Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o zaměstnanosti

435/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy §1

Hlava II - Základní ustanovení

Státní politika zaměstnanosti §2

Účastníci právních vztahů §3

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání §4

Vymezení některých pojmů §5 §5a

HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA §6 §6a

HLAVA IV - ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST §7 §7a §8 §8a

HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB §9 §9a §9b

HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ §10 §11 §12 §13

ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE §18 §19 §20 §21

Zájemce o zaměstnání §22

Evidence zájemců o zaměstnání §23

Uchazeč o zaměstnání §24 §25

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání §26

Evidence uchazečů o zaměstnání §27 §28

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání §29

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání §30 §31 §32

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání §33

Volná pracovní místa §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38

HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI §39

Oznámení a námitky §39a §39b §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §45 §46 §47 §48 §49

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci §50 §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE §58 §58a §59 §60 §60a §60b §61 §61a §62 §63 §64 §65

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu §66

ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §67 §68

Pracovní rehabilitace §69 §70 §71 §72 §73 §74

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením §75

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením §76 §77

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce §78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce §78a

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce §79 §80 §81 §82 §83 §84

ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ §85 §86

Informační povinnost zaměstnavatele §87 §88

HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §98a §99 §100 §101

HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ §102

HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ §103

ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE §104 §105 §106 §107

HLAVA II - REKVALIFIKACE §108

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání §109 §109a §109b

Rekvalifikace zaměstnanců §110

HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY §111

HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Veřejně prospěšné práce §112

Společensky účelná pracovní místa §113

Překlenovací příspěvek §114 §115

Příspěvek na zapracování §116

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program §117

Poskytování příspěvků §118 §119

HLAVA V - SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ §119a

HLAVA VI - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI §120

HLAVA VII - PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE §120a

Aktivace poskytování příspěvku v době částečné práce §120b §120c

Výše příspěvku v době částečné práce §120d §120e §120f

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

Základní podmínky §121

Povolování výkonu činnosti dítěte §122

Obsah a časové vymezení povolení §123

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte §124

ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138

Přestupky §139 §140 §141

Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob §141a §141b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §142 §143 §144 §145 §146 §147 §147a §147b §147ba §147c §147ca §147d

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §148

Závěrečná ustanovení §149 §150

Účinnost §151

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 382/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 109/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 112/2006 Sb. - Čl. XL

č. 124/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 264/2006 Sb. - Čl. L

č. 213/2007 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. LX

č. 306/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 382/2008 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. XI

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVI

č. 149/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. X

č. 367/2011 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XLIII

č. 1/2012 Sb. - Čl. II

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXII

č. 101/2014 Sb. - Čl. IV

č. 136/2014 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VI

č. 203/2015 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. VI

č. 93/2017 Sb. - Čl. II

č. 206/2017 Sb. - Čl. II

č. 222/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 327/2017 Sb. - Čl. II

č. 210/2019 Sb. - Čl. IV

č. 365/2019 Sb. - Čl. II

č. 248/2021 Sb. - Čl. II

č. 75/2023 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 437/2012 Sb.; č. 219/2014 Sb., č. 170/2015 Sb.; č. 207/2017 Sb.; č. 28/2022 Sb.

INFORMACE

435

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxxx 2004

o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zaměstnání,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx situace xx xxxx práce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx v xxxxxxx x evropskou strategií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čerpání xxxxxx x Evropského xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx priorit x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx lidských xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) tvorbu x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti x lidských zdrojů xx úseku trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx s muži x ženami, s xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x etnický xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx práce, xxxxx xxx x xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x práci x ke specializovaným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pro zaměstnávání xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx fyzických osob, xxxxx mají ztížené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x území České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx se xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odborové organizace; xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnými xx xxxx práce, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, profesními organizacemi, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx xxxxx")75).

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx,

x) fyzické osoby, xxxxx mají způsobilost xxx zaměstnancem;2) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx stejných xxxxxxxx xxxxxxx,3) kteří xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) zaměstnavatelé4); za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5); xxx xxxxx §87 odst. 1 x 3, §93, §102 xxxx. 2 x §126 xx xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx x umístěním xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx území členských xxxxx Evropské xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx náleží, xxxx

2. xxxxxxxx korporace xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) právnické x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "občan Xxxxxxxx xxxx") x xxxx rodinný xxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou státními xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§4

Rovné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx fyzickými xxxxxxx uplatňujícími xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zakázána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx80). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odepřít x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rasového xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx občanství, sociálního xxxxxx, rodu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, věku, xxxxxxxxxxx či xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo povinností x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, x odborových organizacích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx, mateřství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) identifikačními xxxxx

1. u xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,8) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

4. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) bydlištěm

1. x státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xx xxxxx České xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx,

2. x xxxxxxx,3) xxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx takový xxxxx xxxx, adresa místa, xxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxx,3) který není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

4. x cizince3), xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxx republiky, a xxxxx je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci (xxxx xxx "modrá xxxxx"), xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu72a), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému cizinců,

c) xxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 4 xxx,

2. xxxxxxxx osobní xxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XX (xxxxx závislost)3a), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trvale žije x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx; tyto xxxxxxxx xx nevyžadují, xxx-xx x osobu, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

3. xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. okamžitém xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,

6. zdravotních xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx práce - krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přípravou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx denního studia xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a jazykové xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doba prezenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxx9), x to xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxx xxxxx81) vykonávaná xxxxxxxx xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx82),

2. práce vykonávaná xxxxxxxx x rozporu x vydaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx tohoto povolení, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx modrou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. práce xxxxxxxxxx cizincem xxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zastřeným xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx, spočívající x xxxxxxxx pracovní xxxx jiné právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, aniž by xxxx xxxxxxxx podmínky xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o dočasné xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx převedením výkon xxxxxxx práce xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx pozici manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx102)

1. v odštěpném xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx náleží, xxxx

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx níž je xxxxxxx převeden x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx obchodní korporaci xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány stejnou xxxxxxxxxx osobou.

§5x

Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely §87 xxxx. 1 x 3, §89 odst. 4 a §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

PŮSOBNOST XXXXXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje zpracovávání xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x vytváření xxxxxxx xxxx zdroji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x Xxxxx xxxxxxxxx x přijímá opatření x usměrňování xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a pracovních xxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských zdrojů xx xxxxx trhu xxxxx, která xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx správy členských xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců k xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx povolání a xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupracuje xx správními xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x úvahu návrhy xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx povolání obsahuje

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. pracovní činnosti x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

5. další xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) poskytuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, údaje z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x koordinačnímu orgánu xxxxxxx xxx operační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx98) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách, x o xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním postižením xxxxx §67 xxxx. 2, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx Evropské xxxx99); x xxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx žádost opírá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x účel, pro xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o zaměstnání, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, cizinců, xxxxxxx pracovních xxxx, xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx, volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3,

x) xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 x určuje xxxxxxxx xxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx nelegální xxxxx soustřeďuje,

k) xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx provedených x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx práce x xxxxx být xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy; pro xxxx účely se xxxxx používají xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, kterým xxxx pravomocně uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) K xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx příspěvková organizace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce x sociálních věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx splynutí x xxxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx stává příslušné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

(5) Xxxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx x uvedené xxxxxxxxxxx došlo. Xxxxxxxx xxxxxxxx označení zřizovatele xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxx, xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí nebo xxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

XXXXX XX

XXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx stanoví zvláštní xxxxx76).

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, družstevních orgánů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx poradních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňujícími xxxxx na xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním postižením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména ze xxxxxxxx organizací zdravotně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7x

(1) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx lze vůči xxxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy. Úřad xxxxx xxxx činit xxxxx podle xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77), x nímž Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušnost pověřeného xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, případně příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx veřejné správy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, určí Xxxx práce. Neučiní-li xxx, xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx příslušnost byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx musí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx činěn xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx druhé, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx v němž xx xxxxxxxx zdržuje. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Úřad xxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx spojenou x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx veřejné správy Xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 73/2011 Xx. x účinností xx 1.4.2011

§8

Úřad xxxxx - xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x k xxxxxx xxxxxxxxxx otázek xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx x realizaci opatření xxxxxxxxxxxxx s rozvojem xxxx xxxxx a xx zaměstnaností,

c) přijímá xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x muži x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx skupinami xxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, pokud xxx x přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přípravě x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnávání xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx práce, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx z mezinárodních xxxxx a koordinuje xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx a xxxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx vládou,

g) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx a vede xxxxxxxx xxxxxxx práce; xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b), xxxxxx ukládání xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přímými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx školicí a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xx zvláštních xxxxxxxx předpisů,

l) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. přehled x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x pokutách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxx právního předpisu78).

§8a

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xx xxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxx xx ovlivnění xxxxxxxx x nabídky xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje xx správními xxxxx, xxxxxxxx samosprávnými celky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ve svém xxxxxx přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rovného zacházení x muži a xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx postavení xx xxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přípravě k xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzům, x xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvojem xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, programech x xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx a xx xxxxxxxxxx financovaných z Xxxxxxxxxx strukturálních fondů x v xxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informační x xxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uplatňování nástrojů xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajícím více xxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním postižením,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, sportovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením podle §68 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci fyzických x právnických xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3; xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx12) xxxxx

1. x xxxxxx fyzické xxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xxxxxx vyřazení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx,

2. o xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytována xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx výši,

3. x xxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

4. x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,

6. x tom, xx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §25 odst. 3, x xxxx x ukončení této xxxxxxxx,

7. o tom, xxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x posledních 6 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx vztahujících se x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33), xxxx s xxx xxx xxxxxxx xxxx pracovní vztah x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx občanovi Evropské xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx byli xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxx podmínky,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje spolupráci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pracovních xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA V

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX OSOB

§9

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx krajských xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx žádost, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§21).

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx14) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a). Úhradu xxxxxxxx Xxxx práce, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§9b

§9b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x může pracovat x x xxxxx xx xxxxxx, na xxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx15) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), na zprostředkování xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx dalších služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§11

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zvolit a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx si xxxx xxxxxxxxxx zaměstnání x zahraničí.

