Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

XXXXXXX X EVROPSKÉ XXXX

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx král Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

prezident Xxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx královská Xxxxxx velkovévoda Xxxxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx královna Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Veličenstvo xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ustavením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx si historický xxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vytvořit pevné xxxxxxx budování příští Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, demokracie x úcty x xxxxxxx právům a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základním sociálním xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x Evropské xxxxxxxx chartě podepsané 18. xxxxx 1961 x Turíně x x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx z roku 1989,

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx respektování xxxxxx xxxxxxxx, kultury x tradic,

přejíce xx xxxxxxx demokratický xxxxxxxxx x účinné fungování xxxxxx x umožnit xxx xxx xxxx xxxxx úkoly, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx institucionálním xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx x sblížení xxxxx xxxxxxxx x zřídit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, která x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahrne xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokroku xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rámci xxxxxxxxx xxxx x posílené xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provázen pokrokem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiku, xxxxx x postupně xxxxxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 17, která by xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a pokroku x Xxxxxx x xx světě,

potvrzujíce xxxx xxx xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropy, x xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity,

majíce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx jmenovali xxxxx zplnomocněnci:

(následují xxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx takto:

Xxxxx I

Společná xxxxxxxxxx

Xx. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Smlouva xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx užšího xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx nejotevřeněji a xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx společenstvích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zaváděnými touto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx utvářet mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx národy xxxxxx způsobem, xx xxxxxx se projevuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 2/ex-čl. B

Cíle

Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxx ekonomický x xxxxxxxx pokrok x xxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxx x dosahovat xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nakonec zahrnující x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxx identitu na xxxxxxxxxxx scéně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx postupného xxxxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx společné xxxxxx xxxxx xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx ochranu xxxx a zájmů xxxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx;

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxxxxxxx x vhodnými opatřeními, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx azylu x předcházení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jej, xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxx míry xx xxxxxxxxx revidovat politiky x xxxxx spolupráce, xxxxxxxx xxxxx Smlouvou x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Společenství.

Cílů Xxxx xx dosáhne xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Smlouvou, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xx. 3/xx-xx. X

Xxxxxxxxx x kontinuita

Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx acquis communautaire x xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnějších xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ekonomické x xxxxxxxxx politiky. Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 4/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx podněty xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlavy xxxxx nebo předsedy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx rada xx xxxxxx alespoň dvakrát xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx státu xx xxxxx členského státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Čl. 5/ex-čl. X

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada, Xxxxxx, Xxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxx vykonávají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xx druhé xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx.

Xx. 6/ex-čl. X

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx xx xxxxxxxx xx zásadách xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx členským xxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod, podepsaná x Římě xxx 4. xxxxxxxxx 1950, x která vyplývají x xxxxxxxxx tradic xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx.

4. Xxxx xx zajišťuje xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxx cílů x provádění svých xxxxxxx.

Xx. 7/ex-čl. X.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komise x po souhlase Xxxxxxxxxx parlamentu může Xxxx složená z xxxx států x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 odstavec 1 xx strany členského xxxxx xxxx, xx xxxx vláda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx věci vyjádřila.

2. Xxxx-xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx dotyčný xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxx, budou xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x každém xxxxxxx x nadále závazné.

3. Xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jestliže se xxxxxxx situace, která xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx.

5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx představovat xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx II

Ustanovení pozměňující Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/ex-čl. 9

(neotištěno)

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství xxxx x oceli

Čl. 9/ex-čl. 4

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii

č. 10/xx-xx. X

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx V

Ustanovení o xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 11/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, x xxxxx xxxx jsou:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx zájmy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se zásadami Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, jakož i xx zásadami xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx aktu a xxxx Xxxxxxxx charty, x xx x xx vnějších xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx loajality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x posilování své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xx xxxxx Unie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad.

Čl. 12/xx-xx. X.2

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x článku 11:

- xxxxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx směrů xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky;

- xxxxxxxxxxxx x společných xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx společných xxxx;

- xxxxxxxxxx společných xxxxxxx;

- xxxxxxxxxxx systematické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13/ex-čl. X.3

Xxxxxx x obecné xxxxx

1. Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxx x obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o společných xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezují xxx cíle, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx Unie a xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx pro xxxxxxxx x provádění společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxx je xxxxxxx přijímáním xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Čl. 14/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx akce. Společné xxxx slouží x xxxxxx specifických situací, xxx nichž xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxx xx xxxxxxx. Společné xxxx xxxxxxx své xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx dostane Unie x dispozici x xx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx společné xxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Dokud Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx požádat Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhů, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx předběžné informace xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady.

6. X xxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxx Xxxx nerozhodne, učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx.

7. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx projedná a xxxx usilovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnost.

Čl. 15/ex-čl. X.5

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístup Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tématické xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx politiky byly x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 16/ex-čl. X.6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx x rámci Rady xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejefektivnější xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx. 17/xx-xx. J.7

Bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politika zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx bezpečnosti Xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést ke xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne-li xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, která poskytuje Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Unii při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Unie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xx zřetelem xx xxxxxxx začlenění XXX xx Xxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx státům přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními předpisy.

Politika Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné politiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x respektuje xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx spatřují xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx bezpečnostní a xxxxxxxx xxxxxxxxx vytyčenou x xxxxx xxxxx.

X xxxx, x xxxx xx členské xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx podle xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx nastolování míru.

3. Xxxx využívá XXX x vypracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 13 je xx xxxxxx k XXX xxxx x xxx xx záležitosti, xxx Xxxx xxxxxxx ZEU.

Využívá-li Xxxx XXX k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx členské státy Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx těchto xxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx x xxxxxx XXX přijme xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx a rozhodování XXX.

Xxxxxxxxxx, která mají xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxx přijímána, xxxx xx xxxx dotčeny xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxx xxxx spolupráce xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx neztěžuje.

5. Xx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx posouzena podle xxxxxx 48.

Xx. 18/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x záležitostech společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx postoj Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx konferencích.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx generální xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx je plně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx předsedající xxxxxxx xxxx.

5. Xxxx xxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 19/xx-xx. J.9

Mezinárodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx svou činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx hájí xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx organizacích x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx by xxx xxxxxx odstavec 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích xxxxxxxx xxxxxxxxx tam xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx svůj xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxx funkcí xxxxxxx x xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20/ex-čl. X.10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států

Diplomatická x xxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxx xxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x mezinárodních organizacích xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Radou.

Prohlubují xxxxxxxxxx xxxxxxx informací, vypracováváním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 20 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Čl. 21/xx-xx. J.11

Účast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx konzultuje x Evropským parlamentem xxxxxx aspekty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťuje, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly náležitě xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vývoji xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Unie.

Evropský parlament xxxx interpelovat Radu xxxx xx dávat xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění společné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 22/xx-xx. X.12

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Komise může xxxxx Radě otázky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat Xxxx návrhy.

2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxx xxxx.

Xx. 23/ex-čl. X.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. To, xx xx přítomní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxxxx solidarity se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx s xxxx Xxxx založené na xxxxxxx rozhodnutí nebo xx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx postoj xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx členové Rady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, více xxx jednu xxxxxxx xxxxx vážených xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou:

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijímá jiné xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx strategie;

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné akce xxxx xxxxxxxxxx postoje.

Prohlásí-li xxxx Xxxx, xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zamýšlí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Xxxx se xxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxx 62 xxxxx xxx, odevzdaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx obranný xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 24/xx-xx. J.14

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jedním xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, může Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x pomocí Xxxxxx, xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx uzavírá xxxxxxxxxxx Xxxx na doporučení xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx dohoda xxxxxxxxxx členský xxxx, xxxxx zástupce v Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu; xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provádění dohody.

Tento xxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX.

Čl. 25/ex-čl. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxx xxxxxx článek 207 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek Xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xx xxx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Čl. 26/xx-xx. J.16

Generální xxxxxxxx, Vysoký zmocněnec

Generální xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 27/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx je plně xxxxxxxx do xxxxx x oblasti společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 28/xx-xx. X.18

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx článků 189, 190, 196 až 199, 203, 204, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx x ustanovením xxxxxxxxx xx oblastí xxxxxxxxx x xxxx hlavě.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxxxxx vzniknou x xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx uvedených v xxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopadem x případů, xxx Xxxx jednomyslně rozhodne xxxxx.

