Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022 do 31.01.2023.


Zákon o zaměstnanosti

435/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy §1

Hlava II - Základní ustanovení

Státní politika zaměstnanosti §2

Účastníci právních vztahů §3

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání §4

Vymezení některých pojmů §5 §5a

HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA §6 §6a

HLAVA IV - ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST §7 §7a §8 §8a

HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB §9 §9a §9b

HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ §10 §11 §12 §13

ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE §18 §19 §20 §21

Zájemce o zaměstnání §22

Evidence zájemců o zaměstnání §23

Uchazeč o zaměstnání §24 §25

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání §26

Evidence uchazečů o zaměstnání §27 §28

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání §29

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání §30 §31 §32

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání §33

Volná pracovní místa §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38

HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI §39

Oznámení a námitky §39a §39b §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §45 §46 §47 §48 §49

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci §50 §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE §58 §58a §59 §60 §60a §60b §61 §61a §62 §63 §64 §65

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu §66

ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §67 §68

Pracovní rehabilitace §69 §70 §71 §72 §73 §74

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením §75

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením §76 §77

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce §78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce §78a

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce §79 §80 §81 §82 §83 §84

ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ §85 §86

Informační povinnost zaměstnavatele §87 §88

HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §98a §99 §100 §101

HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ §102

HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ §103

ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE §104 §105 §106 §107

HLAVA II - REKVALIFIKACE §108

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání §109 §109a

Rekvalifikace zaměstnanců §110

HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY §111

HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Veřejně prospěšné práce §112

Společensky účelná pracovní místa §113

Překlenovací příspěvek §114 §115

Příspěvek na zapracování §116

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program §117

Poskytování příspěvků §118 §119

HLAVA V - SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ §119a

HLAVA VI - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI §120

HLAVA VII - PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE §120a

Aktivace poskytování příspěvku v době částečné práce §120b §120c

Výše příspěvku v době částečné práce §120d §120e §120f

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

Základní podmínky §121

Povolování výkonu činnosti dítěte §122

Obsah a časové vymezení povolení §123

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte §124

ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138

Přestupky §139 §140 §141

Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob §141a §141b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §142 §143 §144 §145 §146 §147 §147a §147b §147ba §147c §147ca §147d

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §148

Závěrečná ustanovení §149 §150

Účinnost §151

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 382/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 109/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 112/2006 Sb. - Čl. XL

č. 124/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 264/2006 Sb. - Čl. L

č. 213/2007 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. LX

č. 306/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 382/2008 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. XI

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVI

č. 149/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. X

č. 367/2011 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XLIII

č. 1/2012 Sb. - Čl. II

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXII

č. 101/2014 Sb. - Čl. IV

č. 136/2014 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VI

č. 203/2015 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. VI

č. 93/2017 Sb. - Čl. II

č. 206/2017 Sb. - Čl. II

č. 222/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 327/2017 Sb. - Čl. II

č. 210/2019 Sb. - Čl. IV

č. 365/2019 Sb. - Čl. II

č. 248/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 437/2012 Sb.; č. 219/2014 Sb., č. 170/2015 Sb.; č. 207/2017 Sb.; č. 28/2022 Sb.

INFORMACE

435

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Hlava X

Xxxxxxx úpravy

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx zaměstnanosti a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxxxx ustanovení

§2

Státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx situace xx trhu práce, xxxxxxxxxxxx prognóz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, programů a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických osob,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx v souladu x evropskou strategií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pomoci x Evropského sociálního xxxxx,

x) tvorbu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů x xxxxxxxx k xxxxxxxxx priorit v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) uplatňování xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

f) xxxxxx x zapojení xx xxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zprostředkovatelských xxxxxx xx trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podpory x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx podporu x dosažení rovného xxxxxxxxx s muži x ženami, x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x etnický původ, x osobami se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x zaměstnání, rekvalifikaci, xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzům, x xxxxxxxx pro zaměstnávání xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx ztížené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) usměrňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát a xxxxxxxx xx xx xx xxxxx subjekty xxxxx xx trhu xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s dalšími xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, zejména x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx xxxxx")75).

§3

Účastníci právních vztahů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx,

x) fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnancem;2) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx cizinci,3) kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zaměstnavatelé4); xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční fyzická xxxxx xxxxxxxxx podnikat xx xxxxx České xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů5); xxx xxxxx §87 xxxx. 1 x 3, §93, §102 odst. 2 x §126 xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. odštěpný xxxxx x xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx vydaných xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance") xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z obchodní xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx xxxx obě xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx rodinný příslušník7) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§4

Xxxxx zacházení a xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), c) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňujícími xxxxx xx zaměstnání.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx80). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rasového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, jazyka, xxxxxxxxxxx stavu, xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, manželského x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách xxxx politických xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx organizacích xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pohlavní identifikace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) identifikačními xxxxx

1. u fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxx obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,8) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxxx osoby xxxxx uvedené xxx xxxxx 2 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. x státního občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx adresa xxxxx, kde se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdržuje,

2. x xxxxxxx,3) xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxx republiky, adresa xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, adresa místa, xxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxx,3) který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx3), xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx ani jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx72a), adresa xxxxxxx jako místo xxxxxx v agendovém xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxxxx v

1. nezbytné xxxxxx péči x xxxx ve xxxx xx 4 xxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost), xx stupni III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XX (xxxxx závislost)3a), xxxxx x uchazečem o xxxxxxxxxx trvale žije x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx; xxxx podmínky xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. okamžitém xxxxxxx pracovního poměru xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx posudku brání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce x xxxxxxxx Úřadu práce xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") při zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvodech, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx budoucí povolání xxxx xxxxxxx xxxxxx xx střední škole, xxxxxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx9), a to xxxxxx prázdnin, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akademického xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxx xxxxx81) vykonávaná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx82),

2. práce vykonávaná xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxxxx xxxxx; to neplatí x případě xxxxxx xxxx práce xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. práce xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx bez platného xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx x pronájmu xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, aniž by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xx x místě xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání x xxxxxx nemoci xxxx xxxxx x

2. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx povolených vycházek,

i) xxxxxxxxxxxxxxxx převedením výkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx102)

1. v xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx níž xx xxxxxxx převeden z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §87 xxxx. 1 a 3, §89 xxxx. 4 x §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkon státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx stěžejních xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x přijímá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx do zahraničí,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v programech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx tvorbu x v xxxxxxx x vývojem xxxx xxxxx aktualizaci Národní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Národní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx a číselné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. předpoklady xxx xxxxx povolání, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odborné x xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx, rozhodujícím o xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, příspěvku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx řídicím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx operační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx strukturálních a xxxxxxxxxxxx xxxxx98) údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx Evropské xxxx99); x žádosti xxxx xxx uvedeno ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx požadovaných xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, cizinců, xxxxxxx pracovních xxxx, xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, agentur xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx umělecké, kulturní, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 písm. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxx nelegální xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ně vyplývají x xxxxxx zákona, x dále xxxxx xxx využívány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy; pro xxxx účely se xxxxx používají xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, kterým xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx fyzické osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxx xxxxxxx pokuty,

d) xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty.

Údaje v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeny x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) X xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) název, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx hlavní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) označení statutárního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx.

(2) Statutární orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx organizace zřízené xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatek xxxxxxxxx listiny. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvková organizace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx vypořádání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x zruší xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx organizace dosud xxxxxxxxxxx, xx ministerstvo. Xxxxxxxx přecházejí xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx, x ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx a xxx vzniku, rozdělení, xxxxxxxx, splynutí xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

XXXXX XX

XXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx76).

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxx složené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací, organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Účelem xxxxxxxxx xxxxx xx koordinace xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Poradní sbory xx vyjadřují zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rekvalifikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatřením xx podporu rovného xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zaměstnání x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7x

(1) Xxxx práce xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxxx xxxx činit xxxxx podle tohoto xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxx xxxx první xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy77), x nímž Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, úkon xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pověřené xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxx pracoviště, xxxxx příslušnost byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx má xxxxx xxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxx x xxxx xx xxxxxxxx zdržuje. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s osobou xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx úkonu podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

(5) Odměnu spojenou x činěním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pověřenému kontaktnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx práce. Xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§8

Xxxx xxxxx - xxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx")

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x k řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, soustavně sleduje x xxxxxxxxxxx celkovou xxxxxxx xx xxxx xxxxx x přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabídky xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjekty xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na podporu x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x muži x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx národnost, rasový xxxx etnický původ, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx skupinami xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx x přístup k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x přijímá opatření xxx zaměstnávání těchto xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx zahraničními institucemi xxx xxxxxx závazků x oblasti zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a koordinuje xxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uděluje x odnímá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vede xxxxxxxx xxxxxxx práce; xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x zákonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b), xxxxxx ukládání pokut,

i) xxxxxxxxx zveřejňování, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx nástroje a xxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx přímými xxxxxxxx xxxxxx prostředků,

j) xxxxxxx školicí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením pracovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

l) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra

1. přehled x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx právnickým nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §126 xxxx. 2 nebo xxxxxx právního předpisu78).

§8x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx sleduje x vyhodnocuje xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabídky práce; xx xxx účelem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ve svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x muži a xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx práce, xxxxx jde x xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx, přípravě x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx těchto osob,

e) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a opatření xxxxxxxxxxx s rozvojem xxxxxxxx zdrojů v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s mezinárodní xxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informační x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx x podporu xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxxxxxx cizinců x xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byla pravomocně xxxxxxx pokuta za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3; údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx12) údaje

1. x xxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. o xxx, xxx xx uchazeči x xxxxxxxxxx poskytována xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

3. x xxx, xxx jde x osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x cíleném xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. o xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

6. x tom, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §25 odst. 3, x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

7. x tom, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx byl x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x xxx vykonávané xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx33), xxxx s xxx byl skončen xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxxx důvodu,

m) xxxxxxxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx, x níž xx strany zavazují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx činnosti xx xxxx určitou,

n) vykonává xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx9x), xxxxxx ukládání xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxx byli xxxxxxx, potřebné x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených jinými xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxxx podmínky,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozvoje lidských xxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

r) plní xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů13).