§12

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxx mravům.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, politických xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, filozofického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orientace, xxxx-xx jejich vyžadování x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx80), xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mravům, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Hlediska xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaručovat rovné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x zaměstnání. Xxxxxxxxxx §4 xxxxx x xxx.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xx o xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx síly,

b) zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) poradenská x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx považuje, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx,

x) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx formě zprostředkování xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených17) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx18) xxx xxxx xxxxxxx; tyto osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §87 odst. 2 xx 4.

(5) Zaměstnanec, xxxxx xxx dočasně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx zprostředkovávat zaměstnání, x xxxxxx práce x xxxxxxxxx usazeného x xxxxx xxxx xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem, s xxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x). Xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx i zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(7) Krajské pobočky Xxxxx práce x xxxxxxxx práce spolupracují xxx zprostředkovatelské činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx i xx základě dohody x Xxxxxx práce (§119a).

§15

Poradenství xxx xxxxxxx xxxxx xx zaměřuje xx xxxxxxxxx osobnostních xxxxxxxxxxx, schopností x xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména x informování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Za zprostředkování xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx médií v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x fyzickými osobami, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Osobní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x statistické xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx předpis.19)

(2) Xxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pouze xx souhlasem osob, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, a k xxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(4) Ke xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zprostředkovávají xxxxxxxxxx do zahraničí, x předání xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x dobách xxxxxxxxxx fyzických xxxx x České republice xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX ÚŘADU XXXXX

§18

(1) Krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x případech stanovených xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x jíž je Xxxxx republika xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx zahraničí xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce zprostředkovávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.20)

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xx jako xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako uchazeč x xxxxxxxxxx. Informace x možnostech zaměstnání x xxxxxxx pracovních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx práce.

(2) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx poučit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprostředkování zaměstnání x o xxxxxxxxxx xxxxx xx pokyny xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je zaměstnání,

a) xxxxx zakládá povinnost xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,21)

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,22)

x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx dobu určitou xxxxx než 3 xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dosavadní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 rok, xx xxxxxxx zaměstnáním x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x) x x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x) x d) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx22).

(3) Xxx xxxxxxxx x zaměstnání, který xx xxx xxxxxxx xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx prací, je xxxxxxx zaměstnáním x xxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §79 zákoníku práce x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti.

§21

(1) Fyzická osoba, xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce poskytuje xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, je povinna xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x pro stanovení xxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (§67). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba pracovní xxxxxxx ze zdravotních xxxxxx, xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx24) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x oboru praktické xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx23), pokud

1. žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75), xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx rekvalifikaci,

3. je xxxxxxxx xxxxxxx podmínkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rekvalifikačního kurzu,

b) xxxxxxxxxx lékařem poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v případě, xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem24).

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Uchazeči x xxxxxxxxxx, který xxxxxxx není schopen xxxxx povinnosti uchazeče x zaměstnání x xxxxxx nemoci nebo xxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx nemoci xxxx xxxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(5) X potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx povolených xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vycházek podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxx §56 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu [§5 xxxx. x)].

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání z xxxxxx ošetření xxxx xxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx provedl, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx spojené x posouzením zdravotního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxxxx vyšetřením xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu xxxxx xxxxxxxx 4 x vydáním potvrzení x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 hradí Xxxx xxxxx.

§22

Zájemce x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x zaměstnání xx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx požádá o xxxxxxxx xx evidence xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx o zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx zprostředkovává xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx zabezpečit xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x veden v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx maří. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx povinna xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Evidence xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx údaje zájemce x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x určitá xxxxxxxxxx a xxxxx x jeho zdravotních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx jsou xxxxxx výhradně xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxx statistické xxxxx.

Xxxxxxx x zaměstnání

§24

Uchazečem x zaměstnání xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x při splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx zařazena xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx a která xxxx

x) x pracovněprávním xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxxx 3 x 6,

x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou; za xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx se považuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx27) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou,

c) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx společnosti xxx společnost xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx odměňován x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx společností odměňován x xxxx xxxxxxx xxxx průměrná xxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx výdělkem (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případným xxxxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měsíční xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výdělkem (odměnou) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx,

x) poslancem xxxx senátorem Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vykonávají xxxx uvolnění členové,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) členem xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, viceprezidentem xxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Veřejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Veřejného ochrance xxxx,

x) členem Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxx Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), prokuristou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,29) x xx x době, xxx xxxx činnost xxxxxxxx,

x) osobou pečující x dítě nebo xxxxxx, která je xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx těmto osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 xxxx. c) x x) zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výdělečně xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx pověřenou obchodním xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx odměna spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx místopředsedou Rady Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx vysoké školství.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nemůže stát xxxxxxx osoba v xxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx ve vazbě,

c) xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx v xxxx před porodem x 6 xxxxx xx porodu, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni32a), x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx32b).

(3) Xxxxxxxx a vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxx výdělek xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx základě dohody x xxxxxxxx činnosti, xxxxx měsíční odměna xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxx oznámit při xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx dokládat výši xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. X případě xxxxxx více xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) sčítají.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba soustavně xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) x délce xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx oznámit při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xx 8 dnů xxx dne zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx zařazení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx vedení x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zaměstnání, xxxxx není xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) x xx zprostředkováno xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx stavu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zaměstnání").

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je neposkytnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů (§17 xxxx. 2).

(8) Xxxxxxxxx xxx zařazení x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx, xxxxx

x) fyzická xxxxx bez vážného xxxxxx ukončí sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ukončí xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx x důvodu xxxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33).

X xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxx xxx fyzická xxxxx zařazena xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce.

§26

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1, xxxx činností, xxxxx jsou xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx náhradní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, údaje o xxxx kvalifikaci, získaných xxxxxxxxxx zkušenostech, zájmu x xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxxxx x dále xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, součinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx na kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce.

(3) Xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx anebo není xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyšetření, x xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x dočasné neschopnosti xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx povinnosti uchazeče x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvědčit xxxxx, xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx připustit xxxxxx xxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx změní x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce (§24) x zprostředkování zaměstnání xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x vážných xxxxxx xxxxxxxx zdržuje. Dohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zprostředkovává jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx se uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx, generální xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx zprostředkovávat xxxxxxxxxx x vykonávat další xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; povinnosti xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx77) stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxxxx x zaměstnání xxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním obvodu xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx určí, x xxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx.

§29

Ukončení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx nastala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x §25, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x to xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxx x důvodů xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30,

c) xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého,

e) xxxxxxxxxxxx xx uplynutí 6 měsíců xxx xxx vzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx

x) zrušení platnosti xxxxx karty nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§30

Vyřazení x evidence xxxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřadí, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25, x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

b) uchazeč x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů

1. xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §25 odst. 3,

2. xx xxxxx xxxxxxxxx x §27 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx xxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx x vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx které xx nedostavil na xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx x zaměstnání xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů, nebo

e) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelegální xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu

a) xxxxxxx nastoupit xx xxxxxxxx zaměstnání (§20),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§109), xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výcvikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 5 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx rekvalifikaci,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neplní xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2),

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2012 Xx.,

x) xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§21 xxxx. 2) nebo xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření (§21 xxxx. 3), xxxxx

x) xxxx součinnost s xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx (§31).

(3) Vyřazení x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání xx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx kdy uchazeč x zaměstnání nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x některého x xxxxxx uvedených

a) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x), xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zařazen xxxxxxxx xx uplynutí xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) x xxxxxxxx 1 písm. x) x v xxxxxxxx 2, xxxx xxx xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí xxxx 6 měsíců xxx xxx vyřazení x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce, a xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xx lhůtě stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) se xxxxxxxxx xx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. c)],

d) xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §21, nebo

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nástup xx xxxxxxxxxx.

§32

(1) Xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29) x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§30) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxx, než nastanou xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx zpracování.

§33

Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvýšená xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx zdravotní xxxx, xxx, péči x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ke zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plán. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení možnosti xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vychází x xxxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx vždy, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 5 měsíců. Xxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx individuálního akčního xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxx podmínky x xxx stanovené.

Xxxxx pracovní xxxxx

§34

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx pomoci xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušné krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx pracovní xxxxx x xxxxxx charakteristiku (§37). Xxxxxxx pracovními xxxxx xx xxxxxx xxxx vytvořená xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místa, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis32c), xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx32d).

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb.

§37

Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodné xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojíždění xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obsahují údaje xxxxxxx x §37.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místo, které xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x výjimkou pracovních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx93) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Volným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx práce, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx93) a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x pracovní místo, xxx xxxxx xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx to, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx až xx 10 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx volné xxxxxxxx místo x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx toto volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zveřejněno xxxxxxx xx dobu 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx s xxxxxxx xx situaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyznačí v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, den, xxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx modré karty x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxx pracovního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxx sdělí neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo modré xxxxx elektronicky ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, x xxxxx o pracovním xxxxx, xxx xxxxx xxxx vydána; rovněž xxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti, o xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti.

(8) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyřadí volné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx práce,

b) xxxxx xxxxxxxx místo xxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxx obsadit jinak,

c) xx majetek xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkurs x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x posledních 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Sb.

§38

Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nabízí xxxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxxx o zaměstnání x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxxxx médiích. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, které xxxx diskriminačního xxxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx (§126 odst. 2) x xxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce "x xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx podle §37 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zaměstnavatele, xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 000 Kč xx porušení povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§126 xxxx. 2) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx kontroluje Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx po xxxx 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

PODPORA X XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zaměstnání"); xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx veden x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti x

x) ke dni, x xxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx.

(2) Xxxxx na podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxx povinnosti vyplývající x právních předpisů xxxxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx platí x x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobného xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx x xxxx posledních 6 měsíců před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §301a xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxx způsobem79),

c) xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ukončil vhodné xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxx, k němuž xx xxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxx, xx x právním xxxxxx vzniklém x xxxxxx některé z xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx je xx xxx, x němuž xx xxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x postavení některé x xxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x); x výši xxxxxx nebo odměny xx přitom xxxxxxxxxx, xx neplatí xxx xxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost pro xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx pověřen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se přiznává xxxxx §50 odst. 3 věty druhé,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedoložil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§50) xxxx xxxx x xxxx xxxx důvodné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 3,

x) je xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§39x

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti x její xxxx. Xxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vydá xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx námitky xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2021 Sb. x účinností xx 1.7.2021

§39x

Xxxxxxxxxx §36 odst. 3 správního xxxx xx v případě xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39a nepoužije.

