Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31987R4154 Nařízení Komise (EHS) č. 4154/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění nařízení (EHS) č. 3033/80, kterým se stanoví obchodní režim pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů R P
31987R3985 Nařízení Komise (EHS) č. 3985/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
31987R3976 Nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy R P
31987R3975 Nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy R P
31987R3954 Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace R P
31987R3940 Nařízení Komise (EHS) č. 3940/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 103/76, (EHS) č. 104/76, (EHS) č. 105/76, (EHS) č. 2203/82 a (EHS) č. 3117/85 a Komise (EHS) č. 3321/82, (EHS) č. 3510/82, (EHS) č. 3598/83, (EHS) č. 3611/84, (EHS) č. 254/86 a (EHS) č. 314/86 R P
31987R3730 Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství R P
31987R3692 Nařízení Komise (EHS) č. 3692/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2288/83, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31987R3691 Nařízení Komise (EHS) č. 3691/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31987R3534 Nařízení Komise (EHS) č. 3534/87 ze dne 24. listopadu 1987 o zařazení zboží do položky 16.04 E společného celního sazebníku R P
31987R3443 Nařízení Rady (EHS) č. 3443/87 ze dne 19. října 1987 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o změně Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o uplatňování pravidel tranzitu Společenství a o uplatňování rozhodnutí Smíšeného výboru EHS–Švýcarsko "Tranzit Společenství" č. 1/87, kterým se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o uplatňování pravidel tranzitu Společenství a dodatky k této dohodě R P
31987R3252 Nařízení Rady (EHS) č. 3252/87 ze dne 19. října 1987 o koordinaci a podpoře výzkumu v odvětví rybolovu R P
31987R2658 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
31987R2095 Nařízení Rady (EHS) č. 2095/87 ze dne 13. července 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu R P
31987R1382 Nařízení Komise (EHS) č. 1382/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro inspekce rybářských plavidel R P
31987R1898 Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh R P
31987R1591 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro zelí a kapustu, růžičkovou kapustu, celer řapíkatý, špenát a pro švestky R P
31987R1381 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel R P
31987R1307 Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 ze dne 11. května 1987, kterým se mění nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny R P
31987R1181 Nařízení Komise (EHS) č. 1181/87 ze dne 29. dubna 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty R P