Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA X XXXXXXXX XXXX

Xxxx Veličenstvo xxxx Xxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Irska,

prezident Xxxxxxx republiky,

Jeho xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Lucemburska,

Její Xxxxxxxxxxx královna Holandska,

prezident Xxxxxxxxxxx republiky,

Její Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx pozvednout xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx historický xxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pevné xxxxxxx budování xxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxx x úcty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx státu,

potvrzujíce xxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx chartě xxxxxxxxx 18. xxxxx 1961 x Xxxxxx x x Chartě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv pracovníků Xxxxxxxxxxxx z xxxx 1989,

xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tradic,

přejíce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakter x účinné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx lépe xxxxx xxxxx, jež xxx jsou v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a měnovou xxxx, která x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahrne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x hospodářské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oblastech,

rozhodnuti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

rozhodnuti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obrannou xxxxxxxx podle xxxxxx 17, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Evropě x xx světě,

potvrzujíce xxxx xxx usnadnit volný xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx a vnitřních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stále xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropy, x xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity,

majíce xx xxxxxxx další xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx evropské xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx založit Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

(xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), kteří se xx výměně xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x náležité xxxxx, xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx sebou vysoké xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Xxxxxxx xx xxxxx etapou xxxxxxxx xxxxx užšího xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, v němž xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, doplněných xxxxxxxxxx a formami xxxxxxxxxx, zaváděnými xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úkolem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxx xxxxxx národy xxxxxx způsobem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 2/xx-xx. X

Xxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxx ekonomický x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj, zejména xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx xxxxxx, posilováním xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, nakonec xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx měnu;

- xxxxxxxxxx xxxx identitu na xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx postupného vymezování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx zavedením xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x rozvíjet Unii xxxx prostor svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx spojitosti x vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, práva xxxxx x předcházení x xxxxxxxx zločinnosti;

- x xxxxx rozsahu zachovávat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, přičemž xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky x formy spolupráce, xxxxxxxx touto Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx Xxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 3/xx-xx. X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx institucionální xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx spojitost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x xxxx rozvoje.

Unie xxxxxxxxx spojitost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx, bezpečnostní, xxxxxxxxxx x rozvojové politiky. Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. 4/xx-xx. D

Evropská xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx nezbytné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx směry.

Evropská xxxx xxxxxxxx hlavy xxxxx nebo předsedy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx. Jsou jí xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx předsednictví xxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xx xxxxxx svém xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx dosaženém Unií.

Xx. 5/xx-xx. X

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx, Komise, Xxxxxx dvůr x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení této Xxxxxxx.

Xx. 6/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx práva

1. Xxxx xx založena xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, právního xxxxx x respektování xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, zásadách, které xxxx společné xxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxx zajišťuje Evropská xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx x Římě xxx 4. xxxxxxxxx 1950, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxx všeobecné právní xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xx. 7/ex-čl. F.1

Pozastavení xxxxxxxx

1. Na návrh xxxxx xxxxxxx členských xxxxx nebo Xxxxxx x po xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx z xxxx států a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 odstavec 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx vyzvána, xxx se x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou většinou, xx xxxxxx práva, xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxx hlasovacích práv xxxxxxxx xxxx xxxxx x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopadům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx tento xxxx x každém xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx Xxxx rozhoduje bez xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu.

To, xx xx osobně xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx xxxxx hlasování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx x tehdy, jsou-li xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pozastavena.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx pozměňující Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/xx-xx. 9

(xxxxxxxxxx)

Hlava XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx

Xx. 9/ex-čl. 4

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/xx-xx. X

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 11/ex-čl. X.1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiku, xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx cíle xxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Unie x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx;

- posilovat xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxx x posilovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se zásadami Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx i xx xxxxxxxx hranicích;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci;

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx loajality a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x posilování xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x rozporu xx xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx síly v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad.

Xx. 12/xx-xx. X.2

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11:

- vymezováním zásad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- rozhodováním x společných xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx společných akcí;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy xxx provádění xxxxxxxx.

Xx. 13/xx-xx. X.3

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

2. Evropská xxxx xxxxxxxxx x společných xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x oblastech, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx společné xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, dobu xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxx státy xxxx x dispozici.

3. Xxxx xx xxxxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x provádění společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů.

Rada xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xx. 14/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Společné xxxx xxxxxx x xxxxxx specifických xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie x dispozici a xx-xx to xxxxxxxx xxxx trvání x xxxxxxxx xxxxx provádění.

2. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx akce, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dokud Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při zaujímání xxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx může xxxxxxx Xxxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxx.

5. Každý národní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx, xxx xx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, která jsou xxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

6. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx naléhavá xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cíle společné xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x nich xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx být x rozporu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nesmějí snižovat xxxx xxxxxxxx.

Xx. 15/xx-xx. X.5

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 16/xx-xx. J.6

Vzájemné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy xx x rámci Rady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx. 17/xx-xx. J.7

Bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky, x xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx, které by xxxxx vést xx xxxxxxxx obraně, rozhodne-li xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (ZEU) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx obranných aspektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx užším institucionálním xxxxxxx se XXX xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx Xxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx (NATO), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx, x xxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Otázky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a záchranné xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx x xxxx bojových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx nastolování xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx ZEU x vypracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxx, které xxxx xxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 13 xx ve xxxxxx x ZEU xxxx i xxx xx záležitosti, xxx Xxxx využívá XXX.

Xxxxxxx-xx Xxxx XXX x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx oprávněny xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx x orgány XXX xxxxxx nezbytná xxxxxxxxx opatření, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxx a závazky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxx užší xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx bilaterální úrovni x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Atlantické xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto článku xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx posouzena xxxxx xxxxxx 48.

Čl. 18/ex-čl. J.8

Provádění

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Předsedající odpovídá xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx konferencích.

3. Předsedajícímu xxxxxx xxxxxxxxx tajemník Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Vysokého xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů pomáhá x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. Rada může, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 19/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxx všechny členské xxxxx, hájí zúčastněné xxxxx xxxxxxxx postoje.

2. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, členské xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích xxxxxxxx informují tam xxxxxxxxxxxx členské xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Členské státy, xxxxx jsou stálými xxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx postoje x xxxxx Unie, xxxx by tím xxxx dotčena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x společných akcí xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx článku 20 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Čl. 21/ex-čl. J.11

Účast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx konzultuje x Evropským parlamentem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx alternativy společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xx. 22/xx-xx. X.12

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx členský xxxx xxxx Komise xxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx se společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx návrhy.

2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx své iniciativy xxxx xx žádost Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mimořádné zasedání Xxxx xx čtyřiceti xxxx hodin, xxxx xx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kratší xxxx.

Xx. 23/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx jednomyslně. Xx, xx xx přítomní xxxx zastoupení členové xxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx formálním prohlášením xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. V duchu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jakékoli akce, xxxxx xx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí nebo xx bránit, x xxxxxxx členské xxxxx xxxx postoj xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx členové Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, více xxx xxxxx třetinu xxxxx vážených xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- když xxxxxxx xxxxxxxx akce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx společné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Rady, že x důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádat, xxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx xxxxx článku 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 62 hlasů xxx, odevzdaných alespoň xxxxxx členy.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obranný xxxxx.

3. Procedurální otázky xxxxxxxxx Xxxx většinou xxxxx xxxxx.

Xx. 24/xx-xx. X.14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx zapotřebí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx, případně x pomocí Komise, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jednání. Takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx, xxxxx zástupce v Xxxx prohlásí, xx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx procesním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx dohodnout na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx XX.

Čl. 25/xx-xx. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx by byl xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Politický xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek Xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx iniciativy. Xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xx. 26/ex-čl. J.16

Generální xxxxxxxx, Vysoký xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, přípravě x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx politiky, x tím, xx xxxxxxxx xxxx jménem Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politický dialog x xxxxxxx stranami.

