Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.12.2021.


Zákon o zaměstnanosti

435/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy §1

Hlava II - Základní ustanovení

Státní politika zaměstnanosti §2

Účastníci právních vztahů §3

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání §4

Vymezení některých pojmů §5 §5a

HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA §6 §6a

HLAVA IV - ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST §7 §7a §8 §8a

HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB §9 §9a §9b

HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ §10 §11 §12 §13

ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE §18 §19 §20 §21

Zájemce o zaměstnání §22

Evidence zájemců o zaměstnání §23

Uchazeč o zaměstnání §24 §25

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání §26

Evidence uchazečů o zaměstnání §27 §28

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání §29

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání §30 §31 §32

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání §33

Volná pracovní místa §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38

HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI §39

Oznámení a námitky §39a §39b §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §45 §46 §47 §48 §49

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci §50 §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE §58 §58a §59 §60 §60a §60b §61 §61a §62 §63 §64 §65

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu §66

ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §67 §68

Pracovní rehabilitace §69 §70 §71 §72 §73 §74

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením §75

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením §76 §77

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce §78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce §78a

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce §79 §80 §81 §82 §83 §84

ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ §85 §86

Informační povinnost zaměstnavatele §87 §88

HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §98a §99 §100 §101

HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ §102

HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ §103

ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE §104 §105 §106 §107

HLAVA II - REKVALIFIKACE §108

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání §109 §109a

Rekvalifikace zaměstnanců §110

HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY §111

HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Veřejně prospěšné práce §112

Společensky účelná pracovní místa §113

Překlenovací příspěvek §114 §115

Příspěvek na zapracování §116

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program §117

Poskytování příspěvků §118 §119

HLAVA V - SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ §119a

HLAVA VI - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI §120

HLAVA VII - PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE §120a

Aktivace poskytování příspěvku v době částečné práce §120b §120c

Výše příspěvku v době částečné práce §120d §120e §120f

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

Základní podmínky §121

Povolování výkonu činnosti dítěte §122

Obsah a časové vymezení povolení §123

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte §124

ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138

Přestupky §139 §140 §141

Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob §141a §141b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §142 §143 §144 §145 §146 §147 §147a §147b §147c §147ca §147d

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §148

Závěrečná ustanovení §149 §150

Účinnost §151

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 382/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 109/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 112/2006 Sb. - Čl. XL

č. 124/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 264/2006 Sb. - Čl. L

č. 213/2007 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. LX

č. 306/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 382/2008 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. XI

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVI

č. 149/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. X

č. 367/2011 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XLIII

č. 1/2012 Sb. - Čl. II

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXII

č. 101/2014 Sb. - Čl. IV

č. 136/2014 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VI

č. 203/2015 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. VI

č. 93/2017 Sb. - Čl. II

č. 206/2017 Sb. - Čl. II

č. 222/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 327/2017 Sb. - Čl. II

č. 210/2019 Sb. - Čl. IV

č. 365/2019 Sb. - Čl. II

č. 248/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 437/2012 Sb.; č. 219/2014 Sb., č. 170/2015 Sb.; č. 207/2017 Sb.

INFORMACE

435

ZÁKON

ze dne 13. xxxxxx 2004

o zaměstnanosti

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Hlava X

Xxxxxxx úpravy

§1

Tento zákon xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, jejímž xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxx.

Hlava II

Základní ustanovení

§2

Státní xxxxxxxx zaměstnanosti

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice zahrnuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx prognóz a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx, programů a xxxxxxxx pro pracovní xxxxxxxxx fyzických osob,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx x souladu x evropskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pomoci x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) tvorbu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxx lidských xxxxxx xx xxxxx trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx zaměstnanosti,

f) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xxxx x ženami, s xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx rasový x etnický xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x dalšími xxxxxxxxx xxxx, které mají xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx práce, xxxxx xxx x xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x ke specializovaným xxxxxxxxxxxxxxx kurzům, x xxxxxxxx xxx zaměstnávání xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát a xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx x odborové organizace; xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnými na xxxx práce, xxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, profesními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxx x sociálních věcí (xxxx jen "ministerstvo"),

b) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx práce")75).

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) Xxxxx republika, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají způsobilost xxx xxxxxxxxxxxx;2) xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx cizinci,3) kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zaměstnavatelé4); xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx odštěpný xxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx5); pro xxxxx §87 xxxx. 1 a 3, §93, §102 odst. 2 x §126 xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx s umístěním xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance") xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx") a xxxx rodinný xxxxxxxxxx7) xxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx diskriminace xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x), c) a x) jsou povinni xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xx všemi fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx80). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rasového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, národnosti, xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxx xxxxxx, rodu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxx, xxxxxxxxxxx xx víry, xxxxxxx, manželského a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, x xxxxxxxxxx organizacích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, mateřství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. u xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxxxxx,

2. u právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. x xxxxxxx osoby, xxxxx je podnikatelem,8) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

4. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx,3) který xx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. u xxxxxxx,3) xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx3), který xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx ani jeho xxxxxxxx příslušníkem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx kvalifikaci (dále xxx "modrá karta"), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx72a), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§147c),

x) xxxxxxx důvody xxxxxx spočívající x

1. xxxxxxxx osobní péči x dítě xx xxxx xx 4 xxx,

2. xxxxxxxx osobní xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve stupni XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xxxxx s xxxxxxxxx x zaměstnání trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby; xxxx xxxxxxxx se nevyžadují, xxx-xx x osobu, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte,

4. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx lékařského posudku xxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx - krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce") xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, například etických, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx denního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx studia xx xxxxxx škole9), a xx včetně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akademického xxxx,

x) xxxxxxxxx prací,

1. xxxxxxx xxxxx81) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx82),

2. práce xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vydanými podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx karet; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx práce xxxxx §41 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx práce, nebo

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povoláním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxxxx určitou odbornou x další xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx x pronájmu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx osobě, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x),

x) režimem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxx neschopnosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxxxxxx rozsah x xxxx povolených xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx České xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102)

1. v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx z obchodní xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx závod xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xx zaměstnání se xxx účely §87 xxxx. 1 a 3, §89 odst. 4 x §93 xxxxxxxx vnitropodnikové xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x dodržování xxxxxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx celostátní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx stěžejních xxxxxx na trhu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům ovlivňujícím xxxxxx politiku zaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijímá xxxxxxxx x xxxxxxxxx souladu xxxx zdroji x xxxxxxxxx pracovních xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x přijímá xxxxxxxx x usměrňování pracovních xxx ze zahraničí xx xxxxx České xxxxxxxxx x pracovních xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx úseku xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x programech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x zabezpečuje projekční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozvíjení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií,

e) spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ji v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxx tvorbě x xxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxx úřady x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x úvahu návrhy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx práce. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx popis xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x povolání,

4. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x zdravotní,

5. další xxxxx související x xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx, rozhodujícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, příspěvku xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) bodu 3,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx řídicím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx98) údaje xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách, x o xxx, xxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx unie99); x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx žádost xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx požadovány,

i) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o zaměstnání, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1, cizinců, xxxxxxx pracovních míst, xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx karty, agentur xxxxx a dále xxxxxxxx povolení x xxxxxx umělecké, kulturní, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx nelegální xxxxx soustřeďuje,

k) xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx o počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx kontrol x xxxxxx procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxx zákona, x dále xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxx používají xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx za umožnění xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx,

x) xxxx uložené pokuty,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty.

Údaje v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo získání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) X xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listina musí xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové organizace,

e) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Statutární orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x jiných změnách xxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listiny. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem stanoveným x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení státní xxxxxxxxxxx organizace zřízené xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx příslušnost k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přecházejí xx Xxxxxx xxxxxxxxx závazky, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxxxxxx označení zřizovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx název, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, měsíc a xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

XXXXX XX

XXXX XXXXX X JEHO PŮSOBNOST

§7

(1) Xxxxxxxxxxx členění Xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx76).

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vytváří Úřad xxxxx podle potřeby xxxxxxx sbory složené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx, družstevních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx rekvalifikace, organizaci xxxxxxxxxx činnosti, opatřením xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňujícími xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

§7a

(1) Xxxx xxxxx xxxx určit xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx lze xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy. Xxxx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Úřad práce xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy77), x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, určí Xxxx práce. Xxxxxxx-xx xxx, úkon xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxx odstavce 3, se xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxx xx xxxxx činící úkon xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty druhé, xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxx x němž xx skutečně xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, určí-li Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

(5) Xxxxxx spojenou x xxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx veřejné správy Xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§8

Úřad práce - xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x k řešení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, soustavně sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x přijímá xxxxxxxx xx ovlivnění xxxxxxxx x nabídky xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx tvorbě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxx na podporu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, osobami xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, rasový xxxx etnický xxxxx, xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx mají ztížené xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, pokud xxx x přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přípravě x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rekvalifikačním kurzům, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) spolupracuje s xxxxxxxxxxxxx na rozvíjení xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx trhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx unií,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx institucemi xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových pracovních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uděluje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxx pohybu služeb9b), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx fyzických xxxx, xxxxx nejsou přímými xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx školicí x xxxxxxxxxxxxxx střediska a xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

l) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. přehled x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx uděleno povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu78).

