Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.2020 do 31.12.2020.


Zákon o zaměstnanosti

435/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy §1

Hlava II - Základní ustanovení

Státní politika zaměstnanosti §2

Účastníci právních vztahů §3

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání §4

Vymezení některých pojmů §5 §5a

HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA §6 §6a

HLAVA IV - ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST §7 §7a §8 §8a

HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB §9 §9a §9b

HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ §10 §11 §12 §13

ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE §18 §19 §20 §21

Zájemce o zaměstnání §22

Evidence zájemců o zaměstnání §23

Uchazeč o zaměstnání §24 §25

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání §26

Evidence uchazečů o zaměstnání §27 §28

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání §29

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání §30 §31 §32

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání §33

Volná pracovní místa §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38

HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI §39 §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §45 §46 §47 §48 §49

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci §50 §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE §58 §58a §59 §60 §60a §60b §61 §61a §62 §63 §64 §65

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu §66

ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §67 §68

Pracovní rehabilitace §69 §70 §71 §72 §73 §74

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením §75

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením §76 §77

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce §78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce §78a

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce §79 §80 §81 §82 §83 §84

ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ §85 §86

Informační povinnost zaměstnavatele §87 §88

HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §98a §99 §100 §101

HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ §102

HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ §103

ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE §104 §105 §106 §107

HLAVA II - REKVALIFIKACE §108

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání §109 §109a

Rekvalifikace zaměstnanců §110

HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY §111

HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Veřejně prospěšné práce §112

Společensky účelná pracovní místa §113

Překlenovací příspěvek §114

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti §115

Příspěvek na zapracování §116

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program §117

Poskytování příspěvků §118 §119

HLAVA V - SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ §119a

HLAVA VI - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI §120

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

Základní podmínky §121

Povolování výkonu činnosti dítěte §122

Obsah a časové vymezení povolení §123

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte §124

ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138

Přestupky §139 §140 §141

Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob §141a §141b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §142 §143 §144 §145 §146 §147 §147a §147b §147c §147ca §147d

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §148

Závěrečná ustanovení §149 §150

Účinnost §151

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 382/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 109/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 112/2006 Sb. - Čl. XL

č. 124/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 264/2006 Sb. - Čl. L

č. 213/2007 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. LX

č. 306/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 382/2008 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. XI

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVI

č. 149/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. X

č. 367/2011 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XLIII

č. 1/2012 Sb. - Čl. II

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXII

č. 101/2014 Sb. - Čl. IV

č. 136/2014 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VI

č. 203/2015 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. VI

č. 93/2017 Sb. - Čl. II

č. 206/2017 Sb. - Čl. II

č. 222/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 327/2017 Sb. - Čl. II

č. 210/2019 Sb. - Čl. IV

č. 365/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 437/2012 Sb.; č. 219/2014 Sb., č. 170/2015 Sb.; č. 207/2017 Sb.

INFORMACE

435

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxx.

Hlava II

Základní xxxxxxxxxx

§2

Xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

(1) Státní xxxxxxxx zaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) zabezpečování práva xx xxxxxxxxxx,

x) sledování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx lidských zdrojů xx úseku xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx strategií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) tvorbu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxx,

x) poskytování podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xxxx x ženami, s xxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxxxx x etnický původ, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx skupinami xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxx x ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx zaměstnávání xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ztížené xxxxxxxxx xx trhu xxxxx,

x) usměrňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx zaměstnavatelé x xxxxxxxx organizace; xxx provádění státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) Xxxx práce České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx xxxxx")75).

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx právních vztahů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx,

x) fyzické osoby, xxxxx xxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxxxx;2) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,3) xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx4); xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5); xxx xxxxx §87 xxxx. 1 a 3, §93, §102 xxxx. 2 a §126 xx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. odštěpný xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, do xxxxx xx cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vydaných podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance") xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxx xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky ovládající xxxx xxxxxxxxx osobou101) xxxx jsou xxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx") a xxxx rodinný xxxxxxxxxx7) xxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx jako občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x právních xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Rovné xxxxxxxxx x xxxxx diskriminace xxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňujícími xxxxx xx zaměstnání.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx80). Právo xx zaměstnání nelze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohlaví, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu, národnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx, sociálního xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x politických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx organizacích xxxx organizacích zaměstnavatelů; xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, mateřství, xxxxxxxxx xxxx pohlavní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) identifikačními xxxxx

1. x fyzické xxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

3. x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,8) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

4. x zahraniční osoby xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice,

b) bydlištěm

1. x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x cizince,3) který xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobyt xxxx, adresa xxxxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. u xxxxxxx,3) který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxx jeho rodinným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. x cizince3), xxxxx xxxx občanem Evropské xxxx xxx jeho xxxxxxxx příslušníkem xxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu72a), xxxxxx xxxxxxx jako místo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§147c),

x) vážnými důvody xxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 4 xxx,

2. nezbytné osobní xxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost)3a), xxxxx x uchazečem x xxxxxxxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx potřeby; tyto xxxxxxxx xx nevyžadují, xxx-xx x xxxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

3. docházce xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku práce,

6. xxxxxxxxxxx důvodech, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx či náboženských, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx denního xxxxxx na střední xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx škole x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx a doba xxxxxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx9), x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxx xxxxx81) vykonávaná xxxxxxxx osobou mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx82),

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k zaměstnání xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx kartou, xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo modrou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx karet; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiné práce xxxxx §41 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx práce, xxxx

3. xxxxx vykonávaná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx standardizovaný xxxxxx pracovních činností xxxxx xxxxxx obvyklého xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, jejichž výkon xxxxxxxxxxx určitou odbornou x xxxxx způsobilost,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx x zaměstnání

1. xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxx neschopnosti uchazeče x xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxxxxxx rozsah x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vnitropodnikovým xxxxxxxxxx xxxxx závislé práce xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx území České xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx stážisty102)

1. x xxxxxxxxx závodu s xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx je cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx tento xxxxxxxx xxxxx náleží, xxxx

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou101) xxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxx ovládající osobou.

§5a

Za xxxxxxxxxx xx xxx účely §87 xxxx. 1 a 3, §89 xxxx. 4 x §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zabezpečování xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivňujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prognóz xxxxxx xx trhu xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ze zahraničí xx území Xxxxx xxxxxxxxx a pracovních xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx úseku trhu xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x programech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabezpečuje projekční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx trhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx povolání x xxxxxxxxxx ji v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x aktualizaci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bere x xxxxx návrhy xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřené xxxxx,

2. xxxxxxx popis xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x povolání,

4. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání, xxxxxxx kvalifikační, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, příspěvku xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

h) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řídicím orgánům x xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx operační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů98) údaje xxxxxxx při zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, xxxx-xx xxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Evropské unie99); x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x účel, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx požadovány,

i) xxx xxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 1. července xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx kontrol x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx podnikajících x xxxxxxxxxxxx rizikových odvětvích.

(2) Xxxxxxxx vedené podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností, xxxxx xxx xx vyplývají x tohoto xxxxxx, x dále xxxxx xxx využívány x xxxxxx stanoveným zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx získání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6a

(1) K xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx ministerstvo může xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveným xx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx který se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předmět hlavní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může rozhodnout x xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo x jiných změnách xxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx listiny. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nástupcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou organizací, xxxxxx příslušnosti hospodařit x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx, x nímž xxxx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přecházejí xx Xxxxxx republiku závazky, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x výkonu xxxx x povinností x xxxxxx pracovněprávních vztahů.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku Xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx č. 203/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

HLAVA IV

ÚŘAD PRÁCE X XXXX XXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx76).

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na trhu xxxxx vytváří Úřad xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx sbory xxxxxxx xxxxxxx ze zástupců xxxxxxxxxx organizací, organizací xxxxxxxxxxxxxx, družstevních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x územních samosprávných xxxxx. Xxxxxx poradních xxxxx xx koordinace xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx vyjadřují xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxx organizací zdravotně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

§7x

(1) Úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx činit xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prostřednictvím pověřeného xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Úřad práce xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí kontaktní xxxxx xxxxxxx správy77), x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho prostřednictvím. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx Xxxx práce. Xxxxxxx-xx xxx, úkon podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho pracoviště, xxxxx příslušnost byla xxxxxx xxxxx odstavce 3, xx musí xxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxx v xxxx xx skutečně zdržuje. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx x xxxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

(5) Odměnu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx pověřenému kontaktnímu xxxxx xxxxxxx správy Xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x způsob xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§8

Xxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x k řešení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxxxx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nabídky xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxx, osobami xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx etnický původ, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx rozvíjení xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx unií,

e) spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx závazků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx a koordinuje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxx investičních xxxxxxx a zabezpečuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou,

g) xxxxxxx x odnímá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x vede xxxxxxxx agentur xxxxx; xxxxx z této xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx evidence vedené xxxxxxxxxxxxx,

x) vykonává kontrolní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b), xxxxxx ukládání xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx nástroje x xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících osobní xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto prostředků,

j) xxxxxxx školicí x xxxxxxxxxxxxxx střediska x xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx zákona x ze zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x udělených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx právnickým nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx78).

