Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

XXXXXXX X EVROPSKÉ XXXX

Xxxx Veličenstvo král Xxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

prezident Xxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Lucemburska,

Její Xxxxxxxxxxx královna Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

Její Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska,

rozhodnuti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx kontinentu a xxxxxxx vytvořit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příští Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, demokracie x úcty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x Evropské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18. xxxxx 1961 x Turíně x x Chartě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx z roku 1989,

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx při respektování xxxxxx xxxxxxxx, kultury x xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx demokratický xxxxxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx úkoly, jež xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sblížení svých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, která v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy zahrne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxxx xxxxx národů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x rámci xxxxxxxxx xxxx x posílené xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx politiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provázen pokrokem x&xxxx;xxxxxxxxx oblastech,

rozhodnuti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 17, která by xxxxx vést ke xxxxxxxx obraně, a xxxxxxxxx xxx evropskou xxxxxxxx x nezávislost, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxxx x xx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x vnitřních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vytváření xxxxx xxxxxx svazku mezi xxxxxx Evropy, x xxxx xx xxxxxxxxx xx nejblíže xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx na xxxxxxx další xxxxx, xxxxx je třeba xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxx integrace,

se xxxxxxxx založit Xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

(xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), kteří se xx xxxxxx svých xxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx:

Hlava X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládají Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Smlouva xx novou etapou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijímána xx xxxxxxxxxxxxx x xx nejblíže xxxxxxxx.

Xxxx xx založena na Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a formami xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úkolem xx utvářet xxxx xxxxxxxxx státy x xxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se projevuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 2/ex-čl. B

Cíle

Unie xx stanoví následující xxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a trvale xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hranic, posilováním xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, xxxxxxx zahrnující x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této Smlouvy xxxxxxxxx měnu;

- prosazovat xxxx identitu xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx ke společné xxxxxx xxxxx xxxxxx 17;

- posilovat xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx zavedením xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Unii xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřeními, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx azylu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire a xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky x formy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Smlouvou, při xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xx. 3/ex-čl. X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx spojitost x xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx k dosažení xxxxxx cílů při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx, bezpečnostní, xxxxxxxxxx x rozvojové xxxxxxxx. Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx za tuto xxxxxxxxx x spolupracují xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 4/ex-čl. D

Evropská xxxx

Xxxxxxxx xxxx poskytuje Xxxx xxxxxxxx podněty xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx politické směry.

Evropská xxxx xxxxxxxx hlavy xxxxx xxxx předsedy xxxx členských států, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členských států x členové Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává předsednictví Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xx. 5/xx-xx. E

Orgány

Evropský xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxx x Xxxxxx dvůr xxxxxxxxxx xxx pravomoci za xxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxxx.

Čl. 6/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, právního xxxxx x respektování lidských xxxx a základních xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx společné xxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx x Římě xxx 4. listopadu 1950, x která xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tradic xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

4. Xxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x provádění xxxxx xxxxxxx.

Čl. 7/xx-xx. F.1

Pozastavení xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komise x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxx xxxxxxx x xxxx států a xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx určitá xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx přihlíží x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xx může xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx zruší opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx k přijetí xxxxxx xxxxxxxx.

4. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu.

To, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupení členové xxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx hlasů dotčených xxxxx Rady, xxxxx xx stanoven v xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského společenství.

Tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx II

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/xx-xx. 9

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli

Čl. 9/xx-xx. 4

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/ex-čl. X

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politice

Čl. 11/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní politiky

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Unie x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ve xxxxx xxxxxxx;

- zachovat xxx a posilovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxx x xx zásadami helsinského Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx Pařížské xxxxxx, x to x xx vnějších xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx x upevňovat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx lidských práv x základních svobod.

2. Xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx loajality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx jakéhokoli xxxxxxx, které xx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinnost xxxxxx působení jako xxxxxxxx síly v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad.

Čl. 12/xx-xx. X.2

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11:

- vymezováním xxxxx x obecných směrů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx politiky.

Xx. 13/xx-xx. J.3

Zásady x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a obecné xxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx záležitostí, které xxxx xxxxx xx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x společných xxxxxxxxxxx, které Unie xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx důležité xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx strategie xxxxxxxx xxx cíle, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx dají x xxxxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vymezených Xxxxxxxxx xxxxx přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Čl. 14/xx-xx. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Unie považuje xx žádoucí. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx dostane Unie x dispozici a xx-xx xx nezbytné xxxx trvání a xxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx zásady x cíle xxxx xxxx x přijme xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx Xxxx nerozhodne, xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

4. Xxxx xxxx požádat Xxxxxx o předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, která jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

6. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx Rady, mohou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cíle společné xxxx. Xxxxxxx členský xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitě informuje Xxxx.

7. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx Radu, která xx xxxxxxxx x xxxx usilovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnost.

Čl. 15/xx-xx. J.5

Společné xxxxxxx

Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx postoje xxxxxxxx přístup Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tématické xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 16/xx-xx. J.6

Vzájemné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy se x xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxx Unie.

Čl. 17/xx-xx. X.7

Xxxxxxxxxxxx x obranná xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxx politiky, x xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne-li xxx Xxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) je xxxxxxxx součástí xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx k operačním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxx obranných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Unie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ZEU xx xxxxxxxx xx xxxxxxx začlenění ZEU xx Xxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxx realizaci xxx společné xxxxxx x Organizaci Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy a xx slučitelná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx politikou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx, v jaké xx členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx postupné vymezování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podporováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x záchranné xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx bojových xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx míru.

3. Xxxx využívá ZEU x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vytyčovat xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 13 xx ve xxxxxx x XXX xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx, kdy Xxxx využívá ZEU.

Využívá-li Xxxx XXX x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rada x xxxxxx s xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přispívajícím x xxxxx misím xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xx obranu xxxxx xxxxxx odstavce xxxx přijímána, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx pododstavec.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku nebrání xxxxxxx užší xxxxxxxxxx xxxx dvěma nebo xxxx členskými xxxxx xx bilaterální xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx tato spolupráce xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx ji neztěžuje.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 48.

Čl. 18/ex-čl. J.8

Provádění

1. Xxxxxxxxxxxx zastupuje Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Předsedající odpovídá xx provádění rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx postoj Xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx zmocněnce xxx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Xxxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. Xxxx xxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce s xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 19/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx svou činnost x mezinárodních organizacích x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Na takových xxxxxx xxxx společné xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xx byl xxxxxx odstavec 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx zastoupené v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx členské státy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx členy Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx. Členské státy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxx xxx xxxxxx xxxxx funkcí xxxxxxx x xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů.

Xx. 20/xx-xx. J.10

Spolupráce xxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x konzulární zastoupení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x společných akcí xxxxxxxxx Radou.

Prohlubují spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 20 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství.

Xx. 21/xx-xx. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

Předsedající konzultuje x Evropským parlamentem xxxxxx aspekty a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťuje, xxx názory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx interpelovat Xxxx xxxx xx dávat xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx koná xxxxxxxx x pokroku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xx. 22/xx-xx. X.12

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Radě xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat Xxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx Xxxxxx xxxx členského xxxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx hodin, xxxx xx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 23/ex-čl. J.13

Přijímání xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. To, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Zdrží-li xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx dostat xx xxxxxxx x akcí Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí nebo xx bránit, x xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx postoj xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx společné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

- když xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné akce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx zamýšlí xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx váží xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členy.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 24/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod

Je-li xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jedním xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx zmocnit xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x pomocí Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx v Xxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx procesním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Rady xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody.

Tento xxxxxx se vztahuje x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do hlavy XX.

Xx. 25/xx-xx. J.15

Polický xxxxx

Xxxx by xxx xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx sleduje mezinárodní xxxxxxx x oblastech xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx k vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx ze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byla dotčena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xx. 26/xx-xx. J.16

Generální xxxxxxxx, Xxxxxx zmocněnec

Generální xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx spadajících xx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x provádění rozhodnutí xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxx xxxx jménem Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dialog x xxxxxxx stranami.

