra &xx; 60 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxx (na xxxxx hořák): 155 X &xx; P ≤ 405 W: xx xxxxx xxxxx xxx použít 40 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

4x)-XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbojkách xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xx &xx; 60 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx): P &xx; 405 X: xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 40 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023

4x)

Xxxx v jiných xxxxxxxxxxxxx sodíkových výbojkách xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřevyšuje (xx jeden xxxxx):

4x)-X

X ≤ 155 W: 20 xx

Xxxxx do 24. února 2027

4x)-XX

155 X < X ≤ 405 X: 25 mg

Platí do 24. xxxxx 2027

4c)-III

P &xx; 405 W: 25 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4x)

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 13. xxxxx 2015

4x)

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výbojkách

Platí xx 24. xxxxx 2027

4f)-I

Rtuť x xxxxxx výbojkách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx příloze

Platí do 24. února 2027

4x)-XX Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rtuťových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxx výkon ≥ 2000 XXXX xxxxxx Xxxxx do 24. xxxxx 2027
4f)-III Rtuť ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx 24. xxxxx 2027
4x)-XX Xxxx xx výbojkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4x)

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, dekorativní či xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a světelná xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx na:

a) 20 xx xx pár xxxxxxxx + 0,3 xx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 80 xx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teplotám xxx 20 °X;

x) 15 xx xx pár xxxxxxxx + 0,24 xx xx xx xxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx 80 xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018.

5x)

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

5x)

Xxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřevyšuje 0,2 % xxxxxxxxxxxx

6x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx prvek v xxxxx pro účely xxxxxxxxx obrábění a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 0,35 % xxxxxxxxxxxx olova

Platnost do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g),

c) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. j)

6a)-I Olovo xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx obrábění, xxxxxxxxxx xx 0,35 % xxxxxxxxxxxx olova, x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahujících xx 0,2 % xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x)

6x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx 0,4 % xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g) x x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx vitro x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. j)

6b)-I Olovo jako xxxxxxxx prvek xx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahujících xx 0,4 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x recyklace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šrotu Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) až x) a x)
6x)-XX Xxxxx xxxx xxxxxxxx prvek xx slitinách hliníku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 0,4 % hmotnostních xxxxx Xxxxxxxx xx 18. xxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až f) x x)

6x)

Xxxxxxx mědi xxxxxxxxxx xx 4 % xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x h), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

7x)

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tavení, xxxxxxxxx xxxxxxx olova xxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxxxx olova xxxx xxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x), s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx 24 této xxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g),

d) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x)

7x)

Xxxxx x pájkách xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx ukládání xxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx přepínání, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x správu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

7x)-X

Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx keramických částech xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxx, kromě dielektrických xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx do:

a) 21. července 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx 34 xxxx xxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) a x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

7x)-XX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 125 X nebo stejnosměrné xxxxxx 250 V xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 7 x)-X x 7 x)-XX xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x),

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů,

c) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. h) x pro elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)

7x)-XXX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx keramických xxxxxxx kondenzátorů xxx xxxxxxxxx střídavé xxxxxx xxxxx xxx 125 X nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx 250 V

Platnost xx 1. xxxxx 2013 x po xxxxx datu může xxx xxxxxxx v xxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxx 2013

7x)-XX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bázi PZT (xxxxxx roztoků xxxxx xxxxx, zirkonu x xxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací a xxxxxx přístroje podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

8x)

Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 x xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxx 2012

8x)

Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), h) x x). Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g),

c) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx elektrozařízení podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)

8x)-X

Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontaktech používaných:

a) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx hermetických xxxxxxxxx xxxxxxxx motorů,

d) xx spínačích xxxxxxxxxx xxxxxx

1. pro xxxxxxxxx xxxxxxxx proud 6 X x vyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 250 V x xxxxxx, nebo

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 12 X x xxxxx při xxxxxxxxxx střídavém napětí 125 X x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20 X a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 18 X x vyšším x

x) ve xxxxxxxxx xxx použití xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napětí ≥ 200 Xx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x x). Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021

9

Šestimocný xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x absorpčních xxxxxxxxxx xx 0,75 % xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. g), h) x x). Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přístrojů,

b) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).

