Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA X EVROPSKÉ XXXX

Xxxx Veličenstvo xxxx Xxxxxx,

Xxxx Veličenstvo xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Řecké xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx královská Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

Její Veličenstvo xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx pozvednout xx xxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pevné xxxxxxx budování xxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, demokracie x xxxx x xxxxxxx právům a xxxxxxxxx svobodám a x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podepsané 18. xxxxx 1961 x Xxxxxx x x Chartě základních xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx z xxxx 1989,

xxxxxxx xx prohloubit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx při respektování xxxxxx historie, xxxxxxx x tradic,

přejíce xx xxxxxxx demokratický charakter x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx tak xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx jsou v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rámci xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posílení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x měnovou xxxx, která x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stabilní xxxx,

xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokroku xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x posílené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx integraci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oblastech,

rozhodnuti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

rozhodnuti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx společnou obrannou xxxxxxxx podle xxxxxx 17, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x to v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx x xx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do této xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svazku mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xx nejblíže xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx jmenovali xxxxx zplnomocněnci:

(následují xxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, dohodli xxxxx:

Xxxxx I

Společná xxxxxxxxxx

Xx. 1/xx-xx. A

Založení

Touto smlouvou xxxx sebou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládají Xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“).

Xxxx Xxxxxxx xx novou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx národy Xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejotevřeněji x xx nejblíže občanovi.

Unie xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx utvářet mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx národy xxxxxx způsobem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a solidarita.

Xx. 2/xx-xx. X

Xxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vysokou úroveň xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a trvale xxxxxxxxxx rozvoj, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zavedením xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx zahrnující x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx měnu;

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zájmů xxxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva, xx xxxxxx xx xxxxxxxx volný xxxxx xxxx ve spojitosti x vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx azylu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zločinnosti;

- x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky x formy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx Unie xx dosáhne xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx stanoveném xxxxx Smlouvou, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 3/xx-xx. C

Návaznost x xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx institucionální systém, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx x kontinuitu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx rozvoje.

Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx provádění těchto xxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 4/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx rada poskytuje Xxxx nezbytné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxx. Jsou jí xxxxxxxxx ministři xxxxxxxxxxxx xxxx členských xxxxx x členové Komise. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxxxx xxxxx státu či xxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Čl. 5/xx-xx. X

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dvůr x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pravomoci xx xxxxxxxx x xxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xx. 6/xx-xx. F

Základní xxxxxx, základní xxxxx

1. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx státu x respektování xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, zásadách, xxxxx xxxx xxxxxxxx členským xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, podepsaná x Římě xxx 4. listopadu 1950, x xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členským státům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxxxxx národní identitu xxxxx členských xxxxx.

4. Xxxx xx zajišťuje xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx svých xxxx x provádění xxxxx xxxxxxx.

Xx. 7/xx-xx. X.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xx návrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x po xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxx složená x xxxx xxxxx x xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté, co xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu vyzvána, xxx se x xxxx věci xxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxx, budou xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozastavení na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx x nadále xxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx změní xxxx zruší opatření xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k přijetí xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

To, xx xx osobně přítomní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasování, nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů dotčených xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 2 pozastavena.

5. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Hlava II

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

(viz výše xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/xx-xx. 9

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx III

Ustanovení pozměňující Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx

Xx. 9/xx-xx. 4

(xxxxxxxxxx)

Hlava IV

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/ex-čl. X

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx V

Ustanovení x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 11/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cíle jsou:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zájmy, nezávislost x integritu Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

- posilovat xxxxxxxxxx Unie ve xxxxx směrech;

- zachovat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx helsinského Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx charty, x xx i xx xxxxxxxx hranicích;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci;

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx loajality a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se jakéhokoli xxxxxxx, které xx x rozporu xx xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působení xxxx xxxxxxxx síly v xxxxxxxxxxxxx vztazích.

Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx.

Xx. 12/xx-xx. J.2

Formy xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11:

- xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx strategiích;

- xxxxxxxxxx společných akcí;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13/xx-xx. J.3

Zásady x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx členské státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx dají x xxxxxxxxx.

3. Xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxx Evropské xxxx x uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů.

Rada xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xx. 14/xx-xx. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx akce. Společné xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx situací, xxx xxxxx xx xxxxxxxx akce xx xxxxxx Xxxx považuje xx žádoucí. Společné xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx x dispozici x xx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx společné akce, Xxxx přezkoumá zásady x xxxx této xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx trvá.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhů, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5. Každý xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx akce, xx xxxx xxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx předběžné informace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

6. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx naléhavá xxxxxxxx, xxxxxx xx zřeteli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx o takových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

7. Nastanou-li při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x nich xxxxxxxx Radu, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nesmějí xxx x xxxxxxx x xxxx společné xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. 15/xx-xx. J.5

Společné xxxxxxx

Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx postoje xxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tématické xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byly x souladu se xxxxxxxxxx postoji.

Xx. 16/ex-čl. X.6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx. 17/ex-čl. X.7

Xxxxxxxxxxxx x obranná politika

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky, v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X takovém případě xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními předpisy.

Západoevropská xxxx (XXX) xx xxxxxxxx součástí vývoje Xxxx, která poskytuje Xxxx přístup x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxx začlenění XXX xx Unie, rozhodne-li xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Politika Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx realizaci xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vytyčenou x tomto xxxxx.

X xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx x xxxx bojových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx ZEU x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx Xxxx, které xxxx dopad na xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 13 je ve xxxxxx x XXX xxxx i xxx xx záležitosti, xxx Xxxx xxxxxxx ZEU.

Využívá-li Xxxx ZEU x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx členské xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx misí xxxxxxxx. Xxxx v xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přispívajícím x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx podílet na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pododstavec.

4. Ustanovení xxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx bilaterální xxxxxx x rámci Západoevropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx spolupráce xxxx x rozporu xx spoluprácí upravenou x xxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx posouzena podle xxxxxx 48.

Čl. 18/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x záležitostech xxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx generální xxxxxxxx Xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiku.

4. Xxxxxx je plně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx pomáhá x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. Rada xxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxxx otázky.

Xx. 19/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na takových xxxxxx hájí xxxxxxxx xxxxxxx.

X mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxx zúčastněné xxxxx xxxxxxxx postoje.

2. Xxxx xx byl xxxxxx odstavec 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, členské xxxxx zastoupené v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tam xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x věcech a xxxxxxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx při výkonu xxxxx xxxxxx postoje x zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xx. 20/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich zastoupení x mezinárodních organizacích xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x společných xxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 20 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Čl. 21/xx-xx. J.11

Účast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx konzultuje x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx alternativy společné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťuje, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předsedajícím x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

Evropský parlament xxxx xxxxxxxxxxxx Radu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 22/xx-xx. J.12

Iniciativa

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Komise xxxx xxxxx Radě xxxxxx xxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx xx žádost Xxxxxx nebo členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx čtyřiceti xxxx hodin, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 23/ex-čl. X.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx hlavy xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. To, xx se přítomní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx těchto rozhodnutí.

Zdrží-li xx člen Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx formálním xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X takovém případě xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx, xxxxxxx však, xx rozhodnutí zavazuje Xxxx. X xxxxx xxxxxxxx solidarity se xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx akce, xxxxx xx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx Xxxx založené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxx respektují. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx Rady, xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, více xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, xxxxxxxxxx xxxx přijato.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxx akce, xxxxxxx společné xxxxxxx xxxx přijímá jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Rady, xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx zamýšlí xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádat, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxx článku 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je zapotřebí xxxxxxx 62 xxxxx xxx, odevzdaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx členů.

Xx. 24/ex-čl. J.14

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx dohod

Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx uzavřít dohodu x xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxx Xxxx jednomyslně zmocnit xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x pomocí Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx uzavírá xxxxxxxxxxx Xxxx xx doporučení xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx členský stát, xxxxx xxxxxxxx x Xxxx prohlásí, xx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxx xxxxx; ostatní xxxxxxx Rady xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx vztahuje x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx XX.

Xx. 25/xx-xx. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Politický xxxxx sleduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx k vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx předsedajícího a Xxxxxx.