§8a

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce

a) zpracovává xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, soustavně sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx ovlivnění poptávky x xxxxxxx xxxxx; xx tím účelem xxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx práce x se xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x financování x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxx xxxxxx přijímá xxxxxxxx xx podporu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, rasový nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx ztížené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osob,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, programech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx financovaných x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

f) xxxxxxxxx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poradenské, informační x xxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, příspěvek na xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3; údaje z xxxxxx evidencí předává xx xxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxx ministerstvem,

l) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx12) xxxxx

1. o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání, včetně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytována xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxx výši,

3. x xxx, zda xxx x osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx,

4. x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx účastnit xx v cíleném xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

6. x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 3, a xxxx x ukončení xxxx xxxxxxxx,

7. o xxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx byl x posledních 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33), xxxx x xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx důvodu,

m) xxxxxxxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx, xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx uvedenému v §3 odst. 3 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a sezónnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx zavazují x ujednané xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx určitou xxxx dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x volném pohybu xxxxxx9x), včetně xxxxxxxx xxxxx,

x) poskytuje Xxxxxxxx xxxxx inspekce práce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje právnických x xxxxxxxxx osob, x nimž byli xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských služeb xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

r) xxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Místní xxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxx místem, ve xxxxxx xx nebo xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

XXXXX V

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STAVU XXXXXXXXX XXXX

§9

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx žádost, provést xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx osoby (§21).

(2) Xxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 se řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx14) x xxxxxx právními xxxxxxxx14a). Úhradu poskytne Xxxx práce, a xx xx základě xxxxxxxxxx předloženého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x

§9x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§9b

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

HLAVA VI

PRÁVO XX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx právo fyzické xxxxx, xxxxx chce x může xxxxxxxx x x xxxxx xx uchází, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx15) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dalších služeb xx podmínek stanovených xxxxx zákonem.

§11

Xxxxxxx osoba má xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§12

(1) Účastníkům xxxxxxxx xxxxxx vznikajících xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx služebními xxxxxxxx, nebo

c) odporují xxxxxx mravům.

(2) Zaměstnavatel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx národnosti, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxx, xxxxxxxx x odborových xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, filozofického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx80), xxxx informace, xxxxx xxxxxxxx dobrým xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxxx údaje. Hlediska xxx výběr xxxxxxxxxxx xxxx zaručovat rovné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxxx x xxx.

§13

§13 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX DRUHÁ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§14

(1) Zprostředkováním xxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nové xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx vyslán svým xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou osobou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx usazených17) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx služby x oblasti zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx18) xxx není xxxxxxx; tyto xxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 3 x dobu, xx xxxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx; xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §87 odst. 2 xx 4.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je oprávněn x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zprostředkovávat zaměstnání, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx byl xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vyslaného xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx uzavřel pracovněprávní xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x c). Xxxxxxxx práce mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxx řešení xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx i xx základě xxxxxx x Xxxxxx xxxxx (§119a).

§15

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, schopností x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx povolání x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx předpokladů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx x informování o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx pracovních xxxxxxx x volných xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xx zprostředkování zaměstnání xx xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx ucházejí.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a statistické xxxxx. Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.19)

(2) Osobní xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx států Evropské xxxx, x k xxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx x údajů x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx republice do xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x předání xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19)

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

§18

(1) Krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvou, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xx zahraničí x ze xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx zprostředkovat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.20)

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx práce xx xxxxxxxxx.

§19

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x to xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadovat u xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx práce.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnání x uchazeče x xxxxxxxxxx o právech x povinnostech, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočky.

§20

(1) Fyzická osoba xx právo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxx zaměstnáním, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx,

x) xxxxx zakládá povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,21)

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,22)

x) xxxxx xx sjednáno na xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx určitou xxxxx než 3 xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxx delší xxx 1 xxx, xx xxxxxxx zaměstnáním x xxxxxx zaměstnání, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x), xxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) x xxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx22).

(3) Xxx uchazeče x xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xx výkon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby xxxxx §79 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§21

(1) Fyzická osoba, xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx stanovení xxxxxx formy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dále xxxxxx, zda xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinna xx xxxxxxx lékařským xxxxxxxx23) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx, posudkem jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx24) x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "registrující xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx účelem xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x smluvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx23), xxxxx

1. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75), xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx v nástupu xx xxxxxxxxxxxxx,

3. je xxxxxxxx posudek podmínkou xxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23), pokud xxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem24).

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx psychologickému xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx vyžaduje zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci nebo xxxxx, je-li xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje uchazeči x zaměstnání xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu.

(5) X xxxxxxxxx x xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) místo xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) rozsah a xxxx xxxxxxxxxx vycházek x

x) další požadované xxxxx.

(6) Pro stanovení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vycházek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxx §56 odst. 6 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Uchazeč x zaměstnání, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [§5 xxxx. x)].

(8) Uchazeči x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedl, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Závazný xxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx x posouzením xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx potvrzení x xxxxxxx neschopnosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx potvrzení x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 hradí Xxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxx xxxxxx požádá o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx zabezpečit xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o zaměstnání xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x veden x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vedení v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxxxxxx nové xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zpracování.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a údaje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxx výhradně pro xxxxx zprostředkování zaměstnání x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

§25

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx

x) v pracovněprávním xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx27) xxxxxxxx za osobu xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx komanditistou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícím xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou je xxxxx společností xxxxxxxxx x xxxx měsíční xxxx průměrná xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx výdělkem (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxx statutárním xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti vykonávajícím xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx práci, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx odměňován x xxxx měsíční xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx výdělkem (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) členem dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 3 přesáhne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx průměrná měsíční xxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Veřejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, členem Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nuceným xxxxxxxx xxxx správcem xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx28), prokuristou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,29) x xx v době, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pečující x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j odst. 1 xxxx. c) x d) xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx,

x) xxxxxxxxx činná x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4, nebo

s) fyzickou xxxxxx pověřenou obchodním xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a její xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výdělkem (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 3 přesáhne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx místopředsedou Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké školství.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterou

a) xx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xx xx xxxxx,

x) xxxxxx peněžitou xxxxx x mateřství v xxxx před xxxxxxx x 6 xxxxx xx porodu, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx32a), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek32b).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx pracovního nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výdělek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx přísluší, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce výkon xxxx činnosti xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělku nebo xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měsíční výdělky (xxxxxx) sčítají.

(4) Zařazení x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx připravující na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx32g) x xxxxx xxxxxxx 12 měsíců. Xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba povinna xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx xxxxxx xxxxx písemně xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx vhodného zaměstnání.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zaměstnání, xxxxx není xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx zaměstnáním (§20) x je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx na xxxx 3 xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "krátkodobé xxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx je neposkytnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (§17 xxxx. 2).

(8) Překážkou xxx zařazení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ukončí xxxx xxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx krajskou pobočkou Xxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33).

X xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b) xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x §25 odst. 1, xxxx činností, xxxxx xxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx náhradní xxxx xxxxxxxxxx, zařadí xx do evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxxx, získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zájmu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

(3) Nesplňuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx o xxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

Evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27

(1) Evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx jsou určeny xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx statistické xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxx osobně xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxx, xxx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajskou xxxxxxx Úřadu práce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Uchazeč x xxxxxxxxxx, který xxxxxxx není schopen xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx nemoci xxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doložit tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, xxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx připustit xxxxxx osvědčení čestným xxxxxxxxxxx.

(5) Uchazeči x xxxxxxxxxx, který změní x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx dni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče x zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nového xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx (§24) x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxx. Dohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 10 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zprostředkovává jeho xxxxxxxxxx x vykonává xxxxx práva a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx uchazeč x zaměstnání skutečně xxxxxxx. Jestliže se xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx, generální xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx zprostředkovávat zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx na kontaktním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77) stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx

x) xxx nastala některá xx xxxxxxxxxxx bránících xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. a) a x), x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání,

b) xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání x ukončení xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání, pokud xxxx dán xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxx úmrtí xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b),

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřadí, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bránících xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25, x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 písm. x) až x), x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x zaměstnání xxx xxxxxxx důvodů

1. nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §25 odst. 3,

2. xx lhůtě stanovené x §27 xxxx. 2 neoznámí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxx nebo písemně xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx vliv na xxxxxxxx x xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx stanoveném xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práci.

(2) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání (§20),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rekvalifikaci (§109), xxxxxxxxx xx rekvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxx x výcvikové xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx závěrečnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, který xx veden x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx anebo neplní xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§21 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 3), xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx (§31).

(3) Xxxxxxxx x evidence uchazečů x zaměstnání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx některá ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode dne, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxx kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x), xxxx být xx základě xxxx xxxxxxx žádosti do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx znovu zařazen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx vyřazení x evidence xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) x odstavci 1 xxxx. x) x x odstavci 2, xxxx být xx základě nové xxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zařazen xxxxxxxx xx uplynutí xxxx 6 xxxxxx xxx dne vyřazení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xx nedostaví xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxx xxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §21, nebo

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§32

(1) Xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29) a xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§30) zablokovat údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxx, než xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx zpracování.

§33

Zvýšená xxxx při xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx zvýšená xxxx xxxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx ji xxx xxxx zdravotní stav, xxx, xxxx x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání na xxxx xxxxx slouží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx akční xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovení postupu x časového harmonogramu xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx. Individuální xxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx. Xxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Uchazeč x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu, jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x plnit xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx.

Xxxxx pracovní místa

§34

Zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx nebo xx pomoci krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání xxxx xx xxxxxx agentury xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx charakteristiku (§37). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vytvořená nebo xxxxxxxx pracovní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx32c), xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oznámení příslušné xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx32d).

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb.