§8x

(1) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti xx svém obvodu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx sleduje x vyhodnocuje xxxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xx xxx účelem xxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx záměrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx správními úřady, xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů při xxxxxx x realizaci xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx trhu xxxxx x se xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx při vytváření xxxxxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx s mezinárodní xxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx strukturálních xxxxx,

x) xx svém xxxxxx přijímá xxxxxxxx xx podporu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x muži a xxxxxx, osobami bez xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, rasový nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ztížené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s rozvojem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx práce xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx programech x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx strukturálních fondů x x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x další služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx příspěvky x xxxxxxxxxx xx aktivní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, příspěvek na xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1, xxxxxxxx cizinců x xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxx činnosti dětí x evidenci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3; xxxxx z xxxxxx evidencí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem,

l) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx12) xxxxx

1. o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vyřazení x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx,

2. o xxx, xxx je xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a o xxxx xxxx,

3. o xxx, xxx jde x osobu, která xxxxxxxx zvýšenou xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxx, xxx xxxxx nastoupila x xxxxxx krátkodobého zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. x xxx, zda bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

6. x tom, že xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 3, a údaj x ukončení této xxxxxxxx,

7. o xxx, xxx x uchazečem x zaměstnání xxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x jím vykonávané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33), xxxx x xxx byl skončen xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx, xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, v xxx xx xxxxxx zavazují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a zákonem x volném xxxxxx xxxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) poskytuje Xxxxxxxx xxxxx inspekce práce xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozvoje xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů13).

(2) Místní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA V

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO XXXXX FYZICKÝCH OSOB X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX

§9

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby (§21).

(2) Xxxx xxxxxx za xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx14) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a). Úhradu xxxxxxxx Xxxx xxxxx, x xx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9a

§9a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXX NA XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx fyzické xxxxx, která xxxx x xxxx pracovat x o xxxxx xx uchází, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx15) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

§11

Fyzická xxxxx má xxxxx xx sama xxxxxxxx zvolit x xxxxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx zabezpečit zaměstnání x xxxxxxxxx.

§12

(1) Účastníkům xxxxxxxx xxxxxx vznikajících xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxxx xxxxx nabídky xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) odporují xxxxxx mravům.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v odborových xxxxxxxxxxxx, náboženství, filozofického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx80), xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx neslouží x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Hlediska xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaručovat rovné xxxxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx ucházejícím xx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxxx x xxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST DRUHÁ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx zaměstnání pro xxxxxxxx osobu, která xx x práci xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx síly,

b) zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx vyslán svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x obsahem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx síly.

(3) Zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx17) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxxx18) xxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §87 xxxx. 2 xx 4.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování služeb18) xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx uzavřel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce mohou xxxxxxxx xxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx práce xxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx (§119a).

§15

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se zaměřuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxx povolání a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců xxxxx kvalifikačních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Informační xxxxxxx spočívá xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx nepovažuje zveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi zaměstnavateli x xxxxxxxxx osobami, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Osobní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, příspěvku xx podporu zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx zpracování xxxxxxxx údajů zvláštní xxxxxx xxxxxxx.19)

(2) Xxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx zpracovávat xxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxxxx se tyto xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x fyzických osobách, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x k xxxxxxx těchto údajů, xxxxx i xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x dobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx republiky; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx.20)

(3) Zprostředkování xxxxxxxxxx krajskými xxxxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx.

§19

(1) Fyzická osoba xx xxxx zabezpečit xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může fyzická xxxxx požadovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx práce.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx poučit xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,21)

x) jehož xxxxx pracovní xxxx xxxx nejméně 80 % stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby,22)

c) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx určitou xxxxx xxx 3 xxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, schopnostem, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dosažitelnosti xxxxxxxxxx.

(2) Xxx uchazeče o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xx xxxxxxx zaměstnáním x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x), xxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx22).

(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěn xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené týdenní xxxxxxxx doby xxxxx §79 xxxxxxxx xxxxx x které odpovídá xxxx xxxxxxxxx způsobilosti.

§21

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx údaje x xxxxx zdravotních xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhledání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx doložit xxxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx, posudkem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb24) x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx poskytovatel").

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xx xx žádost xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx podrobit xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx23), pokud

1. žádá x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75), xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxx x zaměstnání, xxxx x xxxxxxx xx rekvalifikaci,

3. je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kurzu,

b) xxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání x hlediska zdravotní xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem24).

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.

(4) Uchazeči x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx nebo úrazu xx xxxxxx

x) místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) další požadované xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxx §56 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Uchazeč x zaměstnání, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx povinen xxxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx [§5 xxxx. h)].

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ošetření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx vzor xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřením xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx úrazu xxxxx xxxxxxxx 4 x vydáním potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 hradí Úřad xxxxx.

§22

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx zprostředkovává xxxxxx xxxxxxxxxx a může xx zabezpečit xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx ukončí xxxxxx x evidenci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx maří. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zpracování.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnání jsou xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro statistické xxxxx.

Uchazeč x xxxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x která xxxx

x) v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 6,

x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx společnost xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx výdělkem (odměnou) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx společnost práci, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měsíční xxxx průměrná měsíční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (odměnou) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) členem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměna xxxxx x případným xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 přesáhne polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah k xxxxxxxx xxx družstvo xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Parlamentu xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členové,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) prezidentem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členem Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, členem Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,29) a xx x xxxx, xxx tuto činnost xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, která je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j odst. 1 xxxx. c) x x) xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx soustavně se xxxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxx

x) fyzickou xxxxxx pověřenou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo průměrná xxxxxxx odměna xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy,

t) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nemůže xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochranné opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ve vazbě,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxx xxxx xxxxxxx x 6 xxxxx xx xxxxxx, nebo

d) xx invalidní xx xxxxxx xxxxxx32a), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b).

(3) Xxxxxxxx x vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) výkon činnosti xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, nepřesáhne xxxxxxxx minimální mzdy.

Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx činností xx xxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx měsíční xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání xxxxxxx x xxxxxxxxx období (§41) zaměstnáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) x délce xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx oznámit xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 8 dnů xxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání.

(6) Xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zaměstnání").

(7) Xxxxxxxxx xxx zařazení x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2).

(8) Xxxxxxxxx xxx zařazení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xx, xxxxx

x) fyzická xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx ukončí xxxx xxxx na základě xxxxxx se zaměstnavatelem xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xx vykonávané práci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33).

X xxxxxxxxx xxxxx písmene x) nebo x) xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce.

§26

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Požádá-li xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x §25 odst. 1, nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zařadí xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x určitá zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vydá o xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnání krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx; xxxxx xxxxxx skutečností xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit důvody, xxx které se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Uchazeč x zaměstnání, který xxxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx xxxxx není xxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu vyšetření xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx od vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxx vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvědčit xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx x xxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx nového xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx (§24) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x vážných důvodů xxxxxxxx xxxxxxx. Dohodnou-li xx krajské pobočky Xxxxx práce xx 10 kalendářních dnů xxx dne podání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx, generální xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx zprostředkovávat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx věty xxx xxxxx i na xxxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxx77) stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce. Xxxxxxx x zaměstnání xxxx požádat x xxxxx kontaktního xxxxxxxxxx x územním obvodu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx, x xxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

§29

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx některá xx skutečností xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xx základě xxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,

b) xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x ukončení xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx některý x důvodů pro xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nástupu xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) následujícím xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx následujícím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého,

e) xxxxxxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxx,

x) zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx způsobilý být xxxxxxxxxx právních vztahů xxxxx §3 xxxx. 1 písm. b),

g) xxxxxxx způsobilosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. b), xxxx

x) zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doby její xxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx o zaměstnání

(1) Xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x uchazeč o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodů

1. nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §25 xxxx. 3,

2. xx lhůtě xxxxxxxxx x §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, pro xxxxx xx nedostavil na xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx,

x) uchazeč o xxxxxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práci.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu

a) xxxxxxx nastoupit do xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§109), xxxxxxxxx xx rekvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a výcvikové xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rekvalifikaci xxxxxxx, nebo se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx x zaměstnání, který xx xxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx nepřetržitě déle xxx 5 měsíců, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx stavu (§21 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 3), xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx (§31).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x), xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v odstavci 1 písm. x) x x odstavci 2, xxxx být xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx 6 xxxxxx xxx xxx vyřazení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx součinnost x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx neplní,

b) xxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx krajskou pobočku Xxxxx práce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §21, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nástup xx xxxxxxxxxx.

§32

(1) Při skončení xxxxxx v evidenci xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uchazeči o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

(2) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx povinna xx xxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29) a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§30) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uchazeče x zaměstnání xx xxxx, xxx nastanou xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx vážných xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxx xxxxx slouží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx plán xx dokument, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce za xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu je xxxxxxx xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxx harmonogramu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Individuální xxxxx xxxx vypracuje xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx vždy, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx nepřetržitě déle xxx 5 měsíců. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocování, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx.

Xxxxx pracovní xxxxx

§34

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sám xxxx xx pomoci krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§35

(1) Zaměstnavatel může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§37). Xxxxxxx pracovními xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přidělenými xxxxxxxxxxx agentury xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 může zaměstnavatel xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx32c), xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxx. Živnostenský úřad xxxxx oznámení příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx32d).

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb.

§37

Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxxx x informaci, zda xx xxxxx o xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojíždění xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxx.

§37x

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx a centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §37.

(2) Xxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x výjimkou pracovních xxxx úředníků územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx93) x xxxxxxxxxx míst státních xxxxxxxxxxx.

(3) Volným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebylo obsazeno xx 30 xxx xx jeho oznámení xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx míst úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků93) x služebních míst xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx výkon xx xxxxxxxx vysoká xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx pracovního místa xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxx pracovní místo xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 30 xxx xx xxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na situaci xx trhu práce xxxxxxx xxxx podle xxxx první xx xx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx vyznačí x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x případné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a x centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání modré xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx x den vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, kdy xxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyznačí Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx souhlas xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení x splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx karta nebo xxxxx xxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxx vydána; rovněž xxx sdělí ministerstvu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x období xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsadit jinak,

c) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkurs x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx byla x posledních 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx vyšší než 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Sb.