Xx. 27/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xx. 28/xx-xx. X.18

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 až 199, 203, 204, 206 až 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxx x xxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Operativní xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jdou xxxxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx obranným dopadem x xxxxxxx, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X případech, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx nerozhodne jednomyslně xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obranným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx učinili xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx 1, xxxxx pododstavec, xxxxxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se uplatní xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jdou x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Hlava VI

Ustanovení o xxxxxxxxx x justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. K.1

Cíle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx újmy pravomocím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx společný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxx, že předchází x xxxxxx xxxxxxxx x xenofobii.

Tohoto xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potíráním organizované x neorganizované kriminality, xxxxxxx xxxxxxxxx, obchodu x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx proti dětem, xxxxxxx x drogami, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx spolupráce xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Europolu xxxxx xxxxxx 30 x 32;

- xxxx spolupráce xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 31 písm. x - x x xxxxxx 32;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx x členských xxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxx. x, je-li xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 30/xx-xx. X.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

1. Společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx včetně policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx iniciativy x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx důstojníků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nasazení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technik při xxxxxxxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxx kriminality.

2. Rada xxxxxxxxx spolupráci prostřednictvím Xxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxx Amsterodamské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx Europolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušných xxxxxx členských států xxxxxx xxxxxxxxxx operativních xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxxxx umožní xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žádostí provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx pomáhaly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx navazování xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kriminality xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxx výzkumu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 31/ex-čl. K.3

Justiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx postup při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech zahrnuje:

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx x soudů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx rozhodnutí;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konfliktů xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx přijímání xxxxxxxx x zavedení minimálních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestných xxxx x trestech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx;

Čl. 32/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx stanoví xxxxxxxx x meze, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 mohou působit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu ve xxxxxxx a v xxxxxx s xxxx xxxxxx.

Xx. 33/xx-xx. X.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx udržování práva x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Xx. 34/xx-xx. X.6

Xxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxx tak, xxx koordinovaly svoje xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postupy xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sledující xxxx Xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaujímat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxx otázce;

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx sbližování xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; rámcová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx; nemají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxx této xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx k provedení xxxxxx rozhodnutí na xxxxxx Xxxx;

x) vypracovávat xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právními předpisy. Xxxxxxx státy zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx stanovené Xxxxx.

Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanou xx xxxxxxxx, jakmile xxxxx přijaty alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Má-li xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx alespoň 62 kladných hlasů, xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

4. V procedurálních xxxxxxxx se Xxxx xxxxxx xxxxxxxx svých xxxxx.

Čl. 35/xx-xx. X.7

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx a výkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výkladu úmluv xxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxx provedení.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podpisu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx článku, specifikuje xxxxxx, xx xxx:

x) xxxxx soud xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, považuje-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, která x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx x vydání xxxxx rozsudku, požádat Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nebo xx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x řízení xxxx xxx xxxxxxxx, xx nutné x xxxxxx xxxxx rozsudku, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx předběžné xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx nezávisle na xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxxxxx Soudu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 svá stanoviska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci.

5. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxx represivních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Soudní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxxx žalob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Komisí xxx xxxxxxxxxxxxx, porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx smlouvy nebo xxxxxx normy vydané x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx podat xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx aktu.

7. Soudní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijatých xxxxx xxxxxx 34 odstavec 2, xxxxx Rada xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxx. Kromě xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. d.

Xx. 36/ex-čl. K.8

Koordinační xxxxx

1. Ustavuje xx Xxxxxxxxxxx výbor složený x xxxxxxxx úředníků. Xxxxx koordinační úlohy xx xxxxx xx xxxx:

- podávat stanoviska Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 207 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29.

2. Xxxxxx xx xxxx zapojena do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Čl. 37/ex-čl. X.9

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 18 a 19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Čl. 38/xx-xx. K.10

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx hlavy.

Čl. 39/xx-xx. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x, x, x Rada xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx alespoň xxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxx x bez xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednáních x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Xx. 40/xx-xx. X.12

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx užší xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x výhradou xxxxxx 43 x 44 xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx společenství a xxxx stanovené x xxxx hlavě;

b) je xxxxxxxxxxx xx to, xxx xx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx udělení zmocnění xxxxxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Rada xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jednomyslnému xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx váží podle xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx hlasů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx členský xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxx Radě x Xxxxxx; Xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovisko, xxxxx xxxxx s připojeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxx xx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 44.

4. Články 29 xx 41 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x x článcích 43 x 44 xxxxxxx xxxx jiného.

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx odstavce 1, 2 x 3.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx unie.

Čl. 41/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 až 199, 203, 204, 205 xxxxxxxx 3, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícím xx oblastí podle xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hlavy, xxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx x tíži xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx k tíži xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rada xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx jdou x xxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 42/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX

Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29 spadá xxx hlavu XX Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx VII

(ex-hlava VIa)

Ustanovení x xxxx spolupráci

Čl. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zamýšlejí xxxx xxxxx xxxxxx xxxx spolupráci, xxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxx smlouvě x Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx zaměřena xx xx, xxx podporovala xxxx Unie x xxxxxxxx její zájmy x sloužila jim;

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec Xxxx;

x) xxxxxxx se xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxx, xxxxxxxx by nemohlo xxx dosaženo xxxx xxxxxxxxx smluv xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxx xx alespoň xxxxxxx členských xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, práva, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rámci;

h) xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 40 xxxx smlouvy x xx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx ní xxxxxxxx.

Xx. 44/ex-čl. K.16

Přijímání xxxx x rozhodnutí, xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství.

Všichni xxxxxxx Xxxx xx xxxxx zúčastnit porad, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxx států Xxxx, xxxxx xx stanoven x článku 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady;

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxx administrativních xxxxxxx orgánů jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx Rada xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx.

Xx. 45/ex-čl. X.17

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

Rada x Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Xxxxx XXXX

(xx-xxxxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx VI xx podmínek xxxxxx 35;

x) xxxxxxxxxx hlavy XXX xx podmínek xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x článku 40 xxxx smlouvy;

d) xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxx orgánů, xxxxx má Soudní xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx smlouvy;

e) xxxxxx 46 xx 53.

Čl. 47/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxx Xxxxxxxx společenství, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx energii x xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxx v xxxx xxxxxxx se nedotýká Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smluv či xxxx, pozměňujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 48/xx-xx. N

Změna xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komise xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx nichž xx založena Unie.

Jestliže Xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx představitelů vlád xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx smlouvách xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx institucionálních xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx banka. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poté, xx xxxx ratifikovány xxxxx xxxxxxxxx státy v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 49/xx-xx. X

Xxxxxxx x XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, který respektuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxx. Svou xxxxxx xxxxxx Radě, která xx usnáší xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxx a souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyvolává, xxxx xxxx dohody mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se předloží x ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Xx. 50/xx-xx. X

Xxxxxxx x fúzích xxxxxx, Xxxxxxxx evropský xxx

1. Xxxxxx 2 až 7 x 10 xx 19 Smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x jediné Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. dubna 1965, se tímto xxxx.

2. Xxxxxx 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 a xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, podepsaného x Lucembursku xxx 17. února 1986 x v Xxxxx xxx 28. února 1986, xx tímto xxxx.

Xx. 51/ex-čl. Q

Doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 52/xx-xx. R

Ratifikace, xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1993 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratifikační listiny, xxxx, xxxxxxx-xx se xxx, první xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx uloží ratifikační xxxxxxx signatářský xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 53/xx-xx. X

Xxxxxx xxxxx; xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dánském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, italském, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Italské xxxxxxxxx, xxxxx vydá její xxxxxxx xxxx každé x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx znění x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

X Maastrichtu dne 7. xxxxx 1992

X.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii

1.