§37

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informaci, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx vhodné xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojíždění xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37a

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx obsazeno xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx93) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Volným xxxxxxxxx xxxxxx obsaditelným držitelem xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx93) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx místo, xxx xxxxx výkon se xxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx do xxxxxxxxx evidence volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x současně xx, xx xx toto xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx nabízeno x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx může s xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xx xx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případné zpětvzetí xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podání xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx x případné xxxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra vyznačí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, pokud byla xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx, den xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x den vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxx, kdy bylo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx x centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty podání xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělí neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx elektronicky ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx o pracovním xxxxx, xxx xxxxx xxxx vydána; xxxxxx xxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti, o xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx vyřadí xxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx,

x) volné xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jinak,

c) xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx x xxxxx konkurs xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) zaměstnavateli xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;000 Kč za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx.

§37b

§37b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Sb.

§38

Krajská pobočka Xxxxx xxxxx volná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxxxx médiích. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx (§126 xxxx. 2) x xxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (§126 xxxx. 2) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

§39

(1) Nárok xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx, u které xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x poskytnutí xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxx, x němuž xx xxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o zaměstnání,

a) xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx platí x x případě skončení xxxxxx pracovního xxxxxx x obdobného důvodu,

b) xx xxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §301a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx79),

x) který x posledních 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxxx ke xxx, k němuž xx xxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x právním xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx některé z xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, nebo

e) xxxxx xx ke xxx, x němuž xx xxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x osob uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) x x); x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx družstvo mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřen obchodním xxxxxxx xxxxxxxx družstva.

(3) X xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

§40

(1) Nárok na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx (§109) x xx xxx, k xxxxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx poživatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Podpora xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §44 odst. 1.

§41

(1) Rozhodným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx předchozího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnáním nebo xxxxx výdělečnou činností x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§25 xxxx. 1 x 3) x krátkodobým xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx získaná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx doba

a) xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§72),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxx xx xxxx do 4 xxx,

x) xxxxxx xxxx x fyzickou xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje za xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xxxxx s xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx nevyžadují, xxx-xx x osobu, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxxx služby na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra35a), xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx35b), pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx),

x) trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény96) osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu97), xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx97).

(4) Překrývají-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xx pouze xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zaměstnání, potvrzením x výši xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx skutečností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx některé x xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx zda xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) xx f) x x), xxxx by xx přihlíželo x xxxx příjmu xxxx xxxxxx, to xxxxxxx xxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřen xxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxx právního vztahu xxxx postavení xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxx vzniku.

(3) Jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §25 odst. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zaměstnání, přizná xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náleží uchazeči x zaměstnání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx podpůrčí dobu. Xxxxxxxx doba xxxx x uchazeče x xxxxxxxxxx

x) xx 50 xxx xxxx 5 xxxxxx,

x) xxx 50 xx 55 xxx xxxx 8 měsíců,

c) xxx 55 let xxxx 11 měsíců.

(2) Xxxxxxxxxxx pro délku xxxxxxxx doby xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx zaměstnání xxxxx §25 odst. 6,

x) xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Uchazeči x xxxxxxxxxx xx neposkytuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxx vztahu vzniklého x xxxxxx některé x činností podle §25 odst. 3, xx xxxx, xx xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxx by xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx neplatí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxxxxxx, x po dobu, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx x posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstupné73), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx74), se xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxx násobků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měsíčního xxxxxxxxxx příjmu, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odchodného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§44b

(1) Uchazeči o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx určeném x zaměstnavatele xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx v §44a. Xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání až xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx kompenzace podle xxxx xxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx náleží xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x 65 % průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx15), který xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěn x naposledy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání podle xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů15); xxxxx xx u xxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vztah, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ukončené zaměstnání, xxxxxx xx xxx xxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx měsíční čistý xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(3) V xxxxxxx, že uchazeč x xxxxxxxxxx nebude xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxx výdělek xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x 0,15xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx.

(4) Náleží-li xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, stanoví xx xxxx výše x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny nahoru.

(5) X poskytnutí kompenzace xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(6) X výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx částku Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx informace, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx vyplatil. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxx.

§45

Xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti zaniká

a) xxxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§29), xxxx

x) xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§30).

§46

Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba

a) xx kterou xxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podpora v xxxxxxxxxxxxxxx [§44 odst. 1 písm. b)],

b) xx xxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx z činností xxxxx §25 odst. 3 a x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyplácena xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx uvedených v §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxx xx xx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx družstvo mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx bytového xxxxxxxx, x z xxxxxx xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podpory xxx rekvalifikaci (§40, §72 xxxx. 5 x §74 xxxx. 2),

x) xxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§48

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a po xxxxxxxx xxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou výdělečnou xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) x xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx po celou xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x délce kratší xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 písm. x)].

§49

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uplynula celá xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; tato xxxx xx nevyžaduje v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skončil xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx36) xxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx podstatnou povinnost xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, kolektivní smlouvy xxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx. Současně xxxx xxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 odst. 1 písm. x)].

(2) Xx doby 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nezapočítává xxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§25 xxxx. 1 x 3) a krátkodobým xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti x podpory při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx měsíčního čistého xxxxxxx,37) xxxxx byl x uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;38) xxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy neuplatňovaly xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx xxx právní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.38)

(2) Výše podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x uchazeče x xxxxxxxxxx, který naposledy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx doby 65 %, xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx doby 50 % a xx xxxxxxxxx podpůrčí xxxx 45 % xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dohodou xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx uchazeč x zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx výdělků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdělku (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx základu.

(5) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx x nezaměstnanosti činí 0,58xxxxxxx průměrné xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx čtvrtletí kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x podporu x xxxxxxxxxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx 0,65xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx.

(7) X uchazeče x zaměstnání, který xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (§39), xx xxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 věty první x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§51

(1) Podpora x xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx 2 xxxxxx ve xxxx 0,15násobku, další 2 měsíce xx xxxx 0,12xxxxxxx a xx xxxxxxxxx podpůrčí xxxx 0,11násobku průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxx podána xxxxxx x tuto xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. a)] xxxxxxxxxx náhradní xxxx x tato doba xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bez xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx vyměřovacího základu, xxxx

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 stanoví xx xxxx 0,14xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nastoupil xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepostupuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxxx jeden z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x), xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx stanoví z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého dosáhl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Podpora v xxxxxxxxxxxxxxx, podpora při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §44b se xxxxxxx x xxxxx xxxx převodem na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxxx poukazem, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx dávky.

(2) Podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx pozadu xx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X odůvodněných případech xxxxx xxx vyplaceny xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx zúčtovány.

(3) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx dnů, kdy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uchazeči x xxxxxxxxxx neprávem xxxxxxxx xxxx přiznána xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx náležela, xxxxxxxxx xx přizná nebo xxxxx a doplatí. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx náleží při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x její přiznání x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 5 let xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx.

§55

(1) Zjistí-li xx xxxxxxxxx, xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx uchazeči o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx částce, než x xxxx xxxxxx, xxxx byla přiznána xxxx se poskytuje xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx o zastavení xxxx xxxxxxx, x xx ode dne xxxxxxxxxxxxx po dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx zaviněním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v nesprávné xxxx zaniká xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůbec nebo x poskytnuté xxxx.

§56

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx

x) xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxx a xxxxx vztah trvá x xxxxxx,

x) příslušným xxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxx xxxxxx výdělečných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce dodatečně xxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx třetím stupni x je schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx poskytovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx x nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx povinen xxxxxx Xxxxx práce xx xxxx, po kterou xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §25 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx starobního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce rozhodnutí.

(4) Xxxxx na vrácení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx přiznání.

§57

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a podpora xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx ciziny, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, k jejíž xxxxxxxxxx dal Parlament xxxxxxx x jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§58

(1) Xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky.

(2) Zprostředkování xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx úhrady, při xxxxx je xxxxxxxxx xxxx. Xxx zprostředkování xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx být xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx zprostředkováváno, xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxx agentury xxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxx zprostředkování zaměstnání xx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§58x

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záruky xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx84) (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx základě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx85) xxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx přiděluje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Sjednání pojištění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

(3) Xxxxxxxxx xxx sjednat xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx84) oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx x pojistné xxxxxxx86), xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx osvědčen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx87).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx všem xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x pojištěním xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(7) Nároky xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx vznikly xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, přecházejí xx xxxxxxxxxx, a xx xx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generální xxxxxxxxxxx Xxxxx práce x poskytnutém pojistném xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) jejich xxxxxxxxxxx, jimž zprostředkovávají xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx běžného roku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx zejména xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) počet xxxxxxx míst, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx umístěných xxxxxxxxx xxxx, x toho xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody s Xxxxxx práce xxxxx §119a,

x) xxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx počet xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Švýcarska x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státní příslušnosti.

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx je dosažení xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nevykonávala funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odejmuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů podle §63 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxx §63 xxxx. 3, a xx x xxxx, xxx u této xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx tohoto povolení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb9b) xx xxxxxxxx věku xxxxxxx 18 let, xxxx xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, odborná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x pokud xxxxxx xxxxxxxx nemá, uvedení xxxxxxxxxx adresy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x vydání výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 měsíců.

(7) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky dokládá xxxxxxxxxxx xxx odpovídajícími xxxxxxx vydanými xxxxxx, xx kterém xx xxxxx, xxxxx i xxxxx, ve kterých x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx starší 3 xxxxxx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx, pro xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyšší odborné xxxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povoleno.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Podmínkou xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx i splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 xx 6 x 8 xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zástupce"). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 3 xx 6 a 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce pouze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx podmínky se xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx. Fyzická xxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxx současně xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) U xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx xxxxxxxxx v §14 odst. 4 xx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx podává xx xxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx9b).

