Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

XXXXXXX O EVROPSKÉ XXXX

Xxxx Veličenstvo král Xxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Řecké xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Španělska,

prezident Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Lucemburska,

Její Xxxxxxxxxxx královna Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx novou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx integrace, xxxxxxxx ustavením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontinentu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx oddanost xxxxxxx xxxxxxx, demokracie x xxxx k xxxxxxx právům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx chartě xxxxxxxxx 18. října 1961 x Xxxxxx x x Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx z xxxx 1989,

xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx při respektování xxxxxx historie, kultury x xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxx x umožnit xxx xxx lépe xxxxx úkoly, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sblížení svých xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahrne xxxxxxxxx x stabilní xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a posílené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx politiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrokem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x postupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 17, která xx xxxxx xxxx ke xxxxxxxx obraně, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x Evropě x xx světě,

potvrzujíce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vnitřních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxx se rozhoduje xx xxxxxxxx občanovi x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx evropské integrace,

se xxxxxxxx založit Xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

(xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), kteří xx xx výměně xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx takto:

Hlava X

Xxxxxxxx ustanovení

Čl. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Smlouva xx novou etapou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijímána xx xxxxxxxxxxxxx x xx nejblíže xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx společenstvích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zaváděnými xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 2/xx-xx. X

Xxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- podporovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vysokou úroveň xxxxxxxxxxxxx a dosahovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nakonec xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

- prosazovat xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx občanů svých xxxxxxxxx xxxxx zavedením xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x rozvíjet Unii xxxx prostor svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterém se xxxxxxxx volný pohyb xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřeními, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x předcházení x xxxxxxxx zločinnosti;

- x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxx míry je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů x xxxxxx Společenství.

Cílů Xxxx xx dosáhne za xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx stanoveném xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity, xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xx. 3/ex-čl. C

Návaznost x xxxxxxxxxx

Xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnějších xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ekonomické x xxxxxxxxx politiky. Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 4/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx její rozvoj x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předsedy xxxx členských xxxxx, xxxxx i předsedu Xxxxxx. Xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx rada xx xxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Unií.

Xx. 5/xx-xx. E

Orgány

Evropský xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dvůr x Xxxxxx xxxx vykonávají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx.

Xx. 6/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxxxx, základní práva

1. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx dne 4. xxxxxxxxx 1950, x xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxx všeobecné právní xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx svých xxxx x provádění xxxxx xxxxxxx.

Čl. 7/ex-čl. X.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx složená x xxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 1 xx strany xxxxxxxxx xxxxx poté, co xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx vyjádřila.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, xx xxxxxx práva, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxx této Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxx vlády x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopadům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxx tento xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazné.

3. Xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx změní xxxx xxxxx opatření xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx rozhoduje xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx, že xx xxxxxx přítomní xxxx xxxxxxxxxx členové xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx kvalifikovaná většina xxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se použije x tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pozastavena.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxx xxxxx.

Xxxxx II

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/ex-čl. 9

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství xxxx x oceli

Čl. 9/xx-xx. 4

(xxxxxxxxxx)

Hlava IV

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/xx-xx. X

(xxxxxxxxxx)

Hlava X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice

Čl. 11/ex-čl. X.1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x integritu Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů;

- posilovat xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx;

- zachovat xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx Pařížské xxxxxx, x to x xx xxxxxxxx hranicích;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci;

- xxxxxxxx x upevňovat xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx loajality a xxxxxxxx solidarity.

Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x posilování své xxxxxxxx xxxxxxxxx solidarity. Xxxxx xx jakéhokoli xxxxxxx, které je x xxxxxxx xx xxxxx Xxxx nebo xxxx xxxxxxxx účinnost xxxxxx působení jako xxxxxxxx síly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx zásad.

Čl. 12/xx-xx. J.2

Formy xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 11:

- xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx směrů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- rozhodováním x společných xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 13/ex-čl. X.3

Xxxxxx x xxxxxx směry

1. Xxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx x obecné xxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záležitostí, které xxxx dopad xx xxxxxx.

2. Evropská xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx důležité xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx strategie vymezují xxx xxxx, xxxx xxxxxx x prostředky, xxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx dají x xxxxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxx přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společných xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Čl. 14/xx-xx. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxx přijímá xxxxxxxx akce. Společné xxxx xxxxxx x xxxxxx specifických xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxx akce xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx žádoucí. Xxxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx x dispozici x xx-xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx společné xxxx, Xxxx přezkoumá xxxxxx x cíle xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx trvá.

3. Společné xxxx zavazují xxxxxxx xxxxx xxx zaujímání xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx požádat Xxxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxx.

5. Každý xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx, aby xx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxxxx v Radě. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx transpozicí xxxxxxxxxx Xxxx.

6. X xxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxx, x není-li xxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zřeteli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx členský xxxx o takových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

7. Nastanou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx potíže, členský xxxx o xxxx xxxxxxxx Radu, která xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx společné xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 15/ex-čl. J.5

Společné xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx politiky xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 16/xx-xx. J.6

Vzájemné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy xx x xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecného xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx. 17/xx-xx. X.7

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx postupného xxxxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx vést ke xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne-li xxx Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx institucionálním xxxxxxx xx XXX xx zřetelem na xxxxxxx začlenění XXX xx Unie, rozhodne-li xxx Evropská xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Politika Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spatřují realizaci xxx společné obrany x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto rámci.

V xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx jednotek x řešení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx míru.

3. Xxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Unie, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxx. Působnost Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 13 je xx xxxxxx x ZEU xxxx i xxx xx xxxxxxxxxxx, kdy Xxxx využívá XXX.

Xxxxxxx-xx Xxxx XXX x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx členské státy Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx nezbytná xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx na obranu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přijímána, xxxx xx byly dotčeny xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 48.

Xx. 18/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Předsedající xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx generální tajemník Xxxx, xxxxx vykonává xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2. Xxxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx pomáhá x xxxxxxx potřeby xxxxxx předsedající xxxxxxx xxxx.

5. Xxxx xxxx, xxxxxxx xx považuje xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 19/ex-čl. X.9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Členské státy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na takových xxxxxx hájí xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, hájí zúčastněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x článek 14 xxxxxxxx 3, členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informují xxx xxxxxxxxxxxx členské xxxxx x věcech x xxxxxxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx členy Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx postoje x xxxxx Unie, xxxx xx tím xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx zemích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxx, vypracováváním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 20 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xx. 21/ex-čl. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx konzultuje x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx alternativy společné xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx parlament xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o pokroku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Čl. 22/ex-čl. J.12

Iniciativa

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx otázky xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat Xxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx vyžadujících rychlé xxxxxxxxxx svolá xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx Xxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 23/xx-xx. J.13

Přijímání xxxxxxxxxx

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx přijímá Xxxx xxxxxxxxxxx. Xx, xx xx xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx xxxxx hlasování, nebrání xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx zavazuje Xxxx. X xxxxx xxxxxxxx solidarity xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx dostat do xxxxxxx s xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xx bránit, x xxxxxxx členské xxxxx xxxx postoj respektují. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx třetinu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx není xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 rozhoduje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou:

- xxxx xxxxxxx společné akce, xxxxxxx společné postoje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx strategie;

- když xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxx xxxx společného xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

Hlasy xxxxx Xxxx se xxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. K přijetí xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

Xxxxx odstavec xx nevztahuje na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obranný xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx většinou xxxxx xxxxx.

Čl. 24/xx-xx. J.14

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx zapotřebí x provedení této xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxx Xxxx jednomyslně zmocnit xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx doporučení xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx procesním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; ostatní xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx záležitosti xxxxxxxxx xx hlavy XX.

Xx. 25/ex-čl. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxx xxxxxx článek 207 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx sleduje mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podáváním stanovisek Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx také provádění xxxxxxxxxxx politik, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedajícího a Xxxxxx.

Čl. 26/xx-xx. J.16

Generální xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x formulování, přípravě x provádění rozhodnutí xxxxxxxxxx xx politiky, x xxx, že xxxxxxxx vede xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stranami.

