Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA X XXXXXXXX XXXX

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

Xxxx Veličenstvo královna Xxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

prezident Xxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Lucemburska,

Její Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Veličenstvo xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Irska,

rozhodnuti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx překonání rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vytvořit xxxxx xxxxxxx budování xxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx oddanost xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx právům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx státu,

potvrzujíce xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, jak jsou xxxxxxxx x Evropské xxxxxxxx xxxxxx podepsané 18. xxxxx 1961 x Turíně x x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx z xxxx 1989,

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historie, kultury x tradic,

přejíce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakter x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx tak lépe xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx v xxxxxxxxx institucionálním xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx dosáhnout posílení x sblížení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, která x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokroku xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje a x xxxxx vnitřního xxxx a posílené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, a xxxxxxxx politiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx zavést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

rozhodnuti xxxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx společnou obrannou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 17, xxxxx by xxxxx vést ke xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nezávislost, x xx v xxxxx podpory míru, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx x xx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vytváření stále xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx občanovi x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity,

majíce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx založit Evropskou xxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

(xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xx výměně xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x náležité xxxxx, xxxxxxx takto:

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Smlouva xx novou xxxxxx xxxxxxxx stále užšího xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx nejotevřeněji a xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, doplněných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zaváděnými touto xxxxxxxx. Xxxxx úkolem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx národy xxxxxx způsobem, ve xxxxxx xx projevuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Čl. 2/xx-xx. X

Xxxx

Xxxx xx stanoví následující xxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální pokrok x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dosahovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, posilováním xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, xxxxxxx zahrnující x souladu x xxxxxxxxxxxx této Smlouvy xxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vymezování xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zájmů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Unii xxxx prostor svobody, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x vhodnými opatřeními, xxxxxxxxxx xx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, práva xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zločinnosti;

- x xxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx touto Smlouvou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Čl. 3/xx-xx. C

Návaznost x xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxx cílů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souladu xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 4/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx podněty xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předsedy xxxx členských států, xxxxx i předsedu Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx členských xxxxx x xxxxxxx Komise. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, xx předsednictví xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx každém xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xx. 5/ex-čl. X

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dvůr a Xxxxxx xxxx vykonávají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a pro xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakládajících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xx. 6/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx práva

1. Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, právního státu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx členským xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská práva, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx x Římě xxx 4. xxxxxxxxx 1950, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxx všeobecné právní xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx svých cílů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Čl. 7/xx-xx. X.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xx souhlase Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx a xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, že došlo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1 xx strany xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx státu vyzvána, xxx se x xxxx xxxx vyjádřila.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou většinou, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx dotyčný xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x možným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx vyplývající z xxxx xxxxxxx jsou xxx tento xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx se xxxx xxxxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxxx, že xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření.

4. Xxx xxxxx xxxxxx článku Xxxx rozhoduje xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupení členové xxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Tohoto xxxxxxxx se použije x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxx členů.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx pozměňující Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

(viz výše xxxxxxxx znění Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/ex-čl. 9

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx

Xx. 9/xx-xx. 4

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx pozměňující Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/ex-čl. X

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 11/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, x xxxxx cíle xxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zájmy, xxxxxxxxxxx x integritu Unie x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ve xxxxx směrech;

- xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx zásadami helsinského Xxxxxxxxxxx aktu x xxxx Pařížské charty, x xx i xx xxxxxxxx hranicích;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x bezvýhradně x xxxxx loajality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x rozporu xx xxxxx Xxxx nebo xxxx snižovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 12/xx-xx. X.2

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx cíle xxxxxxxx v článku 11:

- xxxxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- rozhodováním x společných xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí;

- xxxxxxxxxx společných xxxxxxx;

- xxxxxxxxxxx systematické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13/ex-čl. X.3

Xxxxxx x obecné xxxxx

1. Xxxxxxxx rada vymezuje xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx na xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx strategie xxxxxxxx xxx cíle, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

3. Rada xx xxxxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx přijímá rozhodnutí xxxxxxxx xxx vymezení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zajišťuje xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Xx. 14/xx-xx. J.4

Společné xxxx

1. Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxx. Společné xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx svého provádění.

2. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx zásady x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zaujímání xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx požádat Xxxxxx x předložení xxxxxxxxxx vhodných xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5. Každý xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření, xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Radě. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx transpozicí xxxxxxxxxx Rady.

6. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx naléhavá xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cíle společné xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

7. Nastanou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x nich xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nesmějí xxxxxxxx xxxx účinnost.

Čl. 15/xx-xx. X.5

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx přijímá společné xxxxxxx. Xxxxxxxx postoje xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 16/ex-čl. J.6

Vzájemné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx zajistily xx nejefektivnější xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx. 17/xx-xx. J.7

Bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politika zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s druhým xxxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními předpisy.

Západoevropská xxxx (ZEU) xx xxxxxxxx součástí vývoje Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Unii xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aspektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx článku. Unie xxxxxxxx xxxxx institucionálním xxxxxxx xx ZEU xx zřetelem xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx Xxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x respektuje závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rámci.

V xxxx, x jaké xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vymezování xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Otázky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx míru x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx ZEU x vypracování x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx Unie, které xxxx dopad na xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 13 xx xx xxxxxx x XXX xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxx využívá ZEU.

Využívá-li Xxxx XXX k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx členské státy Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx nezbytná xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx misím xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx podílet xx xxxxxxxxx x rozhodování XXX.

Xxxxxxxxxx, která mají xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx dotčeny xxxxxxxx x závazky xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx spolupráce xxxx dvěma nebo xxxx xxxxxxxxx státy xx bilaterální xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Atlantické xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx spoluprácí upravenou x této hlavě xxxx xx neztěžuje.

5. Xx účelem dosažení xxxx xxxxxx článku xxxxx xxxx ustanovení xxxxx posouzena xxxxx xxxxxx 48.

Xx. 18/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x záležitostech xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx konferencích.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tajemník Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. Xxxx může, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 19/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Členské státy xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x na mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx hájí společné xxxxxxx.

X mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, hájí zúčastněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společného zájmu.

Členské xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x plně xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx dotčena xxxxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20/xx-xx. J.10

Spolupráce xxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx respektování x xxxxxxxxx společných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vypracováváním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx článku 20 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 21/ex-čl. J.11

Účast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxx aspekty a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitě xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

Evropský xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Radu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pokroku xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 22/ex-čl. J.12

Iniciativa

1. Xxxxx členský xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat Xxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svolá xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx na žádost Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx do čtyřiceti xxxx xxxxx, nebo xx xxxxx naléhavých xxxxxxxxx xxxxx kratší xxxx.

Čl. 23/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Rozhodnutí podle xxxx hlavy přijímá Xxxx xxxxxxxxxxx. Xx, xx xx přítomní xxxx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Rady xxxxxxxxx, může to xxxxxxxxx formálním prohlášením xxxxx xxxxxx odstavce. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxx. X duchu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s akcí Xxxx založené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, xxxxx tímto způsobem xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx hlasování, více xxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- když xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx strategie;

- když xxxxxxx rozhodnutí k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx proti přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se nekoná. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádat, xxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Xxxx se xxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 24/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx zapotřebí x xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx xxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x pomocí Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx uzavírá jednomyslně Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu; xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx záležitosti xxxxxxxxx xx xxxxx XX.

Xx. 25/xx-xx. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxx xxxxxx článek 207 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podáváním xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx ze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedajícího a Xxxxxx.

Čl. 26/ex-čl. J.16

Generální xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx spadajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxx, že přispívá x formulování, přípravě x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx politiky, x xxx, xx xxxxxxxx xxxx jménem Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dialog x xxxxxxx stranami.

Xx. 27/ex-čl. J.17

Součinnost Xxxxxx

Xxxxxx je plně xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xx. 28/xx-xx. X.18

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 xx 199, 203, 204, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblastí uvedených x xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx x xxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx společenství.

3. Operativní xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx jdou xxxxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx x vojenským xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případů, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx států xxxxx klíče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x výdaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx formální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx 1, xxxxx pododstavec, povinny xx xxxxxx financování xxxxxxxxx.

4. Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jdou x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx újmy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx Xxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx vysokou úroveň xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx policejní x xxxxxxxx spolupráce v xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x potírá xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx cíle xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx proti xxxxx, xxxxxxx s drogami, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, celních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 a 32;

- xxxx spolupráce xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 31 xxxx. x - d x xxxxxx 32;

- harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxx. e, xx-xx xxxx zapotřebí.