(2) Místní xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xx xxx zaměstnávání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX V

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO STAVU XXXXXXXXX OSOB

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§21).

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx14) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a). Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§9b

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXX XX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxx xx zaměstnání xx právo fyzické xxxxx, xxxxx xxxx x může xxxxxxxx x x práci xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx15) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§12

(1) Účastníkům právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx charakter,

b) xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx služebními xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, náboženství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx80), xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x osobní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x zaměstnání. Xxxxxxxxxx §4 platí x xxx.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§14

(1) Zprostředkováním xxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu, která xx o práci xxxxxx, x vyhledání xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx považuje, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx síly.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(4) Právo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených17) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx x souladu x xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně a xxxxxxxxx18) xxx není xxxxxxx; tyto xxxxx xxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonávána; xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny povinnosti xxxxxx xxxx podle §87 odst. 2 xx 4.

(5) Zaměstnanec, xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování služeb18) xx území České xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx zaměstnavatelem, x xxxx uzavřel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxxx xxxxx spolupracují xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx x xx základě xxxxxx x Xxxxxx xxxxx (§119a).

§15

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, schopností x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Poradenství xxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměřuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Informační xxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x volných xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacími xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx se o xxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx x fyzických osobách x údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sdělovat xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, poskytování xxxxxxxxx xx nástroje x xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.19)

(2) Osobní xxxxx x fyzických xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx zpracovávat pouze xx souhlasem osob, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx osobních údajů x fyzických osobách, xxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx x xxxxx x dobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx republice do xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru se xxxxxxxxxx povolení Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(4) Ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx o dobách xxxxxxxxxx fyzických osob x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19)

XXXXX II

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXX POBOČKAMI XXXXX XXXXX

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zprostředkovávat zaměstnání x území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x ze zahraničí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnání do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.20)

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskými xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§19

(1) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x volných pracovních xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx požadovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx osoba xx právo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnáním, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xx zaměstnání,

a) xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,21)

x) jehož xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby,22)

c) které xx xxxxxxxx na xxxx neurčitou, xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx a

d) které xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx, schopnostem, xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xx vhodným xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a), x) a d), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x) a x) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx22).

(3) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx být umístěn xx výkon xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, je xxxxxxx zaměstnáním i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovní doby xxxx nejvýše polovinu xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx podle §79 xxxxxxxx xxxxx x které xxxxxxxx xxxx zdravotní způsobilosti.

§21

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, rekvalifikaci x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx (§67). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx24) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x oboru praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xx účelem xxxxxxxxx svého zdravotního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx23), xxxxx

1. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75), xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rekvalifikačního kurzu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, registrujícím xxxxxxxxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxxx, podrobit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x zaměstnání, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, je-li to xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v případě xxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo úrazu.

(5) X potvrzení o xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx nebo xxxxx xx uvedou

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx povolených xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x doby xxxxxxxxxx vycházek podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx použije §56 odst. 6 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [§5 xxxx. x)].

(8) Xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ošetření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx vzor xxxxxxxxx o dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci xxxx úrazu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx x ošetření xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx Úřad xxxxx.

§22

Xxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxx x xx tím xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskou pobočku Xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x veden x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v případě, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx neposkytuje krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx maří. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx povinna xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx x xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání. Údaje x xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro statistické xxxxx.

Uchazeč o xxxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx, x při splnění xxxxxxx stanovených podmínek xx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

§25

(1) Uchazečem x xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a která xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou; za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo jednatelem xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxx komanditistou xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícím xxxx pracovněprávní xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxx společnosti vykonávajícím xxxx pracovněprávní vztah x této společnosti xxx společnost xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx,

x) xxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměna spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vykonávajícím xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx výdělkem (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx,

x) xxxxxxx,

x) poslancem xxxx senátorem Parlamentu xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,

x) členem zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, kteří xxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) prezidentem, viceprezidentem xxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu,

m) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

x) členem Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, členem Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nuceným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,29) x xx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x dítě nebo xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou dobu, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j odst. 1 xxxx. c) x d) zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výdělečně xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx soustavně xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, nebo

s) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměna xxxxx x případným výdělkem (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) předsedou xxxx místopředsedou Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství.

(2) Xxxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, po kterou

a) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci nebo xx ve vazbě,

c) xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství x xxxx xxxx porodem x 6 xxxxx xx xxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx32a), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek32b).

(3) Xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxx měsíční xxxxxx xxxx odměna xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx přísluší, xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální mzdy.

Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání získala x rozhodném xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx dne zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 není xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx x xxx přijetí xxxxxxx vhodného zaměstnání.

(6) Xxxxxxxxx xxx vedení x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) x je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "krátkodobé xxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2).

(8) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama xxxx na základě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ukončí vhodné xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hrubým xxxxxxxx33).

X xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxxxxx krajskou pobočkou Xxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx fyzická xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x §25 odst. 1, xxxx činností, xxxxx jsou xxxxx §41 odst. 3 xxxxxxxxxx za náhradní xxxx zaměstnání, xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vydá o xxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx jsou určeny xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osvědčuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajskou xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xx kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx krajskou pobočkou Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx o zaměstnání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci xxxx úrazu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyšetření, a xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx vydání potvrzení x dočasné neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx nemoci xxxx xxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx.

(4) Xxxxx-xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx připustit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který změní x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xx dni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Uchazeč o xxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx práce (§24) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx zdržuje. Dohodnou-li xx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xxxx, která krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxx x povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, které xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx podle xxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště x xxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx, x xxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§29

Xxxxxxxx vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání dnem

a) xxx xxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx o zaměstnání x ukončení xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx některý x důvodů xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §30,

c) xxxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx za mrtvého,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx vzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjistila, xx xxxxxxx o zaměstnání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

§30

Vyřazení z xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx vyřadí, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bránících zařazení xxxx vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx v §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 písm. x) xx x), x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §25 xxxx. 3,

2. xx xxxxx stanovené x §27 xxxx. 2 xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, pro které xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx nelegální xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nastoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§109), xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxx x výcvikové xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rekvalifikaci xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo neplní xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2),

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.,

x) xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx (§21 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření (§21 xxxx. 3), xxxxx

x) xxxx součinnost x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx (§31).

(3) Vyřazení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem, kdy xxxxxxx některá ze xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2. Rozhodnutí o xxxxxxxx nelze vydat xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx nastala xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x), může xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x odstavci 2, může xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx zařazen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx x evidence uchazečů x xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx součinnost x xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xx nedostaví xx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §21, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx zmaří xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx zaměstnání.

§32

(1) Při skončení xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání xx krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29) x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání (§30) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxx xxxx důvody pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx ji xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxx x xxxx nebo z xxxxxx vážných xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx práce slouží xxxxxxxxxxxx akční plán. Xxxxxxxxxxxx akční plán xx dokument, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x časového xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Při určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akčního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxxxx stavu, možností x xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 5 měsíců. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§34

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců z xxx uchazečů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání xxxx xx xxxxxx agentury xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx pracovní xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx (§37). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vytvořená xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místa, xx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může zaměstnavatel xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis32c), xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx32d).

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb.

§37

Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, základní xxxxxxxxx x pracovních x mzdových podmínkách x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodné pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxxxxxx informaci o xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojíždění xx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obsahují údaje xxxxxxx x §37.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem zaměstnanecké xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků93) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho oznámení xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úředníků xxxxxxxx samosprávných celků93) x xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx výkon se xxxxxxxx vysoká kvalifikace xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x současně xx, xx je xxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx situaci xx trhu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx až xx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyznačí x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případné zpětvzetí xxxx žádosti x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx podání žádosti x vydání xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, den xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx vydání xxxxxxxxxxxxx karty nebo xxxxx karty nebo xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo modré xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyznačí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo modré xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx karta, x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx vydána; rovněž xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx držiteli zaměstnanecké xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx evidence volných xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) zaměstnavateli xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) volné xxxxxxxx místo xxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxx volných pracovních xxx xxxxxxx jinak,

c) xx majetek tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) zaměstnavateli xxxx x posledních 3 xxxxxxxx pravomocně uložena xxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§37b

§37b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Sb.

§38

Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx volná pracovní xxxxx nabízí uchazečům x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zveřejňuje, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx a nezveřejňuje xxxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxx diskriminačního xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (§126 xxxx. 2) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx mravům. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx nabídky volných xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních předpisů (§126 xxxx. 2) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

PODPORA X XXXXXXXXXXXXXXX X PODPORA XXX XXXXXXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx-xx xx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxx, x němuž xx xxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

(2) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání,

a) xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxx xxxxxxxxxx práci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx platí x x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx x době xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skončen pracovněprávní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §301a xxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx79),

x) který x posledních 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxx ukončil vhodné xxxxxxxxxx (§20) zprostředkované xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx ke xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x právním xxxxxx vzniklém x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §25 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx je xx xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x); k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx práci xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx bytového xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx přiznává xxxxx §50 xxxx. 3 xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx posledního xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxxx (§50) xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 3,

x) xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§39a

Oznámení a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x nezaměstnanosti x její výši. Xxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxx, které xxxx podány xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Sb. x účinností xx 1.7.2021

§39b

Ustanovení §36 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx x podpoře x nezaměstnanosti xxxxx §39a xxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§40

(1) Xxxxx xx xxxxxxx při rekvalifikaci xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, který se xxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx (§109) x xx xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rekvalifikace, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §44 odst. 1.

