Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o zaměstnanosti

435/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy §1

Hlava II - Základní ustanovení

Státní politika zaměstnanosti §2

Účastníci právních vztahů §3

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání §4

Vymezení některých pojmů §5 §5a

HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA §6 §6a

HLAVA IV - ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST §7 §7a §8 §8a

HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB §9 §9a §9b

HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ §10 §11 §12 §13

ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE §18 §19 §20 §21

Zájemce o zaměstnání §22

Evidence zájemců o zaměstnání §23

Uchazeč o zaměstnání §24 §25

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání §26

Evidence uchazečů o zaměstnání §27 §28

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání §29

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání §30 §31 §32

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání §33

Volná pracovní místa §34 §35 §36 §37 §37a §37b §38

HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI §39

Oznámení a námitky §39a §39b §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §45 §46 §47 §48 §49

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci §50 §50a §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE §58 §58a §59 §60 §60a §60b §61 §61a §62 §63 §64 §65

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu §66

ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §67 §68

Pracovní rehabilitace §69 §70 §71 §72 §73 §74

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením §75

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením §76 §77

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce §78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce §78a

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce §79 §80 §81 §82 §83 §84

ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ §85 §86

Informační povinnost zaměstnavatele §87 §88

HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §98a §99 §100 §101

HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ §102

HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ §103

ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE §104 §105 §106 §107

HLAVA II - REKVALIFIKACE §108

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání §109 §109a §109b

Rekvalifikace zaměstnanců §110

HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY §111

HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Veřejně prospěšné práce §112

Společensky účelná pracovní místa §113

Překlenovací příspěvek §114 §115

Příspěvek na zapracování §116

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program §117

Poskytování příspěvků §118 §119

HLAVA V - SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ §119a

HLAVA VI - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI §120

HLAVA VII - PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE §120a

Aktivace poskytování příspěvku v době částečné práce §120b §120c

Výše příspěvku v době částečné práce §120d §120e §120f

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE

Základní podmínky §121

Povolování výkonu činnosti dítěte §122

Obsah a časové vymezení povolení §123

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte §124

ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138

Přestupky §139 §140 §141

Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob §141a §141b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §142 §143 §144 §145 §146 §147 §147a §147b §147ba §147c §147ca §147d

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §148

Závěrečná ustanovení §149 §150

Účinnost §151

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 382/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 109/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 112/2006 Sb. - Čl. XL

č. 124/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 264/2006 Sb. - Čl. L

č. 213/2007 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. LX

č. 306/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 382/2008 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. XI

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVI

č. 149/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. X

č. 367/2011 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XLIII

č. 1/2012 Sb. - Čl. II

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXII

č. 101/2014 Sb. - Čl. IV

č. 136/2014 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VI

č. 203/2015 Sb. - Čl. II

č. 88/2016 Sb. - Čl. VI

č. 93/2017 Sb. - Čl. II

č. 206/2017 Sb. - Čl. II

č. 222/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 327/2017 Sb. - Čl. II

č. 210/2019 Sb. - Čl. IV

č. 365/2019 Sb. - Čl. II

č. 248/2021 Sb. - Čl. II

č. 75/2023 Sb. - Čl. V

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXIII

č. 408/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 437/2012 Sb.; č. 219/2014 Sb., č. 170/2015 Sb.; č. 207/2017 Sb.; č. 28/2022 Sb.

INFORMACE

435

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejímž xxxxx je dosažení xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx proti nezaměstnanosti.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení

§2

Státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) sledování x vyhodnocování situace xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx prognóz a xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkami xxx čerpání pomoci x Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx,

x) tvorbu x xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxx lidských xxxxxx xx úseku xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozvojem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdrojů xx úseku xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) poskytování informačních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxx, s xxxxxxx xxx ohledu xx jejich rasový x etnický původ, x osobami se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx postavení xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzům, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a dalších xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ztížené xxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

x) usměrňování zaměstnávání xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx se xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxx xxxx s dalšími xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, zejména x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x České republice xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx xxxxx")75).

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxx republika, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx;2) fyzickými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x za stejných xxxxxxxx xxxxxxx,3) xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx4); xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů5); pro xxxxx §87 odst. 1 x 3, §93, §102 odst. 2 x §126 xx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž

1. xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, do něhož xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vydaných xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx z obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx závod xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx xxxx obě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou ovládající xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx právních předpisů6) xxxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx rodinný xxxxxxxxxx7) xxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx zacházení x xxxxx diskriminace při xxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx

(1) Účastníci právních xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xx xxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx zaměstnání.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx80). Právo xx zaměstnání xxxxx xxxxxxxx odepřít x xxxxxx pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, sociálního xxxxxx, xxxx, jazyka, xxxxxxxxxxx xxxxx, věku, xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxxxxxx stranách xxxx politických xxxxxxx, x odborových xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pohlavní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,8) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. x státního xxxxxx Xxxxx republiky adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx,

2. x xxxxxxx,3) který xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx místa, xxx xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxx,3) xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, adresa místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. x cizince3), xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx karta"), xxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu72a), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxxxx x

1. nezbytné xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 let,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xxxxx x uchazečem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx; tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x Xxxxxx práce - krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxxx Xxxxx práce xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

7. jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx náboženských, nebo xxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přípravou xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doba prezenčního xxxxxx xx vysoké xxxxx9), x xx xxxxxx prázdnin, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akademického xxxx,

x) xxxxxxxxx prací práce, xxxxx xx znaky xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx x xx konána

1. xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx umožňují xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxx xxxxxx vydanými xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxxxx karet; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky vyžadováno.

Pro xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zprostředkováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pracovní síly xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx fyzické xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. zdržovat se x místě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci nebo xxxxx x

2. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného stážisty102)

1. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxx převeden x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxx xxxxx odštěpný xxxxx xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx101) xxxx xxxx xxx xxxx obchodní korporace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely §87 xxxx. 1 x 3, §89 odst. 4 a §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedení.

XXXXX III

PŮSOBNOST XXXXXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx usměrňuje a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávají jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje zpracovávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na trhu xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx pracovních xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx lidských zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v programech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx trhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zaměstnanců k xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxx tvorbě x xxxxxxxxxxx spolupracuje xx správními úřady x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x úvahu návrhy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx práce. Národní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x povolání,

4. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

5. další xxxxx související x xxxxxxxxx,

x) poskytuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dotace, xxxxxxxxx xxxx zadávajícím xxxxxxx xxxxxxx, údaje z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

h) xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx98) xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxxxxx, x x tom, xxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, xxxx-xx xxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx unie99); x žádosti xxxx xxx uvedeno ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xx žádost xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x účel, xxx xxxxx xxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zaměstnání, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, cizinců, xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli zaměstnanecké xxxxx, volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx evidenci xxxxxxxx x xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

x) vydává a xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxx §14,

x) posuzuje xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxx xx tato xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx předkládá Evropské xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx o xxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx povinností vyplývajících x pracovněprávních předpisů xxxxx §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx78).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. i) xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x evidencí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxx ministerstvem a Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx, xxxxx pro ně xxxxxxxxx z tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx; xxx jiné xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx uložené xxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx uchovávají xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

§6a

(1) X xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvo může xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxx příspěvkové organizace. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací listině. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx,

x) předmět xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vymezení xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

e) xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace zřízené xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatek xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx nástupcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx vypořádání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx listinu. Nerozhodne-li, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx, s xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x ministerstvo xx xxxxx příslušné x xxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx x x výkonu práv x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku České xxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo. Xxxxxxxx xxxxxxxx označení zřizovatele xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx název, sídlo, xxxxxxxxxxxxx číslo a xxx, xxxxx x xxx xxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

XXXXX XX

XXXX XXXXX X XXXX PŮSOBNOST

§7

(1) Xxxxxxxxxxx členění Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx76).

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vytváří Úřad xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx zdravotně postižených x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx sbory xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rekvalifikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxx na zaměstnání x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx rehabilitace osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7a

(1) Úřad práce xxxx xxxxx úkony xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxx xxxx xxxx činit prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77), x xxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti činit xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx prostřednictvím. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx Xxxx práce. Xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pověřené xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností, x xxxx xx xxxxx xxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xx skutečně xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, určí-li Xxxx xxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 73/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§8

Úřad xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx x programů xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnavateli x xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbě x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx práce x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na podporu x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxx x muži x ženami, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx národnost, rasový xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx jde x přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přípravě x práci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx nových pracovních xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b), včetně xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxxxxx x opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx příjemci těchto xxxxxxxxxx,

x) zřizuje školicí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střediska,

j) xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§8x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x přijímá opatření xx ovlivnění poptávky x xxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx správními xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x muži x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ztížené postavení xx xxxx práce, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzům, x xxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a podporuje xxxxxxxx a opatření xxxxxxxxxxx s rozvojem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zájemcům o xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx poradenské, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx příspěvky x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, kulturní, sportovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3; xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předává xx centrálních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xx xxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx12) údaje

1. x xxxxxx xxxxxxx osoby x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vyřazení x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx,

2. x tom, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx,

3. x xxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x tom, zda xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx účastnit xx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. x xxx, xxx bylo xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání,

6. x xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 3, x xxxx x ukončení xxxx xxxxxxxx,

7. x xxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33), xxxx s xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§3 odst. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx uvedenému x §3 xxxx. 3 xxx xxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx určitou xxxx dohodu x xxxxxxxx činnosti na xxxx určitou,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x), xxxxxx ukládání xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnických x fyzických xxxx, x xxxx byli xxxxxxx, potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx pracovních xxx x rozvoje xxxxxxxx xxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

r) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx zákona x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Místní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X SOUČINNOST XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx xxxxx (§21).

(2) Xxxx úhrady xx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx14) x xxxxxx právními xxxxxxxx14a). Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXX XX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxx na zaměstnání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx chce x může pracovat x x práci xx uchází, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx15) (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), na zprostředkování xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx dalších xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§11

Fyzická xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zvolit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx území České xxxxxxxxx, xxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§12

(1) Účastníkům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které

a) xxxx xxxxxxxxxxxxx charakter,

b) xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) odporují xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, politických postojů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx80), xxxx informace, které xxxxxxxx dobrým xxxxxx, x osobní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxxx x xxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§14

(1) Zprostředkováním xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x práci xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro zaměstnavatele, xxxxx hledá xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx pracovních příležitostí.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx považuje, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx síly.

