Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024.


Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
481/2012 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

Základní pojmy §3

Omezení používání některých nebezpečných látek §4

Výrobce §5 §6

Zplnomocněný zástupce §7

Dovozce §8

Distributor §9

Společné ustanovení pro dovozce a distributora §10

Identifikace hospodářských subjektů §11

EU prohlášení o shodě §12

Předpoklad shody elektrozařízení §13

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE §14 §15

Účinnost §16

Příloha č. 1 - Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech

Příloha č. 2 - Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek

Příloha č. 3 - Seznam použití některých nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a monitorovacích a řídících přístrojích Zařízení používající nebo zjišťující ionizující záření

Příloha č. 4 - Postupy posuzování shody

Příloha č. 5 - EU prohlášení o shodě

INFORMACE

481

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxx 2012

x xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 205/2002 Xx. x xxxxxx č. 34/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") k provedení §2 xxxx. x), §12 x 13 xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx výrobky xxxxx tohoto nařízení xxxx ve xxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx rozumí zařízení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jedné xx xxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x výrobě, xxxxxxx a měření xxxx energie a xxxx, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 000 V x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;500 V.

(2) Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x malé xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroje,

f) xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx prostředky,

h) monitorovací x řídicí přístroje xxxxxx průmyslových monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx automaty x

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx kategorií x písmenech x) xx i).

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům,

b) zařízení xxxxxx pro vyslání xx vesmíru,

c) zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx nahrazena pouze xxxxxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stacionární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx2),

x) fotovoltaické xxxxxx xxxxxx x použití x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, sestaven x odborně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x určeném xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx podniky, x

x) xxxxxxxxx varhany.

§3

Základní pojmy

Pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strojů, xxxxxxxx xxxx součástí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx instalovány x xxxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostorách xxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx instalací xxxxxx velkých xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x instalovány odbornými xxxxxxxxxx, xxxx určeny xx stálému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx demontovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náhradním xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxx elektrozařízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 250 X xxxxxx xxx zapojení elektrozařízení x elektrické napájecí xxxx xxxx x xxxxxxxxxx propojení xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx rozložit ani xxxxxxxx na jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, drcení, xxxxx x broušení,

f) výrobcem xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx trh xxx xxxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xx výrobek, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx monitorovacími x xxxxxxxx přístroji xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx napájený x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx souvislý xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sledem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x který xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx látek

(1) Elektrozařízení xxxxxxx xx xxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví příloha č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v elektrozařízeních xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx látek x xxxxxxxx x náhradních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx hodnoty hmotnostní xxxxxxxxxxx tolerované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 1 x tomuto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 1 x tomuto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 2 x 3 k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

(4) Odstavec 1 xx použije xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4) x xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx od 22. července 2014, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx5) xxxxxxx na trh xx 22. xxxxxxxx 2016, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uvedené na xxx xx 22. xxxxxxxx 2017 x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. j) xxxxxxx xx trh xx 22. xxxxxxxx 2019. Xxxxxxx xxxxx XXXX, XXX, XXX x XXXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx5) x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx 22. xxxxxxxx 2021.

(5) Odstavec 1 xx nepoužije xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, modernizaci xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x:

x) elektrozařízení xxxxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2006,

x) xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2014,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2016,

x) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2014,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx xxxx 22. červencem 2017,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x která xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx koncem její xxxxxxxxx, a

g) elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2019.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje x rámci kontrolovatelného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x opětovném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx díly xxxx xxxxxxx

x) x elektrozařízení xxxxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2006 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2016,

x) ze zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2014 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2024,

x) z diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2016 a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx před 22. xxxxxxxxx 2026,

d) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2017 x jsou použité x elektrozařízeních xxxxxxxxx xx xxx před 22. xxxxxxxxx 2027 x

x) x elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. j) xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2019 x xxxx xxxxxxx v elektrozařízeních xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2029.

(7) Xxxxxxx xxxxx XXXX, BBP, DBP x DIBP xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx díly xxx xxxxxx, opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. červencem 2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx5), xxxxxxxxx xx xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2021, x

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx trh xxxx 22. červencem 2021.

(8) Xxxxxxx látek XXXX, XXX x XXX xx nevztahuje xx xxxxxx, na které xx již vztahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 51 x xxxxxxx XVII xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx7).

Xxxxxxx

§5

(1) Výrobce xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, navrženo x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4.

(2) Výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhotoví xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx nařízení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx stejně xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx první, lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 prokázat x rámci xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxx xxxxxxxx elektrozařízení xx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx §12 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x souladu x §14 x xxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(4) Výrobce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zachování shody xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx parametrů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx o xxxxx xx dobu 10 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx umožňující xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx požadovaná xxxxxxxxx xxxxxxx na obalu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

§6

(1) Výrobce xxxxx xx elektrozařízení, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxxx jediného xxxxx, xx kterém ho xxx kontaktovat.

(2) Výrobce, xxxxx se domnívá xxxx má důvod xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx, které uvedl xx xxx, xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stáhne x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nařízení a x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xx kterých xxxxxxxxxxxxxxx dodal xx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx tento orgán xxxxxx xxxxxx. Výrobce xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx na jejich xxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, s xxxxxxxxx stanovenými tímto xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxx zástupce

(1) Výrobce xx oprávněn písemně xxxxxxx zplnomocněného xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2.

(2) Zplnomocněný xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx k

a) xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxxx dokumentace pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, příslušným orgánům xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádosti,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru, pokud x ni xxxxxxxx, xx činnostech, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx elektrozařízení s xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx.