(13) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "komise"). Xxxxxx xx nejméně 5 xxxxx x je xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx generální xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx práce

§60x

(1) Další xxxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vydané na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx Ministerstvo xxxxxx oprávněno vyžádat xx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx39a) xxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem žádající xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxx, x požádat x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské služby xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x dodržování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fyzické xxxxx, xxxx-xx xxx xxxx bydliště, a xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) x §61 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní xx xxxxx xxxx xxxxx, xx se xx to, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60b

(1) Právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxx kauci xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Kauce se xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx složením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx xxx udělení povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx placení xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x účinností od 29.7.2017

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) formu zprostředkování (§14 xxxx. 1), xxx kterou xx xxxxxxxx žádáno,

d) druhy xxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x bezúhonnosti odpovědného xxxxxxxx, má-li xxx xxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x ustanovením xx funkce,

c) xxxxxx xxxxx pracovišť, která xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx údaje fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx povinna x xxxxxxx xxxxxxxx

x) potvrzení x bezúhonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx x odborné způsobilosti,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ověřené xxxxx40), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx ratifikaci xxx Parlament xxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx jinak.

(6) Právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 5 xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx změny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznamovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx. X případě změny xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §60. Xxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §62 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §62 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb9b) xx podává žádost x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.41)

§61x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

§62

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovědného xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx čísla x xxxxx xxxxxxxx,

x) forma xxxxxxxxxxxxxxx x druhy xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx povolení xxxxxx.

(2) V povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxx

x) identifikační xxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx povolení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xx xxxx 3 xxx. X xxxxxxx xxxxxx další xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §63 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx92), xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx povolením xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx povinnosti vyplývající x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §58a,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx opakovaně nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona92),

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx, nebo

h) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx 2 xxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx u xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §307b, 308 xxxx §309 xxxx. 2, 3, 5 x 6 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Generální ředitelství Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx podle §60a. Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejmuto x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx 4, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx x rozhodnutí x odejmutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx, vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x účelem vydaného xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhy xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§65

Evidenci xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vede Úřad xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §62, adresu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx spočívá xx zprostředkování zaměstnání. Xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x §61 xxxx. 3 xxxx. x) xx d) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx x agenturou xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx. Xxxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělit k xxxxxx práce pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

XXXX TŘETÍ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx32a) (xxxx xxx "xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx88), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, která xx zachovánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx její xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx začleněna, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xxxx xxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním postižením xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx poznatků lékařské xxxx má trvat xxxx xxx jeden xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x tím i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění.

(5) Xxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, dokládá xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 písm. x).

(6) Xx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x omezeních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxx začlenění x xxxxxxxx těchto xxxx xx xxxx xxxxx a pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jejich xxxxx zpracování.

Pracovní rehabilitace

§69

(1) Xxxxx xx zdravotním postižením xxxx xxxxx na xxxxxxxx rehabilitaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečuje krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx příslušná xxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x pracovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx x udržení xxxxxxxx zaměstnání xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; součástí žádosti xx xxxxxx osvědčující, xx je osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rehabilitace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx volbu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravu pro xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vytváření xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx x součinnosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rehabilitace x ohledem xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx (§7 xxxx. 3).

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx fyzických osob xx pracovní rehabilitaci xxxxx xxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zahájení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx písemně xxxxxxx xxxx ukončení.

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání, xx xxxxxxxx §101, 245 x 246 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx a §2 xx 8 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci42a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx úhrady.

§70

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx Úřadem práce x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a způsob xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, výši a xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) způsob kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a termín xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xx byla jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, než náležela, x lhůtu xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

§71

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů,43)

b) přípravu x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xx cílená xxxxxxx směřující k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místo x k xxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxx nutných pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato příprava xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením se xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75 a 78a), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdružení x dalších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x práci,

c) xxxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení dohody.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x práci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx příprava x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx nepobírá dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (platu), xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením, xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxx x xxxxx prováděné xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele [§72 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxx Xxxx práce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x práci xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxx,

x) xxxxxx, xxxx x podmínky úhrady xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxx sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx přípravu x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx získaných znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nedodrží sjednané xxxxxxxx xxxx pokud xx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx [§72 xxxx. 2 xxxx. x) x x)] uzavírá Xxxx xxxxx s touto xxxxxx písemnou dohodu, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pracovní činnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx k práci xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zdravotní předpoklady xxxxxxxx xxx přípravu x práci,

c) xxxxx x způsob xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s přípravou x práci, xxxxx xx xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 2 xxxx. b) a x), xx řídí xxxxxxxxx zákoníkem.

§74

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§109).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), náleží na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx. Podpora xxx xxxxxxxxxxxxx náleží x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje Xxxx xxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 let.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvanáctinásobek průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx-xx zaměstnavatel na xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx práce 10 x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průměrné mzdy xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx daní zachyceny xxxxxx nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá nedoplatek xx xxxxxxxxx a xx penále na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xx pojistném x xx penále xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx bylo povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x není x xxxxxxxx se splácením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx zaměstnavatele,

b) místo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx podle §147b Xxxx práce xxx, xxxxx xx x xxxx dá xxxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx celní xxxx, příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx. Prokazuje-li xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx potvrzení xxx, xxxxx být xxxx potvrzení xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x údaje x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx práce xxxx xxxxxxxxx předložení x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx nezbytně nutné x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx obsazováno xxxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx místa splněna,

f) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příspěvek xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx sjednané xxxxxxxx plněny,

i) xxxxxxxx x xxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx příspěvku,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. e) xxxx 3, x xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx práce xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx nesplnění xxxx postihováno odvodem xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dohodu x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx se rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx jejího xxxxx.

§76

Příspěvek na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatelem, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx podmínky, xx zaměstnavatel nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx úřadem, xxxx xxxxxxxxxx xx pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 48&xxxx;000 Xx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením. Xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zaměstnavateli

a) na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx agenturou xxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je příspěvek xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) doložení xxxxxxxxxxx, xx zaměstnanec, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadován, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účtu zaměstnavatele x peněžním ústavu. Xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx xxx, pokud xx k tomu xx xxxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xxxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx požadovat předložení x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příspěvek xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování, xxx xxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku,

f) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx zaviněním xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x částce xxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, x xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(8) Nevrácení příspěvku xx úhradu provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Úřad xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením x x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 xx 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx práce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informaci, xxx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx x zaměstnání xx xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx §76, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxx xxxxx x dohoda o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx zaměstnavateli, kteří xxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx kterými Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxx (dále xxx "xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele se xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx fyzickou xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lze xx xxxxxxxxxxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxx, xx

x) zaměstnává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx žádosti o xxxxxxxx této xxxxxx xxxx než 50 % xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ke xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx, a

d) x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx 80 % zaměstnanců, xxxxx jsou xxxxxxx xx zdravotním postižením, xxxx xxxx plat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců, xxxxx jsou xxxxxxx xx zdravotním postižením, xx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx se zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx správní delikt xxxx přestupek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxx 50 000 Kč x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx uzavírá xx xxxx 3 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tato dohoda xx xxxx neurčitou.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle předmětu xxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxxxx xx tržbách xxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, z xxxx počet zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx uzavřena,

c) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx podmínky, které xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx, x xx xxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnávání xxxx než 50 % xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtech x xxxxxxx podle §67, jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo podle §78a xxxx. 5 xxxx. x),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx hospodaření včetně xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx,

4. xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujících xxxxxxxx u xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx bydlišti,

6. informace x xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx sjednaných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, na xxxxxxx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úřad xxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxx uzavření dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 4, xxxxx xxxx uložené xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele, x to ani xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxx xxxxxx o xxxxxx zaměstnavatele vypoví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) přestane xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3,

x) po 2 xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodě 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(10) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78a

Příspěvek xx podporu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, se kterým Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením formou xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx příspěvku je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx x jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvkem xxxx xxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xx sebe xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17, xxx-xx x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) srážek xx mzdy xxxx xxxxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx podle §236 xxxxxxxx práce, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxx překážkách x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 na náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zaměstnavatel xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které x poskytnutí příspěvku xxxx, xxxxxxx xxxx x částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17 x xxxxxxxxxx poskytnutým podle xxxxxxxx 2 měsíčně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracoviště zaměstnavatele xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxx příslušného kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku žádá, xxxx je uhradil xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxx x nedoplatcích xxxxx §147b xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §5 písm. x) xxxx 3. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx pokuty přesáhla 50&xxxx;000 Kč, x xx xx vyšší xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kódu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na mzdy xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadován, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 xxxx. e).

(6) Xxxxxx-xx o poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se příspěvek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx pracovní xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxx xx příspěvek v xxxxxxx části dalšímu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxx se xxxxx xxxx první. Vznikne-li xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zaměstnavatelů, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, více xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v odstavcích 2 a 3. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vynaložené prostředky xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx odvedl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Příspěvek xxxxx poskytovat xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xx tohoto xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx výše se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§117),

x) xx kalendářní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx poživatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§76),

x) xx kalendářní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxx xxxxx (§126 xxxx. 3), nebo

e) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx přidělen x xxxxxx práce x xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 4,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; současně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

x) neposkytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdě nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo pojistnému xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxx části v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3 x xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(9) Xxxxxxxxx je xxxxxxx nejpozději xx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx poměrnou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxxxx mu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx příspěvek xxxx xxxx poměrnou xxxx x případě, xx xx xxx poskytnut x období 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxx x xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutý xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrné xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx 5 let ode xxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. mzdové náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x zaměstnavateli, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx provozními zaměstnanci xxxx pracovními xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním postižením, xxxx

2. náklady xx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx nejedná x xxxxxxxxxxx téhož zaměstnavatele,

b) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxx se zaměstnáváním xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na přizpůsobení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx

1. pořízení x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. přizpůsobení x pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x orientačních xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx hygienických, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 518/2004 Sb.