PROTOKOL

k xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

berouce x xxxxx xxxxxxx plně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 17 odstavec 1, xxxxxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx článku 17 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a respektuje xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx vidí xxxxxxxxx xxx společné obrany x NATO xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostní x obrannou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, které xxxx připojeno xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Západoevropskou xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx smlouvě x Evropské xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. června 1985 x 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx úmluvy x xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx umožnit Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přeměnit x xxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx rámce Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxx, xx ustanovení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx x právem Xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx část xxxxxxxxxx xxxx všechna ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx využít xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Evropské xxxx x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx zachovat xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě Xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 v Xxxxxxxxxx pro xxxx xx závazná,

se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dánské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx republika, Velkovévodství Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx království, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxxx navázat xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx úmluv x xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx protokolu x xxxx xxxxxxxxxxxx jako Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci Evropské xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxx dne vstupu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx bez xxxx ustanovení xxxxxxxx 2 Schengenský systém, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Výkonného xxxxxx vzniklého xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx xxxx právní základ xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x x souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pravomoci, které xx svěřují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx pravomoci xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Dokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, považují xx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx dotčen článek 5 odstavec 2, xx xxxxxx akty xxxxxxxxx xx x xxxxx XXX Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 platí xxx ty xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupu x Xxxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X návaznosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2 odstavec 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxx xxx x ty xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u kterých xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx základem xx xxxxx X Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Schengenské xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx, jako před xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xx části Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx XXX Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx, bude xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xx Irsko x Xxxxxxx království

Irsko x Xxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx nejsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kdykoli požádat, xxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veškerá ustanovení xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxx a Spojené xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx ustanovením Smluv. X xxxx souvislosti xxxxx zmocnění xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx 40 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 1 x Xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako udělené, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx době nesdělí, xx xx chtějí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, x xxxx Xxxx neučinila xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 odstavec 1 xxxxxxxxxxx 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Norska

Islandská xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxx úmluvy podepsané 19. prosince 1996 x Xxxxxxxxxx stávají xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx Schengenského systému x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x úmluvě, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx jednající xx základě jednomyslnosti xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx Islandu x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Islandem x Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xx kterých pro xxxx státy platí Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Evropské xxxx platí Schengenský xxxxxx x další xxxxxxxx, xxxxx x xxxx rámci xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x plném xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx systém

1. Xxxxxx xxxxxxxxx 14. června 1985 v Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Francie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích x xxxxxxxxxx Závěrečným xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx 1985 x prováděcí xxxxxx x xxxx 1990, xxxxx byly xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 v Paříži), Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 25. xxxxxx 1991 x Bonnu), Xxxxxx (podepsáno 6. xxxxxxxxx 1992 v Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx 28. xxxxx v Xxxxxxx) x Xxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ustaveného xxxxxxxxx úmluvou z xxxx 1990 x xxxx x provedení xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, na xxx Výkonný xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

XXXXXXXX

x použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx let xxxxxxxx xxxxxx cestování,

se dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Vstupní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx této smlouvy xxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx smluv, xxxx jakoukoli mezinárodní xxxxxx uzavřenou Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxxxxxx státy, xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx, xxxxx považují xx nutné:

a) k xxxxxxx práva xx xxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a osob xx xxxx závislých, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Společenství, xxxxx x státních xxxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxx taková xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx království xxxxxx; x

x) x rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx království xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 14 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx nebo Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx x provádět. Xxxxx-xx se x xxxxx článku Spojené xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx i xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxx x xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx prostor xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxx 1(x) tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx tudíž xxxxx, xxxxx xx zachována xxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Irsko. Xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Smlouvy xxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx vstoupit xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kontroly osob, xxxxx chtějí xxxxxxxx xx jejich xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxx, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx platí xxx Xxxxx, x to xxx tytéž účely, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx protokolu.

Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxxx nebo Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci těchto xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx takové kontroly xxxxxx a xxxxxxxx.

4.

PROTOKOL

o xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Irska

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx hlavy XX

X výhradou xxxxxx 3 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Radou, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odchylně od xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. K xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxxxxxxxxx, xx nutný xxxxxxx xxxxx členů Xxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 1 x x výhradou xxxxxx 3, 4 a 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, opatření vydaná xxxxx této hlavy, xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx použitelná xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rozhodnutí xx nedotýkají xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nedotýkají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx.

Xxxxxx 3

Dobrovolná účast

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx předsedajícímu Xxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx iniciativy xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx chtějí xxxxxxxx přijímání a xxxxxxxxx navrženého xxxxxxxx, xx základě čehož xx xxx xx xxxxxxxx. Odchylně xx xxxxxx 205 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx členů Rady, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2.

K xxxxxxxxxx Xxxx, která xxxx xxx přijata jednomyslně, xx nutný souhlas xxxxx členů Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 přijato x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xx Irska, xxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxx článek 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Irsko mohou xxxxxxx poté, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx xx přejí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 11 odstavec 3 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx důsledky

Členský stát, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přijatým xxxxx xxxxx XX Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx, kdy jsou Xxxxxxx království xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatřením xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx 68.

Článek 7

Xxxxxxxx č. 2

Xxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx unie.

Článek 8

Zřeknutí xx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx protokol xx xx vztahoval. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro Xxxxx xxxxx ustanovení Xxxxxxx.

5.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

odvolávajíce xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxx z hlav xxxxx xxxx vlád, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářské x měnové unii, xxxxxxx politice, xxxxx x x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o začlenění Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxx xx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxxxxxx xx článku 205 odstavce 2 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství platí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx musí být xxxxxxx jednomyslně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx hlavy XX

Xxxxxxxxxx hlavy IV Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxx Společenstvím xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx použitelná; xxxx ustanovení, opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx správních nákladů xxxxxxxxxxxxx pro orgány xxxxxx Xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Článek 4

Použití xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 a 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít vízum, x na xxxxxxxx x xxxxxxxx formě xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy IV

1. Xx šesti měsíců xxxx, co Xxxx xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vůči Irsku xxxx Spojenému xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx tyto členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx Dánsko, že xxxxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 1 Protokolu x xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxx, které mají xxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxx x opatření xxxxxxx Radou v xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx Unie, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx se proto xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xx vázanosti

Dánsko xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xx xxx nechce xxxxx nebo zčásti xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém případě xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx x xx době xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x xx smlouvám x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii

7.

PROTOKOL

o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx Xxxx se xxx xxxxxx xx článek 213 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 9 odstavec 1 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli x xxxxxx 126 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x Xxxx, xx už v xxxxxxxx xxxxxx vážení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny členské xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vzdají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx člena Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Konference

Nejpozději jeden xxx xxxx xxx, xxx počet xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx, xxx xxxxxxxxx přezkoumali xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a fungování xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx sídla xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx z xxxxxx 289 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, článku 77 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx x xxxxxx 189 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx ze Xxxxxxx x Evropské unii,

vědomi xx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx Štrasburku; zde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx xxxxxxxx rozpočtového. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konají v Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Generální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxx má xxx xxxxx x Xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx zasedání Xxxx xxxxxx x Lucemburku.

c) Xxxxxx xx xxx xxxxx v Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7, 8 x 9 rozhodnutí x 8. dubna 1965 xx nacházejí x Lucemburku.

d) Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sídlo x Xxxxxxxxxx.

x) Účetní xxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor xx své xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx institut a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad (Xxxxxxx) xx xxx sídlo x Xxxxx.

9.

XXXXXXXX

x úloze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx vlád ze xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x činnosti Xxxx, xx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx si xxxx xxxxxxxx větší zapojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx x zvýšit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x záležitostem, xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Smlouvě x Evropské xxxx x smlouvám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx konzultační dokumenty Xxxxxx (xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Legislativní xxxxxx Komise, vymezené Xxxxx podle xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xx dají xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obdrží.

3. Poté, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ve xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy xxxx xxxxxx na opatření xxxxx hlavy VII. Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta, než xx tyto xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Rady xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nim xxxxx xxxxxx 251 nebo xxxxxx 252 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx postoji.

II.

Konference xxxxxx xxx evropské xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx XXXXX, xxxxxxxx x Xxxxxx 16.-17. xxxxxxxxx 1989, xxxx dávat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx, x xxxxxxx xx jejich xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legislativní nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vytváření xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx přímý xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx XXXXXx podle xxxxxx odstavce.

6. XXXXX xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx legislativní xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx vhodný, xxxxxxx pokud jde x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx XXXXXx nezavazují xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx XX

16.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx problémy, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Dánsko xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

PROTOKOL

K ČLÁNKU 141 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 1990, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxx příslušníků, kteří xxxx xxxxx datem xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx.

18.