§8

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx na xxx xxxxx takové xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provedl xxxxxxxxx xxxxxx posouzení shody,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx označení CE x xxxxxxx x §14,

x) zajistil, aby xx něm xxx xxxxxx typ, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prvek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx to xxxxx, xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat, x xxxx xxxxxx jediného xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxxxxx-xx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx přiloženém k xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxx xxxx ochrannou xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat, x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxx kontaktovat.

(3) Xxxxxxx xx xxxx 10 xxx po xxxxxxx elektrozařízení xx xxx xxxxxxxx kopii XX prohlášení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů dozoru x zajistí, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx trh, xxxxx xxxxxx uvedeno xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxx informuje xxxxxxx x příslušný xxxxx dozoru.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xx domnívá xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx případně xxxxxx x trhu nebo xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx je navrácení xxxxxxxxxxxxxxx, které xxx xxx dodáno xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením x x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informuje příslušný xxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxxxxxxxxxxxxx uvedl na xxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nejsou x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx dodána xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxx skutečnostech xxxxxxx xxxxxxxxx distributory.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jazyce, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX v xxxxxxx x §14,

x) jsou x xxxx přiloženy xxxxxxxxxx doklady x xxxxxx jazyce,

c) xxxxxxx x xxxxxxx splnili xxx povinnosti podle §5 odst. 6, §6 xxxx. 1 x §8 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx elektrozařízení xxxx x souladu x požadavky xxxxxxxxxxx x §4, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx trh, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx; neprodleně x xxx informuje xxxxxxx xxxx dovozce x xxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx požadavky, xxxx xx xxxxxxxx stáhne x xxxx xxxx xxxxx opatření, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxx, konečnému xxxxxxxxx. O nesouladu xxxxxxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto nařízením x x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xx trh.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxx xx větě xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxx shodu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§10

Společné xxxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za výrobce x vztahují xx xx ně všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx uvedou xxxxxxxxxxxxxxx pod svým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx uvedeno, xxxxxxxx, xxxxx xxxx ovlivnit xxxx soulad s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§11

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dodaly,

b) kterým xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobci, xxxxxxxxxxxx zástupci x xxxxxxx poskytují tyto xxxxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxx elektrozařízení xx xxx x distributoři xx xxxx 10 xxx poté, xx xxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

XX xxxxxxxxxx o xxxxx

XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4. XX xxxxxxxxxx x xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§13

Předpoklad xxxxx elektrozařízení

(1) Xxxx-xx prokázán opak, xx se xx xx, xx elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) O xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x §4 xxxx xxxxx jsou xx xxxxx

x) s harmonizovanými xxxxxxxxxx normami, xx xxx xxxx odkazy xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), nebo

c) xx zahraničními technickými xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přejímají normy xxxxx xxxxxxx x),

xx xx xx to, xx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

§14

Pravidla x podmínky xxx xxxxxxxxxxx označení XX

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx uváděné xxxx xxxxxxxx na xxx musí xxx xxxxxxxx označením XX, xxxxx grafickou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie6).

(2) Xxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx možné xxxx to xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx dokumentům.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2018 Sb.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2. xxxxx 2013.

Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:
XXXx. Xxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Xx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx (0,1 %)

Xxxx (0,1 %)

Xxxxxxx (0,01 %)

Xxxxxxxxxx xxxxx (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (XXXX) (0,1 %)

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (XXXX) (0,1 %)

Butylbenzylftalát (XXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxx (XXX) (0,1 %)

Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) (0,1 %)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx některých nebezpečných xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx jeden xxxxx):

1x)

Xxx xxxxxxxxx osvětlování &xx; 30 X: 2,5 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

1b)

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx < 30 X: 2,5 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx všeobecné xxxxxxxxxxx ≥ 50 W x &xx; 150 X: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx všeobecné xxxxxxxxxxx ≥ 150 X: 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1e)

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ≤ 17 mm xxx xxxxxxxxx osvětlování: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (kompaktních) zářivkách, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx):

1x)-X Xxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx vyzařovaly xxxxxxx xxxxxx v ultrafialovém xxxxxxx: 5 xx Xxxxx xx 24. xxxxx 2027
1x)-XX Xxx zvláštní xxxxx: 5 mg Platí xx 24. xxxxx 2025

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xx; 30 X x xxxxxxxxxx 20 000 x xxxx delší: 3,5 mg

Platí do 24. xxxxx 2023

2x)

Xxxx x dvoupaticových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx jednu xxxxxxx):

2x) 1)

Pro xxxxxxx x třípásmovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ≤ 9 xx (například X2): 4 mg

Platí xx 24. února 2023

2a) 2)

Xxx zářivky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ≥ 9 xx x ≤ 17 xx (například X5): 3 xx

Xxxxx do 24. února 2023

2a) 3)

Xxx zářivky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx &xx; 17 xx x ≤ 28 xx (například X8): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x) 4)

Xxx zářivky s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trubice &xx; 28 xx (xxxxxxxxx X12): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x) 5)

Pro xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (≥ 25 000 x): 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x)

Xxxx v xxxxxx zářivkách, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx):

2x) 1)

Pro xxxxxxxx zářivky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx &xx; 28 xx (xxxxxxxxx X10 x T12): 10 xx

Xxxxxxxx xx 13. dubna 2012

2x) 2)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x halofosfátovými xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx): 15 xx