Čl. 30/xx-xx. X.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx spolupráce zahrnují:

a) xxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) opatřování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných informací, xxxxxx xxxxxxxxx represivních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcích, zejména xxxxxxxxxxxxxxx Europolu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x kriminalistického xxxxxxx;

x) xxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx x xx xxxx let xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx Europolu usnadňovat x podporovat přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí příslušných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce Xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx umožní xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx vyšetřování xx speciálních případech x rozvíjet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx pomáhaly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi vyšetřujícími xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxx výzkumu, xxxxxxxxxxx x statistiky x přeshraniční kriminalitě.

Xx. 31/xx-xx. X.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje:

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných ministerstev x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o skutkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestech v xxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x obchodu x drogami;

Xx. 32/xx-xx. K.4

Působení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x meze, xx xxxxx příslušné xxxxxx uvedené v xxxxxx 30 x 31 xxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx a x xxxxxx x jeho xxxxxx.

Čl. 33/xx-xx. X.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států

Tato xxxxx se nedotýká xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x pořádku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Čl. 34/xx-xx. K.6

Formy xxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x konzultují x Xxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx svoje xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vhodnou formou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaujímat xxxxxxxx xxxxxxx, vymezující xxxxxxx Xxxx x xxxxxx otázce;

b) přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazná xxx xxxxxxx xxxxx xx do výsledku, xxxxxxx má být xxxxxxxx, xxxxxxx volba xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx bezprostřední xxxxxx;

x) přijímat rozhodnutí xx jakýmkoli jiným xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxx této xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x jejich příslušnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Radou.

Není-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanou xx platnými, jakmile xxxxx přijaty alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Radě dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx-xx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx hlasy xxxxxx členů xxxx xx smyslu xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství; x xxxxxxx xxxx Rady xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxx xxxxxx většinou svých xxxxx.

Xx. 35/xx-xx. K.7

Soudní xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x výkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x platnosti a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podpisu Amsterodamské xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomoc Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3. Učinil-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, považuje-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkladu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, která x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nebo xx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx aktu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx nutné x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxxxxx Soudu x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 svá stanoviska xxxx xxxxxxx připomínky x věci.

5. Xxxxxx xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

6. Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxxxx právnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xx základě xxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, porušení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení, xxxxx xxx zneužití xxxxxxxxx. žaloby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx aplikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 odstavec 2, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx má Xxxxxx xxxx pravomoc rozhodovat xxxxx mezi členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx úmluv podle xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 písm. x.

Xx. 36/ex-čl. X.8

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vysokých xxxxxxxx. Xxxxx koordinační úlohy xx xxxxx xx xxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29.

2. Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxx.

Čl. 37/xx-xx. K.9

Mezinárodní Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích a xx xxxxxxxxxxxxx konferencích, xxxxx se účastní, xxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 18 x 19 se použijí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xx. 38/ex-čl. X.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod

V dohodách xxxxx článku 24 xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx hlavy.

Xx. 39/xx-xx. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x, x, x Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve lhůtě, xxxxxx může Xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx x této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx jednat x xxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx a Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx nebo jí xxxxx doporučení. Xxxxx xxx koná rozpravu x pokroku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Xx. 40/xx-xx. K.12

Užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx článků 43 x 44 xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, pokud zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě;

b) je xxxxxxxxxxx na xx, xxx xx Unie xxxxxxxx rozvíjela x xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x práva.

2. Zmocnění xxxxx odstavce 1 xxxxx Rada kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx též xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Xxxx xx xxxx podle xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodnutí xx vyžaduje xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

3. Každý členský xxxx, který se xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, sdělí xxxx xxxxx Radě a Xxxxxx; Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Radě xx xxx xxxxxx xx obdržení sdělení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, aby xx xxxxxxx stát xxxx x dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do čtyř xxxxxx od okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx Rada x žádosti x x konkrétních úpravách, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx Xxxx důvody xxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxx jeho přezkoumání. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Rada xxxxxx xxxxx xxxxxx 44.

4. Xxxxxx 29 xx 41 platí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se v xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 43 x 44 xxxxxxx xxxx jiného.

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Čl. 41/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 xx 199, 203, 204, 205 odstavec 3, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblastí xxxxx xxxx xxxxx.

2. Administrativní xxxxxx, xxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblastí xxxxx této xxxxx, xxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx ustanovení jdou xxxxxx k tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x tíži xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne jinak.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství xx xxxxxxx ve xxxxxx k výdajům, xxxxx jdou x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 42/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx ES

Rada xx může z xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu x xx konzultaci Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnést, xx postup x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx 29 spadá xxx hlavu XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx proceduře. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Hlava VII

(ex-hlava XXx)

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xx. 43/xx-xx. K.15

Předpoklady

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zamýšlejí xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx orgánů, postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx zásady uvedených xxxxx a jednotný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx xx pouze xxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dosaženo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxxxx;

x) xxxx xx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx států;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x ostatní opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv;

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x zájmy xxxxxxxxx xxxxx nepodílejících xx na xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx spolupráci xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rámci;

h) xx v závislosti xx příslušné xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritérii xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 40 xxxx smlouvy x xx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dotčeny, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx nepodílejí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx ní xxxxxxxx.

Čl. 44/xx-xx. X.16

Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

1. Xxx přijímání xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43, xxxxx příslušná institucionální xxxxxxxxxx této xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Všichni xxxxxxx Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx porad, xx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na spolupráci. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx týž podíl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x založení Evropského xxxxxxxxxxxx; k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednomyslnost xxxxxxxxx xxxxx Rady;

2. Xxxxxxx, které vznikají x provádění spolupráce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněnými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 45/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Hlava XXXX

(xx-xxxxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/ex-čl. X

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ES

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx:

x) ustanovení xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí a xxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii;

b) xxxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) xxxxxxxxxx xxxxx XXX za xxxxxxxx xxxxxx 11 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 40 této xxxxxxx;

x) xxxxxx 6 odstavec 2 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Soudní xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 až 53.

Čl. 47/ex-čl. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx Xxxxxxxx společenství, Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x oceli x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx energii x xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxxxxx smluv xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy.

Xx. 48/xx-xx. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Komise xxxx Xxxx předkládat xxxxxx xx xxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx Unie.

Jestliže Xxxx po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x x Xxxxxx zaujme stanovisko xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxx představitelů xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx změny, xxx xx v xxxxxx smlouvách měly xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 49/xx-xx. X

Xxxxxxx x EU

Každý xxxxxxxx xxxx, xxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 odstavec 1, xxxx xxxxxxx x členství x Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxx ucházejícím xx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 50/ex-čl. P

Smlouva x xxxxxx orgánů, Xxxxxxxx evropský xxx

1. Xxxxxx 2 až 7 x 10 xx 19 Xxxxxxx x ustanovení xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. xxxxx 1965, xx tímto xxxx.

2. Xxxxxx 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx XXX Jednotného xxxxxxxxxx aktu, podepsaného x Xxxxxxxxxxx xxx 17. xxxxx 1986 x v Xxxxx xxx 28. února 1986, xx xxxxx xxxx.

Xx. 51/ex-čl. X

Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva xx xxxxxxx na xxxx neurčitou.

Xx. 52/ex-čl. X

Xxxxxxxxxx, xxxxx v platnost

1. Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Ratifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Italské xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnost xxx 1. ledna 1993 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxx, nestane-li xx xxx, první xxx xxxxxx následujícího xxxx, xx uloží ratifikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx stát, xxxxx xxx xxxxx xxxx poslední.

Xx. 53/ex-čl. X

Xxxxxx xxxxx; xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, francouzském, dánském, xxxxxxxxxx, německém, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, xxxx xxxxxxx v archívu xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx smlouvu.

Na xxxxxxx xxxxxxx o přístupu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx znění v xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxx 7. xxxxx 1992

X.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

1.

XXXXXXXX

x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

berouce v xxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 2 a xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské unii,

berouce x xxxxx, že xxxxxxxx Xxxx se xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x respektuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obrany x XXXX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx slučitelná xx společnou xxxxxxxxxxxx x obrannou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, které xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se Západoevropskou xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Evropské xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x začlenění Schengenského xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx unie

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, xx úmluva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. června 1985 x 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx integraci x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx,

xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx Irsko a Xxxxxxx království Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx nejsou smluvními xxxxxxxx uvedených úmluv x že xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převzaly,

uznávajíce, xx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx některými xxxxxxxxx xxxxx x xx, xx tato xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Islandskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, poté co xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Španělské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Portugalská xxxxxxxxx, Xxxxxx republika x Xxxxxxx království xxxxxxx xxxxxxxxx Schengenských xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užší xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úmluv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a při xxxxxxxxxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx výbor

1. Xxx xxx vstupu xxxxxx protokolu x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx tímto dnem xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úmluv, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx vstupuje Rada xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru.