9 a)-I Šestimocný xxxxx xx 0,75 % hmotnostních xxxxxxxxx xxxx antikorozní xxxxxxx x xxxxxxxxx roztoku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx nebo xxxxxxxx fungovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nižším xxx 75 X xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx f) x x).

Xxxxxxxx xx 5. xxxxxx 2021.

9 x)-XX

Xxxxxxxxxx xxxxx do 0,75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činidlo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx plně xxxx částečně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkonem 75 X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) navržených xxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x i).

Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021.

9x)

Xxxxx x olověných ložiskových xxxxxxx x xxxxxxxxx x kompresorech obsahujících xxxxxxxx látku x xxxxxxxxx vytápění, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x j). Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. j),

c) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) x x)

9x)-X Xxxxx x xxxxxxxxx ložiskových xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxxx 9 xX xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a chlazení (XXXXX) Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 21. července 2019

11a)

Olovo xxxxxxxxx x pružných xxxxxxxxxxxxx systémech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx typu X-xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx elektrozařízení, xxxxx byla xxxxxxx xx trh před 24. zářím 2010

11b)

Olovo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxx se zalisovanými xxxxxx typu C-press

Platnost xx 1. xxxxx 2013 x po xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx uvedena xx xxx před 1. xxxxxx 2013

12

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x modulu xxxx X-xxxx xxx vedení xxxxx

Xxxx xxx použito x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx xxx xxxx 24. xxxxx 2010

13x)

Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx účely

Vztahuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x). Platnost xx:

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx

13x)

Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx používaném xxx etalony xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x)

13x)-X Xxxxx xx xxxxxxxxxx skle xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x). Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021
13x)-XX Xxxxxxx x koloidně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sklech, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx 39 a 39a) xxxx xxxxxxx
13x)-XXX Xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

14

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxx prvky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x sadou xxxxxxxxxxxxxx x obsahu xxxxx xxxxxx xxx 80 % a nižším xxx 85 % xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 x xx xxxxx xxxx xxxx xxx použito x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena xx trh před 1. xxxxxx 2011

15

Olovo x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrického xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx integrovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxx Chip"

Vztahuje xx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x), h) x x). Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) x h), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů,

b) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

15x)

Xxxxx x pájkách pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrického xxxxxxx xxxx polovodičovým xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxx Xxxx", - xxxxx-xx se o:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx 90 xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx s xxxxxxx 300 xx2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx), nebo

c) xxxxxxx x vrstvenými xxxx, v nichž xxx xx xxxxxx 300 mm2 nebo xxxxx xxxxx křemíkové xxxxxx xxxx xxxxxx 300 xx2 xxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x). Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021

16

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx do 1. xxxx 2013

17

Xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxx xx výbojkách x xxxxxxx intenzitou xxxxxx (HID) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx reprografických xxxxxxxxxx

18x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 1 % xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x diazografické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hmyzu, xxxxxxxxxxxxxx x konzervovacích xxxxxxxxx x obsahující xxxxxxxxxx xxxx například XXX ((Xx,Xx)2 XxXx2X7:Xx)

Xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011

18x)

Xxxxx jakožto aktivátor xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxxx-xx používány xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx XXX (XxXx2X5:Xx)

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) až x) x i),

b) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

18x)-X Xxxxx jakožto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prášku (xxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx XXX (XxXx2X5: Pb), xxxx-xx xxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxxxxxxxxxxx vybavení Platnost xx 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x výjimkou xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx položka 34 přílohy č. 3

19

Xxxxx obsahující XxXxXx-Xx x XxXxXx-Xx x určitých xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx x XxXx-Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, energeticky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2011

20

Oxid xxxxx xx skle xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a zadních xxxxxxxx x plochých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (LCD)

Platnost xx 1. xxxxxx 2011

21

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sklo, jako xx borosilikátové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x) x j). Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) x x), x xxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx prostředků in xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

21x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EEZ

Vztahuje xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) x x), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx 21x) xxxx 39 xxxx přílohy. Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021

21x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sklo nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x) až x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx položek 21x) xxxx 39 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx 21. července 2021

21x) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) a x). Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021

23

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx roztečí, xxxxxx xxx konektorů x xxxxxxx 0,65 xx xxxx xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx elektrozařízení, která xxxx xxxxxxx na xxx xxxx 24. xxxxx 2010