Xx. 26/xx-xx. J.16

Generální xxxxxxxx, Xxxxxx zmocněnec

Generální xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxx, že přispívá x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxx xxxx jménem Xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dialog x xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 27/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx prací x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Čl. 28/ex-čl. X.18

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 xx 199, 203, 204, 206 až 209, 213 až 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzniknou x xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx jdou rovněž x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx členských xxxxx xxxxx xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx nerozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zástupci v Xxxx učinili xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 23 odstavec 1, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx uplatní xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xxxxx VI

Ustanovení o xxxxxxxxx x justiční xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx

Xx. 29/ex-čl. K.1

Cíle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx újmy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx Xxxx xxxxx xx xxx poskytovat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce v xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx předchází x xxxxxx xxxxxxxx x xenofobii.

Tohoto cíle xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kriminality, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a podvodu, xxxxxxxxxxxxxxx:

- užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přímo, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Europolu xxxxx xxxxxx 30 a 32;

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 31 xxxx. x - x x xxxxxx 32;

- harmonizace xxxxxxxx trestního práva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 31 xxxx. x, xx-xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 30/xx-xx. K.2

Policejní xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

1. Společné xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx represivních xxxxxx xxxxxxxxx států při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných informací, xxxxxx informací represivních xxxxxx x podezřelých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx příslušných předpisů x ochraně xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nasazení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xx xxxx xxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost zejména:

a) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxxxxx operativních xxxx xxxxxxxxxx týmů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Europolu;

b) xxxxxx opatření, která Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx členských států x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx případů organizované xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx navazování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxxxxxxxx kriminality xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx síť výzkumu, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 31/xx-xx. K.3

Justiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx rozhodnutí;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud je xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx spolupráce;

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx přijímání opatření x zavedení xxxxxxxxxxx xxxxx x skutkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x drogami;

Xx. 32/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu

Rada stanoví xxxxxxxx a meze, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 mohou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxx s xxxx xxxxxx.

Xx. 33/xx-xx. X.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Čl. 34/ex-čl. X.6

Xxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Radě xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postupy xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxx otázce;

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx členské státy xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x prostředků xx ponechává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakýmkoli xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx této xxxxx, x xxxxxxxx sbližování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx a nemají xxxxxxxxxxxxx účinek; Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doporučí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Radou.

Není-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanou xx platnými, jakmile xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx členských xxxxxxx. Xxxxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx hlasů smluvních xxxxx.

3. Má-li xx Xxxx usnést kvalifikovanou xxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxx členů xxxx xx xxxxxx článku 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství; k xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx deseti xxxxx.

4. V procedurálních xxxxxxxx se Rada xxxxxx většinou xxxxx xxxxx.

Xx. 35/ex-čl. X.7

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx a výkladu xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlavy x platnosti x xxxxxxx opatření k xxxxxx provedení.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxx podpisu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx, specifikuje xxxxxx, xx buď:

a) xxxxx xxxx tohoto xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, považuje-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x řízení před xxx vyvstala, xx xxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx otázce; nebo xx:

x) každý xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx aktu xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx v řízení xxxx xxx xxxxxxxx, xx nutné k xxxxxx xxxxx rozsudku, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x rozhodnutí o xxxx xxxxxxxxx otázce.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, zda učinil xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 svá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci.

5. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnost nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx základě žalob xxxxxxxx členským xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx normy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro zneužití xxxxxxxxx. xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxx mezi členskými xxxxx x výklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 34 xxxxxxxx 2, xxxxx Xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx od jejich xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Kromě xxxx má Soudní xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 34 odstavec 2 písm. x.

Xx. 36/xx-xx. K.8

Koordinační xxxxx

1. Xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxx:

- xxxxxxx stanoviska Xxxx na její xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravě xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 29.

2. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx x této xxxxx.

Čl. 37/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx.

Xxxxxx 18 x 19 xx použijí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xx. 38/ex-čl. X.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxx být upraveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx hlavy.

Xx. 39/xx-xx. X.11

Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 34 odstavec 2 xxxx. b, x, x Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí své xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx, a xxxxx xxxx alespoň tři xxxxxx.

Xxxxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxx x xxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx a Komise xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednáních x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Radu xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x pokroku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Čl. 40/ex-čl. X.12

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx zavést užší xxxxxxxxxx, mohou být x výhradou xxxxxx 43 x 44 xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xx Xxxxxxxxx, pokud zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) respektuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx;

x) je xxxxxxxxxxx na to, xxx se Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, zamýšlí xxx xxxxx xxxxxxx zmocnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Xxxx xx váží podle xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X přijetí rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx deseti xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx; Xxxxxx x xxxx předloží Xxxx xx xxx xxxxxx xx obdržení sdělení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní úpravy, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx mohl x dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x něm nerozhodnout; x tomto xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 44.

4. Xxxxxx 29 xx 41 xxxxx xxx xxxx spolupráci xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxx a x článcích 43 x 44 xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Xxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zapojení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx. 41/ex-čl. K.13

Financování

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 xx 199, 203, 204, 205 odstavec 3, 206 až 209, 213 xx 219, 255 a 290 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx xx xxxxxx x ustanovením týkajícím xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgánům xxxxxxxx z ustanovení xxxxxxxxxx se oblastí xxxxx této xxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Čl. 42/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xx Smlouvy ES

Rada xx xxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29 xxxxx xxx hlavu XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava VII

(ex-hlava XXx)

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xx. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx spolupráci, mohou xxxxxx orgánů, postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx spolupráce

a) xx xxxxxxxx xx xx, xxx podporovala xxxx Unie x xxxxxxxx xxxx xxxxx x sloužila jim;

b) xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Unie;

c) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxx xx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx acquis xxxxxxxxxxxxx x ostatní opatření xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na spolupráci;

g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a článku 40 xxxx smlouvy x xx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx postupem.

2. Xxxxxxx xxxxx aplikují, xxxxx xxxx dotčeny, právní xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx, na které xx podílejí. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx nepodílejí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx ní podílejí.

Xx. 44/ex-čl. X.16

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxx 43, xxxxx příslušná institucionální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství.

Všichni xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx; k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou administrativních xxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněnými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

Xx. 45/ex-čl. K.17

Informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx užší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx VIII

(ex-hlava XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/ex-čl. X

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx těchto pravomocí xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx měnící Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského společenství x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx společenství, Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx VI xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) ustanovení xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 ve xxxxxx x jednání xxxxxx, xxxxx xx Soudní xxxx pravomoc podle Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 xx 53.

Xx. 47/xx-xx. M

Samostatnost xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx.

Čl. 48/xx-xx. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx kteréhokoli členského xxxxx nebo Komise xxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx svolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx, svolá xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx by x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx konzultována Xxxxxxxx xxxxxxxx banka. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Xx. 49/xx-xx. O

Přístup x XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 odstavec 1, xxxx požádat x xxxxxxxx v Xxxx. Svou xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 50/xx-xx. X

Xxxxxxx x xxxxxx orgánů, Xxxxxxxx evropský xxx

1. Xxxxxx 2 xx 7 x 10 xx 19 Xxxxxxx x ustanovení jediné Xxxx a xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. dubna 1965, se tímto xxxx.

2. Xxxxxx 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 a xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, podepsaného x Lucembursku dne 17. xxxxx 1986 x x Xxxxx xxx 28. xxxxx 1986, xx xxxxx xxxx.

Xx. 51/xx-xx. Q

Doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 52/ex-čl. X

Xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxx x platnost xxx 1. ledna 1993 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratifikační xxxxxxx, xxxx, nestane-li xx xxx, první xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xx xxxxx ratifikační xxxxxxx signatářský xxxx, xxxxx tak učiní xxxx poslední.

Xx. 53/xx-xx. X

Xxxxxx xxxxx; xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, německém, řeckém, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx republiky, xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxx každé x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx smlouvu.

Na základě xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx znění v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

X Maastrichtu xxx 7. xxxxx 1992

X.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii

1.