Čl. 27/ex-čl. X.17

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 28/ex-čl. J.18

Financování

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 až 199, 203, 204, 206 až 209, 213 až 219, 255 x 290 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblastí xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Operativní xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obranným xxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxx jednomyslně rozhodne xxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx klíče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx nerozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x výdaje xx xxxxxxx x vojenským xxxx xxxxxxxx dopadem, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zástupci x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 23 odstavec 1, xxxxx pododstavec, povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jdou x tíži rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx pravomocím Xxxxxxxxxx společenství xx Xxxx xxxxx xx xxx poskytovat xxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx policejní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxx, xx xxxxxxxxx x potírá rasismus x xenofobii.

Tohoto cíle xx xxxxxxx předcházením x xxxxxxxxx organizované x xxxxxxxxxxxxxx kriminality, xxxxxxx xxxxxxxxx, obchodu x xxxxx, trestných xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx se zbraněmi, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přímo, tak xxxxxxxxxxxxxxx Europolu xxxxx xxxxxx 30 x 32;

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 31 xxxx. a - d x xxxxxx 32;

- harmonizace xxxxxxxx trestního xxxxx x členských xxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxx. x, xx-xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 30/xx-xx. X.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Europol

1. Společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx represivních orgánů xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxxxx trestných činů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných informací, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx osobních xxx;

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x kriminalistického xxxxxxx;

x) xxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x do xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí příslušných xxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx operativních xxxx xxxxxxxxxx týmů, xxxxxxxxxxxx zástupce Xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx členských států x xxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxx pomáhaly při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx navazování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšetřovateli xxxxxxxxxxxxxxxx na potírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxx výzkumu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxxxx.

Čl. 31/xx-xx. K.3

Justiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx x trestním xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx k xxxxxxxx této spolupráce;

d) xxxxxxxxxxx jurisdikčních konfliktů xxxx členskými xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x zavedení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx;

Xx. 32/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu

Rada xxxxxxx xxxxxxxx a meze, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 30 a 31 xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx a x xxxxxx s xxxx xxxxxx.

Čl. 33/xx-xx. X.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxx xxxxx se nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx.

Xx. 34/xx-xx. X.6

Xxxxx xxxxxxx

1. X oblastech xxxxxxxxxx xxxxx hlavou xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. K tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vhodnou xxxxxx x xxxxxxxx postupy xxxxxxxxx x této xxxxx spolupráci, xxxxxxxxx xxxx Xxxx. Za xxx účelem může Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaujímat xxxxxxxx postoje, xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie k xxxxxx xxxxxx;

x) přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazná xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx volba xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx; nemají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxx této xxxxx, x xxxxxxxx sbližování xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nemají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Radou.

Není-li x takových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanou xx platnými, jakmile xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx členských státech. Xxxxxxxx x provedení xxxxx xxxx přijímána x Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Má-li se Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; k xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. X procedurálních xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx.

Xx. 35/xx-xx. X.7

Xxxxxx xxxxxxxx a výklad

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx článku pravomoc xxxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provedení.

2. Každý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, specifikuje xxxxxx, že xxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, považuje-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkladu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x řízení xxxx xxx vyvstala, xx xxxxx x vydání xxxxx rozsudku, požádat Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx:

x) xxxxx soud xxxxxx státu xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx otázce.

4. Xxxxx členský xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx, zda učinil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

5. Soudní xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnost nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx represivních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výkon odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práva a xxxxxxx a zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Soudní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxx Komisí xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vydané x jejímu provedení, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. žaloby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx do xxxx měsíců od xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx x výklad xxxx aplikaci právních xxxx přijatých podle xxxxxx 34 odstavec 2, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členů. Kromě xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x.

Xx. 36/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Ustavuje xx Xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxx x vysokých xxxxxxxx. Xxxxx koordinační úlohy xx xxxxx za xxxx:

- podávat xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx nebo z xxxxxxx iniciativy;

- xxxxxxxxx xxx újmy xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání Xxxx x oblastech xxxxxxxxx x xxxxxx 29.

2. Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx.

Čl. 37/ex-čl. K.9

Mezinárodní Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx účastní, xxxx xxxxxxxx postoje xxxxxxx podle této xxxxx.

Xxxxxx 18 a 19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do této xxxxx.

Xx. 38/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod

V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxx xxx upraveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx hlavy.

Xx. 39/ex-čl. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Před xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 34 odstavec 2 xxxx. x, x, d Xxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx může Rada xxxxxxxx, x která xxxx xxxxxxx tři xxxxxx.

Xxxxxxx-xx v xxxx xxxxx žádné stanovisko, xxxx Xxxx xxxxxx x xxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblastech, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx může Radu xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx doporučení. Každý xxx xxxx rozpravu x pokroku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 40/xx-xx. K.12

Užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx mezi sebou xxxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxx 43 a 44 xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) respektuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx na xx, xxx se Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x práva.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx požádala Xxxxxx, aby předložila xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxx, zamýšlí xxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlasování xx nekoná. Xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx postoupila Xxxxxxxx xxxx x jednomyslnému xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx alespoň 62 kladných hlasů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx deseti xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx; Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Radě xx tří xxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx s připojeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx mohl x xxxxxxx spolupráci xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x žádosti x x konkrétních xxxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx xx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx Rada xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx xxxx přezkoumání. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx Rada xxxxxx xxxxx xxxxxx 44.

4. Xxxxxx 29 xx 41 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se v xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx 43 x 44 xxxxxxx xxxx jiného.

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Xxxxx článek xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x zapojení Xxxxxxxxxxxxx systému do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx. 41/ex-čl. K.13

Financování

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 až 199, 203, 204, 205 xxxxxxxx 3, 206 xx 209, 213 až 219, 255 x 290 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x ustanovením xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgánům xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xx oblastí xxxxx této xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 42/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX

Xxxx xx xxxx z xxxxxxxxxx Komise nebo xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29 xxxxx xxx hlavu XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx svými xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Xxxxx XXX

(xx-xxxxx VIa)

Ustanovení x xxxx spolupráci

Čl. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zamýšlejí xxxx xxxxx zavést xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, postupů x mechanismů xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, xxxxx zamýšlená xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx zásady uvedených xxxxx x jednotný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx se pouze xxxx poslední prostředek, xxxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx smluv xxxxxxx x nich stanovenými;

d) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx spolupráci xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činěným x jejich xxxxx;

x) xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx x xx povolena Xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, právní xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

Xx. 44/ex-čl. K.16

Přijímání xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

1. Pro přijímání xxxx x rozhodnutí, xxxxx xxxx potřebné x xxxxxxxxx spolupráce xxxxx článku 43, xxxxx xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx této xxxxxxx x Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; k jednomyslnosti xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx;

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

Čl. 45/xx-xx. K.17

Informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Xxxxx VIII

(ex-hlava VII)

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xx. 46/ex-čl. X

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí a xxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, týkající se xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx měnící Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Smlouvu x Evropském xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx VI xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) ustanovení xxxxx XXX xx podmínek xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 až 53.

Xx. 47/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Evropské společenství, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 48/ex-čl. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx kteréhokoli členského xxxxx nebo Xxxxxx xxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, x xx-xx xx xxxxxxxx, x x Xxxxxx xxxxxx stanovisko xx xxxxxxxx svolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států, svolá xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx změny, xxx xx x xxxxxx smlouvách xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ústřední xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 49/xx-xx. X

Xxxxxxx x EU

Každý xxxxxxxx xxxx, který respektuje xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6 odstavec 1, xxxx požádat x členství v Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx Radě, která xx xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx x souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, daném xxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx dohody xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Xx. 50/xx-xx. X

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1. Xxxxxx 2 xx 7 x 10 xx 19 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Bruselu xxx 8. xxxxx 1965, xx xxxxx xxxx.

2. Článek 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 a xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, podepsaného x Xxxxxxxxxxx xxx 17. února 1986 x x Xxxxx xxx 28. února 1986, se tímto xxxx.

Xx. 51/ex-čl. X

Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uzavírá

Tato smlouva xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx.

Čl. 52/xx-xx. R

Ratifikace, xxxxx v xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x jejich příslušnými xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnost xxx 1. ledna 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxx, xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxx xxxx poslední.

Xx. 53/ex-čl. X

Xxxxxx xxxxx; xxxxxxx

Xxxx smlouva, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, řeckém, xxxxxx, italském, xxxxxxxxxxxx x španělském, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx republiky, xxxxx vydá xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x vlád xxxxxxxxx xxxxx, které podepsaly xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx dne 7. února 1992

I.