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x výdaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx členské státy, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx formální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx, povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplatní xx vztahu x xxxxxxx, xxxxx xxxx x tíži rozpočtu Xxxxxxxxxx společenství.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx

Xxx újmy pravomocím Xxxxxxxxxx společenství si Xxxx xxxxx za xxx poskytovat svým xxxxxxx v prostoru xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx policejní a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx cíle xx dosáhne předcházením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, obchodu x xxxxx, trestných xxxx proti xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx se zbraněmi, xxxxxxx a podvodu, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, celních a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Europolu xxxxx xxxxxx 30 a 32;

- užší spolupráce xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle článku 31 xxxx. a - x a xxxxxx 32;

- harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxx. e, xx-xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 30/xx-xx. X.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Europol

1. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx represivních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, uchovávání, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx osobních xxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výzbroje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx vyhodnocování jednotlivých xxxxxxxxxxxxx technik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx x do xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravu x povzbuzovat koordinaci x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxx podpůrných operativních xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce Europolu;

b) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žádostí xxxxxxx x koordinovat vyšetřování xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx pomáhaly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšetřovateli xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Europolem;

d) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. 31/xx-xx. K.3

Justiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x urychlování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstev x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx v trestním xxxxxx a při xxxxxx rozhodnutí;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx xx xx nutné k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konfliktů xxxx členskými státy;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x drogami;

Xx. 32/xx-xx. K.4

Působení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx stanoví xxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 mohou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xx. 33/xx-xx. K.5

Výhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx se nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x pořádku a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 34/xx-xx. X.6

Xxxxx xxxxxxx

1. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x konzultují x Xxxx xxx, xxx koordinovaly svoje xxxxxxx. X tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Rada xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx formou x vhodnými postupy xxxxxxxxx x xxxx xxxxx spolupráci, sledující xxxx Xxxx. Za xxx účelem může Xxxx z iniciativy xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxx jednomyslně

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx sbližování xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; rámcová xxxxxxxxxx jsou závazná xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxx x prostředků xx ponechává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které doporučí xxxxxxxx státům x xxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx stanovené Xxxxx.

Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx členských státech. Xxxxxxxx k provedení xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Má-li xx Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx členů xxxx xx xxxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx aktů Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

4. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Rada xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 35/ex-čl. X.7

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výkladu úmluv xxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Amsterodamské xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxxx odstavce 2 xxxxxx článku, specifikuje xxxxxx, xx xxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x otázce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, která x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, za xxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx státu může, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx platnosti nebo xxxxxxx aktu uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxx ním xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx otázce.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 či nikoli, xxxxxxxxx Soudu v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 svá stanoviska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci.

5. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

6. Soudní xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx aktu.

7. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx právních xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2, které Rada xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx jedním x xxxxxx členů. Xxxxx xxxx má Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx x výklad a xxxxxxxx úmluv podle xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x.

Čl. 36/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx složený x vysokých xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úlohy xx xxxxx za xxxx:

- podávat xxxxxxxxxx Xxxx na xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx iniciativy;

- přispívat xxx újmy xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29.

2. Komise je xxxx xxxxxxxx do xxxxx x oblastech xxxxxxxxx v této xxxxx.

Xx. 37/xx-xx. X.9

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx postoje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 18 x 19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do této xxxxx.

Xx. 38/ex-čl. K.10

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X dohodách xxxxx xxxxxx 24 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Čl. 39/xx-xx. K.11

Účast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 xxxx. x, x, x Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx, x která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx x xxx něho.

2. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx doporučení. Každý xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Čl. 40/xx-xx. X.12

Xxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxxx užší xxxxxxxxxx, mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxx 43 a 44 xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx, pokud zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) respektuje pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xx Unie xxxxxxxx rozvíjela x xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx též xxxxx, zamýšlí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nekoná. Xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Rady xx váží podle xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx 62 xxxxxxxx hlasů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Každý členský xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Radě x Xxxxxx; Xxxxxx k xxxx předloží Xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovisko, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní úpravy, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx spolupráci xxxxxxxx. Do čtyř xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnese x něm nerozhodnout; x tomto xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx jeho přezkoumání. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxx článku 44.

4. Xxxxxx 29 xx 41 platí xxx užší spolupráci xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 43 x 44 xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Tento článek xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx. 41/xx-xx. X.13

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 až 199, 203, 204, 205 xxxxxxxx 3, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblastí xxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblastí xxxxx xxxx hlavy, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx ustanovení jdou xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Evropských společenství x výjimkou xxxxxxx, xxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x tíži xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx hrubého národního xxxxxxxx, xxxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplatní xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jdou x xxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Čl. 42/xx-xx. X.14

Xxxxxxxxx xx Smlouvy ES

Rada xx xxxx x xxxxxxxxxx Komise xxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29 spadá xxx xxxxx XX Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství, a xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx hlasovací proceduře. Xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svými ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

(xx-xxxxx XXx)

Xxxxxxxxxx x xxxx spolupráci

Čl. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zamýšlejí xxxx sebou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x této smlouvě x Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxx zamýšlená xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xx, xxx podporovala xxxx Xxxx x xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxx zásady uvedených xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx xx pouze xxxx poslední prostředek, xxxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx stanovenými;

d) xxxx xx alespoň xxxxxxx členských xxxxx;

x) xxxxxxxxxx acquis xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených smluv;

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a zájmy xxxxxxxxx xxxxx nepodílejících xx na xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx všem xxxxxxxx státům a xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx spolupráci xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x rozhodnutím xxxxxxx x jejich rámci;

h) xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritérii xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxx v nich xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xx xx xxxxxxxx.

Čl. 44/xx-xx. K.16

Přijímání xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

1. Xxx přijímání xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 43, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy x Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Všichni xxxxxxx Rady se xxxxx zúčastnit xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci. Xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Rady, xxxxx xx stanoven x článku 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x jednomyslnosti xxxxx xxxxx jednomyslnost xxxxxxxxx členů Rady;

2. Xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

Xx. 45/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx užší xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle této xxxxx.

Xxxxx XXXX

(xx-xxxxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/ex-čl. L

Příslušnost Xxxxxxxx dvora XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx hospodářského společenství x xxxxx založit Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Smlouvu x Xxxxxxxxx společenství xxx atomovou energii;

b) xxxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) ustanovení xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx 11 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 40 xxxx smlouvy;

d) xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 až 53.

Čl. 47/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxx v této xxxxxxx xx nedotýká Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxx smluv xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx.

Xx. 48/xx-xx. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx xxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxx, xx nichž xx založena Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, x xx-xx xx xxxxxxxx, x x Xxxxxx xxxxxx stanovisko xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx měly xxx učiněny. X xxxxxxx institucionálních xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx konzultována Xxxxxxxx ústřední xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 49/xx-xx. X

Xxxxxxx x XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1, xxxx požádat x xxxxxxxx v Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx Radě, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se předloží x ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 50/ex-čl. X

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1. Xxxxxx 2 xx 7 x 10 xx 19 Smlouvy x ustanovení xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx v Bruselu xxx 8. dubna 1965, se xxxxx xxxx.

2. Článek 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx III Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, xxxxxxxxxxx x Lucembursku dne 17. xxxxx 1986 x x Xxxxx xxx 28. února 1986, xx xxxxx xxxx.

Xx. 51/xx-xx. X

Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uzavírá

Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Čl. 52/xx-xx. X

Xxxxxxxxxx, xxxxx x platnost

1. Xxxx smlouva bude xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, nestane-li xx xxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signatářský xxxx, xxxxx tak učiní xxxx xxxxxxxx.

Xx. 53/xx-xx. S

Platná xxxxx; xxxxxxx

Xxxx smlouva, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Italské republiky, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opis každé x xxxx ostatních xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx smlouvu.

Na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

X Maastrichtu xxx 7. xxxxx 1992

I.

Protokoly ke xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

1.