§39b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§40

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx uchazeč o xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx rekvalifikace zabezpečované xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx (§109) x xx xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx rekvalifikaci se xxxxxxxxx xx celou xxxx rekvalifikace, s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 1.

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podporu xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx předchozího xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání (§25 xxxx. 1 x 3) x krátkodobým xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx, započítává xx xx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx.

(3) Xx náhradní xxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx

x) přípravy xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci (§72),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

c) osobní xxxx o xxxx xx xxxx xx 4 xxx,

x) osobní xxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XX (úplná závislost)3a), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trvale xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra35a), xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx35b), pokud xxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx týdnu,

f) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 let, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx karantény96) osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu97), xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx výdělečné činnosti xxxx x ochranné xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx97).

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx náhradní doby xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jednou.

§42

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, a to xxxxxxxxx evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx o době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x vyměřovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx sám; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nejpozději xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx písemně oznámit, xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x činností xxxxx §25 odst. 3 xxxx xxx xx x xxxxxxxxx některé x osob uvedených x §25 odst. 1 písm. x) xx x) a x), xxxx by xx přihlíželo k xxxx příjmu nebo xxxxxx, xx neplatí xxx člena bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx bytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx druhé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx údaj x

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) době xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxxx na odstupné, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxx skončení xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 3 považovány xx náhradní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx v nezaměstnanosti xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx podpůrčí dobu. Xxxxxxxx doba xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

x) xx 50 xxx věku 5 xxxxxx,

x) nad 50 xx 55 xxx xxxx 8 měsíců,

c) xxx 55 let xxxx 11 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§44

(1) Uchazeči o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění, xxxxx jsou uchazeči x zaměstnání poskytovány x xxxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění z xxxxxx xxxxxx činností xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6,

x) xxxxx.

(2) Xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx neposkytuje xxxxxxx x nezaměstnanosti xx dobu xxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxx některé x činností xxxxx §25 xxxx. 3, xx dobu, po xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxx xx se xxxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxx odměny, xx neplatí pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx práci xxxx činnost pro xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

§44a

Uchazeči o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstupné73), xxxxxxx xxxx odchodné74), xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx doby, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo odchodného xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx. Ustanovením předchozí xxxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§44b

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, odbytné nebo xxxxxxxx xx nebylo xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xx uplynutí xxxx xxxxxxx v §44a. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazeči x zaměstnání až xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kompenzace xxxxx xxxx první.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx násobek xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x 65 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx15), xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx posledním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15); xxxxx xx x xxxx xxxx pracovněprávní předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ukončené xxxxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů15).

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebude xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxx výdělek doložit, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxxx odstupné, odchodné xxxx odbytné, a 0,15xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx kompenzace xxx xx část xxxxxxxxxxxx měsíce, stanoví xx xxxx výše x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx práce uhradit xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že dlužné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx fyzickou xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhá xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§45

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx doby,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx (§29), nebo

c) xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§30).

§46

Do xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx x x tohoto xxxxxx xx nebyla xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx [§44 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xx xxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 a x xxxxxx xxxxxx mu xxxxxx vyplácena xxxxxxx x nezaměstnanosti,

c) xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených v §25 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) x x), xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x tohoto xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (§40, §72 odst. 5 x §74 xxxx. 2),

x) xxxxx.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§48

Uchazeč o xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 letech xxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrčí xxxx a xx xxxxxxxx xxxxx podpůrčí xxxx získal zaměstnáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) x xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx celou xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx důchodového pojištění x xxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx zbývající část xxxxxxxx doby. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx zaměstnání [§39 xxxx. 1 xxxx. x)].

§49

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; tato xxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx, xxx uchazeč x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxx skončil xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx36) xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sjednaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně musí xxx splněna podmínka xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 odst. 1 xxxx. x)].

(2) Xx doby 6 xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x evidenci uchazečů x zaměstnání (§25 xxxx. 1 a 3) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,37) který xxx x uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx podle pracovněprávních xxxxxxxx;38) pokud xx x xxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx předpisy neuplatňovaly xxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx čistý výdělek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.38)

(2) Xxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx měsíc.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činí xxxxx 2 měsíce xxxxxxxx xxxx 65 %, další 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 50 % x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx uchazeč o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ukončil xxxxxxxx zaměstnání xxx xxxx dohodou se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx procentní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx dohodou xx xxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vážných xxxxxx, náleží xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxx-xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ukončil-li uchazeč x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdělků nebo xxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (výdělků) x vyměřovacího xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx nahoru.

(6) Xxxxxxxxx výše podpory x xxxxxxxxxxxxxxx činí 0,58xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x národním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx 0,65násobek xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X uchazeče x zaměstnání, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) x xxxxxxxx xx vznikne xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx (§39), xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvkem.

§50x

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§51

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx 2 xxxxxx xx xxxx 0,15násobku, xxxxx 2 měsíce xx xxxx 0,12xxxxxxx x xx zbývající xxxxxxxx xxxx 0,11násobku xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. čtvrtletí xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby x tato xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx zavinění nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nelze x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx uchazeči x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxx 0,14xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx první xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepostupuje x xxxxxxxxx uvedených x §50 xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxxx jeden x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Uchazeči o xxxxxxxxxx, xxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o podporu x nezaměstnanosti xxxxxx xxxxx důchodového pojištění, xxxxx xxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého dosáhl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpora xxx xxxxxxxxxxxxx x kompenzace xxxxx §44b se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxxx poukazem, a xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky.

(2) Podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxx zúčtovány.

(3) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx. Výsledná xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Zjistí-li se xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neprávem odepřena xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xx pozdějšího xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, dodatečně xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx v §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) je neplatné.

(2) Xxxx-xx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxx xxx zařazení xx evidence, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx na podporu x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xx kterého xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než x xxxx náleží, xxxx xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx x jejím snížení xxxx x xxxxxxxxx xxxx výplaty, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxxx uplynulo období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytována xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, xxx xxxxxxxx náležela, xxxxxxx xxxxx, že uchazeč x zaměstnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost xxxx nesplnil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx podporu x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xx vrácení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpory při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx, od kterého xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§56

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx-xx

x) příslušným orgánem xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx pracovněprávního vztahu xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx výdělečných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx, že mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo invalidní xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z účasti xx xxxxxxxxxxx pojištění x titulu xxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx povinen vrátit Xxxxx práce xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dobou

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx invalidního xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek32b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx přiznání.

§57

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx průměrné xxxx xx první až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXX

§58

(1) Agentury xxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Zprostředkování xxxxxxxxxx mohou agentury xxxxx xxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být od xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úhrada.

(3) Xx xxxxxxxx agentury xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zprostředkování zaměstnání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jakékoliv xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§58x

§58x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 125/2023 Sb.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx volných xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, jimž xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok

a) xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx práce podle §119a,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přiděleni x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zvlášť xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx občanů Evropské xxxx, počet občanů xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnosti.

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání vydává xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx na základě xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilost, bydliště xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nevykonávala funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), §63 xxxx. 3 nebo 4, x to x xxxx, xxx u xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx dosažení xxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx nemá, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeny xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců. Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxx, xxxx v případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx starší 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx působila xxxxxxx xx dobu 6 měsíců. Xxxxxxx xxxxx xxx starší 3 měsíců.

(8) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx dvouletou odbornou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru, pro xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání nebo x xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 xx 6 x 8 fyzickou osobou, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx zprostředkování zaměstnání (xxxx xxx "odpovědný xxxxxxxx"). X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby vymezené xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 6 a 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce lze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx xxxxx sjednanou x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §14 odst. 4 je Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezření, xx dochází x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při přezkoumání xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx se xxxxxx xx generálním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx9b).

(13) X xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx zřídí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "komise"). Xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nestranné. Xxxxxxxx a jednotlivé xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxx

§60x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx udělení povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Ministerstva xxxxxx, vydané na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx39a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby anebo xxxxxx odpovědného zástupce, xxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx xxxx orgány xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x) x §61 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx této xxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxxxx povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60b

(1) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx poskytnout xxxxx xx xxxx 500 000 Xx.

(2) Kauce se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx částky xx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání, xxxxx xx složená xxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx takto vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx povolení.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x účinností xx 29.7.2017

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pro xxxxx xx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje odpovědného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li jím xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, že xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx funkce,

c) adresu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx prací, pro xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx povinna k xxxxxxx připojit

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx způsobilosti,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxxxx x ověřeném xxxxx xxxx ověřené xxxxx40), xxxxx zákon x xxxxxx pohybu služeb9b) xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx překlad do xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) nebo xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, x xxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas x jíž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 při podání xxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx změny, xxxxx xxxxxxxx později, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx doklady o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §60. Xxx xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání podle §62 xxxx. 1 xxxx. a) a x) a xxxxx §62 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx nové rozhodnutí.

(7) X případě právnické xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx.

(8) Vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

§61x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) právnické xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

§62

(1) V povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovědného xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx čísla x xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pro které xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x druhy prací, xxx které xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povoluje,

c) xxxx, na kterou xx povolení vydává.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxx 3 xxx. X xxxxxxx xxxxxx další žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) nejdříve 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx vydaného ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx povolení xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx předchozí xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx nezaniklo x xxxxxx xxxxxxxxx x §63 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) před xxxxxxx opakovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx formou uvedenou x §14 odst. 1 xxxx. a) x x) xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) výmazem podniku xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, na kterou xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx Xxxxx práce o xxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

b) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx92), xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x vydaným xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92),

x) xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx osoba o xx požádá, nebo

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxx, kterou agenturám xxxxx ukládá §307b, 308 xxxx §309 xxxx. 2, 3, 5 x 6 xxxxxxxx práce.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60a. Generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 let ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Generální ředitelství Xxxxx práce x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx odňato, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x uživatele xxxxxxxxxxxxxxxx.

