Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.07.2017.


Nález ÚS ze dne 3.5.2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení §2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

185/2017 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

185

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 2/15 xxx 3. xxxxxx 2017 x xxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Xxxx Filipa, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Musila, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 6, xxxxxxxx xxxxx článku 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 x 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx 1. Městského xxxxx x Xxxxx, 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a 3. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx 6, x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x) xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 1 x §3 xxxx. 1 x xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxxxx.

XX. Ve xxxxxx se xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx článku 95 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Ústava“) a §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon o Ústavním soudu“), xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 23. ledna 2015, xx Městský soud x Xxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“) domáhal xxxxxxx ustanovení §2 x 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „zákon o veřejném zdravotním pojištění"). Xxxxxxxxxxx má xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx rozporná x čl. 1, 3 x x čl. 32 odst. 1 x 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“). Návrh xx xxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s řízením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx sp. zn. 10 Xx 18/2014. X xxxxxx xx xxxxxxxxx O. X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx (dále xxxx „XXX ČR“) xx xxx 24. xxxxxx 2014 č. j. XXX-14-01417998-X981, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx VZP XX Xxxxx, xxxxxxx pro xx. x. Prahu x Středočeský xxxx XXX ČR, (xxxx xxx „XX XXX XX“) x. x. XXX-1400578036-X877 xx dne 13. ledna 2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x XXX XX.

2. Xxx 23. xxxx 2015 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 6 xx zrušení xxxxxxxxxx §2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Obvodní xxxx xxx Xxxxx 6 xx rozporná x čl. 1 větou xxxxx, čl. 3 xxxx. 1, čl. 31 větou xxxxxx x čl. 32 xxxx. 1 a 2 Xxxxxxx. Obvodní xxxx xxx Xxxxx 6 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x občanskoprávním xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx. xx. 53 X 20/2012 ve xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx X. X. o xxxxxxxxx xxxxxx 682&xxxx;158 Xx x xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx návrh Obvodního xxxxx pro Xxxxx 6 xxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 2015 xx. xx. Xx. XX 24/15 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz ) xxxxxxxx podle §43 odst. 2 xxxx. b) ve xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxx Obvodnímu soudu xxx Xxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx. xx. Xx. XX 2/15 x xxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx; xx xxxxx xxx x xxxxxxx navrhovatele. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx v odmítacím xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení §2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx. Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

5. Xxxxxxxxxx §2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění:

„(1) Xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxxxx pojištěny:

a) osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

(xxxx jen "pojištěnci").

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx sídlo xxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx které mu xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx zaměstnavatele xx xxx účely zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx její xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, a u xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyňaty xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině x xxxxxxx xxxxxxxx (§8 xxxx. 4).“

6. Ustanovení §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

„(1) Xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx [§5 písm. x)],

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)],

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“

XXX.

Xxxxxxx návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx

7. X xxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx. xx. 10 Xx 18/2014 Ústavní xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx paní O. X. xx ukrajinskou xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx zaměstnána xx xxxx 2008, xxxxxxx xxxxxxxxx jí bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2013. X xxxxxxx xxxx 2012 paní X. X. xxxxxxxxxx x xxx 17. xxxxxxxx 2012 jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2013, xxx xxxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání [§48 xxxx. 3 xxxx. x) zákoníku xxxxx]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx dnem 31. xxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X. X. podle §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx xx xxxx X. K. xxxxxxxx xxxx (xxx). Xx xxx narození xxxxxx xxxxxxxx xxxx X. X. na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předtím xxx 18. xxxxxx 2013 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx §68 xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen „zákon o pobytu cizinců“); xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jí bylo xxxxxx xxx 19. xxxxxx 2013.

9. Dne 23. xxxx 2013 xxxxxx xxxx O. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX VZP XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Praha XXX XX xxx 18. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx X. X. x XXX ČR x zároveň xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. xxxxx 2013. Xxxxxxxxxx xxxx zdůvodněno xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §2 odst. 1 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx. Paní X. X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx rozhodl xxxxxxx VZP XX xxx, že rozhodnutí xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x novému xxxxxxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxx XXX ČR xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx šetření, zda xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X. X. xx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

10. Xxx 13. xxxxx 2014 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. x. XXX-14-00578036-X877), xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx X. X. na veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2013. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhému xxxxxxxxxx orgánu prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX XX xxxxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 2014 č. x. XXX-14-01417998-X981 xxx, xx xx podle §90 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xxxxxx a napadené xxxxxxxxxx potvrdil.

11. Xxxxxxx xx xxx 16. xxxx 2014 xx xxxxxxxxx xxxx O. X. x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. xx. 10 Xx 18/2014 domáhala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx VZP XX xx xxx 24. xxxxxx 2014 x.x. XXX-14-01417998-X981. Xxxxxxxx x ní xxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem a xxxxxxxxxxxxx závazky České xxxxxxxxx.