24

Olovo x xxxxxxxxxx pájkách pro xxxxxx otvorem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádaných keramických xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x h), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)

25

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavebních komponentech, xxxxxxx těsnicí xxxxx x xxxxxxxx kroužku

26

Oxid xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx x černým xxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2011

27

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx akustického xxxxxx 125 xX SPL x xxxxxxx)

Xxxxxxxx xx 24. xxxx 2010

29

Olovo x křišťálovém xxxx xxxxx xxxxxxx X (xxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4) xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS xx xxx 15. xxxxxxxx 1969 o xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skla

Platnost xx:

x) 21. července 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx diagnostických zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 xxx diagnostické zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g),

d) 21. července 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. h) x pro elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

30

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx spoje elektrických xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx tlaku xx xxxx 100 xX (X) x xxxxx

31

Xxxxx x pájecích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bez obsahu xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx krystalů, v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

32

Xxxx xxxxx v xxxxxxx fritě xxxxxxxxx xx výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx celků pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trubice

Platnost do:

a) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x),

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx přístrojů,

c) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. j)

33

Olovo x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx drátů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 100 μx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

34

Xxxxx x prvcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z kovovo-keramických xxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. g) x h), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů,

c) 21. července 2023 xxx diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. července 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. j)

36

Rtuť xxxxxxxxx xxxx inhibitor xxxxxxxxxxxx katody ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahem xx 30 xx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010

37

Xxxxx v xxxxxxxx vrstvě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xx skla na xxxx borátu zinečnatého

Platnost xx:

x) 21. července 2021 pro elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx f) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)

38

Xxxxxxx x xxxx kademnatý x pastách pro xxxxxx vrstvy xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

39x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kvantových xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ("xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (&xx; 0,2 µx Xx xx xx2 xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2019

40

Kadmium xx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx optické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení

Platnost xx 31. xxxxxxxx 2013

41

Xxxxx v xxxxxxx x povrchové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx součástí a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx systémech xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx držených spalovacích xxxxxx (xxxxx XX:1, XX:2 x XX:3 xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/68/ES ze xxx 16. xxxxxxxx 1997 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxxx plynných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pojízdné xxxxxx)

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů,

b) 31. xxxxxx 2022 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x), x) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. g),

d) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

42

Xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx využití:

a) s xxxxxxxx zdvihovým xxxxxxx xxxxxx ≥ 15 xxxxx, nebo

b) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx &xx; 15 xxxxx, přičemž xxxxx xx určen pro xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx k zahájení x plným zatížením xxxx xxx kratší xxx 10 sekund; xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nepříznivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 x) této xxxxxxx

Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024

43

Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx v xxxxxxxxx dílech x xxxxxxxx pro xxxxxxx x zařízeních, jež xxxxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx měkčené xxxxxxxx materiály xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dlouhodobého styku x xxxxxxx kůží x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx nepřesahuje:

a) 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx těsnících kroužků,

2. xxxxxxxxxxxxx těsnících xxxxxxx, xxxx

3. pryžových dílů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složených x xxxxxxx 3 součástí xxxxxxxxxxx x motoru x využívajících elektrický, xxxxxxxxxx xxxx hydraulický xxxxx, xxxx

x) 10 % hmotnostních xxxxxxx x xxxxxxx dílů x xxxxxxx kaučuku, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x).

Xxx xxxxx této xxxxxxx xx "xxxxxxxxxxx stykem x lidskou kůží" xxxxxx nepřetržitý xxxx x xxxxx xxxx xxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx styk x xxxxx více xxx 30 xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx do 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).
44 Xxxxx x pájkách xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx motoru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) ze xxx 14. xxxx 2016 x požadavcích xx mezní hodnoty xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x schválení typu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strojích, x změně xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x (EU) č. 167/2013 x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX, jež xxxx instalovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxx, ale používaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024 pro elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. j).
45 Diazid xxxxx, styfnát olova, xxxxxxx-xxxxxxxxxx, orthoolovičitan xxxxxxxx x xxxx olovičitý x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx iniciátorech výbušnin xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v pyrotechnických xxxxxxxxxxxx složích x xxxxxxx intervalem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x elektrických iniciátorech xxxxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxx se xx elektrozaříz
ení podle §2 xxxx. 2 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx 20. xxxxx 2026.

