Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R2226 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2226 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii R P
32020R2092 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie R P
32020D0769 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/769 ze dne 10. června 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ke změně uvedené dohody R P
32020D0121 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/... ze dne 28. ledna 2020 o zřízení Pracovní skupiny pro Spojené království, jíž předsedá generální sekretariát Rady, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2017/900 R P
32020D0048 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/48 ze dne 21. ledna 2020 o změně rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii R P
32019D0642 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/642 ze dne 13. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP) R P
32019R0499 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/499 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie R P
32019R0497 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/497 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie R P
32019D0274 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/274 ze dne 11. ledna 2019 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP) R P
32015R1472 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1472 ze dne 26. srpna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení R P
32013R1381 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Text s významem pro EHP) R P
12012E KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII R P
12012M SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva) R P
12012E KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE R P
32009R0810 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) R P
32009R0444 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy R P
32008R0875 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2008 ze dne 8. září 2008, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1962/2006 R P
32007X0222(01) DODATEK k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Úř. věst. L 403, 30.12.2006) R P
32007R0168 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva R P
32007D0136 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. února 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533) (Text s významem pro EHP) (2007/136/ES) R P