§41

(1) Rozhodným obdobím xxx xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podporu xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx tuto xxxxxxxx splnit i xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového pojištění xxxxxxx zaměstnáním nebo xxxxx výdělečnou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx (§25 xxxx. 1 x 3) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Překrývají-li xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou činností x náhradní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx.

(3) Za náhradní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba

a) xxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x práci (§72),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

c) xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 let,

d) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)3a), xxxxx x xxxxxxxxx x zaměstnání trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx; tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx35a), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby35b), xxxxx xxxxxx vykonané služby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxxxxxx osobu mladší 10 let, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby ve xxxxxx I (lehká xxxxxxxxx),

x) xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény96) osoby xx skončení výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx97), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úmyslně x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx97).

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, započítávají xx pouze xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxx podání xxxxxxx žádosti o xxxxxxx v nezaměstnanosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x poskytování xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, potvrzením x xxxxxxxxxx, potvrzením x xxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto skutečnosti xxxxxx Xxxx práce xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx písemně xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxx x výkonu některé x činností xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx zda je x xxxxxxxxx xxxxxxx x osob uvedených x §25 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), aniž by xx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx neplatí xxx člena bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx bytové družstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx postavení xxxxx xxxx druhé v xxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx údaj o

a) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx zaměstnání,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x důvodu skončení xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §25 odst. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x uchazeče o xxxxxxxxxx

x) xx 50 xxx xxxx 5 xxxxxx,

x) xxx 50 xx 55 xxx xxxx 8 xxxxxx,

x) xxx 55 let xxxx 11 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx délku xxxxxxxx xxxx xx xxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx se podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání poskytovány x xxxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx zaměstnání xxxxx §25 xxxx. 6,

x) xxxxx.

(2) Xx xxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x činností xxxxx §25 odst. 3, xx dobu, xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. c) až x) x x), xxxx by xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx vykonává práci xxxx činnost xxx xxxxxx družstvo mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxx družstva, x xx xxxx, xx xxxxxx je xx poskytována xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx73), odbytné xxxx xxxxxxxx74), se xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx doby, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovením předchozí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§44b

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, kterému vznikl xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, odbytné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx kompenzaci xx xxxx xx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxx x §44a. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání až xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx násobek doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odchodné xxxx xxxxxxx, x 65 % průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku15), xxxxx xxx u uchazeče x zaměstnání zjištěn x xxxxxxxxx používán xxx xxxxxxxxxxxxxx účely x xxxx posledním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů15); pokud xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů15).

(3) V xxxxxxx, že uchazeč x zaměstnání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdělek xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odchodné xxxx odbytné, x 0,15xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxx uchazeč o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx.

(4) Náleží-li kompenzace xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx kompenzace xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx vyplacené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx částku Xxxxx xxxxx uhradit xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxx vyplatil. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavateli tento xxxxx úřad.

§45

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§29), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání (§30).

§46

Xx xxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobírá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx [§44 xxxx. 1 písm. b)],

b) xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztah xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 a x xxxxxx xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xx uchazeč x zaměstnání v xxxxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) x x), xxxx by xx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřen xxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx xxx rekvalifikaci (§40, §72 xxxx. 5 x §74 xxxx. 2),

x) xxxxx.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§48

Xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrčí xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou výdělečnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx alespoň 3 xxxxxx, xx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xx celou xxxxxxxx xxxx. Jestliže xxxxxx zaměstnáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x délce kratší xxx 3 měsíce, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)].

§49

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx, kterému x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doba, xx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti, pokud xx xxxxxxxx této xxxxxxxx doby získal xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx36) xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby předchozího xxxxxxxxxx [§39 odst. 1 písm. x)].

(2) Xx doby 6 xxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x evidenci uchazečů x zaměstnání (§25 xxxx. 1 a 3) x krátkodobým xxxxxxxxxxx.

Výše podpory x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

§50

(1) Výše xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,37) xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;38) xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx v nezaměstnanosti x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx čistý výdělek xxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx.38)

(2) Xxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx vykonával samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) x rozhodném xxxxxx přepočteného xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxx 2 měsíce xxxxxxxx xxxx 65 %, další 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 50 % a xx zbývající xxxxxxxx xxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx nebo vyměřovacího xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, činí procentní xxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx více xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sazba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnání x samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx průměrného čistého xxxxxxxxx xxxxxxx (výdělků) x vyměřovacího xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 0,58xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x podporu x xxxxxxxxxxxxxxx. Maximální výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 0,65xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(7) U xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek34) x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti (§39), xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx první x xxxxxxxxxx příspěvkem.

§50x

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§51

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeči xxxxxxx xx první 2 xxxxxx ve xxxx 0,15xxxxxxx, xxxxx 2 měsíce xx xxxx 0,12xxxxxxx x xx xxxxxxxxx podpůrčí xxxx 0,11násobku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. a)] xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tato xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx zaměstnání,

b) bez xxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx

x) xxxxx u xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx 0,14násobku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx uchazeč o xxxxxxxxxx nastoupil na xxxxxxxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §50 xxxx. 4, xxxxx je znám xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx celkové doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x), xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého dosáhl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se postupuje x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a kompenzace xxxxx §44b se xxxxxxx v české xxxx převodem na xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období, x xx nejpozději v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx splněny podmínky xxx poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx v poměrné xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx podmínky byly xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§54

(1) Zjistí-li xx xxxxxxxxx, xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiznána anebo xxxxxxxxxxx x nižší xxxxxx, než x xxxx náležela, anebo xxxxxxxx od pozdějšího xxx, než xx xxxxxxx náležela, xxxxxxxxx xx přizná xxxx xxxxx a doplatí. Xxxxxxx se postupuje, xxxx-xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 odst. 2 xxxx. x) a x) je neplatné.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti xx náleží při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne zařazení xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce rozhodnutí.

(4) Xxxxx na podporu x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx zaniká uplynutím 5 xxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxx splátky xxxx xxx poskytnuty.

§55

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, že podpora x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx poskytována ve xxxxx částce, xxx x jaké xxxxxx, xxxx byla přiznána xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x jejím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytována xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx podporu x nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx podpory xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx poskytnutých neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx 5 let xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůbec xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§56

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx-xx

x) příslušným orgánem xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx pracovněprávního xxxxxx xx neplatné x xxxxx xxxxx trvá x xxxxxx,

x) příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxxx, že xx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx invalidní xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z účasti xx nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx uchazeč x xxxxxxxxxx povinen vrátit Xxxxx xxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx x dobou

a) xxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pobírání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) O xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory při xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx a jíž xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx průměrné xxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením uveřejněným xx Sbírce xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§58

(1) Agentury xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx agentury xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, při xxxxx je xxxxxxxxx xxxx. Xxx zprostředkování xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx agentury xxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práci.

§58a

(1) Xxxxxxxx práce, xxxxx bylo uděleno xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x), xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx záruky xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx84) (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxx, kdy mu xxxxxxxx práce x xxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxxxx mzdu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého výdělku85) xxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xx 2 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, která xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx84) oprávněna xxxxxxxxxx pojištění záruky.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx záruky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě86), xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Úpadek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx osvědčen nebo xxxxxxx dokazováním podle xxxxxxxxxxxxx zákona87).

(6) Agentura xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx trvání xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vůči xxxxxxxx práce podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojistném xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx práce xxxx povinny xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx umísťovaných xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zprostředkovávají xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Agentury xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx rok

a) xxxxx xxxxxxx míst, xx xxxxx bylo požadováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzických xxxx, x toho xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx xxxxx podle §119a,

x) počet xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx přiděleni k xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx počet xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, počet občanů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnosti.

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let, xxxx svéprávnost, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx x důvodů xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxx §63 xxxx. 3, x xx v době, xxx x této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx x volném xxxxxx služeb9b) je xxxxxxxx xxxx nejméně 18 let, xxxx xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bydliště na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx takové xxxxxxxx xxxx, uvedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx bezúhonné xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky dokládá xxxxxxxxxxx xxx odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, pro který xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xx střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx který xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povoleno.

(9) Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splňování xxxxxxxx její bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 4 xx 6 a 8 xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňování xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 3 xx 6 a 8 xxxxxxxxxx zástupcem. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx vykonávat xxxxx x pracovním xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx týdně; splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx. Fyzická xxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §14 xxxx. 4 xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud existuje xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx chráněných xxxxx xxxx x neoprávněnému xxxxxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx o xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx9b).

(13) X xxxxxxxxx žádosti x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx a xx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nestranné. Xxxxxxxx x jednotlivé xxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxx předkládá generálnímu xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

§60a

(1) Další xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odpovědných zástupců, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o povolení xx zprostředkování zaměstnání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx svého závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů39a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx x uvedeným xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx jiné orgány xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx svého závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li jím xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) x §61 xxxx. 4 písm. x).

(3) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko. Xxxxx tak xxxxxxx xx konce této xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx.

§60x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povolení xxxxxxx. Xx-xx xxxxx vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx dne zániku xxxxxx povolení.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§60b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

§61

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) druhy xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx připojit

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s ustanovením xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pracovišť, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), pro kterou xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx prací, pro xxxxx xx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx

x) potvrzení x bezúhonnosti zahraniční xxxxxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pracovišť, xxxxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §60 odst. 2 až 5 xxxx být xxxxxxxxxx x ověřeném xxxxx xxxx ověřené xxxxx40), xxxxx xxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx překlad do xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejíž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx povinna oznamovat xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §60. Xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §62 xxxx. 1 xxxx. a) a x) x xxxxx §62 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxx zákonem o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxx xxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) samostatně.