Čl. 27/ex-čl. J.17

Součinnost Xxxxxx

Xxxxxx xx plně xxxxxxxx xx prací x xxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 28/ex-čl. X.18

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 xx 199, 203, 204, 206 xx 209, 213 až 219, 255 x 290 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxx hlavě.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxxxxx vzniknou z xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx hlavě, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

3. Operativní xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopadem x případů, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx členských států xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx nerozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x výdaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx učinili xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx 1, xxxxx pododstavec, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx VI

Ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. K.1

Cíle xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx

Xxx xxxx pravomocím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si Xxxx klade xx xxx poskytovat svým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx společný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx předchází x potírá xxxxxxxx x xenofobii.

Tohoto xxxx xx dosáhne předcházením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kriminality, xxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx proti xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx zbraněmi, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x členských xxxxxxx xxx přímo, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx podle xxxxxx 30 x 32;

- xxxx spolupráce xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 31 xxxx. x - x a xxxxxx 32;

- harmonizace xxxxxxxx trestního xxxxx x členských státech xxxxx článku 31 xxxx. x, xx-xx xxxx xxxxxxxxx.

Čl. 30/xx-xx. K.2

Policejní xxxxxxxxxx, Europol

1. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx odhalování a xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Europolu, xxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxx, nasazení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxx kriminality.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a do xxxx xxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxxx:

x) xxxxxx Xxxxxxxx usnadňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinaci x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxxxxx operativních xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx umožní xxxxxxx xx na příslušné xxxxxx členských států x xxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních případech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předávány xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx síť xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a statistiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 31/ex-čl. X.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx rozhodnutí;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, pokud xx xx nutné k xxxxxxxx xxxx spolupráce;

d) xxxxxxxxxxx jurisdikčních xxxxxxxxx xxxx členskými státy;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx minimálních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a obchodu x xxxxxxx;

Xx. 32/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 mohou působit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx a x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xx. 33/xx-xx. X.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx udržování práva x pořádku a xxxxxxxxxxx vnitřní bezpečnosti.

Xx. 34/ex-čl. K.6

Formy xxxxxxx

1. X oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvary xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Rada xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx formou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx spolupráci, sledující xxxx Unie. Xx xxx účelem xxxx Xxxx x iniciativy xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaujímat xxxxxxxx postoje, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx otázce;

b) přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx sbližování zákonů x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx výsledku, xxxxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x prostředků xx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakýmkoli xxxxx xxxxxx, který xx x souladu x xxxx xxxx hlavy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx členských států. Xxxx rozhodnutí jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Unie;

d) vypracovávat xxxxxx, xxxxx doporučí xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx platnými, xxxxxxx xxxxx přijaty alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx členských xxxxxxx. Xxxxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx-xx se Xxxx usnést kvalifikovanou xxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxx členů váhu xx xxxxxx článku 205 odstavec 2 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství; x xxxxxxx aktů Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx.

Čl. 35/xx-xx. K.7

Soudní xxxxxxxx a xxxxxx

1. Xxxxxx dvůr Evropských xxxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a výkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx úmluv xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkladu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx před xxx xxxxxxxx, za xxxxx k vydání xxxxx rozsudku, xxxxxxx Xxxxxx dvůr o xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxx otázce; nebo xx:

x) xxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx otázce.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxx písemné připomínky x xxxx.

5. Xxxxxx xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxxxx právnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx normy xxxxxx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. žaloby xxxxx xxxxxx odstavce je xxxxx xxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxx.

7. Soudní xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx aplikaci právních xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2, xxxxx Xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx má Xxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x.

Xx. 36/ex-čl. X.8

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxx xxxxx složený x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úlohy xx xxxxx xx xxxx:

- podávat stanoviska Xxxx na její xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 207 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravě jednání Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 29.

2. Komise xx xxxx zapojena xx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx x této xxxxx.

Čl. 37/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx.

Xxxxxx 18 x 19 se použijí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xx. 38/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxx xxx upraveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx hlavy.

Xx. 39/xx-xx. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 písm. b, x, d Rada xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament.

Evropský xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx, x xxxxx xxxx alespoň xxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx x této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx jednat x xxx něho.

2. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Každý xxx xxxx xxxxxxxx x pokroku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 40/xx-xx. X.12

Xxxx xxxxxxxxxx jednotlivých členských xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x výhradou xxxxxx 43 x 44 xxxxxxxx, xxx použily xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) respektuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě;

b) xx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svobody, bezpečnosti x práva.

2. Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx Rada kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx, co xxxxxxxx Xxxxxx, xxx předložila xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx též Xxxxxxxxxx parlamentu.

Prohlásí-li člen Xxxx, xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx váží xxxxx xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X přijetí xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx členský xxxx, xxxxx se xxxxx připojit xx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx svůj xxxxx Xxxx a Xxxxxx; Xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Radě xx xxx měsíců xx obdržení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx čtyř xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx se Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou usnese x něm xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se Rada xxxxxx xxxxx xxxxxx 44.

4. Články 29 xx 41 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx 43 x 44 stanoví xxxx jiného.

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx. 41/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 až 199, 203, 204, 205 odstavec 3, 206 až 209, 213 až 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxx xxxx hlavy.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblastí xxxxx této xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx výdaje xxxxxx k tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 42/xx-xx. X.14

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX

Xxxx xx může z xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslně usnést, xx xxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 29 spadá xxx xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

(xx-xxxxx XXx)

Xxxxxxxxxx x užší spolupráci

Čl. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Členské xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx stanovených x xxxx xxxxxxx x Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxxxx xxxx Unie x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jednotný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Unie;

c) xxxxxxx xx pouze xxxx poslední xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nemohlo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x ostatní opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spolupráci;

g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům a xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xx v xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštními kritérii xxxxxx 11 Smlouvy x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x článku 40 xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx postupem.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx spolupráci xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx podílejí.

Xx. 44/xx-xx. X.16

Xxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí, xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí, xxxxx jsou xxxxxxxx x provedení spolupráce xxxxx článku 43, xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx spolupráci. Xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xx xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx; x jednomyslnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x provádění spolupráce x xxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx.

Čl. 45/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx užší spolupráce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx XXXX

(xx-xxxxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ES

Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí a xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx, týkající xx xxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Smlouvu x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii;

b) xxxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) xxxxxxxxxx xxxxx XXX za xxxxxxxx xxxxxx 11 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a článku 40 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 6 odstavec 2 ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 xx 53.

Xx. 47/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v této xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, pozměňujících nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Čl. 48/xx-xx. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx založena Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx, svolá xxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxx změny, xxx by x xxxxxx smlouvách měly xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx oblasti xx xxxx konzultována Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Xx. 49/xx-xx. X

Xxxxxxx x XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1, může xxxxxxx x členství v Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx Radě, která xx usnáší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x souhlasu Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxx, na xxxxx je Xxxx xxxxxxxx, které takové xxxxxxx vyvolává, xxxx xxxx dohody xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se x členství. Xxxx xxxxxx xx předloží x ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx předpisy.

Čl. 50/xx-xx. X

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1. Xxxxxx 2 až 7 x 10 xx 19 Smlouvy x ustanovení jediné Xxxx x jediné Xxxxxx Evropských společenství, xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxx 8. xxxxx 1965, xx xxxxx xxxx.

2. Článek 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, xxxxxxxxxxx x Lucembursku xxx 17. února 1986 x x Haagu xxx 28. xxxxx 1986, se tímto xxxx.

Čl. 51/ex-čl. Q

Doba, xx kterou se xxxxxxx uzavírá

Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 52/xx-xx. R

Ratifikace, xxxxx v platnost

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnost xxx 1. ledna 1993 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xxx, první den xxxxxx následujícího poté, xx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx poslední.

Xx. 53/xx-xx. X

Xxxxxx xxxxx; xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx v jediném xxxxxxxxxx v jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dánském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, portugalském x xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v archívu xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vydá její xxxxxxx xxxx každé x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvu.

Na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxx 7. února 1992

X.

Xxxxxxxxx xx smlouvě x Xxxxxxxx xxxx

1.