§65

Evidenci xxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §62, xxxxxx agentury xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x údaj x tom, zda xx xxxxxxxx práce, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx92) výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání. Xxxxxxx přístupná část xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 1 písm. x) xx x) x v §61 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxx rodného xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx ve zprostředkování xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx práce xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x agenturou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce u xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělit x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx písemné dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřené s xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

XXXX TŘETÍ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB XX ZDRAVOTNÍM XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením (xxxx xxx "xxxxx se xxxxxxxxxx postižením") xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trhu práce.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni32a) (dále xxx "xxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx88), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xx xxxxxxx xxxxx, která xx zachovánu schopnost xxxxxxxxx soustavné zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou však xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxx má trvat xxxx xxx xxxxx xxx x podstatně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schopnosti, x xxx i xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokládá fyzická xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) potvrzením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 písm. x).

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx, xx již xxxxxx invalidní, a xx xx xxxx 12 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx zákona. Evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxx důvodu, na xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x evidence osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxx x setrvání xxxxxx xxxx na xxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx poté, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx osoby učinit xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx nastanou xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx rehabilitace

§69

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx právo na xxxxxxxx rehabilitaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením ve xxxxxxxxxx x pracovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pověřit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx zabezpečují xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osvědčující, xx je osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rehabilitace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volbu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, teoretickou a xxxxxxxxxx přípravu xxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx práce; xxxxxx vychází x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx (§7 odst. 3).

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xx základě doporučení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx dočasně xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx vydaného v xxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být v xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx způsobilostí; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s uvedením xxxx zahájení, xxxxx xxxxxx, denního rozsahu x celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x do 5 xxxxxxxxxxxx dnů písemně xxxxxxx xxxx ukončení.

(6) Xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx vztahuje §101, 245 x 246 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §103106 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 8 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx42a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rehabilitace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úhrady.

§70

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx Xxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxx kterou xx pracovní rehabilitace xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx v xxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx, x lhůtu xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,43)

x) přípravu x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k získání xxxxxxxx, dovedností x xxxxxx nutných xxx xxxxx zvoleného zaměstnání xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx.

(2) Příprava x xxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele individuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75 x 78a), nebo

c) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, občanských xxxxxxxx x dalších právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X přípravě x xxxxx uzavírá Xxxx xxxxx x osobou xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx přípravy x xxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx (xxxx) nebo xxxxxxx xxxx (xxxxx), náleží xx xxxx xxxxxx xx přípravě k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci. Podpora xxx rekvalifikaci náleží x x případě, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx těchto xxxx. X přípravě x xxxxx xxxxxxxxx xx pracovišti zaměstnavatele [§72 xxxx. 2 xxxx. a)] xxxxxxx Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotním postižením, xxx xxxxxx je xxxxxxxx x práci xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx přípravy k xxxxx,

x) xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaných podmínek,

g) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, než náležela, x xxxxx pro xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx [§72 xxxx. 2 xxxx. x) x x)] uzavírá Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx písemnou dohodu, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x práci xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikační x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravy.

(3) Xxxxxxx xxxxx náležející v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 2 xxxx. b) x x), xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx rekvalifikace (§109).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, starobní důchod xxxx xxxx (plat) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), náleží na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx konání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci. Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxx x x případě, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pracovním xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx osobu xx zdravotním postižením xxxx xxx takovou xxxxxx obsazeno xx xxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx místa pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx osobu x xxxxxx zdravotním postižením xxxxxxxxx dvanáctinásobek xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx jedné xxxxxx x Xxxxxx práce 10 x více xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením maximálně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xx pojistném x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx povoleno xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx neposkytne xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele x

x) charakteristiku pracovního xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x počet xxxxxx xxxxxxxxxx míst.

(5) K xxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 zajišťuje podle §147b Xxxx xxxxx xxx, xxxxx mu x xxxx dá xxxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, příslušnou xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 3 předložením potvrzení xxx, xxxxx xxx xxxx potvrzení xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxx x xxx musí xxxxxxxxx skutečnému xxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxx potvrzení. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nutné x souvislosti x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením.

(6) Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxx osobu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že pracovní xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) den, xx xxxxxxx bude pracovní xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením,

e) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místo pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsazeno xxxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místa splněna,

f) xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx zaviněním xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx náležel, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek x xxxxxxx, xx xx xxx poskytnut x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3, x xxxxx pro vrácení xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx postihováno odvodem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx46).

(9) Xxxx práce xxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxx xx zdravotním postižením, xxxxx se rozhodne xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx poskytnutí xxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx x xxx, že vrácení xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxxxx tato osoba xxxxxxxx vykonávat samostatnou xxxxxxxxxx činnost ze xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§76

Xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxx poskytnout na xxxxxxx písemné dohody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává x xxxxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančním xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na penále xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx splácení ve xxxxxxxxx a není x prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 48&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx umožnění xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3.

(3) Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxxx zaměstnavateli

a) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která pracuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je příspěvek xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx čísla a xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx, a

d) doložení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx požadován, je xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67).

(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx sám, pokud xx x tomu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx úřad, příslušnou xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Úřadu práce. Xxxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 předložením xxxxxxxxx sám, xxxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxx x xxx xxxx odpovídat skutečnému xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x posouzením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se zaměstnáváním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příspěvek xxxxxxxxxx,

x) způsob prokazování, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxx poskytnut v xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. e) xxxx 3, x xxxxx pro vrácení xxxxxxxxx a

h) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vypovědět.

(7) Xxxx práce xx xxxxxxx v dohodě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Úřad xxxxx může xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 xx 7 obdobně x xxx, že vrácení xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, základní xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx podmínkách x informaci, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx o zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx xxxx určitou a xxxx předpokládanou délku, x

x) xxxxx provozních xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx průměrné xxxx za xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxxxxx trh práce x dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx práce

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx chráněném trhu xxxxx (dále xxx "xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) zaměstnává xx xxxxxxxxxxx přepočteném xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dohody o xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx dni xxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, že xxxx majetek xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx x zrušení xxxxxxxx x téhož xxxxxx, x

x) x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o uzavření xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx nejméně 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou osobami xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou osobami xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx ze mzdy xxxx platu v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx na xxxx 3 let. Xxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opětovně xxxxxx Xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tato dohoda xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tržbách xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx podmínky zaměstnávání xxxx než 50 % osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxx této dohody,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předkládat Xxxxx xxxxx roční xxxxxx x xxx xxxxxxxx, x xx xxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; roční zpráva x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §67, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zaměstnanci jsou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx došlo xx změně oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx podle §78a odst. 5 xxxx. b),

2. informace x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxx hospodaření včetně xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx podle předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tržbách xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujících xxxxxxxx x zákazníka, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostory,

5. počet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujících xx xxxx xxxxxxxx,

6. informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, že xxxxxxxx některý xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uzavření této xxxxxx,

x) podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) xxxx 4, pokud xxxx uložené xxxxxx xxxxxxxx 50 000 Xx, xxxx

x) nesplnil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx výzvy Xxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx x odstavci 2 písm. x) xxxx 3,

x) po 2 xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodě 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Výpovědní doba xxxx 2 měsíce x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx zadané xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §81 xxxx. 1.

(10) Xxx zjištění xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx kalendářní čtvrtletí.

(11) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, x xxxxxx obvodu má xxxxx zaměstnavatel, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jejímž xxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky na xxxx xxxx xxxxx x měsíční xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložených na xxxx xxxx xxxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, který xx osobou xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x částce xxxxx xxxxxxxx 17, xxx-xx x osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou. Pro xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) srážek xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §236 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxx překážkách x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Kč xxxxxxx xx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku na xxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kalendářním xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx jednoho zaměstnance, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x). Zvýšení xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracující xxxx pracoviště zaměstnavatele xxxx xx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx, který xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx dočasně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xx xxxxxxxxx čtvrtletně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x poslednímu xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxx xxxxxx úřadem, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx případů, xxx

x) xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x), x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhl 10&xxxx;000 Xx x zaměstnavatel xxxx nedoplatky xxxxxxx xx 15. dne xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním čtvrtletí, xx které o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx je xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx se o xxxxxx nedoplatcích od xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx dozvěděl x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §147b xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx, xxxxx mu x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx účelem zprostil xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx Úřadu xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3. Xxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxx, data xxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, vynaložených xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, na kterého xx příspěvek xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 písm. e).

(6) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx téhož xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx příspěvek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx příspěvek v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádají, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavcích 2 a 3. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx poskytovat na xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených prostředků xx mzdy nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx z vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxx příspěvek xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§117),

x) xx kalendářní xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxxxxxxxx poživatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§76),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxx práce (§126 xxxx. 3), xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx práce k xxxxxxxxx.

(8) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4,

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx části příspěvku xx výši odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nebo platy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx těch xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx nedoloží, xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx které nelze xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7 příspěvek xxxxxxxxxx; současně musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

x) neposkytnutí xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo neodvedenému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 3 a xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x uložení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 kalendářních xxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxxxx mu xxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx část x případě, xx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3 xxxx x případě, xx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(11) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxx uplynutím 5 let xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx

x) náklady xxxxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxxx asistentů, kterými xxxx

1. mzdové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x xxxxxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx pracovními asistenty xxx pomoci xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx na xxxxxxxxx pracovních asistentů x případě, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, na pracoviště x x xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx na

1. pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pořízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tepelných, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx počítačové xxxxxxxx.

(13) Xxx účely xxxxxxxx 12 písm. x) xx xx xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) vyhlášky x. 518/2004 Xx.

(14) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 12 i xxx x přidané xxxxxxx x zaměstnavatel není xxxxxxx xxxx daně, xxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místa.

(15) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prominout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx jde x nedodržení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tvrdosti zákona xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v odstavci 4 písm. b), xxxxx jde x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhla 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do xxxxx druhého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které je x poskytnutí příspěvku xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) zaměstnavatel xxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx §147b Úřad xxxxx, xxxxx mu x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx souhlas a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celní úřad xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xx zaměstnavatel x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. b) dozvěděl xx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx.