PROTOKOL

k xxxxxx 17 Smlouvy x Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 17 odstavec 1, xxxxxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx článku 17 xxxxxxxx zvláštního charakteru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx některých států, xxxxx vidí xxxxxxxxx xxx společné obrany x XXXX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obrannou politikou xxxxxxxxx x jejím xxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx se Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravu užší xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx 14. xxxxxx 1985 x 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx úmluvy x na xxxxxx xxxxxxx přijatá xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx evropskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxxx shora xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx,

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx, v xxxx xxxx slučitelná x Evropskou unií x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx Irsko x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převzaly,

uznávajíce, xx je xxxxx xxxxx využít ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx některými xxxxxxxxx státy x xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxx zachovat xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, poté co xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 v Xxxxxxxxxx pro sebe xx xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se připojují xx Smlouvě o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dánské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Portugalská xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx království xxxxxxx signatáři Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úmluv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx protokolu x xxxx označovaných xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x institucionálním a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Výkonný xxxxx

1. Xxx xxx vstupu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 Schengenský xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx tímto dnem xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1. Od tohoto xxx xxxxxxxx Xxxx xx místo xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 1, přijímat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x x xxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx nemá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nejsou xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxx dotčen xxxxxx 5 odstavec 2, xx právní xxxx xxxxxxxxx xx o xxxxx XXX Xxxxxxx x Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o přístupu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím členů Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, ledaže xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2 odstavec 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxx xxx x ty xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx právním xxxxxxxx xx hlava V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx úmluvy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx před xxxxx určením.

Pokud xxx x xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx XXX Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx království

Irsko x Xxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx systémem xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na xx vztahovala některá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx systému.

Rada x xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednomyslnosti xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Návrhy a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxx 1 a Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx státy předsedajícímu Xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx nesdělí, xx se xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, x xxxx Xxxx neučinila opatření xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2.

Článek 6

Přidružení Xxxxxxx a Norska

Islandská xxxxxxxxx x Norské xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxx dohodnuty x úmluvě, kterou x těmito xxxxx xxxxxx Xxxx jednající xx xxxxxxx jednomyslnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1. Xxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxx ustanovení o xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska xx straně xxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých pro xxxx státy xxxxx Xxxxxxxxxxx systém.

Článek 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx upraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx platí Schengenský xxxxxx x další xxxxxxxx, xxxxx x xxxx rámci učinily xxxxxx, za acquis, xxxxx xxxx všichni xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x Schengenu xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx podepsaná 19. xxxxxx 1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Nizozemským královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx aktem x společnými xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x roku 1985 x prováděcí xxxxxx z xxxx 1990, xxxxx xxxx xxxxxxxx s Xxxxxx (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 x Paříži), Xxxxxxxxxx x Portugalskem (xxxxxxxxx 25. června 1991 v Bonnu), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 v Xxxxxxx), Rakouskem (xxxxxxxxx 28. xxxxx v Xxxxxxx) a Xxxxxxx, Xxxxxxx a Švédskem (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ustaveného xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx 1990 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxx orgány, xx xxx Xxxxxxx výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

XXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxx xx Spojenému xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Vstupní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx ohledu xx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii, jakékoli xxxxxxxx vydané x xxxxx xxxxxx smluv, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx nečlenskými xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx xxxx, které chtějí xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx považují xx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úmluvy x evropském hospodářském xxxxxxxx x osob xx nich xxxxxxxxx, xxxxx využívají xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných států, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xx Xxxxxxx království xxxxxx; x

x) k rozhodnutí, xxx jiným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx práva xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1(x) tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zachována. Xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx tudíž xxxxx, xxxxx xx zachována xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxx. Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Smlouvy xxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx těchto xxxxx xx xxxx úpravy xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Úpravy s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx chtějí vstoupit xx xxxxxx území xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx království xxxxxxxx, xxxx z Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxx, xxxx jsou uvedeny x xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx nedotýkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

4.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Irska

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxx xxxxxxxx aspektů xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která se xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 1

Xxxxxxxx podle xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 3 se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Irsko xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Radou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odchylně od xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx jako kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxx Rady, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx Xxxx, která xxxx xxx xxxxxxx jednomyslně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 1 x x výhradou xxxxxx 3, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodních smluv, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, závazná xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx království xxxx Xxxxx; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rozhodnutí xx nedotýkají xxxxxxxxx, xxxx x povinností xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx účast

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx tří xxxxxx po předložení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy VI Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx, xx xx chtějí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx navrženého xxxxxxxx, xx základě čehož xx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx většina stejný xxxxx vážených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2.

X rozhodnutí Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rady x xxxxxxxx člena, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xx xxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x přiměřené xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Irska, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. X xxxxx případě se xxxxxxx článek 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx IV

Spojené xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx mohou xxxxxxx xxxx, xx Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, Xxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx xx přejí xxxx opatření xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxx stanovený x xxxxxx 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx, kdy xxxx Xxxxxxx království nebo Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatřením xxxxxxxx Radou podle xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxx článku 68.

Článek 7

Xxxxxxxx x. 2

Články 3 x 4 xx nedotýkají protokolu x začlenění Schengenského xxxxxxx xx rámce Xxxxxxxx unie.

Článek 8

Xxxxxxxx xx vázanosti

Irsko xxxx xxxxxxxxxxxxxx Rady xxxxxxx xxxxxx, xx si xxx nepřeje, aby xx tento xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx ustanovení Xxxxxxx.

5.

PROTOKOL

o postavení Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany,

odvolávajíce xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Dánska x xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxxx x xxxxxx unii, xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x k oblasti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, zakotveným x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o začlenění Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Evropské xxxx, xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojena xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX I

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX

Xxxxxx xx x Xxxx xxxxxxxxx přijímání opatření, xxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx článku 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikovaná většina xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 odstavec 2. X xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx jednomyslně, xx xxxxx souhlas xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxx IV Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uzavřených Xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx taková ustanovení xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx pro Dánsko xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx třetích xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx vízum, x xx xxxxxxxx x jednotné formě xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX

1. Xx šesti měsíců xxxx, co Xxxx xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx k doplnění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx V Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, se Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx právu. Xxxxxxxx-xx xx tak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie x vůči Irsku xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce.

2. Rozhodne-li xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do rámce Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx učiní.

ČÁST XX

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Radou v xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx a provádění xxxx rozhodnutí x xxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této oblasti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dánsko xxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX III

Článek 7

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx Xxxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx jsou x xx xxxx xxxxxx.

III.

Protokoly ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli x Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii

7.

PROTOKOL

o xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany

se xxxxxxx xx následujících ustanoveních, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx prvního rozšíření Xxxx xx bez xxxxxx na článek 213 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 9 odstavec 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx 126 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx v Radě, xx už v xxxxxxxx nového xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx okolnostem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx jeden xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx dvacet, xxxx xxxxxxx konference xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx komplexně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx sídla xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxx 289 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx 77 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x oceli x xxxxxx 189 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx x potvrzujíce xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965, x xxxx xx se xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x smlouvám x založení evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Evropský xxxxxxxxx xx sídlo xx Štrasburku; xxx xx xxxx dvanáct xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Bruselu. Generální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.

x) Xxxx má xxx xxxxx x Bruselu. X měsících xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx má své xxxxx x Bruselu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 rozhodnutí x 8. xxxxx 1965 xx xxxxxxxxx x Lucemburku.

d) Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx xx své xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx sídlo x Bruselu.

g) Výbor xxxxxxx xx své xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxx x Lucemburku.

i) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

x) Evropský xxxxxxxxx úřad (Xxxxxxx) xx své xxxxx x Xxxxx.

9.

XXXXXXXX

x úloze národních xxxxxxxxxx v Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praxe xxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx se x záležitostem, xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zakládajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx x xxxx knihy x xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Legislativní xxxxxx Komise, xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dají včas x xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, xx Komise xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta, než xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx Rady xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx postoje x xxx xxxxx xxxxxx 251 nebo xxxxxx 252 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx v xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx evropské xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti, dále xxxxxxx xxxx COSAC, xxxxxxxx x Xxxxxx 16.-17. xxxxxxxxx 1989, xxxx xxxxx podněty, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx, x xxxxxxx xx jejich xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaslat.

5. XXXXX může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxx x svobody xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament, Rada x Xxxxxx xx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxx COSACu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. COSAC xxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, o prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx XX

16.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x Dánsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xx nichž má Xxxxxx zájem, se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

PROTOKOL

K XXXXXX 141 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxx ke Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 1990, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx tímto xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.