§38

Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nabízí uchazečům x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zveřejňuje, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x pracovněprávními (§126 odst. 2) x xxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx (§126 xxxx. 2) xxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje Státní xxxx inspekce práce xxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX X PODPORA XXX REKVALIFIKACI

§39

(1) Xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx jinou výdělečnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx alespoň 12 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"); překrývají-li xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx,

x) požádal xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx x xxxx posledních 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních předpisů xxxxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx xxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx x obdobného xxxxxx,

x) xx xxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx podle §301a xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxx způsobem79),

c) xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx zařazením xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) zprostředkované xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) který xx xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx vzniklém k xxxxxx některé z xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx je ke xxx, x němuž xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x postavení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x); x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx přitom nepřihlíží, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxxxxxx.

(3) X podpoře v xxxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxx druhé,

c) xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§50) xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §39a odst. 3,

x) je xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39a

Oznámení x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx výši. Xxxx xxxxxxx oznámení xx doručuje xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Xxxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx námitky. X námitkám, xxxxx xxxx podány opožděně, xx xxxxxxxxxx.

(3) Námitky xx podávají písemně x krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx byly námitky xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx x nezaměstnanosti.

§39a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§39x

Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu xx v případě xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§40

(1) Xxxxx xx xxxxxxx při rekvalifikaci xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx (§109) x xx xxx, x xxxxx má xxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 1.

§41

(1) Rozhodným xxxxxxx xxx posuzování xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podporu xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx splnit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nezapočítává xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnáním nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vedení x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§25 xxxx. 1 x 3) x krátkodobým xxxxxxxxxxx. Překrývají-li xx xxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx, započítává xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba důchodového xxxxxxxxx získaná zaměstnáním xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx (§72),

x) pobírání invalidního xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) osobní xxxx x dítě xx xxxx xx 4 xxx,

x) xxxxxx xxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx35a), xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx35b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx týdnu,

f) xxxxxx péče x xxxxxxxx osobu mladší 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx96) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která zakládala xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx97), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx97).

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jednou.

§42

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a poskytování xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč o xxxxxxxxxx povinen doložit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nejpozději xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx vztahu xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxx xx x xxxxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), aniž xx xx přihlíželo x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo činnost xxx bytové družstvo xxxx pracovněprávní vztah xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dojde-li ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx postavení podle xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxx činností uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx činností, xxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx za náhradní xxxx zaměstnání, xxxxxx xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xx 50 xxx xxxx 5 xxxxxx,

x) xxx 50 xx 55 xxx xxxx 8 měsíců,

c) xxx 55 xxx xxxx 11 měsíců.

(2) Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx je xxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx podání xxxxxxx x podporu v xxxxxxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxxxxx starobního důchodu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6,

x) xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx.

(3) Uchazeči x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu vzniklého x výkonu xxxxxxx x činností xxxxx §25 xxxx. 3, xx xxxx, xx xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) až x) a s), xxxx by xx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx neplatí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx družstvo mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx, xx xxxxxx xx xx poskytována xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

§44x

Xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstupné73), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx74), xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx doby, která xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odvozena xxxxxxxxx xxxx odstupného, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx předchozí xxxx není dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx celkovou xxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx.

§44x

(1) Uchazeči x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti, ale xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu určeném x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §44a. Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx, odchodné xxxx xxxxxxx, x 65 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx15), xxxxx xxx x uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx posledním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15); xxxxx xx x něho xxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzhledem k xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci jeho xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doložit, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x 0,15xxxxxxx průměrné mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Náleží-li xxxxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx její xxxx x poměrné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx. Výsledná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedenou xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx xx doručení xxxx xxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; neuhrazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavateli tento xxxxx xxxx.

§45

Xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29), nebo

c) xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x zaměstnání (§30).

§46

Xx podpůrčí doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx kterou uchazeč x xxxxxxxxxx pobírá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx [§44 odst. 1 xxxx. x)],

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx x činností xxxxx §25 xxxx. 3 a x xxxxxx xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) po xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxx xx xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx xxx xxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xx nebyla xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§40, §72 xxxx. 5 x §74 xxxx. 2),

x) xxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§48

Uchazeč o xxxxxxxxxx, xxxxxxx x posledních 2 xxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu32g) x xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, má nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x délce xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Současně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání [§39 xxxx. 1 xxxx. x)].

§49

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx na podporu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxx alespoň 6 xxxxxx; xxxx xxxx xx nevyžaduje v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx36) xxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx podstatnou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx. Současně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. a)].

(2) Xx doby 6 xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání (§25 xxxx. 1 a 3) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a podpory xxx rekvalifikaci

§50

(1) Výše xxxxxxx x nezaměstnanosti x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,37) xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx posledním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx;38) xxxxx xx x xxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxxx své poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx průměrný xxxxxxx xxxxx výdělek xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.38)

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který naposledy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx sazba podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 65 %, xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 50 % x xx xxxxxxxxx podpůrčí xxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xxx xxxx dohodou se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo vyměřovacího xxxxxxx. Ukončil-li uchazeč x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vážných xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Vykonával-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x samostatnou výdělečnou xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x částky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (výdělků) x vyměřovacího základu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx 0,58xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxx podána žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx 0,65násobek xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx nastoupil xx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti (§39), xx xxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx první x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50a

§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§51

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx 2 xxxxxx xx xxxx 0,15xxxxxxx, další 2 xxxxxx ve xxxx 0,12xxxxxxx a xx xxxxxxxxx podpůrčí xxxx 0,11násobku xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x tuto xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx předchozího xxxxxxxxxx [§39 odst. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bez xxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku xxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx u xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistý výdělek xxxx xxxxxxxxxx základ.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx 0,14xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 4, xxxxx je znám xxxxxxx jeden x xxxxxxxxxx měsíčních čistých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx však splnil xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnání xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpora xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §44b xx xxxxxxx x české xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx podle rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním měsíci. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyplaceny xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxx zúčtovány.

(3) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx při rekvalifikaci xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx podmínky xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neprávem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náležela, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, než od xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx v §39 odst. 2 xxxx. a) x x) xx neplatné.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx náleží xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx evidence, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 5 let ode xxx, od kterého xxxxxxxx xxxx splátky xxxx být poskytnuty.

§55

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, že podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx výplaty, a xx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxxxxxx x poskytována xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxx rozhodnou skutečnost xxxx nesplnil xxxx xxxxxxxxxx povinnost, je xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx částky neprávem xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxxxx vůbec xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§56

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části, xxxx-xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx skončení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvá x xxxxxx,

x) příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce dodatečně xxxxxxxx, že mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx invalidní xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(2) Podporu x nezaměstnanosti a xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xx uchazeč o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx, xx kterou xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dobou

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 6,

x) pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x je schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti xx nemocenském pojištění x titulu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) X xxxxxxxxxx vrátit podporu x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Podpora v xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx rekvalifikaci se xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§58

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx úhrady, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx zprostředkování xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx být xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážky xx xxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§58x

(1) Agentura xxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxx84) (dále jen "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxx vzniká dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxxxx mzdu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zajišťující výplatu xxxx nejméně xx xxxx trojnásobku průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku85) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přidělovat k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx práce xxxxxxx doložit generálnímu xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xx 2 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx sjednat pouze x xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx84) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx86), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx osvědčen nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona87).

(6) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kdykoli x průběhu trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx k nim xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vznikly xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, přecházejí xx xxxxxxxxxx, x to xx do výše xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x poskytnutém xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx.

§59

(1) Agentury xxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx, na které xx požadováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jimi umísťovaných xxxxxxxxx xxxx,

x) jejich xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Agentury práce xxx statistické xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) počet xxxxxxx míst, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx umístěných xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxx §119a,

x) počet jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx přiděleni k xxxxxx práce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, počet občanů xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxxx a xxxxx ostatních cizinců xxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání vydává xxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilost, xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx fyzická xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nevykonávala xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx podle §63 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxx §63 xxxx. 3, a xx x xxxx, xxx u této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx tohoto povolení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxxxx xxxx nejméně 18 let, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx adresy na xxxxx České republiky.

(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný čin xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Za účelem xxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx vyžádá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx bezúhonnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo soudním xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxx odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Doklady nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(8) Xx odborně xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx, xxx který xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 xx 6 x 8 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání (dále xxx "odpovědný xxxxxxxx"). X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xx 6 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jedné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx x pracovním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx sjednanou v xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, která je xxxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx. Fyzická osoba xxxxx xxxx třetí xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx osoba.

(11) X xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 4 xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoumat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelské činnosti. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx o xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst9b).

(13) X posouzení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx nejméně 5 xxxxx x xx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx být ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Předsedu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx nebyla státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxxxx Úřad xxxxx

§60a

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudí udělení xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx39a) xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem žádající xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Policii České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx správy. Ministerstvo xxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, bezpečnosti x dodržování práv xxxxxxx osob vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx užívání prostor, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx fyzické xxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) a §61 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tak neučiní xx xxxxx xxxx xxxxx, má se xx xx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx žádající x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx poskytnout xxxxx xx výši 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se složená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx vzniklý xxxxxxxxx vratitelným přeplatkem, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx povolení.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) druhy xxxxx, pro které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání žádáno,

e) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna x xxxxxxx xxxxxxxx

x) potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zprostředkování provádět.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx údaje fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 odst. 1), pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx připojit

a) potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pracovišť, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 odst. 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxxxx x ověřeném xxxxx xxxx ověřené xxxxx40), xxxxx zákon x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxxxxxx dokladů xx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, pokud xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna doložit xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 5 xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx změny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx práce. X xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx doklady o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §60. Xxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §62 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxx §62 xxxx. 2 xxxx. x) vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx podává xxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

§61x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou uvedenou x §14 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

§62

(1) X povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx

x) identifikační xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx se povolení xxxxxx.