PROTOKOL

O XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx [8] Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx ESÚB

Čl. 1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1.1. Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) xx ustavují xxxxx xxxxxx [8] xxxx smlouvy, plní xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxx xxxxxx 106 odstavec 1 této xxxxxxx xx ESÚB skládá x XXX a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států („národních xxxxxxxxxx xxxx“). Xxxxxxxx xxxxxx Lucemburska je Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxx x xxxxx XXXX

Xx. 2

Xxxx

Xxxxx článku 105 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu. Xxxx by byl xxxxxx xxx cenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ESÚB xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx přispět k xxxxxxxx cílů Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx vymezeny x xxxxxx 2 xxxx xxxxxxx. XXXX xxxxx ve shodě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4 x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, čímž xx podporována účinná xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx

3.1. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly XXXX jsou:

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

- provádět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 111 xxxx xxxxxxx,

- držet a xxxxxxxxx oficiální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxxx článku 3.1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Podle xxxxxx 105 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx ESÚB xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Poradní xxxxxx

X xxxxxxx s xxxxxxx 105 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx:

(x) EÚB xx xxxxxxxxxxxx:

- xx xxxx xxxxxxx aktů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x mezích x xx podmínek xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42;

(x) XXX xxxx předkládat xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v záležitostech x oblastí xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1. X xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

5.2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1. uskutečňují xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky.

5.3. Xx-xx xx xxxxxxx, podporuje XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktik, kterými xx řídí shromažďování, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jednak pravidla xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vymáhací xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXX, xxx je XXXX zastupován.

6.2. EÚB x x xxxxx xxxxxxxxx x národní xxxxxxxx banky xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx měnových institucích.

6.3. Xxxxxx 6.1 x 6.2 xxxx xxxxxx xxxxxx 111 odstavec 4 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Nezávislost

Podle xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jim xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx členských xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxxx xxxx zásadu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústředních xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX xx xxxxx xxxxxx EÚB x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx banka

9.1. EÚB, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x každém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právům x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx právnickým osobám;

EÚB xxxx zejména nabývat x zcizovat xxxxxx x xxxxxxxx majetek x vystupovat před xxxxxx.

9.2. XXX zajišťuje, xxx úkoly svěřené XXXX xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx buď xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutu, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxx článků 12.1. x 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx orgány XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxx XXX

10.1. Podle xxxxxx 112 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx EÚB x x guvernérů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10.2. X výhradou článku 10.3. mají xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxx 12.3. xxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednací xxx xxxx stanoví, xx xxxx Xxxx EÚB, xxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X výhradou xxxxxx 10.3. a 11.3. má xxxxx xxxx Xxxx XXX xxxxx hlas. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedy. Rada XXX xx schopna xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx členů.

Není-li Xxxx XXX xxxxxxx xx usnášet, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx.

10.3. Xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 28, 29, 30, 32, 33 x 51, xxxx xxxxx x Radě XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx upsaném xxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx váhu.

Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx náhradníka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlasu.

10.4. Jednání xx zasedáních xxxx xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx rozhodnout o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10.5. Xxxx EÚB xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

Xx. 11

Xxxxx xxxxxxxx

11.1. Podle xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) této xxxxxxx xx Výbor xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxx dalších xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ať xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx XXX xxxxxxx výjimku.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států na xxxxxx hlav států xxxx xxxxxxxx vlád xx xxxxxxxxxx Rady xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x měnových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx funkční xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jmenováni xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11.3. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxx x xxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluv x XXX x xxxxxxx xx Xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xx tří xxxxx xxxxxxxxxxx Radou. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasovat x záležitostech xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

11.4. Xxxxxxxxx-xx člen Xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx výkon xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx Xxxx XXX xxxx Xxxxxx ředitelů Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11.5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Výboru ředitelů xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx má xxxxx xxxx. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx prostou většinou xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx předsedy. Xxxxxxxx xxxxxxxxx upřesní xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3.

11.6. Xxxxx xxxxxxxx odpovídá xx xxxxx chod XXX.

11.7. Xxxxxxxx uvolněné xxxxx xx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 11.2.

Xx. 12

Xxxxx xxxxxx s rozhodovacími xxxxxxxxxxx

12.1. Xxxx XXX xxxxxxx hlavní směry x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx XXXX touto smlouvou x xxxxx statutem. Xxxx EÚB xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, klíčových xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX a xxxxxxx xxxxxx směry xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutími xxxxxxxx Xxxxx EÚB. Xxxxx xxxxxxxx xxxx při xxx nezbytné pokyny xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám. Xxxxx xxxxx xxx xx Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xxxx xx tím byl xxxxxx tento xxxxxx, xxxxxx se XXX, xx-xx to možné x xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX.

12.2. Výbor xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání Xxxx XXX.

12.3. Rada EÚB xxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pravomocemi.

12.4. Xxxx XXX vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4.

12.5. Xxxx XXX přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 6.

Xx. 13

Prezident

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxx XXX a Xxxxxx xxxxxxxx.

13.2. Aniž xx xxx byl xxxxxx xxxxxx 39, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zástupce XXX navenek.

Čl. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx banky

14.1. Podle xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxx ustavení XXXX, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x tímto statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxx, xx xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx x funkce xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx již nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx dopustil-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx XXX může x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podat xx xxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xx žalobce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14.3. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx součástí XXXX a xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX. Xxxx XXX xxxx kroky xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX, x vyžaduje, xxx xx xxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxxxx informace.

14.4. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx statutu, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx ESÚB. Xxxxxx xxxxx xxxx vykonávány xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x účet národních xxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ESÚB.

Čl. 15

Xxxxxxxxx podávat zprávy

15.1. XXX vypracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx XXXX.

15.2. Konsolidovaný finanční xxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx týden.

15.3. Xxxxx xxxxxx 113 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx XXXX x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx.

15.4. Zprávy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Bankovky

Podle článku 106 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy xx Xxxx XXX výlučné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. XXX a národní xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx bankovky xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou jedinými xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Společenství.

EÚB xxxxxxxxxx, xxxxx xx je xxxxx, xxxxxxxxxx zvyklosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ESÚB

Čl. 17

Xxxx x EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

Xxxxxxx xx volném xxxx x úvěrové xxxxxxx

18.1. Xxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x drahými xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nákupů x prodejů, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výpůjčních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x tím, xx xxxxxxxxx xx založeno xx dostatečném xxxxxxxxx.

18.2. XXX stanoví xxxxxxxxx xxxxxx operací xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx operací, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Minimální rezervy

19.1. X xxxxxxxx podle xxxxxx 2 xxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech, xxx x souladu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx u EÚB x x národních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx Xxxxx ÚB. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je XXX xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxx a ukládat x jiné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinkem.

19.2. X provedení xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přípustný xxxxx xxxx těmito xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i přiměřené xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx operativních xxxxxxxx měnové kontroly, xxxxx bude xxxxxxxxx xx vhodné, xxxxxxxxxxx xxxxxx 2.

Zakládají-li takovéto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 rozsah xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.1. Xxxxx xxxxxx 101 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxx x XXX xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ústředními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnými xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členských států xxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx EÚB xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

21.2. EÚB a xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 21.1. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxx x otázce xxxxxxx xxxxx ústředními bankami xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxxx x platební xxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Společenství x xx styku x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou:

- xxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- nabývat x prodávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx devizová xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx; xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx cenné papíry x všechna jiná xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v jakékoli xxxxx;

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zemím x xxxxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxxx zápůjčních x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx ústřední xxxxx provádět xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx V

Dohled

Čl. 25

Xxxxxx

25.1. XXX xxxx x xxxxxxx iniciativy x xx vyžádání xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stabilitě xxxxxxxxxx systému.

25.2. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy může XXX plnit xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx uzávěrka

26.1. Xxxxxxxx xxx EÚB a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

26.2. Xxxxx uzávěrku XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx.

26.3. Xxx analytické x operativní xxxxx xxxxxxxxxxx Výbor ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pasiva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx náleží ESÚB.

26.4. X xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX pravidla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx xxxxx x operacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami.

Čl. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externími xxxxxxxx, doporučenými Radou XXX, a schvalovány Xxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxx a xxxx XXX x xxxxxxxxx ústředních bank x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Ustanovení xxxxxx 248 této xxxxxxx xx vztahují pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 28

Kapitál XXX

28.1. Xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činí 5 xxxxxxx XXX. Kapitál xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxx článku 99 x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx postupem xxxxx xxxxxx 42.