Xxxxxxxx xx 13. xxxxx 2016

2x) 3)

Pro xxxxxxxxxx zářivky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx > 17 xx (xxxxxxxxx X9): 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023; xx 25. xxxxx 2023 xx 24. února 2025 xxxx být xxxxxxx 10 mg xx xxxxx xxxxxxx

2x) 4)-X Xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx zvláštní xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx výbojky): 15 mg Platí xx 24. xxxxx 2025
2x) 4)-XX Xxxxxxx vyzařující xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 15 xx Xxxxx xx 24. února 2027
2x) 4)-III Nouzové zářivky: 15 xx Xxxxx do 24. xxxxx 2027

3

Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx na trh xxxx 24. únorem 2022, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx):

3x)

Xxx xxxxxx (≤ 500 mm): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

3b)

Pro xxxxxxx xxxxxx (&xx; 500 xx x ≤ 1 500 mm): 5 xx

Xxxxx xx 24. února 2025

3x)

Xxx xxxxxx (&xx; 1 500 xx): 13 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

4a)

Rtuť x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx výbojku): 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4a)-I Rtuť x nízkotlakých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl x ultrafialovém spektru: xx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx 15 xx xxxxx Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4x)

Xxxx ve xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podáním xxxxx Xx &xx; 80 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxx (na jeden xxxxx): P ≤ 105 X: na xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 16 mg

Platí xx 24. xxxxx 2027

4x)-X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xx > 60 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx): X ≤ 155 X: xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 30 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4x)-XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ra &xx; 60 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřevyšuje (na xxxxx xxxxx): 155 X < X ≤ 405 W: xx jeden xxxxx xxx xxxxxx 40 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4x)-XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbojkách xx zlepšeným xxxxxxx xxxxx Xx &xx; 60 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx jeden xxxxx): P > 405 X: xx xxxxx hořák xxx xxxxxx 40 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4x)

Xxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx):

4x)-X

X ≤ 155 W: 20 xx

Xxxxx xx 24. února 2027

4x)-XX

155 X < X ≤ 405 X: 25 mg

Platí do 24. xxxxx 2027

4x)-XXX

X &xx; 405 X: 25 mg

Platí xx 24. února 2027

4x)

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rtuťových xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 13. xxxxx 2015

4e)

Rtuť x xxxxxxxxxxxxxx výbojkách

Platí xx 24. xxxxx 2027

4x)-X

Xxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4x)-XX Xxxx xx vysokotlakých rtuťových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, u nichž xx vyžadován xxxxx ≥ 2000 ANSI xxxxxx Xxxxx do 24. xxxxx 2027
4x)-XXX Xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx do 24. xxxxx 2027
4f)-IV Rtuť xx xxxxxxxxx vyzařujících xxxxxx v ultrafialovém xxxxxxx Xxxxx do 24. xxxxx 2027

4g)

Rtuť x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x světelná xxxxxxxx díla, xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx xx:

x) 20 xx xx xxx xxxxxxxx + 0,3 xx xx xx xxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx 80 xx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod 20 °C;

b) 15 xx xx xxx xxxxxxxx + 0,24 xx xx cm xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 80 mg, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018.

5x)

Xxxxx xx xxxx obrazovek s xxxxxxxxx trubicí

5b)

Olovo ve xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx nepřevyšuje 0,2 % xxxxxxxxxxxx

6x)

Xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx obrábění x xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahující xx 0,35 % xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g),

c) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. j)

6a)-I Olovo xxxx xxxxxxxx prvek x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 0,35 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx 0,2 % hmotnostní xxxxx Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x)

6x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx hliníku, xxxxxxxxxxxx xx 0,4 % xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro a xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx přístrojů,

b) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx vitro podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx elektrozařízení podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)

6x)-X Xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx 0,4 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx pochází x recyklace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) a x)
6x)-XX Xxxxx xxxx legující xxxxx xx slitinách xxxxxxx xxx xxxxx strojního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až 0,4 % hmotnostních xxxxx Xxxxxxxx xx 18. xxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) až f) x i)

6c)

Slitina xxxx xxxxxxxxxx xx 4 % xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x h), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. g),

d) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové monitorovací x řídicí xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

7x)

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tavení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 85 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) x i), x xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxx xxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx přístroje xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)

7x)

Xxxxx x pájkách xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx a pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

7x)-X

Xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx keramických částech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx dielektrických xxxxxxxxxxx částí kondenzátorů, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxx keramické xxxxxxxx směsi

Platnost xx:

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx 34 xxxx přílohy,

b) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků in xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx diagnostické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g),

d) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

7x)-XX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jmenovité xxxxxxxx xxxxxx 125 X xxxx stejnosměrné xxxxxx 250 X xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 7 x)-X x 7 x)-XX xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. h) x xxx elektrozařízení xxxxx §2 odst. 2 písm. x)

7x)-XXX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx střídavé xxxxxx xxxxx než 125 X xxxx stejnosměrné xxxxxx 250 X

Xxxxxxxx xx 1. ledna 2013 x xx xxxxx xxxx xxxx xxx použito x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxx 1. xxxxxx 2013

7x)-XX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx keramických materiálech xx bázi XXX (xxxxxx roztoků oxidu xxxxx, zirkonu x xxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. g) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx vitro podle §2 odst. 2 xxxx. g),

d) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx přístroje podle §2 xxxx. 2 xxxx. h) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. j)

8a)