(17) Maximální xxxxxx příspěvku činí 12 800 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxx x přihlédnutím x xxxxxx minimální xxxx, mzdové úrovně x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x spolupráce x Xxxxxx xxxxx

§79

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadovat xx krajských xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) součinnost xxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupráci xxx xxxxxx individuálního přizpůsobování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx x lékařem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx zaměstnávaných xxxx xx xxxxxxxxxx postižením; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením (§67 xxxx. 2),

d) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

§81

(1) Zaměstnavatelé s xxxx než 25 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinného podílu xxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx 4 %. X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx, xx kterými Úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx (§78), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx zakázek těmto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu,

nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxx výrobky x xxxxxx xxxx xxxxxx zadané xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 28xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (xxxx jen "xxxxx") x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 30 kalendářních dnů xx zaplacení poskytnutého xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx podle §84.

(4) Xxxxxxxxxxxx-xx osoba se xxxxxxxxxx postižením, která xx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, žádné xxxxxxxxxxx, považuje se xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx zaměstnance.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet zaměstnanců.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxx naplnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§82

(1) Výše xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx za každou xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, 2,5xxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx první xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši průměrné xxxx xx první xx třetí čtvrtletí xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.50)

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do státního xxxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxx celní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§83

Plnění xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž xxxxxxx obvodu xx xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §81 odst. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "evidence"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Evidence obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx [§5 písm. x)] zaměstnavatele a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx uvedených v §81 xxxx. 2 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xx plnění povinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 písm. b),

c) xxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků, služeb xxxx realizovaná xxxxxxx,

x) xxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx přepočtený xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatel xxxxxxx, xxxxxx nebo zakázek.

(4) Xxxx x výši xxxxxx a o xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx. Údaje podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchovává xx xxxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXX

XXXXX I

INFORMAČNÍ XXXXXXXXX ZAMĚSTNAVATELE XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§85

Xxx xxxxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx příslušník (§3 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3.

§86

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§37).

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3, xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. x) xx x), j) x x) xx x) a x §98a, x kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxx xxxx x výkonu práce. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx modrá xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nastoupí-li x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx usazeným x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxx, že xxxx poskytování xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx lhůty uvedené xx xxxx xxxxx xx x případě xxxxxxxxx zaměstnance uvedeného xx xxxx xxxxx xxxxx zaměstnancem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx107) xx xxxxxxx místě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx nahlásit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx změna nastala xxxx kdy xx x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx nemá, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky těchto xxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx písemně informovat xxxxxxxxxx krajskou pobočku Xxxxx práce, jestliže xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxx

x) ukončil zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xx zaměstnání xxxx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku práce xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x důvod ukončení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 45 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §92, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX CIZINCE

§89

(1) Xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx přijat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx platné xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx cizinec xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx v §9597.

§90

X vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sám xxxx prostřednictvím zaměstnavatele, x xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem, na xxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxx uvedené x §87 xxxx. 1 vyslány xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x zemi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v §95,

x) xxxx xxxxx, xxxxx výkonu práce x xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx zaměstnání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx82), xx jehož xxxxxxx bude zaměstnání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx strany xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx nebo dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx104),

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x charakteru zaměstnání xxxx jestliže to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx smlouva, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxx, xxxxx xxxx odměny, xxxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx podmínek, xx xx xxxxx x

x) xxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx (§86) a

b) xxxxx pracovní xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxxxxx xxxxx; splnění této xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání podle §95 x 97.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §95, x xxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxx,

x) určení xxxxx pracovněprávního xxxxxx82), xx xxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje nezbytné xxx výkon xxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx modré karty, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx vyslán na xxxxxxxx cestu xxxxx §42 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx to odpovídá xxxxxx xxx vykonávané xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx modrá xxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

§94

(1) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx xx dobu 2 xxx. Platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96, xxxxx xxxx vydáno xx xxxx kratší xxx 6 měsíců, lze xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxx, xxx celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. O prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx nejdříve 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx přihlíží krajská xxxxxxx Xxxxx práce x situaci na xxxx xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §95 x 97 .

(2) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako žádost x povolení k xxxxxxxxxx (§91 xxxx. 1). Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 3. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nadále xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxxxx xxxx, vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx trhu xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se vyžaduje x x xxxxxxx, xx-xx xxx cizinec, xxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx uzavřením xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx smlouvy, xx tuzemská xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zejména xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (§92 xxxx. 1).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 4 xx v xxxxxxx vyslání cizince xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx činnost, xxxxx xx vázána xx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx události na xxxxxxx sezónních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx potřeby, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx, podstatně větší xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx 9 xxxxxx x kterémkoli xxxxxx 12 měsíců xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx vydáno pouze, xxxxx je předložena xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx určitou, dohoda x pracovní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx se strany xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní činnosti xx xxxx určitou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednoznačně vyplývá, xx měsíční xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxxx x obou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činit xxxxxxx 15 hodin. X případě zaměstnání xx další xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx týdenní pracovní xxxx v rozsahu xxxxxxx 15 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, poskytne xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx při podávání xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx x zaměstnání xx dále xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace xx xxxxxxxx zaměstnání (xxxx), xxxxx na xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xx 26 let xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x časově omezenými xxxxxxx x xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxx mládež, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx to xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx bylo uděleno xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx stejným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,3)

x) který xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx,51) nejdříve xxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§98

Povolení k zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nevyžaduje x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx,

x) který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxx udělen azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,51)

x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 30 dnů x xxxxxxxxxxx roce x xxx-xx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx, výzkumného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx 26 xxx věku, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x České republice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx, případně provádí xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

f) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x živelních pohrom, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx personálem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,52)

x) xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravuje xx budoucí povolání (§5),

x) xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,18)

x) který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x) nebo s xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx52b),

x) xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxxx xxxx vědeckou xxxxxxx xxxx pedagogický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovník xxxxxx školy nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu52c),

o) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách9),

p) který xx xxxxx České xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx povolení x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxxxxxx převedený xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxxx období 180 xxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx karta xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Informaci o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx95).

§99

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx,

x) xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx dokumenty předložené xxxxx §91 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx byla x období 4 xxxxxx předcházejících podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx.

§100

(1) Platnost povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo vydáno,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo vydáno,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jiného důvodu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXXXXX

§102

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce vede xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, evidenci cizinců, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx karty, a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se nevyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §98 písm. x) xx x) x x) až x) a v §98a. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §92 xxxx. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) klasifikace ekonomických xxxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zařazení podle xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělání xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, dobu, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx jim xxx xxxxxxx pobyt, den xxxxxxx x xxx xxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §87 xxxx. 2 nebo §95 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx smlouvy, xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §91 xxxx. 1 písm. x), x), c) a x), xxxx pohlaví xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx nástupu x xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat kopie xxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx xx xxxxx České republiky, x xx po xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx zaměstnávání nebo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxx dají-li x xxxx tyto osoby xxxxxxx souhlas, nebo x případech, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ X XXXXXXX ZAMĚSTNÁVÁNÍ

§103

Pokud xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx x x xxxxx rozsahu Xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx stejných xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

XXXX PÁTÁ

AKTIVNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) investiční xxxxxxx,

x) veřejně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) překlenovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx program.

§105

(1) Součástí opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rovněž

a) poradenství, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob pro xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxx xxxxx xxxxxxxx x práci xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§119a),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120).

(2) Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx, například pedagogicko-psychologických xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx poradenské xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx provedení poradenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx poskytnuté finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxx nebo xx xxxxx částce, xxx xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(4) Charakteristiku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x forem poradenství x druhy xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§106

X souladu s xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x opatření aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

(1) Xxxxxxx politika xxxxxxxxxxxxx xx financována x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x těmito prostředky xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.46) X xxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x projekty xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanosti x xx ověřování xxxxxx nástrojů a xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příspěvky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovat xx stejný xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příspěvkovým xxxxxxxxxxx.

(3) Příspěvky na xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

HLAVA II

REKVALIFIKACE

§108

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx považuje x získání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dosavadní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx x zkušeností xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx může provádět xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52d),

c) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx52e) nebo xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52f), xxxx

x) xxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx52g),

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Vzdělávacím programem xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx udělena akreditace. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx105). X xxxxxxx akreditace xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxx si Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx x může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k situaci xx xxxx práce. Xxxxxxxxxx xx uděluje xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rekvalifikační zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a)

a) xxxxxxxxxx akreditovaný vzdělávací xxxxxxx,

x) není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx akreditace.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx zařízení uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx x rekvalifikaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účasti x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxxxxxxx.

(7) Dohoda mezi Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uvedeny

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx a způsob xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo jejich xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx taková xxxxx xxxxxxx.

(9) Osobě, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ukončení xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x potvrzení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx práce x xxxxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx uplatnění xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx písemně x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx prokázaných xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x druhy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rekvalifikace, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxxxx xx povinen x xxxxxx rozlišit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x podmínky, xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxx prokázaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx46).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx xxxxxxxxx, xxxxx hradí Xxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§109a

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xx xxxx zabezpečit rekvalifikaci xxx x za xxx účelem si xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xx xxxxxxxxxxxxx provést (§108 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx zvolená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx něj xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může Xxxx práce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potvrzení x xxx, xx xx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekvalifikace. Xxxx xxxxx může xxxxxx cenu rekvalifikace xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxx její poměrnou xxxx, xxxxx xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx rekvalifikaci.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxx rekvalifikačnímu xxxxxxxx xxxx rekvalifikace xxxxx odstavce 4 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx po předložení xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikace.

(7) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx uchazeč o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx odmítne nastoupit xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikaci.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxxx může Xxxx xxxxx vynaložit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx 3 po xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx rekvalifikaci přesáhnout xxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§109x

Xxx xxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx uchazeč x zaměstnání nastoupila xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx 109a, x xxxxxxxx dne, xxx xx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§110

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx prováděna x x xxxxxxxxxxxxxx x zájmu dalšího xxxxxxxxxx uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může Xxxx práce uzavřít xx zaměstnavatelem xxxxxx. Xxxxx je rekvalifikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx dohody x Xxxxxx xxxxx, mohou xxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťuje, Xxxxxx xxxxx plně xxxx xxxxxxxx hrazeny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx Úřadem xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rekvalifikačním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx nebo rekvalifikačního xxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, xxx náležely, x xxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x musí v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx xx xxx zaměstnanec rekvalifikován,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx době x xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxx pracovní xxxx xx rekvalifikace xxxxxxxxxxx, jen pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

x) xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných právních xxxxxxxx x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikace. X tomto xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x studiu xxx xxxxxxxxxx.54)

(6) Xxxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxx, druhy nákladů xxxxxxxxxxxxx a nákladů x ní spojených, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX POBÍDKY

§111

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,55) xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx,

x) rekvalifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nových pracovních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx účely investičních xxxxxxx rozumí teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxxx oblastech České xxxxxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xx xxxxxxxxx počtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx místa xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx podpora xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx. Podmínka pro xxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx celkového xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxx investiční pobídky.