12. Městský xxxx x Xxxxx xx x xxxxx názorem xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx přerušil x obrátil se xx Ústavní xxxx x návrhem na xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

13. X odůvodnění svého xxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx žalobkyně xxxxxx x situaci, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní pojištění, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx pojistná xxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxx), xx xxxx pojištění ukončeno. Xxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx. Xxxx jí xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nadále xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx byla x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxx xxx xx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx to xxxx xxxxxxxxx stav umožňoval. Xxxxxxxxx tak podle xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx udělat, tedy xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Ta byla xxxx xxxxxxxx kladně, xxx xx poté, xx žalobkyně xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x porodem xxxxxx xxxx.

14. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutí xxxxxxxx xxxx, aby porod xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx stát (xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx porodům xxxxxxx vystupuje x xxxxxxxx je xx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. Případ xxxxxxxxx xxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastny. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx, xxx může xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxx vyžadující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyprší x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

16. Napadená xxxxxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxx xxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx x článkem 32 odst. 1, článkem 1 x článkem 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx totiž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx. Xxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxx x Praze xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx §2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx riziku xxx podle xxxx xxxxxx čelit xxx, xx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, která shora xxxxxxxxx nedostatky xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx chtěli xxxxx xxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxx návrhu Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 6

18. Xxxxxxx xxxx xxxxx návrh x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx vedeným x xxx xxx xx. xx. 53 C 20/2012 xx věci xxxxxxx - Ústavu xxx péči x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx x Xxxxx 4, příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx X. X. o xxxxxxxxx částky 682&xxxx;158 Xx x xxxxxxxxxxxxxx. X žalobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxx synovi X. X. x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

19. Xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx x x předmětného soudního xxxxx, xxxxxxxx O. X. xx ukrajinskou xxxxxx občankou, která x době xxxxxxxx x hospitalizace svého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx platného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx. X titulu xxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, a xx xx 1. xxxxx 2007 xx 30. xxxxx 2008, xxx xx její xxxxxxxxxxxxx odhlásil xxxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komplikací v xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxx xxxx žalovaná xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxx x matku x dítě, kde x xxxxxxx hrozícího xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx doplnit, že xxxx xxx již x páté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx mrtvé novorozeně“). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx D. X. proběhla xxxxxx, xxxxx x době xxxxxx trvání xxxxx xx sám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxxx povinnost pojistit xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx příspěvkové organizaci xxx vznikly náklady xx xxxx 682 158 Xx, které nyní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx.

21. Xxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx dítě xxxxxxxx v České xxxxxxxxx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nestalo, x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x §3 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx jmenovaného xxxxx xxxxx o ojedinělý xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních pojišťoven xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx výloh xxxx narozených xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x po něm xxxxxxxxxxx zdravotní péči.

22. Xx věci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx rodiny (xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x bratrem a xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x švagrové xx xxxxxxxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx zavinění v xxxxxx majetkové situaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxxx představující xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak x xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx popřen.

23. Závěrem xxxxxxx xxxx dodává, xx právě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, od xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx náklady xx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx sporu xx xxxxxxxxxxxx. Použití napadených xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závěru x pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx O. B.

V.

Vyjádření xxxxxxxxx řízení

24. Ve xxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx zaslal Xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.1

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

25. Poslanecká xxxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx omezila na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedl x přijetí xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xx návrh xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx vyslovily xxxxxxx xxx xxxxxx Parlamentu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

26. Senát xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zákonem č. 220/2000 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xxxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x zákonem č. 1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx výsledkem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění. Xxxxx xxxxxxxx popsal legislativní xxxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxx xxxxxxxxx norem, x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx rozhodl.

V.3

Vyjádření xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

27. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 16. xxxxxx 2015 usnesení číslo 195, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxxxx x legislativu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypracoval xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x aktivní legitimaci xxxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx meritorního xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx smyslu xxxxxx, xx Xxxxxxx soud x Praze x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rezignoval na xxxx xxxxxxxxx interpretovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx názoru, xx xxxxx zaměstnavatel žalobkyni x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx diskriminace, x žalobkyně xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxx upuštěno xx xxxxxxxx diskriminace x xxx xxxx xxxxxxxxxx následky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 198/2009 Xx., o rovném xxxxxxxxx a x xxxxxxxx prostředcích ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx zákon). Xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí XXX ČR je xxxxx názoru xxxxx xxxxx následkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx.