(2) X povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x druhy xxxxx, xxx které se xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx vydává.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxx 3 xxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) nejdříve 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxxxx, xx povolení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx opakované, x xx za xxxxxxxx, xx předchozí xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx nezaniklo x xxxxxx uvedeného v §63 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky podniku xxxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání odejme, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §60 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx92), která spočívá xx zprostředkování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným povolením xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto zákona,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a,

e) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,

x) xxxxxxxxx xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx o xx xxxxxx, nebo

h) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx 2 xxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx x uživatele.

(3) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §307b, 308 xxxx §309 odst. 2, 3, 5 x 6 zákoníku xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájí řízení x odnětí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě. X xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx podle §60a. Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejmuto x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x), odstavci 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 stanoví xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončit. Xxx dne doručení xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání xxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx v rozporu x xxxxxx vydaného xxxxxxxxxx.

§64

Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx formou dočasného xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§65

Evidenci agentur práce, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x §62, xxxxxx agentury xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x údaj x tom, zda xx agentuře práce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92) výkon xxxxxxxx, xxxxx spočívá xx zprostředkování xxxxxxxxxx. Xxxxxxx přístupná xxxx xxxxxxxx obsahuje údaje xxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x v §61 xxxx. 3 písm. x) xx d) xxxxx rodného xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu práce xxx xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobu

Zprostředkováním xxxxxxxxxx agenturou xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx práce x xxxxxxxxx. Agentura práce xxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dočasném přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX XX ZDRAVOTNÍM XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trhu práce.

(2) Xxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx32a) (xxxx xxx "osoba s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením"),

b) xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx88), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavné xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou podstatně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu; osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osoba, xxxxx je xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x).

(4) Za dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxx má trvat xxxx xxx jeden xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tělesné, xxxxxxxx xxxx duševní xxxxxxxxxx, x xxx i xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) posudkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b),

b) potvrzením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x omezeních x xxxxxxxxxx jejího pracovního xxxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x poskytování xxxxxxxx rehabilitace.

(2) Xxxxx x evidence xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přestane xxx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doby, xxx nastanou xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx rehabilitace

§69

(1) Osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxx na xxxxxxxx rehabilitaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisky xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx souvislá xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zabezpečují xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxx. Žádost xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx volbu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravu pro xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, změnu povolání x vytváření vhodných xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rehabilitace x ohledem na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx vychází z xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 3).

(5) Xx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xx dočasně xxxxxxxxx práce, x xx xxxxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného x xxxxx kontrolní lékařské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, které přestaly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx povinna zařazení xxxxxxx oznámit příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rehabilitace, x xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx účastní pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx §101, 245 x 246 xxxxxxxx práce; xxxxxxxxxx §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx x §28 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci42a) xx xxxxxxx přiměřeně.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spojených x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx Úřadem xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxx sjednaných podmínek,

g) xxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx byla jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x částce xxxxx, než náležela, x lhůtu xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,43)

x) xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxx pracovní xxxxx x k získání xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvoleného xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato příprava xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx.

(2) Příprava x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx může xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§75 a 78a), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, občanských xxxxxxxx x xxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X přípravě k xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(4) Xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxx x xxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx příprava x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobě xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (platu), xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce podpora xxx xxxxxxxxxxxxx. Podpora xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx tato osoba xxxx vedena v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. O přípravě x xxxxx prováděné xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele [§72 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxx kterou je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) obsah x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob, výši x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na přípravu x xxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x podporou xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přípravu x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx nedodrží sjednané xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, než náležela, x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohody.

(2) X xxxxxxxx x práci xxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx osoby [§72 odst. 2 xxxx. b) x x)] xxxxxxx Xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx náležející v xxxxxxxxxxx s přípravou x xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle §72 odst. 2 xxxx. b) a x), xx řídí xxxxxxxxx zákoníkem.

§74

(1) Xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§109).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, starobní xxxxxx xxxx mzdu (xxxx) xxxx náhradu xxxx (xxxxx), náleží na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx konání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§75

Příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxxxx místa pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx místem xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx práce. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx obsazeno po xxxx 3 let.

(2) Xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxxxx osminásobek a xxx xxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvanáctinásobek průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxx dohody x Xxxxxx práce 10 x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx činit maximálně xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xx pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxxxxxxx neposkytne xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx podnikání xxxx místo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx zaměstnavatele v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx podle §147b Xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx mlčenlivosti vůči Xxxxx práce. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, nesmí být xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx dnem podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a údaje x xxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx uvedenému x tomto potvrzení. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předložení i xxxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) den, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx kterou bude xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx, do xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx příspěvku, jeho xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx bude příspěvek xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plněny,

i) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x částce xxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek x xxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, x xxxxx pro vrácení xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx práce xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvodem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(8) Nevrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Xxxx práce xxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx x xxx, že vrácení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případě xxxxxx xxxxx.

§76

Příspěvek xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx může Xxxx xxxxx poskytnout na xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxx se zaměstnavatelem, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx osobu xx zdravotním postižením.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx výše příspěvku xxxx xxxxx xxxxxxx 48&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3.

(3) Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx dočasně xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx o zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx xxxxx x xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že zaměstnanec, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxx xxxxxxxx doklad x účtu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx x xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx potvrzení xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 4 a xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx skutečnému xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx. Úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků dohody,

b) xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plněny,

e) xxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x částce xxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx práce xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, která xx osobou xx xxxxxxxxxx postižením. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 xx 7 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případě jejího xxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxx osobu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx práce, xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx místo vyhrazené xxxx vhodné xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xxx o zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx předpokládanou délku, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx za první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxxxxx trh xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx

(1) Chráněný xxx práce je xxxxxx zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxx (dále xxx "xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx"). Dohoda x xxxxxx zaměstnavatele se xxxxxxx v rámci xxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx

x) zaměstnává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx postižením z xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dohody x xxxxxx zaměstnavatele nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin podvodu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx, xx xxxx majetek xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zastavení insolvenčního xxxxxx x důvodu, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx o zrušení xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx, a

d) v xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx zdravotním postižením, xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxxxxxx poukázkou,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx se zaměstnanci, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx,

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4, pokud xxxx uložené xxxxxx xxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč x pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opětovně požádá Xxxx práce o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx dohoda xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele,

b) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x členění xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx na tržbách xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje účastníků xxxxxx,

x) dobu, na xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele plnit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx stanoví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxx, a xx xxxx do 15. xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x průměrných xxxxxxxxxxxx přepočtených počtech x xxxxxxx podle §67, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx podle §78a xxxx. 5 xxxx. x),

2. xxxxxxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx hospodaření xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxxxxx nebo mimo xxxx xxxxxxxx,

5. počet xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx sjednaných xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx uzavření xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx vypovědět.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele může xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx ani xx základě xxxxx Xxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3,

b) xx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 2 xxxxxx x počíná xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §81 odst. 1.

(10) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávání xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx kalendářní čtvrtletí.

(11) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, se kterým Xxxx práce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx poskytuje xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na mzdy xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, x xxxxxx obvodu má xxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jejímž xxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxx nebo platy x xxxxxxx výši 75 % prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx zaměstnance, nejvýše xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17, xxx-xx x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 odst. 2 xxxx. a) xxxx x), a xxxxxxx 5 000 Xx, xxx-xx o osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx platy xxxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx výši

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxx §236 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx mzdy nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavateli x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxxxx xx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 odst. 2 na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá. Zaměstnavatel xxxx x žádosti x poskytnutí příspěvku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnávání xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x poskytnutí příspěvku xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx představující xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17 x xxxxxxxxxx poskytnutým xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxx x). Xxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracoviště zaměstnavatele xxxx xx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx přidělen x výkonu práce x uživateli.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx čtvrtletně xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx doručena nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxxxx xx podmínky, xx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel xxxx x evidenci daní xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadem, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx posečkání xxxx, xxxx

x) součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhl 10 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nedoplatky uhradil xx 15. dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx nedoplatcích xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx dozvěděl x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §147b xxxxxxx Xxxx xxxxx sám, xxxxx xx k xxxx dal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxx účelem zprostil xxxxxxxxx finanční nebo xxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx doložit.

Příspěvek se xxxxxxxxxxxxxx neposkytne po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3. Dále xx příspěvek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 měsíců ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, x xx xx xxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx čísla, data xxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vynaložených xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 xxxx. x).

(6) Xxxxxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxx xx příspěvek v xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádal; x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádnému x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u téhož xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx příspěvek xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sčítají.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx na tohoto xxxxxxxxxxx Xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sebe xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto zaměstnance, xxxx příspěvek při xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxxxx program (§117),

b) xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxx xxxxx zaměstnanec poživatelem xxxxxxxxxx důchodu,

c) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx xx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§76),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx v pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, nesouhlasil x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxx práce (§126 xxxx. 3), nebo

e) xx kalendářní čtvrtletí, xx kterém xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx části příspěvku xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředkům xx xxxx nebo xxxxx, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx nedoloží, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx které xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho části xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx části x xxxxxxx, xx další xxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx uložena pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3 x xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(9) Xxxxxxxxx je xxxxxxx nejpozději do 14 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx příspěvku.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx poměrnou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže mu xxx xx základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx; obdobně xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxx x xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 zaniká xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(12) Za xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavateli, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxx asistenty xxx pomoci xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxx

2. náklady na xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na

1. dopravu xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx pracoviště x x xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx

1. pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

2. přizpůsobení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx komunikačních x orientačních pomůcek,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo hlukových xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením, včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Pro xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx asistenta nepovažuje xxxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx náklady xxxx hrazeny xxxxx §3 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx x. 518/2004 Xx.

(14) Xx-xx součástí nákladů xxxxxxxxx x odstavci 12 x daň x přidané hodnoty x xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx této daně, xxxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Ministr xxxxx a sociálních xxxx může xx xxxxxxx písemné a xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x), pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx splnění podmínky xxxxxxx x odstavci 4 písm. x), xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prokazuje-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 písm. x) zaměstnavatel xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx doručena xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se zaměstnavatel x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx krajské pobočky Xxxxx xxxxx.