Kadmium x xxxx sloučeniny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx do 1. xxxxx 2012 x xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx xx xxx xxxx 1. lednem 2012

8x)

Xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro a xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. h) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x)

8x)-X

Xxxxxxx a xxxx sloučeniny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných:

a) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx chráničích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. pro jmenovitý xxxxxxxx xxxxx 6 X a vyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 250 X x xxxxxx, xxxx

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 12 A x vyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napětí 125 V a xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20 A a xxxxx xxx jmenovitém xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 18 X a vyšším x

x) ve spínačích xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napětí ≥ 200 Xx

Xxxxxxxx xx xx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. a) xx x) x x). Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021

9

Xxxxxxxxxx xxxxx jako antikorozní xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x absorpčních xxxxxxxxxx xx 0,75 % xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kapalině

Vztahuje se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x). Platnost xx:

x) 21. července 2021 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx vitro xxxxx §2 odst. 2 xxxx. g),

c) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x).

9 x)-X Xxxxxxxxxx xxxxx xx 0,75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chladicím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oceli x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než 75 W xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) a x).

Xxxxxxxx xx 5. xxxxxx 2021.

9 a)-II

Šestimocný xxxxx xx 0,75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činidlo x xxxxxxxxx roztoku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oceli v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx částečně fungovaly x elektrickým xxxxxxxxx x průměrným využívaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 75 X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) navržených xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x).

Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021.

9 x)-XXX Xxxxxxxxxx xxxxx xx 0,7 % hmotnostních xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx absorpčních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx 31. xxxxxxxx 2026.

9x)

Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x systémech vytápění, xxxxxxxxx, klimatizace a xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x) x x). Platnost xx:

x) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) a h)

9b)-I Olovo x olověných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chladící xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xX xxxx nižším x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxx xx xx xxxxx spotřebiče xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 21. července 2019

11x)

Xxxxx používané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx X-xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx na xxx xxxx 24. xxxxx 2010

11x)

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx X-xxxxx

Xxxxxxxx do 1. xxxxx 2013 a xx xxxxx xxxx xxxx xxx použito x xxxxxx elektrozařízení, xxxxx byla xxxxxxx xx xxx před 1. xxxxxx 2013

12

Xxxxx xxxxxxxxx jako povrchový xxxxxxxx u xxxxxx xxxx C-ring xxx xxxxxx xxxxx

Xxxx být xxxxxxx x dílech xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxx 24. xxxxx 2010

13x)

Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx účely

Vztahuje xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) a xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

13x)

Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x), x) x x). Platnost do:

a) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. h) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxx podkategorie xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x)

13x)-X Xxxxx xx filtračním xxxx xxxxxxxx ionty Vztahuje se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x). Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021
13x)-XX Xxxxxxx x xxxxxxxx barvených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxx 39 a 39x) této xxxxxxx
13x)-XXX Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx

14

Xxxxx x xxxxxxx obsahující více xxx xxx prvky xxx xxxxxxx mezi xxxxxx x sadou xxxxxxxxxxxxxx o obsahu xxxxx xxxxxx než 80 % a xxxxxx xxx 85 % hmotnostních

Platnost xx 1. ledna 2011 x xx tomto xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx xx xxx xxxx 1. lednem 2011

15

Xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxx Xxxx"

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), x) a j). Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 pro diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x)

15x)

Xxxxx v xxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Flip Xxxx", - xxxxx-xx xx x:

x) výrobní xxxxxxxxxxx 90 xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx x xxxxxxx 300 xx2 nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nm), xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx čipy, x xxxxx xxx má xxxxxx 300 mm2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 300 mm2 xxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x). Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2021

16

Xxxxx x xxxxxxxxxx žárovkách x xxxxxxxxx potaženými silikátem

Platnost xx 1. xxxx 2013

17

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx x vysokou xxxxxxxxxx výboje (HID) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

18x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nejvýše 1 % xxxxxxxxxxxx olova) xxxxxxx, jsou-li používány xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x diazografické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx postupech x xxxxxxxxxx luminofory xxxx xxxxxxxxx SMS ((Xx,Xx)2 XxXx2X7:Xx)

Xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2011

18x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nejvýše 1 % hmotnostní xxxxx) xxxxxxx, jsou-li používány xxxx zářiče v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx luminofory, xxxx xx například XXX (XxXx2X5:Xx)

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x xxx elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

18x)-X Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx fluorescenčním xxxxxx (xxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, obsahujících xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx XXX (XxXx2X5: Xx), xxxx-xx používány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 34 přílohy č. 3

19

Xxxxx xxxxxxxxxx PbBiSn-Hg x XxXxXx-Xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx x XxXx-Xx xxxx vedlejší xxxxxxx x kompaktních, energeticky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2011

20

Xxxx xxxxx ve xxxx používaném xx xxxxxxx předních a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx používaných x displejích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2011

21

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) a x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů,

b) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx monitorovací a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x)

21x) Xxxxxxx používané x xxxxxxxxx filtračních xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x ovládacích xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 21b) xxxx 39 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx do 21. xxxxxxxx 2021

21b) Kadmium x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx aplikaci smaltu xx sklo, jako xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx sodnovápenaté xxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. a) xx x) x x), x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 21a) xxxx 39 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx do 21. xxxxxxxx 2021

21x) Xxxxx x xxxxxxxxx barvách xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) až x) x x). Platnost xx 21. xxxxxxxx 2021

23

Xxxxx x ukončeních xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx s roztečí 0,65 xx xxxx xxxxx