(8) Vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.41)

§61x

Xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §14 xxxx. 1 xxxx. x) x c) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem o xxxxxx xxxxxx služeb9b) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

§62

(1) V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, pro které xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx povolení xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické osobě xx xxxxxx

x) identifikační xxxxx fyzické xxxxx, x xxxxxxxx rodného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) forma zprostředkování x druhy xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) se vydává xx xxxx 3 xxx. V xxxxxxx xxxxxx další xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx nezaniklo x xxxxxx xxxxxxxxx v §63 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx d) před xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 písm. x) x c) xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx rejstříku,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) právnická xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxx udělení povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

b) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx trest zákazu xxxxxxxx92), xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba zprostředkovává xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58a,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx opakovaně nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,

x) právnická xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92),

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx o to xxxxxx, nebo

h) právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx 2 let xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx agenturám xxxxx xxxxxx §307b, 308 xxxx §309 xxxx. 2, 3, 5 x 6 zákoníku xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání odejmuto x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx 4, může xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odejmutí povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 xx 4 stanoví xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti, které xxxxxx v rozporu x xxxxxx vydaného xxxxxxxxxx.

§64

Vláda může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x uživatele xxxxxxxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §62, xxxxxx agentury xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxx xx agentuře xxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, pozastaven podle xxxxxxxxxx xxxxxx92) xxxxx xxxxxxxx, která spočívá xx zprostředkování xxxxxxxxxx. Xxxxxxx přístupná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x v §61 xxxx. 3 písm. x) xx d) xxxxx rodného čísla, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx.

§66

Zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x výkonu práce xxx jinou xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělit x xxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dočasném přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.42)

XXXX TŘETÍ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením (xxxx xxx "osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") se xxxxxxxxx xxxxxxx ochrana xx xxxx práce.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx32a) (xxxx xxx "xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx druhém xxxxxx88), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxx znevýhodněná").

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zachovánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx tělesné, smyslové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) potvrzením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x).

(6) Xx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx posouzení.

§68

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vede xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x omezeních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxxx x poskytování xxxxxxxx rehabilitace.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přestane xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§69

(1) Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx rehabilitaci. Pracovní xxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx souvislá xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x udržení xxxxxxxx zaměstnání xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx. Žádost osoby xx zdravotním postižením xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx zdravotním postižením.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, volbu zaměstnání xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx individuální xxxx xxxxxxxx rehabilitace x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat soustavné xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx práce; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§7 odst. 3).

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařazeny xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x uvedením xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, denního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovní rehabilitace, x xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx §101, 245 a 246 xxxxxxxx práce; ustanovení §103106 xxxxxxxx xxxxx a §2 xx 8 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx42a) se xxxxxxx přiměřeně.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovní rehabilitace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxx.

§70

Dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx Úřadem xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obsah a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx pracovní rehabilitace,

e) xxxxxx, výši x xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

g) xxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

i) závazek xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v částce xxxxx, než xxxxxxxx, x lhůtu pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů,43)

b) xxxxxxxx x práci,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzy.

§72

(1) Xxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx pracovní xxxxx x x získání xxxxxxxx, dovedností x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvoleného zaměstnání xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx. Xxxx příprava xxxx nejdéle 24 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby; příprava x xxxxx xxxx xxx prováděna x xxxxxxxx asistenta,

b) na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§75 x 78a), nebo

c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, občanských sdružení x dalších právnických x xxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxx k xxxxx uzavírá Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(4) Xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxx x práci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxx příprava x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mzdu (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx náleží x x xxxxxxx, xx xxxx osoba xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§73

(1) Zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, může Xxxx xxxxx uhradit xxxxxxx xx přípravu x xxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxx x práci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§72 odst. 2 xxxx. x)] xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, výši x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx,

x) dobu, xx kterou bude xxxxxxxx k práci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxx sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přípravu x práci,

h) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, x lhůtu pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx [§72 xxxx. 2 xxxx. x) x x)] uzavírá Xxxx xxxxx x touto xxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikační x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedení,

d) xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Náhrada xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přípravou x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xxxx. x) x x), se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx organizovány xxxxxxxxxxxxxx rekvalifikační xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekvalifikace (§109).

(2) Osobě xx xxxxxxxxxx postižením, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxx x v případě, xx xxxx osoba xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§75

Příspěvek na zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx místem xxxxxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx práce. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pracovní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx být takovou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx osobu s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průměrné xxxx x národním xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Úřadem xxxxx 10 a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx činit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením maximálně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty první.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se poskytuje xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx povoleno xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením xx zaměstnavateli neposkytne xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) místo x předmět podnikání xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx x počet xxxxxx xxxxxxxxxx míst.

(5) X xxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx x splnění podmínky xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx podle §147b Xxxx práce xxx, xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zprostí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx práce. Prokazuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx starší xxx 30 dnů xxxxx dnem podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x údaje x něm musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxxxx předložení x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytně nutné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx osobou se xxxxxxxxxx postižením,

e) xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx místo xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx obsazeno xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx bude příspěvek xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx příspěvek x xxxxxxx, že xx xxx poskytnut x xxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a

l) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx nesplnění xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením xx stanoveném xxxxxxx xx porušením rozpočtové xxxxx46).

(9) Úřad práce xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x s xxxxxx xx zdravotním postižením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxxxx tato osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§76

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx poskytnout xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx posečkání xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 48&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx pracuje xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele,

b) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x uživateli, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx příspěvek xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) doložení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67).

(5) X xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxx přiložit xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx §147b Úřad xxxxx sám, pokud xx k xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zprostí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx práce. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xxxxx xxx toto potvrzení xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxx jsou nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti x poskytnutí xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob prokazování, xxx jsou sjednané xxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxx jeho zaviněním xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx náležel, x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx mu xxx poskytnut x xxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně46).

(9) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 xx 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů, nebo x případě xxxxxx xxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro zastávání xxxxxxxxxx xxxxx, základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xxx x xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx určitou a xxxx předpokládanou xxxxx, x

x) xxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76, a xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

§78

Chráněný xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx práce

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % osob xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x xx xxxxxxx Úřad xxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatele xx xxxxxxxxx trhu xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejímž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, nebo v xxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lze se xxxxxxxxxxxxxxx uzavřít za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přepočteném xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx počtu svých xxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dohody x xxxxxx zaměstnavatele nebyl xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není x likvidaci xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx majetek xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a

d) v xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vedený u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xx zaměstnanci, xxxxx jsou osobami xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx,

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti nebo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 Xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 3 xxx. Xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádá Xxxx práce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xx xxxx dohoda xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnavatele,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx činností x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx podle předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxxxxx podmínky zaměstnávání xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx za kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx uzavřena,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx účinnosti xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx roční xxxxxx x xxx xxxxxxxx, x to xxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtech x xxxxxxx podle §67, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, pokud došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx podle §78a odst. 5 xxxx. b),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx činností x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx pracovních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx osoby se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx,

4. xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákazníka, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostory,

5. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujících ve xxxx bydlišti,

6. informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx Xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx některý ze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uzavření xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, na xxxxxxx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx 4, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxx

x) xxxxxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele, x xx ani xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vypoví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 3,

x) po 2 xx sobě xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zprávě o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Výpovědní doba xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx doby poskytovat xxxxxxx x služby xxxx xxxxx zadané xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(10) Xxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávání xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx průměrný xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx kalendářní xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§78a

Příspěvek na podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, se poskytuje xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx platy x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx 75 % prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx odvedl x vyměřovacího základu xxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxx b), a xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení výše xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxx nebo xxxxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou srážek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §236 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavateli x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx paušální xxxxxx 1 000 Xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx žádá. Zaměstnavatel xxxx v žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxx vynaložené xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za které x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17 x xxxxxxxxxx poskytnutým xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx a na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx není v xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §147b xxxxxxx Xxxx xxxxx sám, xxxxx mu x xxxx dal zaměstnavatel xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx zprostil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxx; xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3. Xxxx xx příspěvek zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x těžším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, kódu xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx platy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 5 xxxx. x).

(6) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx téhož xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více zaměstnavatelů, xxxxxxxxx xx podle xxxx první. Vznikne-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zaměstnavatelů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, více pracovních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx odvedl z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Příspěvek xxxxx poskytovat na xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx kalendářní xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příspěvek, xxxxx xxxx xx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx program (§117),

b) xx kalendářní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx poživatelem xxxxxxxxxx důchodu,

c) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxxx příspěvek na xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§76),

x) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx, s xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sjednáno xxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxx práce (§126 xxxx. 3), nebo

e) xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxxx přidělen k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 4,

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx příspěvku xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx platy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedoloží, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) neposkytnutí příspěvku xxxx xxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) neposkytnutí xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx části x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx práce podle §5 xxxx. x) xxxx 3 a xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x uložení této xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(9) Xxxxxxxxx je xxxxxxx nejpozději do 14 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x poskytnutí příspěvku.

(10) Xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx výši; obdobně xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx byl poskytnut x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xxxx x případě, xx bylo Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx xxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10 zaniká uplynutím 5 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(12) Za další xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx považují

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx počtu hodin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxx asistenty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx

2. náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx asistentů x xxxxxxx, xx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na pracoviště x x xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx materiálu x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na

1. pořízení x xxxxxxx počítačového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

2. přizpůsobení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pomůcek,

4. xxxxxxxxxxxx hygienických, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Pro účely xxxxxxxx 12 xxxx. x) se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx asistenta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 518/2004 Xx.

(14) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 12 x xxx x xxxxxxx hodnoty x zaměstnavatel není xxxxxxx xxxx daně, xxxxxxxx se xxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx náklad xxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Ministr xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), pokud xxx x nedodržení lhůt xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx zaměstnavatele.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx a odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x), xxxxx jde o xxxx součtu nedoplatků xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhla 10&xxxx;000 Xx. Žádost xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx které xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 4 xxxx. x) zaměstnavatel sám. X případě, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. b) zjišťoval xxxxx §147b Úřad xxxxx, xxxxx mu x xxxx dal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx tímto xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx zaměstnavatel x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(17) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12 800 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx minimální xxxx, mzdové úrovně x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx

§79

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) součinnost xxx vyhrazování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx individuálního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx podle svých xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vyhrazováním xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

c) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx postižením (§67 xxxx. 2),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 25 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxx osob xx xxxxxxxx počtu zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx 4 %. X zaměstnavatelů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. b), xx xx celkového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Úřad xxxxx uzavřel dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§78), xxxx zadáváním xxxxxxx xxxxx zaměstnavatelům xxxx odebíráním xxxxxxx xxxx služeb xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx kombinací způsobů xxxxxxxxx x písmenech x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zakázky xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 28xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx") x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xx evidence vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx §84.