29. Xxxxx má xx to, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 a §3 odst. 1 x odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx Xxxxxxx xxxx x Praze xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a návrh xxx proto podán xxxxx xxxxxx neoprávněným xx xxxxxx §43 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 77/1998 Sb. Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx xx dne 23. xxxxx 2000 xx. xx. Xx. XX 39/2000 (X 39/20 XxXX 353) xxxx x xxxxxx xx dne 28. xxxxx 2006 sp. xx. Xx. XX 20/05 (N 47/40 XxXX 389; 252/2006 Sb.), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splněna xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxx. jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevyhnutelná xxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx použití.

30. Xxxxx dále xxxxxxxxxxxx, xx napadená právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxx, xxxxx je zcela x xxxxxxx s článkem 4 odst. 2 Xxxxxxx. Jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx regulaci, xxxxx reaguje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxx x xxxx x těhotenství. Vláda xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx umožňuje xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx, xxxx věcné a xxxxxxxxxxx realizaci článku 41 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx práv xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx zákonů.

31. Tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx po xxxxxxxxx xxxxx rozumně požadovat, xxx se vrátila xx svého xxxxxxxxxx xxxxx, vláda odmítá. Xxxxxxxxxx totiž, xx xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx jako jeden x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx měl xxxxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx x xxxx návrat xx xxxx domovského xxxxx. X x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxx je v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx otázkou sekundární.

32. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx úplné zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hrozbu xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxx pojištěných xx xxxxxxx zaměstnání. Xxxxx x výše uvedených xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxx zamítl.

V.4

Vyjádření xxxxxxx ochránkyně práv

33. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv (xxxx také „xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 23. února 2015; její vyjádření xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxx xxx 17. xxxxx 2015. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx jeden xx zásadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

34. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx „XX“). Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pobytu cizinců xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx podle xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxx. Pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.); xxxxxxxxxx navíc xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ cizinců xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx takto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxxxxxxx xxxxxx. Ochránkyně xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x otevření xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeným kategoriím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace, Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x část xxxxxxxx.

35. X xxxxxxx, x xxxxx vzešel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx uvedla, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx svobodná xxxxx okolností porodu. Xxxxx xx si x xxxx výrazné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x té xxxx xxxxxxxx z komerčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx jisté, xx xx s xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx těhotenství. Xxxxxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx domácí porod xxxx xx vlastní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x poporodní xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx matky či xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx statisíců korun.

36. Xxxxxxxxxx je přesvědčena, xx vyloučením žalobkyně x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx článku 10 xxxx. 2 Xxxxxxx a článku 8 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx (xxxx xxx xxx „Úmluva“). Xxxxxxxxxx, xx xxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx stát xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx článku 8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx samotná xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx automaticky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizinců x veřejného zdravotního xxxxxxxxx. X některých xxxxxxxxx cizinců xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx není ani xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x těch, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obecně x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měsíců, po xxxxxx uplynutí xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX.

37. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx x xxxxxxx, které xxxx garantovány xxxxxxxx xxxxx článkem 32 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx zdůraznila, že xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxxxx samotnou, xxx xxxx xx její xxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Úmluvy o právech dítěte.

38. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu diskriminace, xxxx je xxxxxxxxxx článkem 1 x článkem 3 xxxx. 1 Listiny x který xx xxxx upraven řadou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxxx XX.

39. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxxxxx xxxxxx diskriminaci xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx trvalého xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx „státní xxxxxxxxxxxx" xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxx z druhů xxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po pěti xxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Jak veřejná xxxxxxxxxx xxxx uvedla, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx EU, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx EU.

40. Xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Ochránkyně xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. ze systému xxxxxxxxxxx pojištění je x xxxxxx xxxxxxx x článkem 1 xx xxxxxxx s článkem 12 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx diskriminace xxx. Napadená xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XXX xxx hospodářská, xxxxxxxx x xxxxxxxx práva.

41. Xxxxxxxxxx postavení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminačního xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx. Xxx ochránkyně xxxxxxxxxx, xxxxxx obsažená x zákoně o veřejném zdravotním pojištění xx xxxxxxxxxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení x občany České xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx s nimi xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelném postavení xxxxxx mají prvky xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx ztrátou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x bez ohledu xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xx xxxxxxxx x nezaměstnaným xxxxxxx xx xxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

42. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ochránkyně má xx to, že §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxx xxxxxx mužům-migrantům, xxxxx pro zaměstnanou xxxx-xxxxxxxxx znamená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx narození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Ochránkyně xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx pohlaví patří xxxx podezřelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx, u nichž xx výrazně omezena xxxxxxx xxxxx co xx možností legitimního x xxxxxxxxxxxxxxxxxx rozlišování. Xxxxxxx xxxxxxxxx cíl xxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxx ochránkyně xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx intenzitu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxx přiměřené, xxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxx nadto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článkem 4 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x sociálním zabezpečení (č. 29/2003 Sb. m. s.). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak ve xxxx článku 4 xxxxxxx, xx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxxx, xxxx-xx smlouvou xxxxxxxxx jinak.