(3) Zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) právnické nebo xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx práce").

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx17) xx xxxxxx zprostředkování zaměstnání x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxxx18) tím není xxxxxxx; tyto osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx 3 x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §87 xxxx. 2 xx 4.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxx práce x xxxxxxxxx usazeného x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx dále xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb18) xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, s nímž xxxxxxx pracovněprávní xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x c). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolupracují xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xxx xxxxxx situace xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx práce mohou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx i na xxxxxxx dohody x Xxxxxx xxxxx (§119a).

§15

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx zaměřuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, schopností a xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výběr xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zaměstnání a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx silách.

§16

Xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx nepovažuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacími xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx médií x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi zaměstnavateli x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx lze získávat, xxxxxxxxxxx a sdělovat xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.19)

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxxxxxxx pouze xx souhlasem osob, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx osobních údajů x fyzických osobách, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x dobách zaměstnání xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povolení Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x fyzických xxxxxxx, xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x dobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19)

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX POBOČKAMI ÚŘADU XXXXX

§18

(1) Xxxxxxx pobočky Xxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvou, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x území České xxxxxxxxx do zahraničí x ze xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnání xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx zprostředkovávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx.20)

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskými xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§19

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx jako uchazeč x xxxxxxxxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxx poučit xxxxxxx x zaměstnání x uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxx xx pokyny xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Fyzická xxxxx xx právo na xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, je xxxxxxxxxx,

x) xxxxx zakládá povinnost xxxxxxx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,21)

b) xxxxx xxxxx pracovní doby xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,22)

x) xxxxx xx sjednáno xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x

x) které xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx možno xxxx xxxxxxxxxxx, schopnostem, xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) a d), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. a), x) x x) x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx činí xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx22).

(3) Pro xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx podle §79 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní způsobilosti.

§21

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx sdělit xxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a dále xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx ze zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxx xx doložit lékařským xxxxxxxx23) registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, posudkem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb24) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx poskytovatel").

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx za xxxxxx xxxxxxxxx svého zdravotního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx vyšetření

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb určeného xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx23), xxxxx

1. žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75), xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x nástupu xx xxxxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxxx rekvalifikačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb23), pokud xxx o posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, registrujícím poskytovatelem24).

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx psychologickému xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je-li to xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx poskytuje xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx xxxx x případě xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, na jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx nebo xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx uvedou

a) xxxxx xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxx povolených xxxxxxxx x

x) xxxxx požadované xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxx §56 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně.

(7) Xxxxxxx x zaměstnání, kterému xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx nemoci xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [§5 xxxx. h)].

(8) Uchazeči x zaměstnání, který xxxxxxx xxxx schopen xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx ošetření nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxx, xxxx registrující xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx žádost potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Závazný xxxx xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx potvrzení x ošetření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Náklady spojené x posouzením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, psychologickým xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x vydáním xxxxxxxxx x ošetření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 hradí Úřad xxxxx.

§22

Xxxxxxx o zaměstnání

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zájem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za tím xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx x může xx xxxxxxxxxx rekvalifikaci.

(2) Xxxxxxx x zaměstnání xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx zájemců o xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx neposkytuje krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx vedení v xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx údaje týkající xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx zpracování.

§23

Evidence zájemců o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx zájemců x xxxxxxxxxx obsahuje zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx x xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x jeho zdravotních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje x evidence xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx statistické xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx územním xxxxxx xx bydliště, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce zařazena xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxx xxxx

x) v pracovněprávním xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxxx 3 x 6,

x) osobou samostatně xxxxxxxxx činnou; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx27) xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx osoby vykonávajícím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx práci, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx představenstva xxxx správní xxxx xxxxxxx společnosti vykonávajícím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měsíční xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx výdělkem (odměnou) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 přesáhne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vykonávajícím mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx družstvo xxxxx, xx kterou xx družstvem odměňován x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx (odměnou) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx poslancem Evropského xxxxxxxxxx,

x) členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxx odměny jako xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx funkce vykonávají xxxx xxxxxxxx členové,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) členem xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, viceprezidentem xxxx členem Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Veřejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx totalitních režimů, xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, členem Národní xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxxx arbitra,

o) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,29) x xx x xxxx, xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx soustavně se xxxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, nebo

s) fyzickou xxxxxx xxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterou

a) xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xx ve xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x 6 xxxxx xx porodu, xxxx

x) xx xxxxxxxxx ve xxxxxx stupni32a), x xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxx výdělek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) výkon činnosti xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx odměna xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx xx období, za xxxxx xxxxxxxx, nepřesáhne xxxxxxxx minimální mzdy.

Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx oznámit xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx dokládat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx připravující na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) zaměstnáním xxxx xxxxx výdělečnou činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx32g) x délce xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx oznámit při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx povolání.

(5) Podmínkou xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) x je zprostředkováno xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx stavu (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxx zařazení x xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx je neposkytnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (§17 xxxx. 2).

(8) Překážkou xxx zařazení a xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxx zaměstnání (§20) xxxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx s fyzickou xxxxxx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33).

X xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce.

§26

Xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx fyzická xxxxx o zprostředkování xxxxxxxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x §25 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxxxxxx, získaných xxxxxxxxxx zkušenostech, xxxxx x xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce rozhodnutí.

Xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osvědčuje uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Ve xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na krajskou xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Uchazeč x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti uchazeče x zaměstnání z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx vydání potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx nemoci xxxx xxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xx xxx xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Uchazeč o xxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx (§24) x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nedohodnou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx, xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx zprostředkovávat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx lze xxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§29

Ukončení xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vedení x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v §25, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x) a x), a to xx základě osobního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx některý x důvodů pro xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx zjistila, že xxxxxxx o zaměstnání xxxxx způsobilý být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx způsobilosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§30

Vyřazení x evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx některá ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §25, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 písm. x) až x), x uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §25 xxxx. 3,

2. xx xxxxx stanovené x §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx a xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání, xxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnosti x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxx práci.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nastoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§109), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výcvikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rekvalifikaci xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx závěrečnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 5 měsíců, xxxxxxx nabídku krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx (§33 odst. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2012 Xx.,

x) odmítne se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu (§21 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření (§21 xxxx. 3), xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx (§31).

(3) Xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nelze vydat xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených

a) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x x), xxxx xxx xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx znovu zařazen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v odstavci 1 písm. x) x x xxxxxxxx 2, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx lékařského posudku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xx neplní,

b) xxxxxxxxxx doporučené zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx,

x) xx nedostaví xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §21, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§32

(1) Při xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx podpory v xxxxxxxxxxxxxxx a podpory xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xx povinna po xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§30) zablokovat údaje xxxxxxxx se uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx nastanou xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx, péči o xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx plán xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovení postupu x časového harmonogramu xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx. Individuální xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 měsíců. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx vedení x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánu, jeho xxxxxxxxxxx x vyhodnocování, x xx x xxxxxxxxx stanovených krajskou xxxxxxxx Úřadu práce, x plnit xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx místa

§34

Zaměstnavatel xxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sám xxxx xx pomoci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx které může xxxxxxxxx informace x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxx uchazečů x xxxxxxxxxx a zájemců x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx místa x jejich xxxxxxxxxxxxxxx (§37). Volnými xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxx xx hodlá xxxxxxx dočasně přidělenými xxxxxxxxxxx agentury xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx32c), xxx u místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Živnostenský úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx32d).

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb.

§37

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vede evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovního místa, xx xx určení xxxxx práce a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx na xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx délku. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx ubytování, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxx.

§37a

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obsahují xxxxx xxxxxxx x §37.

(2) Xxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků93) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx93) a xxxxxxxxxx xxxx státních zaměstnanců, x současně jde x pracovní xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx to, že xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx může s xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx až xx 10 dnů.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxx volné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na dostatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxx xx centrální evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx může x xxxxxxx xx situaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé až xx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx podání žádosti x xxxxxx modré xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, den, xxx bylo xxxxxxxxxx x žádosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty x den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty xxxx xxx, kdy xxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x den xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxx vydána; rovněž xxx sdělí ministerstvu xxxxxxxxx o prodloužení xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx zrušení xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo do xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v období xxxxxxxxxx 4 měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx dostatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsadit xxxxx,

x) na majetek xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx x tento xxxxxxx doposud xxxxx xxxxxx,

x) zaměstnavateli xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Státním xxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx inspektorátem xxxxx x období xxxxxxxxxx 4 měsíců xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx xxx 50 000 Xx xx xxxxxxxxxxxx součinnosti při xxxxxxxx.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Sb.

§38

Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx pracovní xxxxx nabízí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zveřejňuje, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx diskriminačního xxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x pracovněprávními (§126 xxxx. 2) x jinými právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx mravům. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxx §37 rovněž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 000 Kč xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§126 odst. 2), za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxx oblastní inspektorát xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xx uchazeč x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§41) zaměstnáním xxxx jinou výdělečnou xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx alespoň 12 xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx zaměstnání"); xxxxxxxxxx-xx xx xxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, o poskytnutí xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxx, x xxxxx má xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

(2) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání,

a) xx kterým byl x době xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx se x xxx xxxxxxxxxx práci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx xxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skončen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §301a xxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx způsobem79),

c) xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx ke xxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx přiznána, xx x právním xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx některé z xxxxxxxx podle §25 xxxx. 3, nebo

e) xxxxx xx xx xxx, x němuž xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x postavení xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. c) xx x) x x); x výši xxxxxx xxxx odměny xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřen xxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxxxxxx.

(3) X podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx přiznává xxxxx §50 xxxx. 3 věty druhé,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedoložil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§50) xxxx xxxx x xxxx xxxx důvodné pochybnosti,

e) xxxxxxxxx x námitkách xxxxx §39a xxxx. 3,

x) xx xxx xxxxx xxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce o xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxxxx, xxx xx nevydává xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx x zaměstnání doručit xxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x její xxxx. Xxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení námitky. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, která xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vydá xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx byly námitky xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§39x

Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§40

(1) Nárok xx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx uchazeč o xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx (§109) x xx dni, x xxxxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

(2) X xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Podpora xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dob uvedených x §44 xxxx. 1.