(4) Xxxxxxxxxxxx-xx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx účely výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 tato osoba xx jednoho zaměstnance.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu zaměstnanců, xxxxxx naplnění xxxxxxx xxxx poskytovaných výrobků x služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou by xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, 2,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx průměrné xxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu sdělením xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poukazuje xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx práce.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §81 odst. 1, stanoví mu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinnost poukázat xxxxx do státního xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.50)

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celní úřad xxxxx xxxxx zaměstnavatele.

§83

Plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením, včetně xxxxxxx plnění, xx xxxxxxxxxxxxx povinen do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 odst. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "evidence"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Evidence obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx [§5 xxxx. x)] xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "dodavatel") x xxxxxxxxxxxxxx uvedeného v §81 odst. 1 (xxxx jen "odběratel"),

b) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zakázek xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx započitatelnou xx plnění povinného xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx realizace xxxxxxx,

x) číslo dokladu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zakázka,

e) xxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 odst. 2 xxxx. b),

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx správnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zakázek.

(4) Xxxx x xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvo x xxxxxxxx uchovává xx dobu 6 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ZAHRANIČÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§85

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvedený x §3 xxxx. 3.

§86

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxx takovéto xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejímž územním xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§37).

Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx uvedený x §3 xxxx. 3, xxxxxxx uvedený x §98 písm. x) xx e), j) x x) xx x) x x §98a, u xxxxxxx xx nevyžaduje povolení x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx těchto osob x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx xx trvání xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kartu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx modrou xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx18) zaměstnavatelem xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce České xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyslaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxx základě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x tom, xx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé xx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xx větě první xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx107) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx nahlásit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx změna xxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce o xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 větě xxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, skončilo-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx původně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta,

a) xxxxxxxxxxx xx práce, xxxx

x) ukončil zaměstnání xxxx uplynutím xxxx, xx kterou bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx karta, x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x důvod ukončení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 45 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx vydání zaměstnanecké xxxxx nebo modré xxxxx, a x xxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §92, xxxxxxxxxx xx 10 kalendářních xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxxx ukončil zaměstnání.

XXXXX II

POVOLENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§89

(1) Cizinec xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, je-li držitelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x zaměstnáván, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(3) Xx zaměstnání xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxx obchodní korporaci.

(4) Xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx přijat xx zaměstnání a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx potvrzení xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx podle §94, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx prodloužit v xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx karty xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx zákona x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx a zaměstnáván xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx cizince xxxxxxxxx x §95 xx 97.

§90

O xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxx základě mají xxx xxxxx uvedené x §87 xxxx. 1 xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z této xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x zemi trvalého xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) druh práce, xxxxx xxxxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx by mělo xxx zaměstnání vykonáváno,

f) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti,

b) doklady xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x regulovaného xxxxxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx104),

x) xxxxx doklady, xxxxxxxx xx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ratifikaci xxx Parlament souhlas x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(4) Xxxxxxxx smlouva, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx obsahovat xxxxx povinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx, xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxx o

a) xxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx (§86) x

x) xxxxx xxxxxxxx místo xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxxxxx xxxxx; splnění xxxx xxxxxxxx xx nevyžaduje xxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §95 x 97.

(2) X povolení x xxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let.

(3) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na kterou xx vydává,

f) xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zaměstnanecká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx povolení x zaměstnání.

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx na dobu 2 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96, xxxxx xxxx vydáno xx xxxx kratší xxx 6 měsíců, xxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx po sobě xxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nejdříve 3 xxxxxx x nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §95 x 97 .

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§91 xxxx. 1). Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 3. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, vydané xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx vyžaduje x x případě, xx-xx xxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx vyslán k xxxxxx práce na xxxxx Xxxxx republiky x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx základě xxxxx x vyslání xxxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx projednat s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a profese xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vysílané cizince xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z této xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx odpovědna za xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vyslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dočasné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxx xxxxxxx xxxxx (§92 xxxx. 1).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 4 se x xxxxxxx vyslání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem zaměstnávaným xxxxxxxx závislou xx xxxxxx xxxxxx. Činnost xxxxxxx xx ročním xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vázána xx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xx události xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sezónních podmínek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx větší xxx x běžného xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx měsíční xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 hodin. X xxxxxxx zaměstnání xx další xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 hodin, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, poskytne xxxxxxx xxxx písemnou informaci x právech a xxxxxxxxxxxx sezónního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ročním období xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zvoleném zaměstnání (xxxx), xxxxx na xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx období xxxx xxx prodlouženo, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xx 26 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxx mládež, xxxxx se Česká xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x jíž je Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx za stejným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,3)

x) xxxxx je xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxx,51) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců ode xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx.

§98

Povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx modrá xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx diplomatické xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,51)

x) xxxxx xxxxx práce na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx 7 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx 30 dnů x xxxxxxxxxxx roce x xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pedagogického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxx, vědeckého, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx setkání, xxxx xxxx studenta xx 26 xxx xxxx, sportovce xxxx xxxxx, která x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxx dodává nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx záruční x opravářské xxxxx,

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) který je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytuje pomoc xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx o vzájemné xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx vyslán xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,52)

j) xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx povolání (§5),

x) xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx usazeným v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,18)

x) xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x) nebo x) xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,

x) který na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx52b),

x) xxxxx vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx nebo vývojový xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c),

x) který získal xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x vysokých xxxxxxx9),

x) xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx vnitropodnikově xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky na xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§98a

Povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxx xxxxxxx x českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxx u xxxxxx zahraničního zaměstnavatele xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první poskytne xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx95).

§99

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizinci,

a) xxxxx x České xxxxxxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x zaměstnání,

c) xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx §91 byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x nich byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx byla x období 4 xxxxxx předcházejících podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxx 50 000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx.

§100

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnání před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl cizinci xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zrušením xxxx zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozporu x vydaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příslušný orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX

§102

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, evidenci xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx karty, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §98 písm. x) xx e) x x) až x) x x §98a. Evidence obsahuje xxxxx xxxxxxx v §92 odst. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a vzdělání xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §91 odst. 1 xxxx. x), b), x) a e) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx kterou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx modrá karta x na xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nástupu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který uzavřel xxxxxxx s právnickou xxxx fyzickou xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx §95 xxxx. 1 vyslány xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §91 odst. 1 xxxx. x), x), x) a x), xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxx vyslání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu3) xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx republiky x dobu 3 xxx od skončení xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x vedených v xxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx x tomu xxxx osoby písemný xxxxxxx, nebo v xxxxxxxxx, kdy tak xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ZMOCNĚNÍ K XXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ X OBLASTI XXXXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ratifikaci xxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx republice xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto mezinárodní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízením, xxxx xxxxxxx státu x x xxxxx rozsahu Xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx využije. Xxxxx xxxx xx stejných xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx práce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX POLITIKA XXXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OPATŘENÍ X XXXXXXXX

§104

(1) Aktivní politika xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx realizována xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) překlenovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) příspěvek při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rovněž

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxxx zjišťování osobnostních x xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx povolání, pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx volbu xxxxxxxx x práci xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x při xxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx x části třetí, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§119a),

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mezi Úřadem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x musí v xx být xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx poradenské činnosti,

c) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxx, termín a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(4) Charakteristiku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x ním spojených, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§106

V xxxxxxx s xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nástroje x opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx nástroje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx.

§107

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx financována x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.46) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x projekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanosti x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovat xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx nepovažují xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXX

§108

(1) Rekvalifikací xx rozumí xxxxxxx xxxx kvalifikace a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace, xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx žádnou kvalifikaci xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx x zkušeností xxxxxxx xxxxx, která má xxx rekvalifikována xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx profesního vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx s akreditovaným xxxxxxxxxxx programem podle xxxxxxxxxx právního předpisu52d),

c) xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx52e) nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52f), xxxx

x) xxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52g),

(xxxx xxx "rekvalifikační xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx x způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx x obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x souladu s xxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikaci105). X udělení akreditace xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx o akreditaci. X posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx x může xx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx akreditace, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) požádá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx platností nebo xxxxxxxxx o účasti x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Úřadem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo zájemce x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně x musí x xx xxx uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady potřebné xxx zařazení do xxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

e) xxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob ověření xxxxxxxxx znalostí a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na zdraví xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, nebo xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do xxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxx akreditaci xxxxxx po xxxx 3 let ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Rekvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v ní xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx rekvalifikace, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxxxxx nutných xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx náklady rekvalifikace, xxxxx bez vážných xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikaci xxxx odmítne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uchazečem x zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xx povinen v xxxxxx rozlišit xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x rekvalifikací xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně46).

(5) Xxxxx rekvalifikace, xxxxx xxxxxxx rekvalifikace x xxxxxxx x ní xxxxxxxxx, které xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§109a

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo zájemce x zaměstnání si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a xx xxx účelem xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx rekvalifikovat,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§108 odst. 2).

(2) Xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx zvolená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k uplatnění xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx absolvování xxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(4) X xxxxxxx, xx bude Xxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx hradit, vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že po xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx práce xxxx xxxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu, xx kterou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx veden x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Úřad xxxxx xxxxxx rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx, xxxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikačním xxxxxxxxx.