44. Stávající xxxxxx §2 x 3 zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxx ochránkyně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2011/98 xx dne 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro státní xxxxxxxxxxx třetích zemí x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníků xx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

45. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhověl.

VI.

Sdělení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx

46. XXX XX xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. července 2015, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem. Ústavnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonných ustanovení.

47. Xxxxxxx zdravotní pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx principu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx věcné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čerpat xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx na něm xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxx podmínky, a xx ani x xxxxxxx neplnění jeho xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx.

48. VZP XX xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nestojí x xxxxxxx řádu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx ni xxxxxxxx x kontextu ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx „zákon o azylu“) a zákona o pobytu cizinců, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

49. Je xxxxx xxxxxxxx rozlišovat xxxx právem xxxxxxxx xx zdravotní xxxx x xxxxxx pacienta xx zdravotní péči xxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxx žalobkyně na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxx. Xxxxx x zdravotních xxxxxxxx totiž nerozlišuje xxxx pacienty, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx samoplátci. Ačkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxxx službách odmítnout xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx §48 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx-xx x porod nebo x pacienta, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyně, xx xxxx neúčast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pouze xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx uhrazena x xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

50. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx XXX ČR xxxxx, že xx xxxxxxx situace xx xx žalobkyně xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx seznámena, xxxxxx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx.

51. K xxxxxxxx xxxxxxxx článku 31 Listiny XXX XX uvádí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx hospodářská, sociální x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx základě xx xxxxx xx xxxx domáhat. Nositeli xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči jsou x xxxxxxx x článkem 42 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx občané, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práv xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx dáno xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx účelem xxxxxxx xxxxx je xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx omezení účasti xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

52. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx článku 32 xxxx. 2 Xxxxxxx, XXX XX má xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx z xxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X kdyby xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx článkem Xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx ústavněprávního xxxxxxxx podrobena testu xxxxxxxxxxx.

53. XXX XX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx od všech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX XX xxxx xxxxxxxxxx, xxxx podle xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Evropskou sociální chartou, Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech ani Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace.

XXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

54. Xxxxxxx soud xx x xxxxxxx x §42 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxxxxx též vyjádření Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) x xxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxx uzavírání smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx x novorozeným xxxxx-xxxxxxxx, specifikace dostupnosti xxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osob, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které z xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pojistných xxxxx xxxxxx.

55. XXX xx xxxxxxxxxxx o xxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu čl. 31 xxxx xxxx Xxxxxxx x xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatku, neboť xxx xxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, xxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx těhotenství. XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxx spočívají x xxxxxxxxx pojistných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxx x xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx, xxx xxxx xx strany pojišťovny xxxxx přenos xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx riziko, xxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx řešit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx, xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x neumožňují, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těhotenstvím x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem o pobytu cizinců. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xx-xx x xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky přitom xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx sjednáno x xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozsahu zdravotního xxxxxxxxx xxxxx ČAP xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx“, přičemž tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x minulosti revidovány xxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxx Ministerstvem xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx se týče xxxxxxxxx xxx-xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nabízejí x možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, které lze xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx již xxxxxxx. V případě, xx xx toto xxxxxxxxx platně uzavřeno, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx, xx soukromé xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx produktů xxxxxx xxxx pojištění) je xxxxxxxxxx a dostupné xxx všechny xxxxxxx xxxxx, těhotné ženy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu.

VIII.

Ústní xxxxxxx

56. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx x xxxxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu rozhodl xx věci xxx xxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

57. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, že je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx x Obvodního xxxxx pro Xxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx obecný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64 odst. 3 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx), dojde-li x závěru, xx xxxxx, xxxxx má xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem (článek 95 xxxx. 2 Ústavy). Xxx. xxxxxxxxx kontrola xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článkem Ústavy, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), jenž xx xxx aplikován xxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxxx věci. Xxxxxx xxxx tzv. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projednávaného xxxxxxx xxxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxx“ se zde xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx především xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx použita [xxxx. xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2012 xx. zn. Pl. XX 8/09 (X 181/67 XxXX 185; 444/2012 Sb.), nález xx xxx 24. xxxxxxxx 2012 sp. xx. Xx. XX 34/10 (X 130/66 SbNU 19; 284/2012 Sb.), xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2000 xx. xx. Xx. XX 39/2000 (X 39/20 XxXX 353); všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx http://nalus.usoud.cz/]. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx širší souvislost x xxxxxxxxxxxxx případem.