28.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx upisovateli a xxxxxxxx kapitálu XXX. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.3. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx kapitálu.

28.4. X xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx být podíly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xx upsaném xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, obstaveny xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 29 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky mezi xxxxx kapitálové xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klíči. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 29

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Xx xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx upisování xxxxxxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx podíl, xxxxx xx xxxxx xxxxxx:

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Společenství x xxxxxxxxxxxxx roce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX;

- 50% podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx let předcházejících xxxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx ESÚB.

Procenta jsou xxxxxxxxxxxxxx směrem nahoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 procent.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použity, xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředním bankám, xxxxx po xxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx klíč se xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx roku.

29.4. Xxxx EÚB xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx článku.

Čl. 30

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx XXX

30.1. Aniž by xxx byl xxxxxx xxxxxx 28, poskytují xxxxxxx ústřední xxxxx XXX měnové rezervy x xxxxxx xxxxxx xxx v měnách xxxxxxxxx států x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx zvláštních xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxx ECU. Xxxx XXX xxxxxxxx x části, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx EÚB xx xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX xx neomezené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx ni xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určí x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX.

30.3. Rada XXX připíše xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Rada XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30.1. xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.2. x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 42.

30.5. XXX může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zvláštní práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx aktiva.

30.6. Rada XXX xxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. 31

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních bank

31.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 23.

31.2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbylými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 x xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou v xxxxx podle xxxxxx 31.3, podléhají schválení XXX, xxx byl xxxxxxxx soulad x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Společenství.

31.3. Xxxx XXX vydá xxxxxxxx x xxxxx usnadnit xxxx operace.

Čl. 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx měnové xxxxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32.2. X xxxxxxxx článku 32.3. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ročnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protihodnota xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vkladů úvěrových xxxxxxxxx. Xxxx aktiva xxxx národními ústředními xxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx XXX.

32.3. Jestliže xxxxx názoru Xxxx XXX po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedovolí xxxxxxx xxxxxx 32.2., xxxx Xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxxx 32.2. xxx xx xxxxxx ne xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

32.4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 19.

Rada XXX xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s vydáváním xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ztráty, vzniklé x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakou Xxxx XXX xxxxxxxx xx vhodnou; xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx měnový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Xxxxxx měnový xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx xx rozdělí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, x výhradou xxxxxxxxxx Rady XXX xxxxx článku 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozdělení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx EÚB.

32.7. Xxxx EÚB xxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisků x xxxxx XXX

33.1. Xxxxx xxxx XXX je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, kterou xxxx Xxxx XXX x která xxxxx xxxxxxxxx 20% čistého xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rezervního xxxxx xx xx xxxx 100% xxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx čistý xxxx xxxx xxxxxxxxxx podílníkům XXX v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

33.2. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxxx, xxxx ji xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx, po xxxxxxxxxx Xxxxx EÚB x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32.5.

Xxxxxxxx VII

Všeobecná xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx akty

34.1. Xxxxx článku 110 xxxx smlouvy EÚB

- xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů uvedených x xxxxxx 3.1. xxxxx bod, x xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoveny x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 42;

- xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxxxxx x zaujímá stanoviska.

34.2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x každém xxxxxxxx státu. Doporučení x xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Xxxxxx 253 x 256 xxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatá EÚB. XXX xxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

34.3. X xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xx EÚB zmocněna xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x nařízení a xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Xxxxxx kontrola x věci xxxxxxxxxxx

35.1. Xxxxxx nebo xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

35.2. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxx straně x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jakoukoli xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx.

35.3. XXX podléhá úpravě xxxxxxxxxxxx podle článku 288 této smlouvy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35.4. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx EÚB nebo xxxxx jménem.

35.5. Rozhodnutí XXX x xxxxxxxxxx xxxx Soudnímu dvoru xxxx Xxxx XXX.

35.6. Xxxxxx dvůr má xxxxxxxx xx sporech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx statutu. Xx-xx XXX za xx, xx národní ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxx odůvodněné stanovisko xxxx, xx dala xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx, může XXX xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 36

Xxxxxxxx

36.1. Xxxx XXX xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx EÚB.

36.2. Soudní xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Xxxxx

Xx xxxxx xxxx 1992 se xxxxxxxxx dohodou vlád xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx hlav xxxxx xx předsedů vlád xxxxxxxx x sídle XXX.

Xx. 38

Služební tajemství

38.1. Xxxxxxx řídících xxxxxx x xxxxxxxx XXX x národních xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx, x to x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

38.2. Osoby, xxxxx mají přístup x xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx předpisům.

Čl. 39

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX právně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prezident xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dvou xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx náležitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 40

Xxxxxx x xxxxxxx

XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsady x imunity, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou Xxxx x jedinou Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Kapitola XXXX

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) x 36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Radou xxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx doporučení EÚB x po xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s XXX. X obou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

41.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednomyslnost Xxxx XXX.

Xx. 42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy xxxxxxx Xxxx okamžitě xx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxx na xxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x EÚB, xxxx xx doporučení XXX a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxx statutu.

Kapitola XX

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ESÚB

Čl. 43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43.1. Výjimka xxxxxxx x článku 122 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx články xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 odstavec 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx.

43.3. X xxxxxxx x xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx xx x následujících xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 x 50 xxxxxx statutu xxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxx „členské xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Pod xxxxxx „xxxxxxx ústřední xxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx banky členských xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 tohoto xxxxxxx.

43.5. Xxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxx x článcích 10.3 x 33.1 i „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro které xxxxxxx výjimka.“

43.6. Pod xxxxxx „upsaný xxxxxxx XXX“ v článcích 10.3 a 30.2 xx xxxxxx „kapitál XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx.“

Xx. 44

Xxxxxxxxx úkoly XXX

XXX xxxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx pro xxxxx xx více členských xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xx třetí xxxxx plněny.

EÚB poskytuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 122 xxxx smlouvy.

Čl. 45

Xxxxxxxxx rada EÚB

45.1. Xxxx xx tím xxx xxxxxx článek 107 odstavec 3 xxxx smlouvy, ustaví xx Xxxxxxxxx rada xxxx třetí orgán XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45.2. Generální xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 tohoto xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

46.1. Xxxxxxxxx nebo x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx EÚB.

46.2. Předseda Xxxx a člen Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx bez hlasovacího xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx rady.

46.4. Xxxxxxxx od xxxxxx 12.3 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.

46.5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

47.1. Xxxxxxxxx rada

- xxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 25.1.

47.2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxx xx xxxxxxx x článku 5;

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx EÚB, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 15;

- stanovení xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx článku 26 xxxxx xxxxxx 26.4;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx článku 29 xxxxx xxxxxx 29.4;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 36.

47.3. Generální xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx neplatí výjimka, xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx.

47.4. Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxx xxxxxxxxx EÚB x rozhodnutích Xxxx XXX.

Xx. 48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitálu EÚB

Podle xxxxxx 29.1. je xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx přidělen xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxx xxxxxxxxx kapitálu XXX. Odchylně xx xxxxxx 28.3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx většinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být splaceno xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xx. 49

Xxxxxxxx splácení xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx zrušena xxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxxx xxxxx kapitálu XXX x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, x xxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx se určí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v XXX podle xxxxxxxx xxxxxxxx kursu, které xxx byly xxxxxxxxx xx XXX v xxxxxxx x xxxxxxx 30.1, xxxxxxxxxxxx vyjadřujícím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

49.2. Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 49.1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxx, xxxxx xxxx rovny xxxxxxxx, jakož x xx částky, která xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxx x ztrát xx xxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxxx zrušení výjimky. Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, bude xxxxxx násobením částky xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx již splacených xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx ředitelů XXX jsou prezident, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx Rady x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx let. Xxxxxxxx xx článku 11.2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx čtyři xxxx x ostatní xxxxxxx Výboru na xxxxxxx xxxxxx trvají x xx pěti xx xxxx xxx. Xxxxxxxx jmenování xxxx xxxxxxxxx. Počet xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx může xxx menší než xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxx.