(17) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činí 12 800 Xx. Xxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx s účinností xx xxxxxxx kalendářního xxxx x přihlédnutím x xxxxxx minimální xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx

§79

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx spojených se xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxx individuálního přizpůsobování xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67 xxxx. 2),

d) vést xxxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 25 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx povinného xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx. Povinný xxxxx xxxx 4 %. X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x uznání zaměstnavatele (§78), nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnávají xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx zakázek xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx státního xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx své xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zakázky xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 28xxxxxxx průměrné xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx každého přepočteného xxxxxxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (xxxx xxx "xxxxx") x x xxxxxxx, xx nejpozději xx 30 kalendářních dnů xx zaplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §84.

(4) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xxxxxxxxxxx, považuje se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxxxxxxx podílu je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxx xxxxxx xx státního rozpočtu xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx xx každou xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxxxx měl zaměstnat, 2,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx plnit xxxxxxx podíl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši průměrné xxxx za první xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 15. xxxxx následujícího roku xx státního rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.50)

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§83

Plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx plnění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx právnickou osobou, xxxx bydliště zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "evidence"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) identifikační xxxxx [§5 písm. x)] xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených v §81 odst. 2 xxxx. x) (dále xxx "dodavatel") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxx výrobků, služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx z xxxxxxx hodnoty započitatelnou xx xxxxxx povinného xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §81 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxx dodání xxxxxxx, xxxxxx nebo realizace xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxx byla vyúčtována xxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxx realizovaná xxxxxxx,

x) xxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zakázek započitatelných xx plnění povinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. b),

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx xxxxxx a xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x výši xxxxxx x x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od jejich xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ZAHRANIČÍ

HLAVA I

INFORMAČNÍ XXXXXXXXX ZAMĚSTNAVATELE XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZE XXXXXXXXX

§85

Xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx příslušník (§3 xxxx. 2) x xxxxxxx příslušník občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3.

§86

Zaměstnavatel, který zamýšlí xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx místě cizince xx xxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, krajské xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx územním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§37).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele

§87

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky občan Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3, xxxxxxx uvedený x §98 písm. x) xx x), x) x x) xx x) x v §98a, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx xx vyžaduje povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x výkonu práce. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na případy, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx modrou xxxxx xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx karta xxxxxxxxxx.

(2) Nastoupí-li x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx x den xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyslán xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx usazeným x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx přesáhne 12 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx větě xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovního úkolu107) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doby vyslání xxxxxxx.

(3) Písemná informace xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxx §102 odst. 2 nebo 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx nastala xxxx xxx xx x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou pobočku Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx nemá, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx původně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, jestliže xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx modrá karta,

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá xxxxx, x x xxxxxxx, xx zaměstnání bylo xxxxxxxx výpovědí z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x důvod ukončení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxxxxxx splnit x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 45 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §92, xxxxxxxxxx xx 10 kalendářních dnů xxx xxx, kdy xxx cizinec nastoupit xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 10 kalendářních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX CIZINCE

§89

(1) Xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxx přijat do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(3) Xx zaměstnání xx pro xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx , xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx být přijat xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, který xxxx xxx přijat do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §9597.

§90

O xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání žádá xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, která xxxxxxxx smlouvu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx uvedené x §87 odst. 1 vyslány na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§91

(1) Žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) adresu x xxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx cestovního xxxxxxx x název xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx práce, xxxxx xxxxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx, x xxx xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; u regulovaného xxxxxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu104),

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx ratifikaci xxx Parlament souhlas x jíž xx Xxxxx republika vázána.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxxx v originálním xxxxx x x xxxxxx ověřeném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx smlouva, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výměru xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx jedná o

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§86) a

b) xxxxx xxxxxxxx místo xxxxx x xxxxxxx xx požadovanou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsadit xxxxx; splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §95 x 97.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

(3) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) místo výkonu xxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na kterou xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§93

Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávané xxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

§94

(1) Platnost xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx cizinci na xxxx xxxxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx na xxxx 2 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nepřekročila 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx období 12 xxxxxx xx sobě xxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nejdříve 3 xxxxxx x nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx. Xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxx xx xxxx xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §95 x 97 .

(2) Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx (§91 odst. 1). Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §96 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 3. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nadále zaměstná.

(3) X xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xx základě žádosti Xxxxxxxxxxxx vnitra. Krajská xxxxxxx Úřadu práce xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx přihlíží k xxxxxxx na xxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se vyžaduje x v případě, xx-xx xxx cizinec, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx subjekt, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyslán x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x této smlouvy, xx xxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vysílané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx platná xxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(4) Xx-xx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (§92 xxxx. 1).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 4 xx v xxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

§96

(1) Povolení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx cizinec bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Činnost xxxxxxx xx ročním xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx události nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sezónních podmínek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx větší xxx u běžného xxxx xxxxxxxx.

(2) Povolení x zaměstnání podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x kterémkoli xxxxxx 12 měsíců xx xxxx jdoucích.

(3) Povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxx pouze, xxxxx je předložena xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní činnosti xx xxxx určitou xxxx xxxxxxx o xxxxxxx budoucí, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx v ujednané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx měsíční xxxx, xxxx xxxx odměna xxxxxxx xxxxxx nižší xxx základní sazba xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx doba xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činit xxxxxxx 15 hodin. X xxxxxxx zaměstnání xx xxxxx pracovní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou informaci x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při podávání xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx období za xxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx období xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 26 let xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx účastní,

c) x xxxx to stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejíž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xx stejným xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,3)

x) xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx o strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx,51) nejdříve xxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode xxx poskytnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx karta xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nevyžaduje x xxxxxxxxxx cizince

a) x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx,

x) xxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kterému xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,51)

x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx xxxx xxxxxx 30 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx umělce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx 26 let xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx záruční x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx záchranné xxxxxxxx x poskytuje pomoc xx xxxxxxx mezistátní xxxxxx x vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pohrom, x x xxxxxxxxx humanitární xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě, xxxxx xx x výkonu xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx vyslán xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx prostředků,

i) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx personálem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,52)

x) xxxxx se na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (§5),

x) xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie,18)

x) xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx písmene a), x) xxxx x) xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx52b),

x) který xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c),

x) který xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání x konzervatoři podle xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx9),

x) který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx duchovním xxxxxx registrované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxx nepřesahující 90 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 dnů, xxxx

x) xxxxx výkon xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxx České xxxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nevyžaduje i x xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx95).

§99

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x České xxxxxxxxx požádal o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) který xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxx x zaměstnání,

c) xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, pozměněny xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx byla x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jehož xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxx 50 000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx inspektorát xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx doposud xxxxx xxxxxx.

§100

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx cizinci xxxxxxx pobyt, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zánikem oprávnění x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu.

(2) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx cestu xxxxx §93 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příslušný xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX UNIE A XXXXXXX

§102

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x rodinných xxxxxxxxxxx občana České xxxxxxxxx uvedených v §3 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, evidenci xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §98 xxxx. x) xx e) x x) xx x) x v §98a. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §92 odst. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx (xxxxxxx) klasifikace ekonomických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělání xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §91 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) x e) x xxxx xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxx xxxxx odvětvové (xxxxxxx) klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx kterou xxx byl xxxxxxx xxxxx, den xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx základě xxxx xxxxx xxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx §95 xxxx. 1 vyslány xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx smlouvy, je xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §91 odst. 1 xxxx. x), b), x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx práce na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx osobách uvedených x odstavci 1 x vedených x xxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx práce nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx sdělovat, xxx xxxx-xx k tomu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo v xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x jejíž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX K XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přístupu na xxx xxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vůči xxxxxxx státu x x xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXX POLITIKA XXXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX A XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxx zaměstnanosti. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx; podle situace xx trhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) společensky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xxx xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

(1) Součástí opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) poradenství, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxx xxxxx přípravy x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetí, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§119a),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx činností.

(3) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x odborným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx poradenské xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Charakteristiku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poradenství x xxxxx xxxxxxx x xxx spojených, xxxxx hradí Úřad xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx práce xxxx Úřad práce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

(1) Aktivní politika xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx a hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.46) X xxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x celostátního xxxxxxxxxx a projekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx ověřování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Příspěvky xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

XXXXX II

REKVALIFIKACE

§108

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx považuje x získání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx žádnou kvalifikaci xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která má xxx rekvalifikována formou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52d),

c) xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx52e) xxxx xxxxxx škola s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx52f), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52g),

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xx xxxxxx program, xxxxxxx byla na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu vzdělávání, xxxxx a xxxxx xxxxx x způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx x obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx105). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 90 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx x akreditaci. X xxxxxxxxx žádosti x akreditaci xx Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx může xxxxxx akreditační xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x může xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx x situaci xx xxxx práce. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rekvalifikační zařízení xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o účasti x akreditovaném vzdělávacím xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx zájemců o xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízením o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo zájemce x zaměstnání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx budou xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx rekvalifikováni,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx teoretické x praktické přípravy,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob ověření xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxx úhrady,

h) závazek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x podmínky jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx odejmuta x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditace.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx a organizace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx uskutečňuje xx xxxxxxx dohody mezi Xxxxxx práce x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx uplatnění xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hradí Xxxx práce náklady xxxxxxxxxxxxx x může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x rekvalifikací. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx písemně x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx rekvalifikace xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxx xxxxxxxxxxxxx, místo xxxxxx konání,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady rekvalifikace, xxxxx xxx vážných xxxxxx nedokončí rekvalifikaci xxxx xxxxxxx nastoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx získané xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, které bude xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx práce xx povinen v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x podmínky, xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně46).

(5) Xxxxx rekvalifikace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dohodě x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§109x

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a xx xxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§108 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx práce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(4) X xxxxxxx, xx xxxx Xxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potvrzení x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx uhradí rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx práce může xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veden v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxx xxxx poměrnou xxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx uhradí rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxxx xxxxxxxx 4 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikace.