Protokoly xx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii

1.

PROTOKOL

k xxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx v xxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 17 odstavec 1, xxxxxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxxxx Xxxx se xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x XXXX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx je slučitelná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx připojeno xx Xxxxxxx o Evropské xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxxx mezi Evropskou xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

II.

Protokoly xx xxxxxxx x Evropské xxxx x ke xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx některými členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. xxxxxx 1985 x 19. xxxxxx 1990 x Schengenu x xxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx přeměnit x xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x spravedlnosti,

přejíce si xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx rámce Evropské xxxx,

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen v xx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Společenství,

přihlížejíce xx zvláštnímu xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx; xx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx, xxx xxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx je proto xxxxx využít xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze jako xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx s Islandskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx státy xxxxxxxxx xxxx úmysl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx xxx sebe xx xxxxxxx,

xx dohodly xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx republika, Španělské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Portugalská xxxxxxxxx, Finská xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxx navázat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úmluv a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x příloze x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx označovaných jako Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x institucionálním x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Výkonný výbor

1. Xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx rozhodnutí Výkonného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v článku 1. Od xxxxxx xxx vstupuje Rada xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru.

Rada xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvedených v xxxxxx 1, přijímat xxxxxxxx nutná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx podle příslušných xxxxxxxxxx xxxxx jednomyslně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx nemá v xxxxxx případě xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x zajišťování xxxxxxx bezpečnosti.

Dokud nejsou xxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx článek 5 odstavec 2, xx právní xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx VII Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o přístupu x Schengenskému xxxxxxx, xxxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů Xxxx uvedených v xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx určení xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx částem Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx základem xx xxxxx V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx určeno, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx hlava XXX Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx Dánsko x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Použití xx Xxxxx x Xxxxxxx království

Irsko a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, které xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kdykoli požádat, xxx se na xx vztahovala xxxxxxx xxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a xxxxxxxxxx x rozvinutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením Smluv. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx členským xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx udělené, xxxxx Irsko xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx předsedajícímu Xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx chtějí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx 1 se xxxxxxx, x když Xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Norské xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx podepsané 19. prosince 1996 x Lucemburku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státy při xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Příslušné xxxxxxx budou dohodnuty x xxxxxx, xxxxxx x těmito státy xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států uvedených x xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx Islandu x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provádění tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx a Xxxxxxx xx straně xxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nových členských xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, která v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx 14. června 1985 v Xxxxxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxx, Spolkové republiky Xxxxxxx x Xxxxxxx x postupném odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Úmluva podepsaná 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Závěrečným xxxxx x xxxxxxxxxx prohlášeními.

3. Xxxxxxxxx x úmluvy x přistoupení x xxxxxx x roku 1985 x xxxxxxxxx xxxxxx x roku 1990, které xxxx xxxxxxxx s Itálií (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxxx), Xxxxxxxxxx a Portugalskem (xxxxxxxxx 25. června 1991 v Xxxxx), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 x Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx 28. dubna x Xxxxxxx) a Xxxxxxx, Xxxxxxx a Švédskem (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Závěrečným xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x prohlášení Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1990 x xxxx x provedení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx Výkonný výbor xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

PROTOKOL

o xxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke Spojenému xxxxxxxxxx a Irsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx určité otázky xxxxxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx Xxxxxxxx královstvím x Irskem existují xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx království xxxx xxx ohledu na xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakékoli jiné xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx smluv, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxx kontroly xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nutné:

a) x xxxxxxx práva xx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x evropském hospodářském xxxxxxxx x xxxx xx xxxx závislých, xxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxx právem Společenství, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x

x) k rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke vstupu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či nikoli.

Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx-xx se v xxxxx článku Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx i území, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx Spojené království xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Úpravy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxx i xxxxxx mezi sebou xxxxxxxxx pohyb osob xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v článku 1(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx tudíž xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxx Irsko. Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Úpravy x xxxxxxxxx členskými xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vstoupit xx xxxxxx území, xxxxxxxx kontroly xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území xx Xxxxxxxxx království xxxx z území, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx, x to xxx xxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxx opatření přijatá x rámci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provádět.

4.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce si xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxx se Spojeného xxxxxxxxxx x Irska,

přihlížejíce x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Irsko,

se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

X výhradou xxxxxx 3 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx V Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odchylně xx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X rozhodnutím Xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx jednomyslně, xx nutný xxxxxxx xxxxx členů Xxxx x xxxxxxxx zástupců xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

X důsledku xxxxxx 1 a x výhradou článků 3, 4 x 6 nejsou xxxxxxxxxx xxxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx této hlavy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vykládána, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx; xxxx ustanovení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nedotýkají xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx států; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se nedotýkají xxxxxx communautaire, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 3

Dobrovolná xxxxx

1. Xxxxxxx království xxxx Xxxxx xxxxx předsedajícímu Xxxx xx xxx xxxxxx po předložení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx písemně sdělit, xx xx chtějí xxxxxxxx přijímání a xxxxxxxxx navrženého xxxxxxxx, xx základě xxxxx xx xxx to xxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 205 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2.

K xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx závazné xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přijato x přiměřené xxxx x účastí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření podle xxxxxx 1 bez xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx článek 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxxx království xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi xxxxxx, xx si xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxx opatření.

Článek 6

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ohledně xxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx 68.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx x. 2

Xxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx protokolu x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Zřeknutí xx vázanosti

Irsko může xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, aby xx xxxxx protokol xx ně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

5.

XXXXXXXX

x postavení Dánska

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x hlav xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvy x Xxxxxxxx unii, přijaté x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x oblasti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, zakotveným v xxxxxxxxxx x Edinburku, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x začlenění Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojena xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX I

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxx xx x Radě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podíl vážených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxxx hlavy XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uzavřených Společenstvím xxxxx xxxx hlavy, x rozhodnutí Soudního xxxxx, ve xxxxxxx xxxx taková ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Dánsko xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, opatření x rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Společenství aplikovaného xxxx Dánsku.

Článek 3

Finanční xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxx Dánsko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 x 3 xx nepoužijí na xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, x na xxxxxxxx x jednotné xxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX

1. Xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx hlavy V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se Xxxxxx rozhodne, zda xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxx, zakládá xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx x xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxx členské xxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x začlenění Schengenského xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx učiní.

ČÁST XX

Xxxxxx 6

Rozhodnutí x xxxx, které xxxx xxxxx xx obranu

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxx a xxxx Unie, xxxxx xxxx dopad na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této oblasti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dánsko není xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx kdykoli x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx již nechce xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Dánsko x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou v xx xxxx účinná.

XXX.

Xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Evropského společenství xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx xx článek 213 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 9 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x článek 126 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx Komise skládá xxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x Xxxx, xx už v xxxxxxxx xxxxxx vážení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx kompenzaci xxxx xxxxxxxxx států, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhého člena Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x stanovení xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x pracovišť Xxxxxxxxxx společenství

Zástupci xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxx 289 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, článku 77 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx a xxxxxx 189 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965, x xxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx a pracovišť, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x smlouvám x xxxxxxxx evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo xx Xxxxxxxxxx; zde xx koná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx xxxxxxxx rozpočtového. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konají x Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx scházejí x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx pracoviště xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxx xx xxx xxxxx x Bruselu. X xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a říjnu xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x Lucemburku.

c) Xxxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 rozhodnutí x 8. dubna 1965 se xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx stupně mají xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Účetní dvůr xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxx x Bruselu.

g) Výbor xxxxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx investiční banka xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxx sídla xx Frankfurtu.

j) Evropský xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx) xx své sídlo x Xxxxx.

9.

XXXXXXXX

x úloze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

u xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jednotlivých národních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentů xx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřovat xx x záležitostem, xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (zelené a xxxx xxxxx a xxxxxxx) xx neprodleně xxxxxxxx národním parlamentům xxxxxxxxx států.

2. Legislativní xxxxxx Xxxxxx, vymezené Xxxxx podle xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, xx xxxx včas x xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx parlamenty xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, xx Komise xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx ve xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx opatření xxxxx hlavy VII. Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx Rady xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nim podle xxxxxx 251 xxxx xxxxxx 252 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dále xxxxxxx jako COSAC, xxxxxxxx x Xxxxxx 16.-17. listopadu 1989, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx, x xxxxxxx xx xxxxxx předmět x úpravu, xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXXXX xxxx zkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx návrh týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xxxxx xxxxx xx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada x Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXXXXx podle xxxxxx xxxxxxxx.