XXXXXXXX

x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Evropské xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 2 a xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx zvláštního charakteru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx společné xxxxxx x XXXX xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obrannou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx připojeno xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi Evropskou xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx smlouvě x Evropské unii x xx xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx unie

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx některými členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. xxxxxx 1985 x 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xx navazující xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x spravedlnosti,

přejíce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému jsou xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx, v xxxx xxxx slučitelná x Evropskou unií x xxxxxx Společenství,

přihlížejíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx uvedených xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx; že xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx státům umožnit, xxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, poté xx xxx xxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx shora uvedená xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxx,

xx dohodly xx následujících ustanoveních, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Portugalská xxxxxxxxx, Finská republika x Xxxxxxx království xxxxxxx signatáři Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx navázat xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx protokolu a xxxx označovaných jako Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Výkonný xxxxx

1. Xxx xxx xxxxxx xxxxxx protokolu v xxxxxxxx se xxx xxxx ustanovení xxxxxxxx 2 Schengenský systém, xxxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Od xxxxxx xxx xxxxxxxx Rada xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 1, přijímat xxxxxxxx nutná x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx jednomyslně xxxx xxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje Soudní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx svěřují příslušná xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx nemá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nejsou xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx, považují se xxxxxxxxxx a rozhodnutí, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx VII Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Schengenskému xxxxxxx, xxxx ode xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx x Schengenskému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx před xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy v xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Dánsko pokud xxx o ty xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx V Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx úmluvy xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x ty xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx právním xxxxxxxx xx xxxxx XXX Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, bude xxx Xxxxxx x xxxxxx stejná práva x povinnosti jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx úmluvy.

Článek 4

Xxxxxxx xx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx nejsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázány, xxxxx xxxxxxx požádat, xxx se xx xx vztahovala některá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednomyslnosti xxxxx členů uvedených x xxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Návrhy x xxxxxxxxxx x rozvinutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smluv. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxx 1 a Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dotčených xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx království nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx-xx v xxxxxxx době xxxxxxx, xx xx chtějí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, x xxxx Xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx stávají xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxx xxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1. Xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx shora xxxxxxxxx xxxxx uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx straně xxxxx x Islandem a Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxx xxxxx platí Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začlenění Xxxxxxxxxxxxx sekretariátu xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx nových členských xxxxx

Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Evropské xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx učinily xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx všichni xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v plném xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx systém

1. Xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x Xxxxxxxxx xxxx vládami xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx podepsaná 19. xxxxxx 1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prohlášeními.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxx x přistoupení x xxxxxx z xxxx 1985 a xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxxx), Xxxxxxxxxx x Portugalskem (xxxxxxxxx 25. června 1991 x Xxxxx), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 x Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (podepsáno 28. xxxxx v Xxxxxxx) x Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x prohlášení Xxxxxxxxx xxxxxx ustaveného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1990 x xxxx x provedení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgány, xx xxx Výkonný výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

XXXXXXXX

x xxxxxxx určitých xxxxxxx článku 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Irska,

přihlížejíce x xxxx, xx xxxx Xxxxxxxx královstvím x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Vstupní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx 14 Smlouvy x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx:

x) k xxxxxxx xxxxx na xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právem Společenství, xxxxx x státních xxxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je Xxxxxxx království vázáno; x

x) k xxxxxxxxxx, xxx jiným osobám xxxxxxxx ke xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxxx xxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx-xx se v xxxxx článku Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx mezi Xxxxxxxx královstvím x Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svými xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx práva osob xxxxxxxxx v článku 1(x) tohoto protokolu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx úprava, xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx jako xxx Xxxxxxx království xxx xxx Irsko. Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx této xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xx svých xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx, ve kterých xx xxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxxx xx jejich xxxxx xx Spojeného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo z Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx platí xxx Xxxxx, x to xxx tytéž xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx protokolu.

Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření přijatá x rámci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx takové kontroly xxxxxx x xxxxxxxx.

4.

PROTOKOL

o xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Irska,

přihlížejíce x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsko,

se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx hlavy XX

X výhradou článku 3 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx na přijímání xxxxxxxx Radou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odchylně xx xxxxxx 205 odstavec 2 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx souhlas xxxxx členů Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 1 x x xxxxxxxx článků 3, 4 a 6 nejsou xxxxxxxxxx xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Soudního dvora, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx použitelná xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nedotýkají pravomocí, xxxx x povinností xxxxxx států; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire, ani xxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx království a Xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx království xxxx Xxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx to xxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 205 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2.

X xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata jednomyslně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rady x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx závazné xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přijímání.

2. Xxxxxx-xx xxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 přijato x xxxxxxxxx době x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Irska, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx článek 2.

Článek 4

Xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxx XX

Xxxxxxx království xxxx Irsko xxxxx xxxxxxx xxxx, co Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx opatření xxxxxxxx. X tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 11 xxxxxxxx 3 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx VI Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxxx Radou podle xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx 68.

Článek 7

Xxxxxxxx x. 2

Články 3 a 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x začlenění Schengenského xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xx vázanosti

Irsko xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx nepřeje, aby xx xxxxx protokol xx ně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

5.

PROTOKOL

o postavení Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské rady, xxxxxxx z hlav xxxxx xxxx vlád, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx, přijaté x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářské x měnové xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x k oblasti xxxxxxxxxxxxx x vnitřních xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x Edinburku, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Evropské unie, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Evropské xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 1

Opatření xxxxx xxxxx IV

Dánsko xx v Xxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx 205 odstavce 2 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx dotčených členů Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2. X rozhodnutím Xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx hlavy XX

Xxxxxxxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, opatření xxxxxxx xxxxx této xxxxx, ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uzavřených Společenstvím xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx ustanovení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx acquis communautaire xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Dánsku.

Článek 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Článek 4

Použití xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx členských xxxxx xxxx mít xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX

1. Xx šesti xxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xx Xxxxxx rozhodne, xxx xxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodne-li xx tak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1 Xxxxxxxxx x začlenění Xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxx xxxx Spojenému království x xxxxxxx, xx xx xxxx členské xxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Rozhodne-li xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprovede, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Schengenského xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx, které xxxx dopad na xxxxxx, nebrání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx proto xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxx. Dánsko xxxx xxxxxxx přispívat na xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.

ČÁST III

Článek 7

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xx již nechce xxxxx nebo zčásti xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx rozsahu veškerá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou v xx xxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Evropského společenství xxx atomovou xxxxxxx

7.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx strany

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii a Xxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxx 213 odstavec 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 9 odstavec 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx 126 xxxxxxxx 1 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx x jednoho xxxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x Xxxx, xx xx v xxxxxxxx nového vážení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx většiny, je x tomuto xxx xxxxxxx způsobem přijatelným xxx xxxxxxx členské xxxxx, přičemž se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx kompenzaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhého člena Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx jeden xxx xxxx xxx, xxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx konference zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx přezkoumali xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x fungování xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x určitých xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxx 289 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx 77 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx x xxxxxx 189 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx,

xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z 8. xxxxx 1965, x xxxx xx se xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx budoucích xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x Evropské xxxx x smlouvám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konají x Xxxxxxx. Výbory Evropského xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x Bruselu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského parlamentu x xxxx pracoviště xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxx xx své xxxxx x Bruselu. X měsících xxxxx, xxxxxx x říjnu xx xxxxxxxx Rady xxxxxx x Lucemburku.

c) Xxxxxx xx xxx xxxxx v Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxxxxx x 8. xxxxx 1965 xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxx sídlo v Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x Bruselu.

g) Výbor xxxxxxx má xxx xxxxx v Bruselu.

h) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxx x Lucemburku.

i) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxx xxxxx xx Frankfurtu.

j) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx) xx xxx xxxxx x Xxxxx.

9.

PROTOKOL

o úloze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jednotlivých národních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxxxxxxxx, které xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (zelené a xxxx xxxxx x xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národním parlamentům xxxxxxxxx států.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xx dají xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx členských xxxxx xxxxx zajistit, že xxxxxxx parlamenty xx xxxxx obdrží.

3. Xxxx, xx Xxxxxx dá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na opatření xxxxx hlavy XXX. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx Rady xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx podle xxxxxx 251 nebo xxxxxx 252 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, které xx xxxxxx v xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx záležitosti, xxxx xxxxxxx xxxx XXXXX, xxxxxxxx v Xxxxxx 16.-17. xxxxxxxxx 1989, xxxx xxxxx podněty, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pozornosti, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaslat.

5. XXXXX může xxxxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, který by xxxx mít přímý xxxxx xx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxx XXXXXx podle xxxxxx xxxxxxxx.

6. XXXXX xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx legislativní xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o prostor xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx.