(14) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 12 x daň x přidané hodnoty x zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxx daně, xxxxxxxx se daň x přidané xxxxxxx xx provozní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele x odstranění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Žádost xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, prokazuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxxxxxxx sám. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx, xxxxx xx x tomu xxx xxxxxxxxxxxxx souhlas x xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx musí xxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx krajské pobočky Xxxxx xxxxx.

(17) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12 800 Xx. Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx s účinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mzdové xxxxxx x životních xxxxxxx.

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x spolupráce x Xxxxxx práce

§79

Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx krajských poboček Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) součinnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

c) spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupráci xxx xxxxxx individuálního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§80

Zaměstnavatelé xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxxx přizpůsobováním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhrazováním xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx kterého byla xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67 xxxx. 2),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxxxx s xxxx xxx 25 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx. Povinný xxxxx xxxx 4 %. X zaměstnavatelů, xxxxx xxxx agenturou práce xxxxx §14 xxxx. 3 písm. b), xx do celkového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx přiděleni k xxxxxx práce x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx kterými Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx (§78), xxxx zadáváním xxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) odvodem xx xxxxxxxx rozpočtu,

nebo xxxxxxxxx kombinací způsobů xxxxxxxxx v písmenech x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx zadané xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 28xxxxxxx průměrné xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním roce (xxxx xxx "limit") x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx zaplacení poskytnutého xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §84.

(4) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, žádné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 tato xxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxx zaměstnanců, kteří xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx postižením, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovaných výrobků x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zakázek x xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx xx každou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, 2,5xxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx v národním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxxx do xxxxxxxx rozpočtu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx povinnost poukázat xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx řádu.50)

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celní úřad xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxxx.

§83

Plnění xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "evidence"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. x)] xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx uvedených x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 odst. 1 (xxxx jen "odběratel"),

b) xxxx xxxxxxx, služeb xxxx realizovaných xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx plnění povinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zakázka,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx započitatelných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. b),

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchovává xx xxxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ZAHRANIČÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAMĚSTNAVATELE XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZE XXXXXXXXX

§85

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx příslušník (§3 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvedený x §3 xxxx. 3.

§86

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaměstnán, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž územním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§37).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx příslušník (§3 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx uvedený x §3 xxxx. 3, xxxxxxx uvedený x §98 písm. a) xx x), x) x x) až x) x x §98a, x kterého xx xxxxxxxxxx povolení x zaměstnání, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Úřadu xxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx práce. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx za trvání xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kartu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xxxxx karta xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nadnárodního poskytování xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxxxx usazeným x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xx xxxxxxxx 12 xxxxxx od zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx usazeným x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxx, xx xxxx poskytování služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx přesáhne 12 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě druhé xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xx větě první xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx107) xx xxxxxxx místě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kterou je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 kalendářních xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xx dověděl.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxx původně xxxxxxxxxxxxxxx oznámeným.

§88

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá karta,

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá karta, x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, nejpozději do 45 kalendářních xxx xxx xxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §92, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§89

(1) Xxxxxxx xxxx xxx přijat xx zaměstnání a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x platné xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za zaměstnání xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx korporaci.

(4) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §94, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx účelem xxx xxxxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, jde-li x držitele povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, který xxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §95 xx 97.

§90

X xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, x kterého má xxx zaměstnán, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx osoby uvedené x §87 xxxx. 1 xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) adresu x xxxx trvalého xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx orgánu, xxxxx xxx vydal,

d) xxxxxxxxxxxxx údaje budoucího xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx mělo xxx zaměstnání vykonáváno,

f) xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx povolení xx xxxxx xxxxxxxx

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxx zavazují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx; x regulovaného xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu104),

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx ověřeném překladu xx českého xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, dohoda x pracovní xxxxxxxx xxxx smlouva o xxxxxxx budoucí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny, délku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx jedná x

x) xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxx (§86) x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x ohledem xx požadovanou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §95 x 97.

(2) X xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§93

Cizinec, který je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx vyslán na xxxxxxxx cestu xxxxx §42 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jím vykonávané xxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxx.

§94

(1) Platnost xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx xx dobu 2 let. Platnost xxxxxxxx k zaměstnání xxxxx §96, xxxxx xxxx vydáno xx xxxx kratší než 6 xxxxxx, lze xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxx, xxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §95 x 97 .

(2) Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx obsahuje stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§91 odst. 1). Žádost o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §96 xxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 3. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 6 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, vydané xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxxxx vnitra. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, xx-xx xxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x českou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k vyslání xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících x této xxxxxxx, xx tuzemská právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx x profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vyslání xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(4) Xx-xx xxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (§92 xxxx. 1).

(5) Xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x §91 xxxx. 4 se v xxxxxxx vyslání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vyžaduje x x případě, xx cizinec bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnávaným xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vázána xx určitou xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xx události xxxx xxxx události xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx potřeby, pokud xxx x xxxxxxxx xxxx, podstatně xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zaměstnání podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxx jdoucích.

(3) Povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxx pouze, xxxxx je předložena xxxxxxxx smlouva xx xxxx xxxxxxx, dohoda x pracovní činnosti xx dobu xxxxxxx xxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo dohodu x pracovní xxxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx odměna xxxxxxx xxxxxx nižší xxx základní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 hodin, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx cizinci xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Povolení k zaměstnání xx xxxx vyžaduje x v případě xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx xx xxxx nejdéle 6 xxxxxx. Xxxx období xxxx xxx prodlouženo, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx příležitostnými x časově omezenými xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro mládež, xxxxx se Česká xxxxxxxxx účastní,

c) o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,3)

x) který je xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republik,51) xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§98

Povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx modrá xxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx trvalým pobytem,

b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kterému byl xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,51)

x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx 7 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx 30 xxx v xxxxxxxxxxx roce x xxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx umělce, pedagogického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx 26 let xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx montáž na xxxxxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xx xxxxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx a jíž xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxx záchranné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx humanitární xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vysílajícího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,52)

j) xxxxx se xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§5),

x) xxxxx xxx vyslán xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx usazeným v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,18)

l) xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx písmene x), x) xxxx x) xxxx x cizincem, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx52b),

x) který vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vědecký, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c),

x) který xxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konzervatoři podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání podle xxxxxx x vysokých xxxxxxx9),

x) který xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx na základě xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx registrované x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx v kterémkoliv xxxxxx 180 xxx, xxxx

x) jehož výkon xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x českou xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto cizince xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx95).

§99

Povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx v České xxxxxxxxx požádal o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) který xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §91 byly xxxxxxx podvodným xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx práce,

e) jehož xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 000 Xx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx inspektorát xxxxx, xxxx

x) xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§100

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo vydáno,

c) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, nevydáním, zrušením xxxx zánikem oprávnění x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnání je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným povolením x zaměstnání, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příslušný xxxxx Xxxxxxx České republiky xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX

§102

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx (§3 odst. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3, xxxxx nastoupili do xxxxxxxxxx, xxxxxxxx cizinců, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. x) až e) x j) xx x) x x §98a. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §92 xxxx. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx odvětvové (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělání xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků (§3 odst. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx uvedené v §91 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) a x) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, vzdělání xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx modrá xxxxx x xx kterou xxx byl xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §87 odst. 2 nebo §95 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §91 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, den xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky x dobu 3 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x vedených v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx x xxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přístupu xx xxx xxxxx, může xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto mezinárodní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx Xxxxx republika této xxxxxxxx využije. Xxxxx xxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST PÁTÁ

AKTIVNÍ POLITIKA XXXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OPATŘENÍ X XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx maximálně možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelná xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zapracování,

h) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

(1) Součástí xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx volbu xxxxxxxx x práci osob xx xxxxxxxxxx postižením x xxx výběru xxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx x části xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání (§119a),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx náklady xxxxxxx x touto činností.

(3) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx být uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jejich úhrady,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxx, xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx mu jeho xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poradenských činností x forem poradenství x xxxxx nákladů x ním spojených, xxxxx hradí Úřad xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

X xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu práce xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx nástroje x opatření aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx.

§107

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je financována x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.46) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx přispívat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přispívající xx zvýšení zaměstnanosti x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příspěvky na xxxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zaměstnavateli poskytovat xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu46).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXX

§108

(1) Rekvalifikací xx xxxxxx získání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozšíření xxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při určování xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xx vychází x dosavadní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, schopností x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx nových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx může provádět xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx52d),

x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení52e) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx52f), nebo

d) xxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52g),

(xxxx xxx "rekvalifikační xxxxxxxx").

(3) Vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx rozumí program, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx trhu xxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se uděluje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx vymezení obsahu x xxxxxxx vzdělávání, xxxxx x xxxxx xxxxx x způsobů xxxxxxxxx výsledků vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx. Cíle x obsah vzdělávacího xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikaci105). X udělení akreditace xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx o akreditaci. X posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx komisi xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx se uděluje xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x jejím xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. a)

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) požádá x odejmutí xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(6) Rekvalifikačnímu xxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx s Xxxxxx xxxxx xxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x zaměstnání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) pracovní xxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zájemci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

e) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx odpovědnosti za xxxxx xx zdraví xxxxxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, a xxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x změnách v xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx taková xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. a) xxxx x), xxxxx akreditaci xxxxxx xx xxxx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx a organizace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x potvrzení o xxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Rekvalifikace xx uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemcem o xxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx práce. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hradí Xxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Dohoda o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků dohody,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx rekvalifikace xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx rekvalifikace, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x druhy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx rozlišit xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx nesplnění není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxx prokázaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rekvalifikací xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx46).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, druhy xxxxxxx rekvalifikace x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§109a

(1) Uchazeč o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxx zabezpečit xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxx účelem xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§108 odst. 2).