Xx. 51

Xxxxxxx x xxxxxx 32

51.1. Xxxxxxxx-xx Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních bank, xxxxxx xxxxxx, která xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x xxxxx xx xxxx x každém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. xx použije xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx etapy.

Čl. 52

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx neodvolatelném xxxxxxxxx kursů učiní Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x měnách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami směňovány xx jejich nominální xxxxxxx.

Xx. 53

Použitelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 xx 48 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx.

19.

PROTOKOL

O XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx x xxxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ( xxxx xxx „XXX“) xx xxxxxx xxxxx článku 117 xxxx smlouvy; xxxx své xxxxx x vyvíjí svou xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Členy XXX xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx („xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Lucemburský xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxx smlouvy budou xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX). Všechna xxxxxx a xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx EMI.

Čl. 2

Xxxx XXX

Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx ke splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx třetí xxxxx hospodářské x xxxxxx unie, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx koordinace měnových xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ustavení Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky x k zavedení xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xx vývoj XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx zásady

3.1. EMI xxxx xxxxx a xxxxxx svěřené mu xxxxx smlouvou x xxxxx statutem xxxx xx xxx byla xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

3.2. XXX jedná x xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (XXX),

- xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x ovlivňují xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxx,

- přebírá xxxxx EFMS, xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx hladkého xxxxxxxxx clearingového xxxxxxx XXX;

XXX rovněž:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx politiky x využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

4.2. Xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1996 EMI xxxxxxx xxxxxxxxxx, organizační x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx Xxxx EMI xxxxxxxx x rozhodnutí XXX k xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 109x odstavec 3 této xxxxxxx xx EMI xx xxxx xxxxxxx:

- připravovat xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx etapě,

- xxxxxxxxxx, xx-xx třeba, xxxxxxxxxxx praktik x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxx, prováděné národními xxxxxxxxxx bankami x xxxxx XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního platebního xxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Poradní xxxxxx

5.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx XXX zaujímat stanoviska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové orientaci xxxxxx a kursové xxxxxxxx, xxxxx x x opatřením x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx. Může xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxxx EMS.

5.2. Xxxx XXX může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politiky.

5.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x EMI xxxxxxx návrhy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx, která xx xxxxxxx x xxxxxx 4.2.

5.4. Podle xxxxxx 117 xxxxxxxx 5 xxxx smlouvy xxxx XXX xxxxxxxxxx, xx svá xxxxxxxxxx x doporučení zveřejní.

Čl. 6

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

6.1. XXX:

- činí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx v měnách Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

- spravuje xxxxxxxxxxx xxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dohodou xx dne 13. xxxxxx 1979 mezi xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (xxxx jen „ xxxxxx XXX“) x mechanismus xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpor, xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 9. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, xx xxxxx xxxxxx xxxx;

- xxxx xxxxx podle xxxxxx 11 nařízení (XXX) 1969/88 Rady xx dne 24. xxxxxx 1988, o xxxxxxxx jednotného systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

6.2. XXX xxxx xxxxxxxx xx národních xxxxxxxxxx bank měnové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX za účelem xxxxxx dohody XXX. Xxxx XXX xxxxx xxx xxxxxxxxx EMI x národními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sald x x operacím xxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx x XXX. XXX xxxxx administrativní opatření xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. EMI xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxxxxxx status „xxxxxx xxxxxxxx“ XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mohou být XXX xxxxxxx, xxxxxx xxxx používány xxxxxx xxxxxxxx.

6.4. XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x spravovat xxxxxxxx rezervy xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rezerv půjdou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx deponující xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX. Tato xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kursovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cílům EMI x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových kursů XXX.

Xx. 7

Xxxx xxxxx

7.1. XXX xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Společenství x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky xx třetí etapě, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx ústřední banky xxxxxx, aby se xxxxx xxxxxxxx ESÚB.

7.2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx v xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx rady XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx na xxxxxxx odpovědnost. Rada XXX při xxxxxx xxxxx pravomocí x xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států xx zavazují respektovat xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 9

Xxxxxx

9.1. Xxxxx článku 117 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xx XXX xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx EMI.

9.2. Xxxx EMI se xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx jeden xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

9.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, na doporučení xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx EMI x xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x osobností uznávaných x zkušených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx EMI xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx EMI xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx období tří xxx.

9.4. Xxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx v xxxxx plného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nevýdělečně, xxxxx xx Xxxx XXX xxxxxxx výjimku.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX a xxxxxxxx xxx;

- xxxx xx xxx xxx xxxxxx článek 22, xxxxxxxxx xxxxxx EMI xxxxxxx;

- xxxxxxxx za xxxxx chod XXX.

X xxxxxxxxxxxxx prezidenta xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s EMI x stanoví xx Xxxx EMI xx xxxxx výboru, xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Radou XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Prezident xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

9.7. Nesplňuje-li xxx prezident podmínky xxxxxxxxxx xxx výkon xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx žádost Xxxx XXX Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9.8. Xxxx EMI xxxxxx xxxxxxx xxx XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Rady XXX a xxxxxx xxx xxxxxxxxx

10.1. Rada XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxx. Rada XXX xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx.

10.2. Xxxxx xxxx Rady XXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxx.

10.3. Xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

10.4. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členů Xxxx XXX. Xxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxxx podle xxxxxx 5.1 x 5.2, rozhodnutí xxxxx xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 x xxxxxxx xxxxx článku 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetin xxxxx Xxxx EMI.

Čl. 11

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxx xx mohou bez xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx XXX je xxxx xx zasedání Xxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x úkolů XXX.

11.3. X xxxx, xxxxx stanoví jednací xxx, xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Výroční zpráva xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx EMI xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxx xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxxxx v XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vlád xxxxxxxx x xxxxx XXX.

Xx. 14

Xxxxxx subjektivita

EMI, xxxxx xx xxxxx článku 117 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx úkonům, jakou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. EMI xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 15

Právní akty

15.1. Xxx plnění svých xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX:

- zaujímá xxxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám.

15.2. Stanoviska x doporučení XXX xxxxxx xxxxxxx.

15.3. Xxxx XXX xxxx určovat xxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx XXXX xx třetí xxxxx mohl plnit xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx XXX nejsou xxxxxxx; xxxx předkládány x xxxxxxxxxx XXX.

15.4. Xxxx by tím xxx xxxxxx xxxxxx 3.1., xx rozhodnutí XXX xxxxxxx xx xxxxx svých částech xxx toho, komu xx xxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16.1. EMI xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx prostředků XXX určí Rada XXX xxx, aby xxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx EMI.

16.2. Prostředky XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx 16.1. xxxxx xxxxxxxxxx z příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxx podle článku 29.1. xxxxxxx XXXX x splaceny při xxxxxxxx EMI. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx klíče xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx účtů

17.1. Xxxxxxxxxx rok XXX xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

17.2. Rada XXX xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schválí xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Roční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou XXX. Roční xxxxxxxx xxxxxxx Rada EMI x xxxx ji xxxxxxxx.

17.4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXX. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx revizi xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx EMI x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EMI.

17.5. Přebytek XXX xx xxxxxxxxx x xxxxx pořadí:

(a) xxxxxx, kterou xxxx Xxxx XXX, xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx XXX;

(x) xxxxxxxxx přebytek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x klíčem uvedeným x článku 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx EMI xxxxxx, xxxx xx uhradit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x článku 16.2.

Xx. 18

Xxxxxxxx

18.1. Xxxx XXX stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx personálu XXX.

18.2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 19

Xxxxxx xxxxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxxx

19.1. Xxxx a xxxxxxxxx XXX podléhají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx smlouvě. XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě.

19.2. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx x xxxx věřiteli, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx pravomoc Xxxxxxxx dvora.

19.3. EMI xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 288 xxxx smlouvy.

19.4. Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx jménem XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx činí Xxxx XXX.

Xx. 20

Mlčenlivost

20.1. Xxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxx podle xxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20.2. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, podléhají xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Výsady x xxxxxxx

21.1. XXX xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxx Radu x xxxxxxx Komisi Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. EMI xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx členů personálu XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podepisovali jménem XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx EMI

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX zrušen xxx xxxxxxxx EÚB. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na EÚB. XXX xxxxx EMI xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx dovršeno xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

23.2. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx ECU na xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Všechny xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6.1, budou xxxxxx dnem xxxxx xxxxx vyrovnány.