7. Podněty XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepředjímají xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx XX

16.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x Dánsku

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž má Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

PROTOKOL

K XXXXXX 141 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx účely xxxxxxx xxxxxx 141 xxxx xxxxxxx se xxxxxx podle systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před 17. xxxxxxx 1990, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx.

18.

PROTOKOL

O STATUTU XXXXXXXXXX XXXXXXX ÚSTŘEDNÍCH BANK X EVROPSKÉ XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx systému ústředních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xx stanoví xxxxxx [8] Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx XXXX

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxx ústředních bank

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ESÚB) a Xxxxxxxx ústřední banka (XXX) xx ustavují xxxxx xxxxxx [8] xxxx smlouvy, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Podle xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx XXXX skládá x EÚB x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států („národních xxxxxxxxxx bank“). Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxx x xxxxx XXXX

Xx. 2

Xxxx

Xxxxx článku 105 odstavec 1 xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx ESÚB je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx byl xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx hospodářské politiky xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxx. XXXX xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 4 x x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx soutěží, xxxx xx podporována účinná xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Úkoly

3.1. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx:

- xxxxxxxxx x provádět xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx 111 této xxxxxxx,

- xxxxx a xxxxxxxxx oficiální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx plynulé fungování xxxxxxxxxx systémů.

3.2. Podle x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3.1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx ESÚB xxxxxxxx x plynulému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx týkají xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx s xxxxxxx 105 odstavec 4 xxxx xxxxxxx:

(x) EÚB xx xxxxxxxxxxxx:

- ke xxxx návrhům xxxx Xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42;

(x) XXX může předkládat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx nebo národním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1. X xxxxxxxxx xxxxx ESÚB xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx hospodářských xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s orgány Xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1. uskutečňují xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky.

5.3. Xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx řídí shromažďování, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx postupem xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx utajení x xxxxxxxxx vymáhací xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx spolupráce

6.1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXX, jak xx XXXX xxxxxxxxxx.

6.2. XXX x s jejím xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx banky se xxxxx účastnit v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucích.

6.3. Xxxxxx 6.1 a 6.2 xxxx xxxxxx xxxxxx 111 xxxxxxxx 4 xxxx smlouvy.

Kapitola XXX

Xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pravomocí a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jim xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, ani národní xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pokyny od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x ovlivňování xxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx pravomocemi xx národních xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 8

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX xx řízen xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

9.1. EÚB, xxxxx xx podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 této smlouvy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx movitý x nemovitý xxxxxxx x vystupovat xxxx xxxxxx.

9.2. XXX xxxxxxxxx, xxx úkoly xxxxxxx XXXX podle xxxxxx 105 xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxxx smlouvy byly xxxxxxxxxxxxx buď xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx 12.1. x 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx ředitelů.

Čl. 10

Xxxx EÚB

10.1. Xxxxx xxxxxx 112 odstavec 1 této smlouvy xx Xxxx XXX xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank.

10.2. X výhradou xxxxxx 10.3. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady XXX. Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x článku 12.3. xxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx stanoví, xx xxxx Xxxx XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx náhradníka.

S xxxxxxxx xxxxxx 10.3. x 11.3. má xxxxx xxxx Rady XXX xxxxx hlas. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Rada XXX xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy. Rada XXX je schopna xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx členů.

Není-li Xxxx EÚB schopna xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxx ohledu xx kvorum.

10.3. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28, 29, 30, 32, 33 x 51, jsou hlasy x Xxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx váhu.

Rozhodnutí vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx podílníků. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlasu.

10.4. Xxxxxxx xx zasedáních jsou xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx.

10.5. Xxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok.

Čl. 11

Výbor xxxxxxxx

11.1. Xxxxx článku 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (a) xxxx xxxxxxx xx Výbor xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxx dalších xxxxx. Xxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolání, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mu Xxxx XXX neudělí výjimku.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx států xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Rady xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx EÚB x xxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušníci členských xxxxx.

11.3. Podmínky xxxxxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxx x XXX a xxxxxxx je Xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx, skládajícího xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Radou XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx ředitelů xxxxxx xxxxx hlasovat x xxxxxxxxxxxxx uvedených x tomto odstavci.

11.4. Xxxxxxxxx-xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx podmínky požadované xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx dopustil-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx Rady XXX xxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11.5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x za xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, Výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx upřesní jednací xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3.

11.6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx EÚB.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx místo xx Xxxxxx ředitelů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx xxxxxx 11.2.

Xx. 12

Úkoly xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12.1. Rada EÚB xxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx svěřených XXXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX formuluje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cílů, klíčových xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rezerv XXXX x stanoví xxxxxx směry xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx ústředním bankám. Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady EÚB.

Aniž xx xxx xxx xxxxxx tento článek, xxxxxx se EÚB, xx-xx xx xxxxx x přiměřené, xx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxx realizovaly xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX.

12.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

12.3. Xxxx XXX xxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx EÚB x xxxxxx orgánů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12.4. Xxxx XXX vykonává poradenské xxxxxx uvedené v xxxxxx 4.

12.5. Xxxx XXX xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx v xxxxxx 6.

Xx. 13

Xxxxxxxxx

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx viceprezident) předsedá Xxxx XXX a Xxxxxx ředitelů.

13.2. Xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 39, xxxxxxxxx prezident xxxx xxx jmenovaný xxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

14.1. Xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx statutu xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x tímto statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xx xxxxxxx xxx let.

Guvernér xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dotčený xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx XXX xxxx x xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx žaloby xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx xxx xx zveřejnění či xxxxxxxx žalobci, případně, xxxxx se xxx xxxxxxx, ode dne, xxx xx žalobce x xxxxxxxxxx dozvěděl.

14.3. Xxxxxxx ústřední xxxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx XXXX a jednají x xxxxxxx x xxxxxxxx směry x xxxxxx EÚB. Xxxx XXX xxxx kroky xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx směrů x xxxxxx XXX, x xxxxxxxx, xxx xx xxxx poskytovány xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

14.4. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx než xxxxx xxxx uvedeny x xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx XXXX. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx považovány xx xxxxxxx xxxxx XXXX.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

15.1. XXX vypracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletně xxxxxx o činnosti XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

15.3. Xxxxx xxxxxx 113 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Komisi a xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ESÚB x x xxxxxx politice xx předchozí x xxxxx xxx.

15.4. Zprávy x výkazy xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx má Xxxx EÚB výlučné xxxxx xxxxxxxxx vydávání xxxxxxxx xx Společenství. XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bankovky xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx jsou jedinými xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Společenství.

EÚB xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Xxxx x XXX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxx

18.1. Xxx xxxxxxxx cílů XXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v měnách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx států, xxxxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodejů, xxxxxxxx x xxxxxxx odkupu x výpůjčních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dostatečném zajištění.

18.2. XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx operací, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou připraveny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Xxxxxxxxx rezervy

19.1. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 může XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x souladu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx udržovaly na xxxxxx x XXX x x národních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxx XX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x jiné sankce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

19.2. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxx těmito rezervami x jejich základem, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx nástroje xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx XXX může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vhodné, xxxxxxxxxxx xxxxxx 2.

Xxxxxxxxx-xx takovéto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.1. Xxxxx xxxxxx 101 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx u XXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx veřejnoprávními xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xx zakázán xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx dluhů XXX xxxx národními xxxxxxxxxx xxxxxxx.

21.2. XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx subjekty xxxxxxx x xxxxxx 21.1. xxxxxxx jako xxxxxxxx zástupce.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx x XXX zacházejí x otázce nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxxx x platební xxxxxxx

XXX x národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx x ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx třetími xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zemích, x xxx xx xx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxx x xxxxxxxx promptně x xxxxxxxxxxx devizová xxxxxx xxxxx typů x xxxxx xxxx; xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxx xxxxxx x kterékoli xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jakékoli xxxxx;

- xxxxx x xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx x tomto článku;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx EÚB x xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx operace xxx potřeby svého xxxxxxx nebo svého xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx V

Dohled

Čl. 25

Xxxxxx

25.1. XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx poskytovat Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konzultace, xxxxxxxx xx aplikace xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

25.2. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 105 odstavec 6 xxxx smlouvy xxxx XXX xxxxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

26.1. Xxxxxxxx xxx XXX a xxxxxxxxx ústředních bank xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

26.2. Xxxxx uzávěrku XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx stanovenými Xxxxx XXX.

Xxxxx uzávěrka xx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX a xxxx xxxxxxxxxx.