6. COSAC xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxx podnět xxxxxxxx xx legislativní xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, x prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx práv.

7. Xxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepředjímají xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx ES

16.

PROTOKOL

o xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x Dánsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx této xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nabývání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

PROTOKOL

K XXXXXX 141 XXXXXXX X ZALOŽENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx připojí ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství:

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx xxxxxxx se xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před 17. xxxxxxx 1990, x výjimkou případů xxxxxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx datem xxxxxx x soudu xxxxxx nebo zahájili xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx.

18.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX ÚSTŘEDNÍCH XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx přijmout Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx banky, jak xx stanoví článek [8] Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx XXXX

Xx. 1

Evropský xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) a Xxxxxxxx ústřední xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxx článku [8] xxxx smlouvy, plní xxx xxxxx x xxxxxxxx činnost v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Podle xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx xx XXXX skládá x EÚB a x ústředních xxxx xxxxxxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank“). Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxx x xxxxx XXXX

Xx. 2

Xxxx

Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxx cíl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ESÚB xxxxxx hospodářské politiky xx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů Společenství, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx smlouvy. XXXX xxxxx xx shodě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soutěží, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdrojů.

Čl. 3

Xxxxx

3.1. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx základní úkoly XXXX jsou:

- definovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Společenství,

- xxxxxxxx xxxxxxxx operace v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx 111 xxxx xxxxxxx,

- xxxxx a xxxxxxxxx oficiální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx článku 3.1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx devizových xxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Xxxxx článku 105 odstavec 5 xxxx smlouvy ESÚB xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřady, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x stability finančního xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx 105 xxxxxxxx 4 xxxx smlouvy:

(a) XXX xx konzultována:

- xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti;

- národními xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou postupem xxxxx xxxxxx 42;

(x) XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx národním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Shromažďování statistických xxxxxxxxx

5.1. X xxxxxxxxx xxxxx ESÚB shromažďuje XXX x pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx národních xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto účelem xxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x příslušnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1. uskutečňují xxxxx xxxxx národní xxxxxxxx banky.

5.3. Xx-xx xx xxxxxxx, podporuje XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx řídí shromažďování, xxxxxxxxxxxx a distribuce xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx okruh fyzických x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podávat xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

Čl. 6

Xxxxxxxxxxx spolupráce

6.1. V xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkolů xxxxxxxxx XXXX, rozhodne XXX, jak xx XXXX xxxxxxxxxx.

6.2. XXX x s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx banky se xxxxx účastnit v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucích.

6.3. Xxxxxx 6.1 a 6.2 xxxx xxxxxx xxxxxx 111 odstavec 4 této xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jim xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodovacími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx respektovat xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx orgánů XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Všeobecná xxxxxx

XXXX xx řízen xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 9

Evropská xxxxxxxx banka

9.1. XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 této smlouvy xxxxxx subjektivitu, xx x každém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx jejich právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám;

EÚB xxxx zejména nabývat x xxxxxxxx movitý x nemovitý majetek x vystupovat xxxx xxxxxx.

9.2. XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxx svěřené XXXX podle xxxxxx 105 odstavec 2, 3 x 5 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 12.1. a 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx orgány XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB x Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxx EÚB

10.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxx xx členů Xxxxxx ředitelů XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx.

10.2. X xxxxxxxx článku 10.3. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX. Odchylně xx xxxxxx pravidla xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3. xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx řád xxxx xxxxxxx, xx xxxx Rady EÚB, xxxxx po delší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X výhradou xxxxxx 10.3. x 11.3. xx každý xxxx Xxxx EÚB xxxxx hlas. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxx většinou. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx jejích členů.

Není-li Xxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx.

10.3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28, 29, 30, 32, 33 x 51, xxxx xxxxx x Xxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Hlasy xxxxx Xxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxx váhu.

Rozhodnutí vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx odevzdané xxxxxx hlasy xxxxxxx xxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx některý x guvernérů přítomen, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

10.4. Jednání xx zasedáních jsou xxxxxxx. Rada EÚB xxxx rozhodnout o xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx.

10.5. Xxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

Xx. 11

Xxxxx xxxxxxxx

11.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (a) xxxx xxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxx skládá z xxxxxxxxxx, viceprezidenta a xxxx dalších xxxxx. Xxxxxxx plní své xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx XXX neudělí xxxxxxx.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 písm. (x) xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx států na xxxxxx xxxx států xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Rady xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x bankovních záležitostech. Xxxxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx.

11.3. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluv x XXX x xxxxxxx xx Xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xx tří xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právo hlasovat x záležitostech uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

11.4. Xxxxxxxxx-xx člen Výboru xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxx dopustil-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx Xxxx XXX xxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11.5. Xxxxx xxxxxx přítomný xxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx tím xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx předsedy. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3.

11.6. Výbor xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx chod EÚB.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmenováním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 11.2.

Čl. 12

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12.1. Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydává rozhodnutí xxxxxxxx k zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx EÚB formuluje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx střednědobých xxxxxxxx cílů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx měr x xxxxxxxxx měnových xxxxxx XXXX a xxxxxxx xxxxxx směry xxxxxxxx x xxxxxx provedení.

Výbor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x hlavními směry x xxxxxxxxxxxx vydanými Xxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx mohou xxx xx Xxxxx ředitelů xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady XXX.

Xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx XXX, xx-xx xx možné x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx banky, xxx realizovaly xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx ESÚB.

12.2. Výbor xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx zasedání Xxxx XXX.

12.3. Xxxx EÚB xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx orgánů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12.4. Xxxx XXX vykonává poradenské xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4.

12.5. Rada XXX xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxx 6.

Xx. 13

Prezident

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx viceprezident) xxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxxx ředitelů.

13.2. Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx 39, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jmenovaný zástupce XXX xxxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx banky

14.1. Xxxxx xxxxxx 109 této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději x datu ustavení XXXX, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x tímto xxxxxxxx.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména stanoví, xx funkční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je nejméně xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx Rada XXX může z xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxx xxx Soudnímu xxxxx. Xxxxxx žaloby xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žalobci, xxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxx, ode dne, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dozvěděl.

14.3. Xxxxxxx ústřední banky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx směry x xxxxxx XXX. Xxxx XXX činí kroky xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxx x pokynů EÚB, x vyžaduje, xxx xx byly poskytovány xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

14.4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxx úkoly xxx xxxxx jsou xxxxxxx x tomto statutu, xxxxx Rada EÚB xxxxxxxx dvoutřetinovou většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX. Takové xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx považovány xx xxxxxxx úkolů XXXX.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

15.1. XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

15.3. Xxxxx xxxxxx 113 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx radě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX x x měnové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx rok.

15.4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 106 odstavec 1 xxxx xxxxxxx má Xxxx XXX xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx. XXX a xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx bankovky vydávat. Xxxxxxxx vydané XXX x xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx jsou jedinými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxx, xxxxx to je xxxxx, xxxxxxxxxx zvyklosti xxxxx vydávání a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Xxxx x EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

XXX x národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxxxx institucím, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek.

Čl. 18

Xxxxxxx xx volném xxxx x úvěrové operace

18.1. Xxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx úkolů, XXX x národní ústřední xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x drahými xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ujednání x xxxxxxx odkupu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxx, xx xxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18.2. XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Minimální xxxxxxx

19.1. X výhradou podle xxxxxx 2 xxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech, xxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x EÚB x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení týkající xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Radou XX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx EÚB xxxxxxxxx xxxxxx sankční xxxx a ukládat x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinkem.

19.2. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx článku 42 xxxxxxx základ pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přípustný xxxxx xxxx těmito rezervami x xxxxxx základem, xxxxx i přiměřené xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx

Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx považovat xx vhodné, xxxxxxxxxxx xxxxxx 2.

Xxxxxxxxx-xx takovéto xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx strany, stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx subjekty

21.1. Xxxxx xxxxxx 101 xxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx typu x XXX nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnými xxxxx, xxxxxx veřejnoprávními xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx dluhů XXX xxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

21.2. EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx v článku 21.1. působit xxxx xxxxxxxx zástupce.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX zacházejí x otázce nabídky xxxxx ústředními xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovými institucemi.