(7) Rekvalifikační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx xxxx získané xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx vynaložit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce o xxxxxxxxxx, nesmí v xxxxxx 3 xx xxxx následujících kalendářních xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přesáhnout xxxxxx 50 000 Xx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§110

Rekvalifikace xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx dohodu. Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděna na xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx práce, mohou xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřadem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazeny náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x ní xxxxxxx. Jestliže pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxxxxxx xxxx Úřadem práce, xxxxxxxxxxxxxxx a rekvalifikačním xxxxxxxxx.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx Xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikace,

f) doba xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx úhrady,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rekvalifikačního xxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx částce, xxx xxxxxxxx, a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vrácení,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uzavřena písemně x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje účastníků xxxxxx,

x) pracovní činnost, xx xxxxxx xx xxx zaměstnanec rekvalifikován,

c) xxxxxx teoretické a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v získání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x pracovní xxxx x xx překážkou x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravě, xxxxxx

x) xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xx zúčastnit x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx absolvuje x xxxxxxxxx zájmu, aniž xx x hlediska xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxx dosavadní kvalifikace. X tomto případě xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx.54)

(6) Xxxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxx, druhy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nákladů x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxx pobídky jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx vydáno rozhodnutí x příslibu investiční xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,55) xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx,

x) rekvalifikace xxxx xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx zajišťováno x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvoří xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oblastech České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo školení xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli na xxxxxxxxx úhradu nákladů, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na nových xxxxxxxxxx místech skutečně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hmotné podpory xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx rekvalifikovaných xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hmotná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 xxxx. x).

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx hmotné podpory xx vytváření nových xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx vytvořena,

c) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podporu použít,

e) xxxx x termín xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podmínek,

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dohodnutém xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, a xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x), a lhůtu x podmínky vrácení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení xxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nových pracovních xxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx školen,

f) xxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpory,

h) xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevyčerpá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx, a xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx poskytnuta x xxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e), x lhůtu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxx x poskytnutí xxxxxx podpory rekvalifikace xxxx xxxxxxx zaměstnanců xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx uplynutí xxx xxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx let, od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55).

(9) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení zaměstnanců xx xxxxxx pracovních xxxxxxx jsou účelově xxxxxx x nemohou xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xx uvedený x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxx xxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a bude xxxxxxxxxxx odvodem xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.46)

(11) Územní oblastí xx rozumí xxxxx xxxxxx,11) x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx hmotné xxxxxxx na jedno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx investiční akce x na xxxxxxx xx xxxx práce, xxxxxxxxxx podílem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osob, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místech, xxxxx poskytnutí hmotné xxxxxxx x regiony, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx poskytovat, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sjednaných x Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx jaký xxxx xxxxxxxxxx hmotná xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANOSTI

§112

Veřejně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx časově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívající xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úklidu x xxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxx xx xxxxxxxx státních xxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xx x xxxxxxxxx, x pracovnímu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx, který xx ně xxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy nebo xxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxx na tyto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx zaměstnavatel xx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx účelná xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx účelnými xxxxxxxxxx místy se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zřizuje xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx společensky xxxxxx xxxxxxxx místa může Xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx míst, xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx nedosahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice, xxxx maximálně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx zřízení xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezaměstnaných xxxx x Xxxxx republice xxxx xx vyšší, xxxx xxxxxxxxx činit xxxxxxxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrné xxxx.

(5) Xxxxxxxxx na vyhrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za sebe xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

§114

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxx xx základě xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,25násobku xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(3) Překlenovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx x údržbu xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx objekt xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(5) Xx-xx xxxxxxxx nákladů uvedených x xxxxxxxx 4 xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plátcem této xxxx, xxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Sb.

§116

Příspěvek na xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx na zapracování xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli na xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijímá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§33).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§117

Xxxxxxxxx xxx přechodu xx nový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příspěvek xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxx uzavřené xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na nový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx práci x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby.22)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx. Měsíční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxxxx minimální mzdy.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§118

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástroje aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx žádá.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ústavu.

(3) Příspěvek xx poskytuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxx zachyceny xxxxxx xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx v prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx. Potvrzení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx xxx, xxxxx mu x xxxx dá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnou zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx skutečnému xxxxx xx xxx uvedenému x tomto xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxx x posouzení xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx příspěvku xx zřízení (§113 xxxx. 1 xxxx xxxxx) xxxx vyhrazení (§113 xxxx. 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejíž evidenci xx veden xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §112 xx&xxxx;116 nebo 117 se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3.

§119

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytován,

d) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx zúčtování poskytnutého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příjemce xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xx&xxxx;116 nebo 117 x případě, xx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení dohody.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxx v xxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119x

(1) Krajská pobočka Xxxxx práce může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálního akčního xxxxx (§33 xxxx. 2) x s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx trhu xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání uzavírá Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek

a) xx sdílené zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 500 Kč xx každého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 6&xxxx;250 Kč.

(4) Za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

(5) Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx doba nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, kterým agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx informovat krajskou xxxxxxx Úřadu práce x tom, že xxxxxxx o xxxxxxxxxx

1. xx nedostavil xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x agenturou xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. odmítl zprostředkované xxxxxxxxxx,

3. bude xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) výši, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, pokud xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxx pokud xx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvku x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(6) V xxxxxxxxxx na druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx x dohodě sjednat x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Nevrácení xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x spolupráci uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) termín x způsob úhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxx zprostředkování zaměstnání.

HLAVA XX

XXXXXX PROGRAMY X ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

§120

(1) Xxxxxxxx obecního, okresního, xxxxxxxxx a celostátního xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx prostřednictvím cílených xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondů Xxxxxxxx xxxx a dalších xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx programem xx xxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jejich skupin xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Cílené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru schvaluje xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x programy xxxxxxxx, xxxxxxxxx a krajského xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovnímu xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx 70 % xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx práce xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VII

PŘÍSPĚVEK V XXXX ČÁSTEČNÉ XXXXX

§120x

(1) Xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavateli za xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx podmínek po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §120b. Xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx nejvýše 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnance, jehož xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 trvá xxxxxxx 3 měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytován příspěvek x xxxx částečné xxxxx (§120c).

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§120b

Aktivace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx stanoví vláda xx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx charakterizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx108) xxxx xxxxxxxx, kybernetického xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyšší xxxx.

(2) Xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx omezit poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ekonomiky.

(3) Nařízení xxxxx vydané podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx vlády určí

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxx, který xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx x §120c xxxx. 1 xxxx. x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxx doby, xx kterém xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx x xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxxx, xxxx však maximálně x 3 xxxxxx, x to xx xx vyčerpání její xxxxx stanovené x §120a xxxx. 1.

§120b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§120x

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zaměstnavateli poskytne xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemohou xxxxx práci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v práci xxxxx §207 xx 209 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx §120b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx uvedených xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx podmínka se xxxxxxxx souhrnně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posuzuje xxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx týká této xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Příspěvek x době xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby podle §86 a 87 xxxxxxxx práce.

(3) Příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §120e xxxx. 7,

x) xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120d

Výše xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nepřiděluje xxxxx, x xx xx xxxx 80 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120c xxxx. 1 xxxx. x), a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypočteného z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podle xxxxxx x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx náhrady xxxx, xxxxx podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx částečné xxxxx xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e odst. 1. Xxxx xxxxxxxx mzdy xx první xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

§120x xxxxxx právním předpisem x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120e

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronicky podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx109), x xx v xxxxx měně.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmět xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, člení-li xx zaměstnavatel xx xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxxx-xx xx zaměstnavatel xx xxxxx, x celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx zaměstnavatel xx části,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx, xxxxxx závazných xxxxxxxxx, xxxx-xx podle §120b xxxx. 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx období čerpání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, na xxxxx xx být xxxxxxxxx x době xxxxxxxx práce poskytnut,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že

1. xx zaměstnancem, xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx c) zákoníku xxxxx, x to xx dobu, za xxxxxx je tento xxxxxxxxx poskytován, x xxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, k xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx x Xxxxxx práce xxxxxx zaměstnancům, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxx, účastnit xx aktivit xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§110),

3. v xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku x době částečné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo z xxxxxx programů x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů,

4. x xxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §120b xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx akcionářům xxxx xxxxxx xxxx ovládaným xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje x xxx jim xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx splácení xxxxx xxxx zápůjček, x že tak xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx a xxx x době 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxx, xx xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může vyžadovat xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x jejímž obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu109) Úřadu xxxxx xxxxxxx přehled xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxxx mzdy za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc,

b) xxx xxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, včetně xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivým zaměstnancům xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

x) počtu hodin xxxxxx překážky x xxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx §120c xxxx. 1,

x) evidence xxxxxxxxxxx doby jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx skutečnosti uvedené x měsíčním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zaměstnanců, xxxxx xx Xxxx práce xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx příspěvek x xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120f

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx 8 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyplněného xxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxx Xxxx xxxxx oznámení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx závazek xxxxxxxxxxx x jeho prohlášení xxxxx §120e xxxx. 2 xxxx. g).