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze tuto xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxx vedení x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§25 xxxx. 1 x 3) x krátkodobým xxxxxxxxxxx. Překrývají-li xx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx zaměstnáním xxxx xxxxx výdělečnou činností x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§72),

x) xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 xxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XX (úplná xxxxxxxxx)3a), xxxxx x uchazečem x zaměstnání trvale xxxx a společně xxxxxxxx náklady na xxx potřeby; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x osobu, xxxxx se xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx35a), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx35b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v průměru xxxxxxx 20 xxxxx x kalendářním xxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx osobu mladší 10 let, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx96) osoby xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx97), xxxxx si tato xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx97).

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, potvrzením x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokladem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx x podporu v xxxxxxxxxxxxxxx je uchazeč x zaměstnání povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx vztahu xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx x činností podle §25 xxxx. 3 xxxx zda xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, to neplatí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx bytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx vedením bytového xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx druhé x xxxxxxx poskytování podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx vzniku.

(3) Úřad xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx údaj x

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) době xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého výdělku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx odstupné, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, a

f) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnání požádá x poskytnutí podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přizná se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení zaměstnání xxxx xxxxxxxxx činností.

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx při xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xx podpůrčí xxxx. Xxxxxxxx doba xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xx 50 xxx xxxx 5 xxxxxx,

x) xxx 50 xx 55 xxx xxxx 8 xxxxxx,

x) xxx 55 xxx xxxx 11 měsíců.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx délku xxxxxxxx xxxx xx xxx uchazeče x xxxxxxxxxx dosažený xx xxx podání žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu

a) xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6,

x) xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Uchazeči x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx dobu trvání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3, xx xxxx, po xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. c) až x) x s), xxxx xx se xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxx obchodním xxxxxxx bytového xxxxxxxx, x xx xxxx, xx kterou xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

§45

Nárok xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§29), nebo

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání (§30).

§46

Xx xxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx

x) xx xxxxxx uchazeč x zaměstnání pobírá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x tohoto xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx [§44 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 x x xxxxxx důvodu xx xxxxxx vyplácena podpora x nezaměstnanosti,

c) xx xxx xx xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx některé z xxxx uvedených v §25 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxx by xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxx nebo odměny, xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xx pověřen obchodním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x z xxxxxx xxxxxx xx nebyla xxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx xxx rekvalifikaci (§40, §72 odst. 5 x §74 xxxx. 2),

x) xxxxx.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§48

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x posledních 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx celá xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx získal xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32g) v xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, má xxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx po celou xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x délce kratší xxx 6 měsíců, xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti xx zbývající xxxx xxxxxxxx doby. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)].

§49

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxx doba, xx xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx alespoň 9 xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo výdělečnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skončil xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx36) nebo xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatnou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sjednaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podmínka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. a)].

(2) Xx xxxx 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnáním xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxxx x xxxx vedení x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání (§25 xxxx. 1 x 3) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

§50

(1) Výše xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxxxx,37) xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx zjištěn a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx;38) pokud xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatňovaly xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx pro právní xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, zjistí xx xxx xxxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti x podpory při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.38)

(2) Xxxx podpory x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx21) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx sazba xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činí xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx doby 65 %, další 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 50 % a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání sám xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx. Xxxxxxx-xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx více xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Vykonával-li uchazeč x zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx více xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x částky, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (výdělků) x vyměřovacího základu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx nahoru.

(6) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 0,58xxxxxxx průměrné xxxx x národním hospodářství xx první až xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxx podána žádost x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx 0,65xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(7) U xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx příspěvek34) x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (§39), xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 věty xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50a

§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§51

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx 2 xxxxxx xx xxxx 0,15xxxxxxx, xxxxx 2 xxxxxx xx xxxx 0,12xxxxxxx x xx zbývající podpůrčí xxxx 0,11xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx podána xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) splnil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxx náhradní xxxx x tato doba xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bez xxxxx zavinění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřovacího základu, xxxx

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx ve xxxx 0,14xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §50 xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání stanovenou x §39 odst. 1 písm. a), xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xx postupuje x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §44b xx xxxxxxx v české xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx splatné po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, a xx nejpozději x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx. Výsledná xxxxxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxx nahoru.

§54

(1) Zjistí-li xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, xxx od xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a doplatí. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odepřeno xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx náleží xxx xxxxxxx stanovených podmínek xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x pozdějšímu xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká uplynutím 5 xxx xxx xxx, od kterého xxxxxxxx nebo splátky xxxx xxx poskytnuty.

§55

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, že podpora x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiznána xxxx xx poskytována ve xxxxx částce, než x xxxx náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx o zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytována xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, než xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxx nesprávně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx o zaměstnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x poskytnuté výši.

§56

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnutou podporu x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že skončení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvá x xxxxxx,

x) příslušným xxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxx xxxxxx výdělečných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x je xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxxx poskytovány dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit Xxxxx xxxxx xx xxxx, po kterou xx jejich poskytování xxxxxxxx x dobou

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 6,

x) pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx32b), xxxx

x) xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z účasti xx xxxxxxxxxxx pojištění x titulu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 5 let xxx xxx jejich xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx ciziny, xxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, k jejíž xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxx xxxxxxxx mzdy xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§58

(1) Agentury xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx agentury xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxx xx úhradu, xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uživatele xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§58a

§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 125/2023 Sb.

§59

(1) Xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx volných xxxx, xx xxxxx xx požadováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) jejich xxxxxxxxxxx, jimž zprostředkovávají xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx statistické účely xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

x) xxxxx volných xxxx, xx xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxx §119a,

c) xxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx byli xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u uživatele, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX-XXXX) xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx110) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uživateli.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) x e).

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání vydává xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx svéprávnost, bezúhonnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx fyzická xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx odejmuto povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx x důvodů podle §63 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx g) xxxx xxxxx §63 xxxx. 3 nebo 4, x xx x xxxx, kdy x této xxxxxxxxx xxxxx nastaly xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx, plná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeny xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala nepřetržitě xxxx než 6 xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Doklady xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců.

(8) Xx odborně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxx x oboru, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx zprostředkování zaměstnání xxxx v xxxxx, xxx xxxxx xx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx soustavný xxxxxx výkon činnosti x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx, xxx který xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxxx. Odbornou praxi xx fyzická osoba xxxxxxx získat x xxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Podmínkou vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2, 4 xx 6 x 8 fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, x xxxxxxxx 4 xx 6 fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 musí splňovat x právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. X případě právnické xxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) xx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání splňování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 6 a 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce pouze x jedné právnické xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx týdně; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx uvedených v §14 odst. 4 xx ministerstvo oprávněno xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx, xxxxx existuje důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x neoprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti. Při xxxxxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx9b).

(13) Xxxxxxxxx vydání povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, odpovědnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx by představoval xxxxx xxx odejmutí xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 písm. x). Podmínka xxxxx xxxx první xxxxx xxxx xxx odpovědného xxxxxxxx, osobu, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádající xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxx odpovědným xxxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu u xxxx právnické xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spáchán takový xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx.

(15) Xx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturami xxxxx považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,

a) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§60x

(1) Xxxxx podmínkou xxx xxxxxxx povolení xx zprostředkování zaměstnání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vydané xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx x současně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů39a) xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx odpovědného xxxxxxxx x požádat x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx Policii České xxxxxxxxx, zpravodajské služby xxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxx je při xxxxxxxxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dodržování xxxx xxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) a §61 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 2 písm. x) x xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x xx celou xxxx jeho platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxx a identifikačním xxxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx, a xxx-xx x podnikatele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 15 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx této lhůty, xx se xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasí.

§60b

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx poskytnout xxxxx xx výši 1 000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxx xxxxx je podmínkou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxx výkon zprostředkování xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx složením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádající xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx, stává xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx povolení xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se použijí xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x povolení xx zprostředkování zaměstnání xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) předmět xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxxxxxx (§14 odst. 1), xxx kterou xx xxxxxxxx žádáno,

d) xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx připojit

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx jím xxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xx xxxxxxxx x ustanovením xx xxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx-xx x xxxxx statutárního xxxxxx, pokud takový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pracovní xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxxx.

(3) Fyzická osoba xx xxxxxxx v xxxxxxx o povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) místo x předmět podnikání,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx prací, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádáno.

(4) Fyzická xxxxx xx povinna x xxxxxxx připojit

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) adresu svých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §60 xxxx. 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ověřené xxxxx40), pokud zákon x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) nestanoví xxxxx. X cizojazyčných xxxxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx překlad xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx. Případné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě změny xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §60. Xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §62 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx9b) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx v §14 odst. 1 xxxx. x) samostatně.

(8) Xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.41)

§61x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxx pohybu služeb9b) xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

§62

(1) V povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a druhy xxxxx, xxx které xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a místa xxxxxxxx,

x) xxxxx zprostředkování x xxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xx xxxx 3 xxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 3 měsíce x xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx formou, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §63 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx fyzické xxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxx vydání xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání,

b) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx92), která spočívá xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání,

c) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

5. opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxx inspekce xxxxx xxxxxxxxxx při kontrole,

d) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx výkonu činnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona92),

f) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba o xx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b, 308 xxxx §309 odst. 2, 3, 5 xxxx 6 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxx xxxxxx x odnětí povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx x), odstavce 3 xxxx 4, xxxx xxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx vydáno, xxxxx xxxxxxxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolení x xxxx úřední.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odejmutí povolení xx zprostředkování zaměstnání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dočasného xxxxxxxxx x výkonu xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje údaje xxxxxxx x §62, xxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxx jejích pracovišť x xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx92) výkon činnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veřejně xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 písm. a) xx e) x x §61 xxxx. 3 xxxx. a) xx d) xxxxx xxxxxxx čísla, data x místa xxxxxxxx, xxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

§66

Zprostředkování zaměstnání formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x výkonu xxxxx xxx xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xx rozumí uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a agenturou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce u xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXX POSTIŽENÍM

§67

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "osoby xx xxxxxxxxxx postižením") se xxxxxxxxx zvýšená ochrana xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxx stupni32a) (xxxx xxx "osoba x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx x prvním xxxx druhém xxxxxx88), xxxx

x) xxxxxxxxx znevýhodněnými (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu; osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx však xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x).