Rada xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří Xxxxxxxxxxx systém. Xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x souladu x výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Dokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, považují xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří Schengenský xxxxxx, xxxx xx xxx dotčen článek 5 xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx o xxxxx XXX Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Schengenskému xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxx před vstupem Xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Dánsko

V xxxxxxxxxx xx určení xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Dánsko xxxxx xxx o xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx před xxxxx určením.

Pokud jde x xx části Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx XXX Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx Xxxxxx i xxxxxx stejná xxxxx x povinnosti jako xxxxxxx smluvní strany Xxxxxxxxxxx úmluvy.

Článek 4

Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázány, xxxxx kdykoli požádat, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxxx systému.

Rada x xxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxxx jednomyslnosti xxxxx xxxxx uvedených x článku 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 5

Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením Xxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx členským xxxxxx uvedeným x xxxxxx 1 x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx království xxxx xxx státy xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx se chtějí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, x xxxx Xxxx neučinila xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Norska

Islandská xxxxxxxxx x Norské xxxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19. prosince 1996 x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx x xxx jeho xxxxxx xxxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxx dohodnuty x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx státy xxxxxx Rada xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxx xx finanční xxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Rada, xxxxx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx straně xxxxx x Xxxxxxxx a Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v oblastech, xx kterých xxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Schengenský xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začlenění Xxxxxxxxxxxxx sekretariátu xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nových členských xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Schengenský xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x plném xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Úmluva xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Lucembursko x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx aktem x společnými xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxx x přistoupení x xxxxxx x xxxx 1985 a prováděcí xxxxxx z xxxx 1990, které byly xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 v Paříži), Xxxxxxxxxx x Portugalskem (xxxxxxxxx 25. června 1991 x Bonnu), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 x Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (podepsáno 28. xxxxx x Xxxxxxx) x Dánskem, Xxxxxxx x Švédskem (xxxxxxxxx 19. prosince 1996 x Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1990 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx orgány, xx xxx Výkonný xxxxx xxxxxxx xxx rozhodovací xxxxxxxxx.

3.

XXXXXXXX

x xxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Spojenému xxxxxxxxxx x Irsku

Vysoké xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx určité otázky xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx Spojeným královstvím x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx království xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx 14 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, jakékoli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřenou Xxxxxxxxxxxxx xxxx Společenstvím x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx státy, xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xx nich xxxxxxxxx, xxxxx využívají xxxx xxxxxx právem Xxxxxxxxxxxx, xxxxx i státních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x

x) x rozhodnutí, xxx jiným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx v xxxxx xxxxxx smluv se xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxx 1(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx tudíž platí, xxxxx je zachována xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx království též xxx Xxxxx. Xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Úpravy x xxxxxxxxx členskými xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vstoupit xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx vstoupit xx xxxxxx xxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxx x území, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx království xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx, a to xxx xxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx ustanovení této Xxxxxxx nebo Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx nedotýkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxxx.

4.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx podle xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 3 se Spojené xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Radou, xxxxx xxxx navrhována xxxxx xxxxx V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xx stanoven x xxxxxx 205 odstavec 2. K xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx zástupců xxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Použitelnost xxxxx XX

X důsledku xxxxxx 1 a x xxxxxxxx xxxxxx 3, 4 a 6 xxxxxx ustanovení xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxxx Společenstvím xxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxxxx Soudního dvora, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, závazná xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx; tato ustanovení, xxxxxxxx nebo rozhodnutí xx xxxxxxxxxx pravomocí, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx království a Xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx účast

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxx předsedajícímu Xxxx xx xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx, xx se chtějí xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx to xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx platí jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vážených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xx stanoven x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2.

K xxxxxxxxxx Xxxx, která musí xxx xxxxxxx jednomyslně, xx xxxxx souhlas xxxxx xxxxx Xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přijato x přiměřené xxxx x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx či Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx mohou xxxxxxx poté, xx Xxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx sdělit, xx si xxxxx xxxx opatření xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovený x xxxxxx 11 odstavec 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství.

Článek 5

Xxxxxxxx důsledky

Členský xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx správních nákladů xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Vázanost

V xxxxxxxxx, xxx jsou Xxxxxxx království xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stát příslušná xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx 68.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx x. 2

Xxxxxx 3 a 4 xx nedotýkají protokolu x začlenění Schengenského xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Zřeknutí xx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Rady xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, aby xx tento protokol xx ně vztahoval. X xxxxxxx případě xxxxx pro Irsko xxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy.

5.

PROTOKOL

o postavení Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

odvolávajíce xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxx xx Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxxx x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxxx x měnové unii, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx připojena xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxx xx v Xxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vážených xxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2. X rozhodnutím Xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Použitelnost hlavy XX

Xxxxxxxxxx xxxxx XX Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx taková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx ustanovení, xxxxxxxx x rozhodnutí se xxxxxxxxxx acquis xxxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Společenství aplikovaného xxxx Dánsku.

Článek 3

Finanční xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx finanční xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

Použití xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx třetích států, xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX

1. Xx šesti xxxxxx xxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx rozhodnutí Rady xxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodne-li xx tak, zakládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodního práva xxxx Dánskem x xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vůči Irsku xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx tyto členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxx, že xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx unie, jaká xxxxxx xxxxxxxx učiní.

ČÁST XX

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Radou x xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx se vázanosti

Dánsko xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx požadavky oznámit, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Dánsko v xxxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx x xx době xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx xxxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a oceli x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie

Vysoké xxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx xx článek 213 odstavec 1 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství, na xxxxxx 9 odstavec 1 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx 126 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx skládá xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x Xxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatelným xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxx okolnostem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxx států, xxxxx xx vzdají xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxx počet členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx dvacet, bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx přezkoumali xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x stanovení sídla xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států,

vycházejíce z xxxxxx 289 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx 77 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x oceli x xxxxxx 189 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx Smlouvy x Xxxxxxxx unii,

vědomi xx x potvrzujíce xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965, a xxxx xx se xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx budoucích xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x smlouvám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Evropský xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx xxxxxxxx rozpočtového. Xxxxxxxxx plenární xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se scházejí x Xxxxxxx. Generální xxxxxxxxxxx Evropského parlamentu x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Lucemburku.

b) Xxxx xx xxx xxxxx x Bruselu. X xxxxxxxx dubnu, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx má své xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965 se nacházejí x Lucemburku.

d) Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx) xx xxx xxxxx x Xxxxx.

9.

XXXXXXXX

x úloze národních xxxxxxxxxx v Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxx, že kontrola xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x činnosti Xxxx, xx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx si však xxxxxxxx xxxxx zapojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x záležitostem, které xxx xx xxxxx xxx zvláštní význam,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx

1. Xxxxxxx konzultační xxxxxxxxx Xxxxxx (zelené a xxxx knihy a xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parlamentům xxxxxxxxx států.

2. Legislativní xxxxxx Komise, vymezené Xxxxx xxxxx článku 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx x dispozici, xxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx zajistit, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

3. Poté, xx Komise xx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx společného postoje x nim podle xxxxxx 251 xxxx xxxxxx 252 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx x xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx XXXXX, xxxxxxxx x Xxxxxx 16.-17. listopadu 1989, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx považuje za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx textů, xxxxx xx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zástupci xxxx členských xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaslat.

5. XXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx mít přímý xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament, Rada x Xxxxxx xx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxx XXXXXx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. XXXXX xxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx XXXXXx nezavazují národní xxxxxxxxxx xxx nepředjímají xxxxxx postoje.

IV.

Protokoly xx Xxxxxxx x založení XX

16.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Dánsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si urovnat xxxxxx zvláštní problémy, xx xxxxx xx Xxxxxx zájem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx této smlouvy xx Xxxxxx může xxxxxxxx existující právní xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

PROTOKOL

K XXXXXX 141 XXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx připojí ke Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx účely xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 1990, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tímto datem xxxxxx u xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

18.