XXXXXXXX

x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 2 a xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxx Unie xx xxxxx článku 17 xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některých členských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxx, xxxxx xxxx realizaci xxx společné obrany x XXXX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xx je slučitelná xx xxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxxx politikou xxxxxxxxx v jejím xxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx protokolu v xxxxxxxx úpravu užší xxxxxxxxxx mezi Evropskou xxxx x Západoevropskou xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ke smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x xx smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rámce Xxxxxxxx unie

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. června 1985 x 19. xxxxxx 1990 v Schengenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx a na xx xxxxxxxxxx úmluvy x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxxx evropskou xxxxxxxxx x xxxxxxx umožnit Xxxxxxxx xxxx rychleji xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x spravedlnosti,

přejíce si xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a pravidla xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxx, že ustanovení Xxxxxxxxxxxxx systému jsou xxxxxxxxxx xxx v xx míře, x xxxx xxxx slučitelná x Xxxxxxxxx xxxx x právem Xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x tomu, xx Irsko x Xxxxxxx království Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluv x xx xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx část xxxxxxxxxx xxxx všechna ustanovení xxxxxx xxxxx převzaly,

uznávajíce, xx je xxxxx xxxxx využít xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xx, xx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 v Xxxxxxxxxx pro sebe xx xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dánské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, Xxxxx republika, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Velkovévodství Xxxxxxxxxxx, Nizozemské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Portugalská xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédské království xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úmluv x xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx označovaných xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx a Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx výbor

1. Xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 Schengenský systém, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx rozhodnutí Výkonného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vztahuje xx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1. Od xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xx místo xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru.

Rada xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxx, uvedených x xxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto odstavce. Xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x v xxxxxxx x výše uvedeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Evropských společenství xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx a zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Schengenský xxxxxx, xxxx by xxx dotčen článek 5 xxxxxxxx 2, xx právní xxxx xxxxxxxxx se x xxxxx VII Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 platí xxx xx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k Schengenskému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx určení xxxxx xxxxxx 2 odstavec 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx určeno, xx xxxxxx právním xxxxxxxx xx hlava V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, jako před xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx jde x xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx jejich právním xxxxxxxx xx xxxxx XXX Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, bude xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx Xxxxxxxxxxx úmluvy.

Článek 4

Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx a Xxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1 x zástupce xxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 5

Zapojení Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Návrhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx zmocnění xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxx 1 x Xxxxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dotčených xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx státy předsedajícímu Xxxx xxxxx-xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx chtějí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, x když Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Norska

Islandská xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státy při xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx uvedenými xxxxx uzavře xx xxxxxxx jednomyslnosti Xxxx, xxxxx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxx xx straně xxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady.

Článek 8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx jednání o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx platí Schengenský xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx, xxxxx musí všichni xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v plném xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Úmluva xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 v Xxxxxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx podepsaná 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení úmluvy xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx aktem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x úmluvy x přistoupení x xxxxxx x xxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1990, xxxxx byly xxxxxxxx x Itálií (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxxx), Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 25. xxxxxx 1991 x Xxxxx), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 x Xxxxxxx), Rakouskem (podepsáno 28. xxxxx x Xxxxxxx) x Dánskem, Xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx) x příslušným Závěrečným xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x prohlášení Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx 1990 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx, xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

PROTOKOL

o použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Spojenému xxxxxxxxxx a Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Irskem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx království xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakékoli xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx smluv, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřenou Společenstvím xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx kontroly xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které považují xx nutné:

a) x xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států, xxxx xxxxxx práva xxxxxx podle určité xxxxxx, xxxxxx je Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x

x) k xxxxxxxxxx, xxx jiným osobám xxxxxxxx ke vstupu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx nebo Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Úpravy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxx království a Xxxxx mohou i xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxx 1(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jako xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxx Xxxxx. Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiná ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx těchto smluv xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejich území xx Xxxxxxxxx království xxxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Spojené království xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx, pokud tento xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x článku 1 xxxxxx protokolu.

Článek 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provádět.

4.

XXXXXXXX

x postavení Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x protokolu o xxxxxxx xxxxxxxx aspektů xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Irsko,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x Smlouvě x Evropské xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

X výhradou xxxxxx 3 se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx V Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, který xx stanoven x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx Xxxx, která xxxx xxx xxxxxxx jednomyslně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx zástupců xxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Použitelnost xxxxx XX

X důsledku xxxxxx 1 a x výhradou xxxxxx 3, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření vydaná xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx podle xxxx hlavy x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se nedotýkají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx království a Xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx iniciativy xxxxx hlavy XX Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2.

K xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx člena, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímání.

2. Nemůže-li xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x účastí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 1 xxx xxxxxx Spojeného království xxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx článek 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx poté, xx Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxx hlavy VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, Xxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx si xxxxx xxxx opatření xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství.

Článek 5

Xxxxxxxx důsledky

Členský xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přijatým podle xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, není xxxxxxx, xxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro orgány, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Vázanost

V xxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx království xxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxx, xxxxxx článku 68.

Článek 7

Xxxxxxxx x. 2

Xxxxxx 3 x 4 xx nedotýkají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xx vázanosti

Irsko xxxx xxxxxxxxxxxxxx Rady písemně xxxxxx, že xx xxx xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro Irsko xxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy.

5.

XXXXXXXX

x postavení Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x hlav xxxxx nebo xxxx, x xxxxxxxx Dánskem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, přijaté x Edinburku 12. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářské x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx článek 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx IV

Dánsko xx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle hlavy X Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 odstavce 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vážených xxxxx dotčených xxxxx Xxxx, který xx xxxxxxxx v článku 205 xxxxxxxx 2. X rozhodnutím Rady, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx souhlas xxxxx xxxxx Rady s xxxxxxxx zástupce xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Společenstvím xxxxx této xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, opatření x rozhodnutí se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Dánsku.

Článek 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx, x na xxxxxxxx x xxxxxxxx formě xxxx.

Xxxxxx 5

Provádění rozhodnutí xxxxx xxxxx XX

1. Xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx tak, zakládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Dánskem x xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Evropské xxxx x xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, že xx tyto členské xxxxx účastní dotčených xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Rozhodne-li xx Dánsko, že xxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 Protokolu x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxx xx obranu

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx užší xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx se proto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dánsko není xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.

ČÁST XXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xx vázanosti

Dánsko xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Dánsko v xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx přijatá v xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx v xx xxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xx Smlouvě x Evropské xxxx x ke xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx

7.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx dohodly xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii a Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx Xxxx se bez xxxxxx na xxxxxx 213 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 9 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a oceli x článek 126 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x Xxxx, xx už x xxxxxxxx xxxxxx vážení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx většiny, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatelným xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx jeden xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx komplexně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států,

vycházejíce z xxxxxx 289 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx 77 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx x xxxxxx 189 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx x potvrzujíce xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965, x xxxx by se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xx dohodli xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Evropské xxxx a smlouvám x založení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má sídlo xx Xxxxxxxxxx; xxx xx xxxx dvanáct xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konají v Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.

x) Xxxx xx xxx xxxxx x Bruselu. X měsících dubnu, xxxxxx x říjnu xx xxxxxxxx Rady xxxxxx x Lucemburku.

c) Xxxxxx má xxx xxxxx v Bruselu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965 se xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx a Xxxx xxxxxxx stupně mají xxx sídlo v Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx dvůr xx své xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor xx xxx xxxxx x Bruselu.

g) Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx v Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx investiční xxxxx xx své xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx Frankfurtu.

j) Evropský xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx) xx xxx xxxxx x Haagu.

9.

PROTOKOL

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

u xxxxxx, že kontrola xxxxxxxxx vlád xx xxxxxx jednotlivých národních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxx, xx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x záležitostem, které xxx ně mohou xxx xxxxxxxx význam,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské unii x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx) se neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx 207 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dají včas x dispozici, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obdrží.

3. Poté, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na opatření xxxxx hlavy XXX. Xxxxxxx x Evropské xxxx, musí uplynout xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx návrhy xxxx xx pořad xxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx společného postoje x xxx podle xxxxxx 251 nebo xxxxxx 252 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx postoji.

II.

Konference výborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx XXXXX, xxxxxxxx x Paříži 16.-17. xxxxxxxxx 1989, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zástupci xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody zaslat.

5. XXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxx xxxxx na práva x svobody jednotlivců. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxx COSACu xxxxx xxxxxx odstavce.

6. COSAC xxxx adresovat Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx legislativní xxxxxxxx Xxxx, který xxxxxxxx xx vhodný, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x prostor xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx postoje.

XX.

Xxxxxxxxx xx Smlouvě x založení XX

16.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xx nichž má Xxxxxx zájem, se xxxxxxx xx následujícím xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx této smlouvy xx Dánsko xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů.

17.