Příloha x. 3 x nařízení vlády x. 481/2012 Sb.

Seznam xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x monitorovacích x xxxxxxxx přístrojích

Zařízení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx, xxxxxxx x rtuť x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx v zařízeních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx záření: xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxxx fritě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zesilovačích a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx laserů x vakuové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

6. Olovo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětech.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx difrakčních xxxxxxxx.

8. Zdroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kadmia pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx fluorescenční xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, detektory a xxxxxxxxx

1x. Xxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrodách xxxxxx xxxx pH elektrod.

1b. Xxxxxxx anody x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1x. Xxxxx, xxxxxxx a xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záření.

1d. Xxxx x referenčních elektrodách: xxxxxxx rtuťný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx rtuťnatý.

Ostatní

9. Kadmium x xxxxxx-xxxxxxxxxx laserech.

10. Xxxxx x kadmium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Olovo xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Olovo x kadmium v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístrojích xxxxxxxxxx rezonance (XXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení (XXXXX), xxxxxxxxx magnetické xxxxxxxxx (XXX) nebo hmotnostních xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX). Platnost xx 30. xxxxxx 2021.

13. Xxxxx v xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx piezoelektrických materiálech xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxx v xxxxxxx xxx spojování x xxxxxxxxxxxxxx měniči.

16. Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ztrátové xxxxxx, xx vysokofrekvenčních xxxxxxxxxxx XX x x xxxx v xxxxxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 20 xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

17. Xxxxx x pájkách x xxxxxxxxxx pohotovostních xxxxxxxxxxxxxxx.

18. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 8-14 µx.

19. Xxxxx x displejích x tekutých krystalů xx křemíkové xxxxxx (XXxX).

20. Kadmium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu xxx rentgenové xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxx xxx rentgenové xxxxxxx uvedené na xxx EU xxxx 1. xxxxxx 2020.

22. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx používaný do xxxxxxxxxxxxxxxx rámů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x x lokalizačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx 30. xxxxxx 2021.

23. Olovo xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického vybavení xxxxxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx. Xxxxx do 30. xxxxxx 2021.

24. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx hliníku a xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrazu. Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

25. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x skladovacích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nižších než -20 °X. Platí xx 30. xxxxxx 2021.

26. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale používají xxx xxxxxxx nižší xxx - 20 °X:

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potahů desek xxxxxxxxx spojů,

c) x xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x kabelů,

d) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx snímačů a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nižších xxx - 150°C.

Platí xx 30. června 2021.

27. Xxxxx

- x xxxxxxx,

- v xxxxxxxx xxxxxx koncovek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxx elektrických xxxxxx, xxxxxxxxxxx stínění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných

a) x magnetickém poli x xxxxxx 1 x kolem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx magnetické xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx 1 x xx xxxxxxxx povrchu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro používaných x nukleární xxxxxxxx x přenosu a xxxxxxxxx xxxxxx paprsků,

c) x neintegrovaných cívkách xxx XXX, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 23. xxxxx 2022, nebo

d) x xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cívek xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x okruhu 1 m kolem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx snímkování pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxxx 2024.

Výjimky podle xxxxxx x) a x) xxxxx xx 30. xxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x d) xxxxx xx 30. xxxxxx 2027.

28. Olovo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kadmia x x xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx 31. prosince 2017.

29. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx slitinách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kryogenního chladiče x/xxxx xxxxxxxxx chlazených xxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx chlazených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kategorie 8) a/nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx 30. xxxxxx 2021.

30. Šestimocný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro rentgenové xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 a x náhradních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx XX xxxx 1. xxxxxx 2020.

31. Xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 391/2016 Sb.

31x. Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje x rámci kontrolovatelného xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jsou diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx;

x) 21. xxxxxxxx 2023, jde-li x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx;

x) 21. července 2024, jde-li x xxxxxxx x elektronových xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Xxxxx v xxxxxxx xx deskách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx magnetickou xxxxxxxxx (XXX). Xxxxx do 31. xxxxxxxx 2019.

33. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx deskách xxxxxxxx spojů xxxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXx x XXx xxxxx xxxxxxxx 93/42/EHS xxx přenosných pohotovostních xxxxxxxxxxxxx. Pro třídu XXx xxxxx xx 30. xxxxxx 2016 x xxx třídu XXx xx 31. xxxxxxxx 2020.