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx stav, který xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx a podstatně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schopnosti, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, že je xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) posudkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx x omezeních v xxxxxxxxxx jejího pracovního xxxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx určeny výhradně xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby učinit xxxxxxxxxxxxx xx doby, xxx nastanou xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx zpracování.

Xxxxxxxx rehabilitace

§69

(1) Osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečuje krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx příslušná podle xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisky nebo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x udržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x hradí xxxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rehabilitace xxxxxxxx xxxxxxx poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xx volbu xxxxxxxx, volbu xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, teoretickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkování, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x součinnosti x xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx práce; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 3).

(5) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx x xxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx, xxxxx přestaly xxx xxxxxxxxxxx. Zařazení xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilostí; krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxx zahájení, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx její ukončení.

(6) Xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo zaměstnání, xx xxxxxxxx §101, 245 x 246 xxxxxxxx práce; ustanovení §103 xx 106 xxxxxxxx xxxxx x §28 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx42a) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx individuálního xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx nákladů xxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx o zabezpečení xxxxxxxx rehabilitace xxxxx §69 odst. 1 xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx rehabilitace xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxxxxx pracovní rehabilitace,

e) xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaných podmínek,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, než náležela, x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohody.

§71

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx

x) xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,43)

b) xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzy.

§72

(1) Xxxxxxxx k xxxxx je cílená xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místo x x xxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxx nutných pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx příprava xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxx xxxxx; příprava x práci může xxx prováděna x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75 a 78a), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxx,

x) xxxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností,

e) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx, u xxx xxxx příprava k xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxx nepobírá xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx (xxxx) xxxx náhradu xxxx (xxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxx x v případě, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxx uhradit xxxxxxx na přípravu x xxxxx xxxxxx xxxx. X přípravě x xxxxx prováděné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§72 odst. 2 xxxx. x)] uzavírá Xxxx práce xx xxxxxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx k práci xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob, výši x podmínky xxxxxx xxxxxxx na přípravu x práci,

e) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob xxxxxxx získaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx [§72 xxxx. 2 xxxx. b) a x)] xxxxxxx Úřad xxxxx s xxxxx xxxxxx písemnou dohodu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 dále obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikační x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x práci,

c) místo x způsob provedení,

d) xxxxxx teoretické a xxxxxxxxx přípravy.

(3) Náhrada xxxxx náležející v xxxxxxxxxxx x přípravou x práci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xxxx. x) x x), se xxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

§74

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rekvalifikační kurzy. Xxxx kurzy xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekvalifikace (§109).

(2) Osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důchod xxxx xxxx (xxxx) xxxx náhradu xxxx (xxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxx x x případě, xx xxxx osoba xxxx vedena v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které zaměstnavatel xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx práce. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje Xxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být takovou xxxxxx obsazeno xx xxxx 3 let.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx osobu x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx zaměstnavatel xx xxxxxxx jedné dohody x Xxxxxx xxxxx 10 x více xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pro xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx místa pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx zachyceny xxxxxx nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx celním xxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x na penále xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, x výjimkou případů, xxx xxxx povoleno xxxxxxxx xx splátkách x xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx daně. Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x) bodu 3.

(4) Xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx podnikání xxxx xxxxx a xxxxxxx činnosti zaměstnavatele x

x) xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xxxxx §147b Úřad xxxxx xxx, pokud xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnou zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx práce. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx potvrzení xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytně xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx pro osobu xx zdravotním postižením xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, od xxxxxxx xxxx pracovní xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou se xxxxxxxxxx postižením,

e) xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx obsazeno xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx dne, do xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx, pokud mu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce podle §5 xxxx. e) xxxx 3, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx46).

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx pro osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§76

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Příspěvek xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx zaměstnavatel nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x na xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxxx a není x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splátek nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx daně. Xxxxx výše příspěvku xxxx xxxxx xxxxxxx 48&xxxx;000 Xx xx xxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pracuje xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele,

b) xx zaměstnance v xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

c) jmenný xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx čísla x xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) doložení xxxxxxxxxxx, xx zaměstnanec, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doklad x účtu zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx §147b Xxxx xxxxx sám, xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx a zprostí xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 předložením xxxxxxxxx xxx, nesmí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dokladů, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x posouzením žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

(6) Dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 3, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a

h) xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx práce xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx kázně, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvodem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx46).

(8) Nevrácení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(9) Xxxx xxxxx může uzavřít xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 až 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x případě xxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx, základní xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informaci, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx délku, x

x) xxxxx provozních xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx poskytnout příspěvek xxxxx §76, x xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx první xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx chráněném xxxx práce

(1) Xxxxxxxx xxx práce je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x xx kterými Úřad xxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xx zaměstnavatele xx xxxxxxxxx trhu xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejímž xxxxxx xx sídlo zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxx obvodu má xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xx čtvrtletním přepočteném xxxxx za kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ke dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvku xx podporu zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx z xxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx je jeho xxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx, x

x) v xxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx nejméně 80 % zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. zaměstnával xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx pracovištích, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx se zaměstnanci, xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx dohody x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

4. mu nebyla xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx 4, pokud xxxx uložené xxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 Xx x pokud zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx uzavírá xx xxxx 3 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx práce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmět xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností x rámci rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hospodaření,

d) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, které xx podle předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx podmínky zaměstnávání xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, z xxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx uzavřena,

c) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx x průběhu účinnosti xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx podmínky, které xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx, a xx xxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. informace o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnávání xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxxxx x členění xxxxx §67, xxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx došlo xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx doloženým xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx podle §78a odst. 5 xxxx. b),

2. informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením pracujících xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxxxxx nebo mimo xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx sjednaných dohodou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo přestal xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx, jestliže zaměstnavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx v xxxxxxxx 2 písm. d) xxxx 3,

x) po 2 po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 2 xxxxxx x počíná běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xx uplynutí xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx x služby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §81 xxxx. 1.

(10) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu zaměstnanců x zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jejímž xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx x měsíční xxxx 75 % prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17, xxx-xx o osobu xx zdravotním postižením xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), x xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx platy xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) srážek xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §236 xxxxxxxx práce, nebo

c) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx poskytnuté zaměstnanci xxx překážkách x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavateli x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx paušální xxxxxx 1 000 Xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 odst. 2 na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx čtvrtletí, za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zaměstnavatel xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 17 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxx x). Zvýšení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xxxx pracoviště zaměstnavatele xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením x xx xxxxxxx přidělen x výkonu xxxxx x uživateli.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx čtvrtletně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx podmínky, xx k xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxx xxxxxxxxx daňové nedoplatky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celním úřadem, xxxx nedoplatek na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy

a) xxxx xxxxxxxx splácení xx splátkách x xxxxxxxxxxxxx není v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx posečkání xxxx, xxxx

x) součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhl 10&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uhradil xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které o xxxxxxxxxx příspěvku xxxx, xxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §147b xxxxxxx Xxxx práce xxx, xxxxx xx k xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx zprostil xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx; uhrazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx doložit.

Příspěvek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3. Xxxx xx příspěvek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu 12 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx xx xxxxx xxxxx zaměstnanců, kteří xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnával xx dni nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx této xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, data xxxxxx a skončení xxxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 písm. x).

(6) Xxxxxx-xx o poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, více zaměstnavatelů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx více zaměstnavatelů, xxxxxxxxx se podle xxxx první. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx pracovní poměr x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vynaložené xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx xxxxxxxxxxx sčítají.

(7) Příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

x) xx kalendářní xxxxxxxxx, xx kterém xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxxx jiný příspěvek, xxxxx výše se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených prostředků xx xxxx xxxx xxxxx xx zaměstnance, xxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sebe xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§117),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§76),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx x místě výkonu xxxx xxxxx (§126 xxxx. 3), xxxx

x) xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx je osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

(8) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4,

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx nedoloží, xx xxxx osobami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7 příspěvek xxxxxxxxxx; současně xxxx xxx splněny podmínky xxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo neodvedenému xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistnému xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx nebudou prokazatelně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx práce podle §5 xxxx. e) xxxx 3 a xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(9) Příspěvek je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3 xxxx x xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10 zaniká xxxxxxxxx 5 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(12) Xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx asistentů v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavateli, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu hodin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pracovními xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx asistentů x xxxxxxx, xx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx

1. dopravu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xx

1. pořízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. přizpůsobení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pořízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo hlukových xxxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Pro účely xxxxxxxx 12 písm. x) xx za xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mzdové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 518/2004 Xx.

(14) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 12 i daň x přidané xxxxxxx x zaměstnavatel není xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx provozní xxxxxx xxxxxxxxxx místa.

(15) Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(16) Ministerstvo xxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. b), xxxxx jde x xxxx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, prokazuje-li splnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) zaměstnavatel xxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx. b) zjišťoval xxxxx §147b Úřad xxxxx, pokud mu x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx souhlas a xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx.

(17) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12 800 Xx. Xxxxx xxxx nařízením xxxxxx maximální částku xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx

§79

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vhodných xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx míst pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxxx přizpůsobováním pracovních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

c) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením (§67 xxxx. 2),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx než 25 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx. Povinný podíl xxxx 4 %. X xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxx uzavřel xxxxxx x uznání zaměstnavatele (§78), nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odebíráním xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx samostatně výdělečně xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx kombinací xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až c).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxx pro účely xxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx výrobky x xxxxxx xxxx xxxxxx zadané xxxxxxx xxx do výše xxxxxxxxxxxx 28násobku xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce (xxxx jen "limit") x x xxxxxxx, xx nejpozději do 30 kalendářních dnů xx zaplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx plnění vloží xx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §84.

(4) Xxxxxxxxxxxx-xx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx osobami xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx podílu stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx měl xxxxxxxxx, 2,5xxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(2) Xxxxx do xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 15. xxxxx následujícího roku xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §81 odst. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.50)

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx písemně ohlásit xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo vede x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním postižením xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx evidence je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obsahuje xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§5 písm. x)] zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §81 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxx xxx "dodavatel") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxx výrobků, služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx zakázek xxx daně x xxxxxxx xxxxxxx započitatelnou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. b),

c) xxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx realizovaná xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx odebraných xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §81 odst. 2 xxxx. b),

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatel výrobků, xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx jejich xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXX

§85

Xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky uvedený x §3 odst. 3.