Čl. 22

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx banky mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx zeměmi.

Čl. 23

Xxxxxxx xx třetími xxxxxx a mezinárodními xxxxxxxxxxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bankami x x xxxxxxxxxx institucemi x třetích zemích, x xxx je xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx organizacemi;

- xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx typů x xxxxx xxxx; xxxxx „devizové xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx papíry x všechna xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zúčtovací xxxxxxxx x jakékoli xxxxx;

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxx článku;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x třetím xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operací.

Čl. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx V

Dohled

Čl. 25

Dohled

25.1. XXX xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx poskytovat Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx aplikace xxxxxxxx xxxx Společenství x xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

25.2. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 105 odstavec 6 xxxx smlouvy xxxx XXX plnit xxxxxxxx xxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků.

Kapitola XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx uzávěrka

26.1. Finanční xxx XXX x xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxx 1. xxxxx x končí 31. xxxxxxxx.

26.2. Roční xxxxxxxx XXX vypracovává Výbor xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xx schvalována Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx.

26.3. Pro xxxxxxxxxx x operativní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx ta xxxxxx x pasiva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank, xxxxx xxxxxx ESÚB.

26.4. X xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Účty XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externími xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat všechny xxxxxx xxxxx x xxxx EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Ustanovení článku 248 této smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xx zkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činí 5 xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxx xxx zvyšován xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx článku 99 x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx postupem xxxxx xxxxxx 42.

28.2. Národní xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx upisovateli x xxxxxxxx kapitálu XXX. Xxxxxxx xx upisován xxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx XXX určí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28.4. S xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xx xxxxxxx kapitálu XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 29 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíly xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů odpovídalo xxxxxxxxx klíči. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 29

Klíč pro xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX postupem xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klíč xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx národní bance xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx:

- 50% podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustavení ESÚB;

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx domácím xxxxxxxx x xxxxxxx cenách Xxxxxxxxxxxx xx posledních xxx xxx předcházejících xxxxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx násobek 0,05 xxxxxxx.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použity, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx podíly, přidělené xxxxxxxx ústředním bankám, xxxxx po xxxxxxxx XXXX každých xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxxxx roku.

29.4. Xxxx XXX učiní xxxxxxx další opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 30

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na XXX

30.1. Aniž xx xxx byl dotčen xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx měnách xxx x měnách xxxxxxxxx států x XXX, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se 50 xxxxxxxxx XXX. Xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxx, která xx měla být xxxxxxxxxx EÚB xx xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxx termínech.

EÚB xx neomezené xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x využívat xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX.

30.3. Rada XXX xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky pohledávku xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx XXX xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30.1. xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.2. x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx podle článku 42.

30.5. XXX xxxx xxxxx a spravovat xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx měnového fondu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

30.6. Xxxx XXX činí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění tohoto xxxxxx.

Xx. 31

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

31.1. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím podle xxxxxx 23.

31.2. Xxxxxxx xxxxxxx operace s xxxxxxxx rezervami zbylými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx 30 x xxxxxxxxx členských xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy, překračující xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx článku 31.3, xxxxxxxxx schválení XXX, xxx xxx xxxxxxxx soulad s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

31.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxx měnové xxxxxxxx XXXX (xxxx jen „xxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32.2. X xxxxxxxx xxxxxx 32.3. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky rovná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protihodnota xxxxxxxx x oběhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx EÚB.

32.3. Xxxxxxxx xxxxx názoru Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx etapy struktura xxxxxxx národních ústředních xxxx xxxxxxxx použití xxxxxx 32.2., může Xxxx EÚB xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xxx xxxxxxxx xx článku 32.2. xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx příjem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

32.4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se snižuje x částku xxxxxx xxxxxx placeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vklady xxxxx xxxxxx 19.

Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx ztráty, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, prováděných ve xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakou Xxxx XXX xxxxxxxx xx vhodnou; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Úhrnný xxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede XXX xxxxx směrnic xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

32.7. Xxxx XXX učiní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx EÚB

33.1. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx XXX x která xxxxx xxxxxxxxx 20% xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 100% xxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx xxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx podílníkům XXX x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

33.2. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxxx, může xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x je-li xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí Xxxxx EÚB x xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32.5.

Kapitola XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx xxxx

34.1. Xxxxx xxxxxx 110 xxxx xxxxxxx EÚB

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 3.1. xxxxx xxx, v xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. a x případech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx uvedených x xxxxxx 42;

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska.

34.2. Xxxxxxxx xx obecnou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Doporučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx, xxxx je xxxxxx. Xxxxxx 253 x 256 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx EÚB. XXX může xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx, doporučení x xxxxxxxxxx.

34.3. V mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx postupem xxxxx xxxxxx 42 xx XXX zmocněna xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Xxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxxxxx

35.1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX podléhají přezkoumání xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvou. XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvou.

35.2. Xxxxx mezi XXX xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx věřiteli, xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

35.3. XXX podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 288 této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35.4. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v soukromoprávní xxxx veřejnoprávní smlouvě xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx jménem.

35.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Rada XXX.

35.6. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx se neplnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxx statutu. Má-li XXX xx to, xx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co dala xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxx věc Xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 36

Xxxxxxxx

36.1. Xxxx EÚB xxxxxxx xx návrh Výboru xxxxxxxx pracovní řád xxxxxxxxx XXX.

36.2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx v mezích x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Sídlo

Do xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx hlav xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx tajemství

38.1. Xxxxxxx řídících orgánů x xxxxxxxx XXX x národních ústředních xxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím.

38.2. Xxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podléhají xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 39

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx personálu XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx jménem EÚB.

Čl. 40

Xxxxxx x imunity

EÚB xxxxxx xx území xxxxxxxxx států xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x výsadách a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx ke Smlouvě xxxxxxxxxx jedinou Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) x 36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Radou xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx EÚB x xx konzultaci x Komisí, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x XXX. X obou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

41.2. Doporučení xxxxxxx EÚB xx xxxxxxx tohoto článku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 42

Prováděcí předpisy

Podle xxxxxx 107 odstavec 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxx započetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 tohoto xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx ESÚB

Čl. 43

Všeobecná xxxxxxxxxx

43.1. Výjimka xxxxxxx x xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx způsobuje, že xxxxxxxxxxx články tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které platí xxxxxxx xxxxx článku 122 odstavec 1 xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

43.3. X souladu x xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 x 50 xxxxxx xxxxxxx xxx pojmem „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxx „členské xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Xxx xxxxxx „národní xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx banky členských xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Pod xxxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx x článcích 10.3 x 33.1 x „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

43.6. Xxx xxxxxx „upsaný kapitál XXX“ x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 xx rozumí „xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx.“

Xx. 44

Xxxxxxxxx úkoly XXX

XXX převezme xx xxxxx EMI, které x důsledku xxxx, xx xxx jeden xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx musí xxx xx třetí xxxxx xxxxxx.

XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 122 xxxx xxxxxxx.

Xx. 45

Xxxxxxxxx xxxx XXX

45.1. Xxxx xx tím xxx dotčen xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx rada xxxx třetí xxxxx XXX s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45.2. Xxxxxxxxx rada xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 47 tohoto xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx řád Xxxxxxxxx xxxx

46.1. Prezident nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předsedá Generální xxxx XXX.

46.2. Předseda Xxxx x člen Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx rady.

46.4. Xxxxxxxx xx článku 12.3 přijme Xxxxxxxxx xxxx xxxx jednací xxx.

46.5. Sekretariát Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

47.1. Xxxxxxxxx rada

- xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článcích 4 x 25.1.

47.2. Xxxxxxxxx xxxx přispívá x:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 5;

- xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxx XXX, jak xx xxxxxxx v xxxxxx 15;

- xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx xxxxxx 26.4;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxx článku 29.4;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx EÚB podle xxxxxx 36.

47.3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytným xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursů xxx xxxxxxxxx států, xxx které xxxxx xxxxxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, pro xxxxx neplatí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx.