34. Xxxxx xx používáno jako xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (XxXx2X5:Xx). Xxxxx xx 22. xxxxxxxx 2021.

35. Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podsvícení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x průmyslových monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2017. Xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024.

36. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx konektorových systémech xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx typu X-xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Platí do 31. prosince 2020. Xx xxxxx xxxx xx smí používat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxx 2021.

37. Xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx v širokém xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vodivosti xxxxxxxxx 1 řád (xxxxxxxxx rozsah xx 0,1 xX/x xx 5 xX/x), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxx přesnost +/- 1 % xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx elektrody vůči xxxxxx, a to x kterémkoli x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx < xX 1,

xx) xxxxxxx xx zásaditostí &xx; xX 13,

xxx) korozivní xxxxxxx xxxxxxxxxx halogenový xxxx,

x) xxxxxx vodivostí xxxxxxx xxx 100 xX/x, xxxxx xx xxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx 31. prosince 2025.

38. Xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tomografii a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019. Xx tomto xxxx se xxx xxxxxxxx v náhradních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xx xxx před 1. xxxxxx 2020.

39. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx iontů, xxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx je omezen xx xxxxxxxxx 3 xx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx + xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 mm, x alternativní konstrukce, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xx vědecky x xxxxxxxxx neproveditelná,

b) xxxxxxxxxxxx prostorové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) časová xxxxxx xx kratší xxx 25 xx,

xx) xxxxxx xxxxxxx vzorků xx xxxxx než 149 xx2,

xxx) multiplikační činitel xx větší než 1,3 x 103,

x) xxxxxx odezva xxxxxx xxx 5 ns xxx detekci xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx větší xxx 314 xx2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 4,0 x 107.

Xxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje,

b) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx,

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx.

40. Xxxxx x dielektrických xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 125 X střídavých nebo 250 X stejnosměrných xxx xxxxxxxxxx monitorovací x řídicí xxxxxxxxx. Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020. Po xxxxx datu xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxx xxxx 1. xxxxxx 2021.

41. Xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x polyvinylchloridu (XXX) použitém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx in xxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx tekutin x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

42. Xxxx v xxxxxxxxx elektrických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (&xx; 50XXx). Xxxxx do 30. června 2026.

43. Xxxxxxxx xxxxx xXxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxx než 10 xxxxxxxxx. Xxxxx xx 15. xxxxxxxx 2023.

44. Xxxxxxx xx snímačích xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozlišením xxxxxx xxx 450 xxxxxxxxxxx řádků, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesahujícím 100 Xx/x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 kGy. Vztahuje xx na monitorovací x řídicí přístroje xxxxxx průmyslových xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x). Xxxxx xx 31. xxxxxx 2027.

45. Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x iontově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x místě xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2028.

46. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX). Platí xx 1. xxxxx 2024.

47. Xxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx (XXX) a xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx k xxxxxx opravě xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx spotřebitel xx x xxxxxx opětovném xxxxxxx dílů xxxxxxxxxx. Xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2028.

48. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vodičích x xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxx (BSCCO) a xxxxx v elektrických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Platí xx 30. xxxxxx 2027.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Sb.

Postupy xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx řízení xxxxxx xx postupem xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx 2, 3 a 4 x na xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxx x prohlašuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx vypracuje technickou xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky x x míře xxxxx xxx posouzení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Technická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx:

2.1 celkový xxxxx xxxxxxx,

2.2 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx.,

2.3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výrobku,

2.4 xxxxxx harmonizovaných xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx byly xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebyly; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx norem se x technické xxxxxxxxxxx xxxxxx ty xxxxx, xxx xxxx použity,

2.5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.,

2.6 xxxxxxxxx x zkouškách.

3. Xxxxxx

Xxxxxxx přijme xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx proces x xxxx xxxxxx zajišťovaly xxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx na xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

4.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx dobu xxxxxx let xxxx, xx xxx výrobek xxxxxx na xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx vypracováno.

Kopie xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

5. Zplnomocněný xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 4 xxxxx xxx jeho xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny x xxxx xxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx.