58. Xxxxxxx soud se xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v posouzení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx soudy xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx otázkou, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxx byla poskytována xxxxxxxxx péče, účastny xx systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

59. Xxxxxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx X. X. domáhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx účast xx xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx obecný soud xx tedy xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxx-xxxxxxx xx xxxx xxxx XX, xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x titulu xxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení §2 odst. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pojištěných xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §2 odst. 1 zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., x xx z xxxx hlediska, zda x xxx obsažený xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxxxx. Současně xxxx xxx zodpovězena otázka xxxxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxx účast xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

60. Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 6 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx X. X. Přestože xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, je xxxxx primárně xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xx xxxx xxxx XX, pobývající na xxxxx České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otázky, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 zákona č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx postaveno xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nezpůsobuje x §3 odst. 1 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, který x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

61. Xxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx, oba xxxxxxx xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxx obracejí x přesvědčení, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odlišného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx dospět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx soudy xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 a §3 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., vymezující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x některé xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. K xxxxxx návrhů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x tomto rozsahu xx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

62. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx aplikována xxx jedním x xxxx xxxxx. X xxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx definice, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx z argumentace xxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx rozporována. Pokud xxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. a) a x) zákona č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 200/2015 Sb., xxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxx x jednom x xxxxxxxxxxxx případů xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxx ustanovení xxxxxxx obecnými xxxxx xxxxxxxxxx. Proto ve xxxxxx x ustanovení §2 xxxx. 2, 3, 4 a 5 a xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. a) a x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxx xxxxx nezbývá xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobou xxxxxx neoprávněnou.

X.

Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu

63. V xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxx x xxxx xxxx xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vydána x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.

64. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předložených Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdrojů (stenozáznamů x xxxxxxx xxxxxx xxxx komor Parlamentu, xxxxxxxx a sněmovních x xxxxxxxxx tisků, xxxxx xxxxxxxxxx xx http://www.psp.cz x http://www.senat.cz/).

65. Xxxxxx x účinné xxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx navrhována ke xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx.

66. Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx podle vyjádření xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 98/0) xxx xxxxxxxx dne 26. xxxxx 1997, x xxxxxxxxxx 192 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 152, xxxxx xxxx 17. Xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 27. xxxxx 1997 xxxxx zákona Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxx 2. xxxxxx xxx 7. xxxxxx 1997 a xxxxxxxxx č. 1997/31 xxxxxxxx vůli se xxx xxxxxxxxx. Zákon xxx dne 14. xxxxxx 1997 podepsán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx 17. března 1997 předsedou xxxxx. Xxx 28. března 1997 xxx zákon xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x částce 16 xxx xxxxxx 48/1997 Sb.

67. Ústavnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx posuzována x xxxxxxxxxx xxx x řízení xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 24/07 [xxxxx sp. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.)].

68. Lze xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zákonná ustanovení xxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsahu veřejného xxxxxxxxxxx pojištění

69. Ještě xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx přistoupí k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod, xx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x její xxxxxxx.

70. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxx zdroj financování xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx závazek vyplývající x článku 31 Xxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxxxxx xxxx občanům xxxxxxxxxx zdravotní péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx právo xx ochranu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx solidarity.

71. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá xxxxx ze zákona, xxxx xxxxxxx okruh xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxx xxx xxxxxx xx tomto xxxxxxx má osoba xxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx z komerčních xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přímo ze xxxxx finančních prostředků.

72. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění je xxxxxxx ustanovením §2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, jenž xx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx osob, xxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx však xxxx xxxxx xxxxxxxx. Zákon o azylu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péči xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění o xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxx bylo uděleno xxxxx za účelem xxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§88 zákona x xxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§53c xxxxxx x xxxxx) xx x cizince, kteří xxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx (§54a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx). Xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx §76 zákona x azylu xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxx, x x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

73. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxx sociálního zabezpečení. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU, kteří x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx nezaopatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx]. Xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, kterému x Xxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx účast xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukončením xxxxxxxxxx (ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti), ale xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx českým xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx 11 xxxxxxxx č. 883/2004). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx také xx xxxxx z xxxxxxx zemí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady (EU) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

74. Ústavní xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx zemí xx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx později xxxxxxxx i xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady č. 2011/98 xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxx vyřizování xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxx státní příslušníky xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx souboru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx. Ta xxxxxxx xxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přistěhovaleckou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x právech, xxxxx xxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě ... [x] vymezit oblasti, xx kterých xx xxxxxxxxx rovnost xxxxxxxxx" (xxx 19 preambule), x „xxxxx jde x dávky sociálního xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pracovníky xxxxxxx xx členského xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx“, neměla xx xxxx těmto pracovníkům xxxxxxxxx více xxxx xxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx zemí v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx vnitrounijním) xxxxxx (xxx 24 preambule). Xxxxxx „xxxxx členský xxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxx jsou xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx těchto xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx" a má xxxx „xxxxxxx x xxxxxx Unie“ (bod 26 preambule). Xxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývajících x xxxxxxxx členském xxxxx) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, toto xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pracovníků ze xxxxxxx zemí, kteří xxxx již xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx šesti měsíců x kteří jsou xxxxxxxxxxxx xxxx nezaměstnaní [xxxxxx 12 xxxx. 2 xxxx. x)]. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxx než xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxx pracovník x rozhodné době xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx závěr xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkladem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 26 xxxx preambule.