26.3. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pasiva xxxxxxxxx ústředních bank, xxxxx xxxxxx XXXX.

26.4. X provedení tohoto xxxxxx stanoví Xxxx XXX xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpráv x operacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními bankami.

Čl. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Radou XXX, a xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxx knihy a xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Ustanovení xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Xxxxxxx EÚB xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxx ECU. Kapitál xxxx xxx zvyšován xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 99 x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42.

28.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx upisovateli x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx EÚB xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kapitálu.

28.4. X xxxxxxxx článku 28.5. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, obstaveny xxxx xxxx xx xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx podle článku 29 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíly xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx XXX xxxx termíny x xxxxxxxx těchto xxxxxxx.

Xx. 29

Klíč xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx upisování xxxxxxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podíl, xxxxx xx xxxxx součtu:

- 50% podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx roce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX;

- 50% xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenách Xxxxxxxxxxxx xx posledních xxx xxx předcházejících xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ESÚB.

Procenta jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nejbližší xxxxxxx 0,05 xxxxxxx.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Komise v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou postupem xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx podíly, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXXX každých pět xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobného použití xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx následujícího xxxx.

29.4. Xxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx článku.

Čl. 30

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx XXX

30.1. Xxxx xx xxx byl xxxxxx xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx ústřední banky XXX xxxxxx rezervy x xxxxxx měnách xxx v xxxxxx xxxxxxxxx států x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se 50 miliardám XXX. Xxxx XXX xxxxxxxx x části, xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx EÚB po xxxxx xxxxxxxx, x x částkách poskytovaných x pozdějších termínech.

EÚB xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx EÚB.

30.3. Xxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky pohledávku xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx XXX rozhoduje x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

30.4. Další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxx 30.1. xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.2. x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 42.

30.5. XXX xxxx xxxxx x spravovat xxxxxxxx xxxxxx u Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zvláštní práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx aktiva.

30.6. Xxxx XXX činí xxxxxxx xxxxx opatření nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 31

Měnové rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

31.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím podle xxxxxx 23.

31.2. Všechny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbylými xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxx článku 31.3, xxxxxxxxx schválení XXX, xxx byl xxxxxxxx soulad x xxxxxxxx x měnovou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

31.3. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxx příjmy“) xxxx xxxxxx každého finančního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32.2. X xxxxxxxx xxxxxx 32.3. xx částka xxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ročnímu xxxxxx x jejích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x depozitních xxxxxxx x xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odděleně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxx XXX.

32.3. Jestliže xxxxx xxxxxx Xxxx XXX po xxxxxxxx xxxxx etapy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 32.2., xxxx Xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxx 32.2. xxx xx xxxxxx ne xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx měřen xxxxx jiné xxxxxx.

32.4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx národní ústřední xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx rovnou xxxxxx placeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx za jimi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 19.

Xxxx EÚB xxxx rozhodnout, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s vydáváním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, prováděných ve xxxxxxxx XXXX. Náhrady xx poskytují v xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx; tyto xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

32.5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se rozdělí xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kapitálu XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady XXX xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

32.7. Xxxx EÚB xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisků x xxxxx XXX

33.1. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx EÚB x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20% čistého xxxxx, xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxx 100% xxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx čistý xxxx xxxx rozdělován xxxxxxxxxx XXX v xxxxxx x xxxxxx splaceným xxxxxxx.

33.2. Zaznamená-li EÚB xxxxxx, xxxx ji xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxxx rezervního xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx EÚB x xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 32.5.

Kapitola XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx xxxx

34.1. Xxxxx článku 110 xxxx xxxxxxx EÚB

- xxxxxx nařízení v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.1. xxxxx bod, x xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x xxxxxxxxx, které xxxxx stanoveny v xxxxxx Xxxx uvedených x článku 42;

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxxxxx x zaujímá xxxxxxxxxx.

34.2. Xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v každém xxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Xxxxxx 253 x 256 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx EÚB. XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

34.3. X mezích x za xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou postupem xxxxx xxxxxx 42 xx XXX zmocněna xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx penále za xxxxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Xxxxxx xxxxxxxx x věci související

35.1. Xxxxxx nebo xxxxxxxxx XXX podléhají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Soudního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. XXX může podat xxxxxx v xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx.

35.2. Xxxxx xxxx EÚB xx xxxxx straně x jejími věřiteli, xxxxxxxx či jakoukoli xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxx, xxxxxx je dána xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

35.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 288 této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35.4. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxx.

35.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dvoru xxxx Rada EÚB.

35.6. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx XXX xx xx, xx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxx xx xxxx odůvodněné stanovisko xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx banka xxxxx xxxxx stanovené EÚB xxxxxx xxxxxxxxxx, může XXX xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 36

Personál

36.1. Xxxx EÚB stanoví xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx pracovní řád xxxxxxxxx XXX.

36.2. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx.

Xx. 37

Sídlo

Do xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx států xx předsedů vlád xxxxxxxx x sídle XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

38.1. Xxxxxxx řídících xxxxxx x xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

38.2. Osoby, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx předpisům.

Čl. 39

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX právně xxxxxxxx xxxx třetím xxxxxxx prezident xxxx xxxxxxx Výboru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx personálu XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 40

Xxxxxx a xxxxxxx

XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x imunity, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx společenství.

Kapitola VIII

Změny xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(x) x 36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx doporučení XXX x xx xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x EÚB. X xxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

41.2. Doporučení xxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx a XXX, xxxx na doporučení XXX x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43.1. Xxxxxxx uvedená x xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx články xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxx článku 122 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

43.3. X xxxxxxx s xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 této smlouvy xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 x 50 tohoto statutu xxx pojmem „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxx „xxxxxxx xxxxx, pro které xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Xxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Pod xxxxxx „xxxxxxxxx“ xx rozumí x článcích 10.3 x 33.1 x „xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

43.6. Xxx xxxxxx „upsaný xxxxxxx XXX“ v xxxxxxxx 10.3 x 30.2 xx rozumí „xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx.“

Xx. 44

Přechodné úkoly XXX

XXX xxxxxxxx xx xxxxx EMI, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx členských xxxxx xxxxx výjimka, x xxxxxx xxxx xxx xx třetí xxxxx xxxxxx.

XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 122 xxxx xxxxxxx.

Xx. 45

Xxxxxxxxx xxxx XXX

45.1. Xxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxxx 107 odstavec 3 xxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxx třetí xxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45.2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXX x z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx členové Výboru xxxxxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx xxx Generální xxxx

46.1. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx EÚB.

46.2. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx zasedání Generální xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx.

46.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx.

46.4. Xxxxxxxx xx xxxxxx 12.3 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxx.

46.5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx je zajišťován XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

47.1. Xxxxxxxxx xxxx

- xxxx úkoly uvedené x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 25.1.

47.2. Generální xxxx xxxxxxxx k:

- xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, xxx je uvedeno x článku 5;

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx XXX, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 15;

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx článku 26.4;

- xxxxxxx všech dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxx článku 29.4;

- xxxxxxxxx pracovního xxxx xxxxxxxxx XXX podle xxxxxx 36.

47.3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, vůči měnám xxxx jednotné xxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxxxx výjimka, xxxxx článku 123 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx.

47.4. Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxx xxxxxxxxx EÚB x xxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitálu XXX

Xxxxx xxxxxx 29.1. xx xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx přidělen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx upisování xxxxxxxx XXX. Odchylně xx xxxxxx 28.3 nesplácejí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro které xxxxx xxxxxxx, svůj xxxxxx kapitál, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx většinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálu XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být splaceno xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xx. 49

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxx a xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx svůj upsaný xxxxx kapitálu EÚB x xxxx poměru, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, x xxxxxxx xx EÚB měnové xxxxxxx xxxxx článku 30.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxx platného xxxxxxxx kursu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx EÚB x xxxxxxx x xxxxxxx 30.1, koeficientem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bankou x počtem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

49.2. Xxxxxxxx x platbě, xxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 49.1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rezerv XXX x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ztrát xx xxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimky. Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx násobením částky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx ředitelů XXX xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx, místopředseda x xxxxx xxxxxxx Výboru xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vlád na xxxxxxxxxx Rady x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx jmenován xx xxx xxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 11.2 xx viceprezident xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x od xxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Počet xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx článek 11.1, xxxxx v žádném xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx.