XX xxxxxxxxxx x xxxxx

X.... (xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxx prohlášení x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx odpovědnost výrobce (xxxx osoba xxxxxxxxx xx instalaci):

Předmět xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx vysledovat; xxxx případně obsahovat xxxxxxxxxx):

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ve xxxxx x nařízením xxxxx č. ... /2012 Xx., x xxxxxxx používání některých xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx odkazy na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx použity, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx za x jménem:

(místo x xxxxx vydání):

(jméno, xxxxxx) (xxxxxx):

Informace

Právní xxxxxxx č. 481/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

391/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.11.2017 x 22.7.2019

101/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx., o omezení xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x elektronických zařízeních, xx znění nařízení xxxxx x. 391/2016 Xx.

x účinností xx 6.7.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 21.11.2018 x 12.6.2019

146/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 481/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 22.7.2019&xxxx; x 1.3.2020

121/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných látek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

344/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných látek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2020

334/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.7.2022

120/2022 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 21.5.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.10.2022

45/2023 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 481/2012 Xx., x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU ze dne 8. xxxxxx 2011 x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 2012/50/EU ze xxx 10. října 2012, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění příloha XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2012/51/EU ze dne 10. října 2012, xxxxxx xx pro xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/1/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x výjimku pro xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a třecích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2014/2/EU xx xxx 18. října 2013, xxxxxx xx xxx účely přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx povlacích zesilovačů xxxxxx xxx rentgenové xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxx EU xxxx 1. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/3/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxx x octanu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx fixaci xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx gamaterapii a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/4/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vakuově xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx zesilovačích xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/5/EU xx xxx 18. října 2013, xxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx olovo x xxxxxxx na deskách xxxxxxxxx spojů, x xxxxxxxx xxxxxx koncovek xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x pájkách xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx normálních x skladovacích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx než -20 °C.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/6/EU ze xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx se x xxxxxx přizpůsobení technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxx v povrchových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících nemagnetické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx -20 °X.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/7/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx koncovek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx spojů, spojích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných a) x magnetickém xxxx x okruhu 1 x od xxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx magnetické xxxxxxxxx pro lékařské xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx být x xxxxx okruhu xxxxxxxxx, xxxx x) x xxxxxxxxxxx xxxx x okruhu 1 x od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x magnetů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přenosu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2014/8/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/9/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx x kovovém pojivu xxxxxxxxxxxxx materiálů v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxx supravodivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení (XXXXX), nukleární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx transformací (XXXX).

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/10/EU ze xxx 18. října 2013, kterou xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 8) x/xxxx v xxxxxxxxxxxx přístrojích xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/11/EU ze xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx šestimocný chrom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zesilovačů obrazu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2019 a x xxxxxxxxxx dílech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxx XX xxxx 1. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/12/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxx x pájkách xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx získávání xxx pozitronové xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), které xxxx začleněné do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx 2014/13/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx se z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxx v xxxxxxx xx osazených deskách xxxxxxxx xxxxx používaných xx xxxxxx mobilních xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx XXx a XXx xxxxx xxxxxxxx 93/42/EHS xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/14/EU xx dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx 3,5 xx na xxxxx xxxxxxx v jednopaticových xxxxxxxxxxx zářivkách xxx xxxxxxxxx osvětlování 30 X x xxxxxxxxxx 20&xxxx;000 x nebo xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/15/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, kterou xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro olovo, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx obsažený x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradních xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2014 x používaných x xxxxxxxxx 8 zařízení xxxxxxxxx xx trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2021 xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje x xxxxx kontrolovatelného xxxxxxxxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx je x opětovném použití xxxx informován.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/16/EU ze dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku pro xxxxx jako xxxxxxxxx xx fluorescenčním xxxxxx xx výbojek, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx BSP (BaSi2O5:Pb).