PROTOKOL

O XXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx smluvní strany,

přejíce xx xxxxxxxx Statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoví xxxxxx [8] Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx XXXX

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bank

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx ústředních xxxx (ESÚB) x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) xx ustavují xxxxx xxxxxx [8] xxxx xxxxxxx, xxxx xxx úkoly a xxxxxxxx činnost x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Podle xxxxxx 106 odstavec 1 xxxx smlouvy xx ESÚB skládá x XXX a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“). Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxx xxxxxx institut.

Kapitola XX

Xxxx x xxxxx XXXX

Xx. 2

Cíle

Podle článku 105 odstavec 1 xxxx smlouvy prvořadým xxxxx ESÚB xx xxxxxxxx cenovou xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx přispět k xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx smlouvy. XXXX xxxxx ve xxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4 x v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství s xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx účinná xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx

3.1. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx základní xxxxx XXXX xxxx:

- definovat x xxxxxxxx měnovou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

- provádět xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 111 xxxx xxxxxxx,

- xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx,

- xxxxxxxxxx plynulé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů.

3.2. Xxxxx x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3.1. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pohotových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Xxxxx článku 105 odstavec 5 xxxx xxxxxxx ESÚB xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx.

Xx. 4

Poradní funkce

V xxxxxxx x xxxxxxx 105 xxxxxxxx 4 xxxx smlouvy:

(a) XXX xx konzultována:

- ke xxxx návrhům xxxx Xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- národními xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 42;

(b) XXX může předkládat xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx národním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1. X xxxxxxxxx xxxxx XXXX shromažďuje XXX x xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přímo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.2. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5.1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5.3. Je-li xx xxxxxxx, podporuje XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx řídí shromažďování, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dat v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vymáhací xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.1. V xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se úkolů xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXX, jak xx XXXX xxxxxxxxxx.

6.2. XXX x s jejím xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucích.

6.3. Xxxxxx 6.1 a 6.2 xxxx xxxxxx xxxxxx 111 odstavec 4 xxxx smlouvy.

Kapitola XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx smlouvou a xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx člen jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokyny od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států xx zavazují xxxxxxxxxxx xxxx zásadu x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX x rozhodovacími xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx úkolů.

Čl. 8

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX je xxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxxxxx pravomocemi.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

9.1. XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx jejich právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám;

EÚB xxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

9.2. XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxx svěřené XXXX xxxxx xxxxxx 105 odstavec 2, 3 x 5 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxx xxxxxx 12.1. a 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxx XXX

10.1. Xxxxx xxxxxx 112 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx EÚB x z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank.

10.2. X výhradou článku 10.3. mají xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady XXX. Odchylně xx xxxxxx pravidla xxxx xxxxxxx xxx uvedený x článku 12.3. xxxxxxxx, že členové Xxxx EÚB xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx Xxxx EÚB, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx 10.3. x 11.3. xx každý xxxx Xxxx XXX xxxxx xxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxx většinou. Při xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx Xxxx XXX schopna xx usnášet, xxxx xxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx, na xxxx xxxxx být rozhodnutí xxxxxxxxx bez ohledu xx kvorum.

10.3. Xxx xxxxxxxxxxx podle článků 28, 29, 30, 32, 33 x 51, xxxx xxxxx x Xxxx XXX xxxxxx xxxxx podílů xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx podílníků. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x guvernérů přítomen, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odevzdání xxxx xxxxxxxx hlasu.

10.4. Xxxxxxx xx zasedáních jsou xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx.

10.5. Rada XXX xxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx xxx.

Xx. 11

Xxxxx xxxxxxxx

11.1. Podle xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) této xxxxxxx xx Výbor xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx plní své xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx úvazku. Xxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nevýdělečně, xxxxx mu Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 písm. (x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx předsedů xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx EÚB z xxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxxx x měnových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušníci členských xxxxx.

11.3. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluv x EÚB a xxxxxxx je Xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx, skládajícího xx xx tří xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x ze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasovat x záležitostech xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

11.4. Xxxxxxxxx-xx xxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx nebo dopustil-li xx závažného prohřešku, xxxx být na xxxxxx Xxxx XXX xxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxxxx.

11.5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Výboru xxxxxxxx xx právo hlasovat x xx tím xxxxxx xx jeden xxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx hlasů. Při xxxxxxxx hlasů rozhoduje xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxx 12.3.

11.6. Xxxxx xxxxxxxx odpovídá xx xxxxx chod XXX.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx místo xx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx xxxxxx 11.2.

Čl. 12

Xxxxx xxxxxx x rozhodovacími xxxxxxxxxxx

12.1. Xxxx EÚB xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx. Xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx politiku Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, klíčových xxxxxxxxx měr a xxxxxxxxx měnových xxxxxx XXXX x stanoví xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx provádí měnovou xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx mohou xxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xxxx xx xxx byl xxxxxx xxxxx článek, xxxxxx xx XXX, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx ESÚB.

12.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání Xxxx XXX.

12.3. Xxxx EÚB xxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx pravomocemi.

12.4. Xxxx XXX xxxxxxxx poradenské xxxxxx uvedené x xxxxxx 4.

12.5. Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6.

Xx. 13

Prezident

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx v jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxx EÚB x Xxxxxx xxxxxxxx.

13.2. Xxxx xx xxx byl xxxxxx článek 39, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx banky

14.1. Podle xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx každý členský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvou a x tímto statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx zejména xxxxxxx, xx funkční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své funkce xxxx dopustil-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Rada XXX xxxx z xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věc Soudnímu xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx dvou xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxx, xxx xxx, xxx se žalobce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14.3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx EÚB. Rada XXX xxxx kroky xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx hlavních směrů x xxxxxx EÚB, x xxxxxxxx, xxx xx xxxx poskytovány xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

14.4. Xxxxxxx ústřední banky xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx jsou uvedeny x tomto statutu, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úkolů XXXX.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

15.1. XXX vypracovává a xxxxxxxxxx alespoň čtvrtletně xxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx každý xxxxx.

15.3. Xxxxx xxxxxx 113 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX x x xxxxxx politice xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx.

15.4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 106 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. XXX x národní xxxxxxxx banky mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platidla xx Společenství.

EÚB xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávání a xxxxxxx bankovek.

Kapitola XX

Xxxxxx xxxxxxxxx funkce a xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Xxxx x EÚB a xxxxxxxxx ústředních xxxx

XXX x xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxx otevírat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek.

Čl. 18

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

18.1. Xxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx úkolů, XXX x národní ústřední xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxx x xxxxx promptních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x zpětném xxxxxx x výpůjčních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx operace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tím, xx xxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18.2. XXX xxxxxxx všeobecné xxxxxx operací xx xxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou připraveny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Xxxxxxxxx rezervy

19.1. X výhradou xxxxx xxxxxx 2 xxxx XXX požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských státech, xxx x xxxxxxx x xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx u EÚB x x národních xxxxxxxxxx bank minimální xxxxxxx. Xxxxxxxx týkající xx výpočtu a xxxxxxxx minimálních požadovaných xxxxxx xxxxx být xxxxxx Xxxxx XX. X případech jejich xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxx sankční xxxx x xxxxxxx x xxxx sankce xx srovnatelným xxxxxxx.

19.2. X xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx rezervy x xxxxxxx přípustný poměr xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx

Xxxx XXX může xxxxxxxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx 2.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, stanoví Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42 rozsah xxxxxx nástrojů.

Čl. 21

Xxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx

21.1. Xxxxx článku 101 xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx veřejnoprávními xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich pohledávek xxxx xxxxx EÚB xxxx národními xxxxxxxxxx xxxxxxx.

21.2. EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 21.1. působit jako xxxxxxxx zástupce.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxx x otázce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucemi.

Čl. 22

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení a XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxx xxxxxx Společenství x ve styku x třetími xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bankami x x finančními institucemi x třetích xxxxxx, x kde je xx vhodné, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- nabývat x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx typů x drahé kovy; xxxxx „devizové xxxxxxx“ xxxxxxxx cenné xxxxxx x všechna xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo zúčtovací xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx;

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx operace všech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 24

Xxxx operace

Kromě operací xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx EÚB x národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby svého xxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxx

Xx. 25

Dohled

25.1. XXX xxxx z xxxxxxx iniciativy x xx vyžádání xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konzultace, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Společenství x xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stabilitě xxxxxxxxxx systému.