Xxxx být použito x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx 24. xxxxx 2010

24

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. července 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) a x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx přístrojů,

c) 21. xxxxxxxx 2023 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g),

d) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx monitorovací x xxxxxx přístroje xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x)

25

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vedením xxxxxxx xxxxxxxxx (SED) používaných xxxxxxx xx stavebních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx těsnicí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

26

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx baňce XXX xxxxxxx x černým xxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2011

27

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx používané xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx několikahodinový provoz xxx hladině xxxxxxxxxxx xxxxxx 125 xX XXX a xxxxxxx)

Xxxxxxxx xx 24. xxxx 2010

29

Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx X (xxxxxxxxx 1, 2, 3 a 4) xxxxxxxx Rady 69/493/EHS xx dne 15. xxxxxxxx 1969 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se křišťálového xxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) x i),

b) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

30

Xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx pájené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx měničů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx reproduktorech x xxxxxxxx zvukového xxxxx ve výši 100 xX (X) x xxxxx

31

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zářivkách bez xxxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx například x xxxxxxxxxx xx xxxx tekutých xxxxxxxx, x designovém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

32

Xxxx olova x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x),

x) 21. července 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) x h), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in vitro x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. h) x pro elektrozařízení xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)

33

Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx tenkých xxxxxxxx xxxxx x průměru xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 100 μx xx výkonových xxxxxxxxxxxxxxxx

34

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potenciometrů z xxxxxx-xxxxxxxxxxx materiálů

Vztahuje se xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a h), x xxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a pro xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x)

36

Xxxx používaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katody xx xxxxxxxxxxxxxx plazmových xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 30 mg xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010

37

Olovo x pokovené xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx borátu xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) a x), x xxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx x průmyslových xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. července 2023 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x pro xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x)

38

Xxxxxxx a oxid xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx tlusté xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx

39x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ("xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx x systémech xxxxxxxxxxx (&xx; 0,2 µx Xx xx xx2 xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx se xx všechna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx j). Platnost xx 31. xxxxx 2019

40

Xxxxxxx xx fotoresistorech xxx analogové xxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxx x profesionálním xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013

41

Xxxxx x xxxxxxx x povrchové xxxxxx xxxxxx elektrických x elektronických součástí x x povrchové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řídicích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx namontovány xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorů (xxxxx XX:1, XX:2 x XX:3 podle směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/68/ES ze xxx 16. xxxxxxxx 1997 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spalovacích xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stroje)

Vztahuje se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx x).

Xxxxxxxx do:

a) 21. xxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxx,

x) 31. xxxxxx 2022 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) až x), i) x x),

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 21. července 2024 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x).

42

Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spalováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx palivem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx:

x) x celkovým xxxxxxxxx xxxxxxx motoru ≥ 15 litrů, xxxx

x) x celkovým xxxxxxxxx xxxxxxx motoru &xx; 15 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx než 10 xxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. j), x xxxxxxxx žádostí, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx 6 x) xxxx přílohy

Platnost do 21. xxxxxxxx 2024

43

Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx x pryžových xxxxxx x motorech xxx xxxxxxx x zařízeních, xxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx materiály xxxxxxxxxxxx do styku x lidskou sliznicí xxxx xx dlouhodobého xxxxx s lidskou xxxx a hodnota xxxxxxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 30 % hmotnostních xxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx sestav xxxxxxxxx x alespoň 3 xxxxxxxx připojených x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x písmenu x).

Xxx účely xxxx xxxxxxx xx "xxxxxxxxxxx xxxxxx s lidskou xxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx 30 xxxxx denně.

Platnost xx 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x).
44 Xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx motorech x oblasti působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) xx dne 14. xxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxx x tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx mobilních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012 x (XX) x. 167/2013 a x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX, xxx xxxx instalovány x zařízeních provozovaných xx stabilní xxxxxx x určených xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x).
45 Xxxxxx olova, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx, orthoolovičitan xxxxxxxx x oxid xxxxxxxxx x elektrických x elektronických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx intervalem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) použití Vztahuje xx xx elektrozaříz
ení xxxxx §2 xxxx. 2 písm. j).
Platnost xx 20. xxxxx 2026.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxxxx x monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zjišťující xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Olovo, xxxxxxx a rtuť x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Olověná ložiska x xxxxxxxxxxxx trubicích.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4. Olovo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx trubice, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

6. Xxxxx xx xxxxxxxxxx rentgenových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx radioaktivních xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, detektory a xxxxxxxxx

1x. Xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrodách xxxxxx xxxx xX elektrod.

1b. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sondách.

1c. Xxxxx, xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1x. Rtuť x xxxxxxxxxxxx elektrodách: xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx chloridu, xxxxx xxxxxxxx a xxxx rtuťnatý.

Ostatní

9. Xxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxxx laserech.

10. Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx absorpčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Olovo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezonance.

12. Xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx supravodivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (MRI), xxxxxxxxxxx supravodivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SQUID), xxxxxxxxx magnetické resonance (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Fourierovou xxxxxxxxxxxx (FTMS). Xxxxxxxx xx 30. června 2021.

13. Olovo x xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxx x pájkách xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Rtuť xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx měření, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 20 xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

17. Olovo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx defibrilátorech.

18. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 8-14 µx.

19. Xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vrstvě (XXxX).

20. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřících filtrech.

21. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx XX před 1. lednem 2020.

22. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (MRI) x x xxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Platí xx 30. xxxxxx 2021.

23. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxx do 30. xxxxxx 2021.