XXXXXXXX

X XXXXXX 141 XXXXXXX X ZALOŽENÍ XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ

Vysoké smluvní xxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ke Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx účely xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx odměnu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 1990, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxxxx xxxx tímto xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zahájili xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

18.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX BANK X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx Statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx [8] Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xx dohodly na xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Kapitola X

Xxxxxxxx ESÚB

Čl. 1

Evropský xxxxxx ústředních bank

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [8] xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx statutu.

1.2. Podle xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx XXXX xxxxxx x EÚB x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států („národních xxxxxxxxxx xxxx“). Ústřední xxxxxx Lucemburska je Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxx x úkoly XXXX

Xx. 2

Xxxx

Xxxxx článku 105 odstavec 1 xxxx xxxxxxx prvořadým xxxxx ESÚB je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx by byl xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx Společenství, xxx xxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxx. ESÚB xxxxx ve shodě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 4 x v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx

3.1. Xxxxx článku 105 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly XXXX jsou:

- definovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 111 xxxx xxxxxxx,

- xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Podle x článku 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx se třetí xxxxxxx xxxxxx 3.1. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pohotových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxx 105 odstavec 5 xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx týkají xxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány x stability xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx x článkem 105 xxxxxxxx 4 xxxx smlouvy:

(a) XXX xx xxxxxxxxxxxx:

- ke xxxx xxxxxxx aktů Xxxxxxxxxxxx x oblastí xxxx xxxxxxxxxx;

- národními xxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx její působnosti, xxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42;

(x) XXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x oblastí xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1. K xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx XXX x pomocí xxxxxxxxx ústředních bank xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx xxxxx xxxx přímo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5.3. Je-li xx xxxxxxx, podporuje XXX sbližování xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx řídí shromažďování, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzických x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxx utajení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx spolupráce

6.1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ESÚB, xxxxxxxx XXX, xxx je XXXX xxxxxxxxxx.

6.2. XXX x x jejím xxxxxxxxx x národní xxxxxxxx banky xx xxxxx účastnit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.3. Xxxxxx 6.1 x 6.2 není xxxxxx xxxxxx 111 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jim xxxxx smlouvou a xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, ani xxxxxxx xxxxxxxx banka, ani xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat nebo xxxxxxxx pokyny xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx členského státu xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zásadu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx orgánů XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx národních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Všeobecná xxxxxx

XXXX xx xxxxx xxxxxx EÚB s xxxxxxxxxxxxx pravomocemi.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx banka

9.1. XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 107 odstavec 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x každém x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám;

EÚB xxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxx movitý x xxxxxxxx majetek x vystupovat xxxx xxxxxx.

9.2. EÚB zajišťuje, xxx úkoly xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutu, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx podle xxxxxx 12.1. a 14.

9.3. Xxxxx článku 107 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx xxxx orgány XXX s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx ředitelů.

Čl. 10

Xxxx XXX

10.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 1 této smlouvy xx Xxxx EÚB xxxxxx xx členů Xxxxxx xxxxxxxx EÚB x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10.2. X výhradou xxxxxx 10.3. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxx 12.3. xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednací xxx xxxx xxxxxxx, že xxxx Rady XXX, xxxxx po xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx za xxxx xxxxxxxx náhradníka.

S výhradou xxxxxx 10.3. x 11.3. xx xxxxx xxxx Xxxx XXX xxxxx hlas. Nestanoví-li xxxxx statut xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX je schopna xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx jejích xxxxx.

Xxxx-xx Xxxx EÚB xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx kvorum.

10.3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx článků 28, 29, 30, 32, 33 x 51, jsou xxxxx x Radě EÚB xxxxxx xxxxx podílů xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx kapitálu XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx váhu.

Rozhodnutí vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx podílníků. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přítomen, xxxx určit náhradníka x odevzdání jeho xxxxxxxx hlasu.

10.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Rada XXX xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx výsledku svého xxxxxxx.

10.5. Xxxx EÚB xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

Xx. 11

Výbor xxxxxxxx

11.1. Xxxxx článku 112 odstavec 2 xxxx. (a) xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxx xxxxxxx členů. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mu Xxxx XXX neudělí výjimku.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 písm. (x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx států xxxx předsedů xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záležitostech. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Nemohou xxx xxxxxxxxx opětovně. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx.

11.3. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx předmětem smluv x XXX x xxxxxxx je Rada XXX na xxxxx xxxxxx, skládajícího xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

11.4. Xxxxxxxxx-xx člen Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx dopustil-li xx závažného prohřešku, xxxx xxx xx xxxxxx Xxxx XXX xxxx Xxxxxx ředitelů Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11.5. Xxxxx osobně xxxxxxxx xxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x za xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedy. Pravidla xxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx xxxxxxx v xxxxxx 12.3.

11.6. Výbor xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chod XXX.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx ředitelů xx xxxxxxxxxx jmenováním xxxxxx člena podle xxxxxx 11.2.

Čl. 12

Úkoly xxxxxx s rozhodovacími xxxxxxxxxxx

12.1. Rada XXX xxxxxxx xxxxxx směry x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkolů svěřených XXXX xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX formuluje xxxxxxx politiku Společenství, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cílů, klíčových xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx směry nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx směry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx EÚB. Xxxxx xxxxxxxx xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústředním xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxx ředitelů xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx článek, xxxxxx xx XXX, xx-xx xx možné x přiměřené, xx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxx realizovaly xxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxx XXXX.

12.2. Výbor xxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

12.3. Rada XXX xxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX a xxxxxx orgánů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12.4. Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 4.

12.5. Rada XXX xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x článku 6.

Xx. 13

Xxxxxxxxx

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxx EÚB x Xxxxxx xxxxxxxx.

13.2. Aniž xx tím byl xxxxxx článek 39, xxxxxxxxx prezident xxxx xxx jmenovaný zástupce XXX navenek.

Čl. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

14.1. Xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxx členský xxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxx ustavení XXXX, aby jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxx statutu xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvou x x xxxxx statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoví, xx funkční xxxxxx xxxxxxxxx národní ústřední xxxxx xx xxxxxxx xxx let.

Guvernér může xxx x funkce xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx pochybení. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo Rada XXX xxxx z xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx nebo právního xxxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věc Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxx xx xxxx měsíců, x to buď xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx žalobci, xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx, ode dne, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dozvěděl.

14.3. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxx součástí XXXX x xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx směry x xxxxxx XXX. Rada XXX xxxx kroky xxxxxxxx x tomu, xxx bylo zajištěno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX, x xxxxxxxx, aby xx byly poskytovány xxxxxxx xxxxxxxx informace.

14.4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávat x xxxx xxxxx než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ESÚB.

Čl. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

15.1. XXX vypracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

15.3. Xxxxx xxxxxx 113 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx XXXX x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxx rok.

15.4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 106 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. XXX a xxxxxxx xxxxxxxx banky mohou xxxxxx bankovky xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx zákonného platidla xx Společenství.

EÚB xxxxxxxxxx, xxxxx xx je xxxxx, existující xxxxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxx bankovek.

Kapitola XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Účty x XXX x xxxxxxxxx ústředních xxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou x xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxxxx institucím, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx zajištění přijímat xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

Xxxxxxx xx xxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxx

18.1. Xxx xxxxxxxx cílů XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, XXX x národní ústřední xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx států, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx termínovaných xxxxxx x xxxxxxx, ujednání x xxxxxxx odkupu x výpůjčních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx operace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníky xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18.2. XXX stanoví xxxxxxxxx xxxxxx operací xx xxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky, xxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Minimální xxxxxxx

19.1. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxx XXX požadovat na xxxxxxxxx institucích zřízených x členských xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Radou ÚB. X xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxx sankční xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

19.2. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich základem, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxx xxxxxxx jejich nedodržení.

Čl. 20

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx XXX může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vhodné, respektujíc xxxxxx 2.

Zakládají-li takovéto xxxxxxxx závazky xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.1. Xxxxx článku 101 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxx u XXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ústředními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, místními xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xx xxxxxxx přímý xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

21.2. XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v článku 21.1. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx.

21.3. Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky x EÚB zacházejí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxxx x platební xxxxxxx

XXX a národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení a XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Společenství x xx styku x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx organizacemi;

- nabývat x xxxxxxxx promptně x xxxxxxxxxxx devizová xxxxxx všech typů x drahé kovy; xxxxx „devizové aktivum“ xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x jakékoli xxxxx;

- držet x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zemím x xxxxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zápůjčních x xxxxxxxxxx operací.