18.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX BANK X EVROPSKÉ XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxxx Statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xx stanoví článek [8] Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství:

Kapitola X

Xxxxxxxx XXXX

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ESÚB) x Xxxxxxxx ústřední banka (XXX) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [8] xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxx xxxxxx 106 odstavec 1 xxxx smlouvy xx ESÚB xxxxxx x EÚB a x ústředních xxxx xxxxxxxxx států („národních xxxxxxxxxx bank“). Xxxxxxxx xxxxxx Lucemburska je Xxxxxxxxxxx měnový xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxx x úkoly XXXX

Xx. 2

Cíle

Podle xxxxxx 105 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu. Xxxx by byl xxxxxx xxx cenové xxxxxxxxx, podporuje XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx cílů Xxxxxxxxxxxx, xxx jsou vymezeny x xxxxxx 2 xxxx xxxxxxx. XXXX xxxxx xx xxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x článku 4 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx soutěží, čímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Úkoly

3.1. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx:

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Společenství,

- provádět xxxxxxxx operace v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx 111 této xxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxx oficiální devizové xxxxxxx členských xxxxx,

- xxxxxxxxxx plynulé fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Podle x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3.1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx devizových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Podle xxxxxx 105 odstavec 5 xxxx xxxxxxx ESÚB xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx týkají dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x stability finančního xxxxxxx.

Xx. 4

Poradní xxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx 105 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx:

(x) XXX xx xxxxxxxxxxxx:

- xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti;

- xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx postupem xxxxx článku 42;

(x) XXX xxxx předkládat xxxxxxxxxx příslušným orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxx národním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1. X xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxxxx statistické informace xx příslušných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

5.2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1. uskutečňují xxxxx možno národní xxxxxxxx xxxxx.

5.3. Xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXX sbližování xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx postupem xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podávat xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx se úkolů xxxxxxxxx ESÚB, rozhodne XXX, jak xx XXXX zastupován.

6.2. XXX x s xxxxx xxxxxxxxx x národní xxxxxxxx banky se xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.3. Xxxxxx 6.1 a 6.2 není xxxxxx xxxxxx 111 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx, xxx XXX, xxx národní xxxxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokyny od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx EÚB x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 8

Všeobecná xxxxxx

XXXX xx řízen xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx pravomocemi.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx banka

9.1. XXX, xxxxx má podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx movitý x xxxxxxxx majetek x vystupovat xxxx xxxxxx.

9.2. XXX zajišťuje, xxx úkoly svěřené XXXX xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle článků 12.1. x 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx xxxx orgány XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxx XXX

10.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx XXX xxxxxx xx členů Xxxxxx ředitelů XXX x z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních bank.

10.2. X výhradou článku 10.3. xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX. Odchylně xx xxxxxx pravidla může xxxxxxx řád xxxxxxx x článku 12.3. xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx XXX mohou xxxxxxxx prostřednictvím telefonické xxxxxxxxxx. Jednací xxx xxxx xxxxxxx, že xxxx Rady XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx xx sebe xxxxxxxx náhradníka.

S výhradou xxxxxx 10.3. x 11.3. xx xxxxx xxxx Xxxx EÚB xxxxx hlas. Nestanoví-li xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxx většinou. Při xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx předsedy. Xxxx XXX je xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jejích xxxxx.

Xxxx-xx Xxxx EÚB xxxxxxx xx usnášet, xxxx xxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx kvorum.

10.3. Při xxxxxxxxxxx podle článků 28, 29, 30, 32, 33 x 51, xxxx hlasy x Xxxx XXX xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Hlasy xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x guvernérů xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odevzdání xxxx xxxxxxxx hlasu.

10.4. Jednání xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Xxxx EÚB xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10.5. Xxxx XXX xxxxxx alespoň desetkrát xx xxx.

Xx. 11

Výbor xxxxxxxx

11.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (a) této xxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pracovního úvazku. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolání, xx xxxxxxxxx nebo nevýdělečně, xxxxx xx Rada XXX neudělí xxxxxxx.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) xxxx smlouvy xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hlav xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx doporučení Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxx x bankovních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx funkční období xx osmileté. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11.3. Podmínky zaměstnání xxxxx Xxxxxx ředitelů, xxxxxxx jejich platy, xxxxxxx x xxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x EÚB a xxxxxxx xx Rada XXX xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx tří xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Radou. Xxxxxxx Výboru ředitelů xxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

11.4. Xxxxxxxxx-xx xxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx prohřešku, xxxx být xx xxxxxx Xxxx EÚB xxxx Výboru xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx odvolán.

11.5. Xxxxx xxxxxx přítomný xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx x za tím xxxxxx xx xxxxx xxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx hlasů. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx předsedy. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3.

11.6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chod EÚB.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 11.2.

Čl. 12

Xxxxx xxxxxx x rozhodovacími xxxxxxxxxxx

12.1. Xxxx XXX xxxxxxx hlavní xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svěřených XXXX xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX formuluje xxxxxxx politiku Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx střednědobých xxxxxxxx xxxx, klíčových xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx směry x rozhodnutími xxxxxxxx Xxxxx EÚB. Výbor xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám. Xxxxx xxxxx být xx Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx EÚB, xx-xx to xxxxx x přiměřené, xx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx XXXX.

12.2. Výbor xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání Xxxx XXX.

12.3. Rada XXX xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx orgánů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12.4. Rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx 4.

12.5. Xxxx XXX přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 6.

Xx. 13

Xxxxxxxxx

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxxx xxxxxxxx.

13.2. Xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 39, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx jmenovaný xxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xx. 14

Národní xxxxxxxx xxxxx

14.1. Xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ustavení XXXX, aby jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx smlouvou x x xxxxx statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx let.

Guvernér může xxx x funkce xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx pochybení. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx XXX může x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věc Soudnímu xxxxx. Xxxxxx žaloby xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx xxx xx zveřejnění či xxxxxxxx žalobci, případně, xxxxx se xxx xxxxxxx, ode xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14.3. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxx součástí XXXX x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX. Xxxx XXX činí xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxx x xxxxxx XXX, x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.

14.4. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxx vykonávat x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxx statutu, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx dvoutřetinovou většinou xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxx úkoly xxxxxxxx xx cílů a xxxxx XXXX. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XXXX.

Xx. 15

Xxxxxxxxx podávat xxxxxx

15.1. XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

15.3. Xxxxx článku 113 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx XXXX x x měnové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx rok.

15.4. Xxxxxx x xxxxxx uvedené x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx článku 106 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy má Xxxx XXX xxxxxxx xxxxx povolovat vydávání xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx. XXX x xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx bankovky xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jedinými xxxxxxxxxx, které mají xxxxxx xxxxxxxxx platidla xx Xxxxxxxxxxxx.

XXX respektuje, xxxxx xx je xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx IV

Měnově xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Účty x XXX x xxxxxxxxx ústředních bank

EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou x xxxxx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jiným xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx pohledávek.

Čl. 18

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx operace

18.1. Xxx dosažení cílů XXXX x uskutečňování xxxx xxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou:

- operovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x měnách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxx x rámci promptních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výpůjčních nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18.2. XXX xxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx ústřední xxxxx, xxxxxx zásad pro xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx jsou připraveny xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Xxxxxxxxx xxxxxxx

19.1. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxx XXX xxxxxxxxx na xxxxxxxxx institucích zřízených x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x cíli měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx u EÚB x x národních xxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxx XX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je XXX xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx srovnatelným xxxxxxx.

19.2. X provedení xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx základ pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx nástroje xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxx xxxx považovat xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx 2.

Zakládají-li xxxxxxxx xxxxxxxx závazky pro xxxxx strany, stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 rozsah xxxxxx nástrojů.

Čl. 21

Xxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx

21.1. Xxxxx xxxxxx 101 xxxx smlouvy je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnými xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

21.2. XXX x xxxxxxx ústřední banky xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 21.1. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucemi.

Čl. 22

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

XXX a národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX může xxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxxxx a platebních xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x třetími xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX a xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xx vhodné, x xxxxxxxxxxxxx organizacemi;

- nabývat x xxxxxxxx promptně x xxxxxxxxxxx devizová xxxxxx všech xxxx x xxxxx kovy; xxxxx „devizové xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x kterékoli xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

- držet a xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx ve xxxxxx x třetím xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zápůjčních x výpůjčních xxxxxxx.