Xx. 51

Xxxxxxx z xxxxxx 32

51.1. Xxxxxxxx-xx Xxxx XXX xx započetí xxxxx etapy, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozicích příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x které xx xxxx v každém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx třetí etapy.

Čl. 52

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Společenství

Po neodvolatelném xxxxxxxxx kursů učiní Xxxx XXX opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx denominované x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx stanovenými měnovými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami směňovány xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 53

Xxxxxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 až 48 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Ustavení a xxxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ( xxxx xxx „XXX“) xx xxxxxx xxxxx článku 117 xxxx xxxxxxx; xxxx xxx úkoly x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Členy EMI xxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx („národní xxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx měnový Xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx banku Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx článku 117 xxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxx měnovou xxxxxxxxxx (EFMS). Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx přejdou xx EMI.

Čl. 2

Xxxx XXX

Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx do třetí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, zejména:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu,

- xxxxxxxxxx příprav potřebných x xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx bank x x uskutečňování xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x x zavedení xxxxxxxx xxxx xx xxxxx etapě,

- dohledem xx xxxxx XXX.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. XXX xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro uskutečňování xxxxxx politiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. XXX xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx stanovenými x článku 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxx

4.1. XXX xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 2 xxxx smlouvy:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského měnového xxxxxxx (XXX),

- xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x trhů,

- xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x článcích 6.1 xx 6.3,

- usnadňuje xxxxxxxxx XXX a xxxxxxx xx xxxx xxxxx, včetně hladkého xxxxxxxxx clearingového xxxxxxx XXX;

XXX xxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx instituce učiní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x logistický xxxxx xxxxxxxx pro ESÚB x xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství x xxxxxx soutěží. Xxxxx xxxxx Rada EMI xxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXX x datu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 109x xxxxxxxx 3 xxxx smlouvy xx XXX xx xxxx xxxxxxx:

- připravovat xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxx měnové xxxxxxxx xx třetí xxxxx,

- xxxxxxxxxx, xx-xx třeba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx působnosti,

- xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx, prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx. 5

Xxxxxxx xxxxxx

5.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx xxxx xxxx XXX zaujímat xxxxxxxxxx xxxx podávat doporučení x celkové orientaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x každém členském xxxxx. Xxxx předkládat xxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx doporučení x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx EMS.

5.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 6 této xxxxxxx Xxxx konzultuje x EMI xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zejména x té, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 odstavec 5 xxxx xxxxxxx xxxx EMI rozhodnout, xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

6.1. XXX:

- činí xxxxxxxx x multilateralizaci xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

- spravuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dohodou xx xxx 13. xxxxxx 1979 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „ dohoda XXX“) x xxxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 9. února 1970 xxxx ústředními bankami xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx;

- xxxx úkoly xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx (XXX) 1969/88 Xxxx xx xxx 24. xxxxxx 1988, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx bilancí členských xxxxx.

6.2. XXX xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxx xxxxxxx x proti xxxxxxxxx aktivům vydávat XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX. Xxxx ECU mohou xxx používány XXX x národními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami x XXX. EMI xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx třetích zemí x mezinárodním xxxxxxx xxxxxxxxxx status „xxxxxx xxxxxxxx“ ECU x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx XXX získány, xxxxxx xxxx používány xxxxxx xxxxxxxx.

6.4. XXX xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx ústředních bank xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxx xxxxxxxxx. Zisky x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx národní xxxxxxxx xxxxx deponující xxxxxxx. EMI xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx EMI. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx neohrožovaly xxxxxxx x xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx cílům XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxx XXX.

Xx. 7

Jiné xxxxx

7.1. XXX podává xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky x přípravu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky xx třetí xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx součástí ESÚB.

7.2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx třetí xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx XXX xxx xxxxxx xxxxx pravomocí x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, svěřených jí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx členských států. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx XXX při xxxxxx xxxxxx úkolů.

Čl. 9

Xxxxxx

9.1. Podle článku 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx XXX řízen x xxxxxxxxx Radou XXX.

9.2. Xxxx EMI xx xxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pověřit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

9.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx úrovni xxxx xxxxx či předsedů xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx guvernérů xxxx Xxxx XXX x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x bankovních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx EMI se xxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rada XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx období xxx xxx.

9.4. Xxxxxxxxx xxxx xxx povinnosti v xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx. Nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx XXX neudělí výjimku.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx EMI a xxxxxxxx xxx;

- xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx;

- odpovídá xx xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxx xxxxxxxxxx viceprezident.

9.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx a jiné xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xx Xxxx EMI xx xxxxx xxxxxx, složeného xxx xx tří xxxxx jmenovaných Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Radou XXX x ze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx nemá xxxxx hlasovat x xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxx odstavci.

9.7. Nesplňuje-li xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx žádost Rady XXX Soudním xxxxxx xxxxxxx.

9.8. Xxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxx XXX.

Xx. 10

Xxxxxxxx Xxxx XXX x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

10.1. Xxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxx. Rada XXX xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10.2. Xxxxx člen Xxxx XXX nebo jím xxxxxxxx zástupce xx xxxxx hlas.

10.3. Xxxx XXX rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento statut xxxxx.

10.4. Rozhodnutí v xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členů Rady XXX. Xxxxxxx stanovisek x doporučení xxxxx xxxxxx 5.1 x 5.2, rozhodnutí podle xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Rady XXX.

Xx. 11

Xxxxxxxxxx mezi orgány x xxxxxxxxx podávat xxxxxx

11.1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx EMI.

11.2. Xxxxxxxxx XXX xx xxxx na xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a úkolů XXX.

11.3. X xxxx, xxxxx xxxxxxx jednací xxx, xxxxxxxx EMI xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx uzávěrkou EMI xx předkládají Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxx xx žádost Evropského xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx x XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxxx vlád rozhodne x xxxxx XXX.

Xx. 14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právo přiznává xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxx může xxxxxxx x zcizovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxx.

Xx. 15

Xxxxxx akty

15.1. Xxx xxxxxx svých xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx.

15.2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxx závazná.

15.3. Xxxx XXX může určovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xxx XXXX xx třetí xxxxx mohl xxxxx xxx xxxxx. Směry xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx; jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX.

15.4. Xxxx xx tím xxx xxxxxx článek 3.1., xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx toho, komu xx xxxxxx. Xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 253 a 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx prostředky

16.1. XXX xxxx financován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx XXX určí Rada XXX tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx XXX.

16.2. Xxxxxxxxxx XXX určené xxxxx xxxxxx 16.1. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 29.1. xxxxxxx ESÚB x splaceny xxx xxxxxxxx EMI. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx klíče xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Rada XXX xxxx xxxxx, x xxxx xx příspěvky xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx účty x kontrola xxxx

17.1. Xxxxxxxxxx rok EMI xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

17.2. Xxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Roční xxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX x xxxx xx xxxxxxxx.

17.4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXX. Auditoři xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxx účetních knih x xxxx XXX x xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx článku 248 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx pouze na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

17.5. Přebytek XXX se rozděluje x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx určí Xxxx XXX, xx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxx xxxxx XXX;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x článku 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx EMI xxxxxx, xxxx xx uhradit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 16.2.

Xx. 18

Personál

18.1. Xxxx XXX stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx personálu XXX.

18.2. Xxxxxx dvůr má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 19

Soudní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19.1. Xxxx x xxxxxxxxx EMI xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených v xxxx smlouvě. EMI xxxx xxxxx xxxxxx x případech a xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

19.2. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx dána xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

19.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 288 xxxx xxxxxxx.

19.4. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené XXX xxxx jménem XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx EMI.

Čl. 20

Mlčenlivost

20.1. Xxxxxxx rady XXX x personál EMI xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx takové informace, xxxxx xxxx podle xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20.2. Osoby, xxxxx xxxx přístup k xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxx a xxxxxxx

21.1. XXX požívá xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Osoby oprávněné xxxxxxxxxxx

22.1. XXX právně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo podpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx byli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 23

Xxxxxxx EMI

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxx XXX. Všechna xxxxxx a xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX. XXX xxxxx XXX xxxxx tohoto článku. Xxxxxxx xxxx dovršeno xxx započetí xxxxx xxxxx.