Čl. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx mohou XXX x xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx V

Dohled

Čl. 25

Xxxxxx

25.1. XXX xxxx x xxxxxxx iniciativy i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx xxxxx konzultace, xxxxxxxx xx aplikace xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

25.2. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 105 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxx XXX plnit xxxxxxxx xxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení ESÚB

Čl. 26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

26.1. Xxxxxxxx xxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxx 1. xxxxx x končí 31. xxxxxxxx.

26.2. Xxxxx uzávěrku XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými Xxxxx XXX.

Xxxxx uzávěrka xx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx.

26.3. Pro analytické x operativní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bilanci XXXX, zahrnující xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank, xxxxx xxxxxx XXXX.

26.4. X xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx nezbytná xxx standardizování účetnictví x podávání zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Účty XXX a národních xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

27.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 této xxxxxxx xx vztahují pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EÚB.

Čl. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxx 99 x xxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

28.2. Národní xxxxxxxx banky jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx EÚB. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx EÚB určí xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx x článku 10.3. xxxxxx x formu xxxxxxxx xxxxxxxx.

28.4. S xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx článku 29 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 29

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx podle xxxxxx 123 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx upisování kapitálu XXX. X xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx národní bance xxxxxx podíl, xxxxx xx xxxxx součtu:

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Společenství x xxxxxxxxxxxxx roce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ESÚB;

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx domácím xxxxxxxx x tržních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx za posledních xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směrem xxxxxx xx xxxxxxxxx násobek 0,05 xxxxxxx.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, které mají xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx s pravidly xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ústředním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXXX každých pět xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx roku.

29.4. Xxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 30

Xxxxxx xxxxxxxx rezerv na XXX

30.1. Xxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky XXX xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx států x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx zvláštních právech xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 50 miliardám XXX. Xxxx XXX rozhodne x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx založení, a x částkách xxxxxxxxxxxxx x pozdějších xxxxxxxxx.

XXX xx neomezené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určí x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX.

30.3. Xxxx XXX připíše ve xxxxxxxx každé národní xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx XXX xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pohledávek.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezerv přesahující xxxxx stanovený v xxxxxx 30.1. xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx článku 30.2. x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx podle článku 42.

30.5. EÚB může xxxxx a spravovat xxxxxxxx pozice x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zvláštní práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

30.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 31

Měnové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank

31.1. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím podle xxxxxx 23.

31.2. Xxxxxxx xxxxxxx operace x xxxxxxxx rezervami xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx 31.3, podléhají xxxxxxxxx XXX, xxx byl xxxxxxxx soulad x xxxxxxxx x měnovou xxxxxxxxx Společenství.

31.3. Xxxx XXX xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxx xxxx operace.

Čl. 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxx příjmy“) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

32.2. X xxxxxxxx xxxxxx 32.3. xx částka xxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oběhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx XXX.

32.3. Xxxxxxxx xxxxx názoru Rady XXX po xxxxxxxx xxxxx xxxxx struktura xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedovolí xxxxxxx xxxxxx 32.2., může Xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, aby xxxxxxxx xx xxxxxx 32.2. byl po xxxxxx xx delší xxx xxx let xxxxxx xxxxxx měřen xxxxx jiné metody.

32.4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x částku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 19.

Rada EÚB xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx ústředním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydáváním xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ztráty, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ESÚB. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx formě, xxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xx xxxxxxx; tyto xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Úhrnný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx se rozdělí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxx splaceným xxxxxxx na xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxx xx rozdělení xxxxxxxx xxxxxx provede XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx EÚB.

32.7. Xxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx pro plnění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisků a xxxxx XXX

33.1. Čistý xxxx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) částka, xxxxxx xxxx Rada EÚB x která nesmí xxxxxxxxx 20% xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 100% xxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx čistý zisk xxxx xxxxxxxxxx podílníkům XXX x xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.

33.2. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxxx, může xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx to xxxxxxxx, xx rozhodnutí Xxxxx XXX x xxxxxxxx příjmu příslušného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx rozdělených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32.5.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 34

Právní xxxx

34.1. Xxxxx xxxxxx 110 xxxx xxxxxxx XXX

- xxxxxx nařízení v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x článku 3.1. xxxxx xxx, v xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Rady uvedených x článku 42;

- xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytná xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

34.2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazné xx všech svých xxxxxxx a bezprostředně xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Doporučení x stanoviska xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx je xxxxxx. Články 253 x 256 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

34.3. X mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 42 xx EÚB xxxxxxxx xxxxxxx pokuty nebo xxxxxxxxx penále za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Xxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxxxxx

35.1. Xxxxxx xxxx opomenutí XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto smlouvou. XXX xxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

35.2. Xxxxx mezi EÚB xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jakoukoli xxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

35.3. XXX podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35.4. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx jménem.

35.5. Rozhodnutí XXX o xxxxxxxxxx xxxx Soudnímu xxxxx xxxx Xxxx EÚB.

35.6. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xx vyplývají x xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx XXX xx xx, xx národní ústřední xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxx, podá xx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stanovené EÚB xxxxxx stanovisku, xxxx XXX xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 36

Xxxxxxxx

36.1. Xxxx XXX xxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxx XXX.

36.2. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx v mezích x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Xxxxx

Xx konce xxxx 1992 xx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx států xx xxxxxxxx vlád xxxxxxxx x xxxxx XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

38.1. Xxxxxxx řídících xxxxxx x personál EÚB x xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, neprozrazovat xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx své povahy xxxxxxxxx tajemstvím.

38.2. Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxxxx xxxxx předpisům.

Čl. 39

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX xxxxxx xxxxxxxx vůči třetím xxxxxxx prezident nebo xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dvou xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx byli náležitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx jménem EÚB.

Čl. 40

Xxxxxx x imunity

EÚB xxxxxx xx území xxxxxxxxx států výsady x xxxxxxx, potřebné x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx ke Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(x) x 36 tohoto xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX x xx konzultaci x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s XXX. X xxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

41.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx EÚB xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednomyslnost Rady XXX.

Xx. 42

Prováděcí xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 107 odstavec 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx okamžitě xx xxxxxxxxxx x xxxx započetí třetí xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x EÚB, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX x po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 tohoto statutu.

Kapitola XX

Xxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxx ESÚB

Čl. 43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43.1. Xxxxxxx xxxxxxx x článku 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx způsobuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxx závazky příslušnému xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx.

43.3. X souladu s xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 a 50 xxxxxx xxxxxxx xxx pojmem „členské xxxxx“ xxxxxx „xxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx výjimka“.

43.4. Pod xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Xxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 x 33.1 x „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx výjimka.“

43.6. Xxx xxxxxx „xxxxxx kapitál XXX“ v článcích 10.3 a 30.2 xx xxxxxx „xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx.“

Xx. 44

Xxxxxxxxx xxxxx XXX

XXX převezme ty xxxxx EMI, které x důsledku xxxx, xx xxx jeden xx více xxxxxxxxx xxxxx platí výjimka, x xxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXX poskytuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 122 xxxx smlouvy.

Čl. 45

Xxxxxxxxx xxxx EÚB

45.1. Xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx rada xxxx xxxxx xxxxx XXX s rozhodovací xxxxxxxxx.

45.2. Xxxxxxxxx rada xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 tohoto statutu.

Čl. 46

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

46.1. Xxxxxxxxx nebo x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxx předsedá Generální xxxx XXX.

46.2. Xxxxxxxx Xxxx a xxxx Xxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx hlasovacího xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx rady.

46.4. Xxxxxxxx od xxxxxx 12.3 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.

46.5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Generální xxxx

47.1. Generální rada

- xxxx úkoly xxxxxxx x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 25.1.

47.2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxx xx uvedeno x článku 5;

- xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 15;

- stanovení xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx xxxxxx 26.4;

- xxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxx článku 29.4;

- xxxxxxxxx pracovního xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx 36.

47.3. Generální xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytným xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx.

47.4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 48

Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxx 29.1. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vážený xxxxx podle xxxxx xxx upisování kapitálu XXX. Odchylně xx xxxxxx 28.3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky členských xxxxx, pro které xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx kapitál, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx procento xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náklady EÚB.