24. Olovo xxxxxxxxxx xxxxxxx těsné xxxxx hliníku x xxxxx x rentgenových xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

25. Olovo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx normálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx nižších xxx -20 °X. Xxxxx xx 30. xxxxxx 2021.

26. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale používají xxx xxxxxxx xxxxx xxx - 20 °X:

x) v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x potahové xxxxxx xxxxxxxx elektrických x elektronických xxxxxxxx x xxxxxx desek xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxx elektrické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zařízeních určených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nižších xxx - 150°C.

Platí xx 30. xxxxxx 2021.

27. Xxxxx

- x xxxxxxx,

- x potahové xxxxxx koncovek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx desek xxxxxxxxx xxxxx,

- ve xxxxxxx elektrických xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx konektorech xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx poli x xxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxxx poli x xxxxxx 1 x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magnetů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx paprsků,

c) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx poprvé xxxxxx xxxx 23. xxxxx 2022, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cívek xxxxxxxxxxx x magnetickém xxxx x xxxxxx 1 x kolem xxxxxxxxx magnetu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x shodě xxxxxx xxxxxx před 30. xxxxxxx 2024.

Výjimky xxxxx xxxxxx x) x x) platí xx 30. června 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) platí xx 30. xxxxxx 2027.

28. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx digitálních xxxxxxxxx x teluridu kadmia x x teluridu xxxxxx-xxxxx na desky xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx 31. prosince 2017.

29. Olovo xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v mrazících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kategorie 8) x/xxxx v xxxxxxxxxxxx přístrojích pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx 30. xxxxxx 2021.

30. Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx fotokatod zesilovačů xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 a x xxxxxxxxxx dílech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx XX xxxx 1. xxxxxx 2020.

31. Xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 391/2016 Sb.

31a. Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx x náhradních xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx renovaci, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx použití uskutečňuje x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x každém xxxxxxxxx xxxxxxx dílů xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx;

x) 21. xxxxxxxx 2023, xxx-xx o xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředcích xx xxxxx;

x) 21. července 2024, xxx-xx x xxxxxxx x elektronových xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32. Olovo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx emisní xxxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx magnetickou xxxxxxxxx (XXX). Xxxxx do 31. xxxxxxxx 2019.

33. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXx x XXx xxxxx xxxxxxxx 93/42/EHS xxx přenosných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx XXx xxxxx xx 30. xxxxxx 2016 x xxx třídu XXx xx 31. xxxxxxxx 2020.

34. Olovo xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx fluorescenčním xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx luminofory XXX (XxXx2X5:Xx). Xxxxx xx 22. července 2021.

35. Xxxx x zářivkách xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 mg xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx 22. xxxxxxxxx 2017. Xxxxx do 21. xxxxxxxx 2024.

36. Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx konektorových xxxxxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx X-xxxxx pro průmyslové xxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx. Xxxxx do 31. prosince 2020. Xx xxxxx datu xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx 1. xxxxxx 2021.

37. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrodách xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vodivosti xxxxxxxxx 1 xxx (xxxxxxxxx xxxxxx od 0,1 mS/m do 5 mS/m), xxx xxxxxxxxxxxx použití xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) měření xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx +/- 1 % xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x kyselostí &xx; xX 1,

ii) roztoky xx xxxxxxxxxxx &xx; xX 13,

xxx) xxxxxxxxx xxxxxxx obsahující halogenový xxxx,

x) xxxxxx vodivostí xxxxxxx xxx 100 xX/x, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

38. Xxxxx x xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx čipů x xxxx než 500 xxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tomografii x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Platí xx 31. xxxxxxxx 2019. Xx tomto xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

39. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používaných x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vlastností:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx prostor pro xxxxxxxx xx omezen xx maximálně 3 xx/xxxxxxxxxxxxxx desku (xxxxxxxx xxxxxxxxx + prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 mm, x alternativní xxxxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xx vědecky x xxxxxxxxx neproveditelná,

b) xxxxxxxxxxxx prostorové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektronů xxxx iontů, xxxxx xx splněna xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx 25 xx,

xx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx než 149 xx2,

xxx) multiplikační xxxxxxx xx xxxxx než 1,3 x 103,

x) xxxxxx odezva xxxxxx xxx 5 ns xxx xxxxxxx elektronů xxxx iontů;

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 314 xx2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 4,0 x 107.

Platí xx:

x) 21. xxxxxxxx 2021 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2023 xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx in xxxxx,

x) 21. xxxxxxxx 2024 xxx průmyslové monitorovací x řídicí xxxxxxxxx.

40. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částech kondenzátorů xx xxxxxxxxx napětí xxxxx xxx 125 X střídavých xxxx 250 X xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řídicí přístroje. Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020. Xx xxxxx xxxx xx xxx používat v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx přístroje uvedené xx xxx xxxx 1. lednem 2021.

41. Xxxxx jako tepelný xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX) použitém xxxx xxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxxxxxxx, potenciometrických x xxxxxxxxxxxxxxxxxx elektrochemických čidlech, xxxxx se používají x xxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pro rozbor xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx 31. března 2022.

41x. Xxxxx jako xxxxxxx stabilizátor v xxxxxxxxxxxxxxxxx (PVC) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx elektrochemických xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x krvi (XXX) v plné xxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. g). Xxxxx do 31. xxxxxxxx 2023.

42. Xxxx x otáčecích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx frekvencí (&xx; 50MHz). Xxxxx xx 30. xxxxxx 2026.