75. Cizinci, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx účast xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a vztahují xx na něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx.

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx návrhů

76. Jak xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v porušení čl. 32 odst. 1 x 2 ve xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx rodičovství x rodina xxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zaručena, xx xxxxxxx se zákazem xxxxxxxxxxxx, byť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

77. X xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx okolnosti xxx xxxxxxx x obou „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x možném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rodičovství x xxxxxx xxx, xxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx [např. xxxxx xx. xx. XX. XX 257/05 ze xxx 26. xxxxx 2006 (X 26/40 XxXX 211)], že „xxxxxxxxxxxx zařazení tohoto xxxxx xx kategorie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx na to, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x tak, aby xxxxxx péči xxxxxx xxx poskytovala specifickou xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.) xxxxxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rodinném prostředí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx schopnosti x xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx socializaci xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxx péči poskytoval xxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxx xxxx xxxx rozvedl, xx xxxxxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx povahy, xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 15/09 xx xxx 8. xxxxxxxx 2010 (X 139/58 XxXX 141; 244/2010 Sb.)], xx „xxxxx xx xxxxxxx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx a čl. 8 Úmluvy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivce, jakou xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx a xxxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx výrazem lidské xxxxxxxx x xxxxx x demokratické x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x povaha xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxx totiž xxxx primárně právní; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx reálné xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx pouze povinností xxxxxx xx určitých xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxx, xxx zaručí xxxxxx uznání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxx xxxx třetím xxxxxx".

78. X nyní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx čl. 32 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Skutečnost, xx navrhovatelky nebyly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právu xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx ani x případném xxxxxxx x čl. 32 xxxx. 2 Listiny, xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx zaručena xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x pracovních vztazích x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx. Rovněž v xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svou xxxxxxx xx vůbec xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx zákonem x zdravotních xxxxxxxx (xxx xxxx níže), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nepojištěnou osobu. X xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxx vykládat xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxx“ nutně xxxxxxxxxx xxxxxx péči xxxxxxxxxx.

80. Xxxxx se Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxx na xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 xxxx xxxx Listiny).

81. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxx xxxx oblastí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň zdraví xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxx xx ochranu xxxxxx xx xxxx, x xx xxxxx také xx xxx, aby xx tímto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx vytvářením xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx všech xxxxxxx vnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx xxxxx xx xxx 23. xxxx 2008 sp. xx. Pl. XX 11/08 (X 155/50 XxXX 365), xxxxx xx dne 27. xxxx 2006 xx. xx. Pl. XX 51/06 (N 171/42 XxXX 471; 483/2006 Sb.)]. X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxx celá xxxx xxxxxxxxxxx povinností státu (xxxxxxx organizačního xxxxxxxxxx), xx už xxx x povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx (srov. např. Xxxxx, J. xx: Xxxxxxxxx, X., Šimíček, X., Xxxxxxxx, T., Xxxxxxxx, I. x xxx. Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, str. 648.). Primárním xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxx xxxx x xxx lze xxxxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx spočívající xxxxxx x negativní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob.

82. Xxxxxxx xxxx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 31 věty prvé Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx fungujícího xxxxxxx xxxxxxx zdraví dostupného xxxxxxx, jenž x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x článku 12 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech (č. 120/1976 Sb.), jenž x xxxxxxxx prvém xxxxx, xx xxxxx „uznávají xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzického x xxxxxxxxx xxxxxx“. Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článkem 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (č. 14/2000 Sb. m. s.).

83. Také Xxxxxx xx xxxxxxx lidských xxxx x důstojnosti xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx: Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (č. 96/2001 Sb. m. s., dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“) xxxxx důraz xx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x článku 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, „xxxxxx na xxxxxxx zdravotní potřeby x xxxxxxxx zdroje, xxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx musí být xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na principu xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx k neoprávněné xxxxxxxxxxxx. Smluvní xxxxx xxxx xxxxxx zavázány xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto cíle x ohledem xx xxx xxxxxxxx zdroje (xxx vysvětlující xxxxxx x Úmluvě o lidských právech a biomedicíně xx xxx 4. xxxxx 1997, dostupnou na xxxxxxxx xxxxxxxxx http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164).

84. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxx x právech xxxxxx (č. 104/1991 Sb.) a x Xxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx žen (č. 62/1987 Sb.). Xxxxx článku 24 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxx uznávají xxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxx dosažitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx usilovat x xxxxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx zdravotnickým službám. Xxxxx čl. 12 Úmluvy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zajistí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, šestinedělím x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

85. Xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstatuje, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, nýbrž xx xxxxx respektováno x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Bližší xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přenechány xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravě.

86. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhů se xxxx čl. 31 Listiny. Xxxxx xxxxxx xxx: „Xxxxx má právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx zdravotní xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx. “

87. X xxxxxx citovaného xxxxxx xx tak xxxxxx, xx xxxxx xx ochranu zdraví xx xxxxxx článku 31 xxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx subjektivním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx - xxxxx xxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxx xxxxxx, xx ústavodárce xxxxxxxx diferencuje xxxx xxxxxx (xxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxx) xx xxxxxx jedné x xxxxxxxx xxxxxx xx straně druhé, xxx každému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x efektivní xxxxxxxx péče. Xxxxx xxxx platí, xx xxx-xx x porod, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3 zákona x zdravotních službách). Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx zaručena xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx České republiky.

88. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx xx smyslu článku 31 xxxx druhé Xxxxxxx x právem xx xxxxxxx xxxxxx xxx článku 31 xxxx xxxx Listiny, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zdraví xx xxxxx. Ve xxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zabezpečit xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx skupinám xxxx (cizincům) xxxxx xxxx xxxx ústavní xxxxxxxxx výslovně uloženu xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazenou xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx.

89. Rozdílnost xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobám, xxxxx xxxx - x xxxxxxxx přerozdělování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zdravotních xxxxxxx - xxxx státu xx zvláštním xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxx článku 31 Listiny xxx podle názoru Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx formulovanému xxxxx xx ochranu xxxxxx podle věty xxxx xxxxxxxxxx článku. Xxxxxx věty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úzce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. článek 1 xxxx xxxxx Listiny) x x právem xx xxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevylučuje, xxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxx i některým xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx zákonodárce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Také xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xx možno xx domáhat pouze x mezích zákonů, xxxxx ho xxxxxxx (xxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx).

90. Rozlišování xxxxxxx státu ze xxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx občanství xx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxx x priori neobvyklého xx xxxxxxx podezřelého, x xx ani xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx diskriminace plynoucího x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 102 (Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, č. 461/1991 Sb.), Evropský xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 90/2001 Sb. m. s.) - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx] xxxx výsostný teritoriální xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx dva xxxxx s totožnými xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx jsou příčinou, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxx zaručeno, že xx xxxxxxx systém „xxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozsahu. Přitom xxxxx nevidět, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního práva xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx. (Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx z členství x Evropské xxxx, xxxx. xxx 73.) Xxxxxx nelze opomenout xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jejich základem xx xxxx solidarita xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Člověk xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx a solidarita x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro fungování xxxxxxxxxxx. Prosperující xxxxxxxxxx xxxxxx fungovat bez xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základem bezpečného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x má xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

91. Xxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxx vlastním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx. Je pak xxxx zákonodárce (xxx xxxxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx), jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx postavení dalších xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Míra xxxxxxxxxx je tak xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx usazenými xx xxxxx (xxxxx x xxxxxxx pobytem) x xxxxxxxxx xxxxxx xx x s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x pracují, x podílejí xx xxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fungování xxxxx. Xxxxxx např. x osob x xxxxxxxxxxx vízem (xxxxxxx) xxxx být povinností xxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx cizinci xxx xxxxxxx o vízum x xxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x platné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostředky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče.

92. Xxxxxxx xxxx x xxxxx kontextu xxxxxxxxx, xx xxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxxx pobyty xx devadesáti xxx xxxx regulovány xxxxx xxxxxxxxxxxx právními předpisy XX. Dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxx zákon o pobytu cizinců. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytů xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o kodexu Xxxxxxxxxxxx o vízech (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx, xx mají dostatečné x xxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nastat xxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařskou xxxx, xxxxxxxxxxxx nemocniční xxxx xxxx xxxxxx x minimálním pojistným xxxxxx 30&xxxx;000 eur.

93. Xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/399 xx xxx 9. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, xx cizinec xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxx do xxx xxxx xxxxxx xxxx xx průjezd do xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx legálním xxxxxxxx opatřit [xx. 6 xxxx. 1 xxxx. x)].

94. Zákon o pobytu cizinců xxxxxxxx podmínky udělování xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxx udělení xxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx §31 odst. 7 x xxxxxxxxxxxx xxxx, §46 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, §42b xxxx. 5 u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx typů dlouhodobého xxxxxx). Podle těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §180j si xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxx xx povinen uhradit xx xxxx svého xxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx a neodkladné xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tělesných xxxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx pojistnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60 000 xxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

95. Xxxxx §180j xxxx. 5 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní pojištění x případě xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx-xx x xxx žádáno xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx péčí podle §180j xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistitele xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx preventivní xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx matky a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

96. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že článek 31 xxxx prvá Listiny xxxxxxxx právo každého xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx s různým xxxxxxxxx statusem. Xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxx, xxxx Listina xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx občanství není xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx toho, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tedy xxx xxxxx osobám xxxxxx přístup xx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx adekvátních xxxxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx apod.).