Čl. 49

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxxxxx výjimka, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx EÚB x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx banky xxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, a xxxxxxx xx XXX měnové xxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.1. Xxxx těchto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnoty měnových xxxxxx vyjádřených v XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxx x článkem 30.1, koeficientem vyjadřujícím xxxxx xxxx počtem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bankou x počtem podílů xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

49.2. Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx x souladu x článkem 49.1, xxxxxxx ústřední banka xxxxxxxx xx xxxxxx XXX a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx částky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx xxxx zisků x ztrát ke xxx 31. xxxxxxxx xxxx roku, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx EÚB xxxxx xxxxx uvedené definice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx, místopředseda x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Rady x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx. Xxxxxxxx xx článku 11.2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxx let. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx menší než xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx.

Xx. 51

Xxxxxxx z článku 32

51.1. Rozhodne-li Xxxx XXX po xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozicích příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx příjmu, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 32, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx třetí etapy xxxxxxxxx 60 %, x xxxxx xx xxxx x každém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. se použije xxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx třetí xxxxx.

Xx. 52

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx neodvolatelném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx EÚB opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bankovky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich nominální xxxxxxx.

Xx. 53

Použitelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 xx 48 xx použijí, xxxxx budou členské xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X STATUTU XXXXXXXXXX XXXXXXXX INSTITUTU

Vysoké smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx přijmout Xxxxxx Evropského měnového xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx x xxxxx

1.1. Evropský měnový xxxxxxxx ( dále xxx „XXX“) xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 117 této smlouvy; xxxx xxx úkoly x xxxxxx svou xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxx XXX xxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx států („xxxxxxx xxxxxxxx banky“). Pro xxxxx xxxxxx statutu xx Lucemburský xxxxxx Xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx banku Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx článku 117 xxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx jak Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXXX automaticky xxxxxxx xx XXX.

Xx. 2

Cíle XXX

Xxxxx EMI je xxxxxxxxx ke splnění xxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx koordinace xxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx bank x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxx XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx zásady

3.1. XXX xxxx xxxxx a xxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. XXX xxxxx x xxxxxxx x cíli x zásadami stanovenými x článku 2 Xxxxxxx ESÚB.

Čl. 4

Hlavní xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 odstavec 2 xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx (XXX),

- xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trhů,

- přebírá xxxxx EFMS, zejména xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx ECU x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému XXX;

XXX rovněž:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 XXX xxxxxxx normativní, organizační x logistický xxxxx xxxxxxxx xxx ESÚB x plnění xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX x datu xxxxxx ustavení. Podle xxxxxx 109x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx EMI xx xxxx zejména:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx politiky xx xxxxx etapě,

- xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx národními xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx XXXX,

- zvyšovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Xxxxxxx xxxxxx

5.1. Xxxxx článku 117 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx XXX zaujímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doporučení x xxxxxxx orientaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x opatřením s xxx xxxxxxxxxxxx, zaváděným x každém xxxxxxxx xxxxx. Může xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, x zejména xxxxxxxxx XXX.

5.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxx doporučení měnovým xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.3. Xxxxx článku 117 xxxxxxxx 6 této xxxxxxx Xxxx konzultuje x XXX xxxxx xxxxxxxxxx akt Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. V xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxx návrhy xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx působnosti, xxxxxxx x té, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxx EMI xxxxxxxxxx, xx xxx stanoviska x xxxxxxxxxx zveřejní.

Čl. 6

Xxxxxxxx x technické xxxxx

6.1. XXX:

- činí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Společenství;

- spravuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 13. xxxxxx 1979 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, která upravuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (dále jen „ xxxxxx EMS“) x xxxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, ve xxxxx jejich xxxx;

- xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx (XXX) 1969/88 Xxxx xx xxx 24. xxxxxx 1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

6.2. XXX může xxxxxxxx od národních xxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxx x proti xxxxxxxxx aktivům xxxxxxx XXX xx účelem xxxxxx dohody XXX. Xxxx ECU xxxxx xxx používány XXX x národními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x EMI. XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. XXX xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx status „jiného xxxxxxxx“ XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx mohou být XXX xxxxxxx, drženy xxxx používány jinými xxxxxxxx.

6.4. XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx národní xxxxxxxx xxxxx deponující xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kursovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měnových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx cílům XXX x řádnému fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxx kursů XXX.

Xx. 7

Xxxx úkoly

7.1. XXX podává každoročně Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, které musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx XXXX.

7.2. Xx základě xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx v xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx EMI xxxxx xxxxx úkoly x xxxxx xxxxxxxx třetí xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx svých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rada XXX xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxxx xxxxx princip x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx XXX při xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 9

Xxxxxx

9.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy je XXX xxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx XXX.

9.2. Xxxx XXX se xxxxxx x prezidenta x guvernérů národních xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx jeden xx xxxxx viceprezidentem. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx zúčastnit xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

9.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnou xxxxxxx xxxx členských xxxxx xx úrovni xxxx xxxxx či předsedů xxxx, na xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rady XXX x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx EMI se xxxxx stát xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rada XXX xxxxxxx viceprezidenta.

Prezident x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx období xxx xxx.

9.4. Xxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx, ať xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mu Xxxx XXX neudělí výjimku.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx zasedání Xxxx XXX a xxxxxxxx xxx;

- aniž xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx EMI xxxxxxx;

- xxxxxxxx xx xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho plat, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xx Xxxx XXX na xxxxx xxxxxx, složeného xxx ze xxx xxxxx jmenovaných Výborem xxxxxxxxx xxxx Radou XXX a xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

9.7. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx výkon xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xx xxxxxx Xxxx XXX Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9.8. Rada XXX xxxxxx jednací řád XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Xxxx XXX a postup xxx hlasování

10.1. Xxxx XXX zasedá alespoň xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxx xxxxx jednání.

10.2. Xxxxx člen Xxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

10.3. Xxxx XXX rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

10.4. Rozhodnutí v xxxxxxxxxxx x články 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. vyžadují xxxxxxxxxxxxx xxxxx Rady XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5.1 x 5.2, rozhodnutí xxxxx xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Rady XXX.

Xx. 11

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx xx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx XXX xx xxxx na zasedání Xxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx XXX.

11.3. X datu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx XXX xxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx a x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx EMI xx xxxxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx a také Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx být xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.4. Zprávy xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx v XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx xxxxx roku 1992 xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxxx vlád xxxxxxxx x sídle XXX.

Xx. 14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX, xxxxx xx podle xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, má v xxxxxx x členských xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxx xxxx nabývat x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 15

Xxxxxx akty

15.1. Xxx plnění xxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX:

- zaujímá stanoviska;

- xxxxxx xxxxxxxxxx;

- určuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx.

15.2. Xxxxxxxxxx x doporučení XXX xxxxxx závazná.

15.3. Xxxx XXX může určovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x tomu, aby XXXX xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ECB.

15.4. Xxxx xx tím xxx dotčen xxxxxx 3.1., je xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx ve xxxxx svých xxxxxxx xxx toho, xxxx xx určeno. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16.1. EMI xxxx financován vlastními xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx Xxxx XXX xxx, aby xxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx administrativních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx XXX.

16.2. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx 16.1. budou xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 29.1. xxxxxxx XXXX x splaceny xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x souladu x xxxxxxxx přijatými Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx účty x kontrola xxxx

17.1. Xxxxxxxxxx rok XXX xxxxxx 1. ledna x končí 31. xxxxxxxx.

17.2. Rada EMI xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Roční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými Radou XXX. Roční uzávěrku xxxxxxx Rada EMI x poté xx xxxxxxxx.

17.4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Radou XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx knih x účtů EMI x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EMI.

17.5. Přebytek XXX xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, kterou xxxx Xxxx XXX, xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx XXX;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx národním ústředním xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxx 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx EMI xxxxxx, xxxx ji xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx XXX. Zbývající xxxxxx xx xxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x klíčem xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

Xx. 18

Personál

18.1. Rada XXX stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

18.2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory xxxx EMI x xxxx zaměstnanci x xxxxxx x za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 19

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19.1. Xxxx x xxxxxxxxx XXX podléhají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených x xxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

19.2. Xxxxx xxxx XXX xx jedné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx dána pravomoc Xxxxxxxx dvora.

19.3. EMI xxxxxxx úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 288 xxxx xxxxxxx.

19.4. Soudní xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx EMI x xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx dvoru xxxx Xxxx XXX.