23.4. Xxxxx xxxxxx EMI budou xxxxxxx x zbylé xxxxxxxxxx EMI xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 23.4. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x článku 16.2.

23.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxx 23.4. a 23.5. Xx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxx.

20.

XXXXXXXX

X XXXXXXX PŘI XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uváděného x xxxxxx 104 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 101 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxx:

- 3 % pro xxxxx plánovaného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenách;

- 60 % pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

X xxxxxx 104 této xxxxxxx x v tomto xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx vládě, xx. x ústřednímu xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx definovány x Evropském systému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „ investice“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „xxxx“ xxxxxxx hrubý xxxx dluhů v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx odvětvími xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxx xx schodky xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx odrážce xxxxxx 2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx oblasti umožnily xxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx xx x této oblasti xxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x svých plánovaných x xxxxxxxxxx schodcích x x xxxxxxxx xxxxx dluhů.

Čl. 4

Poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx použití xxxxxx Protokolu, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X ČLÁNKU 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přejíce xx xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 odstavec 1, xxxxxxx se xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx unie,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx míru xxxxxxx, xxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxx cenové stability. Xxxxxxx xx měří xxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx veřejných financí

Kritérium xxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx znamená, xx x době xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 104 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx kursů XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx kursů Evropského xxxxxxxx systému xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená mechanismem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nedevalvoval bilaterální xxxxxx kurs xxx xxxx xxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Konvergence úrokových xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 109x xxxxxxxx 1 xxxxxx odrážka xxxx xxxxxxx znamená, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x více xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těch - xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx států, které xxxxxxx nejlepších xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x rozdílným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Čl. 5

Poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Komise x po konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem, XXX xx EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx konvergence xxxxxxx x xxxxxx 121 této smlouvy, xxxxx xxxxx nahradí xxxxx Xxxxxxxx.

22.

PROTOKOL

O XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx urovnat xxxxxx zvláštní problémy xxxxxxxx xx Dánska,

se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx čl. 14 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Dánska, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

23.

PROTOKOL

O PORTUGALSKU

Vysoké smluvní xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Portugalsko xx xxxxxxxx podržet si xxxxxxx poskytnout autonomním xxxxxxxx Azory a Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x bezúročného úvěru x Xxxxx xx Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem.

2. Portugalsko xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx co xxxxxxxx ukončit xxxx xxxxxxx zvýhodněný xxxxx.

24.

XXXXXXXX

X PŘECHODU XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a měnové xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx nezávisle xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x proto xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xx třetí xxxxx nebude xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx 1997 xxxxxx stanoveno xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 x xxx XXX a XXXX xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx protokol xx připojuje xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25.

XXXXXXXX

X URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

uznávajíce xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nuceno xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxx vlády Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodejem pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, zda xx x úmyslu přejít xx xxxxx etapy xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx království xxxxxxxx Xxxx, xx xx x úmyslu xxxxxx xx xxxxx etapy, xxxx vázáno tak xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx třetí etapy xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, může Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy xxxx 1. lednem 1998.

2. Xxxxxxxx 3 až 9 xxxxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xx xxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

3. Spojené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx většinu členských xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx odrážka xxxx smlouvy.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxx vnitrostátního xxxxx.

5. Xxxxxx 4 xxxxxxxx 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 x 11, 105 xxxxxxxx 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x x 111 xxxxxxxx 4 x 5 této xxxxxxx xx nevztahují xx Xxxxxxx království. Xxxxxx xx Společenství xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx banky xx netýkají Xxxx xx England.

6. Xxxxxx 116 odstavec 4 x 119 a 120 této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojené xxxxxxxxxx. Xxxxxx 114 xxxxxxxx 4 x 124 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx o xxxx, pro xxxxx xxxxx výjimka.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx Xxxx uvedené x xxxxxxxx vypočtených x xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx se k xxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx nepřihlédne x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 písm.b a 111 odstavec 1 xxxx xxxxxxx.

8. Články 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 x 52 Xxxxxxxxx o xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevztahují xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx článcích xx xxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx netýkají Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 Xxxxxxx xx „xxxxxx kapitál EÚB“ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx smlouvy x xxxxxx 44 xx 48 Statutu platí, xxx ohledu xx xx, xxx existuje xxxxxxx stát, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x následujícími změnami:

(a) Xxxxxx v článku 44 xx xxxxx XXX x XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve xxxxx etapě splnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království nepřejít xx xxxx xxxxx.

(x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 XXX xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 xxxx. (a) x (x) tohoto xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(x) Xxxx xx England splácí xxxx xxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx Spojené království xx třetí etapy, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxx xxxxxxx:

(x) Spojené xxxxxxxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 122 odstavec 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xx Xxxxxxx splatí xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx zrušena.

(c) Rada xxxxx xx podmínek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx umožněno přejít xx xxxxx etapy.

Přijde-li Xxxxxxx království xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx 3 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxx xx xxxx xxxxxxx články 101 x 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x článek 21.1 Xxxxxxx, xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx „Xxxx xxx Xxxxx“ x Xxxx xx England, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx.

26.

XXXXXXXX

X URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SE DÁNSKA

Vysoké xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cíli Xxxxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxx Dánska xx xxxxx etapy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vyžadovat vypsání xxxxxxxxx x Dánsku

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Radě svůj xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxx, než Xxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2. Na Xxxxxx xx xxxxxxxx výjimka, xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx způsobí, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ESÚB xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx se vztahují xx Dánsko.

3. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Výjimka může xxx zrušena xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xx zrušení xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X FRANCII

Vysoké smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x xxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Francie,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx podrží výsadu xxxxxx xxxxx ve xxxxx zámořských xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.

28.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiným pomocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že článek 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx a solidaritu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx ustanovení třetí xxxxx, xxxxx XIV, x ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytují xxxx celek xxxxxx xxxxxx xxx upevňování x další xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ekonomické a xxxxxxxx soudržnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX x životním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993,

xxxxxxxxxxxx svou xxxx, že xxxxxxx x hospodářské x xxxxxx xxxx přispěje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx společenství xx x xxxxxx 1987 - 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxxx xxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prosperujících xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx půjčuje xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx částky xx prospěchu xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx přání xxxx x xxxxxx účasti Xxxxxxxxxxxx x programech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

opět potvrzují, xx xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx soudržnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plný rozvoj x xxxxxx úspěch Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ekonomické x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx hrát značnou xxxxx xxx dosahování xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti,

opět potvrzují xxx přesvědčení, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nadále xxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro xxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx světle xxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxxx solidarity xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxxxxx sítí v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturálních xxxxx xxx specifické xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nynějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů,

vyhlašují xxxx xxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x projekty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx xx nadměrnému xxxxxxxxx rozpočtových výdajů x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ochotu xxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx více xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x korigovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx prosperujících xxxxxxxxx xxxxx tím, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx prvky existující x nynějším systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮM XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx xxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx 1950 x Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii dodržovalo xxxxx;

xxxxxxx podle xxxxxx 49 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x Unii, povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx 309 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem;

s xxxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu požívá xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxx xxxxx dvě Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x vědomí, xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hranic a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx svobodně xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxxx na to, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x vydávání x 13. xxxxxxxx 1957 x Xxxxxx xx xxx 27. xxxx 1996 o vydávání xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii;

přejíce si xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x jakým xx zamýšleno;

jelikož tento Xxxxxxxx xxxxxxxxxx účel x xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 28. července 1951;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství,

Jediný xxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základních práv x svobod x xxxxxxxxx státech Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx veškeré právní x xxxxxxxxx účely x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx azylu xx xxxxxxxxx zemi xxxxxx. xxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx zvažovat xxxx přijmout k xxxxxxx zpracování pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxx příslušníkem xx xxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xxxxxxx xxxx Smlouva x xxxxxxxx, využívaje článku 15 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx svém xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx předvídaných Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx bylo zahájeno xxxxxx podle xxxxxx 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx x Xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxx 1 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 odstavec 1;

d) xxxxxxxx členský xxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxx bude Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x domněnky, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx rozhodovací pravomoc xxxxxxxxx xxxxx.