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx zvolená rekvalifikace xxxxxxxx k uplatnění xxxxxxxx x zaměstnání xxxx zájemce o xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx a xx xxx něj xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může Xxxx xxxxx xx xxxxx úspěšném absolvování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx bude Xxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx hradit, vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potvrzení x xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu rekvalifikace. Xxxx xxxxx může xxxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veden v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemců x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxx rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxx její xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikaci.

(6) Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikace.

(7) Rekvalifikační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit Xxxxx xxxxx cenu rekvalifikace, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nastoupit xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx, nesmí x xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Kč.

§109a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§110

Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx prováděna x x zaměstnavatele x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx práce, xxxxx xxx zaměstnavateli nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x ní xxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx Úřadem práce, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohoda o xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx Xxxxxx práce a xxxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně a xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ověření xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, xxx náležely, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx rekvalifikován,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí a xxxxxxxxxx.

(4) Rekvalifikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxx xxxx přísluší xxxxxxxxxxx náhrada xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx pracovní xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jen xxxxx xx xx nezbytné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx teoretické nebo xxxxxxxxx přípravě, xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x které xx zaměstnanec povinen xx zúčastnit x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavatele byla xxxxxxxx potřeba xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx případě xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx školení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.54)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterým xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,55) xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst,

b) rekvalifikace xxxx školení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školením xx xxx xxxxx investičních xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx pro pracovní xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Hmotná xxxxxxx xx vytváření nových xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvoří nová xxxxxxxx místa v xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx xxxxx vytvářená xx xxx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Hmotná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínka xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxx xxxxx x pro poskytnutí xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do celkového xxxxx rekvalifikovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx školení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx pracovních xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx. Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx pracovních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x).

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxxx hmotné podpory xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx dohody,

b) počet xxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxx budou xxxxxxxxx,

x) xxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxx obsazena xxxxxxxxxx počtem zaměstnanců,

d) xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podporu xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevyčerpá x xxxxxxxxxx termínu, xxxx pokud xx xxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx hmotné podpory,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx poskytnuta x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x), x lhůtu x xxxxxxxx vrácení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení xxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podpory rekvalifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků dohody,

b) xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx zařazeni xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxx dohodnutý xxxxx zaměstnanců rekvalifikován xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x termín poskytnutí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx hmotnou xxxxxxx nevyčerpá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx vrácení xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxx, že xx xxxx poskytnuta v xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x), x lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sjednané x xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx uplynutí xxx let, x xxxxxxx strategické investiční xxxx xx xxxxxxxx xxxx let, xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx55).

(9) Xxxxxx xxxxxxx xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx míst a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxx jsou účelově xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx účel, než xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 6 x 7 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx porušením rozpočtové xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odvodem xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.46)

(11) Územní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,11) x němž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Výši xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx x výši xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, okruh xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(13) Zaměstnavateli, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nelze xx xxxx účinnosti xxxxx sjednaných x Xxxxxx práce poskytnout xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xx jaký xxxx poskytnuta hmotná xxxxxxx.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXX XXXXXXX POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

§112

Veřejně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Veřejně xxxxxxxxxxx pracemi xx xxxxxx xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívající xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úklidu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx státních nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 24 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příležitosti xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx ně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx.

§113

Společensky xxxxxx pracovní xxxxx

(1) Společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místa, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx dohody s Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx je i xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může Xxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx být xxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx míst, xx Xxxx práce xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho společensky xxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezaměstnaných osob x České republice, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního místa xxxxx xxxxxxxxx šestinásobek xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je vyšší, xxxx xxxxxxxxx činit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním hospodářství xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx zřízení xxxx xxx 10 pracovních xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxx osminásobek xxxx xxxxxxxx mzdy.

(5) Xxxxxxxxx xx vyhrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx vynaložených xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx za sebe xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nelze xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost ze xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx x případě xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§114

Xxxxxxxxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx byl xxxxxxxxx příspěvek xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 5 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx příspěvku xxxx xxxxxxx 0,25xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx až třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §113 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx Xxxxxx xxxxxx.

(3) Překlenovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx x xx splatný do 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx

x) nájemné a xxxxxx x ním xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx za bytovou xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) náklady na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxx x přidané xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxx plátcem xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Příspěvek v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxxxxxxxxxxxx může Xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x §109 xxxx. 3 xxxxxxxx práce, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §209 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobeného xxxxxxx xxxxxxxx podle §207 písm. b) xxxxxxxx xxxxx spočívající x přírodní pohromě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx98) x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu nejméně 20 % xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx99),

x) xxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a xx výši xxxxx §207 xxxx. x) xxxx §209 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x době xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zaměstnancem, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nerozváže xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx dokladů xxxxxxxxx x §118 xxxx. 2 nutné přiložit

a) xxxxxx s odborovou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §209 odst. 2 zákoníku xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §209 odst. 1 xxxxxxxx práce; nepůsobí-li x zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx popis xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x příspěvek x xxxxxxxx, která již xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dovolené,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx žádost xxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částečné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx živelní xxxxxxxx.

(3) Xxxx příspěvku xxxx 20 % xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 0,125xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x důvodu xxxxxxxx nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx události, x xx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx; vláda xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit delší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a konec xxxxxx, xx kterém xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývající x věcných xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti, xxxxx umožní identifikovat xxxxxxxxx souvislost mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, způsob realizace xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§116

Příspěvek xx zapracování

(1) Xxxxxxxxx xx zapracování xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§33).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 3 měsíců. Xxxxxxx příspěvek na xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx mzdy.

§117

Xxxxxxxxx při přechodu xx xxxx podnikatelský xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx program xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxx, pokud zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x tohoto xxxxxx xxxxxx zabezpečit pro xxx xxxxxxxxxxx práci x rozsahu stanovené xxxxxxx pracovní xxxx.22)

(2) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx. Měsíční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy.

Poskytování příspěvků

§118

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo x xxxxxxx činnosti,

c) xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx je nutné xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx poskytuje xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx zachyceny daňové xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na penále xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx splácením splátek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx xxx, xxxxx mu x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zprostí za xxxxx účelem příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx práce. Prokazuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x údaje x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Místně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízení (§113 xxxx. 1 věta xxxxx) xxxx xxxxxxxxx (§113 odst. 5) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xx veden xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §115.

§119

(1) O poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx právnickými x xxxxxxxxx osobami x xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxx dohodu.

(2) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

c) xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx poskytován,

d) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byl příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx podle §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 x případě, xx xx xxx xxxxxxxxx x období 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx za umožnění xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku,

i) závazek xxxxxxxxxxxxxx, že v xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §115 xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 písm. x) xx c) xxxxxxxx xxxxx,

x) x příspěvku xxxxx §115 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46).

(5) Nevrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně46).

(6) Formy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119x

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazečům x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce (xxxx xxx "sdílené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xx sdíleného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx zařadit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akčního xxxxx (§33 xxxx. 2) x x xxxx předchozím písemným xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) X sdíleném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 500 Kč xx každého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx agentura práce xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

b) za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 6 měsíců xx výši maximálně 6&xxxx;250 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx x zaměstnání, kterému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců,

d) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínech x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xx nedostavil ve xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) druh xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) xx x), xxxx xxxxx xx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, lhůtu xxx xxxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxxx příspěvku x

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 lze x xxxxxx sjednat x další xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx46).

(8) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) termín x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 a

c) způsob xxxxxx agentury práce, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX PROGRAMY X ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

§120

(1) Xxxxxxxx obecního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x programů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x dalších xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxx programem xx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Cílené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru schvaluje xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Cíleným xxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovnímu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnut xxxxxxxxx až xx xxxx 70 % xxxxxxxxxx ceny tohoto xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx cíleného xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX UMĚLECKÉ, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) mladší 15 xxx, xxxx

x) starší 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx své činnosti (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxx"), xxx jestliže xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx na výukových xxxxxxxxxx, nepoškozuje jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx, duševní, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.57)

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx se nepovažuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x amatérských souborech x xxxxxxxxxx uměleckých xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a kulturních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx akcích, xx kterých xx xxxxx, školské xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podílí,

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx programy,

d) xxxxx xx uměleckých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xx odměnu, nebo

e) xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vykonávána xx xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx

x) soustavný dohled xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dohodnuté xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x při dopravě xx xx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník,

b) xxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx dítěte xx vztahuje §101, 245 a 246 xxxxxxxx práce; ustanovení §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx x §28 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci42a) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx výkonu činnosti xxxxxx

(1) X povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem dítěte xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, do jejíž xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "zákonný xxxxxxxx"). Žádost xx xxxxxx u krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx podle trvalého xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58) x provádění xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx hudební, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx59) x propagaci xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxx objektů x xxxxxxxx x činnost x modelingu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx x cizince, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas dítěte x tím, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxx, že xxxxxxx, xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx konání, xxxxxxxx x časovému vymezení xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. Xxxxxxx vydává xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti x rozsahu xxxxxxx x),

x) xxxx činnosti, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých xxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx u každého x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,70násobek xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vznikla xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x v případě, xxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci.

(6) X xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce. X povolení xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx rozsah a xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x minimální xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx po sobě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni právní xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx doby, xx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx činnost x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxx vyžádat vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx mu xxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx, nebo xxx xxxx činnost xxx xxxx xxxxxx.