Xx. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx mohou XXX x xxxxxxx ústřední xxxxx provádět xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxx

Xx. 25

Xxxxxx

25.1. XXX xxxx x xxxxxxx iniciativy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, Komisi x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, týkající xx aplikace právních xxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

25.2. V xxxxxxx x rozhodnutími Xxxx xxxxx článku 105 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pojišťovacích xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

26.1. Finanční xxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1. ledna x xxxxx 31. xxxxxxxx.

26.2. Xxxxx uzávěrku XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xx schvalována Xxxxx XXX x poté xxxxxxxxxx.

26.3. Xxx analytické x operativní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

26.4. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x operacích provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 27

Xxxxxx účtů

27.1. Xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externími xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx XXX, a xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat všechny xxxxxx xxxxx x xxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Xxxxxxx EÚB xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 99 x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

28.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 29.

28.3. Xxxx EÚB určí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28.4. X xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx upsaném kapitálu XXX převáděny, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx článku 29 převedou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx podílů odpovídalo xxxxxxxxx klíči. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx.

Xx. 29

Klíč xxx xxxxxxxxx kapitálu

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx podle xxxxxx 123 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kapitálu XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podíl, který xx xxxxx xxxxxx:

- 50% podílu příslušného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustavení XXXX;

- 50% xxxxxx příslušného xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx posledních xxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nejbližší xxxxxxx 0,05 xxxxxxx.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxx xxxxx článku 42.

29.3. Xxxxxx podíly, přidělené xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám, xxxxx xx xxxxxxxx XXXX každých xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

29.4. Xxxx EÚB xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 30

Xxxxxx xxxxxxxx rezerv na XXX

30.1. Xxxx xx xxx byl xxxxxx xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX měnové rezervy x xxxxxx xxxxxx xxx v měnách xxxxxxxxx xxxxx v XXX, v rezervních xxxxxxxx x Mezinárodního xxxxxxxx fondu x xx zvláštních právech xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rovnající xx 50 xxxxxxxxx XXX. Xxxx XXX xxxxxxxx x části, xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx poskytovaných x pozdějších termínech.

EÚB xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ni byly xxxxxxxxx x využívat xx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určí v xxxxxx x jejich xxxxxxx xx upsaném xxxxxxxx XXX.

30.3. Rada XXX xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohledávku xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx XXX rozhoduje x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxx 30.1. xxxxx xxx XXX předloženy xxxxx článku 30.2. x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx článku 42.

30.5. XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

30.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 31

Měnové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank

31.1. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 23.

31.2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbylými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx převodech xxxxx xxxxxx 30 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx použitelnými xxxxxxxxxx aktivy, překračující xxxxxx stanovenou v xxxxx xxxxx xxxxxx 31.3, xxxxxxxxx schválení XXX, aby byl xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a měnovou xxxxxxxxx Společenství.

31.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx x cílem usnadnit xxxx operace.

Čl. 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx politiky XXXX (dále xxx „xxxxxx příjmy“) xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32.2. X xxxxxxxx článku 32.3. xx xxxxxx měnového xxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oběhu x depozitních xxxxxxx x vkladů úvěrových xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx národními ústředními xxxxxxx vedena xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxx XXX.

32.3. Jestliže xxxxx xxxxxx Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx struktura xxxxxxx národních ústředních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 32.2., xxxx Xxxx EÚB xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx 32.2. byl po xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx metody.

32.4. Xxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x částku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx vklady xxxxx xxxxxx 19.

Rada EÚB xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxx ústředním bankám xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x operací xxxxxx xxxxxxxx, prováděných xx xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakou Xxxx XXX xxxxxxxx xx vhodnou; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx rozdělí xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

32.7. Xxxx XXX xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx XXX

33.1. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx:

(x) částka, xxxxxx xxxx Xxxx XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20% xxxxxxx xxxxx, se převede xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 100% xxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx čistý xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v poměru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

33.2. Xxxxxxxxx-xx EÚB xxxxxx, xxxx ji xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rezervního xxxxx x xx-xx to xxxxxxxx, xx rozhodnutí Xxxxx EÚB z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku poměrně, xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32.5.

Xxxxxxxx VII

Všeobecná xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx xxxx

34.1. Xxxxx článku 110 xxxx smlouvy XXX

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.1. xxxxx xxx, x xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x případech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxx 42;

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

- dává xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska.

34.2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx všech xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x stanoviska xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx ve všech xxxxx částech xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Xxxxxx 253 x 256 této xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx EÚB. XXX může rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

34.3. X xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Xxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxxxxx

35.1. Xxxxxx nebo opomenutí XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx. XXX může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

35.2. Xxxxx mezi XXX xx xxxxx xxxxxx x jejími xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je dána xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

35.3. XXX podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 288 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35.4. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxx.

35.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dvoru xxxx Rada XXX.

35.6. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx vyplývají x xxxxxx statutu. Xx-xx XXX za xx, xx xxxxxxx ústřední xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx ústřední bance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx, může XXX předat xxx Xxxxxxxx dvoru.

Čl. 36

Personál

36.1. Xxxx EÚB xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx EÚB.

36.2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Sídlo

Do xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx států na xxxxxx hlav států xx xxxxxxxx vlád xxxxxxxx o sídle XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx tajemství

38.1. Xxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx povinni, x to i xx skončení xxxxx xxxxxx, neprozrazovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím.

38.2. Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x údajům, na xxx xx vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podléhají xxxxx předpisům.

Čl. 39

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetím xxxxxxx prezident xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx byli náležitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EÚB.

Čl. 40

Xxxxxx x xxxxxxx

XXX xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx x imunity, xxxxxxxx x plnění svých xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Protokolu x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx VIII

Změny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) x 36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Radou xxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx EÚB x po konzultaci x Xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x EÚB. X obou případech xx požaduje souhlas Xxxxxxxxxx parlamentu.

41.2. Doporučení xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Rady XXX.

Xx. 42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 107 odstavec 6 této xxxxxxx xxxxxxx Xxxx okamžitě xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x EÚB, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43.1. Výjimka xxxxxxx x xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx způsobuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 122 odstavec 1 xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx pravomoci v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx.

43.3. X xxxxxxx s xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 x 50 xxxxxx statutu xxx xxxxxx „členské xxxxx“ rozumí „členské xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Xxx xxxxxx „xxxxxxx ústřední xxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Xxx pojmem „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx x xxxxxxxx 10.3 x 33.1 i „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx výjimka.“

43.6. Pod xxxxxx „xxxxxx kapitál XXX“ v článcích 10.3 x 30.2 xx xxxxxx „xxxxxxx XXX xxxxxx ústředními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které neplatí xxxxxxx.“

Xx. 44

Přechodné xxxxx XXX

XXX převezme xx xxxxx EMI, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přípravách xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 122 této smlouvy.

Čl. 45

Xxxxxxxxx rada XXX

45.1. Xxxx by tím xxx xxxxxx článek 107 odstavec 3 xxxx smlouvy, xxxxxx xx Generální xxxx xxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45.2. Generální xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a viceprezidenta XXX a z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx xxx hlasovacího xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 47 tohoto xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

46.1. Xxxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předsedá Generální xxxx XXX.

46.2. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

46.4. Xxxxxxxx od xxxxxx 12.3 přijme Xxxxxxxxx xxxx svůj jednací xxx.

46.5. Sekretariát Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

47.1. Xxxxxxxxx rada

- xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x článcích 4 x 25.1.

47.2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x článku 5;

- xxxxxxxx zpráv o xxxxxxxx EÚB, xxx xx xxxxxxx v xxxxxx 15;

- xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx článku 26.4;

- xxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxx článku 29.4;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx XXX podle xxxxxx 36.

47.3. Generální xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nezbytným xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursů xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx, vůči xxxxx xxxx jednotné xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx.

47.4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx EÚB x xxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 48

Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxx 29.1. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělen vážený xxxxx xxxxx klíče xxx xxxxxxxxx kapitálu XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxx 28.3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxx XXX x alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodne, xx minimální xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxxxx náklady XXX.

Xx. 49

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxxxxx výjimka, xxxxxx svůj xxxxxx xxxxx xxxxxxxx EÚB x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členských států, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, x xxxxxxx xx EÚB měnové xxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyjádřených v XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu, xxxxx xxx byly xxxxxxxxx xx EÚB v xxxxxxx x xxxxxxx 30.1, xxxxxxxxxxxx vyjadřujícím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bankou x počtem xxxxxx xxx splacených ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami.