(5) Xxxxxxx podporu na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rekvalifikace nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx xxxx hmotná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců na xxxxxx pracovních místech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x).

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pracovních míst, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx podporu xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx nevyčerpá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx jeho zaviněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx náležela, a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele neprodleně xxxxxx hmotnou xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx poskytnuta x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce xxxxx §5 písm. x), x xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx školení xxxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení,

c) xxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, do xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx lze hmotnou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x termín poskytnutí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob a xxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podporu xxxx xxxx poměrnou xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx termínu, xxxx xxxxx xx xxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podporu v xxxxxxx, že mu xxxx poskytnuta x xxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x), x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x poskytnutí xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx školení xxxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxx, od xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx55).

(9) Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x nemohou xxx použity xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 nebo xxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.46)

(11) Xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxx,11) x xxxx xx investiční xxxx xxxxxxxx.

(12) Výši hmotné xxxxxxx na jedno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a výši xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, okruh xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovních místech, xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx x regiony, xx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(13) Zaměstnavateli, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx podpora podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sjednaných s Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, na jaký xxxx xxxxxxxxxx hmotná xxxxxxx.

XXXXX IV

DALŠÍ NÁSTROJE XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, úklidu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxxxxxxx nejdéle xx 24 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xx i xxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx dohody x Xxxxxx xxxxx, který xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113

Společensky xxxxxx pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx účelnými xxxxxxxxxx místy xx xxxxxx pracovní místa, xxxxx zaměstnavatel zřizuje xxxx vyhrazuje xx xxxxxxx dohody s Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaměstnání, kterým xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx účelným xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx po dohodě x xxxxxx práce xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx účelná xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx být xxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxxx, xx Xxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxxx jednoho společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nezaměstnaných xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxx nezaměstnaných osob x České republice, xxxx maximálně činit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx první až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxx zřízení xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxx maximálně šestinásobek xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx dosahuje průměrného xxxxxx nezaměstnaných osob x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx průměrné xxxx x národním hospodářství xx první až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx více xxx 10 pracovních xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrné xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sebe xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 24 měsíců.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případě xxxxxx xxxxx.

(7) Výši xxxxxxxx xxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§114

Překlenovací příspěvek

(1) Překlenovací xxxxxxxxx může Xxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx přestala být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx příspěvek se xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x byly xxxxxxxx x období, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnut.

(2) Xxxxxxxxxxxx příspěvek se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 měsíců. Xxxxxxx xxxx příspěvku xxxx xxxxxxx 0,25xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx až třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx příspěvku. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejpozději do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx mzdy xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě údajů Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx uzavření xxxxxx x poskytnutí tohoto xxxxxxxxx.

(4) Za provozní xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek, se xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx za bytovou xxxxxxxx x xxxxxx x ním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx objekt xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x náklady xxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx této xxxx, xxxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx za provozní xxxxxx.

§115

§115 zrušen právním xxxxxxxxx č. 248/2021 Sb.

§116

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx na zapracování xxxx Xxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijímá do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§33).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx fyzickou osobu, xxxxx zapracovává, xxxx xxxxx xxxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx.

§117

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx nový podnikatelský xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na nový xxxxxxxxxxxxx program xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě x ním uzavřené xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na nový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x tohoto důvodu xxxxxx zabezpečit xxx xxx zaměstnance xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.22)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše xxxxxxxx minimální xxxx.

Xxxxxxxxxxx příspěvků

§118

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo x předmět činnosti,

c) xxxx příspěvku, x xxxxx se xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx poskytuje xx xxxxxxxx, že zaměstnavatel xxxx v xxxxxxxx xxxx zachyceny daňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx celním xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx penále xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx splácením splátek xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §147b Xxxx práce xxx, xxxxx mu x xxxx dá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, nesmí být xxxx xxxxxxxxx starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx i jiných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx příslušná xxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování příspěvku xx xxxxxxx (§113 xxxx. 1 xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx (§113 xxxx. 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, který xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 3 let ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) bodu 3.

§119

(1) X poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad práce xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx6) xxxxxxxx dohodu.

(2) Xxxxxx x poskytnutí příspěvku xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

c) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx plnění sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vyšší xxxxxx, xxx náležel, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neprodleně vrátit xxxxxxxxx xxxxx §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 x případě, xx xx xxx xxxxxxxxx x období 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku,

i) xxxxxxxx x vypovězení dohody.

(3) X závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti xxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx práce je xxxxxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(5) Nevrácení příspěvku xx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx46).

(6) Formy příspěvků x způsob poskytování xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazečům x zaměstnání prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxx (§33 xxxx. 2) x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavírá Xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek

a) xx xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 500 Xx xx každého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx v pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců xx výši maximálně 6&xxxx;250 Kč.

(4) Za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

(5) Dohoda x sdíleném zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx sjednané xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x tom, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nástupu xx xxxxxxxxxx,

2. odmítl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. bude xxxxxx xx zprostředkovaného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání,

g) způsob xxxxxxx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxx poskytnut,

i) xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx práce vrátit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxx pokud xx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, lhůtu pro xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohody.

(6) X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 lze x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ujednání, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

(7) Nevrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx

x) způsob předávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxx,

x) termín x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 a

c) xxxxxx xxxxxx agentury xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX ZAMĚSTNANOSTI

§120

(1) Xxxxxxxx obecního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondů Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx programem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx obecního, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uplatnění xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx programu může xxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnut xxxxxxxxx až do xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx programů může Xxxx xxxxx spolupracovat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA VII

PŘÍSPĚVEK X XXXX XXXXXXXX XXXXX

§120x

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §120b. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Příspěvek v xxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavateli xx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 trvá xxxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §120e xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx (§120c).

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120x

Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx příspěvku x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx projednání x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo její xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx charakterizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx živelní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie108) xxxx xxxxxxxx, kybernetického xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx moci.

(2) Xxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nařízení xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxx, x xx stanovením xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určí

a) xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx ukazatelů,

b) xxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx písmene b).

(4) Xxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xxx jejího xxxxxxx, x dále xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx v §120c odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nařízením xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx a xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx, x xx až xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §120a xxxx. 1.

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120c

(1) Příspěvek x xxxx xxxxxxxx práce xx zaměstnavateli xxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemohou xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx §207209 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnavatele xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx xxxxx podle §120b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxx průměrného xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 zákoníku xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených xxxxxxxx x práci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tehdy, xxxxx-xx xx zaměstnavatel xx části x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx se neposkytne xx zaměstnance xx xxxx, xx xxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konto xxxxxxxx xxxx xxxxx §86 x 87 xxxxxxxx práce.

(3) Příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx neposkytne

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx přehled xx xxxxx uvedené x §120e xxxx. 7,

x) xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

§120x

Xxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxx nepřiděluje xxxxx, x xx xx výši 80 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §120c odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypočteného x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx náhrady xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hradit za xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Maximální xxxx příspěvku x xxxx částečné xxxxx xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství za xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxx §120e xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx první xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx na základě xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu109), x xx x xxxxx xxxx.

(2) Oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člení-li xx zaměstnavatel xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člení-li xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se zaměstnavatel xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx částečné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů, xxxx-xx xxxxx §120b xxxx. 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnavatele, že

1. xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytován, nerozváže xxxxxxxx poměr x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) zákoníku xxxxx, x to xx xxxx, za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx poskytován, a xxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx bylo poskytování xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnance poskytnut, xxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Úřadem práce xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnut, účastnit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx doporučených Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx x zaměstnání Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx rekvalifikace xxxxxxxxxxx (§110),

3. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyšších územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, evropských xxxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Evropské unie, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxx měsíci předcházejícím xxxxxx účinnosti nařízení xxxxx xxxxxxxx podle §120b xxxx. 1 xxxxxxxxxx členům, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx mezi xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x že tak xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x době 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx připojí xxxxxx x xxxx zaměstnavatele x peněžním xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxx xxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx měsíc předložit xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu109) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců, na xxxxx má xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x uvedením výše xxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozvržených xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120c xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxxxx práce,

g) výše xxxxxxxxxx výdělku u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx přehledu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx Úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Měsíční xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120f

(1) Příspěvek v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měsíčně x xx xxxxxxx xx 8 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx úplného a xxxxx xxxxxxxxxx přehledu xxxxx §120e xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx vydá Úřad xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxxxx

x) mu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 činí 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy Xxxxx práce k xxxxxxx příspěvku x xxxx částečné xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Nevrácení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46).

(5) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxx xx dotaci xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx46).

(6) Příspěvek x xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

ČÁST ŠESTÁ

VÝKON UMĚLECKÉ, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXX

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dítětem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx 15 xxx, xxxx

x) starší 15 xxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx jen "provozovatel xxxxxxxx"), xxx xxxxxxxx xx tato činnost xxxxxxxxx xxxx věku, xxxx pro xxx xxxxxxxxxx, nebrání jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx výukových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx společenský xxxxxx.57)

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x amatérských xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx ústav sociální xxxx xxxxxxxxxxx podílí,

c) xxxxxxx konaná v xxxxx výchovy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivitách, xxxxx není xxxxxxxxxx xx odměnu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dohled xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dohodnuté pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx dopravě xx ni, xxxxx xx xxxxxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx činnost dítěte xx xxxxxxxx §101, 245 a 246 xxxxxxxx xxxxx; ustanovení §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx a §28 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci42a) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx (xxxx jen "zákonný xxxxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, x xxxxx dítě xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58) a provádění xxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) reklamní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx59) x xxxxxxxxx xxxxxxx, služeb nebo xxxxxx objektů a xxxxxxxx a činnost x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx zástupce xxxxxx; xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, který xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zdržuje,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx vykonávat, xx-xx xxxx s xxxxxxx na věk x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost o xxx, že xxxxxxx, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxx a doba xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x časovému vymezení xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilé xxxx činnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx vydává lékař xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, místo výkonu xxxxxxxx x charakteristiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx x druhů xxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pojištění; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výše xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítětem xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,70násobek xxxxxxxx mzdy v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výši xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(6) X xxxxxx x povolení xxxxxx činnosti dítěte xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx vydává krajská xxxxxxx Xxxxx práce. X xxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x výkonu xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx dítěti xxxxx xxxxxxxx lze nejdéle xx dobu 12 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx dítě. Bude-li xxxxxxxxx xxxx činnost x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce si xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx známy xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx pro xxxx vhodná.