(4) Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné práce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx x době xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxx za dotaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(6) Xxxxxxxxx v xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí xxxxxxx xxxxx zaměstnavateli jako xxxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s účinností xx 1.7.2021

XXXX ŠESTÁ

VÝKON UMĚLECKÉ, XXXXXXXX, SPORTOVNÍ XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx 15 xxx, nebo

b) xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx jejího xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost x xxxxxxxx xxx činnosti (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx jestliže xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věku, xxxx pro něj xxxxxxxxxx, nebrání xxxx xxxxxxxxxx nebo docházce xx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx společenský xxxxxx.57)

(3) Xx činnost xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx souborech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pořádaných školou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx na akcích, xx kterých xx xxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx ústav sociální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx výchovy a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx konaná x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vykonávána xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dohled xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dohodnuté xxx xxxxxxx dítěte, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx vztahuje §101, 245 a 246 xxxxxxxx práce; ustanovení §103106 xxxxxxxx práce x §2 xx 8 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx42a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) X povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx zákonným zástupcem xxxx opatrovníkem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxx x krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx podle trvalého xxxxxx xxxxxx, a xxxxx dítě xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x kulturní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx58) a xxxxxxxxx xxxxx zejména v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) reklamní xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxx59) x xxxxxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx x modelingu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x povolení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zdržuje,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx vykonávat, xx-xx dítě s xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonu, xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x že xxxx je ze xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxx posudek x xxxx vydání povolení xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx vydává xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx x charakteristiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx, x bude-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx x druhů xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x povolení.

(5) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem činnosti xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx přesáhnout v xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,70násobek xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vznikla xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahradit xxxxx xx xxxx dána x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxx provozovatel xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx vydává krajská xxxxxxx Úřadu práce. X povolení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsah a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrh xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxx činnosti.

(8) Xxxxxxx dítěti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Krajská pobočka Xxxxx práce xx xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, zda xx xxxxxx známy xxxxxxxxxxx, xxxxx xx bránily xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx vhodná.

§123

Xxxxx a časové xxxxxxxx povolení

(1) Dítě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x to nejdéle

a) 2 xxxxxx xxxxx x dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxx,

x) 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx den x 12 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx denní doba xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 7 xxxxx,

x) 7 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxx výkonu činnosti xx týden xxxxx xxxxxxxxxx 35 hodin xxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se považuje x doba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti.

(2) Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx dvakrát 15 xxxxx x xxxxxx 45 xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 4 x xxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx se xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Vykonává-li xxxx činnost xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx činností xx sčítají; xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx je xxxxxxx v odstavci 1.

(4) Dítě nesmí xxxxxxx vykonávat x xxxx mezi 22. x 6. hodinou; xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx činnosti zakázán x xxxx xxxx 22.30 x 6. xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxx xx skončení xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxxxx x xxxxx 14 xxxxx. Pokud vykonává xxxxxxx po sobě 5 jdoucích kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně v xxxxxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X kalendářním xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx dny.

(6) Xxxx práce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dokončení xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xx xxxx 2 měsíců. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx ode dne, xxxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x zamítnutí vydání xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx také příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxx vyplývající.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx z evidence xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení,

b) provozovatel xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx, xx se o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ode xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx ke xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxx činnosti, xx xxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxxxxxxx lékař, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti příslušné xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxx práce xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx došlo. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xx místě písemné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x písemné xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti dítěte xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx výkonu činnosti xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávají Státní xxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxx inspektoráty xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §126 xxxx. 4 x xxxxx xxxxx x x xxxxxxx uvedeném x §127 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

§126

(1) Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování pracovněprávních xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

(xxxx jen "kontrolovaná xxxxx").

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx62).

(3) Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiděluje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §78a x x nimiž nebylo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx tím xxxxxx jsou Xxxxxx xxxx inspekce práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx kartou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx modrou kartou, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx, zda xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 x 88. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx inspekce práce x oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx x x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů České xxxxxxxxx uvedených v §3 xxxx. 3, x xx x xxxxxxx uvedeném x §87, 88 x §92 xxxx. 3. Xxxxx úřad xxxxxxxxx x provedených kontrolách xxxxxxxxx oblastní inspektorát xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oblastnímu xxxxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uložení pokuty.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §108 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx podpory na xxxxxxxxxxxxx nebo školení (§111),

x) plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kontrolovat xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx (§5). Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; stejnopis xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx vydal. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řád103).

§128

§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§129

Xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx sankcí xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.64)

§130

§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§131

§131 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§132

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx prokázat svou xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx cestovním dokladem.

§133

§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§134

§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§135

Xxxxx xxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxxxx uposlechnout, pokud xxxxxxxxx xxxxxx překážku, xxxxx xx brání xx splnění této xxxxxxxxxx x určené xxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Splnění povinnosti xxxxx věty první xx nevyžaduje, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx nástupu xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxx xx založilo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatel, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx doklady, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástup xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a skončení xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jméno x příjmení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx adresy jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx

x) zda je xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxx zákona.

§137

Xxxxxxx-xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx učiněného xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu x výsledcích kontroly xxxx, xxx podnět xxxxx, xx-xx znám. Xxxxx-xx xx x xxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx k obsahu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx.

§138

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx prováděna jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ředitele.

Xxxxxxxxx

§139

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx diskriminace nebo xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87,

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

x) jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxx xxxxx x koná xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §132,

h) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojištění podle §58a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní.

(2) Xxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x rozporu x §80 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §81,

x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxx x xxxxx pracoviště xxxxx dokladů prokazujících xxxxxxxxx pracovněprávního vztahu xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) anebo podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§140

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx poruší xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx zákon nebo xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx evidenci x xxxxx zákoně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a odst. 2, nebo

g) zastřeně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x §80 xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §81,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx v místě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx podle §136 xxxx. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) xxxx g), nejméně xxxx xx výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč,

g) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxx pokuty za xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 písm. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141b xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oblastní inspektoráty xxxxx.

Odpovědnost xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob

§141a

(1) Xx xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §140 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx subdodavatel přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; stejně xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx, pokud o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxx vynaložení náležité xxxx xxxxx xxxx x mohly.

(2) O xxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x kdo xx ručitelem, xxxx Xxxxxx úřad inspekce xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, xxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Správní xxxxxx xxxxx věty xxxxx lze zahájit xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 písm. x) xxxx §140 odst. 1 písm. x).

§141x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxxxxxx uložena pokuta xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. f), xx xxxxxxx uhradit

a) cizinci, xxxxx vykonal xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxx odměnu,

b) částku xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx90),

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx21), které by xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužné odměny xxxxx xxxxxxx x), x xx x xx xxxxx, xxxxx xx cizinec občanem, xxxx v případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx povolen xxxxx.

(2) Xx se xx xx, že dlužná xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdy91) xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 písm. x) bodu 3. Xx xx xx xx, xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x c) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3, xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxx subdodavatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx; stejně ručí x xxxxxxxxxxx. Ručení xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. e) xxxx 3 xxxx xxxxx věděly, xxxx xxx vynaložení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x mohly.

(4) O xxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x kdo xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. e).

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§142

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu67), s xxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. x) xx e).

§143

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§30), x xxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci (§44), x snížení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při rekvalifikaci (§55), o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§100) x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení činnosti xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§124 xxxx. 1 x 5) nemá xxxxxxxx účinek.

§144

Pro počítání xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx času xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx.68) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky vzniku xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§145

V xxxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xx více xxxxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž územním xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx více míst xxxxxx xxxxx.

§146

(1) Vyúčtování xxxxxxxxx x hmotné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě předložených xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1. Xxxxxxxxx , xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx však xxx xxxxxxx xxxxx harmonogramu xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně.46)

§147

(1) Povinnost xxxxxxx x §81 se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx příslušníků x xxxxxx x xxxxxxxx xx služebním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx100) xx nevztahují xxxxxxxxxx §80 a 81; xxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx báňské úřady70), xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §80 x 81 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§147x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti mlčenlivosti xx může xxxxxx xxx, v xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, nebo ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx71a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx rovněž na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zbavit vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx.

§147x

Xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx sdělují xx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx výkon xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx, oblastním inspektorátům xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinného podílu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením; mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§147x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx práce, Státnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) referenční xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, avšak nejsou xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,

k) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx změna,

d) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx karty,

i) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxxxxxxx x doba, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,

o) xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo území Xxxxx republiky, stát, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x osvojení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx osvojitelů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx cizinci, xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou obyvateli,

4. xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, kteří nemají xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, pracovním zařazení x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození; x xxxxxxx xxxxx narozené x cizině xxxxx x stát narození,

d) xxxxx xxxxx x xxxx změny.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§147ca

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx106) xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x povoleních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x xx x xxxxxxx uvedeném v §92 xxxx. 3,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se cizinců x rozsahu uvedeném x §87 x 88.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup údaje

a) x povoleních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §92 xxxx. 3,

x) x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §87 x 88.

§147xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§147x

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxx 15 kalendářních let xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x němž xxxxx k pravomocnému xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státní politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx89).

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hmotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx první xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx splátky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíc xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx podpůrčí xxxx podle xxxxxx xxxxxx; délka podpůrčí xxxx xx upraví xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx vyplývající x dohody o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(5) Povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx x tím, xx xx xxxx 4 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx svého zaměstnance x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx posudku orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považují xx osoby s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnávat občany xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx podle §24 xxxxxx č. 1/1991 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 305/1991 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona x. 155/2000 Sb. a xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx rok 2004 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohod x xxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol x x xxxxx x xxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx x. 9/1991 Xx., x zaměstnanosti x působnosti orgánů Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 272/1992 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státu xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zanikají x xxxx xx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx x. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 474/2001 Xx., xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx záloh xxxxxxxxxxxx x xxxx 2004 xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy.

(13) Xxxxx x povinnosti vzniklé xx xxxxxxx dohod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xx vykonávat xxxxxx xxxx dosažením xxxx 15 let xxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxx xxxx ukončením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 30 xxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat xxxx xxxxx o povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 14, xxxx xxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx tohoto povolení xx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx běžných úkolů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(18) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§149

Xxxxx práce x Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx úseku xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 64/1991 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti.

4. Xxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx x. 272/1992 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 64/1991 Xx.

6. Zákon x. 369/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx x. 474/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Zákon x. 220/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 103/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Vyhláška č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Sb.

11. Vyhláška č. 115/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx x. 324/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 21/1991 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 399/1992 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nový podnikatelský xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 35/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 232/1997 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se změněnou xxxxxxxx schopností.