(8) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit Úřadu xxxxx xxxx rekvalifikace, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnání, odpovídajícího xxxx získané xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxxx může Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx 3 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§110

Rekvalifikace zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx být prováděna x u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx dalšího xxxxxxxxxx uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádí na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může Xxxx práce xxxxxxx xx zaměstnavatelem dohodu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřadem xxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx s ní xxxxxxx. Jestliže pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx Úřadem xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x rekvalifikačním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně x xxxx x xx xxx uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) základní kvalifikační xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxx zařazení do xxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah teoretické x xxxxxxxxx přípravy,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikace,

f) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rekvalifikace, xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky nebo xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx náležely, x xxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx xx xxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se uskutečňuje x xxxxxxxx době x xx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx se rekvalifikace xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx nezbytné xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx zabezpečení.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nejde x xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xx teoretické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zaměstnanec povinen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zájmu, xxxx xx x hlediska xxx vykonávané xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxx kvalifikace. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx školení x studiu xxx xxxxxxxxxx.54)

(6) Xxxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a nákladů x ní spojených, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX POBÍDKY

§111

(1) Xxxxxxxxxx pobídky jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,55) xxxxxx xxxxxxxxx

x) vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxx.

(2) Školením se xxx xxxxx investičních xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxx vytvoří xxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo školení xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxx x pro poskytnutí xxxxxx podpory na xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnanců se xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx školení xx xxx předložení záměru xxxxxx xxxxxxxxxx pobídky.

(5) Xxxxxxx podporu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx. Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx nových pracovních xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx neposkytnou xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x).

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx míst musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx kterého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem zaměstnanců,

d) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx použít,

e) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyšší, xxx náležela, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpory,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podporu x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x), a xxxxx x podmínky vrácení xxxxxx podpory,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení zaměstnanců xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) identifikační xxxxx účastníků dohody,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx jejího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx bude dohodnutý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx školen,

f) druhy xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) výši x xxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx hmotnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx mu xxxx poskytnuta x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x), x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sjednané x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx školení xxxxxxxxxxx xx nových pracovních xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx uplynutí xxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx55).

(9) Xxxxxx xxxxxxx xx vytváření nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou účelově xxxxxx x nemohou xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xx uvedený v xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dohodě xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx a bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.46)

(11) Xxxxxx xxxxxxx xx rozumí území xxxxxx,11) x němž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti na xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxxxxx podílem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místech, xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xx jaký xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX NÁSTROJE XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxx práce

(1) Veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úklidu x xxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 24 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx vytvářeny na xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxxxxxxx lze poskytnout xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tyto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx zaměstnavatel xx xxxx odvedl z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx.

§113

Společensky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místy xx xxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti. Xx společensky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx než 5 pracovních míst, xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxx nezaměstnaných osob x České republice, xxxx xxxxxxxxx činit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průměrné xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního místa, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxx dosahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního místa xxxxx xxxxxxxxx osminásobek xxxx xxxxxxxx mzdy.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx platy xx xxxxxxxxxxx přijatého na xxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx společensky účelného xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

§114

Xxxxxxxxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Úřad xxxxx xx základě xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx přestala být xxxxxxxxx x zaměstnání x které byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnut.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 měsíců. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,25násobku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx mzdy xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx Xxxxxx zákonů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek, se xxxxxxxx

x) nájemné a xxxxxx x xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bytovou xxxxxxxx x služeb x ním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx provozována xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xx vlastnictví osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 4 xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx provozní xxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Sb.

§116

Xxxxxxxxx xx zapracování

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxxxxx zaměstnavateli na xxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijímá xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx věnuje xxxxxxxx xxxx (§33).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx maximálně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§117

Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxx podnikatelský xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx zaměstnance xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.22)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx maximálně xx xxxx 6 xxxxxx. Měsíční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§118

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx příspěvku, x xxxxx xx žádá.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx

x) doklady osvědčující xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx účtu x xxxxxxxxx ústavu.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx zachyceny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančním xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a zaměstnavatel xxxx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §147b Úřad xxxxx xxx, xxxxx mu x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zprostí za xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx předložením potvrzení xxx, nesmí být xxxx potvrzení starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx x něm musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx může požadovat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx příslušná xxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx (§113 xxxx. 1 xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx (§113 odst. 5) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx xx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxx evidenci xx veden uchazeč x xxxxxxxxxx, který xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §112 až 116 nebo 117 xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3.

§119

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx Xxxx xxxxx xx zaměstnavateli, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx právních předpisů6) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

c) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx příspěvek poskytován,

d) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx částce, xxx náležel, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 x xxxxxxx, xx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku,

i) xxxxxxxx x vypovězení dohody.

(3) X závislosti xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti xxx v xxxxxx xxxxxxx i další xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX V

SDÍLENÉ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx práce (dále xxx "sdílené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xx sdíleného xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání může xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akčního xxxxx (§33 xxxx. 2) a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při výběru xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) X sdíleném xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx Xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx agentuře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx sdílené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 500 Xx xx xxxxxxx uchazeče x zaměstnání, kterému xxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců xx xxxx xxxxxxxxx 6&xxxx;250 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx přijme xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx zprostředkováváno xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxx doba xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým agentura xxxxx zprostředkuje xxxxxxxxxx x xxxx sjednané xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

f) xxxxxxx agentury práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xx nedostavil xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx s agenturou xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. odmítl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. bude xxxxxx xx zprostředkovaného zaměstnání, xxxxxx xxx nástupu xx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) druh příspěvku, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) výši, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, pokud xxxxxxxx práce nesplní xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x), xxxx xxxxx xx byl jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx příspěvku x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 3 xxx x xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx, xx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jmenný xxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx předávání xxxxxxxxx o průběhu xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce,

b) xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA VI

CÍLENÉ PROGRAMY X XXXXXX ZAMĚSTNANOSTI

§120

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schvaluje xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obecního, xxxxxxxxx x krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x pracovnímu xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx programu může xxx zaměstnavatelům zaměstnávajícím xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx až do xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxx programů xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx cíleného xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX V XXXX ČÁSTEČNÉ XXXXX

§120x

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx udržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §120b. Xxxx poskytování příspěvku xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xxxxx poskytnout zaměstnavateli xxxxxxxxx v §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 trvá xxxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxx podáním oznámení xxxxx §120e xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxxxxxx poskytován xxxxxxxxx x době částečné xxxxx (§120c).

§120a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120b

Aktivace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xx projednání x Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx x případě, že xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x hospodářských xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx minulým x xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx živelní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx108) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx ekonomiky.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx omezit poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů, x xx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx ukazatelů,

b) xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxx b).

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx dobu, po xxxxxx bude příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx v §120c xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nařízením xxxxx xxxx být xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx x může xxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx však maximálně x 3 měsíce, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §120a xxxx. 1.

§120b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120x

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx práci z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx §207209 zákoníku xxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx vlády podle §120b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx výdělku x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx 80 % jejich týdenní xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx souhrnně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatelem xx týká xxxx xxxxx zaměstnavatele.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx neposkytne xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §86 x 87 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx neposkytne

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx přehled xx xxxxx uvedené v §120e xxxx. 7,

x) xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120x

Xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx část xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx, po xxxxxx xx zaměstnavatel nepřiděluje xxxxx, x to xx xxxx 80 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120c xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx náhrady xxxx, které podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxx měsíčně 1,5násobek xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních smluv.

§120x

(1) Příspěvek x xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronicky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx109), x xx v xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmět podnikání xxxx místo a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člení-li xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xx části,

d) xxxxx xxxxxxxxxx příspěvku v xxxx částečné xxxxx, xxxxxx závazných xxxxxxxxx, xxxx-xx podle §120b xxxx. 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx období čerpání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že

1. xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx bude příspěvek x xxxx částečné xxxxx poskytován, nerozváže xxxxxxxx poměr x xxxxxx uvedených x §52 xxxx. x) xx c) xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx, za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx poskytován, a xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx bylo poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx, za které xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx x Xxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx příspěvek x době částečné xxxxx xxxxxxxxx, účastnit xx xxxxxxx zabezpečovaných, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§110),

3. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době částečné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, evropských xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx programů x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §120b xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je ovládajícím xxxx členům orgánu xxxxxxxxx podíly xx xxxxx, xxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx neposkytl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splácení xxxxx nebo xxxxxxxx, x že xxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxx částečné xxxxx a ani x xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x peněžním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx obvodu má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu109) Úřadu xxxxx měsíční přehled xxxxxxx na náhrady xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikačních xxxxx xxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxx poskytnut, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx pracovního xxxxxx x délky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x pracovní xxxxx trvající po xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx,

x) počtu rozvržených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

x) počtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx podle §120c xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnanců.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Úřad práce xxxx vyžadovat.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx nákladů na xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120x

(1) Příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx poskytuje měsíčně x xx splatný xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce.

(2) X poskytnutí xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytnutý xxxxxxxxx v době xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxxx část xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 2 xxxx. g).

(4) Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 činí 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení výzvy Xxxxx práce k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxx poměrné části xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(6) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, SPORTOVNÍ NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dítětem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí fyzická xxxxx

x) mladší 15 xxx, nebo

b) xxxxxx 15 let, xxxxx xxxx ukončenou povinnou xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxxxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxx pro xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx docházce xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.57)

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základních uměleckých xxxxxxx,

x) vystupování na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pořádaných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xx kterých xx xxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx ústav xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podílí,

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o činnosti xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx konaná v xxxxx mimoškolní výchovy x xxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není vykonávána xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dohodnuté xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx, pokud xx xxxxxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx dítě xxxxxxxxx.