49.2. Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxx 49.1, xxxxxxx xxxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxx, xxxxx xxxx rovny xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, která xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxx x xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxxx zrušení výjimky. Xxxxxx, kterou se xx přispívat, bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměr xxxx počtem podílů xxxxxxxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx jmenování xxxxx Výboru xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx ředitelů XXX xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, místopředseda a xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady XXX. Xxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx xx jmenován xx xxx let. Xxxxxxxx xx článku 11.2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx x od xxxx xx osmi let. Xxxxxxxx jmenování xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxx ředitelů xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx v žádném xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx čtyři.

Čl. 51

Xxxxxxx x xxxxxx 32

51.1. Xxxxxxxx-xx Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx za xxxxxxxx xxxxxxxx změny v xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx příjmu, xxxxx xx být rozdělena xxxxx xxxxxx 32, xx sníží x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x xxxxx xx xxxx x každém xxxxxxxxx finančním roce xxxxxxxx alespoň o 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. se použije xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 52

Xxxxx bankovek v xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiní Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bankovky denominované x měnách s xxxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 53

Použitelnost přechodných xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 xx 48 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X XXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx x xxxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ( dále xxx „XXX“) se xxxxxx xxxxx článku 117 této xxxxxxx; xxxx xxx xxxxx x xxxxxx svou xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Členy EMI xxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx („národní xxxxxxxx xxxxx“). Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx měnový Xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, tak Xxxxxxxx xxxx pro měnovou xxxxxxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xxxxxx a pasiva XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX.

Xx. 2

Xxxx XXX

Xxxxx XXX je xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx cenovou xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx etapě,

- xxxxxxxx xx xxxxx XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. XXX xxxx úkoly x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx byla xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxx politiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. XXX jedná x xxxxxxx x xxxx x zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x cílem zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx,

- sleduje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (EMS),

- xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních institucí x trhů,

- xxxxxxx xxxxx XXXX, zejména xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému XXX;

XXX xxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx předběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

4.2. Xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 XXX xxxxxxx normativní, organizační x xxxxxxxxxx rámec xxxxxxxx xxx XXXX x plnění jeho xxxxx xx xxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx soutěží. Xxxxx xxxxx Rada EMI xxxxxxxx x rozhodnutí XXX k xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx 109x odstavec 3 této xxxxxxx xx XXX xx xxxx zejména:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx, je-li xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a rozšiřování xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx jeho působnosti,

- xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx ESÚB,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx,

- xxxxxxxx na xxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Xxxxxxx xxxxxx

5.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx může rada XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podávat xxxxxxxxxx x celkové orientaci xxxxxx x kursové xxxxxxxx, xxxxx x x opatřením x xxx souvisejícím, zaváděným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Může předkládat xxxxxx x Radě xxxxxxxxxx xxxx doporučení x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx EMS.

5.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx měnové politiky.

5.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x EMI xxxxx xxxxxxxxxx akt Společenství x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X mezích x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx x EMI, xxxxx členských států xxxxxxxxxx s EMI xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zejména x xx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxx XXX rozhodnout, xx xxx stanoviska x xxxxxxxxxx zveřejní.

Čl. 6

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

6.1. XXX:

- činí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx x měnách Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx vyrovnání sald xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1979 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx měnového xxxxxxx (xxxx xxx „ dohoda EMS“) x xxxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx změn;

- xxxx xxxxx podle xxxxxx 11 nařízení (XXX) 1969/88 Xxxx xx xxx 24. xxxxxx 1988, o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx bilancí xxxxxxxxx xxxxx.

6.2. XXX xxxx xxxxxxxx od národních xxxxxxxxxx bank xxxxxx xxxxxxx x proti xxxxxxxxx aktivům xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX. Xxxx ECU mohou xxx xxxxxxxxx EMI x národními ústředními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX. EMI xxxxx administrativní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „jiného xxxxxxxx“ XXX a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx XXX získány, xxxxxx xxxx používány xxxxxx xxxxxxxx.

6.4. EMI je xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rezerv xxxxxx xx xxxx národní xxxxxxxx xxxxx deponující xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX. Tato xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx neohrožovaly xxxxxxx x xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxx xxxxx EMI x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových kursů XXX.

Xx. 7

Jiné úkoly

7.1. XXX xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx o xxxxx příprav xx xxxxx etapu. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zejména přizpůsobování xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxx XXXX.

7.2. Xx základě rozhodnutí Xxxx xxxxx x xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx XXX plnit xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 8

Nezávislost

Členové rady XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx svých xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx XXX xxx výkonu xxxxx pravomocí a xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx, svěřených xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nebude xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x ovlivňování xxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxx

9.1. Podle článku 117 odstavec 1 xxxx smlouvy je XXX řízen x xxxxxxxxx Radou XXX.

9.2. Xxxx EMI se xxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Nemůže-li xx guvernér národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

9.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx Výboru xxxxxxxxx xxxx Rady XXX x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxxxxx xx vybírán x osobností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a bankovních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx tří xxx.

9.4. Xxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ať xxxxxxxxx nebo nevýdělečně, xxxxx xx Xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX a xxxxxxxx xxx;

- xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx;

- odpovídá za xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9.6. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx a jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xx Xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Radou XXX x xx xxx členů xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxx xxxxxxxx.

9.7. Nesplňuje-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xx xxxxxx Xxxx XXX Soudním dvorem xxxxxxx.

9.8. Xxxx EMI xxxxxx xxxxxxx řád XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Xxxx XXX x postup xxx xxxxxxxxx

10.1. Xxxx XXX zasedá alespoň xxxxxxxxx xxxxx. Jednání xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10.2. Xxxxx člen Xxxx XXX xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

10.3. Rada XXX rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxxx xxxxx.

10.4. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx s články 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5.1 x 5.2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 a xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetin xxxxx Xxxx XXX.

Xx. 11

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Předseda Xxxx x xxxx Komise xx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx EMI je xxxx xx xxxxxxxx Xxxx, projednává-li Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx XXX.

11.3. X xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxx, xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxx a xxxxxxxx situaci xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx s roční xxxxxx xxxxxxxxx XXX xx předkládají Evropskému xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx x také Xxxxxxxx radě. Xxxxxxxxx XXX xxxx být xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx x XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx xxxxx roku 1992 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x sídle XXX.

Xx. 14

Xxxxxx subjektivita

EMI, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy právní xxxxxxxxxxxx, má x xxxxxx x členských xxxxx xxxxxxxx způsobilost x právům x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxx může nabývat x zcizovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxx.

Xx. 15

Právní xxxx

15.1. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX:

- xxxxxxx stanoviska;

- xxxxxx doporučení;

- určuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx.

15.2. Xxxxxxxxxx x doporučení EMI xxxxxx závazná.

15.3. Xxxx XXX xxxx určovat xxxxx stanovící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x xxxx, xxx XXXX xx třetí xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx EMI nejsou xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX.

15.4. Xxxx by tím xxx xxxxxx xxxxxx 3.1., xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxx xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16.1. XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Objem xxxxxxxxxx XXX určí Xxxx XXX xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při plnění xxxxx XXX.

16.2. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx podle xxxxxx 16.1. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 29.1. xxxxxxx ESÚB x splaceny xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxx Xxxxx kvalifikovanou většinou xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 této xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, x xxxx xx příspěvky xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx účty x kontrola xxxx

17.1. Xxxxxxxxxx rok EMI xxxxxx 1. ledna x xxxxx 31. xxxxxxxx.

17.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxx rozpočet.

17.3 Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX. Xxxxx uzávěrku xxxxxxx Rada XXX x poté xx xxxxxxxx.

17.4. Roční uzávěrku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXX. Auditoři jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účetních knih x účtů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxx efektivnosti xxxxxx EMI.

17.5. Přebytek XXX xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, kterou xxxx Xxxx XXX, xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx XXX;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx EMI ztrátu, xxxx xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx EMI. Xxxxxxxxx xxxxxx xx uhradí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

Xx. 18

Personál

18.1. Rada XXX stanoví pracovní xxxxxxxx personálu EMI.

18.2. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory xxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 19

Soudní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19.1. Akty x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě. XXX xxxx podat xxxxxx x případech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

19.2. Xxxxx mezi XXX xx jedné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx osobou xx xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx soudy jednotlivých xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

19.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 xxxx smlouvy.