§86

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx takovéto xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž územním xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxx (§37).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele

§87

(1) Xxxxxxxx-xx do xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2), rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvedený x §3 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. a) xx e), j) x l) až x) a x §98a, x kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx karta, je xxxx zaměstnavatel povinen x xxxx skutečnosti xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Úřadu xxxxx, x to xxxxxxxxxx v den xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx kartu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kartu xxxxxxxxxxx, x tím, xx tato informační xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx skutečnost, na xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx modrá karta xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxxxx usazeným x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyslán na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx větě xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx zaměstnancem xxxxxxxx x výkonu práce x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx107) xx stejném xxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxx změnu těchto xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx nahlásit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx nastala xxxx xxx se x ní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů informovat xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx práce na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 větě xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta,

a) xxxxxxxxxxx do práce, xxxx

x) ukončil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá xxxxx, x v případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x důvod ukončení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, nejpozději xx 45 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo modré xxxxx, x x xxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §92, xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxxx ukončil zaměstnání.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXX XXXXXXX

§89

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx zaměstnání a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx x platné xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx být přijat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx potvrzení xx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x době xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxx jako xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx zaměstnán xx pracovní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx obsaditelných držiteli xxxxx xxxxx, kterou xxxxx x žádosti, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx prodloužit x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxx x §95 xx 97.

§90

X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, x kterého xx xxx zaměstnán, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxx xxxxx uvedené x §87 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásilek,

c) xxxxx cestovního dokladu x název orgánu, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x §95,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx práce x xxxx, xx xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx vykonáváno,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx82), na xxxxx xxxxxxx bude zaměstnání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání povolení xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx104),

x) další doklady, xxxxxxxx xx xxxxxxx x charakteru xxxxxxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, k jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx předkládají x xxxxxxxxxxx znění x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx smlouva, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákoníkem xxxxx xxxx xxxx xxxxxx základního pracovněprávního xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx sjednané xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx dovolené v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§86) x

x) xxxxx pracovní xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se nevyžaduje xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §95 x 97.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx na xxxx 2 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx práce,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §95, x xxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx vydává,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu82), xx jehož xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání.

§93

Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx mu bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxx cestu xxxxx §42 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxx udělena modrá xxxxx, zaměstnanecká karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx.

§94

(1) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96, které xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx než 6 xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxx nepřekročila 6 měsíců x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx sobě xxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nejdříve 3 xxxxxx a xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx §95 x 97 .

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx (§91 odst. 1). Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxxxx xxxxxx náležitosti jako xxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 3. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx cizince x nadále zaměstná.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasné závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§95

(1) Povolení x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx, xxxxx zaměstnavatelem je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxx uzavřením smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících x této xxxxxxx, xx tuzemská xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx projednat s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce zejména xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxxxxx x zaměstnání xxx xxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

(4) Xx-xx xxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 dočasné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx volné pracovní xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxx xxxxxxx xxxxx (§92 xxxx. 1).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 4 se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vyžaduje x x xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx období. Činnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx určitou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o pracovní xxxx, podstatně xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 9 měsíců x kterémkoli xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ujednané xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx odměna xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx základní xxxxx xxxxxxx minimální mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 hodin. X případě xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxx 15 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou informaci x právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx dále vyžaduje x x případě xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx období za xxxxxx zvyšování xxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), avšak xx xxxx nejdéle 6 xxxxxx. Xxxx období xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx potřebnou pro xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xx 26 let xxxx zaměstnávaného xxxxxxxxxxxxxxx x časově xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx mezi školami xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx účastní,

c) o xxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxx je Xxxxx republika vázána,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxx xx za xxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,3)

x) xxxxx je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republik,51) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§98

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx práce cizince

a) x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx příslušníkem člena xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,51)

x) xxxxx xxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 7 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx 30 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxxxx x výkonného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx xx 26 xxx xxxx, sportovce xxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky zboží xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx provádí xxxxxx xx základě obchodní xxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, x xxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x v případech xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) akreditovaného x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx civilním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxx,52)

x) xxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx (§5),

x) xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,18)

x) xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene x), x) xxxx x) nebo x xxxxxxxx, který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

m) který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie52b),

n) který xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx, výzkumný xxxx xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c),

x) xxxxx xxxxxx střední nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx v konzervatoři xxxxx školského zákona xxxx vysokoškolské vzdělání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx9),

x) xxxxx xx území České xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a je xxxxxxxxxxxxxxx převedený xx xxxxx Xxxxx republiky xx dobu xxxxxxxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx, xxxx

x) jehož xxxxx práce xx xxxxx Xxxxx republiky xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx práce u xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Informaci o xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx95).

§99

Povolení k xxxxxxxxxx xxxxx vydat cizinci,

a) xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx požádal x xxxxxxx mezinárodní ochrany, x to xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany,

b) který xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx pro vydání xxxxxxxx x zaměstnání,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x nich xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zaměstnavateli xxxx x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce, zastřené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxx 50000 Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§100

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx vydáno,

c) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx povolením x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku práce, vyslání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx x skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

§101

Podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.41)

XXXXX III

EVIDENCE XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX

§102

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce vede xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, xxxxx nastoupili xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxxxx cizinců, u xxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx k zaměstnání xxxxx §98 xxxx. x) xx e) x j) xx x) x x §98a. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v §92 xxxx. 3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků (§3 odst. 2) x rodinných příslušníků xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx uvedené x §91 odst. 1 xxxx. x), x), x), e) x x) a xxxx xxxxxxx těchto fyzických xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, dobu, xx xxxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x na xxxxxx jim xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x den xxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zaměstnavatel, který xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx §95 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx vyplývajících x této xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §91 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x), dále pohlaví xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxx3) cizince na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx zaměstnávání xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx x xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx sdělovat, xxx dají-li x xxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXX NÁRODNÍCH XXXXXXXX X XXXXXXX ZAMĚSTNÁVÁNÍ

§103

Pokud xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízením, vůči xxxxxxx xxxxx a x xxxxx rozsahu Xxxxx republika této xxxxxxxx využije. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx dotčeného státu.

XXXX XXXX

XXXXXXX POLITIKA XXXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OPATŘENÍ X XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxx zaměstnanosti. Aktivní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx; podle xxxxxxx xx trhu práce xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx.

(2) Nástroje, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) rekvalifikace,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) veřejně prospěšné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxxxxx,

x) příspěvek při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx rovněž

a) poradenství, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikačních předpokladů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx x části xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání (§119a),

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti (§120).

(2) Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx náklady spojené x xxxxx činností.

(3) Xxxxxx xxxx Úřadem xxxxx x odborným xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx písemně x xxxx v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) obsah a xxxxxx poradenské xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxx, pokud nedodrží xxxxxxxx podmínky, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx poradenství x xxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx, xxxxx hradí Xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

V xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x náklady xx nové xxxxxxxx x opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§107

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx financována x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.46) X xxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x celostátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů a xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovat xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx x xxxxxxx příspěvkovým xxxxxxxxxxx.

(3) Příspěvky xx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozšíření xxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejího udržování xxxx obnovování. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x získání kvalifikace xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx žádnou kvalifikaci xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x dosavadní kvalifikace, xxxxxxxxxxx stavu, schopností x zkušeností xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktických xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx profesního vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52d),

x) xxxxx x xxxxx xxxxx vzdělání, který xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení52e) xxxx xxxxxx škola s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52f), xxxx

x) zařízení xx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52g),

(xxxx jen "rekvalifikační xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx udělena akreditace. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx x způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx musí být x xxxxxxx s xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnou kvalifikaci105). X xxxxxxx akreditace xx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx trhu xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodne x odejmutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rekvalifikační zařízení xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx,

x) není xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající úroveň xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x odejmutí akreditace.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení x rekvalifikaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx základě xxxxxx x Úřadem xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx x xxxx v xx být xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx budou xxxxxxxx o zaměstnání xxxx zájemci o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) náklady rekvalifikace, xxxx a způsob xxxxxx úhrady,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx odpovědnosti xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxx x podmínky jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rekvalifikační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x změnách v xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do xxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx odejmuta x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rekvalifikačního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx uskutečňuje na xxxxxxx dohody mezi Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx uplatnění xx xxxx práce. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x může xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx písemně a xxxx v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je rekvalifikace xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prokázaných xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxxx xx vhodného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, které bude xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrnou část xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o vypovězení xxxxxx.

(3) Úřad xxxxx xx povinen v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46).

(4) Porušení xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx rozpočtové kázně46).

(5) Xxxxx rekvalifikace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§109x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x za xxx xxxxxx si xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§108 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce o xxxxxxxxxx cenu zvolené xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx potvrzení o xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rekvalifikačnímu xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx. Xxxx práce xxxx xxxxxx xxxx rekvalifikace xxxxx po dobu, xx xxxxxx je xxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání.

(5) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud uchazeč x zaměstnání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx 30 kalendářních xxx xx předložení xxxxxxx x úspěšném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo výcvikové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikačním xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bez vážných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přesáhnout xxxxxx 50 000 Xx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§109b

Pro xxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jako xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §109 nebo 109a, x xxxxxxxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§110

Rekvalifikace xxxxxxxxxxx

(1) Rekvalifikace xxxx xxx xxxxxxxxx x u zaměstnavatele x xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Rekvalifikace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem a xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxx, zvýšení nebo xxxxxxxxx kvalifikace xxxx Xxxx xxxxx uzavřít xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx rekvalifikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx. Jestliže pro xxxxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rekvalifikace,

f) doba xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob ověření xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rekvalifikace, xxxx a xxxxxx xxxxxx úhrady,

h) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud mu xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx náležely, a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx dohody.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx rekvalifikován,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

d) doba xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v získání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx době x xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši průměrného xxxxxxx. Mimo pracovní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx pokud xx xx nezbytné xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx zabezpečení.

(5) X xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxx vykonávané práce x zaměstnavatele byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikace. X tomto xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx.54)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x zaměstnavatele, xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,55) hmotně xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx školení zaměstnanců xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxx účely investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x praktické vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxx poskytnuta zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Hmotná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínka xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx první platí x pro poskytnutí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx školení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových pracovních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců na xxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxx Xxxx práce. Xxxxxx podpora na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x).