16. Xxxxxxxx č. 242/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností x xxxxxxxxx počtu svých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Špidla x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx xx k xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §44 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, x který ke xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti splnil xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §43 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosud pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx podpůrčí doby xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zaměstnání x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, se xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Uzavírání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 382/2005 Xx. s účinností xx 1.1.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení uznány xx osoby zdravotně xxxxxxxxxxxx, se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx x nezaměstnanosti x x podpoře xxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx nástupu xx rekvalifikaci.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 112/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx zákona č. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. L

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 220/2005 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedenou x §41 xxxx. 3 xxxx. x) x x) zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 264/2006 Xx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2007 Xx. x účinností od 22.8.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považuje xxx pobírání xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu před 1. xxxxxx 2010.

2. Xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti za xxxxx mimořádných podmínek, xx xxxxxxxx od 1. ledna 2010 xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2009 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXVII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, obnoví xx xxxx poskytování xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpory xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx xxxxx §47 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx nesouhlas s xxxxxxx povolením xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 5 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx akreditace xxxxxxxx xx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxxxxx x 30 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx práce xxxxxxx bezúplatně xx 30. xxxxxx 2009 xxxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do 30. xxxxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kteří xx xxx 30. xxxxxx 2009 plnili xxxxx při posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. července 2009 xx Českou xxxxxx sociálního zabezpečení.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zaměstnanci uvedenými x xxxx 3 xxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2009, stanoví xxxxx a pravidla xxxxxxxxxx vztahující se x dotčeným zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2008 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 479/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, s výjimkou xxxx 2, 3 x 4, které xxxxxxxx účinnosti od 31.12.2008 x xxxx 5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Xx. XI

Řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x účinností xx 4.7.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Čl. X

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx překážky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 8 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58a zákona x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Řízení o xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x uznání xxxxxx zdravotně znevýhodněnou, xxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, platí po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2015. Xx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2012.

5. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohod x poskytnutí příspěvku xx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx x x dohod o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx dílně, vytvořené xxxx vymezené xx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

7. Doba 12 xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx nevztahuje na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxx pracovní místa xxxxxxxxxxx nejméně 12 xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Řízení x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxx vznik xxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovaného za xxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxx 12 xxxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Práva x povinnosti x xxxxx xxxxx §308 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xx rok předcházející xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nevymožené do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx vymáhají xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx uložení xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx oblastní inspektoráty xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedená xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, x nichž nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §60 odst. 7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme.

Čl. XLIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §111 a xxxxxxxxx xx nástroje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §75 x 76, §112 xx 114, §116 x 117, jakož x příspěvek xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx ve xxxxxx x dohodám o xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1, §102 xxxx. 3 a §136 zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 5.1.2012

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxx způsobem podle §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx podle bodu 1.

3. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o vydání xxxxxxxx k zaměstnání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx, kterému xxxx vydána zelená xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx do doby xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

3. Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §88 xxxxxx x. 435/2004 Xx. se vztahuje x na cizince, xxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 101/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, která xx podle čl. II xxxx 4 věty xxxxx zákona x. 367/2011 Xx. xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xxxxxxxx za osobu xxxxxxxxx znevýhodněnou podle §67 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházející xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxxx §141a xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx §141b xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxx xx ručitelem, xxxxxxxxxx neskončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx 12 měsíců xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 136/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Fond xxxxxxx xxxxxxxxxx, zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 2 xxxxxx č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx zvýšení xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovním xxxxx podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neskončené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx zaměstnávání osob xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2015 se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2015.

2. Poskytování xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x xxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxx 2016 xx xxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 88/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2016 xx xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

2. Poskytování xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě xx první kalendářní xxxxxxxxx roku 2017 xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx činnosti xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx v souběhu x xxxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

3. Xxxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx žádosti xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx složením xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx podle §60 xxxx. 10 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §84 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Plnění xxxxxxxxx xxxxxx za rok xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré karty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, zahájená xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx chráněného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx částečnou xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxxx pracovního místa xx xxxxxxx dohody x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Poskytování příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na chráněném xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Úřad xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx §78 xxxx. 4 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxx xxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném trhu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §78a xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx tohoto dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 365/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2004.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

168/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

202/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.5.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx dne 19.5.2005

s xxxxxxxxx od 14.7.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 13.10.2005

382/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Sb., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 23.12.2005

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 s xxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), §67 odst. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x o změně xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §41, 113 x 139, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 7.6.2006

159/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 72/2000 Xx., o investičních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 2.7.2007

181/2007 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

213/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb.

s účinností xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

10/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 30.10.2007 ve věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb., x zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského vyznání x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

57/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008 x 1.1.2009

68/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 435/2004 Xx. publikované x částce x. 22/2009

158/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

326/2009 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx od 20.10.2009

149/2010 Xx., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

1/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

437/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 ve xxxx zrušení §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 10.12.2012

505/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x účinností xx 1.5.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

219/2014 Xx., nález ÚS xx xxx 9.9.2014 xx. xx. Xx. XX 52/13 ve xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §140 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 367/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Sb.

s xxxxxxxxx xx 20.10.2014

250/2014 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

84/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.5.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

170/2015 Sb., xxxxx XX xx xxx 12.5.2015 xx. xx. Pl. XX 55/13 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §41 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.7.2015

203/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015 s xxxxxxxx §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.8.2015

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

317/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

88/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

93/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., kterým se xxxx zákon č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

207/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 23.5.2017 xx. xx. Xx. XX 10/12 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.7.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

327/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 93/2017 Sb.

s účinností xx 1.1.2018

176/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.7.2019

210/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 6.9.2019

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

365/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

33/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 458/2016 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 14.4.2020

285/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.7.2020

248/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022 a 1.4.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 94/33/ES xx dne 22. xxxxxx 1994 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 96/71/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Směrnice Xxxx 2000/43/ES xx xxx 29. xxxxxx 2000, xxxxxx se xxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxxxxx s osobami xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2000/78/ES xx dne 27. listopadu 2000, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx zacházení v xxxxxxxxxx x povolání.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/54/ES ze xxx 5. července 2006 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příležitostí a xxxxxxx zacházení xxx xxxx a xxxx x xxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxx (přepracované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/104/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx zaměstnávání. Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/XX xx xxx 25. xxxxxx 2009 o podmínkách xxx xxxxx x xxxxx státních příslušníků xxxxxxx zemí xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/52/ES ze xxx 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxx neoprávněně pobývajících xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/41/EU xx dne 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. prosince 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xx území členského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o společném xxxxxxx práv pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/67/EU xx xxx 15. května 2014 x prosazování xxxxxxxx 96/71/ES x xxxxxxxx pracovníků x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb x o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/957 xx xxx 28. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 96/71/ES o xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §11 xxxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx §3024 xxxxxxxxxx zákoníku, §5 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §15a x 180f xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) Xxxxx č. 222/2009 Sb., x volném xxxxxx služeb.
10) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
12) Zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) Xx. 49 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
18) Xx. 56 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
19) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x zaměstnání.
21) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §83a xxxxxxxx xxxxx.
23) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
25) §9 xxxx. 3 zákona x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
§11 odst. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx.
26) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx.
27) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §70 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §44 x 47 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
30x) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 168/2005 Sb.
31) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx a x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32x) §45a xxxx. 1 písm. x) zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb.
32x) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32x) Zákon č. 218/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §11 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
32h) §11 xx 14 zákona x. 155/1995 Xx.
33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
34) §131 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§157 x násl. xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) Zákon č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35b) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §52 xxxx. x) až x) zákoníku xxxxx.
37) §275 xxxxxxxx práce.
38) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §3 xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 463/1991 Xx., o životním xxxxxx.
39a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41x) §8 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx.
41x) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) §38a xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
42x) Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních vztazích x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
43) Například xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §44a xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
45) §44a xxxx. 4 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Sb.
46) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Sb.
49) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
51) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §5 xxxxxx x. 310/1999 Xx., o pobytu xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
52x) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 428/2005 Xx.
52x) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 161/2006 Xx.
52c) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
52x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

52f) Zákon č. 111/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx., xxxxxxxx č. 77/1965 Sb., x výcviku, xxxxxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních).
54) §141a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 140/1968 Sb., o pracovních xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 197/1994 Xx.
55) Zákon č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §11 xxxxxxxx xxxxx.
58) Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon).
59) Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) §273 xxxxxxxx xxxxx.
61) Xxxxxxxxx §21 zákoníku xxxxx, §18 xxxxxx x. 1/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 217/2000 Xx., §20 xxxxxx č. 143/1992 Xx., x platu x odměně za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxxx §8 trestního xxxx.
67) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.
68) §266 xxxxxxxx xxxxx.
69) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
70) Xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) §33 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
71a) Xxxxxxxxx §8 trestního xxxxxx.
72) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
72x) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
73) §67 xxxxxxxx práce.
74) §138 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§155 x xxxx. zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
76) §2 xxxxxx x. 73/2011 Xx.
77) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 190/2009 Sb.
78) §3 xxxxxx č. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) §52 xxxx. h) zákoníku xxxxx.
80) Zákon č. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (antidiskriminační xxxxx).
81) §2 xxxxxxxx xxxxx.
82) §3 xxxxxxxx xxxxx.
83) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
84) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Sb.
85) §356 xxxxxxxx xxxxx.
86) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) §136 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) §39 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., ve znění xxxxxx x. 366/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §111 xxxxxxxx xxxxx.
92) Zákon č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx.

93) Zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §178b odst. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006.

99) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1081/2006.

100) §3 xxxx. 7 zákona č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx.

101) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

102) §42k zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

103) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

104) Například xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

105) Například xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

106) Například §163 x 164 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) §319a xxxx. 3 zákoníku práce.

108) Xx. 50 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx x články 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

109) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.