43. Kadmiové xxxxx xXxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx monitorovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx citlivost xx xxxxxx nižší xxx 10 miliontin. Xxxxx xx 15. xxxxxxxx 2023.

44. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx středovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 450 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesahujícím 100 Xx/x a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 kGy. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídicích xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x). Platí xx 31. března 2027.

45. Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x místě xxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxx x tělních xxxxxxxxxx a/nebo v xxxxxxxxx. Xxxxx do 21. xxxxxxxx 2028.

46. Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (DEHP) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cívek xxx detektory magnetické xxxxxxxxx (MRI). Xxxxx xx 1. xxxxx 2024.

47. Xxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX), butylbenzylftalát (XXX), xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxxxxxxx (DIBP) xxxxxxxx x náhradních dílech xxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, x používaných x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx použití uskutečňuje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx podniky x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Platí do 21. xxxxxxxx 2028.

48. Xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu (BSCCO) x xxxxx x xxxxxxxxxxxx spojích s xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx 30. června 2027.

49. Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kapilární xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 300 °X a xxxxx xxxxxx než 1 000 barů. Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přístroje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x). Xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Sb.

Postupy xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx řízení xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2, 3 a 4 x na xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx. Tato dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobku s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upřesňuje xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Technická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx:

2.1 celkový xxxxx xxxxxxx,

2.2 koncepční návrh x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx.,

2.3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2.4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byly odkazy xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx byly xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x popis xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx norem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx byly použity,

2.5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.,

2.6 xxxxxxxxx x zkouškách.

3. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyráběných výrobků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

4.1 Výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxx xx trh, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchovává, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxx xx uveden xxxxxxx, pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx prohlášení x xxxxx xx xx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 4 xxxxx xxx xxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx splněny xxxx xxxxxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx jsou stanoveny x xxxx xxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx.

XX xxxxxxxxxx x xxxxx

X.... (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx x xxxxxx výrobce xxxx xxxx zplnomocněného xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx):

Xxxxxxx prohlášení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx):

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x. ... /2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx technické xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx za x xxxxxx:

(xxxxx x xxxxx xxxxxx):

(xxxxx, xxxxxx) (xxxxxx):

Informace

Právní xxxxxxx x. 481/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

391/2016 Xx., kterým xx mění nařízení xxxxx x. 481/2012 Xx., x omezení xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.11.2017 a 22.7.2019

101/2018 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 391/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 6.7.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 21.11.2018 x 12.6.2019

146/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 22.7.2019&xxxx; a 1.3.2020

121/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

344/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Xx., x omezení používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2020

334/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 481/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

120/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Xx., x omezení xxxxxxxxx některých nebezpečných xxxxx v xxxxxxxxxxxx x elektronických zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022

45/2023 Xx., kterým se xxxx nařízení vlády x. 481/2012 Xx., x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.3.2023

241/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2023

10/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 481/2012 Sb., x xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.2.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxx používání xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 2012/50/EU xx xxx 10. xxxxx 2012, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2012/51/EU ze xxx 10. října 2012, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x výjimku pro xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci 2014/1/EU xx dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/2/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx kadmium v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx XX xxxx 1. lednem 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/3/EU xx dne 18. xxxxx 2013, kterou xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx technickému pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx olovnatého xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x x xxxxxxxxxxxxx systémech ozařovačů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nukleární xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci 2014/4/EU xx dne 18. xxxxx 2013, kterou xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx příloha IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spoje xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrazu.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/5/EU xx xxx 18. října 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx spojů, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xx spojování snímačů x xxxxx, které xx za normálních x xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nižších xxx -20 °X.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/6/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x výjimku xxx xxxxx v povrchových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemagnetické xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx -20 °X.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/7/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxxxx technickému pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx jde o xxxxxxx xxx olovo x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x desek xxxxxxxxx spojů, spojích xxxxxxxxxxxx vodičů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných a) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 1 x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, včetně monitorů xxxxxxxx navržených xxx, xxx xxxxx xxx x tomto okruhu xxxxxxxxx, nebo b) x magnetickém poli x xxxxxx 1 x od xxxxxxxx xxxxxxx cyklotronových magnetů x magnetů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/8/EU xx xxx 18. října 2013, kterou xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx olovo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x teluridu xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2014/9/EU ze xxx 18. října 2013, xxxxxx se x xxxxxx přizpůsobení technickému xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx x kovovém pojivu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), detektorech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx interferenčního xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx magnetické xxxxxxxxx (NMR) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx transformací (XXXX).

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/10/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mrazících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 8) x/xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2014/11/EU ze xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx šestimocný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rentgenové xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 x x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx EU xxxx 1. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/12/EU xx dne 18. xxxxx 2013, kterou xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro olovo x pájkách xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro získávání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx pro magnetickou xxxxxxxxx (MRI).

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/13/EU xx xxx 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x xxxxxxx pro xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spojů používaných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXx x IIb xxxxx směrnice 93/42/XXX xxx přenosných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/14/EU xx dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx příloha III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro rtuť x množství 3,5 xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 X x xxxxxxxxxx 20&xxxx;000 x xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci 2014/15/EU xx dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx obsažený x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, získaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx 22. červencem 2014 x používaných v xxxxxxxxx 8 zařízení xxxxxxxxx na trh xxxx 22. xxxxxxxxx 2021 za xxxxxxxx, xx xx opětovné xxxxxxx uskutečňuje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxx zpětného odběru xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2014/16/EU xx dne 18. xxxxx 2013, xxxxxx xx z xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxx aktivátor xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (XxXx2X5:Xx).