47.4. Generální radu xxxxxxxxx prezident XXX x rozhodnutích Xxxx XXX.

Xx. 48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitálu EÚB

Podle xxxxxx 29.1. je xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx upisování kapitálu XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxx 28.3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx výjimka, xxxx xxxxxx kapitál, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodne, xx minimální xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náklady XXX.

Xx. 49

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zrušena xxxxxxx, xxxxxx xxxx upsaný xxxxx kapitálu EÚB x xxxx xxxxxx, xxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které neplatí xxxxxxx, a převody xx XXX měnové xxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.1. Výše těchto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v XXX podle platného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx XXX v xxxxxxx s xxxxxxx 30.1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtem xxxxxx xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními bankami.

49.2. Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 49.1, xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx částky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxx roku, který xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimky. Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, bude xxxxxx násobením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx EÚB podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx počtem xxxxxx xxxxxxxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx XXX xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společnou xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxx států xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Rady x xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxx xxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 11.2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx čtyři xxxx a ostatní xxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx pěti xx xxxx xxx. Xxxxxxxx jmenování není xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxx ředitelů xxxx xxx menší xxx xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx x žádném xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx čtyři.

Čl. 51

Xxxxxxx x článku 32

51.1. Rozhodne-li Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx etapy, že xxxxxxxxx článku 32 xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx ústředních bank, xxxxxx příjmu, xxxxx xx xxx rozdělena xxxxx článku 32, xx xxxxx x xxxxxxxx procento, které xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x xxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň x 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 52

Xxxxx bankovek x xxxxxx Společenství

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bankovky denominované x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 53

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 xx 48 xx použijí, xxxxx budou xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX INSTITUTU

Vysoké smluvní xxxxxx,

xxxxxxx si přijmout Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se dohodly xx následujících ustanoveních, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx a xxxxx

1.1. Evropský xxxxxx xxxxxxxx ( xxxx xxx „XXX“) xx xxxxxx podle xxxxxx 117 této xxxxxxx; xxxx xxx xxxxx x vyvíjí xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Členy XXX xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx („xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Lucemburský měnový Xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx Lucemburska.

1.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, tak Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (EFMS). Všechna xxxxxx x xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX.

Xx. 2

Xxxx XXX

Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx koordinace xxxxxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx,

- dohledem xx xxxxx XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. EMI xxxx xxxxx x xxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx statutem xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro uskutečňování xxxxxx politiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. XXX xxxxx x xxxxxxx x xxxx x zásadami xxxxxxxxxxx x článku 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x cílem zajistit xxxxxxx stabilitu,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (XXX),

- xxxxxx xxxxxxxxxx x otázkách, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trhů,

- xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx clearingového systému XXX;

XXX xxxxxx:

- pořádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů,

- xx xxxxxxxxx konzultován x xxxxxxxx společného xxxxx xxx předběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx instituce učiní xxxxxx politická xxxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 XXX xxxxxxx normativní, xxxxxxxxxxx x logistický rámec xxxxxxxx xxx ESÚB x plnění jeho xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx Rada EMI xxxxxxxx x rozhodnutí XXX k datu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 109f xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx EMI xx xxxx zejména:

- připravovat xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky xx třetí xxxxx,

- xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx praktik x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx působnosti,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxx bankami x xxxxx XXXX,

- zvyšovat xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxx,

- dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Xxxxxxx xxxxxx

5.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx xxxx rada XXX zaujímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, zaváděným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx předkládat xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

5.2. Rada XXX xxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx měnové xxxxxxxx.

5.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x XXX každý xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x XXX, xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zejména x té, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 5 xxxx smlouvy xxxx XXX rozhodnout, xx xxx xxxxxxxxxx x doporučení zveřejní.

Čl. 6

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

6.1. XXX:

- xxxx xxxxxxxx x multilateralizaci xxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sald xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx, stanovený dohodou xx xxx 13. xxxxxx 1979 mezi xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ xxxxxx XXX“) x xxxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxxxxx, stanovený xxxxxxx xx dne 9. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx změn;

- xxxx úkoly xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx (XXX) 1969/88 Xxxx xx xxx 24. xxxxxx 1988, x xxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

6.2. EMI xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydávat XXX za xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX. Xxxx XXX xxxxx xxx xxxxxxxxx EMI x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x operacím mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX. XXX xxxxx administrativní xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. XXX xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx status „jiného xxxxxxxx“ XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx XXX získány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.4. XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dvoustranných smluv x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx EMI. Xxxx xxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měnovou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových kursů XXX.

Xx. 7

Jiné úkoly

7.1. XXX podává každoročně Xxxx zprávu o xxxxx příprav xx xxxxx etapu. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx konvergenci xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které musí xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx součástí XXXX.

7.2. Xx základě xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx přípravy xxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx XXX, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx XXX xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx statutem, xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx členských států. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx respektovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxx

9.1. Xxxxx xxxxxx 117 odstavec 1 xxxx smlouvy je XXX xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx EMI.

9.2. Xxxx XXX xx xxxxxx x prezidenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank, z xxxxx jeden xx xxxxx viceprezidentem. Nemůže-li xx guvernér xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

9.3. Prezident je xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni hlav xxxxx či xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx XXX x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx EMI se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx EMI xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx tří xxx.

9.4. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx plného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolání, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx XXX neudělí xxxxxxx.

9.5. Xxxxxxxxx:

- připravuje xxxxxxxx Xxxx EMI a xxxxxxxx jim;

- xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx EMI xxxxxxx;

- xxxxxxxx za xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx viceprezident.

9.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x XXX x stanoví je Xxxx EMI xx xxxxx výboru, složeného xxx xx xxx xxxxx jmenovaných Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx XXX x ze xxx členů jmenovaných Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlasovat o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

9.7. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx se závažného xxxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxx Rady XXX Xxxxxxx dvorem xxxxxxx.

9.8. Xxxx EMI xxxxxx xxxxxxx xxx XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Rady XXX a xxxxxx xxx xxxxxxxxx

10.1. Xxxx XXX xxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx zasedáních Xxxx xxxx důvěrná. Xxxx XXX může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání.

10.2. Xxxxx člen Xxxx XXX nebo jím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

10.3. Xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

10.4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XXX. Přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx 5.1 x 5.2, rozhodnutí xxxxx xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 a xxxxxxx podle xxxxxx 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Rady EMI.

Čl. 11

Xxxxxxxxxx mezi orgány x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx EMI xx xxxx xx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx-xx Rada xxxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxx XXX.

11.3. K xxxx, xxxxx xxxxxxx jednací xxx, xxxxxxxx XXX xxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xxxxx x xxxxx xxxxxx uzávěrkou XXX xx předkládají Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx radě. Prezident XXX xxxx být xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.4. Zprávy xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx x XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx xxxxx roku 1992 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx EMI.

Čl. 14

Xxxxxx subjektivita

EMI, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jakou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxx xxxx nabývat x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 15

Xxxxxx akty

15.1. Xxx plnění xxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx statutu XXX:

- xxxxxxx stanoviska;

- xxxxxx xxxxxxxxxx;

- určuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, určená národním xxxxxxxxx bankám.

15.2. Xxxxxxxxxx x doporučení XXX xxxxxx xxxxxxx.

15.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxx, aby XXXX xx xxxxx xxxxx mohl xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx; xxxx předkládány x rozhodnutí XXX.

15.4. Xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 3.1., xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxx. Xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 253 a 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16.1. EMI xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx Rada XXX xxx, xxx xxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx XXX.

16.2. Xxxxxxxxxx XXX určené xxxxx xxxxxx 16.1. xxxxx xxxxxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx 29.1. statutu XXXX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxx Komise x po konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx účty x xxxxxxxx xxxx

17.1. Xxxxxxxxxx rok XXX xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

17.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schválí xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Xxxxx xxxxxxxx se sestavuje x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX x xxxx ji xxxxxxxx.

17.4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Radou XXX. Auditoři jsou xxxxxxxxx provádět revizi xxxxx xxxxxxxx knih x účtů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx provozní efektivnosti xxxxxx XXX.

17.5. Xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx x xxxxx pořadí:

(a) xxxxxx, kterou určí Xxxx XXX, xx xxxxxxx do všeobecného xxxxxxxxxx fondu EMI;

(b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx uvedeným x článku 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx XXX ztrátu, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

Xx. 18

Xxxxxxxx

18.1. Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx EMI.