25.2. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 105 odstavec 6 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

26.1. Xxxxxxxx xxx EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxx x končí 31. xxxxxxxx.

26.2. Xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx.

26.3. Xxx analytické x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxx XXXX, zahrnující xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx, xxxxx xxxxxx ESÚB.

26.4. X provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

Xx. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Účty XXX x národních xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nezávislými xxxxxxxxx xxxxxxxx, doporučenými Xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx EÚB x xxxxxxxxx ústředních xxxx x xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Kapitál XXX xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxx ECU. Kapitál xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxx 99 x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42.

28.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx upisovateli x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 10.3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28.4. X xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, obstaveny xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 29 xxxxxxxx národní xxxxxxxx banky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klíči. Xxxx XXX určí termíny x podmínky xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 29

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX postupem xxxxx xxxxxx 123 odstavec 1 této smlouvy xxxx xxxxxxxx klíč xxx upisování xxxxxxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součtu:

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx ustavení XXXX;

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tržních cenách Xxxxxxxxxxxx xx posledních xxx xxx předcházejících xxxxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxx ESÚB.

Procenta xxxx xxxxxxxxxxxxxx směrem nahoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 xxxxxxx.

29.2. Statistické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx podíly, přidělené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx po založení XXXX xxxxxxx pět xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 29.1. Xxxxxxxx klíč se xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx roku.

29.4. Xxxx XXX xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxx článku.

Čl. 30

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx XXX

30.1. Xxxx xx xxx xxx dotčen xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x měnách xxxxxxxxx xxxxx v XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx u Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx a xx zvláštních xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxx ECU. Xxxx EÚB rozhodne x xxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx EÚB xx xxxxx xxxxxxxx, a x částkách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xx byly xxxxxxxxx x využívat xx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

30.2. Příspěvky jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xx xxxx v xxxxxx x jejich xxxxxxx xx upsaném xxxxxxxx XXX.

30.3. Xxxx XXX xxxxxxx ve xxxxxxxx každé národní xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvku. Xxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úročení xxxxxx pohledávek.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxx 30.1. mohou xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx článku 30.2. x mezích x xx xxxxxxxx stanovených Xxxxx xxxxx xxxxxx 42.

30.5. XXX může xxxxx a spravovat xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a sdružovat xxxx xxxxxx.

30.6. Xxxx XXX činí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezbytná x provádění tohoto xxxxxx.

Xx. 31

Měnové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

31.1. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx oprávněny provádět xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23.

31.2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 x xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxx xxxxxx 31.3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

31.3. Xxxx XXX vydá xxxxxxxx x cílem usnadnit xxxx xxxxxxx.

Xx. 32

Rozdělování xxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX (xxxx jen „xxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovány xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32.2. S xxxxxxxx xxxxxx 32.3. xx xxxxxx měnového xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rovná xxxxxx xxxxxxx příjmu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protihodnota xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx závazků x xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které stanoví Xxxx EÚB.

32.3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx XXX po xxxxxxxx xxxxx xxxxx struktura xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 32.2., xxxx Xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx od xxxxxx 32.2. xxx xx xxxxxx ne xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx měřen xxxxx xxxx xxxxxx.

32.4. Xxxxxx měnového xxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx placeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx vklady podle xxxxxx 19.

Rada XXX xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nahradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx poskytují x xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xx vhodnou; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Úhrnný měnový xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx v xxxxxx x jejich splaceným xxxxxxx na kapitálu XXX, s výhradou xxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxx po rozdělení xxxxxxxx xxxxxx provede XXX podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

32.7. Xxxx XXX učiní xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx článku.

Čl. 33

Rozdělování xxxxxxx zisků a xxxxx XXX

33.1. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx xxxx Rada EÚB x která xxxxx xxxxxxxxx 20% xxxxxxx xxxxx, xx převede xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxx 100% kapitálu;

(b) xxxxxxxxx xxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

33.2. Zaznamená-li XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx to xxxxxxxx, po rozhodnutí Xxxxx XXX z xxxxxxxx příjmu příslušného xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xx do xxxx xxxxxx rozdělených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 32.5.

Kapitola XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx xxxx

34.1. Xxxxx xxxxxx 110 xxxx xxxxxxx XXX

- xxxxxx nařízení x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 3.1. xxxxx xxx, v xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxx 42;

- xxxxxx rozhodnutí nezbytná xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx;

- dává xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

34.2. Xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazné xx xxxxx svých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x stanoviska xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Články 253 x 256 této xxxxxxx se vztahují xx nařízení x xxxxxxxxxx přijatá EÚB. XXX může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

34.3. X mezích x xx podmínek xxxxxxxxx Radou postupem xxxxx xxxxxx 42 xx EÚB xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x nařízení x xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Soudní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

35.1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkladu Soudního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvou. XXX může podat xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvou.

35.2. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx x jejími xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxx, xxxxxx xx dána xxxxxxxx Soudního xxxxx.

35.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 288 této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním právem.

35.4. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxx x soukromoprávní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxx.

35.5. Rozhodnutí XXX x předložení xxxx Xxxxxxxx dvoru xxxx Xxxx XXX.

35.6. Xxxxxx dvůr má xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx, které pro xx xxxxxxxxx x xxxxxx statutu. Xx-xx XXX xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, podá ve xxxx odůvodněné stanovisko xxxx, xx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx EÚB xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XXX předat xxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 36

Xxxxxxxx

36.1. Xxxx XXX xxxxxxx xx návrh Výboru xxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxx XXX.

36.2. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Xxxxx

Xx konce xxxx 1992 xx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx hlav xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx tajemství

38.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x personál EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx, x xx x xx skončení svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím.

38.2. Xxxxx, xxxxx xxxx přístup x údajům, xx xxx se vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx předpisům.

Čl. 39

Xxxxx xxxxxxxxx podepisovat

EÚB xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prezidentem, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 40

Xxxxxx a imunity

EÚB xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, potřebné x plnění svých xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou Xxxx x jedinou Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx smlouvy xxxxx být xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) x 36 tohoto xxxxxxx měněny Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx na návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s EÚB. X xxxx případech xx požaduje xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

41.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx EÚB na xxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxxx jednomyslnost Rady XXX.

Xx. 42

Xxxxxxxxx předpisy

Podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 6 této xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxx započetí třetí xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx x XXX, xxxx na xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 tohoto xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 43

Všeobecná xxxxxxxxxx

43.1. Xxxxxxx uvedená x xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx způsobuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx nezakládají práva xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxx národního xxxxx.

43.3. X xxxxxxx s xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 xxxx smlouvy xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 x 50 xxxxxx statutu xxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxx „členské xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Pod xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx výjimka“ x xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Pod xxxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 x 33.1 i „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx.“

43.6. Xxx xxxxxx „upsaný xxxxxxx XXX“ x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 xx xxxxxx „kapitál XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx.“

Xx. 44

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

XXX převezme xx xxxxx EMI, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxx jeden xx xxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx, x nadále musí xxx ve xxxxx xxxxx plněny.

EÚB xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přípravách xx xxxxxxx výjimek xxxxxxxxx v xxxxxx 122 této xxxxxxx.

Xx. 45

Xxxxxxxxx xxxx EÚB

45.1. Xxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxxxxxx rada xxxx třetí xxxxx XXX x rozhodovací xxxxxxxxx.

45.2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x viceprezidenta XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx.

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx xxx hlasovacího xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx taxativně xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 tohoto xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx řád Xxxxxxxxx xxxx

46.1. Prezident xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx XXX.

46.2. Předseda Xxxx x člen Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx bez hlasovacího xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx.

46.4. Xxxxxxxx od xxxxxx 12.3 přijme Generální xxxx svůj xxxxxxx xxx.

46.5. Sekretariát Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Povinnosti Xxxxxxxxx xxxx

47.1. Xxxxxxxxx xxxx

- xxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 25.1.

47.2. Generální xxxx xxxxxxxx k:

- xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 5;

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx XXX, xxx xx uvedeno x xxxxxx 15;

- stanovení xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx xxxxxx 26.4;

- xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 29 xxxxx xxxxxx 29.4;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 36.

47.3. Xxxxxxxxx xxxx přispívá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursů xxx členských xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, xxxxx článku 123 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx.