30.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXX ZÁSAD XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality, xxxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důsledné xxxxxxxxx všemi xxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Unie;

berouce x úvahu dohodu x 25. xxxxx 1993 mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx provádění zásady xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, xx závěry xxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxxx 16. xxxxx 1992 x Birminghamu x celkovým přístupem x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské rady x Xxxxxxxxx 11. x 12. prosince 1992 xx xxxx xxxxxx xxxxx činnost xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, x xxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxx proporcionality, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxx, xx xx nezbytné k xxxxxxxx cílů Smlouvy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení a xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právem x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx článek 6 xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx politik“.

3. Xxxxxx subsidiarity nezpochybňuje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx 5 Smlouvy xx vztahují xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx pravomoci vykonávat xx xxxxxx Společenství. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xx xxxxxx cílů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Umožňuje, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pravomocí xxxxxxxx, a xxxxxx xx omezit nebo xxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. U všech xxxxxxxxxxxxxx návrhů Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx, xx cíle Xxxxxxxxxxxx xxx lépe dosáhnout Xxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx kvalitativními xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údaji.

5. Xxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx splnit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxxxx x mohou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství.

Při xxxxxxxx, xxx výše xxxxxxx podmínka xx xxxxxxx, xx xx xxxx používat xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nadnárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx uspokojivě xxxxxxxxx činností členských xxxxx;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx Společenství xx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx narušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx poškodila zájmy xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xx xxxxxxxx xx xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx přinesla xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx Společenství má xxx co xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosazení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx směrnicím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx pro každý xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx určeny, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, jehož má xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx vnitrostátním xxxxxxx.

7. Xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla xx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx by xx xxxx věnovat xxxxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxx respektování práva Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxx opatření xxx, xxx je xx xxxxxx, a x výhradou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Kde xxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx článku 10 Smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx Xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx uskutečnění cílů Xxxxxxx.

9. Xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx:

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx konzultovat, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx vhodné;

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx memorandum x xxxxxx k xxxx xxxxx podrobnosti, xxxxxxx xx xxxx nezbytné. Xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, kterého xx xx dosáhnout;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx, Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx výroční xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx zpráva se xxxxxx zašle Xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx přihlédne xx xxxxxx Komise xxxxxxx xx čtvrté xxxxxxx xxxx 9 xx zprávě x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 Smlouvy x Evropské unii xxxxxxxxx Evropskému parlamentu.

11. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx slučitelnost xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba dodržet. Xx xx týká xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx x xxxxxx xxx.

12. Evropský parlament xx xxxxx postupů xxxxxxxxx x článcích 251 x 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx k xxxxxxx článku 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedení xxxxxx, xxxxx Radu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx neslučitelný x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě.

31.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX STÁTŮ, XXXXX XXX X PŘEKRAČOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 62 xxxxxxxx 2 písmeno (a) xxxxx XX Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sjednávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx respektují xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

32.

XXXXXXXX

X SYSTÉMU XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

soudíce, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přímo xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x kulturními xxxxxxxxx xxxxx společnosti x x xxxxxxxx xxxxxxxx mediální xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojují xx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx financovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxx xxxx svěřeny, xxxxxxxx x organizovány x xxxxxx xxxxxxxx státě, x pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soutěž xx Xxxxxxxxxxxx x xxxx, která xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33.

XXXXXXXX

X XXXXXXX ZVÍŘAT X XXXX O XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx zajistit xxxxx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx bytostí a xxxxx xxxx x xx,

xx dohodly na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx formulování x xxxxxxxxx politik Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ve výzkumu xxxx Společenství a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zvířata; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx rituály, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

V.

Protokoly ke xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx atomovou energii

34.

PROTOKOL

O XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxxxxxx o xxx, xx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 Xxxxxxx x vytvoření xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsady x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojují x xxxx Xxxxxxx:

Xxxxxxxx I

Majetek, xxxxx, aktiva a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 1

Xxxxxxxx, majetek

Úřadovny a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x domovních xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Majetek x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

xx. 3

Přímé x nepřímé xxxx; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx aktiva, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x náhradě xxxx refundaci částek xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx daní, xxxxxxxxxx x xxxxxx movitého xx xxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účely xxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zahrnuje. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx narušovala xxxxxx xx Společenství.

Vynětí xx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx xx výše xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xx. 4

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx poplatků, zákazů x omezení dovozů x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nestanou xxxxxxxxx obchodního xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxx, kam byly xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx podmínky.

Společenství xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dovozů x xxxxxx, týkajících xx jejich publikací.

čl. 5

Xxxxxx a účty XXXX

Xxxxxxxx společenství xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx měnu x xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území každého xxxxxxxxx státu pro xxx úřední xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejné zacházení, xxxx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx nejsou podrobena xxxxxxx.

xx. 7

Laissez-passer

1. Laissez-passer xx formě xxxxxxxxxx xxxxx, uznávané xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxxx států xxxx vydávány xxxxxx x zaměstnancům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx vydávány xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zaměstnance jejích xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxx laissez-passer xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 6 Protokolu o xxxxxxxx a imunitách Xxxxxxxxxx společenství xxxx x oceli jsou xxxxxx použitelná xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx držiteli laisser-passer xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx 6, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx x devizové xxxxxxxx

Xxxxx pohyb členů Xxxxxxxxxx parlamentu xx x z místa xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx správním ani xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx zacházení ze xxxxxx vlád ostatních xxxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mise.

čl. 9

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu nebudou xxxxxxxxxxx xxxxx formě xxxxxxxxxxx, zadržení nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

xx. 10

Imunita

Členové Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx:

x) xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx imunity xxxxx xxxxxxxx a soudnímu xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z a xx místo xxxx xxxxxxxx. Imunitu nelze xxxxxxxx, je-li člen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx práva xxxxxx xxxxxxx některého ze xxxxx členů.

Kapitola IV

Představitelé xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xx práce xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 11

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastnící se xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxx povinností a xxxxx cesty xx x z xxxxx xxxxxxxx obyčejových xxxxx, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxx se vztahuje xxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánů Společenství.

Kapitola X

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xxxxxxxxxxx požívají xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Společenství na xxxxx xxxxxxx členského xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx k jednání xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx úředního postavení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, pravomoci Xxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx úředníky, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) vynětí - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, skrytých xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obyčejových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx bezcelně xxxxxx nábytek x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx úřadu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x právo tento xxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxx vyvézt xxx xxxx xxxxxxxx, x to v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami, xxxxx vláda xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx dovézt pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx příslušníky, xx xxxxxxxx platných na xxxxxx trhu, xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s podmínkami, xxxxx xxxxx příslušné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

xx. 13

Příjmy

Úředníci a xxxx xxxxxxxxxxx Společenství xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx x náhrad, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

xx. 14

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x při aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Společenství xx xxxxx xx úředníky x xxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx daňový domicil xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx tak x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx své xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx xxx tom x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx potud x xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxx, xxxxxxx xx osobách xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území xxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; xx xxxxxx majetek se xxx účely stanovení xxxx daně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž jsou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx brán x úvahu.

čl. 15

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

xx. 16

Xxxxxx kategorií

Rada určí xx xxxxx Komise x xx konzultaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředníků a xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx vztahovat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12, druhého xxxxxxxx článku 13 x xxx. xxxxxx 14.

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx a xxxxxxx misí třetích xxxx akreditovaných x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx misím třetích xxxxx akreditovaným xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 18

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, imunity x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Společenství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

xx. 19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

čl. 20

Xxxxxxx Komise

Články 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx.

xx. 21

Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 a článek 18 se xxxxxxx xx soudce, generální xxxxxxxx, (kancléře) a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x generálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx protokol xx xxxxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx orgánů, xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxxx činností, xxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Protokolu x Statutu Banky.

Evropská xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vyjmuta z xxxxxxxx xxxxx zdanění xxxx dávek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxx mohou xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx důvodem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Konečně, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.