97. Xxx xx přitom xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zmiňovaný čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx (resp. apatridům) xxxxxxx vstřícnější. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zdravotnímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxx xxxxxx jedince x xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx.

98. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ustanovení čl. 31 xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx samotné skutečnosti, xx bezplatná xxxxxxxxx xxxx xx ústavně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ostatně, xxx xxxx zmíněno, zákon o veřejném zdravotním pojištění xxx xxxxxxxx xxxx xxxx. ve vztahu x xxxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x strpění xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx [xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxx řečeno, xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxx do kolize x ústavní normou xxxxx, pakliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxx neučiní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx by xxxxxxx xxxxx (v xxxxx xxxxxxx) z čl. 31 Xxxxxxx.

99. X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod xx xxxx zásadně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxx x xxxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x konfrontaci s xxxxx ustanovením čl. 14, xxxxx zakazuje jakoukoliv xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx čl. 14 Xxxxxx, jelikož - jak bylo xxxxxxx xxxx - xx skutečnosti nerozlišuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx okolnost přitom Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100. Nadto xxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx ukrajinskou státní xxxxxxxxxxx a nevykonávají xx území Xxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxxxx typu (Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 29/2003 Sb. m. s. jako xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 12 xxxxx 4 Xxxxxxxx sociální xxxxxx č. 14/2000 Sb. m. s. xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx, Xxxxxxxx prozatímní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soustav xx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx č. 114/2000 Sb. m. s., xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i zdravotní xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx). Xxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx podané xxxxxx nebrojí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tak, aby xx xxx xxxx xxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx x xxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“. Takto viděno xxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx princip xxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxxxx rozhodování. Xxxxxxxx xxxxx x Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx ocitly xxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx „iniciačních“ řízení, x nichž xxxxxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecných xxxxx, xx současně na xxxxxxx, xx x xxxxx řízení se xxxxx o xxxxxx x kontrole xxxxx, xxx xx vyhovění xxxxxxx xxxxxxx mělo xxxxxx dopady x xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx by šlo.

101. Xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxx xxx vůbec xxxxx rozumný důvod, xxx který xx xxxx xxxxxxx uvažovat x xxxxxx xxxxxxx x tom smyslu, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je totiž xxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §2) xx xxxxx, které mají xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxx na xxxxx, které xxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §3 zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 200/2015 Sb., xxx jen xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

102. Xxx Xxxxxxx soud xxx přitom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zpochybňovala xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, navrhovatelé xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x hlediska xxxx, xx x xxxx xx xxxxxxxx, nýbrž x xxx ohledu, xx x nich xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx návrhu vyhověl, xxxx by xxx xxxxxx nikoliv x xxxxxx, že x xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx něco xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, že do xxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx.

103. Xxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x x případě xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [„xxxxxx x xxxxxx“, xxx xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 83/06 xx xxx 12.3.2008 (X 55/48 XxXX 629; 116/2008 Sb.)], xxxx xx xxxxxxx x případy, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx protiústavnost, x xx xxxx. x podobě ústavně xxxxxxxxxxxx nerovnosti. X xxxx rozhodované xxxx xxxx nic xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx“ a „xxxxxx“ x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zákona.

104. X xxxxxx úhlu xxxxxxx nazíráno Xxxxxxx xxxx xxxx připomíná, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústavnosti (čl. 83 Xxxxxx), x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či vstupovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x tomto xxxxx proto xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx doctrine [xxx xxxx např. xxxxx xx. xx. Xx. XX 50/06 xx xxx 20.11.2007 (X 196/47 XxXX 557; 18/2008 Sb.)]. X xxxxx xxxxxx je xxxxxxx x nanejvýš xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiústavnost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotního pojištění.

105. X xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění nad xxxxxxxx xxxxxxxx daný čl. 31 Listiny, xx xxxx zákonodárce, a xxxxxxx Ústavního soudu.

106. X xxxxxxxx postavení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx určující, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požadují navrhovatelé, xxxxxxxxx čl. 31 a 32 Xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxx závazky xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx z xxxxxxxxxxxxx smluv.

XIII.

Závěr

107. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx Ústavní soud xxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, x xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxxxxx zamítl x xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxxxxxx xxxxxx.

108. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx xx xxx 22. xxxx 2016 xx. xx. 33 Xxx 2039/2015, xxxxx dovodil, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona o pobytu cizinců xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x trvalý xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxxxx xxxxxx s dlouhodobým xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxx žádat x xxxxxx xxxxx xxxx. z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Kateřina Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 185/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.7.2017.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.