§123

Obsah x xxxxxx xxxxxxxx povolení

(1) Xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx povolení vydaného xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx činnost, x to nejdéle

a) 2 xxxxxx xxxxx x dítěte, xxxxx xxxxx neplní povinnou xxxxxx docházku, přičemž xxxxxxx délka xxxxxx xxxxxxxx xx týden xxxxx přesáhnout 10 xxxxx,

x) 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx den x 12 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx školní xxxxx, xxxxxxx denní xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 7 xxxxx,

x) 7 xxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxx.

Xx dobu výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxxx x doba potřebná xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx odpočinku xxxx xxx stanovena v xxxxxxx nejméně dvakrát 15 xxxxx x xxxxxx 45 minut, xxxxx xx dítě xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 4 x xxx xxxxxx denně x více. Tato xxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nezapočítává.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx provozovatelů xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sčítají; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než je xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx nesmí xxxxxxx vykonávat x xxxx xxxx 22. x 6. xxxxxxx; xxxxx x dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx končí xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době mezi 22.30 a 6. xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně x xxxxx 14 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxx kalendářních xxx, xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxx práce xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, nejdéle xx xxxx 2 xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx konané xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znovu xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátu xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx x nároky z xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakáže, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx činnost xxx povolení,

b) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx lékařského posudku xxxxxxxx x xxxx xx vydání rozhodnutí x povolení xxxx xxxxx xxxx činnosti xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx, xx xx o xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx prohlášením xxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx činnost dítěte xxxxxxx; takovou xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při důvodném xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis, x xx xxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx práce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx učiněné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx povinna nejpozději xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §126 xxxx. 4 x xxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x §127 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx kontroly").

§126

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

(xxxx xxx "kontrolovaná xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx pracovněprávní předpisy xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx62).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce jsou xxxxxxxxx kontrolovat, xxx x x jakém xxxxxxx zaměstnavatel přiděluje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a a x xxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxxx, xxx cizinec vykonává xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx modrou kartou, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx celní xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx, zda xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 x 88. Xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx úřadům, Státnímu xxxxx xxxxxxxx práce x oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinců, xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 3, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx v §87, 88 x §92 xxxx. 3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolách xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát xxxxx, a x xxxxxxx zjištění nedostatků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §108 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů tím xxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx práce kontroluje

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení (§111),

x) xxxxxx cílených xxxxxxxx celostátního charakteru (§120).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory při xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx (§5). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx; stejnopis xxxxxx xxxxxxx doručí uchazeči x zaměstnání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx dodržování režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx nevztahuje xxxxxxxxx xxx103).

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§129

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx uplatňování xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.64)

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§131

§131 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§132

Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxx práci, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxx cestovním xxxxxxxx.

§133

§133 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§134

§134 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§135

Xxxxx xxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xx v xxxxxx xxxxx dostavila x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx uposlechnout, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx překážku, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx v určené xxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x místě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 věty první xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doklady, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx přeloženy xx xxxxxxx jazyka.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ochranou"), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxx zaměstnance x xxxxxxxx ochranou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení práce, xx evidence zaměstnanců x xxxxxxxx ochranou, xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx nástupu zaměstnance x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnání xxxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranou xxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx o xxxx změně dozvěděl. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnání zaměstnance x dočasnou ochranou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §123 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xx 8 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §93 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů, xxxxx xxx povinen xxxxx xxxxx věty první, x to do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxx nastala. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxx zaměstnance x xxxxxxxx ochranou uvedené x xxxxxxxx 3, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s dočasnou xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(5) Xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) vznik x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx.

(6) Xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx inspektoráty práce xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx

x) xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) o občanech Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) poskytované podle §8a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(7) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx inspektoráty xxxxx x Xxxx práce xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxx x dočasnou xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodu x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sídla xxxx xxxxxxxx.

§137

Xxxxxxx-xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx učiněného xxxxx xx protokolu, xxxxxxxxx xxxxxxx o způsobu x výsledcích xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxx, xx-xx znám. Xxxxx-xx xx o xxxxxx xx kontrole x důvodu xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x obsahu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§138

V zařízeních xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Ministerstva xxxxxxx, v zařízeních Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, Bezpečnostní informační xxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx a Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ředitele.

Přestupky

§139

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 1 xxxx 2,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §87,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. e) bodu 3,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolované xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §132, xxxx

x) xxxxxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx xxxxx zastřeného zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x §80 xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnat xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx x §81,

c) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců pro xxxxx zákona č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. d),

d) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx e),

e) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§140

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákon nebo xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nelegální práce xxxxx §5 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2,

d) nesplní xxxxxxxxxx nebo registrační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nevede xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxx

x) zastřeně zprostředkovává xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. g) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x §80 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx x §81,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nemá x místě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), e) xxxx x), nejméně xxxx xx výši, xxxxxxx xxxx ve výši 50&xxxx;000 Kč,

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uhradit xxxxx §141b xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Státní xxxx inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

§141x

(1) Za xxxxxx pokuty xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx vztahu plnění xxxx subdodavatel přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx práci xxxxx §5 písm. e) xxxx 3 tyto xxxxx věděly, nebo xxx vynaložení náležité xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

(2) O xxx, zda xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx a xxx xx ručitelem, xxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx nebo oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xxx zahájit xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §139 xxxx. 1 písm. x) xxxx §140 odst. 1 písm. e).

§141x

(1) Právnická xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §139 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxx xxxxxx,

x) částku xxxxxxxxx xx součtu xxxxxx odpovídajících xxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx90),

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení včetně xxxxxx21), které xx xxxxx byla povinna xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx xxxxxxx x), x xx x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v případě, xx xx xxxxxx xxx státního občanství, xx státu xxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx91) xx xxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) xxxx 3. Xx xx xx xx, xx cizinec xxxxxxxxx práci 3 xxxxxx.

(3) Xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu plnění xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx měly x xxxxx.

(4) X xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x kdo xx xxxxxxxxx, vydá Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxxxxx. Správní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 písm. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. e).

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§142

Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §79 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx67), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odejmutí povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 2 písm. x) až x).

§143

Odvolání xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§30), x zastavení xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx (§44), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci (§55), x xxxxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxxx (§100) x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§124 odst. 1 x 5) xxxx xxxxxxxx účinek.

§144

Pro počítání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x počítání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.68) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je nutné xxxxxxxxxx xxx sčítat, xxxxxxxx se xx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§145

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rovněž vykonáváno, x xxxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxx více míst xxxxxx xxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hmotné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x předkládá xx poskytovateli xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných zpětně xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1. Xxxxxxxxx , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx poskytnutí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit; xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.46)

§147

(1) Povinnost xxxxxxx x §81 se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx úřady. Xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §81 xx služební xxxx xxx zaměstnávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx z povolání xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx100) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §80 a 81; povinnost uvedená x §81 xx xxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxx xxxxx70), xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorů. Xxxxxxxxxx §80 a 81 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§147a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních povinností xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, v jehož xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx generální xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx71a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x celních xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx inspekce práce, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxx generální xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§147x

Xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx politiky zaměstnanosti, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro výkon xxxxxxxx, kulturní, sportovní xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxx xxxxx související s xxxxxxx povinného podílu xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodné xxx účely kontroly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; mohou xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§147xx

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx podle §42 xxxx. 3 způsobem xxxxx §94 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx.

§147xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

§147x

§147x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§147xx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx106) xx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx získávat z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a sociálních xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx

x) x povoleních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu práce, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx v §92 xxxx. 3,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §87 x 88.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a zastupitelské xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx

x) x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §92 odst. 3,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x rozsahu uvedeném x §87 x 88.

§147xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§147d

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x oblasti státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx práce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1, xxxxx x všech dokumentů x spisů týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x spisů x xxxxxxxxxxx xx xxxx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxx, x němž xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx89).

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za první xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx nejsou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xx první xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xx upraví xxxxx tohoto zákona, xxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx, sjednané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(5) Xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx po xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx s tím, xx xx xxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba na xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx dočasného přidělení x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx však po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(8) Fyzické xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx posudku orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občany xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona x. 155/2000 Xx. a xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx rok 2004 se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z dohod x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx středních x vysokých xxxx x z dohod x xxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkům, xxxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx č. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1992 Sb., které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, vůči xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zanikly bez xxxxxxxx nástupce, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 474/2001 Sb., xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx záloh xxxxxxxxxxxx x roce 2004 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(13) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(14) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nadále xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let xxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, ale xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zástupce dítěte xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx dítěte o xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 14, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obchodní společnost xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, člen statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(18) Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§149

Xxxxx xxxxx x Úřad práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 64/1991 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

5. Zákon x. 272/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 64/1991 Xx.

6. Xxxxx x. 369/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx x. 474/2001 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxx x. 220/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 9/1991 Xx., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 103/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a rekvalifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pobídek.

10. Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.

11. Vyhláška č. 115/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 324/1992 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx vyhláška Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 21/1991 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 399/1992 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx podnikatelský xxxxxxx.

14. Vyhláška č. 35/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních míst x vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxx x. 232/1997 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x. 115/1992 Xx., x xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností.

16. Xxxxxxxx č. 242/2002 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx a vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxx.

§151

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Špidla x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 435/2004 Sb.

Příloha č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, x který ke xxx podání žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx splnil xxxxxxxx stanovenou v §43 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, se podpůrčí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxx x podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podpůrčí xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxx zařazeni xx evidence uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx, xx xxxxxx xxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, z xxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Uzavírání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x nezaměstnanosti x výše podpory xxx rekvalifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni nástupu xx rekvalifikaci.