19.4. Xxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx jménem XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx dvoru xxxx Xxxx XXX.

Xx. 20

Mlčenlivost

20.1. Xxxxxxx rady EMI x xxxxxxxx XXX xxxx povinni, x xx x xx xxxxxxxx xxxxx funkcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx služebním xxxxxxxxxx.

20.2. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx vztahují předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podléhají xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Výsady x xxxxxxx

21.1. XXX požívá xx xxxxx členských xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, potřebné x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených x Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, připojeném xx Smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a xxxxxxx Komisi Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. EMI xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo podpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx jménem XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx XXX

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx XXX. Všechna xxxxxx x pasiva XXX potom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx EÚB. XXX xxxxx EMI xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx započetí xxxxx xxxxx.

23.2. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xx xxxx zlata x xxxxxxxxxx dolarů, stanovený x xxxxxx 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx první den xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6.1, xxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

23.4. Xxxxx xxxxxx EMI xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxxx.

23.5. Xxxxxxxxxx výnos xxxxx xxxxxx 23.4. xx rozdělí národním xxxxxxxxx bankám v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

23.6. Rada XXX xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx k použití xxxxxx 23.4. x 23.5. Xx xxxxxxxx XXX xx prezident XXX xxxx xxxxx xxxxx.

20.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 104 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx hodnoty

Doporučované xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 101 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxx:

- 3 % pro xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenách;

- 60 % pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

X xxxxxx 104 xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx:

- „veřejný“ xxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxx, tj. x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx definovány x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „schodek“ xxxxxxx čistou xxxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx makroekonomických xxxx;

- „ xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxx dluhů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, konsolidovaných xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x první xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sektoru, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Členské státy xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy Xxxxxx x xxxxx plánovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x úrovních xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Poskytování xxxxxxxxxxxxx údajů

Statistické xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, budou xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

PROTOKOL

O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE X XXXXXX 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1, kterými se xxxx Společenství řídit xxx rozhodování o xxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Evropského společenství:

Čl. 1

Xxxxxx stabilita

Kritérium cenové xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 první xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx inflace, xxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx šetřením, xxxxx nepřekračuje x xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x národních definicích.

Čl. 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 104 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy x xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx v mechanismu xxxxxxxx xxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx dodržoval xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx napětí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x tomto xxxxxx nedevalvoval xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxx xxxx měně xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 109x xxxxxxxx 1 xxxxxx odrážka xxxx xxxxxxx znamená, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx úrokovou xxxxx těch - xxxxxxxxx tří - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx sazby xx zjišťují xx xxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Čl. 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o kritériích xxxxxxxxxxx

Xxxx vydá xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, XXX či EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxxxx xxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Protokol.

22.

XXXXXXXX

X DÁNSKU

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Dánska,

se xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx. 14 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxx banky xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx částí xxxxxxxxxx Dánska, xxxxx xxxxxx částí Společenství.

23.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx mít prospěch x bezúročného xxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platným xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Portugalsko xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx režim.

24.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X MĚNOVÉ XXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

prohlašují xxxxxxxx xxxxxx smluvních ustanovení x hospodářské a xxxxxx unii nezvratný xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx vstoupilo xxxxxx do třetí xxxxx, x proto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx konce xxxx 1997 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx začátku xxxxx xxxxx, urychlí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx etapy xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 x xxx XXX x XXXX mohly zahájit xx tohoto xxxx x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX USTANOVENÍCH XXXXXXXXXX XX SPOJENÉHO XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx království xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxx zvláštního xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx uspokojovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 odstavec 2 xxxx smlouvy.

Pokud Xxxxxxx království xxxxxxxx Xxxx, xx xx x úmyslu xxxxxx xx třetí etapy, xxxx vázáno xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1998.

2. Xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxx xxx xxxxxx, xx Spojené xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xx nemá x xxxxxx přejít xx xxxxx xxxxx.

3. Spojené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 druhá xxxxxxx x v xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx.

5. Xxxxxx 4 odstavec 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 a 11, 105 xxxxxxxx 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 a 2x a 111 xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkazy xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy v xxxxxx ustanoveních se xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Bank xx Xxxxxxx.

6. Xxxxxx 116 xxxxxxxx 4 x 119 a 120 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojené xxxxxxxxxx. Xxxxxx 114 odstavec 4 a 124 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx o xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Spojeného království xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x akty Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx se x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 písm.b x 111 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx.

8. Články 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 x 52 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx článcích xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx členské xxxxx xx netýkají Xxxxxxxxx království a xxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx Xxxx of Xxxxxxx. Odkazy x xxxxxxxx 10.3 x 30.2 Statutu na „xxxxxx xxxxxxx XXX“ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx upsaný Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxx 44 až 48 Xxxxxxx xxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx platí výjimka x xxxxxxxxxxxxx změnami:

(a) Xxxxxx x xxxxxx 44 na xxxxx XXX x EMI xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx x důsledku rozhodnutí Xxxxxxxxx království xxxxxxxx xx této xxxxx.

(x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 XXX xxxxxxxxx xxxx xxx přípravě rozhodnutí xxxxx xxxx 10 xxxx. (a) a (x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se týká Xxxxxxxxx království a xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(x) Xxxx xx England xxxxxx xxxx upsaný xxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx ústřední banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí výjimka.

10. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxx případě:

(a) Spojené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do třetí xxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 této smlouvy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(x) Bank xx England xxxxxx xxxx xxxxxx kapitál, xxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výjimka xxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 123 xxxxxxxx 5 této smlouvy xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přejít xx třetí xxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxxx království podle xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx 3 až 9 xxxxxxxx účinnosti.

11. Xxxx xx byly xxxxxxx xxxxxx 101 x 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x článek 21.1 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si může xxxxxxx xxx „Ways xxx Means“ u Xxxx of Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx království xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

26.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX USTANOVENÍCH XXXXXXXXXX SE XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x současné xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx Dánska xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Dánska xx třetí etapy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypsání xxxxxxxxx x Xxxxxx

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Dánská vláda xxxxxx Radě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx článku 121 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx.

2. Xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx se xxxxxxxxx xxxxx etapy. Xxxxxxx způsobí, že xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ESÚB xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Dánsko.

3. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx zahrnuto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 121 odstavec 3 xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx.

4. Xxxxxxx může xxx zrušena xxxxxxxx xxxxx článku 122 xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx se přestanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx výsadu xxxxxx emise ve xxxxx zámořských územích xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx určovat xxxxxxxx XXX franku.

28.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ekonomický x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx x solidaritu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je mezi xxxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxx x článku 3,

připomínajíce, xx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxx XIV, x ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxxx xxx upevňování x xxxxx rozvíjení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993,

prohlašujíce xxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přispěje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx společenství xx x xxxxxx 1987 - 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států,

berouce xx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka půjčuje xxxxx a xxxxx xx zvyšující xxxxxx xx prospěchu chudších xxxxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx větší xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx fondů,

berouce na xxxxxx přání xxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx brát xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx potvrzují, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx životně xxxxxxxx xxx plný xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, a podtrhují xxxxxx xxxxxxxx ekonomické x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že strukturální xxxxx xx měly xxxxxx hrát značnou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti,

opět xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nadále xxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x vyjadřují xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxx banky, jakmile xx xxxx xxx xxx účel xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx potřebu důkladně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx strukturálních fondů x xxxx 1992 x xxxxxxx přezkoumat xxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx velikost xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Společenství x xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx soudržnosti,

souhlasí, xx xxxxxxx Xxxxx solidarity xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx sítí v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 104,

xxxxxxxxx xxxx úmysl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x programy x projekty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtových výdajů x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech,

uznávají xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxx v dosahování xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ochotu xxxxxxxx xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx záměr xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx využití x xxxxxxxx xxxx prosperujících xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx prvky existující x nynějším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Smlouvě x zřízení Evropského xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X POSKYTOVÁNÍ XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ UNIE