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/69/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx keramických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 125 X xxxxxxxxxx xxxx 250 V xxxxxxxxxxxxxx pro průmyslové xxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/70/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxx x mikrokanálových xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2014/71/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx olovo x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx velkoplošných prvků x vrstvených čipů.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/72/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x povrchové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx součástí x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/73/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, kterou xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx olovo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci 2014/74/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx používané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než se xxxxxxxxxxxx kolíky xxxx X-xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/75/EU xx dne 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/65/EU, xxxxx jde o xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx (CCFL) xxx podsvícení displejů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 xx xx zářivku, používaných x průmyslových monitorovacích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2017.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci 2014/76/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x speciální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2015/573/EU xx dne 30. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx jde x xxxxxxx pro olovo x polyvinylchloridových čidlech xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx vitro.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2015/574/EU ze xxx 30. xxxxx 2015, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxx intravaskulárního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx snímání. Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2015/863/XX xx xxx 31. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2016/585/EU xx xxx 12. xxxxx 2016, xxxxxx xx xx xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx chrom x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (PBDE) xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx mikroskopů x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2016/1028/EU xx xxx 19. xxxxx 2016, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teplotních čidel x určitých zařízeních.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2016/1029/EU xx xxx 19. xxxxx 2016, xxxxxx xx xx xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx o výjimku xxx xxxxxxxx xxxxx x Herschových xxxxxxxx x xxxxxxxxx kyslíkových xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/1009 xx xxx 13. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x olova xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx odrazivosti.

Směrnice Komise x přenesené pravomoci (XX) 2017/1010 xx xxx 13. března 2017, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/1011 xx dne 15. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/1975 xx dne 7. srpna 2017, xxxxxx xx pro xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2102 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2017, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/65/XX x omezení xxxxxxxxx některých nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/736 xx xxx 27. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx použití xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/737 ze xxx 27. xxxxx 2018, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/65/EU, xxxxx jde x xxxxxxx xxx použití xxxxx x letovacích xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v diskoidních x plochých vícevrstvově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kondenzátorech.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/738 xx xxx 27. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx olova x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/739 ze xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/740 xx xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prvku xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/741 xx xxx 1. xxxxxx 2018, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx olova xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/742 xx dne 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x pájkách x xxxxxxx bodem xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/178 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x výjimku xxx použití olova x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/169 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x výjimku xxx použití xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx keramických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/170 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx olova x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na bázi XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/171 xx xxx 16. listopadu 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v elektrických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/172 xx dne 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx pro xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v pájkách xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxx Xxxx".

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/173 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/174 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU, xxxxx jde o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxx 69/493/XXX.

Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2019/175 ze xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx oxidu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výrobě xxxxxxxx montážních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/176 ze xxx 16. listopadu 2018, xxxxxx xx pro xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxx použití xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/177 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx použití olova xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1845 xx xxx 8. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x motorech.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1846 xx dne 8. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx olovo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spalovacích xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/364 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/360 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxx x poplatinovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/361 xx dne 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxxxx šestimocného xxxxxx jako antikorozního xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/365 ze xxx 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxx držených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x polyvinylchloridu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx tělních tekutin x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/647 xx xxx 15. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) použití.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2021/884 xx xxx 8. xxxxxx 2021, kterou xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x systémech xxxxxxxxxxxxxxxxx ultrazvukového xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/1978 ze xxx 11. srpna 2021, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx (DBP) x diisobutylftalátu (DIBP) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x používaných x xxxxxx opravě xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/1979 xx xxx 11. xxxxx 2021, kterou xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cívkách xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezonance (XXX).

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2021/1980 xx xxx 11. srpna 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx jde o xxxxxxx xxx použití xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX) v xxxxxxx selektivních elektrodách xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a/nebo dialyzátu.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/274 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x zářivkách s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/275 xx xxx 13. prosince 2021, kterou se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/276 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osvětlování.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/277 ze xxx 13. prosince 2021, xxxxxx se x xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách xxx xxxxxxxxx osvětlování 30 X x xxxxxxxxxx 20 000 x nebo xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/278 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/279 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/280 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx použití rtuti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/281 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx v jednopaticových (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/282 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx luminoforem.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/283 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/284 xx xxx 16. prosince 2021, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osvětlování. Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/287 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx pro použití xxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxx všeobecné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1631 xx xxx 12. xxxxxx 2022, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx kabelech a xxxxxxxx z xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1632 xx xxx 12. xxxxxx 2022, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x některých zařízeních xxx snímkování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Nařízení xxxxx č. 55/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx.

3) Xx. 5 x xxxxxxx x. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/EU.

4) Xxxxxxxx vlády č. 54/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx trh a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

7) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/796/EHS x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.