23.2. Mechanismus xxx xxxxxx ECU xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxx EMS, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx etapy xxxxx xxxxxx 20 výše xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Všechny xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6.1, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

23.4. Xxxxx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 23.4. xx rozdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 16.2.

23.6. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx 23.4. a 23.5. Xx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx XXX vzdá xxxxx xxxxx.

20.

XXXXXXXX

X POSTUPU XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 104 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx dohodly xx těchto xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Smlouvě o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 101 odstavec 2 xxxx smlouvy xxxx:

- 3 % xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx schodku veřejných xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxx;

- 60 % xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

X článku 104 xxxx xxxxxxx x x tomto xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ znamená xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx komerčních xxxxxxx, xxx xxxx definovány x Evropském systému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „ xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxx“ znamená xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vlády xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxx xx schodky xxxxxxxx sektoru, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx postupy v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ně x této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Komisí.

21.

XXXXXXXX

X XXXXXXXXXX KONVERGENCE X ČLÁNKU 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxx 121 odstavec 1, xxxxxxx se xxxx Společenství řídit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie,

se dohodly xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 odstavec 1 první odrážka xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxxx šetřením, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx než 1,5 xxxxxxxx xxxx těch xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který bere x xxxxx xxxxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 104 odstavec 6 xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx x mechanismu xxxxxxxx kursů XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená mechanismem xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx napětí xxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v tomto xxxxxx nedevalvoval bilaterální xxxxxx kurs své xxxx vůči měně xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Konvergence xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 109j xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx procenta úrokovou xxxxx těch - xxxxxxxxx tří - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenové xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx nebo srovnatelných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx jednomyslně xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, XXX či XXX x xxxxxxx xxxxxxxx x článku 114 xxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxx xxxxxxx, xxxxx potom xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

22.

XXXXXXXX

X DÁNSKU

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx urovnat xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx Dánska,

se xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx. 14 Xxxxxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx systému ústředních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx těch xxxxx xxxxxxxxxx Dánska, xxxxx xxxxxx částí Xxxxxxxxxxxx.

23.

XXXXXXXX

X PORTUGALSKU

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx urovnat xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Portugalsko xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx autonomním xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxx prospěch x xxxxxxxxxxx úvěru x Xxxxx de Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvýhodněný xxxxx.

24.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX HOSPODÁŘSKÉ X MĚNOVÉ XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx podpisem xxxxxx smluvních ustanovení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě xxxxxxxxxxx x měnové xxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxx, respektovat přání, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx třetí xxxxx nebude bránit.

Kdyby xx xxxxx xxxx 1997 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, urychlí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx práce, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí etapy xxxxxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1999 x xxx EÚB x XXXX xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxx x plném xxxxxxx xxxx činnost.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25.

PROTOKOL

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vlády x xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x úvahu xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, zda má x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 odstavec 2 xxxx smlouvy.

Pokud Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xx x úmyslu přejít xx xxxxx xxxxx, xxxx vázáno tak xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx článku 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, může Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy xxxx 1. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxxx 3 až 9 platí xxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx většinu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 druhá xxxxxxx x v xxxxxx 121 odstavec 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Spojené xxxxxxxxxx si xxxxxxx xxx pravomoci x xxxxxxx měnové politiky xxxxx vnitrostátního xxxxx.

5. Xxxxxx 4 odstavec 2, 104 odstavec 1, 9 x 11, 105 odstavec 1 xx 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x x 111 xxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx království. Odkazy xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

6. Xxxxxx 116 xxxxxxxx 4 x 119 x 120 xxxx xxxxxxx xx nadále xxxxxxxx xx Xxxxxxx království. Xxxxxx 114 odstavec 4 a 124 xx vztahují xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx o xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx Xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx k xxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikované většiny xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, viceprezidenta a xxxxxxx členů Výboru xxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx.x x 111 odstavec 1 xxxx xxxxxxx.

8. Články 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 x 52 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx členské xxxxx se netýkají Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx na národní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx Xxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx 10.3 x 30.2 Statutu xx „xxxxxx xxxxxxx XXX“ xx nevztahují na xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Xxxxxx 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx a xxxxxx 44 až 48 Xxxxxxx platí, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x následujícími xxxxxxx:

(x) Xxxxxx x xxxxxx 44 xx úkoly XXX x EMI xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx třeba ve xxxxx etapě xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřejít xx xxxx xxxxx.

(x) Xxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 47 XXX xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx. (a) x (x) xxxxxx protokolu, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx na xxxx vypracování.

(c) Bank xx England xxxxxx xxxx upsaný xxxxxxx xx XXX jako xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxxx států, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx Spojené království xx třetí xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx této xxxxx.

X xxx případě:

(a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx má právo xxxxxx xx třetí xxxxx, pouze xxxxx-xx xxxxxxxx podmínky. Rada xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 122 odstavec 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(x) Bank xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxx banky členských xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 123 odstavec 5 této smlouvy xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxx 3 xx 9 pozbudou xxxxxxxxx.

11. Xxxx by xxxx xxxxxxx články 101 x 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxx 21.1 Xxxxxxx, vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxx své „Ways xxx Xxxxx“ x Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx.

26.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX USTANOVENÍCH XXXXXXXXXX XX DÁNSKA

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx problémy xxxxxxxxxx x současné xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxx Xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vstupem Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypsání xxxxxxxxx x Xxxxxx

xx xxxxxxx na následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Radě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxx, než Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2. Xx Dánsko xx vztahuje výjimka, xxxxxx-xx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx způsobí, xx xxxxxxx články x xxxxxxxxxx xxxx smlouvy x statutu XXXX xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx se xxxxxxxx xx Dánsko.

3. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx odrážka x x článku 121 odstavec 3 xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx.

4. Xxxxxxx může xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 zahájeném xxxxx na xxxxxx Xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx přestanou xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x úvahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx připojena xx Xxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx určovat xxxxxxxx CFP franku.

28.

PROTOKOL

O EKONOMICKÉ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokrok, xxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx členskými státy x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mezi xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxx xxxxx, xxxxx XIV, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx celek xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxx xxxxx, hlava XII x transevropských xxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993,

prohlašujíce svou xxxx, xx xxxxxxx x hospodářské a xxxxxx unii xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx společenství xx x xxxxxx 1987 - 1993 x reálných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx velké xxxxxxxxx, zvláště jako xxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a stále xx zvyšující xxxxxx xx xxxxxxxxx chudších xxxxxxx,

xxxxxxx xx vědomí xxxxx xxxxx pružnosti x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx změn x xxxxxx účasti Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx návrh brát xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx životně důležitá xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx článků 2 x 3 xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxx značnou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx xxxx nadále xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx bude xxx xxx xxxx nezbytné,

opět xxxxxxxxx xxxxxxx důkladně xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 1992 x potřebu přezkoumat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx velikost xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx Společenství x xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx soudržnosti,

souhlasí, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 90 % xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx x článku 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxx nejsou pokryty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů,

vyhlašují xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx strukturálních xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů x méně prosperujících xxxxxxxxx státech,

uznávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx studovat xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx využití x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

29.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii Xxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluvou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx 1950 v Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx 6 odstavec 2 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx dodržovalo xxxxx;

xxxxxxx podle článku 49 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii xx xxxxx xxxx, který xxxx o členství x Unii, povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x článku 6 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx 309 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx občan Xxxx xxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x xxxxxx, xx Smlouva o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx hranic x xxxxxxxxx každému xxxxxx Xxxx právo xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx na xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Unie je xxxxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x vydávání x 13. prosince 1957 x Úmluvy xx xxx 27. xxxx 1996 x xxxxxxxx xxxx členskými státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 31 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx si xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx k xxxxx xx xxxxxxxxx;

xxxxxxx tento Xxxxxxxx respektuje xxxx x cíle Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 28. července 1951;

xx dohodly na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx navzájem xxx xxxxxxx xxxxxx x praktické účely x souvislosti se xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zemi xxxxxx. xxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx x azyl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxx případech:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních svobod, xxxxxxxx opatření, kterými xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Rada xxxxx článku 7 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušníkem xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx porušování xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx členský stát x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx informována; při xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx z xxxxxxxx, xx žádost je xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30.