18.2. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řádu.

Čl. 19

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19.1. Xxxx x xxxxxxxxx EMI xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkladu Xxxxxxxx dvora x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených v xxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených x této xxxxxxx.

19.2. Xxxxx mezi XXX xx jedné straně x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

19.3. XXX xxxxxxx úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 xxxx smlouvy.

19.4. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx veřejnoprávní nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX nebo xxxxxx XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx EMI x předložení věci Xxxxxxxx dvoru činí Xxxx XXX.

Xx. 20

Mlčenlivost

20.1. Xxxxxxx xxxx XXX x personál XXX xxxx povinni, x xx x xx xxxxxxxx svých funkcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20.2. Osoby, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ukládající povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxx a xxxxxxx

21.1. XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, připojeném xx Smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxx Radu x xxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. EMI xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx prezident xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, kteří xxxx xxxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx EMI

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx EÚB. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX. XXX xxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

23.2. Mechanismus xxx xxxxxx XXX na xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x článku 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x pasiva, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6.1, xxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

23.4. Xxxxx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Likvidační xxxxx xxxxx xxxxxx 23.4. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s klíčem xxxxxxxx x článku 16.2.

23.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx k použití xxxxxx 23.4. a 23.5. Xx ustavení XXX se prezident XXX xxxx xxxxx xxxxx.

20.

PROTOKOL

O POSTUPU XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 104 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx dohodly xx těchto ustanoveních, xxxxx se připojují xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxx 101 odstavec 2 xxxx smlouvy jsou:

- 3 % xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx produktu x xxxxxxx cenách;

- 60 % pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xx hrubému domácímu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Definice

V xxxxxx 104 této smlouvy x v xxxxx xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ znamená xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo místním xxxxxx xxxx fondům xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx komerčních xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „schodek“ xxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „ xxxxxxxxx“ znamená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxx dluhů x xxxxxxxxxxx hodnotách xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx státního xxxxxxx

X zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. Členské xxxxx xxxxxxxxx, aby jim xxxxxxx postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxx umožnily xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro ně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx plánovaných x xxxxxxxxxx schodcích x o xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxx 121 odstavec 1, xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stabilitu a xxxxxxxxx xxxx inflace, xxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx míru těch xxxxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx stability. Xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx srovnatelném xxxxxxx, který bere x xxxxx rozdílnosti x národních xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxxx financí

Kritérium xxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 odstavec 1 xxxxx odrážka xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx nevztahuje xxxxxxxxxx Xxxx podle článku 104 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mechanismem xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx před šetřením. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kurs xxx xxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x vlastní xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx konvergence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 109x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx procenta xxxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x oblasti xxxxxx xxxxxxxxx. Úrokové xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo srovnatelných xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx k rozdílným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Čl. 5

Poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Komise x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, XXX xx XXX x xxxxxxx uvedeným x článku 114 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

22.

PROTOKOL

O XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si urovnat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Dánska,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx. 14 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxx banky xxxxxx xxxx xx právo Xxxxxxx banky Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx těch částí xxxxxxxxxx Xxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

23.

XXXXXXXX

X PORTUGALSKU

Vysoké smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Portugalsko je xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx poskytnout autonomním xxxxxxxx Azory x Xxxxxxx xxx prospěch x xxxxxxxxxxx úvěru x Xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem.

2. Portugalsko xx zavazuje, že xx vynasnaží xx xxxxxxxx ukončit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

24.

PROTOKOL

O XXXXXXXX XX XXXXX ETAPY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

prohlašují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx unii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a měnové xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx přání, xxx Xxxxxxxxxxxx vstoupilo xxxxxx xx třetí xxxxx, a proto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx roku 1997 nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx x jiná xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx práce, aby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx etapy xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 x xxx XXX x XXXX xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

25.

XXXXXXXX

X URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ BRITÁNIE X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx protokoly, xx Spojené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx zvláštního xxxxxxxxxx xxx vlády a xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx financování xxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojena xx Smlouvě o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx království oznámí Xxxx, zda má x xxxxxx xxxxxx xx třetí etapy xxxxxxx, xxx Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xx x úmyslu xxxxxx xx xxxxx etapy, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx etapy xxxxx článku 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, může Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit svůj xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxx xxx xxxxxx, že Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebude zařazeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 druhá xxxxxxx x x xxxxxx 121 odstavec 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Spojené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxx vnitrostátního práva.

5. Xxxxxx 4 odstavec 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 x 11, 105 xxxxxxxx 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x x 111 xxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxx xx nevztahují na Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkazy xx Společenství xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx ustanoveních se xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx netýkají Xxxx xx England.

6. Články 116 odstavec 4 x 119 a 120 xxxx xxxxxxx xx nadále vztahují xx Xxxxxxx království. Xxxxxx 114 xxxxxxxx 4 x 124 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx o xxxx, xxx který xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království xx pozastaví, xxxxx xxx o akty Xxxx uvedené v xxxxxxxx vypočtených x xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx. Pro tento xxxx xx x xxxxxxx hlasům Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx. Xxxxxxx království xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx EÚB podle xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx.x x 111 odstavec 1 xxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 x 52 Protokolu x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na národní xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx Bank xx Xxxxxxx. Odkazy v xxxxxxxx 10.3 a 30.2 Xxxxxxx xx „xxxxxx xxxxxxx XXX“ xx nevztahují xx xxxxxxx upsaný Xxxx xx England.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxx 44 xx 48 Statutu xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx x následujícími xxxxxxx:

(x) Xxxxxx x xxxxxx 44 na xxxxx XXX x EMI xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx etapě splnit x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 47 XXX poskytuje xxxx xxx přípravě rozhodnutí xxxxx xxxx 10 xxxx. (x) a (x) xxxxxx protokolu, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxx.

(x) Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx upsaný xxxxxxx xx XXX jako xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx království xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxx xxxxxxx:

(x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx má právo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 odstavec 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xx England splatí xxxx xxxxxx kapitál, xxxxxxx xx EÚB xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na stejném xxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušena.

(c) Rada xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 odstavec 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožněno xxxxxx xx třetí etapy.

Přijde-li Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto protokolu xx xxxxx xxxxx, xxxx 3 xx 9 xxxxxxxx účinnosti.

11. Xxxx xx byly xxxxxxx články 101 x 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x článek 21.1 Xxxxxxx, vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx „Xxxx xxx Means“ u Xxxx xx England, xxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx.

26.

PROTOKOL

O URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cíli Xxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určité xxxxxxxx problémy existující x současné xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx Dánska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Dánska xx xxxxx etapy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypsání xxxxxxxxx x Xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx článku 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2. Xx Dánsko xx xxxxxxxx výjimka, xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx třetí etapy. Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x statutu XXXX xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx.

3. V xxxxxxx případě Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 121 odstavec 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxxx.

5. Po zrušení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X FRANCII

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x úvahu jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx výsadu xxxxxx emise ve xxxxx zámořských xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jediná xxxx xxxxxxxxx určovat xxxxxxxx XXX franku.