Xx. 20

Xxxxxxxxxxx

20.1. Xxxxxxx xxxx XXX x personál XXX xxxx povinni, a xx i po xxxxxxxx xxxxx funkcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou podle xxx xxxxxx služebním xxxxxxxxxx.

20.2. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, podléhají xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Výsady a xxxxxxx

21.1. XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Radu x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx podpisy xxxx xxxxx personálu XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocněni, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx XXX

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX potom automaticky xxxxxxx xx XXX. XXX zruší XXX xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx.

23.2. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dolarů, xxxxxxxxx x článku 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx první xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx uvedených x xxxxxx 6.1, xxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

23.4. Zbylá xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Likvidační xxxxx xxxxx xxxxxx 23.4. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 16.2.

23.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxx 23.4. x 23.5. Po xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxx.

20.

XXXXXXXX

X XXXXXXX PŘI XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx stanovit xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 104 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství,

se dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx v xxxxxx 101 xxxxxxxx 2 xxxx smlouvy xxxx:

- 3 % xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schodku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxx;

- 60 % xxx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxx domácímu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Definice

V xxxxxx 104 xxxx xxxxxxx x x tomto xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ znamená xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komerčních operací, xxx xxxx xxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „schodek“ xxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxx, jak je xxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx makroekonomických xxxx;

- „ xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fixního xxxxxxxx, jak je xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotách xx xxxxx xxxx, konsolidovaných xxxxxx x mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx státního xxxxxxx

X zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxx za schodky xxxxxxxx sektoru, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx odrážce xxxxxx 2. Členské státy xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx umožnily xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ně x této xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Členské státy xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy Xxxxxx x svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx schodcích x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů

Statistické xxxxx, xxxxxxxx xxx použití xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X ČLÁNKU 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedená v xxxxxx 121 xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx do xxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou připojena xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 odstavec 1 xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, xx členský stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelnou xxxxxxx stabilitu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřekračuje o xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx míru těch xxxxxxxx tří xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxx cenové stability. Xxxxxxx se xxxx xxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx srovnatelném xxxxxxx, který xxxx x úvahu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxxx financí

Kritérium xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 odstavec 1 xxxxx xxxxxxx znamená, xx v době xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 104 odstavec 6 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx EHS

Kritérium xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx napětí během xxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxx xxxx šetřením. Xxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kurs xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Konvergence xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx konvergence úrokových xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 109j odstavec 1 čtvrtá xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x průběhu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu nepřekračovala x více než xxx procenta xxxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxxxxx tří - xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx nejlepších xxxxxxxx x xxxxxxx cenové xxxxxxxxx. Úrokové sazby xx xxxxxxxx na xxxxxxx dlouhodobých státních xxxxxxxxx nebo srovnatelných xxxxxxx papírů, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx státech.

Čl. 5

Poskytování xxxxxxxxxxxxx údajů

Statistické xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, XXX či XXX x výborem xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxxxx xxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 121 této smlouvy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

22.

XXXXXXXX

X XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxx,

xx xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx. 14 Xxxxxxxxx o statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Dánska, xxxxx xxxxxx částí Xxxxxxxxxxxx.

23.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si urovnat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx podržet xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx de Xxxxxxxx na základě xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Portugalsko xx zavazuje, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ukončit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

24.

XXXXXXXX

X PŘECHODU XX XXXXX XXXXX HOSPODÁŘSKÉ X XXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodářské x xxxxxx xxxx nezvratný xxxxxxxxx postupu Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jediné xxxx, respektovat xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx členský xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx nebude bránit.

Kdyby xx xxxxx xxxx 1997 nebylo xxxxxxxxx xxxxx začátku xxxxx xxxxx, urychlí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx grémia Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx Společenství vstoupit xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 a xxx XXX a XXXX mohly zahájit xx xxxxxx data x plném xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx protokol xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25.

PROTOKOL

O URČITÝCH USTANOVENÍCH XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království xxxx nuceno nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, zda má x xxxxxx xxxxxx xx třetí etapy xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx zhodnocení xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx království xxxxxxxx Xxxx, xx má x xxxxxx přejít xx xxxxx etapy, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxx xxx xxxxxx, že Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Radě, xx nemá v xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx.

3. Spojené xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x v xxxxxx 121 odstavec 3 xxxxx odrážka xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pravomoci x xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.

5. Xxxxxx 4 xxxxxxxx 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 a 11, 105 xxxxxxxx 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x x 111 xxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkazy xx Společenství xxxx xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky xx netýkají Xxxx xx Xxxxxxx.

6. Články 116 xxxxxxxx 4 x 119 a 120 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx království. Xxxxxx 114 xxxxxxxx 4 x 124 xx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx o xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Spojeného království xx pozastaví, pokud xxx o xxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vypočtených v xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx se x xxxxxxx hlasům Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 122 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx. Spojené království xxxx xxxx právo xxxxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxxxx členů Výboru xxxxxxxx XXX podle xxxxxx 112 odstavec 2 xxxx.x x 111 odstavec 1 xxxx smlouvy.

8. Xxxxxx 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 a 52 Protokolu x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevztahují na Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Bank xx Xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 Statutu na „xxxxxx kapitál EÚB“ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx upsaný Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxx 44 xx 48 Statutu platí, xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxxx stát, pro xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx změnami:

(a) Xxxxxx x xxxxxx 44 xx xxxxx XXX a EMI xxxxxxxx úkoly, které xx třeba xx xxxxx xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království nepřejít xx této xxxxx.

(x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 XXX poskytuje rady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 xxxx. (x) a (x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx se na xxxx xxxxxxxxxxx.

(x) Bank xx Xxxxxxx splácí xxxx xxxxxx kapitál xx EÚB jako xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx platí xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx etapy, xxxx xxx oznámení xxxxxx kdykoli po xxxxxxx této xxxxx.

X xxx xxxxxxx:

(x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, pouze xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xx podmínek x xxxxxxxx podle xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje.

(b) Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx zrušena.

(c) Xxxx xxxxx xx podmínek x xxxxxxxx podle xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 této smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx umožněno xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třetí etapy, xxxx 3 až 9 pozbudou xxxxxxxxx.

11. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx 101 x 116 odstavec 3 této xxxxxxx x xxxxxx 21.1 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx své „Xxxx xxx Xxxxx“ x Xxxx xx England, xxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

26.

PROTOKOL

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX DÁNSKA

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx problémy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxx Dánska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx vstupem Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vyžadovat vypsání xxxxxxxxx x Xxxxxx

xx xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx svůj xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx zhodnocení xxxxx článku 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2. Xx Xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx články x xxxxxxxxxx této xxxxxxx x statutu XXXX xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx zahrnuto mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxx 121 odstavec 2 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx odrážka xxxx xxxxxxx.

4. Výjimka může xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx žádost Xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx se přestanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

27.

PROTOKOL

O XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx otázku týkající xx Xxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xxxxx připojena xx Xxxxxxx o xxxxxxx Evropského společenství:

Francie xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx územích xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejím vnitrostátním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.

28.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX SOUDRŽNOSTI

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xx stanovila za xxx podporovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx článek 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxxxxxxx úkol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hlava XIV, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudržnosti, poskytují xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nového fondu,

připomínajíce, xx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxx XII x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993,

xxxxxxxxxxxx svou xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx unii xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx růstu xxxxx xxxxxxxxx států,

berouce xx vědomí, xx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xx x letech 1987 - 1993 x reálných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zvláště jako xxxx xxxxxxx domácího xxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států,

berouce na xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx větší xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zemích,

berouce na xxxxxx návrh brát xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xx podpora xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx životně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x podtrhují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx článků 2 x 3 této xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx, xx strukturální xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx značnou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti,

opět xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxx xxx xxx xxxx nezbytné,

opět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx příležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ve xxxxxx xxxxx Společenství v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky na xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx sítí v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národním produktem xx hlavu menším xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucí xx splnění podmínek xxxxxxxxxxxx sbližování, jak xx xx stanoveno x xxxxxx 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozpětí xxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxx xx strukturálních xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokryty xxxxx nynějších předpisů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Společenství xx xxxxxxxxxx x programy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konstatují xxxx ochotu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x tomto xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx přispívat xx xxxxxxx z vlastních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx méně prosperujících xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx se budou xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx x nynějším xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

souhlasí, aby xxxxx protokol xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