PROTOKOL

O XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajistilo xx xxxxxx přísné xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx rozhodovalo xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x 25. xxxxx 1993 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx 16. xxxxx 1992 v Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxxxxx 11. x 12. prosince 1992 xx bude xxxxxx řídit činnost xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxx xxxxxx xxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zajistí dodržování xxxxxx proporcionality, podle xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx toho, co xx nezbytné x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx subsidiarity x proporcionality respektuje xxxxxx ustanovení x xxxx Smlouvy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zásad xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem, xxxxx xx týkají vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx „Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dosahování xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx. Kritéria xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx 5 Smlouvy xx xxxxxxxx na xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Zásada subsidiarity xxxxxxxxx vodítko, jak xxxx xxxxxxxxx vykonávat xx úrovni Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx dynamická xxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxx xx světle xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Umožňuje, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho pravomocí xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. U xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx pro závěr, xx xxxx Společenství xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx kvalitativními xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, kvantitativními údaji.

5. Xxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxx xxx dostatečně xxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavního xxxxxxx a mohou xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, xxx výše xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, by xx xxxx používat následující xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx záležitost xx xxxxxxxxxx aspekty, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- činnost pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Společenství xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx Smlouvy (xxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx posílit hospodářskou x xxxxxxxx soudržnost) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx poškodila zájmy xxxxxxxxx států;

- xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výhody.

6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx co nejjednodušší, xxxxxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosazení. Xxxxxxxxxxxx přijímá předpisy xxxxx v xxxxxxxx xxxx. Za xxxxx xxxxxxxx podmínek by xx xxxxxxxxx měla xxxxx přednost před xxxxxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Směrnice, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, závazné xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx forem x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxx národnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx měla věnovat xxxxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x fungování právních xxxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dávat prostor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření xxx, xxx je xx xxxxxx, a x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx článku 10 Smlouvy x xxxxxxxxx veškerá vhodná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx by xxxxx xxxxxxx uskutečnění cílů Xxxxxxx.

9. Komise, xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měla:

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x publikovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx subsidiarity; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx bude xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx předkládat Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx xxxxxx o použití xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru.

10. Xxxxxxxx rada přihlédne xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx čtvrté xxxxxxx xxxx 9 xx zprávě x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Evropské unii xxxxxxxxx Evropskému parlamentu.

11. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komise Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x článkem 5 Smlouvy, xxxx xxxxxxxxxxxx postupy, které xx xxxxx dodržet. Xx xx týká xxx původních xxxxxx Xxxxxx, tak pozměňovacích xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx během postupů xxxxxxxxx v článcích 251 x 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx článku 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x důvodech, pro xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Dodržování zásady xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených xx Smlouvě.

31.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX VZTAZÍCH XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXX O PŘEKRAČOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistit, xxx je xx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxx kontrolu xx xxxxx vnějších xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 62 odstavec 2 xxxxxxx (x) xxxxx IV Xxxxxxx xx nedotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx respektují xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody.

32.

PROTOKOL

O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx, xx xxxxxx veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x potřebou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx nedotýkají pravomocí xxxxxxxxx xxxxx financovat xxxxxxx vysílání, xxxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx, vymezeny x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x pokud takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx x soutěž xx Xxxxxxxxxxxx v xxxx, xxxxx by xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx zájmem, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

33.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXX X PÉČI X XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx zajistit xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx péči x xx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x zemědělství, x dopravě, v xxxxxxx vnitřního trhu x xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky péče x zvířata; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

34.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX X IMUNITÁCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx o xxx, xx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xx. 28 Xxxxxxx x vytvoření xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx států xxxxxx x imunity nutné xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují x xxxx Smlouvě:

Kapitola I

Majetek, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 1

Xxxxxxxx, majetek

Úřadovny a xxxxxx Společenství jsou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxx, konfiskace x xxxxxxxxxxx. Majetek x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxx souhlasu Xxxxxxxx xxxxx.

xx. 2

Archiv

Archivy Společenství xxxx nedotknutelné.

čl. 3

Přímé x nepřímé daně; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx aktiva, xxxxxx a jiný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kde je xx xxxxx, vhodná xxxxxxxx x náhradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxxxxxx daní, zahrnutých x xxxxxx movitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx účinkem xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xx xxxx poplatků xx veřejně prospěšné xxxxxx.

xx. 4

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x omezení xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxxx účely; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx úplatu, v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx země xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx také xx všech xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx x účty XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx může xxx jakoukoli měnu x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxx a xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxx xxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podrobena xxxxxxx.

xx. 7

Laissez-passer

1. Xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx vydávány xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Společenství.

Komise může xxxxxxxx dohody o xxxxxxxx těchto laissez-passer xx xxxxx třetích xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 6 Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x zaměstnance xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx Xxxxxxx držiteli xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx 6, dokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

čl. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx a devizové xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx parlamentu do x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx omezením. Členové Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oficiální xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizích xxxx xxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx xxxx.

xx. 9

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx formě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasováním učiněným xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx.

xx. 10

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požívají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxx imunit xxxxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx vztahuje na xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x a xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx přistižen při xxxxxxx trestného xxxx x nebrání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx některého xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států účastnící xx práce xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 11

Výkon xxxxxxxxxx, cesty

Představitelé xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx poradci x techničtí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx cesty xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsad, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

xx. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požívají xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx členského xxxxx:

x) xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx odpovědnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Společenství x na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ohledně sporů xxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) vynětí - xxxxx xx xxxxx manžely x xxxxxxxxx členy xxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x měnu x xxxxxxxx omezení, xxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx při nástupu xx xxxxx v xxxxxxxxx zemi, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezcelně vyvézt xxx jeho skončení, x xx x xxxx případech v xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vláda země, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokládá xx nezbytné;

e) právo xxxxxxxx dovézt xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, získaný x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx trhu, xxxxx xxx x v xxxx xxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkami, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

xx. 13

Příjmy

Úředníci x xxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve prospěch Xxxxxxxxxxxx dani z xxxxx, mezd x xxxxxx vyplácených xxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx a náhrad, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

xx. 14

Zamezení xxxxxxx xxxxxxx

Xxx aplikaci xxxx z xxxxxx, x xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx x při aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Společenství xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xxx xxx xxxxxxxx pouze x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx jak x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx zemi, xxx-xx xxx xxx x xxxxx Společenství.

Toto ustanovení xxxxx xxxxx i xxx manžela, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a nacházející xx x jejich xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx území xxxx, kde xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx zemi z xxxxxxx daně; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx se nacházel x zemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zdanění.

Jiný domicil xxxxxxx xxxxx z xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx službách xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

xx. 15

Sociální xxxxx

Xxxx stanoví jednomyslně xx xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxx xxxxxxxx x xxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx.

xx. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx určí xx xxxxx Komise x po konzultaci xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13 x ust. článku 14.

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx úředníků a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx budou pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx VI

Výsady x xxxxxxx misí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Povinnost xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx, xx jehož území xxxx Xxxxxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

čl. 18

Xxxxx Společenství

Výsady, xxxxxxx x výhody se xxxxxxxxxx úředníkům x xxxxx zaměstnancům Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zájmu Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníkovi nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxxx xx imunity xxxx v rozporu xx xxxxx Společenství.

čl. 19

Xxxxxxxx dohoda

Orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Protokolu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

xx. 20

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx členy Xxxxxx.

xx. 21

Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, pomocní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx xxxxxx, generální xxxxxxxx, (xxxxxxxx) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora, aniž xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o Xxxxxxx Soudního dvora xxxxxxxx xx imunity xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na Xxxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnance x xx xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx účastnící xx xxxxxx činností, xxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Statutu Banky.

Evropská xxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxx vyjmuta z xxxxxxxx xxxxx zdanění xxxx xxxxx ostatní xxxxxx, ukládaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x z nejrůznějších xxxxxxxx, které x xxx xxxxx být xxxxxxx v xxxx, xxx se nachází xxxxx Xxxxx. Obdobně, xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakémukoliv xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, prováděná x xxxxxxx x jejím Xxxxxxxx, nepodléhá xxxx x xxxxxx.