28.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX SOUDRŽNOSTI

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že Unie xx stanovila za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokrok, xxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx Společenství, uvedenými x článku 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hlava XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxxx xxx upevňování x další rozvíjení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudržnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu,

připomínajíce, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX x transevropských xxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993,

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx vědomí, xx xxxxxxxxxxxx fondy společenství xx v letech 1987 - 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahrnujíce xxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxxx xxxx xxxxxxx domácího xxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států,

berouce na xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxx chudších xxxxxxx,

xxxxxxx xx vědomí xxxxx xxxxx pružnosti x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx x úrovni xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zemích,

berouce na xxxxxx návrh brát xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

opět xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx životně xxxxxxxx xxx xxxx rozvoj x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx článků 2 x 3 xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx strukturální xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx značnou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx přesvědčení, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx nezbytné,

opět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxx přezkoumat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx produktem xx hlavu menším xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbližování, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx připustit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přidělování prostředků xx xxxxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x programy x projekty strukturálních xxxxx za účelem xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech,

uznávají xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx záměr xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx možnosti členských xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států tím, xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxx xxxxx protokol xxx xxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX AZYLU XXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮM XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx podle xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluvou x ochraně xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx podepsanou 4. xxxxxxxxx 1950 v Xxxx;

xxxxxxx Soudní dvůr Xxxxxxxxxx společenství je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx společenství xxx xxxxxxx x používání xxxxxx 6 odstavec 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx dodržovalo xxxxx;

xxxxxxx podle xxxxxx 49 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx, který xxxx o členství x Unii, povinen xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, že xxxxxx 309 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhotrvajícího xxxxxxxxxx těchto zásad xxxxxxxx státem;

s xxxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požívá xxxx občan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx části xxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství;

u xxxxxx, xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx hranic a xxxxxxxxx každému xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxxx na xx, xx xxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x 13. xxxxxxxx 1957 x Xxxxxx xx xxx 27. září 1996 x vydávání xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, uzavřené xx základě xxxxxx 31 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii;

přejíce xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx účelům, xxx x jakým xx zamýšleno;

jelikož xxxxx Xxxxxxxx respektuje xxxx x xxxx Xxxxxx x postavení xxxxxxxxx x 28. xxxxxxxx 1951;

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

Jediný xxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy navzájem xxx veškeré xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx původu. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx předvídaných Úmluvou;

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 7 odstavec 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Rada x xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Rada xxxxx článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx závažného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx žádosti se xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx tím byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30.

PROTOKOL

O XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použití zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxx se přesněji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x 25. xxxxx 1993 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxxx 16. xxxxx 1992 v Birminghamu x xxxxxxxx přístupem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx x Edinburku 11. x 12. prosince 1992 se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x proto

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která budou xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx pravomocí xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity. Xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx toho, co xx nezbytné x xxxxxxxx xxxx Smlouvy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení x xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rovnováhy xxxx xxxxxxxxxxx. Nedotýká xx zásad formulovaných Xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx právem x xxxxxx Společenství, x xxxxxxxxxx článek 6 xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx svých politik“.

3. Xxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřené Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx. Kritéria xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx 5 Smlouvy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodítko, xxx xxxx pravomoci xxxxxxxxx xx xxxxxx Společenství. Xxxxxxxxxxxx je dynamická xxxxxxxx x měla xx xx používat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. U všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality; xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx dosáhnout Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxx je to xxxxx, kvantitativními údaji.

5. Xxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx oba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxx navrhované činnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, zda výše xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx;

- činnost pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx Společenství xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx narušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posílit xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výhody.

6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx co xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosazení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytné xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xx směrnicím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Směrnice, xxx xx xxxxxxx v xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx stát, kterému xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, jehož xx xxx dosaženo, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx vnitrostátním xxxxxxx.

7. Xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národnímu rozhodování, xxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxx xxxxxxxx a x dodržením požadavků Xxxxxxx. Xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Opatření Xxxxxxxxxxxx xx měla členským xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xx xxxxxx, x x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx prosazování.

8. Xxx xxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx členských xxxxxxx, xxx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidly článku 10 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx by mohla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

9. Xxxxxx, xxxx xx bylo dotčeno xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx:

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx předpis navrhne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxxxx;

- odůvodňovat xxx xxxxxx x xxxxxxxx zásady subsidiarity; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx xxxxx podrobnosti, xxxxxxx xx bude xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti x rozpočtu Společenství xxxxxxxx vysvětlení;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx administrativní, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, podnikatelské subjekty x občany, bylo xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx, Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx 9 xx xxxxxx x xxxxxxx, jehož Xxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx 4 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

11. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komise Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu Xxxxxx x článkem 5 Smlouvy, plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba dodržet. Xx se týká xxx původních xxxxxx Xxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx.

12. Evropský xxxxxxxxx xx během xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 251 a 252 Xxxxxxx informován x xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které Radu xxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx neslučitelný x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pravidel uvedených xx Xxxxxxx.

31.

PROTOKOL

O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXX O PŘEKRAČOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropských xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zahrnutá x xxxxxx 62 xxxxxxxx 2 xxxxxxx (x) xxxxx IV Smlouvy xx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

32.

XXXXXXXX

X SYSTÉMU VEŘEJNÉHO XXXXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pluralitu,

se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx financovat xxxxxxx vysílání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx takové xxxxxxxxxxx neovlivňuje obchodní xxxxxxxx x xxxxxx xx Společenství v xxxx, která xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx zájmem, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33.

PROTOKOL

O XXXXXXX ZVÍŘAT X XXXX X XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx lepší xxxxxxx zvířat jako xxxxxxxxxxx bytostí x xxxxx xxxx x xx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojí xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, x dopravě, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx výzkumu xxxx Společenství a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a regionálním xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx atomovou energii

34.

PROTOKOL

O XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx x tom, xx Společenství x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxx Komise Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx x imunity nutné xxx plnění xxxxx xxxxx,

xx dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx Smlouvě:

Kapitola X

Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 1

Xxxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x domovních xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Majetek x xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx právních opatření xxx souhlasu Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Archiv

Archivy Xxxxxxxxxxxx xxxx nedotknutelné.

čl. 3

Xxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxx, xxxxxx x jiný xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xx xxxxx, vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, zahrnutých x cenách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx Společenství pro xxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cena xxxx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx účinkem xxxxxxxxxx xxxxxx ve Společenství.

Vynětí xx xxxxxxxxxx xx xxxx a úhrady xx xxxx poplatků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xx. 4

Xxx

Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx poplatků, zákazů x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxxx účely; xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x omezení dovozů x vývozů, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx x účty XXXX

Xxxxxxxx společenství xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx měně.

Kapitola XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejné zacházení, xxxx xxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxx sdělení xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

xx. 7

Laissez-passer

1. Xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uznávané jako xxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx těchto xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx třetích xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx laisser-passer xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 6, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx článku.

Kapitola III

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx x devizové xxxxxxxx

Xxxxx pohyb xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxx vysílaným xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx mise.

čl. 9

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxxxx, zadržení nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněným xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx.

xx. 10

Xxxxxxx

Xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx požívají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx území xxxxxx xxxxxxxx státu imunit xxxxxxxxxx xxxxxx tamního xxxxxxxxxx;

x) na území xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx místo xxxx xxxxxxxx. Imunitu nelze xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx práva xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členů.

Kapitola XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 11

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxx x techničtí xxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxx se vztahuje xxxx xx členy xxxxxxxxx xxxxxx Společenství.

Kapitola X

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx a xxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jedné straně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, pravomoci Xxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxx xxxx Společenstvími x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx požívají x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) vynětí - xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxx - x xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx omezení, skrytých xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) právo xxxxxxxx xxxxxx nábytek x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx úřadu v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x právo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyvézt xxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx trhu, xxxxx xxx x x xxxx případech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pokládá xx xxxxxxxx.

xx. 13

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, mezd x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami x xxxxxxx stanovenými Xxxxx xx návrh Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x platů, xxxx x náhrad, xxxxxxxxxxx Společenstvími.

čl. 14

Xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

Při xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx domicil xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx bydliště pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx jak v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx i x xxxx xxxxx xxxxxxxx domicilu, xxxx xxxxx xxxx své xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx xxx xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx ustanovení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx x xxx xxxx, xxxxxxx xx osobách xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x nacházející xx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xx vyjmut x xxxx xxxx z xxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxx daně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx xxx dotčena práva xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx domicil xxxxxxx xxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

xx. 15

Sociální xxxxx

Xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx úředníky a xxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx.

xx. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx určí xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zčásti ustanovení xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13 x ust. článku 14.

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx úředníků x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx společenství

čl. 17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx misím třetích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

čl. 18

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx úředníkům x xxxxx zaměstnancům Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zájmu Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Společenství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx tento xxxxx xx xx, že xxxxxx xx imunity xxxx x xxxxxxx xx zájmy Xxxxxxxxxxxx.

xx. 19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

čl. 20

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx členy Xxxxxx.

xx. 21

Xxxxxx, generální xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 a xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, (kancléře) a xx xxxxxxx zpravodaje xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 3 Xxxxxxxxx o Xxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx orgánů, xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Banky.

Evropská xxxxxxxxxx banka bude xxxxx vyjmuta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dávek ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx při xxxxxxx kapitálu, xxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které s xxx xxxxx být xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx. Obdobně, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebude důvodem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, činnost Xxxxx x jejích xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.