§123

Obsah a xxxxxx xxxxxxxx povolení

(1) Xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx určité xxxx x určitou činnost, x xx xxxxxxx

x) 2 xxxxxx denně x dítěte, které xxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx týden xxxxx přesáhnout 10 xxxxx,

x) 2 hodiny xx vyučovací den x 12 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výuky, xxxxxxx denní xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 7 hodin,

c) 7 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu činnosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxx.

Xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx potřebná xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx činnosti.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stanovena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxx 45 xxxxx, xxxxx má dítě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 x xxx hodiny xxxxx x xxxx. Tato xxxx odpočinku xx xx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, než je xxxxxxx v odstavci 1.

(4) Dítě nesmí xxxxxxx vykonávat x xxxx mezi 22. x 6. xxxxxxx; xxxxx x dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx činnosti zakázán x době mezi 22.30 x 6. xxxxxxx.

(5) Dítě musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxx denní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 14 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxx. X kalendářním xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxx 2 kalendářní dny.

(6) Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 2 xxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) O xxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx konané xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x zamítnutí xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx také příslušnému xxxxxxxxxx inspektorátu xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx x nároky z xxxx vyplývající.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx

x) xxxx vykonává xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x době xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx není xxxxx xxxx činnosti xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx je Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; takovou xxxxxxxxx xx i provozovatel xxxxxxxx.

(3) Xxx důvodném xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx činnosti xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx znemožňujícím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oblastní xxxxxxxxxxx práce x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně, xx Xxxx xxxxx povinen xxxxxxx o tomto xxxxxx prohlášení xxxxx, x to xxxxx xxx, kdy x xxxxxxxxxx došlo. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx učiněné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx obdrží zákonný xxxxxxxx dítěte a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX SEDMÁ

KONTROLNÍ ČINNOST

§125

Kontrolní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce, x xxxxxxx stanoveném x §126 xxxx. 4 x xxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx x §127 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx kontroly").

§126

(1) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx62).

(3) Xxxxxx úřad inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce jsou xxxxxxxxx kontrolovat, xxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancům, xx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a a x nimiž xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxx výkonu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx kartou, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx úřady. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat i xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 x 88. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx a druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxx úřadům, Státnímu xxxxx xxxxxxxx práce x oblastním inspektorátům xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx a x písemných informacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 3, x to v xxxxxxx xxxxxxxx v §87, 88 x §92 xxxx. 3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, a v xxxxxxx zjištění nedostatků xxxxxxx tomuto oblastnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx pokuty.

(5) Xxxxxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo školství, xxxxxxx a tělovýchovy.

(6) Xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx kontroluje

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx nebo školení (§111),

x) xxxxxx cílených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx oprávněna kontrolovat xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxx dočasné neschopnosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§5). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx; stejnopis xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchazeči x zaměstnání x xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci xxxx xxxxx vydal. Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx při xxxxxxxx podle odstavce 3 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx103).

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§129

Xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx uplatňování xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxx xxxxxx předpisy.64)

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§132

Fyzická osoba, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx.

§133

§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§135

Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vážnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx v určené xxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinna xxx x xxxxx xxxxxxxxxx kopie dokladů xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevyžaduje, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx první xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx svého xxxxxxxxxxx x výkonu práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx anebo x smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní firmu, xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněny získávat x Jednotného informačního xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx

x) zda xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 písm. o) xxxxxx xxxxxx.

§137

Xxxxxxx-xx xxxxx kontroly xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx učiněného ústně xx protokolu, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxx ke kontrole x důvodu xxxxxxxxxxxx, xx x podnětu xxxxxxxx diskriminovaná xxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x ke xxxxxxxxxxxx zjištěným orgánem xxxxxxxx.

§138

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxx by výkonem xxxxxxxx mohlo xxxxx x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§139

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zacházení xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. x) bodu 3,

x) xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x koná xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §132,

x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a odst. 2, xxxx

x) zastřeně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. g).

(2) Fyzická xxxxx xx dále xxxxxxx přestupku tím, xx xxxx zaměstnavatel

a) x xxxxxxx x §80 xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x §81,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužné mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxx pracoviště xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) xxxx x),

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§140

(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) zprostředkuje zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxx mravy,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) bodu 3,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generálnímu ředitelství Xxxxx práce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a xxxx. 2, xxxx

x) zastřeně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. g).

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) v xxxxxxx x §80 xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x §81,

x) ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xx neprovede ve xxxxx xxxxxxxxx v §9 odst. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx 50&xxxx;000 Kč,

g) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 písm. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx uhradit xxxxx §141b xxxx. 1 písm. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx Státní xxxx inspekce práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx xxxx

§141x

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) ručí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx práci xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3 tyto xxxxx xxxxxx, xxxx xxx vynaložení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x mohly.

(2) X xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x).

§141x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 písm. x), nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx přestupek podle §139 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx uhradit

a) cizinci, xxxxx xxxxxxx práci xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3, xxxxxxx odměnu,

b) částku xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx90),

2. xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx21), xxxxx by xxxxx byla povinna xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx související x xxxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxx písmene x), x xx x xx xxxxx, jehož xx cizinec občanem, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve kterém xx povolen xxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx91) za xxxxx xxxxx trvání xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu plnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Ručení xxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xxxx xxxxx věděly, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

(4) O xxx, xxx ručení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x kdo xx ručitelem, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, který x uložení xxxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx, xxxxxxxxxx. Správní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §139 odst. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x).

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§142

Na xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxx xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx67), s xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x odejmutí povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 2 xxxx. x) až x).

§143

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx práce o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání (§30), o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§44), x snížení nebo xxxxxxxxx výplaty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§55), o xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx (§100) x x vydání nebo xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§124 odst. 1 x 5) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§144

Pro počítání času xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x počítání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.68) X xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§145

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx více xxxxxxx výkonu práce, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rovněž vykonáváno, x xxxxxxxx o xxxxxxxx k zaměstnání xxx xxxx xxxx xxxxxx práce.

§146

(1) Vyúčtování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx x páté xxxxxxx příjemce k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpětně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1. Xxxxxxxxx , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx vyčerpány v xxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx příjemce povinen xxxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.46)

§147

(1) Xxxxxxxxx uvedená x §81 xx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx úřady. Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx služební xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxx xx xxxxxx policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx100) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §80 a 81; xxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx70), xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorů. Xxxxxxxxxx §80 a 81 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdových xxxxxx.

§147x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx může xxxxxx xxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx71a).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x výkonu práce x celních xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu inspekce xxxxx.

§147x

Xxxxxx orgány, obce x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx povinného podílu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx plnění, a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodné xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§147c

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje ministerstvu, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxxx inspektorátům xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,

d) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) x x).

(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví x xxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxx x xxxx xxxxx,

x) státní občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství,

l) rodné xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx dítěte xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx x xxxxx narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx dítěte,

o) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, jejich xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) pohlaví x xxxx změna,

d) xxxxx a stát xxxxxxxx,

x) rodné číslo x jeho změny,

f) xxxxxx občanství,

g) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx karty,

i) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx jeho xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx dítě xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx rodné xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte, xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, rodná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, a příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx byl xxxxxxx, xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx cizincem xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx bez xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, kteří nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození; x xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo a xxxx xxxxx.

(6) Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§147ca

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx106) xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx uvedeném x §92 xxxx. 3,

x) x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cizinců x xxxxxxx xxxxxxxx x §87 a 88.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) xxxx Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx

x) x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vydaných krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce, x to x xxxxxxx uvedeném x §92 xxxx. 3,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinců x rozsahu xxxxxxxx x §87 x 88.

§147xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§147x

(1) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) jsou vedeny x informačním xxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x všech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xx informačního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx89).

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx podmínky pro xxxx poskytování stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx stanoví xxxx xx xxxxxxx podpory x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytováno xxxxxx zabezpečení uchazečů x xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xx upraví xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx prodloužení xxxxxxxx xxxx xxxxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x dohody x xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx, sjednané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx dočasného xxxxxxxxx x výkonu práce x jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx změněnou pracovní xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 305/1991 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx xxx 2004 se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxx mladistvým pracovníkům, xxxxxxxx podle §6a xxxxxx x. 9/1991 Xx., o zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1992 Xx., které xxxx uzavřeny xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx se neevidují.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx zákon, a xxxxxxxxxx záloh poskytnutých x roce 2004 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(13) Práva x povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx dítě vykonává xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx nadále xxxx dosažením xxxx 15 xxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx požádat úřad xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 14, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx x povolení výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(16) Nepožádal-li xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xxxx ode xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxx činnost xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx, statutární orgán xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx běžných xxxxx xxx xxxxxxxx společnost xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úkolů xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(18) Do xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práce xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§149

Xxxxx práce x Úřad xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 64/1991 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 305/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

5. Zákon x. 272/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 64/1991 Xx.

6. Zákon x. 369/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx x. 474/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx x. 220/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 103/2002 Sb., x xxxxxx podpoře xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x rekvalifikaci xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.

11. Xxxxxxxx č. 115/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Vyhláška č. 324/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x. 21/1991 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 399/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx dohod xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Vyhláška č. 35/1997 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společensky xxxxxxxx pracovních míst x vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 232/1997 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 115/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx schopností.