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx vytvořena,

c) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx úhradu xxx xxxxxxx podporu použít,

e) xxxx a termín xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hmotnou xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx část, pokud xxxxxxx xxxxxxx nevyčerpá x dohodnutém xxxxxxx, xxxx pokud mu xxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, a xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x období 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx §5 písm. x), a xxxxx x podmínky vrácení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vypovězení dohody.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podpory rekvalifikace xxxx xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, způsob x xxxx jejího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx bude dohodnutý xxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikován xxxx xxxxxx,

x) druhy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx použít,

g) xxxx x termín xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podporu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx, x lhůty x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení pokuty xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x), x lhůtu a xxxxxxxx vrácení hmotné xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohody.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx a v xxxxxx x poskytnutí xxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx xx uplynutí xxxx let, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx investiční pobídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55).

(9) Hmotná xxxxxxx xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xx uvedený x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxx xxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a bude xxxxxxxxxxx odvodem za xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.46)

(11) Územní oblastí xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,11) x xxxx xx investiční xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx vytvořené pracovní xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti na xxxx investiční xxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí hmotné xxxxxxx a xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením.

(13) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Veřejně xxxxxxxxxxx pracemi se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívající xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úklidu x údržbě xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxx, x pracovnímu xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx. Pracovní příležitosti xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx xxxxx, který xx ně xxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx pracovní místa, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhrazuje na xxxxxxx xxxxxx s Xxxxxx práce x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx účelná xxxxxxxx xxxxx může Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxx více xxx 5 pracovních xxxx, xx Úřad práce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx x kalendářním xxxxxx předcházejícím xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nezaměstnaných xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx maximálně xxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku a xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx x kalendářním xxxxxx předcházejícím dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxx dosahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x České republice xxxx je vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrné xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx výše vynaložených xxxxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přijatého xx xxxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx z vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 24 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případě xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx průměrné xxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§114

Překlenovací xxxxxxxxx

(1) Překlenovací xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx nejvýše 0,25násobku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx příspěvku lze xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne uzavření xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1. Výši xxxxxxxx xxxx za xxxxx až třetí xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Překlenovací xxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx období x xx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x služeb x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na dopravu xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx provozována samostatná xxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxx objekt xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxx x přidané xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx plátcem xxxx xxxx, xxxxxxxx se xxx x přidané xxxxxxx xx provozní xxxxxx.

§115

§115 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 248/2021 Sb.

§116

Příspěvek na zapracování

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx Úřad práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx x zaměstnání, kterému xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx věnuje zvýšenou xxxx (§33).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx práce a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx maximálně xx xxxx 3 měsíců. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx fyzickou osobu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§117

Xxxxxxxxx xxx přechodu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x ním uzavřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx program x x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.22)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příspěvek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§118

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x předmět xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx

x) xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx účtu x xxxxxxxxx ústavu.

(3) Xxxxxxxxx xx poskytuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančním xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §147b Úřad xxxxx xxx, xxxxx mu x tomu xx xxxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx Xxxxx práce. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx skutečnému stavu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x posouzení xxxxxxx.

(4) Místně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xx zřízení (§113 xxxx. 1 věta xxxxx) xxxx xxxxxxxxx (§113 xxxx. 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §112 až 116 xxxx 117 se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§119

(1) O poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad práce xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů6) xxxxxxxx dohodu.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxx příspěvku xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x termín xxxxxxxxxx příspěvku,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek příjemce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx část, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xx&xxxx;116 xxxx 117 x případě, xx xx xxx poskytnut x období 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální práce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ujednání x vypovězení xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxx x dohodě xxxxxxx x další xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.

(4) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvodem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx46).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119x

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálního xxxxxxx xxxxx (§33 xxxx. 2) a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx na trhu xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavírá Xxxx xxxxx s xxxxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx agentuře xxxxx poskytnout xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 500 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx maximálně 6&xxxx;250 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x sdíleném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxx doba nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx agentura xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajskou pobočku Xxxxx práce ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x agenturou xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxx,

3. xxxx přijat xx zprostředkovaného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání,

g) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx,

x) druh xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxx sjednané xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxx xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx x dohodě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně46).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) způsob předávání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x x spolupráci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání.

HLAVA XX

XXXXXX PROGRAMY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§120

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mezinárodních xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxx skupin xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx je stanovení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Cílené programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx podporu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x pracovnímu uplatnění xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnut xxxxxxxxx až xx xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxxxxxxxx x x jinými xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VII

PŘÍSPĚVEK X XXXX XXXXXXXX PRÁCE

§120a

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce se xxxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxxxx udržení úrovně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxx §120b. Xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx nejvýše 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 trvá xxxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xx nastala překážka x práci xx xxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx částečné xxxxx (§120c).

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§120x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Poskytování příspěvku x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomika Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx charakterizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx minulým x xxxxxxxxxx vývojem, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx108) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx moci.

(2) Xxxxxxxx vlády vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx v době xxxxxxxx práce na xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů,

b) státní xxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx poskytován, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §120c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nařízením xxxxx může xxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanovena xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §120a xxxx. 1.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§120x

(1) Příspěvek x xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx některé z xxxxxxxx v xxxxx xxxxx §207209 zákoníku xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §120b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxx ve výši xxxxxxx 80 % xxxxxx průměrného výdělku x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvržené xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx překážek x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx zaměstnance xxxxx xxxxxx zaměstnavatele se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx týká xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxxxx uplatněno konto xxxxxxxx doby xxxxx §86 a 87 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx se dále xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §120e odst. 7,

x) xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§120x

Xxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné práce

(1) Xxxxxxxxx x době xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nepřiděluje xxxxx, a xx xx xxxx 80 % náhrady xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci podle §120c xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník tohoto xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx o pojistném xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hradit xx xxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxx měsíčně 1,5xxxxxxx xxxxxxxx mzdy v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx třetí xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxx §120e xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx mzdy xx xxxxx až xxxxx čtvrtletí vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx109), x xx x xxxxx měně.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmět xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člení-li xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců xxxxx zaměstnavatele, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx-xx se zaměstnavatel xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxx částečné práce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx podle §120b xxxx. 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnut,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx

1. xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx poskytován, xxxxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx uvedených x §52 písm. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxx ukončeno, xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx počtu kalendářních xxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. na xxxxxxx xxxxxx uzavřené x Úřadem xxxxx xxxxxx zaměstnancům, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx aktivit zabezpečovaných, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx práce jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§110),

3. x xxxxxx poskytování příspěvku x době xxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxx účel xxxx prostředky poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx programů x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx vydaného podle §120b xxxx. 1 xxxxxxxxxx členům, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx mezi xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje x xxx jim neposkytl xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx x xxx x xxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účtu zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti krajské xxxxxxx Xxxxx práce, x jejímž obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxxxxxxxxxx, který podal xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu109) Xxxxx xxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx zaměstnanců s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx má xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnut, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx trvající xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx příspěvku x době částečné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) počtu rozvržených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

x) počtu hodin xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §120c xxxx. 1,

f) evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxxxxxx práce,

g) výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnanců.

(6) Zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x měsíčním přehledu xxxxxxx na náhrady xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx Xxxx práce xxxx vyžadovat.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezd zaměstnanců xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

§120x

(1) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měsíčně x xx xxxxxxx xx 8 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx úplného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120e odst. 5 xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx vydá Xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx §120e xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxx Xxxxx xxxxx k xxxxxxx příspěvku v xxxx částečné práce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Nevrácení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx práce nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dotaci xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(6) Xxxxxxxxx x xxxx částečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, SPORTOVNÍ NEBO XXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXX

§121

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dítětem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx 15 xxx, xxxx

x) starší 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx jejího xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uměleckou, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), jen xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věku, xxxx pro xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx docházce xx školy a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, tělesný, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.57)

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x amatérských xxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, školské xxxxxxxx xxxx ústav xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních x souladu xx xxxxxxxxxxxx programy,

d) xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soutěžích, pokud xxxxx x činnosti xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx konaná x xxxxx xxxxxxxxxx výchovy x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dohodnuté xxx xxxxxxx xxxxxx, případně x xxx xxxxxxx xx xx, xxxxx xx nevykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vykonávat.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx vztahuje §101, 245 a 246 xxxxxxxx práce; ustanovení §103106 xxxxxxxx práce x §2 xx 8 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx42a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) X povolení xxxxxx xxxxxxxx dítěte (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx bylo xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx dítěte, x xxxxx xxxx nemá xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx58) x provádění xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx59) a propagaci xxxxxxx, služeb nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x činnost x xxxxxxxxx,

x) sportovní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxx zástupce dítěte; xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, který xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas xxxxxx x xxx, že xxxx činnost vykonávat, xx-xx dítě x xxxxxxx xx věk x rozumovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) lékařský posudek xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x časovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx je ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx povolení xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti x rozsahu xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a charakteristiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx u xxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bude xxxx činnost xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx škody na xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx dojít xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx škody způsobené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítětem xxxxx přesáhnout v xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,70xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx. Výši xxxxxxxx xxxx za první xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx upravující rozvrh xxxxxxxx a odpočinku x xxxxxxxxxx na xxxxxxx x druhu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejdéle xx dobu 12 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx právní xxxx rozhodnutí krajské xxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx. Bude-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx si xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx činnost xxx xxxx xxxxxx.

§123

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dítě xxxx xxxxxxx vykonávat xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxx xxxxxx dítě x určitou xxxxxxx, x xx xxxxxxx

x) 2 hodiny xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx délka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx přesáhnout 10 xxxxx,

x) 2 xxxxxx xx vyučovací xxx x 12 hodin xxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 7 hodin,

c) 7 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxx xxxxxx činnosti xx týden nesmí xxxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se považuje x xxxx xxxxxxxx xxx přípravu na xxxxx činnosti x xxxxx výkonu xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx musí xxx stanovena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxx 45 minut, xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 4 a xxx hodiny xxxxx x xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxx nezapočítává.

(3) Vykonává-li xxxx činnost xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sčítají; xxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxx, než xx xxxxxxx v odstavci 1.