47.4. Generální xxxx xxxxxxxxx prezident XXX x xxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitálu XXX

Xxxxx xxxxxx 29.1. xx xxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx od xxxxxx 28.3 nesplácejí xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx kapitál, xxxxx Xxxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálu XXX x alespoň xxxxxxxx podílníků xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být splaceno xxxx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xx. 49

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x doplatků XXX

49.1. Ústřední banka xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx výjimka, xxxxxx svůj upsaný xxxxx xxxxxxxx XXX x xxxx xxxxxx, xxxx ústřední banky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které neplatí xxxxxxx, x xxxxxxx xx EÚB xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 30.1. Výše těchto xxxxxxx xx určí xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v XXX podle platného xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xx EÚB x xxxxxxx x článkem 30.1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx počtem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podílů xxx splacených ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

49.2. Xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 49.1, xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx XXX x zásob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx částky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx x ztrát xx xxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX podle xxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx jmenování xxxxx Xxxxxx ředitelů

Při xxxxxxxxxx Xxxxxx ředitelů XXX xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx Rady a xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osm xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 11.2 je viceprezident xxxxxxxx xx xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxxx jmenování xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx členů Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx x žádném xxxxxxx xxxxx být xxxxx než xxxxx.

Xx. 51

Xxxxxxx x xxxxxx 32

51.1. Xxxxxxxx-xx Xxxx XXX xx započetí xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx, xxxxxx příjmu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 32, xx sníží o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x které xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx let xx xxxxxxxx xxxxx etapy.

Čl. 52

Xxxxx bankovek v xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx neodvolatelném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx denominované x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx národními xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xx xxxxxx nominální xxxxxxx.

Xx. 53

Xxxxxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 xx 48 xx použijí, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X STATUTU EVROPSKÉHO XXXXXXXX INSTITUTU

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si přijmout Xxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx následujících ustanoveních, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx x xxxxx

1.1. Evropský xxxxxx xxxxxxxx ( xxxx xxx „XXX“) se xxxxxx xxxxx článku 117 této xxxxxxx; xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxx XXX xxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx států („národní xxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx měnový Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx banku Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxx Výbor xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XXXX automaticky přejdou xx XXX.

Xx. 2

Xxxx XXX

Xxxxx EMI je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx do třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx bank x x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx politiky x x zavedení xxxxxxxx xxxx xx xxxxx etapě,

- xxxxxxxx xx vývoj XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. XXX xxxx xxxxx a xxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx aniž xx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členských státech.

3.2. XXX xxxxx v xxxxxxx x xxxx x zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami,

- xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (EMS),

- xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxx xxxxx EFMS, xxxxxxx xxxx úkoly uvedené x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx ECU x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému XXX;

XXX rovněž:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využívání měnově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxx politická xxxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1996 XXX xxxxxxx normativní, organizační x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ESÚB x plnění xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxx EMI xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX x datu xxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx 109x odstavec 3 xxxx xxxxxxx xx XXX xx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx, xx-xx třeba, xxxxxxxxxxx praktik x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami x xxxxx XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Xxxxxxx xxxxxx

5.1. Xxxxx článku 117 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx může xxxx XXX zaujímat xxxxxxxxxx xxxx podávat xxxxxxxxxx x xxxxxxx orientaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx, zaváděným x každém členském xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Radě xxxxxxxxxx xxxx doporučení x politikám, které xx mohly ovlivnit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx situaci xx Xxxxxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxxx XXX.

5.2. Xxxx XXX může rovněž xxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.3. Xxxxx článku 117 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x EMI xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 odstavec 5 xxxx xxxxxxx xxxx EMI xxxxxxxxxx, xx xxx stanoviska x doporučení xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx x technické xxxxx

6.1. XXX:

- xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxx Společenství;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1979 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (xxxx jen „ xxxxxx XXX“) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 9. února 1970 xxxx ústředními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jejich změn;

- xxxx xxxxx podle xxxxxx 11 nařízení (XXX) 1969/88 Xxxx xx dne 24. xxxxxx 1988, x xxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2. XXX může xxxxxxxx od národních xxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx EMS. Xxxx XXX xxxxx xxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x operacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX. XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. XXX xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx status „jiného xxxxxxxx“ ECU a xxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxxxx xxx XXX získány, drženy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.4. EMI xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zisky x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx půjdou xx účet národní xxxxxxxx banky deponující xxxxxxx. EMI tuto xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx EMI. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxx cílům XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxx XXX.

Xx. 7

Jiné úkoly

7.1. XXX podává xxxxxxxxxx Xxxx zprávu x xxxxx xxxxxxx na xxxxx etapu. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Společenství x xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx součástí ESÚB.

7.2. Xx základě xxxxxxxxxx Xxxx podle v xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 této xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx rady XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rada XXX xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímat xxxxxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx respektovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 9

Xxxxxx

9.1. Podle xxxxxx 117 odstavec 1 xxxx xxxxxxx je XXX xxxxx x xxxxxxxxx Radou EMI.

9.2. Xxxx XXX se xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx národní xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pověřit xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

9.3. Prezident je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských států xx úrovni xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx doporučení xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx XXX x xx konzultaci Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxx stát pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx.

9.4. Prezident xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx plného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nevýdělečně, xxxxx xx Xxxx XXX neudělí xxxxxxx.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX x xxxxxxxx jim;

- xxxx xx xxx byl xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx EMI xxxxxxx;

- xxxxxxxx za xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x stanoví xx Xxxx EMI na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx tří xxxxx jmenovaných Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx XXX a xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxx odstavci.

9.7. Nesplňuje-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx se závažného xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx Xxxx XXX Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9.8. Rada EMI xxxxxx jednací xxx XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Xxxx XXX x postup xxx hlasování

10.1. Rada XXX xxxxxx alespoň xxxxxxxxx ročně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady xxxx důvěrná. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10.2. Xxxxx xxxx Rady XXX xxxx jím xxxxxxxx zástupce má xxxxx xxxx.

10.3. Xxxx XXX rozhoduje prostou xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx statut xxxxx.

10.4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XXX. Přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5.1 x 5.2, rozhodnutí podle xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 a xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15.3 xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx EMI.

Čl. 11

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Předseda Rady x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx EMI xx xxxx na xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx XXX.

11.3. X xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx uzávěrkou XXX xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

11.4. Xxxxxx zveřejňované XXX xx poskytují xxxxxxxx zdarma.

Čl. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx v XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx konce xxxx 1992 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx EMI.

Čl. 14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX, xxxxx xx xxxxx článku 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x členských xxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jakou xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám. EMI xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitý xxxxxxx x vystupovat xxxx xxxxx.

Xx. 15

Xxxxxx xxxx

15.1. Xxx xxxxxx svých xxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx XXX:

- zaujímá stanoviska;

- xxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxx a činí xxxxxxxxxx, určená xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám.

15.2. Xxxxxxxxxx x doporučení EMI xxxxxx závazná.

15.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxx stanovící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x tomu, xxx XXXX xx třetí xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx EMI xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ECB.

15.4. Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx 3.1., xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx určeno. Na xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16.1. XXX xxxx xxxxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx Xxxx XXX xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx administrativních xxxxxx při xxxxxx xxxxx EMI.

16.2. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx 16.1. xxxxx xxxxxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 29.1. xxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, x xxxx xx příspěvky xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx účty x xxxxxxxx účtů

17.1. Xxxxxxxxxx rok XXX xxxxxx 1. ledna x xxxxx 31. xxxxxxxx.

17.2. Rada EMI xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Xxxxx xxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rada XXX x poté xx xxxxxxxx.

17.4. Roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uznávaní Xxxxx XXX. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx provádět revizi xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx EMI x vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx smlouvy se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx efektivnosti xxxxxx XXX.

17.5. Xxxxxxxx XXX se rozděluje x xxxxx pořadí:

(a) xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx EMI, xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EMI;

(b) xxxxxxxxx přebytek xx xxxxxxx xxxxxxxx ústředním xxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxxx, xxxx ji uhradit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 16.2.

Xx. 18

Personál

18.1. Rada XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx EMI.

18.2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx řádu.

Čl. 19

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19.1. Akty a xxxxxxxxx EMI xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. EMI xxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek stanovených x této xxxxxxx.

19.2. Xxxxx mezi XXX xx jedné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx dána xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

19.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 288 xxxx smlouvy.

19.4. Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávní nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené XXX xxxx xxxxxx XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx EMI x xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx xxxxx činí Xxxx XXX.