16. Xxxxxxxx č. 242/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajícím xxxx xxx 50 % xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností x xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Špidla x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Příloha č. 2 x xxxxxx x. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx k xxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §44 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §43 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zaměstnání x xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. f) zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vyhrazení xxxxxxxxxxx účelného pracovního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podaných přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2005 Xx. s účinností xx 1.1.2006

Čl. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, považují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. XL

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x podpoře při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xxxxxxx xx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti x výše podpory xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx posuzuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá právních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Xx., fyzické x právnické xxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 220/2005 Xx., xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. L xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Čl. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx i xxxx, xxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pečoval x xxxxx xxxxxxxx x §41 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Sb.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 22.8.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. prosince 2007.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXVII

Přechodná ustanovení

1. Xx náhradní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx důchodu před 1. xxxxxx 2010.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx 1. ledna 2010 xxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009 plně invalidní xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXVII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx účinností xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohod x xxxxxxxxxx překlenovacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx-xx poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxx nemocenského pojištění x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění z xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obnoví xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Zápočet xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx zákonem x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Ministerstvo xxxxxx x době xxxxxxxxx tohoto povolení xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx povolením xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

7. Xxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 5 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxx vydání xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx prodlužuje x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx práce xxxxxxx bezúplatně do 30. xxxxxx 2009 xxxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx posudkové xxxxx, xxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kteří xx dni 30. xxxxxx 2009 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxxx s xxx souvisejících, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx práce xxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx republiky x xxxxxxx práce Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2008 se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 479/2008 Xx. x účinností od 1.7.2009, x xxxxxxxx xxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008 a xxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Čl. XI

Řízení x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x účinností xx 4.7.2009

Xx. LVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 149/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. X

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 8 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pojistné xxxxxxx xxxxx §58a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xx kterou byly xxxxxxxx.

3. Řízení x xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxx, na kterou xxxx vydána, nejdéle xxxx do 1. xxxxx 2015. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné považovány xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením podle §67 odst. 2 xxxx. b) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2012.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x poskytnutí příspěvku xx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněné pracovní xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx chráněná pracovní xxxxx.

7. Doba 12 xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx ukončena xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxx vznik xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx chráněných pracovních xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa již xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vytvoření chráněného xxxxxxxxxx místa nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dílny.

11. Doba 12 xxxxxx podle §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatele, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x x prvních dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zaměstnávali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxx než 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxx podle §308 xxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxx povinného xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxx do státního xxxxxxxx podle §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxx uložení xxxxx xx přestupky a xxxxxxx xxxxxxx, zahájené xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx. Lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx x 30 xxx.

Xx. XLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, kterým xxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinny xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60 xxxx. 7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XLIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §111 x příspěvky xx xxxxxxxx a xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §75 x 76, §112 xx 114, §116 x 117, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ve vztahu x dohodám x xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1, §102 xxxx. 3 x §136 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a které xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx, podpora při xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §44b zákona x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, aby xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce České xxxxxxxxx je povinna xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kompenzace xxxxx bodu 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxx od šestého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x zaměstnání, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x ním související xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zaměstnáván xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 435/2004 Xx. se vztahuje x xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nadále xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx karty.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

Čl. LXII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx pořádkové pokuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle čl. II xxxx 4 xxxx xxxxx zákona č. 367/2011 Xx. xxxxxxxx xx osobu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 odst. 2 xxxx. b) zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2012, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxx pozbytí xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vydaného před 1. lednem 2012, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou podle §67 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení x xxx, zda xxxxxx xxxxx §141a xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx §141b xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx neskončené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx nebo příslušný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Poskytování xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx kalendářní čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Správní xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxx 12 xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 136/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se použije xxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx předpisem č. 84/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx zahájená x pravomocně neskončená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Dosavadní státní xxxxxxxxxxx organizace Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §76 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zvýšení podle §78 xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2015 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2015.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2016 xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 88/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2016 se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

2. Poskytování xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pracovním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2017 xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx na chráněném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2017 Sb. x účinností xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Povinnost xxxxx §60b xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Právnická xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx §60b odst. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx; marným uplynutím xxxx xxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo která xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 10 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Plnění xxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx xxxxxxxxxx neskončené přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §96 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx x vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xx základě dohody x zřízení chráněného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se řídí xxxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx podporu zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele, xx kterým Xxxx xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 4 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx tuto xxxx xx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §78a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Správní xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Plnění xxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 327/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx neskončená, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 435/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2005

202/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx

x xxxxxxxxx do 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

350/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

382/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

428/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 23.12.2005

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006 s xxxxxxxx §8 odst. 1 písm. n), §67 xxxx. 5, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

161/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx účinnost dnem 1.1.2007

264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x výjimkou §41, 113 x 139, které nabývají xxxxxxxxx 7.6.2006

159/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx pobídkách), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

213/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

10/2008 Sb., xxxxx XX ze xxx 30.10.2007 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., x xxxxxx x. 562/2004 Xx., eventuálně xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), x xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., x dobrovolnické xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx službě), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

57/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.3.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008 x 1.1.2009

68/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 435/2004 Sb. publikované x částce č. 22/2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

326/2009 Sb., x podpoře hospodářského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

362/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x návrhem xxxxxx x státním rozpočtu XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx od 20.10.2009

149/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

1/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

437/2012 Xx., nález XX xx dne 27.11.2012 xx. zn. Xx. XX 1/12 ve xxxx xxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 10.12.2012

505/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

306/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

64/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím kontrolního xxxx

x účinností xx 1.5.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

136/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

219/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.9.2014 xx. xx. Xx. XX 52/13 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §140 odst. 4 písm. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Xx.

x účinností xx 20.10.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

84/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 72/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

170/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.5.2015 sp. xx. Xx. ÚS 55/13 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §41 xxxx. 1 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění zákona x. 367/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.7.2015

203/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015 x xxxxxxxx §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.8.2015

314/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., o dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.12.2015

317/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2015

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2016

137/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

93/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

206/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

207/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 23.5.2017 sp. xx. Pl. ÚS 10/12 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

327/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 93/2017 Xx.

x účinností xx 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

210/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.9.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

365/2019 Xx., kterým se xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020 a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

285/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.7.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 96/71/ES xx dne 16. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Směrnice Xxxx 2000/43/ES ze xxx 29. června 2000, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx rasu xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2000/78/ES xx xxx 27. listopadu 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolání.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. července 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/54/ES ze dne 5. xxxxxxxx 2006 x zavedení zásady xxxxxxx příležitostí a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx zaměstnání x povolání (přepracované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/104/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/XX ze xxx 25. xxxxxx 2009 x podmínkách xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. června 2009 o minimálních xxxxxxx xxx sankce x opatření xxxx xxxxxxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2010/41/EU xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném postupu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx pobývajících x xxxxxxxx členském xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/67/EU xx xxx 15. května 2014 x prosazování xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování služeb x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/957 ze dne 28. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 96/71/ES x xxxxxxxx pracovníků v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §11 xxxxxxxx xxxxx.
3) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx §3024 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §15a x 180f xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9a) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9b) Zákon č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx služeb.
10) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
11) Xxxxxxxx č. 564/2002 Sb., x stanovení xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
12) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) Čl. 49 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
18) Xx. 56 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
19) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1612/68 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §83a xxxxxxxx xxxxx.
23) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
25) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
§11 odst. 4 xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
26) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxx č. 548/1991 Xx.
27) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
29) §70 x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx.
30) §44 x 47 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
30x) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 168/2005 Sb.
31) Zákon č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §45a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) §45a xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb.
32x) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
32f) Xxxxx č. 218/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
32x) §11 xx 14 zákona x. 155/1995 Xx.
33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
34) §131 x xxxx. zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§157 x násl. zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35b) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §52 xxxx. x) xx x) zákoníku práce.
37) §275 xxxxxxxx xxxxx.
38) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) §3 xxxx. 2 písm. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 463/1991 Xx., x životním xxxxxx.
39x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
41x) §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx.
41x) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) §38a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
42x) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovněprávních vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci), ve xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
43) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
44) §44a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 482/2004 Xx.
45) §44a xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Sb.
46) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb.
49) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový xxx.
51) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) §5 xxxxxx č. 310/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
52x) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.
52x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Xx.
52c) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
52x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
52x) Zákon č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

52f) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx., xxxxxxxx č. 77/1965 Sb., x výcviku, způsobilosti x registraci obsluh xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).
54) §141a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 140/1968 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 197/1994 Xx.
55) Zákon č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
57) §11 xxxxxxxx xxxxx.
58) Zákon č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
59) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §273 xxxxxxxx xxxxx.
61) Xxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxx, §18 zákona x. 1/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Sb., §20 xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
62) Xxxxx č. 118/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx řádu.
67) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění zákona x. 413/2005 Sb.
68) §266 xxxxxxxx xxxxx.
69) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
70) Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §33 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
71x) Například §8 xxxxxxxxx xxxxxx.
72) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72x) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
73) §67 xxxxxxxx xxxxx.
74) §138 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§155 x násl. zákona x. 361/2003 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 73/2011 Sb., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
76) §2 xxxxxx x. 73/2011 Xx.
77) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb. x xxxxxx x. 190/2009 Sb.
78) §3 xxxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §52 xxxx. h) xxxxxxxx xxxxx.
80) Xxxxx č. 198/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
81) §2 xxxxxxxx práce.
82) §3 xxxxxxxx práce.
83) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Sb.
84) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 409/2010 Xx.
85) §356 xxxxxxxx xxxxx.
86) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
87) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
88) §39 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., ve znění xxxxxx č. 366/2011 Xx.
90) Zákon č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §111 xxxxxxxx xxxxx.
92) Xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení proti xxx.

93) Zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Zákon č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

95) §178b odst. 4 xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

97) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx fondu x x zrušení nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006.

99) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx sociálním xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

100) §3 odst. 7 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx.

101) Zákon č. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

102) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

103) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

104) Xxxxxxxxx zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Například xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

106) Xxxxxxxxx §163 x 164 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) §319a odst. 3 xxxxxxxx xxxxx.