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/69/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 125 X xxxxxxxxxx xxxx 250 X xxxxxxxxxxxxxx xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/70/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/71/EU ze xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/72/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/73/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxx olovo x poplatinovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci 2014/74/EU ze xxx 13. března 2014, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx X-xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci 2014/75/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, kterou xx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx rtuť x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx katodou (XXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x množství xxxxxxxxxxxxxx 5 xx xx zářivku, používaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolních přístrojích xxxxxxxxx na trh xxxx 22. červencem 2017.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/76/EU xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxx x řemeslně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trubicích (XXXX) xxxxxxxxxxx pro značení, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci 2015/573/EU xx dne 30. xxxxx 2015, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx 2015/574/EU xx xxx 30. xxxxx 2015, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxx intravaskulárního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx snímání. Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2015/863/XX xx xxx 31. března 2015, xxxxxx se xxxx příloha II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2016/585/EU xx xxx 12. února 2016, xxxxxx xx xx xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx olovo, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx 2016/1028/EU ze xxx 19. xxxxx 2016, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxx v xxxxxxx xxx elektrické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čidel x určitých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2016/1029/EU ze xxx 19. xxxxx 2016, kterou xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístrojích.

Směrnice Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/1009 xx xxx 13. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odrazivosti.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1010 ze xxx 13. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx o výjimku xxx olovo x xxxxxxxxxxx pánvích a xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1011 xx xxx 15. března 2017, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení technickému xxxxxxx mění příloha XXX směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x výjimku pro xxxxxxx olova ve xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx diodách xxxxxxxxxxxx světlo (LED) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2102 xx dne 15. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění směrnice 2011/65/XX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/736 xx xxx 27. xxxxx 2018, kterou xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/737 xx xxx 27. xxxxx 2018, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x letovacích xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx v diskoidních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx keramických kondenzátorech.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/738 xx xxx 27. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx použití xxxxx x prvcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kovovo-keramických xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/739 xx dne 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/EU, xxxxx jde x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/740 xx xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx olova xxxx legujícího xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/741 xx xxx 1. xxxxxx 2018, kterou xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx III směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx legujícího prvku xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/742 xx dne 1. xxxxxx 2018, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x pájkách x xxxxxxx xxxxx tavení.

Směrnice Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/178 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/169 xx dne 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx olova x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/170 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx použití olova x dielektrických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/171 xx dne 16. listopadu 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/172 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx čipem x xxxxxxx x pouzdrech xxxxxxxxxxxxx obvodů využívajících xxxxxxxxxxx "Xxxx Chip".

Směrnice Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/173 xx dne 16. xxxxxxxxx 2018, kterou xx pro účely xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx barvách xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/174 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x technickému pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx pro použití xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxx 69/493/XXX.

Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2019/175 xx xxx 16. listopadu 2018, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/176 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx diod.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/177 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx prášku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx luminofory.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1845 xx xxx 8. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxx účely přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1846 xx dne 8. xxxxx 2019, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spalovacích xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/364 xx dne 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/360 xx xxx 17. prosince 2019, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx x poplatinovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vodivosti.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/361 xx dne 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx o výjimku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x chladicích xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx olovo x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vývodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spalovacích xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/366 xx dne 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředcích xx vitro xxx xxxxxx krve x xxxxxx xxxxxxx tekutin x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/647 xx dne 15. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx chromu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (profesionální) xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/884 xx xxx 8. xxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2021/1978 ze xxx 11. xxxxx 2021, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx pro xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx (XXX) x diisobutylftalátu (DIBP) x náhradních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich opravě xx renovaci.

Směrnice Komise x přenesené pravomoci (XX) 2021/1979 ze xxx 11. xxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx magnetické xxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2021/1980 ze dne 11. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (DEHP) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tělních xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/274 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely.

Směrnice Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/275 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx mění příloha XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx rtuti v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2022/276 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/277 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vědeckému xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, pokud jde x výjimku pro xxxxxxxxx rtuti x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 W s xxxxxxxxxx 20 000 x xxxx vyšší.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/278 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx použití xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výbojkách.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/279 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/280 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/281 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách xxx xxxxxxxx účely.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/282 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/283 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx příloha XXX směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/284 ze xxx 16. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx rtuti v xxxxxxxxxxxxxx lineárních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/287 xx xxx 13. prosince 2021, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x technickému xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1631 xx xxx 12. xxxxxx 2022, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku pro xxxxxxx olova x xxxxxxxxxxxxx kabelech a xxxxxxxx z xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxx x olova v xxxxxx elektrických xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1632 xx dne 12. xxxxxx 2022, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o výjimku xxx použití xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx snímkování pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2023/171 xx xxx 28. října 2022, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx mění příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx šestimocného chromu xxxx antikorozního činidla x xxxxxxxxx absorpčních xxxxxxxxx čerpadlech.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2023/1437 xx xxx 4. května 2023, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx mění příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x výjimku xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2023/1526 xx xxx 16. xxxxxx 2023, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx tepelného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výchozí xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in xxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na aktivní xxxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky.

3) Xx. 5 x xxxxxxx x. 5 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/65/EU.

4) Xxxxxxxx vlády č. 54/2015 Sb., o technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) Nařízení xxxxx č. 56/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky in xxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx pro chemické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/796/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.