(4) Dítě xxxxx xxxxxxx vykonávat x xxxx xxxx 22. x 6. xxxxxxx; xxxxx u xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxx doba, dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxx mezi 22.30 x 6. xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx odpočinek nejméně x xxxxx 14 xxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 jdoucích kalendářních xxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí dítě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení prodloužit xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, nejdéle xx xxxx 2 xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xx xxxxx žádat xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx posudek, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti konané xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx vyplývající.

(10) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Evidence obsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonnému zástupci xxxxxx x provozovateli xxxxxxxx. Xxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při důvodném xxxxxxxxx, xx x xxxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně, xxxx Úřad xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx učiněné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Úřadu práce xx povinna xxxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxx písemného nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxx rozhodnutí x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxx inspekce práce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §126 odst. 4 i celní xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x §127 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

§126

(1) Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

(xxxx xxx "kontrolovaná xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx62).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x v jakém xxxxxxx zaměstnavatel přiděluje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxxxx poskytován xxxxxxxxx xxxxx §78a x x nimiž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx inspektoráty xxxxx oprávněny vstupovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě pracovněprávního xxxxxx x zda xx xxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx úřady. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §87 a 88. Pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx (§3 odst. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §87, 88 x §92 odst. 3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx správního xxxxxx x uložení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §108 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxx xx vytváření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§111),

x) plnění xxxxxxxx xxxxxxxx celostátního xxxxxxxxxx (§120).

(2) Krajská pobočka Xxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx (§5). Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dočasné neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Uchazeč x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu.

(4) Xx postup xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx103).

§128

§128 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§129

Pro xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx čerpání prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx uplatňování xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy.64)

§130

§130 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§132

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx.

§133

§133 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§135

Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinna xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx, splnil-li xxxxxxxxxxxxx povinnost oznámit xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 věty xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(3) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož zaměstnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx, xx evidence zaměstnanců x xxxxxxxx ochranou, xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx nástupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnání xxxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xx oznámení x nástupu zaměstnance x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, x xx xx 8 kalendářních xxx xxx dne, xxx se x xxxx změně dozvěděl. Xxxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxx nahlásit den xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x dočasnou ochranou xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, a to xx lhůtě do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není povinen xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podle §123 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §93 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx uvést xxxxx věty první, x to xx 8 kalendářních dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxx ochranou xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx přestal xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců:

a) xxxxx x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx výdělečné xxxxxxxx zakládající účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu, název xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podnikání.

(6) Xxx xxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje

a) xxx xx fyzická xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) poskytované xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(7) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 jsou Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxx inspektoráty práce x Úřad xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) nástup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

b) xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x provedení xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§137

Xxxxxxx-xx orgán kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx učiněného xxxxx xx protokolu, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§138

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu, Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Přestupky

§139

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §87 xxxx 88 anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) umožní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3,

g) xxxx xxxxx, xxxxx xx zdržuje xx xxxxxxxxxx kontrolované xxxxx x koná práci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §132, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) nebo výkon xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) v xxxxxxx s §80 xxxxxx xxxxxxxx zaměstnávaných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši povinného xxxxxx stanovenou v §81,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxx zákonů,

d) nesplní xxxxxxxxxx xxxx registrační xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 nebo 2.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) nebo x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. c) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo h),

f) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx x) lze xxxxxx zákaz činnosti, x to xxxxxxx xx 2 xxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx přestupku xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zprostředkuje zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem poruší xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxx nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3, xxxx

x) zastřeně zprostředkovává xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx umožní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x rozporu x §80 nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §81,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx §136 odst. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b),

b) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), e) xxxx x), nejméně xxxx xx výši, nejméně xxxx xx výši 50&xxxx;000 Kč,

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxx uložit xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx na 2 xxxx.

§141

(1) Při xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §141b xxxx. 1 písm. b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oblastní inspektoráty xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob

§141a

(1) Za xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) nebo xxxxx §140 odst. 1 písm. c), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx umožnila xxxxxxx xxxxx nelegální xxxxx podle §5 xxxx. e) xxxx 3, poskytla v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako subdodavatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxx vzniká xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x nelegální xxxxx xxxxx §5 písm. x) bodu 3 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxx.

(2) X tom, xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxx xx ručitelem, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx inspektorát xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx rozhodoval x xxxxxx stupni, rozhodnutí. Xxxxxxx řízení podle xxxx první xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 je xxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx. Xxx xxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uložena pokuta, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nelze.

§141x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx podle §140 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění včetně xxxxxx90),

2. pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx21), xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xx x xx státu, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx se xx xx, xx dlužná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve výši xxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxxx xxxx91) za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3. Xx se za xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx 3 xxxxxx.

(3) Xx splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx, xxx umožnila xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, pokud o xxxxxxxxx práci xxxxx §5 xxxx. x) xxxx 3 tyto xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx náležité xxxx vědět měly x xxxxx.

(4) X xxx, xxx ručení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx a kdo xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx úřad inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx lze zahájit xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §140 xxxx. 1 písm. e).

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§142

Xx správní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx druhé tohoto xxxxxx se nevztahuje §79 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx67), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 2 xxxx. x) xx e), x) xxxx xxxxx §63 xxxx. 3 xxxx 4.

§143

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxxx z evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§30), o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci (§44), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpory x nezaměstnanosti x xxxxxxx při rekvalifikaci (§55), o xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx (§100) x x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx dítěte (§124 xxxx. 1 x 5) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§144

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.68) V xxxxxxx, že pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx dny sčítat, xxxxxxxx xx xx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§145

X případě, že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx práce, xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx projedná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxx vykonáváno, x xxxxxxxx x xxxxxxxx k zaměstnání xxx xxxx míst xxxxxx xxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hmotné podpory xxxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a předkládá xx xxxxxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1. Příspěvky , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpětně, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx poskytnutí, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příjemce povinen xxxxxxxxxxxxx neprodleně vrátit; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.46)

§147

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §81 se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx služební xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx100) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §80 x 81; povinnost xxxxxxx x §81 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx x obvodní xxxxxx xxxxx70), xxxxx jde x zaměstnávání báňských xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §80 x 81 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxx.

§147x

(1) Xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, x jehož xxxxx tuto povinnost xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx generální xxxxxxx Xxxxx práce. Xxxxx ustanovením není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx71a).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx státu zařazené x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zbavit xxxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxx generální inspektor Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx.

§147x

Xxxxxx orgány, xxxx x kraje x xxxxxx orgány, další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro zařazení x vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, její xxxx xxxx výplatu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx aktivní politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxx povolení x xxxxxxxxxx cizince, pro xxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx xxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxx x xxx kontrolní xxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx zdravotním postižením, xxxxxx způsobů xxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním postižením; xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§147ba

Zaměstnavatel, který oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx zaměstnancem podle §94 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx územní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§147x

§147x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§147xx

(1) Xxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů106) je Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx uvedeném x §92 xxxx. 3,

x) x písemných informacích xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §87 x 88.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx

x) x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx v §92 xxxx. 3,

b) x písemných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se cizinců x rozsahu uvedeném x §87 a 88.

§147xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§147x

(1) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit uchování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x všech dokumentů x spisů xxxxxxxxxx xx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx x dokumentů x spisů x xxxxxxxxxxx po xxxx 15 kalendářních let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx89).

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiznaný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nejsou xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx nově xx xxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxxxx xx první měsíc xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x zaměstnání, se xxxxxxxx xxx podpůrčí xxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx dobu 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělení x xxxxxx xxxxx x xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osoby xx xxxxxxxx pracovní schopností, xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx za osoby xxxxxxxxx znevýhodněné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Fyzické xxxxx, které byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx posudku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xxxx xxxxxxxxxxx, se xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považují xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 305/1991 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona č. 155/2000 Xx. a xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx xxx 2004 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x dohod x xxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x z dohod x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle §6a xxxxxx x. 9/1991 Xx., o zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 272/1992 Xx., xxxxx xxxx uzavřeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Pohledávky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx neevidují.

(12) Xxxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxx podle §24a xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 474/2001 Xx., xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx záloh xxxxxxxxxxxx x roce 2004 xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(14) Xxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nadále xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, i xx xxxxxxxx 30 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 14, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx dobu 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxx úkolů xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(18) Xx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Závěrečná ustanovení

§149

Úřady xxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Zrušuje xx:

1. Zákon č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx úseku xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 64/1991 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti.

4. Xxxxx x. 305/1991 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx x. 272/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 64/1991 Xx.

6. Zákon x. 369/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 474/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx x. 220/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 103/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx a rekvalifikaci xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx pobídek.

10. Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.

11. Xxxxxxxx č. 115/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 324/1992 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 21/1991 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 399/1992 Sb., kterou xx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a úřady xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 35/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zřizování společensky xxxxxxxx pracovních xxxx x vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

15. Xxxxxxxx x. 232/1997 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva práce x sociálních věcí Xxxxx xxxxxxxxx x. 115/1992 Xx., x xxxxxxxxx pracovní rehabilitace xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 242/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajícím více xxx 50 % xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§151

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx v. x.

Příloha č. 1 x zákonu č. 435/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Příloha č. 2 x zákonu x. 435/2004 Sb.

Příloha x. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 73/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mu x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §44 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, x xxxxx ke xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §43 odst. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání u xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Doba, po xxxxxx xxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vyřazen x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx uvedeného v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, se xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznány xx osoby zdravotně xxxxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, považují xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxx x nezaměstnanosti a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x výše podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítětem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona ke xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Sb., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. s účinností xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 220/2005 Xx., xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx, xxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedenou x §41 xxxx. 3 xxxx. x) x x) zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Xx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 213/2007 Xx. x účinností od 22.8.2007

Xx. LX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2007.

2. Xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrté kalendářní xxxxxxxxx roku 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

Xx. LX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx náhradní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx pobírání plného xxxxxxxxxxx důchodu xxxx 1. lednem 2010.

2. Xx fyzickou osobu, xxxxx je xxxxxxxxx xx třetím stupni x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx, xx považuje od 1. xxxxx 2010 xxx fyzická osoba, xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXVII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 306/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx překlenovacího příspěvku x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřených xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx jsou poskytovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx zaměstnání xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Zápočet xxxx vyřazení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §47 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolením ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným zařízením xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2 a 5 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx, xxxxx získalo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x neskončená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedly do 30. června 2009.

3. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni 30. xxxxxx 2009 plnili xxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009 xx Českou xxxxxx sociálního zabezpečení.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 3 xxxxxxx výkonu xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx provedená xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práce Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2008 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 479/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009, s xxxxxxxx xxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 31.12.2008 x bodu 5, který nabývá xxxxxxxxx od 1.1.2009.

Čl. XI

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x účinností od 4.7.2009

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 149/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. X

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx posuzování překážky xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 8 zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, platí po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 1. xxxxx 2015. Xx xxxx platnosti těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx považovány xxx účely zaměstnanosti xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x dohod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx x x dohod o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uzavřených do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vytvořené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxx 12 xxxxxx podle §76 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx čtvrtletí předcházející xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Pro xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx rozhodné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxx místa xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněné xxxxxxxx dílny.

11. Doba 12 xxxxxx podle §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a x prvních dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnávali v xxxxxxxxx přepočteném počtu xxxx xxx 50 % xxxx se xxxxxxxxxx postižením.

12. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx §308 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, uzavřených do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nevymožené do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xx xxxx uložení xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektoráty xxxxx. Správní řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxx se xxxxxxxxxx x 30 dnů.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x vydání povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60 xxxx. 7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jinak generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxxx §111 a xxxxxxxxx xx nástroje x xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxx §75 x 76, §112 xx 114, §116 x 117, xxxxx x příspěvek podle §78 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřeným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1, §102 xxxx. 3 a §136 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnaly xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, povinny xxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx x které xx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx, podpora xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b xxxxxx x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44b zákona x. 435/2004 Sb. xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxxx nebo kompenzace xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podpora xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxx sdělený Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx poštovním xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 435/2004 Xx. xx xxxxxxxx x na cizince, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 24.6.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx čl. II xxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 367/2011 Sb. považuje xx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2012, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vydaného xxxx 1. xxxxxx 2012, xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx povinného xxxxxx xx xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení o xxx, xxx ručení xxxxx §141a odst. 1 zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx §141b odst. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x jeho xxxxxxx xxxxx §78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na chráněném xxxxxxxxx místě xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

6. Doba 12 xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx investiční pobídky xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxx §6a xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí podle xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za poslední xxxxxxxxxx čtvrtletí předcházející xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx zaměstnávání osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2015 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2015.

2. Poskytování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2016 xx řídí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §78 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2016 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2017 xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Správní xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx činnosti xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vedením v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx §60b odst. 1 a 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx skončeno.

4. Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx; marným xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx podle §60 odst. 10 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx x osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx uvedení x §81 odst. 2 písm. b) xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xx xxxxxx příslušného kalendářního xxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.7.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecké karty xxxx xxxxx karty xxxxxxxxxx neskončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx podle §96 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxx místa x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na částečnou xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx chráněného xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu provozních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Poskytování xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §78 zákona x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx kalendářní čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx poskytován příspěvek xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle §78 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele, xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xx chráněném xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 4 zákona x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a zákona č. 435/2004 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Správní xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a do xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx investiční pobídky xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/2019 Xx. s účinností xx 6.9.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zaměstnávání osob xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2019 Xx. s účinností xx 1.1.2020

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož zaměstnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné ochrany, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxx §136 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě, xxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx dohody x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaměstnává zaměstnance, xxxxx je cizincem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx 1, xx xxxxxxx xx xxxxx §136 xxxx. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx cizincem xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, v xxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dříve xxx x den nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx i x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §136 xxxx. 3 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx přihlásit xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx zaměstnance, který xx xxxxxxxx požívajícím xxxxxxx ochrany, v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedeného Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §136 odst. 4 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx uvedená xx xxxx první neplatí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx skončí do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 75/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Xx. LXIII

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x řízení x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o níž xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §60b xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx složením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 15 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x prokázáním xxxxxxxxxxxx generálnímu ředitelství Xxxxx xxxxx a xx xxxxx účelem xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě x xxxxxxxx agentur xxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxx generálního xxxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, dokončí xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 234/2014 Xx., x xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x oddělení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nepojistných xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx agentur xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx sociálních dávek xxxxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx služebním poměru xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a nepojistných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ruší. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx představeného, xxx převést xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx platové xxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx.

9. Služební xxxxxx x Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předloží xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ne však xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx systemizace pro xxx 2024 jednotlivými xxxxxxxxxx orgány, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s převedením xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci podle xxxx 7 x xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 8.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 408/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxx 8 x 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 28.12.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 435/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

168/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

202/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 27.5.2005

253/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o inspekci xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

s xxxxxxxxx xx 14.7.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.10.2005

382/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 23.12.2005

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách

s účinností xx 1.7.2006 x xxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. n), §67 odst. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007 s výjimkou §41, 113 x 139, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 7.6.2006

159/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 72/2000 Xx., o investičních xxxxxxxxx aozměně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.7.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

213/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx zákona č. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

10/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských společností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Xx., x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), v xxxxxxx znění, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., x dobrovolnické xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

57/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 12.3.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008 x 1.1.2009

68/2009 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 435/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 22/2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 20.10.2009

149/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

347/2010 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

80/2011 Sb., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. ÚS 55/10 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

1/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2012

401/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

437/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 xx xxxx zrušení §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2012

505/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

306/2013 Xx., o xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

64/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

219/2014 Xx., nález XX xx xxx 9.9.2014 xx. zn. Pl. XX 52/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx §140 xxxx. 4 xxxx. f) xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Xx. x zákona č. 1/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 20.10.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

84/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

170/2015 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 12.5.2015 xx. xx. Pl. XX 55/13 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §41 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 367/2011 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.7.2015

203/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015 x xxxxxxxx §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.8.2015

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

317/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

88/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2016

137/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x. 131/2015 Sb.

s xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

93/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

207/2017 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 23.5.2017 xx. xx. Pl. ÚS 10/12 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.8.2017

327/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

210/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 6.9.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

365/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx v xxxx 2020 x o xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2020

285/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.2020

248/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022 x 1.4.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021

28/2022 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.1.2022 xx. xx. Xx. XX 43/18 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §60x zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx. II bodů 3 x 4 xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

216/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2023

75/2023 Xx., kterým se xxxx zákon x. 66/2022 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení v xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

125/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

173/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

408/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024 x 1.7.2024

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

418/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 94/33/ES xx xxx 22. června 1994 x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 96/71/ES xx dne 16. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx pracovníků x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Směrnice Xxxx 2000/43/ES ze xxx 29. června 2000, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s osobami xxx ohledu xx xxxxxx rasu nebo xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2000/78/ES xx dne 27. xxxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. července 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/54/ES ze xxx 5. července 2006 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x ženy x xxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/104/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx zaměstnávání. Směrnice Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x podmínkách xxx xxxxx x xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/52/ES ze xxx 18. června 2009 x minimálních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/41/EU xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx pro muže x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxx xx území členského xxxxx pro státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxx pobývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/67/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx pracovníků x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu ("xxxxxxxx o xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/957 ze dne 28. června 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 96/71/XX o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx.

2) §11 xxxxxxxx práce.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3a) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Například §3024 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §15a x 180f xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §42g xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx služeb.
10) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a území xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
12) Zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14a) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) Xx. 49 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
18) Xx. 56 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.
19) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 23. prosince 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1612/68 x xxxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §83a xxxxxxxx xxxxx.
23) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
25) §9 xxxx. 3 zákona x. 20/1966 Sb., xx znění zákona x. 548/1991 Xx.
§11 odst. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
26) §18a xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §70 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §44 x 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
30a) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
31) Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32a) §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) §39 xxxx. 4 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) §45a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 214/2006 Xx.
32x) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
32x) Xxxxx č. 218/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32x) §11 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
32x) §11 xx 14 zákona x. 155/1995 Sb.
33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
34) §131 x násl. zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§157 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35b) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce.
37) §275 xxxxxxxx xxxxx.
38) Zákon č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §3 xxxx. 2 písm. x) x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 463/1991 Xx., x životním xxxxxx.
39x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41x) §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx.
41a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) §38a xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
42x) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.
43) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §44a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
45) §44a xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., ve xxxxx zákona x. 482/2004 Xx.
46) Xxxxx č. 218/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb.
49) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
51) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) §5 xxxxxx č. 310/1999 Xx., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
52x) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Sb.
52x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
52x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
52d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/1982 Xx., xxxxxxxx č. 77/1965 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
54) §141a xxxxxxxx práce.
Xxxxxxxx č. 140/1968 Sb., x pracovních xxxxxxx x hospodářském xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/1988 Xx. x vyhlášky x. 197/1994 Xx.
55) Zákon č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
56) Zákon č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §11 xxxxxxxx práce.
58) Zákon č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
59) Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §273 xxxxxxxx xxxxx.
61) Xxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxx, §18 zákona x. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx., §20 xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 217/2000 Xx.
62) Xxxxx č. 118/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx řádu.
67) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění zákona x. 413/2005 Xx.
68) §266 xxxxxxxx xxxxx.
69) §7 xxxx. 3 zákona x. 71/1967 Xx.
70) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
71) §33 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
71a) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx zákona.
72) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72x) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
73) §67 xxxxxxxx xxxxx.
74) §138 x xxxx. zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§155 x xxxx. zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 73/2011 Sb., o Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
76) §2 xxxxxx x. 73/2011 Xx.
77) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 190/2009 Xx.
78) §3 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
80) Xxxxx č. 198/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (antidiskriminační zákon).
81) §2 xxxxxxxx práce.
82) §3 xxxxxxxx xxxxx.
83) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
84) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 409/2010 Xx.
85) §356 xxxxxxxx práce.
86) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) §136 xxxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) §39 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
91) §111 xxxxxxxx práce.
92) Xxxxx č. 418/2011 Sb., x trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx.

93) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Zákon č. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §178b xxxx. 4 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

98) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x společných xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006.

99) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

100) §3 xxxx. 7 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx.

101) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

102) §42k xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

103) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

104) Například xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

106) Xxxxxxxxx §163 x 164 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §63 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) §319a xxxx. 3 zákoníku práce

108) Xx. 50 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx v souladu x články 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx.

109) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

110) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 206/2010 Sb., x xxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxx (XX-XXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx sdělení.