Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0850 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 (Text s významem pro EHP) R P
32021R0693 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/693 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013 R P
32017R1260 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1260 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu R P
32017R1259 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1259 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích R P
32017R0353 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/353 ze dne 15. února 2017, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení R P
32016R1104 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1104 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství R P
32016R1103 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství R P
32015R2421 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu R P
32015R0848 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění) R P
32015R0281 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/281 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech R P
32015R0263 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/263 ze dne 16. ledna 2015, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech R P
32015R0228 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/228 ze dne 17. února 2015, kterým se nahrazují přílohy I až VII nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností R P
32014R1329 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení R P
32014R1329R(04) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení ( Úřední věstník Evropské unie L 359 ze dne 16. prosince 2014 ) R P
32014R0663 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 663/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se mění přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení R P
32014R0655R(04) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech ( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014 ) R P
32014R0655 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech R P
32014R0542 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 542/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud jde o pravidla použitelná pro Jednotný patentový soud a Soudní dvůr Beneluxu R P
32013R0566 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2013 ze dne 18. června 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech R P
32012R1215 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) R P