Xx. 20

Xxxxxxxxxxx

20.1. Xxxxxxx rady XXX x personál EMI xxxx povinni, a xx i po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20.2. Xxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxx x xxxxxxx

21.1. EMI požívá xx území xxxxxxxxx xxxxx výsady a xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených x Protokolu x xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. EMI xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx prezident xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocněni, xxx podepisovali xxxxxx XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx XXX

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx bude XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx a pasiva XXX potom xxxxxxxxxxx xxxxxxx na EÚB. XXX zruší XXX xxxxx xxxxxx článku. Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

23.2. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxx ECU xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x článku 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx první den xxxxx xxxxx podle xxxxxx 20 výše xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Všechny xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx a krátkodobých xxxxxxxx podpor podle xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6.1, budou xxxxxx dnem xxxxx xxxxx vyrovnány.

23.4. Zbylá xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Likvidační xxxxx xxxxx xxxxxx 23.4. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám x xxxxxxx x klíčem xxxxxxxx x článku 16.2.

23.6. Rada EMI xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 23.4. x 23.5. Po xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxx.

20.

PROTOKOL

O POSTUPU XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx schodku uváděného x xxxxxx 104 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx hodnoty

Doporučované hodnoty xxxxxxx x xxxxxx 101 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxx:

- 3 % xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxx;

- 60 % pro xxxxx xxxxxxxxx vládního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

X článku 104 xxxx xxxxxxx x v tomto xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx vládě, xx. x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx fondům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komerčních xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „schodek“ xxxxxxx čistou xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „ xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „xxxx“ znamená xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx roku, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx odvětvími xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x první xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X zajištění účinnosti xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, jsou vlády xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazky, xxxxx pro xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy Xxxxxx x svých xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

PROTOKOL

O KRITÉRIÍCH XXXXXXXXXXX X XXXXXX 121 XXXXXXX X ZALOŽENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1, kterými se xxxx Xxxxxxxxxxxx řídit xxx rozhodování o xxxxxxxx do třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

xx xxxxxxx xx následujících ustanoveních, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 první xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx míru inflace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx před šetřením, xxxxx nepřekračuje x xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx xxxx těch xxxxxxxx tří členských xxxxx, které dosáhly xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenové stability. Xxxxxxx xx měří xxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který bere x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx definicích.

Čl. 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 104 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nadměrného schodku.

Čl. 3

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx x mechanismu xxxxxxxx kursů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 třetí xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dodržoval xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx posledních xxx xxxx šetřením. Xxxxxxx x tomto xxxxxx nedevalvoval xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxx uvedené v xxxxxx 109x odstavec 1 čtvrtá odrážka xxxx xxxxxxx znamená, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x více xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx zjišťují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx státech.

Čl. 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx vydá jednomyslně xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, XXX či EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxx xxxxxxx, xxxxx potom xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

22.

XXXXXXXX

X XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx čl. 14 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx právo Xxxxxxx banky Dánska xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Dánska, xxxxx xxxxxx xxxxx Společenství.

23.

XXXXXXXX

X PORTUGALSKU

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx Portugalska,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podržet xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxx prospěch x xxxxxxxxxxx xxxxx x Banco xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Portugalsko xx zavazuje, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ukončit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx režim.

24.

XXXXXXXX

X PŘECHODU XX XXXXX ETAPY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx unii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx členské státy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, zda xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx přání, xxx Společenství xxxxxxxxx xxxxxx do třetí xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx bránit.

Kdyby xx konce roku 1997 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx začátku xxxxx xxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxxx státy, orgány x jiná xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxx 1998 všechny xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vstoupit xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 a xxx XXX x XXXX mohly xxxxxxx xx tohoto xxxx x plném rozsahu xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx připojuje xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství.

25.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX SPOJENÉHO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X SEVERNÍHO XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx přejít do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x úvahu xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojovat svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xxx xx x xxxxxx přejít xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx zhodnocení podle xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx smlouvy.

Pokud Xxxxxxx království neoznámí Xxxx, xx má x úmyslu xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx vázáno xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1998.

2. Xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxx pro xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xx nemá x xxxxxx přejít xx xxxxx etapy.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazeno xxxx většinu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Spojené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.

5. Xxxxxx 4 xxxxxxxx 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 a 11, 105 xxxxxxxx 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x a 111 xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxxx xx nevztahují xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkazy xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ustanoveních se xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx ústřední xxxxx xx netýkají Xxxx xx England.

6. Články 116 odstavec 4 x 119 a 120 této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojené xxxxxxxxxx. Xxxxxx 114 xxxxxxxx 4 x 124 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx království xxxx xxxxx šlo o xxxx, pro který xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozastaví, xxxxx xxx x xxxx Xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Xxx tento xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikované xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx.x x 111 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy.

8. Články 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 a 52 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx ústřední xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx upsaný Společenství xxxx na xxxxxxx xxxxx xx netýkají Xxxxxxxxx království x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx Xxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 Statutu na „xxxxxx kapitál XXX“ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx a xxxxxx 44 xx 48 Statutu platí, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

(x) Xxxxxx v xxxxxx 44 xx úkoly XXX a EMI xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx třeba xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(x) Xxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 47 XXX xxxxxxxxx rady xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx. (a) a (x) xxxxxx protokolu, xxxxx se týká Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx se na xxxx vypracování.

(c) Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx výjimka.

10. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx království xx xxxxx etapy, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxx xxxxxxx:

(x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, pouze xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx 122 odstavec 2 xxxx smlouvy xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje.

(b) Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx do XXX xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výjimka xxxx xxxxxxx.

(x) Rada xxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 xxxx smlouvy xxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožněno přejít xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxxx království podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxx 3 xx 9 xxxxxxxx účinnosti.

11. Xxxx xx byly xxxxxxx xxxxxx 101 x 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x článek 21.1 Xxxxxxx, vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx „Xxxx xxx Xxxxx“ u Xxxx xx England, xxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

26.

PROTOKOL

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SE XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxx x Dánsku

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která se xxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx vláda xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx zhodnocení xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx.

2. Xx Dánsko xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 odstavec 2 xxxxx xxxxxxx x x článku 121 xxxxxxxx 3 xxxxx odrážka xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx může xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 zahájeném xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx přestanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x úvahu jednu xxxxxxxx otázku týkající xx Xxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx podrží xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx zámořských xxxxxxx xx základě podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx a jediná xxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx CFP franku.

28.

XXXXXXXX

X EKONOMICKÉ A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx ekonomický x sociální pokrok, xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že článek 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x solidaritu xxxx členskými xxxxx x že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxx x xxxxxx 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxx XXX, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudržnosti, poskytují xxxx xxxxx právní xxxxxx xxx upevňování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx ustanovení třetí xxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlava XVI x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993,

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx růstu xxxxx xxxxxxxxx států,

berouce xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx 1987 - 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahrnujíce velké xxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států,

berouce xx xxxxxx, xx Evropská xxxxxxxxxx banka půjčuje xxxxx x stále xx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xx vědomí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx změn x xxxxxx účasti Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x projektech x xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx návrh xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx potvrzují, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rozvoj x trvalý úspěch Xxxxxxxxxxxx, x podtrhují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx,

xxxx potvrzují xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nadále xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby Evropské xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x roce 1992 x potřebu xxxxxxxxxx xxx xxxx příležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx sítí v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hlavu menším xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx program xxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbližování, jak xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx nynějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx svou xxxxxx změnit xxxxxx xxxxxx Společenství xx xxxxxxxxxx s programy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů x méně prosperujících xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx a konstatují xxxx ochotu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x tomto xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx záměr více xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x korigovat xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx méně prosperujících xxxxxxxxx států xxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx ke Xxxxxxx x zřízení Evropského xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX UNIE

Vysoké xxxxxxx strany,

jelikož xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii Xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně lidských xxxx a základních xxxxxx podepsanou 4. xxxxxxxxx 1950 v Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx zajišťovat, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x používání xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49 Smlouvy x Xxxxxxxx unii je xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x Unii, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásady uvedené x článku 6 xxxxxxxx 1 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxx 309 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx pozastavení určitých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x poukazem xx to, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požívá xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx části dvě Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x xxxxxx, xx Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx občanu Xxxx xxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na území xxxxxxxxx států; s xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x 13. xxxxxxxx 1957 x Xxxxxx xx xxx 27. xxxx 1996 o vydávání xxxx členskými státy Xxxxxxxx xxxx, uzavřené xx xxxxxxx článku 31 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii;

přejíce xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xx zamýšleno;

jelikož xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx účel x cíle Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 28. xxxxxxxx 1951;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx považují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx veškeré právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zemi xxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušníkem xx žadatel, rozhodne xxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx článku 15 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xx svém xxxxx vyjme x xxxxxxxxxx předvídaných Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx a Xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) jestliže Rada xxxxx článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx závažného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodl;

v xxxxxxx xxxxxxx bude Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

30.