3. Xxxxxxxxx xxxx náhrady xxxxx, xxxxx byla způsobena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítětem xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2007

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Nedokončená xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, nabývají dnem xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 220/2005 Xx., zahájená a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007

Čl. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i doba, xxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x zaměstnání xxxxxx pečoval x xxxxx uvedenou x §41 odst. 3 xxxx. e) a x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 264/2006 Xx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

Čl. LX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání osob xx zdravotním postižením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2007 xx xxxx právními xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx, xx považuje od 1. ledna 2010 xxx fyzická xxxxx, xxxxx byla xx xxx 31. prosince 2009 plně xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXVII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činností xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xx první měsíc xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx vyřazení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §47 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x evidence xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxx §39 odst. 2 písm. b) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolením xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným zařízením xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 5 xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Zařízení, xxxxx získalo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x xxxxxxxxx rekvalifikace xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení x akreditovaným vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx prodlužuje x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spisy, xxxxx xxxxx do 30. xxxxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx práce, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2009 plnili xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxxxxx xxxx 1. července 2009 na Českou xxxxxx sociálního zabezpečení.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takto provedená xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx x pravidla xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2008 xx xxxx xxxxxxxx předpisy účinnými xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 479/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009, x výjimkou xxxx 2, 3 x 4, které xxxxxxxx účinnosti od 31.12.2008 a bodu 5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Čl. XI

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním postižením, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

Čl. LVI

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 149/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2010

Xx. X

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 8 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58a zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxx osobou zdravotně xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx x uznání xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, na kterou xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2015. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2012.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu provozních xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxx 12 xxxxxx podle §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 12 xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následujícího xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x poskytovaného za xxxxx kalendářní čtvrtletí xxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx charakter chráněného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx dohody x vytvoření chráněného xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dílny.

11. Doba 12 měsíců podle §78 odst. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx čtvrtletích do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx x povinnosti z xxxxx xxxxx §308 xxxxxxxx práce o xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

14. Xxxxxx xx státního xxxxxxxx podle §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nevymožené xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx xxxxx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektoráty xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedená xxxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x žádostech x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinny xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60 xxxx. 7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky podle §111 a xxxxxxxxx xx nástroje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §75 x 76, §112 xx 114, §116 x 117, jakož x xxxxxxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1, §102 xxxx. 3 x §136 xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, povinny splnit xx xxxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx podle xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx způsob výplaty xxxxxxx nebo kompenzace xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podpora xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx od šestého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Cizinec, xxxxxxx xxxx vydána zelená xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx být zaměstnáván xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

3. Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §88 xxxxxx x. 435/2004 Xx. xx vztahuje x xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 101/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx čl. II xxxx 4 věty xxxxx xxxxxx č. 367/2011 Sb. považuje xx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2012, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xxxxx §67 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx ručení xxxxx §141a xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo §141b odst. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxx xx ručitelem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Správní xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx podle §78 zákona č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxx 12 xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnavatele.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx investiční pobídky xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x podpoře x nezaměstnanosti xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkovou organizací xxxxx §6a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněného pracovního xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §78 odst. 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx za čtvrté xxxxxxxxxx čtvrtletí roku 2015 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2015.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx pracovním místě x xxxx zvýšení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2016 xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na chráněném xxxxxxxxx místě xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2016 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2017 xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pravomocně xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 93/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx činnosti na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx o zaměstnání xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx §60b odst. 1 x 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vydáno xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60b odst. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx; marným uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Právnická xxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx která xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinna xxxxxxx vztah x xxxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 10 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Zaměstnavatelé x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxx x §81 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx do evidence xxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Plnění povinného xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2017

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty xxxx modré xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x vymezení chráněného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě dohody x zřízení chráněného xxxxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Zaměstnavatel, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na chráněném xxxxxxxxx místě x xxxx zvýšení podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx dobu 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následujících xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Úřad xxxxx uzavřel xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx xx chráněném trhu xxxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx tuto xxxx je mu xxxxxxxxxx příspěvek podle §78a zákona č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Správní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovním xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 327/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx bylo zahájeno xxxxx zákona č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním postižením xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 365/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx cizincem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxx §136 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě, xxx xx vzniku pracovního xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx pracovněprávního vztahu xx xxxxxxx dohody x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx 1, xx xxxxxxx xx xxxxx §136 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

3. Xxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo zaměstnance, xxxxx xx cizincem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx pracovněprávní xxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §136 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx neplatí, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Pokud xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx přihlásit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx ochrany, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx došlo k xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx trvá x x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se do xxxxxxxx zaměstnavatelů vedeného Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §136 odst. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pracovněprávní vztah xxxxx xxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx skončí xx 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 75/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Informace

Právní xxxxxxx č. 435/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2004.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

202/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

350/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.10.2005

382/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

428/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 23.12.2005

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006 s xxxxxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), §67 odst. 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2007

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

214/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnost dnem 1.1.2007

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §41, 113 x 139, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 7.6.2006

159/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.7.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx x o Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

213/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2007

10/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb., x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech), x xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx službě), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 8.2.2008

57/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.3.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX a x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 31.12.2008 a 1.1.2009

68/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 435/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 22/2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx x státním xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 20.10.2009

149/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

347/2010 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., kterým se xxxx zákon x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x změně zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX ze xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2012

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

437/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 27.11.2012 xx. xx. Pl. XX 1/12 xx xxxx xxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2012

505/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

306/2013 Sb., x xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

219/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 9.9.2014 xx. xx. Pl. XX 52/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §140 xxxx. 4 písm. f) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 367/2011 Xx. x xxxxxx č. 1/2012 Sb.

s xxxxxxxxx xx 20.10.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

84/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

170/2015 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 12.5.2015 sp. xx. Pl. XX 55/13 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §41 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.7.2015

203/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2015 s xxxxxxxx §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.8.2015

314/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/2003 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

317/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.4.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

93/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

207/2017 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 23.5.2017 sp. xx. Xx. XX 10/12 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

327/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx č. 93/2017 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.7.2019

210/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.9.2019

277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

365/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx., a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 a x xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.2020

248/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022 x 1.4.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

28/2022 Xx., xxxxx XX ze xxx 18.1.2022 sp. xx. Xx. XX 43/18 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §60x xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx. XX xxxx 3 x 4 xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 25.2.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

216/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

75/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 66/2022 Xx., x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx a oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské federace, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

125/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

173/2023 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 94/33/ES xx xxx 22. xxxxxx 1994 x xxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/71/ES xx dne 16. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2000/43/ES xx xxx 29. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobami xxx xxxxxx na xxxxxx rasu xxxx xxxxxxx původ.

Směrnice Xxxx 2000/78/ES ze xxx 27. xxxxxxxxx 2000, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. července 2005 o uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2006/54/ES xx dne 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/104/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/XX xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. června 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sankce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/41/EU xx dne 7. xxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/98/EU ze dne 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx pobývajících v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/67/EU xx xxx 15. května 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx informací x vnitřním xxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/957 ze dne 28. června 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 96/71/ES x xxxxxxxx pracovníků v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §11 xxxxxxxx xxxxx.
3) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx §3024 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §15a x 180f xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9b) Xxxxx č. 222/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., x stanovení xxxxx okresů České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
12) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotních výkonů x bodovými hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14a) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) Xx. 49 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
18) Čl. 56 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
19) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze dne 23. prosince 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1612/68 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
21) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §83a xxxxxxxx xxxxx.
23) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx službách.
24) Zákon č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
25) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
§11 odst. 4 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
26) §18a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §70 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §44 x 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
30a) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
31) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
32) Zákon č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32x) §39 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.
32x) §45a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 214/2006 Sb.
32x) Xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32f) Xxxxx č. 218/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
32x) §11 xx 14 zákona x. 155/1995 Xx.
33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
34) §131 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§157 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35a) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx.
37) §275 xxxxxxxx práce.
38) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) §3 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 463/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx.
39x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování shody xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady x o vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41a) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx zákona č. 479/2008 Xx.
41x) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) §38a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
42x) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
43) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §44a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
45) §44a xxxx. 4 písm. x) x b) xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx zákona č. 482/2004 Sb.
46) Zákon č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx vyznání a xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx.
49) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx.
51) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §5 xxxxxx x. 310/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
52x) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Sb.
52x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
52c) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx institucích.
52d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52f) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

52x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/1982 Xx., vyhláška č. 77/1965 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
54) §141a xxxxxxxx xxxxx.
Vyhláška č. 140/1968 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 197/1994 Xx.
55) Zákon č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §11 xxxxxxxx xxxxx.
58) Zákon č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
59) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) §273 xxxxxxxx xxxxx.
61) Například §21 xxxxxxxx xxxxx, §18 zákona č. 1/1992 Sb., ve xxxxx zákona x. 217/2000 Xx., §20 xxxxxx x. 143/1992 Xx., o platu x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2000 Xx.
62) Zákon č. 118/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
64) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx řádu.
67) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
68) §266 xxxxxxxx xxxxx.
69) §7 xxxx. 3 zákona x. 71/1967 Sb.
70) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §33 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
71x) Xxxxxxxxx §8 trestního xxxxxx.
72) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72x) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
73) §67 xxxxxxxx xxxxx.
74) §138 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§155 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
76) §2 xxxxxx č. 73/2011 Xx.
77) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb. x zákona x. 190/2009 Xx.
78) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §52 xxxx. h) xxxxxxxx xxxxx.
80) Xxxxx č. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
81) §2 xxxxxxxx práce.
82) §3 xxxxxxxx práce.
83) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
84) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx.
85) §356 xxxxxxxx xxxxx.
86) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
87) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
88) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
89) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., ve znění xxxxxx č. 366/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
91) §111 xxxxxxxx xxxxx.
92) Xxxxx č. 418/2011 Sb., x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx.

93) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §178b xxxx. 4 xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

96) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x společných xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx soudržnosti, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx rozvoj venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006.

99) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx sociálním xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1081/2006.

100) §3 xxxx. 7 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx.

101) Zákon č. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

102) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

103) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

104) Xxxxxxxxx xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

106) Xxxxxxxxx §163 x 164 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §63 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

107) §319a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.

108) Xx. 50 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx dne 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

109) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.