(5) Xx činnost xxxxxx xx xxxxxxxx §101, 245 x 246 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 8 xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci42a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx

(1) X povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, do jejíž xxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, kde se xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx činnost

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58) x provádění xxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x taneční,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx59) a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x povolení musí xxxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx jedná x xxxxxxx, který xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zdržuje,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx vykonávat, xx-xx dítě x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx vyspělost xxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx pro xxxx x dorost o xxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x doba xxxxxx xxxxxx, vzhledem x časovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x že xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat. Xxxxxxxx posudek x xxxx vydání povolení xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x),

x) druh činnosti, xxxxxx bude dítě xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx x charakteristiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvádějí xx x každého x druhů těchto xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

g) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx činnosti je xxxxxxx xxx případ xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx výkonu činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxx zákoníkem. Výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě 0,70xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx první xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škodu xx však xxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti vyplývající x právních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsah a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrh xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví a xxxxxxxxxxx a minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x povolení, xxxxxxx xxxx xx doby, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dítě. Xxxx-xx xxxxxxxxx dítě činnost x více xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx vyžádat vyjádření xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by bránily xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx vhodná.

§123

Obsah x časové xxxxxxxx povolení

(1) Xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx

x) 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku, přičemž xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxx,

x) 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx den x 12 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výuky, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxx,

x) 7 hodin denně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž celková xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx potřebná xxx přípravu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stanovena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxx 45 minut, xxxxx xx dítě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 x xxx hodiny xxxxx x více. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sčítají; jejich xxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx mezi 22. x 6. xxxxxxx; xxxxx x dítěte, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx končí xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx činnosti xxxxxxx x době xxxx 22.30 x 6. xxxxxxx.

(5) Dítě musí xxx xx skončení xxxxxx denní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxxxx x délce 14 xxxxx. Xxxxx vykonává xxxxxxx xx sobě 5 jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxx xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnost na xxxx nezbytně xxxxxx x dokončení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 2 měsíců. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx žádost o xxxxxx povolení výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx.

(8) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx rozhodnutí x povolení výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx x nároky z xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx určeny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, nebo

c) xxxxx lékařského posudku xxxxxxxx x době xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx této činnosti xxx xxxx vhodný.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xx se o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx x provozovateli xxxxxxxx. Xxx dne xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxx; xxxxxxx povinnost xx x provozovatel xxxxxxxx.

(3) Xxx důvodném xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx písemně nebo xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx prohlášení zápis, x xx xxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx došlo. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxx písemné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx povinna xxxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLNÍ XXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávají Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce, x rozsahu xxxxxxxxxx x §126 odst. 4 i xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x §127 generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

§126

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxxxxxxx,

x) fyzických osob, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy x zaměstnanosti a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx62).

(3) Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat, xxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svým zaměstnancům, xx které xx xxxxxxxxxxxxxx poskytován xxxxxxxxx xxxxx §78a x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxx výkonu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx cizinec vykonává xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kartou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx modrou kartou, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadovány, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat i xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §87 x 88. Xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx a druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se cizinců, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3, x xx x xxxxxxx uvedeném x §87, 88 x §92 odst. 3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx x souladu x udělenou xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx dotčena.

§127

(1) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx práce xxxxxxxxxx

x) xxxxxx dohod x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vytváření nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení (§111),

x) plnění xxxxxxxx xxxxxxxx celostátního xxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx kontrolovat výši xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání dodržovat xxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§5). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx o kontrole xxxxxxx záznam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xx postup xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řád103).

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§129

Pro xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxx uplatňování xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy.64)

§130

§130 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§131

§131 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§132

Fyzická xxxxx, xxxxx xx zdržuje xx xxxxxxxxxx kontrolované xxxxx x koná xxxxx, xx xxxxxxx orgánu xxxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladem.

§133

§133 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§134

§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§135

Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předložila xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxxxx uposlechnout, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx x určené xxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o zaměstnanci xxxx údaje xxxxxx x registru xxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástup xx zaměstnání a xxxx skončení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a skončení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Státní xxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxx zákona.

§137

Provádí-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústně xx xxxxxxxxx, informuje xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx podnět xxxxx, xx-xx xxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx a ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§138

X xxxxxxxxxx ozbrojených xxx x ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx prováděna xxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§139

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3,

x) jako xxxxx, xxxxx xx zdržuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxx §132,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění podle §58a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. g) nebo xxxxx zastřeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako zaměstnavatel

a) x xxxxxxx s §80 nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost zaměstnat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §81,

x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx dlužné mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nevede xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx §136 xxxx. 1 nebo 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. g),

g) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§140

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) zprostředkuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx poruší xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx mravy,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xxxx 2,

d) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx evidenci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 3,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generálnímu ředitelství Xxxxx xxxxx xxxxxx x sjednání xxxxxxxxx xxxxx §58a xxxx. 2, xxxx

x) zastřeně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. g) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zaměstnavatel

a) v xxxxxxx x §80 xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst vyhrazených xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx výši povinného xxxxxx xxxxxxxxxx x §81,

x) xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mzdové nároky xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxx x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), e) xxxx x), nejméně xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx 50&xxxx;000 Xx,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx x k xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141b xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní inspektoráty xxxxx.

Odpovědnost zaměstnavatele a xxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx xxxx

§141x

(1) Xx xxxxxx pokuty uložené xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. f) nebo §140 xxxx. 1 xxxx. x) ručí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx subdodavatel xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx x prostředník. Xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 3 tyto xxxxx xxxxxx, xxxx xxx vynaložení náležité xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

(2) O xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx úřad inspekce xxxxx nebo oblastní xxxxxxxxxxx práce, xxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx, rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxx. f) xxxx §140 xxxx. 1 písm. e).

§141x

(1) Právnická xxxxx, xxxxx byla pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxx. f), je xxxxxxx xxxxxxx

x) cizinci, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxx xxxxxx,

x) částku xxxxxxxxx xx součtu xxxxxx odpovídajících xxxx

1. xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx90),

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx21), xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů, a

c) xxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x xx x xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx státu jeho xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdy91) xx xxxxx xxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3. Xx se za xx, xx cizinec xxxxxxxxx práci 3 xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelegální práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxx subdodavatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx x prostředník. Xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. e) xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vědět měly x xxxxx.

(4) X xxx, xxx ručení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx a kdo xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. e).

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§142

Na správní xxxxxx xxxxxx podle xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx67), s xxxxxxxx správních řízení x odejmutí xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 písm. x) xx x).

§143

Odvolání proti rozhodnutí Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání (§30), x zastavení xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§44), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§55), o odejmutí xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxxx (§100) x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§124 xxxx. 1 x 5) xxxx xxxxxxxx účinek.

§144

Pro xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise.68) V xxxxxxx, xx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je nutné xxxxxxxxxx dny xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§145

X případě, že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxx vykonáváno, x rozhodne x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx míst xxxxxx xxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x páté xxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx poskytovateli do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1. Xxxxxxxxx , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpětně, nemusí xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx poskytnutí, xxxx však být xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit; xxxxxxxxx této povinnosti xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.46)

§147

(1) Xxxxxxxxx uvedená x §81 se xxxxxxxx též na xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obecní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx100) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §80 x 81; povinnost xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx úřady70), xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §80 x 81 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§147x

(1) Zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x Úřadu xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v souvislosti x ním. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx71a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x celních xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají kontrolu xxxxx tohoto zákona, x tím, že xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx generální xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§147x

Xxxxxx orgány, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx sdělují xx xxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx postižením, pro xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx činnost a xxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx plnění, x Xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx, oblastním inspektorátům xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§147ba

Zaměstnavatel, xxxxx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx zaměstnancem podle §94 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 způsobem xxxxx §94 odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance.

§147ba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x účinností od 1.4.2022

§147x

§147x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§147ca

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů106) je Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup údaje

a) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Úřadu práce, x to x xxxxxxx xxxxxxxx x §92 xxxx. 3,

x) x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cizinců x xxxxxxx xxxxxxxx x §87 x 88.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) jsou Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje

a) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx x §92 odst. 3,

b) x xxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxx se xxxxxxx x rozsahu uvedeném x §87 a 88.

§147xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§147x

(1) Xxxxx x xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) jsou xxxxxx x informačním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxxx uchování xxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx po dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx k pravomocnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx zápisu údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx89).

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiznaný xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hmotného zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nejsou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx poskytování stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx stanoví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náležející xx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, se xxxxxxxx xxx podpůrčí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; délka xxxxxxxx xxxx xx upraví xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx s tím, xx xx dobu 4 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 4 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xx po dobu xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí, xxxxxxxxx však po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občany xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona x. 155/2000 Xx. x xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx rok 2004 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxx absolventům středních x xxxxxxxx škol x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle §6a xxxxxx č. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 272/1992 Sb., xxxxx xxxx uzavřeny xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Pohledávky, xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx podle §24a xxxxxx x. 1/1991 Xx., o zaměstnanosti, xx znění zákona x. 474/2001 Xx., xx čtvrtletí, ve xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx zákon, a xxxxxxxxxx záloh poskytnutých x xxxx 2004 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx dítě vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nadále xxxx dosažením xxxx 15 let nebo xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, i xx xxxxxxxx 30 xxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 14, může dítě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Nepožádal-li zákonný xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx společnost xxxxx jako člen xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(18) Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xxxxx práce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§149

Úřady xxxxx x Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zákona č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§150

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 64/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

5. Zákon č. 272/1992 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 64/1991 Xx.

6. Xxxxx x. 369/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 474/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Zákon x. 220/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 103/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx nových pracovních xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Sb.

11. Xxxxxxxx č. 115/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx.

12. Vyhláška x. 324/1992 Xx., kterou xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx České republiky x. 21/1991 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 399/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx podnikatelský xxxxxxx.

14. Vyhláška č. 35/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 232/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x. 115/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 242/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxx příspěvku.

§151

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 435/2004 Sb.

