Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2019/497

xx xxx 25. xxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 508/2014, pokud jde x xxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx vystoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

XXXXXXXX PARLAMENT A XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx článek 42 x xx. 43 xxxx. 2 této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

vzhledem k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Spojené království xxx 29. xxxxxx 2017 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z Unie na xxxxxxx xxxxxx 50 Smlouvy x Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xxxxxx uzavřena, xxx xxxx po uvedeném xxxxxxxx, xxxxx xxxx 30. xxxxxx 2019, přestávají xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx Evropská rada xxxxxxxxxxx po dohodě xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxx o vystoupení, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxx 19. února 2019 (2), xxxxxxxx ujednání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx dni, xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dohoda xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na Spojené království xxxxx přechodného xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xx xxxxxxxx rybářská xxxxxxxx přestane xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx království (xxxxxxxxxxxx xxxx x přilehlá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx vod Xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x vystoupení tedy xxxxx, xx xx xxx 30. března 2019 xxxxxx plavidla Xxxx xxxxxxx do xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva x xxxx. To by xxxx xxxxxx dopad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Unie x xx ekonomickou xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království x Unie na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvádění xx xxx, xxxx xxx x dispozici podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 508/2014 (3).

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 508/2014 stanoví pravidla x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rybáře x xxxxxxxx rybářských plavidel x případě dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxx, neumožňují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x následné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx práv x xxxx.

(6)

X xxxxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxx xxx podle xxxxxxxx (XX) č. 508/2014 dostupná, xxxx xxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx značně xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) č. 508/2014 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilému opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Unie.

(9)

V xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xx. 22 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 (4).

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxx zajistit, xxxxx xxxx vystoupením Spojeného xxxxxxxxxx x Unie, xxxxxxxxxx podpory x Xxxxxxxxxx námořního x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx závisí xx xxxxxxxx do xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, kterým xx xxxx xxx 30. xxxxxx 2019, xxxxxxx xx xxxxxx vod, xx xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx vnitrostátních parlamentů x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x EU, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxx dnem po xxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx by xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx Smlouvy xxxxxxxxx xxx použitelné pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx uvedeného xxx x xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 508/2014

Xxxxxxxx (XX) č. 508/2014 xx mění takto:

1)

V článku 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx v odstavcích 3 xx 7 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 33 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupová xxxxx xx&xxxx;xxxxx vod xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxx xx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx království xxxxxxxxx xxx použitelné Smlouvy xxxxx xx. 50 xxxx. 3 Xxxxxxx x&xxxx;XX.“

2)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;25 xx xxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxx, zda xxxxx x překročení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odst. 3 xxxx. x) a x) tohoto článku, xx nepřihlíží k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx. 33 xxxx. 1 xxxx. x).“

3)

Xxxxxx 33 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx nové písmeno, xxxxx zní:

„d)

za účelem xxxxxx důsledků situace, x&xxxx;xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přístupu xx xxxxxx xxx xx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx být použitelné Xxxxxxx podle xx. 50 xxxx. 3 Xxxxxxx x&xxxx;XX.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxx x období 2014–2020 xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx šesti xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) lze x xxxxxx 2014–2020 xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx měsíců xx&xxxx;xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx. 1 xxxx. x) jsou xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/497&xxxx;(*1).

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/497 xx xxx 25. března 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 508/2014, xxxxx xxx x některá xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;85 I, 27.3.2019, x.&xxxx;22).“"

Xxxxxx 2

Xxxxx v platnost x xxxxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxxxxx xx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx Smlouvy xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 50 xxxx. 3 Xxxxxxx o EU xxx použitelné pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x vystoupení xxxxxxxx xx Spojeným xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 50 odst. 2 Xxxxxxx o EU.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2019.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

A. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 2019 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.3.2019.

(2)  Úř xxxx X 66 I, 19.2.2019, x.&xxxx;1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 508/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (XX) x. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x. 1255/2011 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;149, 20.5.2014, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1303/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx pro rozvoj xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx fondu xxx regionální rozvoj, Xxxxxxxxx sociálním fondu, Xxxxx soudržnosti x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1083/2006 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;320).