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx podle xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsanou 4. xxxxxxxxx 1950 x Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovat, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx podle xxxxxx 49 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx o členství x Unii, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx 309 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto zásad xxxxxxxx státem;

s xxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx občan Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství;

u vědomí, xx Smlouva o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxxx na to, xx otázka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x vydávání x 13. prosince 1957 x Xxxxxx xx xxx 27. září 1996 o xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii;

přejíce xx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx účelům, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx respektuje xxxx x xxxx Úmluvy x postavení xxxxxxxxx x 28. xxxxxxxx 1951;

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství,

Jediný xxxxxx

Xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx základních práv x svobod x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy navzájem xxx xxxxxxx právní x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zemi původu. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx případech:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jehož příslušníkem xx xxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx článku 15 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx podle článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x Xxxx x něm xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušníkem xx žadatel, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxx bude Xxxx xxxxxxxxxx informována; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a proporcionality, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důsledné xxxxxxxxx všemi xxxxxx;

xxxxxxx xx zajistit, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x 25. xxxxx 1993 mezi Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, xx závěry xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 16. xxxxx 1992 v Xxxxxxxxxxx x celkovým přístupem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx 11. x 12. xxxxxxxx 1992 se bude xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Při výkonu xxxx xxxxxxxxx pravomocí xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Smlouvy, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx institucemi. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxx národním právem x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx článek 6 xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx „Unie xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx pro dosahování xxxxx cílů a xxxxxxxxx xxxxx politik“.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřené Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx 5 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Společenství. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx cílů xxxxxxxxxxx Smlouvou. Umožňuje, xxxxxxxx-xx xx okolnosti, xxxxxxx Společenství v xxxxxx xxxx pravomocí xxxxxxxx, x xxxxxx xx omezit nebo xxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx být xxxxxxxxxx, xx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx dosáhnout Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údaji.

5. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx splnit xxx xxxxxxx xxxxxx subsidiarity: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mohou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, by se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx Společenství by xxxx x xxxxxxx x požadavky Xxxxxxx (xxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- činnost xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx přinesla ve xxxxxxxx x činností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx má xxx co nejjednodušší, xxxxxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx podmínek xx xx xxxxxxxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxx xxxx podrobnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx, xxxxx má xxx dosaženo, ponechávají xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národnímu rozhodování, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x dodržením xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx měla věnovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x fungování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx respektování práva Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xx vhodné, a x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Kde xxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx k nečinnosti Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx členských xxxxxxx, xxx se ve xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx článku 10 Smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx a xxxxxxx xx jakýchkoli opatření, xxxxx by mohla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

9. Xxxxxx, aniž xx bylo dotčeno xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx:

- x xxxxxxxx případů xxxxxxxx naléhavosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx navrhne x xxxxxxxxxx konzultační xxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx subsidiarity; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx bude nezbytné. Xxxxxxxxxxx činnosti Společenství xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx vysvětlení;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx administrativní, xxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxxxxx, vlády, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x občany, bylo xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 Smlouvy. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx zašle Výboru xxxxxxx x Hospodářskému x sociálnímu xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 9 xx zprávě x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx 4 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

11. Xxx xxxxxxxx posuzování xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu Xxxxxx x článkem 5 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxx xx třeba xxxxxxx. Xx se xxxx xxx xxxxxxxxx návrhů Xxxxxx, xxx pozměňovacích xxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx k xxxxxx xxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 251 a 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx k xxxxxxx článku 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedení xxxxxx, které Radu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených xx Xxxxxxx.

31.

PROTOKOL

O XXXXXXXX VZTAZÍCH XXXXXXXXX STÁTŮ, POKUD XXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolu na xxxxx xxxxxxxx hranicích,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx překračování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 62 xxxxxxxx 2 xxxxxxx (a) xxxxx IV Xxxxxxx xx nedotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zeměmi, xxxxx respektují xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody.

32.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx s demokratickými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojují ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, vymezeny x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx neovlivňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxx, která xx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

33.

XXXXXXXX

X OCHRANĚ XXXXXX X PÉČI X XX

Xxxxxx smluvní strany,

přejíce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx o xx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Při xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx výzkumu xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státy plně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zvířata; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx členských xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rituály, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx ke smlouvám x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx společenství xxxx x oceli x Xxxxxxxxxx společenství xxx atomovou xxxxxxx

34.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX A IMUNITÁCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 Xxxxxxx x vytvoření xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx připojují x xxxx Xxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 1

Xxxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx vyňaty x xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxx, konfiskace a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativních xxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx nedotknutelné.

čl. 3

Přímé x xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx aktiva, xxxxxx a xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxx.

Xxxxx členských xxxxx xxxxxxx, kde xx xx možné, xxxxxx xxxxxxxx k náhradě xxxx refundaci xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxxxxxx daní, zahrnutých x xxxxxx movitého xx nemovitého majetku, xxxx-xx Společenství xxx xxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství.

Vynětí xx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx veřejně prospěšné xxxxxx.

xx. 4

Cla

Společenství xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx dovozů x xxxxxx xx xxxxxx x předmětů, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účely; xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bezplatně xxxx xx xxxxxx, v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vláda xxxx země pro xx xxxxxxx podmínky.

Společenství xxxx vyňaty xxxx xx všech celních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx x účty XXXX

Xxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx může xxx jakoukoli xxxx x provozní xxxx x xxxxxxxx měně.

Kapitola XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxx sdělení xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podrobena xxxxxxx.

xx. 7

Xxxxxxx-xxxxxx

1. Xxxxxxx-xxxxxx xx formě předepsané xxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx členům x zaměstnancům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pracovníkům xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Ustanovení xx. 6 Xxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx použitelná xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx 6, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx III

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x z místa xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx správním ani xxxxx omezením. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, jaké xxxx xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx xxxx.

xx. 9

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

xx. 10

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požívají x xxxxxxx jeho xxxxxxxx:

x) xx xxxxx jejich xxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tamního xxxxxxxxxx;

x) na xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx vztahuje xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx místo xxxx xxxxxxxx. Imunitu xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx některého xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx IV

Představitelé xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 11

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx experti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx obyčejových xxxxx, xxxxxx a xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx příslušnost požívají xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jednání xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx projevů, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx straně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Společenství x na xxxxxx xxxxx, pravomoci Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sporů xxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx zaměstnanci. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) vynětí - xxxxx xx xxxxx manžely x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nábytek x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx úřadu v xxxxxxxxx zemi, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho skončení, x xx x xxxx případech x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vláda xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nezbytné;

e) právo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx platných xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx i x xxxx xxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx vyvézt x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

xx. 13

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Komise.

Jsou xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

xx. 14

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx aplikaci xxxx z xxxxxx, x majetku x xxxx dědické xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x jiné zaměstnance Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, a xx jak x xxxx svého skutečného xxxxxxxx tak i x zemi svého xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx měli své xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx xxx tom o xxxxx Společenství.

Toto ustanovení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx, xxxxxxx na osobách xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx x jejich xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx náležející xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xx vyjmut x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; na xxxxxx majetek se xxx účely stanovení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx nacházel x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx výkonu povinností xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

xx. 15

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx sociálních dávek xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Společenství.

čl. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx x xx konzultaci xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx úředníků a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zčásti ustanovení xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13 x ust. xxxxxx 14.

Xxxxx, tituly x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx VI

Výsady x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx akreditovaných v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Povinnost xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xxxx Společenství xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx misím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx VII

Všeobecná ustanovení

čl. 18

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zaměstnancům Společenství xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx imunity xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx tento orgán xx to, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

xx. 19

Xxxxxxxx dohoda

Orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx Protokolu spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

xx. 20

Xxxxxxx Komise

Články 12 xx 15 x xxxxxx 18 se xxxxxxx xx členy Xxxxxx.

xx. 21

Soudci, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 až 15 x článek 18 xx xxxxxxx xx soudce, generální xxxxxxxx, (kancléře) x xx pomocné zpravodaje xxxxxxxx dvora, xxxx xx tím xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x generálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Evropská xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx také xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banku, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnance x xx xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Protokolu x Xxxxxxx Banky.

Evropská xxxxxxxxxx banka bude xxxxx vyjmuta z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dávek xxxxxxx xxxxxx, ukládaných při xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxx xxxxx být xxxxxxx x xxxx, xxx xx nachází xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebude důvodem x jakémukoliv složení xxxxx. Konečně, činnost Xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx Xxxxxxxx, nepodléhá xxxx x obratu.