jelikož xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx 1950 x Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství je xxxxxxxxx zajišťovat, xxx Xxxxxxxx společenství při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii je xxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx 309 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a dlouhotrvajícího xxxxxxxxxx těchto zásad xxxxxxxx xxxxxx;

x poukazem xx xx, xx xxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxx státu požívá xxxx xxxxx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx dvě Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství;

u xxxxxx, xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanu Xxxx právo xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx států; x xxxxxxxx na to, xx xxxxxx vydávání xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx x 13. prosince 1957 x Úmluvy xx xxx 27. xxxx 1996 o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 31 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii;

přejíce xx xxxxxxxx, aby právo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx k xxxxx xx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx respektuje xxxx x xxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 28. července 1951;

xx dohodly na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Xxxxxx článek

Se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy navzájem xxx veškeré právní x xxxxxxxxx účely x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx azylu xx xxxxxxxxx zemi xxxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stát zvažovat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx Smlouva x xxxxxxxx, xxxxxxxxx článku 15 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xx svém xxxxx vyjme x xxxxxxxxxx předvídaných Úmluvou;

b) xxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx podle xxxxxx 7 odstavec 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxx;

x) jestliže Rada xxxxx článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx rozhodl;

v xxxxxxx xxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxxx informována; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x domněnky, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx.

30.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXX ZÁSAD XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx použití zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx zajistit, aby xx rozhodovalo xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x 25. xxxxx 1993 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Radou x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxx provádění zásady xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 16. října 1992 x Birminghamu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Evropské xxxx x Edinburku 11. x 12. xxxxxxxx 1992 xx xxxx xxxxxx řídit xxxxxxx xxxxxx Unie a xxxxxx používání zásady xxxxxxxxxxxx, a xxxxx

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Při xxxxxx xxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Smlouvy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx formulovaných Xxxxxxx xxxxxx, které xx týkají xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Společenství, x xxxxxxxxxx xxxxxx 6 odstavec 4, xxxxx xxxxx „Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosahování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx politik“.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezpochybňuje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxx interpretovány Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx 5 Smlouvy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodítko, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Společenství. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx jeho pravomocí xxxxxxxx, x naopak xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx pro xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx odůvodněná, je xxxxx xxxxxx oba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxx navrhované činnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, by xx xxxx používat xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nadnárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx v rozporu x požadavky Xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx vzhledem ke xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x činností xx úrovni členských xxxxx xxxxx výhody.

6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx co xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx. Za jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrobnými xxxxxxxxxx. Směrnice, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, jehož xx xxx xxxxxxxx, ponechávají xxxxx forem x xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům.

7. Xxxxx xxx x xxxxxx x rozsah xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejvíce xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dávat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cílů opatření xxx, xxx xx xx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx členských xxxxxxx, xxx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidly xxxxxx 10 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx Xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

9. Komise, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měla:

- x výjimkou případů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx navrhne x publikovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx podrobnosti, xxxxxxx xx bude nezbytné. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx už xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx dosáhnout;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx čtvrté xxxxxxx xxxx 9 xx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

11. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x článkem 5 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx dodržet. Xx se xxxx xxx původních xxxxxx Xxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx x xxxxxx xxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx během xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 251 x 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx prostřednictvím uvedení xxxxxx, xxxxx Radu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx postoje. Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx za zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

31.

XXXXXXXX

X VNĚJŠÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXX STÁTŮ, POKUD XXX O XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx, zahrnutá x xxxxxx 62 xxxxxxxx 2 písmeno (x) xxxxx XX Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohody xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody.

32.

PROTOKOL

O XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X ČLENSKÝCH XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx, xx xxxxxx veřejného xxxxxxxx x členských xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxxxxxxx x x potřebou xxxxxxxx mediální xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveních, která xx připojují xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx nedotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx financovat xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx svěřeny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx v xxxx, která xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33.

PROTOKOL

O XXXXXXX XXXXXX X XXXX O XX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x xx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství:

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x ve xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx; přitom xxxxxxxx legislativní nebo xxxxxxx předpisy x xxxxx členských xxxxx, xxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx rituály, kulturními xxxxxxxxx a regionálním xxxxxxxxx.

V.

Protokoly ke xxxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx společenství xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

34.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx o xxx, xx Společenství x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nutné xxx xxxxxx svých xxxxx,

xx dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxx Xxxxxxx:

Xxxxxxxx I

Majetek, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 1

Xxxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx Společenství jsou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx vyňaty x domovních xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakýchkoli administrativních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx nedotknutelné.

čl. 3

Xxxxx x xxxxxxx daně; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx aktiva, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx vyňaty xx všech xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kde xx xx xxxxx, vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x cenách movitého xx xxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx Společenství pro xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx většího xxxxxxx, xxxxxxx cena xxxx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx však nebudou xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx narušovala xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xx xxxx poplatků xx veřejně prospěšné xxxxxx.

xx. 4

Cla

Společenství xxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx dovozů x xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; předměty, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bezplatně nebo xx xxxxxx, v xxxx, kam xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx stanoví podmínky.

Společenství xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx celních xxxxxxxx x zákazů x xxxxxxx dovozů x vývozů, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx a xxxx XXXX

Xxxxxxxx společenství uhlí x oceli xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x provozní xxxx x jakékoli xxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx požívají xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

xx. 7

Xxxxxxx-xxxxxx

1. Laissez-passer xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uznávané xxxx xxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vydávány členům x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx laisser-passer xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Společenství.

Komise může xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx.

2. Ustanovení xx. 6 Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství uhlí x oceli jsou xxxxxx použitelná xxx xxxxx x zaměstnance xxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx laisser-passer xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx 6, xxxxx xx nestanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx svých xxxx, jaké xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysílaným na xxxxxxxxx xxxxxxxxx mise;

b) xxxxxxxx zacházení ze xxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

xx. 9

Imunita

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx.

xx. 10

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požívají v xxxxxxx xxxx zasedání:

a) xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) na xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx imunity xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx místo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li člen xxxxxxxxxx přistižen xxx xxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx zbavit xxxxxxx některého xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx práce orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 11

Výkon xxxxxxxxxx, cesty

Představitelé xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxx orgánů Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx poradci x techničtí xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx povinností x xxxxx xxxxx xx x z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsad, xxxxxx a xxxxx.

Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx úředního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx projevů, s xxxxxxxx ustanovení této Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Soudního xxxxx ohledně sporů xxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxx zaměstnanci. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členy svých xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx registraci xxxxxxx;

x) xxxxx jde x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, jaké jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zemi, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezcelně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx země, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokládá xx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x v xxxx případech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s podmínkami, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

xx. 13

Xxxxxx

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dani x xxxxx, mezd x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx návrh Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx z národních xxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

xx. 14

Zamezení xxxxxxx xxxxxxx

Xxx aplikaci xxxx x xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x jiné zaměstnance Xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx xxx v xxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxx i x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx, xxx-xx xxx xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx potud i xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x pro xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx.

Xxxxxx majetek náležející xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, kde pobývají, xx xxxxxx x xxxx zemi x xxxxxxx xxxx; na xxxxxx majetek xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx daně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx zdanění.

Jiný domicil xxxxxxx pouze z xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

xx. 15

Sociální xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx sociálních xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Společenství.

čl. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxx Komise x po konzultaci xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13 x ust. článku 14.

Xxxxx, tituly x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx Společenství své xxxxx, xxxxxx obyčejové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx akreditovaným ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 18

Xxxxx Společenství

Výsady, imunity x xxxxxx xx xxxxxxxxxx úředníkům x xxxxx xxxxxxxxxxxx Společenství xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Společenství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci, xxxx-xx xxx tento orgán xx xx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx Společenství.

čl. 19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx při aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

xx. 20

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx členy Xxxxxx.

xx. 21

Soudci, generální xxxxxxxx, xxxxxxxx, pomocní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, (kancléře) a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxxx ustanovení článku 3 Protokolu x Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a generálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx investiční xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formy zdanění xxxx dávek ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x z nejrůznějších xxxxxxxx, xxxxx x xxx mohou xxx xxxxxxx v xxxx, xxx se nachází xxxxx Xxxxx. Obdobně, xxxx rozdělení nebo xxxxxxxxx xxxxxx důvodem x xxxxxxxxxxx složení xxxxx. Konečně, xxxxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.