Příloha x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx xx k xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory x nezaměstnanosti xxxxxx xxxxxxxx stanovenou v §43 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx podpůrčí xxxx upraví xxxxx xxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxx x podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podpůrčí xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, po xxxxxx byl xxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx x evidence uchazečů x xxxxxxxxxx podle §30 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vyhrazení xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx po xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxx-xx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §54 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx nástupu xx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Nedokončená xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá právních xxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 220/2005 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. L xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pečoval x xxxxx xxxxxxxx v §41 xxxx. 3 xxxx. x) a x) zákona č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 264/2006 Sb.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2007 Xx. x účinností xx 22.8.2007

Xx. LX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, se dokončí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2007.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2007 xx řídí právními xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. xxxxxxxx 2007.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXVII

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je invalidní xx xxxxxx stupni x je xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx 1. ledna 2010 xxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2009 plně xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXVII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx překlenovacího xxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx-xx poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx náležející xx xxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Zápočet xxxx vyřazení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesouhlas x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2 a 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx rekvalifikace podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x akreditovaným vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x neskončená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Úřady xxxxx xxxxxxx bezúplatně xx 30. června 2009 xxxxxxxx správám sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx posudkové spisy, xxxxx xxxxx do 30. xxxxxx 2009.

3. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2009 plnili xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, přechází xxxx 1. července 2009 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx dohodnou xx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxx provedená xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

5. Poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2008 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 479/2008 Sb. x účinností xx 1.7.2009, x xxxxxxxx xxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008 x xxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Xx. XI

Řízení x xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí a xxxxx a povinnosti x xxxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 149/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. X

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx posuzování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 8 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58a zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx a práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění účinném x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx o uznání xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do 1. xxxxx 2015. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx x x dohod x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vytvořené xxxx vymezené na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxx 12 xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

8. Poskytování xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Řízení x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx rozhodné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí následujícího xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx charakter chráněného xxxxxxxxxx místa xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxx x vytvoření chráněného xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxx o vytvoření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxx 12 xxxxxx xxxxx §78 odst. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx zaměstnavatele, xxxxx x posledních 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a x prvních dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx postižením.

12. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §308 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx práce u xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx uložení xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxxxx xxxxxxxx nebo vedená xxxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxx úřad inspekce xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinny xx 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60 xxxx. 7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §111 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §75 x 76, §112 xx 114, §116 x 117, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1, §102 xxxx. 3 x §136 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, povinny xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Pokud osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx od šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxx, a nebude-li xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx platnosti této xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx podle §88 xxxxxx x. 435/2004 Xx. se xxxxxxxx x xx cizince, xxxxx jsou ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2014 Sb. x účinností xx 24.6.2014

Xx. LXII

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx čl. II xxxx 4 věty xxxxx xxxxxx x. 367/2011 Sb. xxxxxxxx xx osobu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2012, se ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobou zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx povinného xxxxxx xx rok xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxx §141a xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx §141b xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxx úřad inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x jeho xxxxxxx xxxxx §78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §78 zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx 12 měsíců podle §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 136/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Fond xxxxxxx vzdělávání, zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stává xxxxxx příspěvkovou organizací xxxxx §6a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx podle §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poslední xxxxxxxxxx čtvrtletí předcházející xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pravomocně neskončené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2015 Xx. x účinností xx 1.10.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2015 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2015.

2. Poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x jeho xxxxxxx xx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2016 xx řídí xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2016 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2017 xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx x poskytnutí příspěvku xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebrání xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

2. Xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

3. Xxxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x jejíž žádosti xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kauci xxxxx §60b xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx složením xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §60 odst. 10 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné uvedení x §81 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinni xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Plnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx anebo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx podle §96 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohod x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, dohod x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního místa xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx příspěvek xx podporu zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě a xxxx zvýšení xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx, xx kterým Xxxx xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx tuto xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/2019 Xx. s účinností xx 6.9.2019

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx zahájená xxxxx §78a zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2019 Xx. s účinností xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x podpoře v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 435/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

168/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

202/2005 Xx., kterým se xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.5.2005

253/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o inspekci xxxxx

x xxxxxxxxx do 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

382/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Sb., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XX vyhlášeného xxx č. 4/2003 Xx. x zákona x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 23.12.2005

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 x xxxxxxxx §8 xxxx. 1 písm. n), §67 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2007

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007 s výjimkou §41, 113 a 139, které nabývají xxxxxxxxx 7.6.2006

159/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aozměně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 2.7.2007

181/2007 Xx., o Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx a o Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

362/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

10/2008 Xx., nález XX xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb., x xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení církví x náboženských společností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostech), x xxxxxxx znění, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx službě), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

57/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 31.12.2008 x 1.1.2009

68/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 22/2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx pohybu služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Sb., x podpoře hospodářského xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2009

362/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 2010

x xxxxxxxxx xx 20.10.2009

149/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

427/2010 Xx., kterým se xxxx zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. ÚS 55/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx daňových x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

1/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

437/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 ve xxxx xxxxxxx §30 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách), x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2012

505/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

306/2013 Xx., x xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

219/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.9.2014 xx. zn. Xx. XX 52/13 ve xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §140 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 20.10.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

84/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

170/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.5.2015 xx. xx. Pl. XX 55/13 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §41 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 367/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.7.2015

203/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015 x xxxxxxxx §89, který xxxxxx účinnosti 17.8.2015

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 221/2003 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx cizinců, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

317/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2015

88/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2016

137/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Sb.

s účinností xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

93/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

206/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 29.7.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.2017

207/2017 Sb., xxxxx XX ze xxx 23.5.2017 xx. xx. Pl. XX 10/12 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

327/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 93/2017 Xx.

x účinností xx 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

210/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.9.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

365/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a družstvech (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 14.4.2020

285/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2020

248/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022 x 1.4.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 2.8.2021

28/2022 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 18.1.2022 sp. xx. Xx. XX 43/18 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §60x xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx. II xxxx 3 a 4 xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.2.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2022

216/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 94/33/ES xx dne 22. xxxxxx 1994 x xxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 96/71/ES xx dne 16. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2000/43/ES ze xxx 29. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx rasu xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2000/78/ES ze xxx 27. listopadu 2000, xxxxxx se stanoví xxxxxx rámec xxx xxxxx zacházení v xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 o právním xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX a 93/96/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES ze xxx 6. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/54/ES xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x zavedení zásady xxxxxxx příležitostí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x ženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/104/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Směrnice Xxxx 2009/50/ES ze xxx 25. května 2009 x xxxxxxxxxx xxx vstup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES ze xxx 18. xxxxxx 2009 x minimálních xxxxxxx xxx xxxxxx x opatření xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/41/EU xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x ženy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice Xxxx 86/613/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/98/EU ze xxx 13. prosince 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a práci xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x společném xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx členském státě.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/67/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x prosazování xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx výměnu informací x xxxxxxxx trhu ("xxxxxxxx o xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/957 ze dne 28. června 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování služeb.

2) §11 xxxxxxxx práce.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx §3024 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §15a x 180f xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) Xxxxx č. 222/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx okresů České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.
12) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) Xx. 49 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
18) Čl. 56 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
19) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 x xxxxxxxxxx nabídek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §83a xxxxxxxx xxxxx.
23) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách.
24) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních xxxxxxxx).
25) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx xxxxx zákona x. 548/1991 Xx.
§11 odst. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
26) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxx č. 548/1991 Xx.
27) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
28) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §70 x následující obchodního xxxxxxxx.
30) §44 x 47 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx.
30x) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
31) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) §39 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32x) §45a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění zákona x. 214/2006 Xx.
32x) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32f) Zákon č. 218/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §11 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
32h) §11 xx 14 zákona x. 155/1995 Xx.
33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
34) §131 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§157 x xxxx. zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Zákon č. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35a) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35b) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) §52 xxxx. x) až x) zákoníku xxxxx.
37) §275 xxxxxxxx xxxxx.
38) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §3 xxxx. 2 písm. x) a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.
39x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x listinou a x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41a) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2008 Xx.
41x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) §38a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
42a) Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
43) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §44a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
45) §44a xxxx. 4 xxxx. x) a x) zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 482/2004 Sb.
46) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx.
49) Zákon č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
51) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
52) §5 xxxxxx č. 310/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.
52x) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 428/2005 Xx.
52x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
52x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích.
52x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52g) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx., xxxxxxxx č. 77/1965 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obsluh xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
54) §141a xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 140/1968 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studujících při xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/1988 Xx. a vyhlášky x. 197/1994 Sb.
55) Xxxxx č. 72/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §11 xxxxxxxx práce.
58) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
59) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §273 xxxxxxxx práce.
61) Například §21 zákoníku xxxxx, §18 xxxxxx x. 1/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Sb., §20 xxxxxx č. 143/1992 Xx., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2000 Sb.
62) Xxxxx č. 118/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxx.
67) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb.
68) §266 xxxxxxxx xxxxx.
69) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
70) Xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §33 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
71x) Například §8 trestního xxxxxx.
72) §3 xxxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72x) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 427/2010 Xx.
73) §67 xxxxxxxx práce.
74) §138 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§155 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů.
76) §2 xxxxxx x. 73/2011 Xx.
77) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb. x xxxxxx x. 190/2009 Sb.
78) §3 xxxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
80) Xxxxx č. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx diskriminací x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
81) §2 xxxxxxxx xxxxx.
82) §3 xxxxxxxx práce.
83) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 366/2011 Sb.
84) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 409/2010 Sb.
85) §356 xxxxxxxx xxxxx.
86) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojistné xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
87) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
88) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx znění xxxxxx x. 366/2011 Xx.
90) Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §111 xxxxxxxx xxxxx.
92) Xxxxx č. 418/2011 Sb., x trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx.

93) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

94) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §178b xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

96) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 o společných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006.

99) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1081/2006.

100) §3 xxxx. 7 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

101) Zákon č. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

102) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

103) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

104) Xxxxxxxxx zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

106) Xxxxxxxxx §163 x 164 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) §319a odst. 3 xxxxxxxx práce.

108) Xx. 50 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx dne 17. xxxxxx 2014, kterým xx x xxxxxxx x články 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

109) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.