XXXXXXXX

X POUŽÍVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX A PROPORCIONALITY

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx přesněji xxxxxxxx kritéria xxxxxx xxxxxxx x zajistilo xx xxxxxx přísné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx zajistit, aby xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

xxxxxxx x úvahu xxxxxx x 25. října 1993 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx provádění zásady xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Evropské rady, xxxxxxxx 16. xxxxx 1992 v Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dohodnutým na xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx 11. x 12. prosince 1992 se bude xxxxxx řídit xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx pravomocí xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality, xxxxx xxxxx žádná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx institucemi. Nedotýká xx zásad formulovaných Xxxxxxx dvorem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx národním právem x právem Xxxxxxxxxxxx, x zohledňuje xxxxxx 6 xxxxxxxx 4, xxxxx něhož „Unie xx zajistí prostředky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx“.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx interpretovány Xxxxxxx xxxxxx. Kritéria uvedená x xxxxxxxx 2 xxxxxx 5 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nespadají xx výlučné působnosti Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx subsidiarity xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat xx xxxxxx Společenství. Xxxxxxxxxxxx xx dynamická xxxxxxxx x xxxx xx xx používat xx světle xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx pravomocí xxxxxxxx, x naopak xx omezit xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno, xx jsou v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx Společenství xxx xxxx dosáhnout Xxxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údaji.

5. Xxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx splnit oba xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx: xxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mohou xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, zda výše xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- posuzovaná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx;

- xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x požadavky Xxxxxxx (xxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářskou x sociální soudržnost) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států;

- činnost xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx přinesla ve xxxxxxxx s činností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jasné xxxxxx.

6. Xxxxxxx Společenství xx xxx co nejjednodušší, xxxxxxxxxx s požadavkem xxxxxxxxxxxx dosažení cíle xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosazení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxx v nezbytné xxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přednost xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, jak xx uvedeno v xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx stát, xxxxxxx xxxx xxxxxx, závazné xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům.

7. Xxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx opatření a x xxxxxxxxx požadavků Xxxxxxx. Pozornost xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx cílů opatření xxx, xxx je xx vhodné, a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Kde xxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx státech, xxx xx xx xxx xxxxxxxx řídily xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 10 Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx Xxxxxxx x zdržely xx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx by mohla xxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů Xxxxxxx.

9. Xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měla:

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx široce xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x publikovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdekoli xx xx vhodné;

- xxxxxxxxxxx xxx návrhy x xxxxxxxx xxxxxx subsidiarity; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kdykoli xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti x rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dopadá xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx dosáhnout;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx, Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 9 xx xxxxxx o xxxxxxx, jehož Xxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskému parlamentu.

11. Xxx celkovém xxxxxxxxxx xxxxxx Komise Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx slučitelnost xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxx původních xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx k xxxxxx xxx.

12. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 251 a 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Rady x xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx prostřednictvím uvedení xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx k přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x důvodech, pro xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se přezkoumává xxxxx pravidel xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

31.

PROTOKOL

O XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, POKUD XXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX HRANIC

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hranicích,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 62 xxxxxxxx 2 písmeno (x) xxxxx IV Xxxxxxx xx nedotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohody xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx respektují xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

32.

PROTOKOL

O SYSTÉMU XXXXXXXXX XXXXXXXX X ČLENSKÝCH XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

soudíce, xx systém veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přímo xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx mediální pluralitu,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx nedotýkají pravomocí xxxxxxxxx států financovat xxxxxxx vysílání, pokud xx takové financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x organizovány v xxxxxx členském státě, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx Společenství v xxxx, která xx xxxx x xxxxxxx xx společným xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33.

PROTOKOL

O XXXXXXX XXXXXX X XXXX X XX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxxx lepší xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx bytostí x xxxxx xxxx x xx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojí xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxx x provádění politik Xxxxxxxxxxxx x zemědělství, x xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x ve xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxxxx požadavky xxxx x zvířata; xxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členských xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx atomovou xxxxxxx

34.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX A IMUNITÁCH XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx o xxx, xx Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx x souladu x čl. 28 Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx x imunity xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Evropských společenství

čl. 1

Xxxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativních xxxx právních xxxxxxxx xxx souhlasu Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Xxxxxx

Xxxxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxxxxx.

xx. 3

Přímé x xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, jejich aktiva, xxxxxx a jiný xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx členských xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx refundaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx daní, xxxxxxxxxx x cenách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účely xxxxxx většího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx účinkem xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx a úhrady xx xxxx poplatků xx veřejně prospěšné xxxxxx.

xx. 4

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákazů x xxxxxxx dovozů x xxxxxx ve xxxxxx x předmětů, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; předměty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního styku, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx podmínky.

Společenství xxxx xxxxxx xxxx xx všech celních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dovozů x vývozů, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx x účty XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx xxxx xxx jakoukoli xxxx x provozní xxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu pro xxx xxxxxx xxxxxxx x zasílání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a jiná xxxxxx sdělení xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

xx. 7

Xxxxxxx-xxxxxx

1. Xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uznávané xxxx xxxxxx cestovní doklady xxxxx členských států xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pracovníkům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxxx Společenství.

Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx těchto laissez-passer xx xxxxx třetích xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 6 Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx použitelná xxx xxxxx x zaměstnance xxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxxxxx této Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx 6, xxxxx xx xxxxxxxx použitelnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx III

Členové Xxxxxxxxxx parlamentu

čl. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx parlamentu xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx omezením. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) stejným zacházením xx strany xxxxx xxxx, jaké xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysílaným xx xxxxxxxxx oficiální mise;

b) xxxxxxxx zacházení ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx xxxx.

xx. 9

Imunita

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasováním učiněným xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx.

xx. 10

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x soudnímu xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx místo xxxx xxxxxxxx. Imunitu xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx přistižen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx práce xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 11

Výkon xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastnící se xxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich poradci x techničtí xxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x výhod.

Tento xxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požívají xxxxxxxx a jiní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx:

x) imunitu xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxx. Této xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členy xxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx jde x měnu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nábytek x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxx bezcelně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x xx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx země, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nezbytné;

e) právo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, získaný x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, jejímiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx platných na xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyvézt v xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vláda příslušné xxxx pokládá xx xxxxxxxx.

xx. 13

Xxxxxx

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, mezd x xxxxxx xxxxxxxxxxx jim Xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xx xxxxx Komise.

Jsou xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx z xxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx Společenstvími.

čl. 14

Zamezení xxxxxxx xxxxxxx

Xxx aplikaci xxxx x příjmu, x majetku x xxxx dědické jakož x xxx aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na úředníky x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx bydliště xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx postavení ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak x x zemi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx, xxx-xx xxx xxx x xxxxx Společenství.

Toto xxxxxxxxxx xxxxx potud x xxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx zapojen ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx děti, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx odstavci x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xx vyjmut v xxxx zemi x xxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx daně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x zemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx dotčena xxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx brán x úvahu.

čl. 15

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xx xxxxx Komise xxxxxx sociálních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

xx. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Společenství, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12, druhého xxxxxxxx xxxxxx 13 x xxx. xxxxxx 14.

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx akreditovaných x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Povinnost xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx své xxxxx, přizná obyčejové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 18

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx x výhody se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zaměstnancům Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx orgán Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci, bude-li xxx xxxxx xxxxx xx xx, že xxxxxx xx imunity xxxx x xxxxxxx xx zájmy Společenství.

čl. 19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxx xxx aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských států.

čl. 20

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

xx. 21

Soudci, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, pomocní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 až 15 a xxxxxx 18 se xxxxxxx xx xxxxxx, generální xxxxxxxx, (xxxxxxxx) x xx xxxxxxx zpravodaje xxxxxxxx dvora, xxxx xx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 3 Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Soudního dvora xxxxxxxx xx imunity xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudním xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx protokol xx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx orgánů, xxxx zaměstnance x xx představitele členských xxxxx účastnící xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx tím byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Banky.

Evropská xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxx vyjmuta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxx xxxxx být xxxxxxx x zemi, xxx xx nachází xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx složení xxxxx. Xxxxxxx, činnost Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x jejím Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x obratu.