Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (Maastrichtská smlouva)

přijata 7.2.1992, platná od 1.11.1993, znění z 2.10.1997

Obsah:

Hlava I Společná ustanovení

Čl. 1/ex-čl. A Založení

Čl. 2/ex-čl. B Cíle

Čl. 3/ex-čl. C Návaznost a kontinuita

Čl. 4/ex-čl. D Evropská rada

Čl. 5/ex-čl. E Orgány

Čl. 6/ex-čl. F Základní zásady, základní práva

Čl. 7/ex-čl. F.1 Pozastavení členství

Hlava II Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství

Čl. 8/ex-čl. 9 (neotištěno)

Hlava III Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Čl. 9/ex-čl. 4 (neotištěno)

Hlava IV Ustanovení pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Čl. 10/ex-čl. I (neotištěno)

Hlava V Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Čl. 11/ex-čl. J.1 Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Čl. 12/ex-čl. J.2 Formy realizace

Čl. 13/ex-čl. J.3 Zásady a obecné směry

Čl. 14/ex-čl. J.4 Společné akce

Čl. 15/ex-čl. J.5 Společné postoje

Čl. 16/ex-čl. J.6 Vzájemné informování

Čl. 17/ex-čl. J.7 Bezpečnostní a obranná politika

Čl. 18/ex-čl. J.8 Provádění

Čl. 19/ex-čl. J.9 Mezinárodní organizace

Čl. 20/ex-čl. J.10 Spolupráce zastoupení členských států

Čl. 21/ex-čl. J.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 22/ex-čl. J.12 Iniciativa

Čl. 23/ex-čl. J.13 Přijímání rozhodnutí

Čl. 24/ex-čl. J.14 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 25/ex-čl. J.15 Polický výbor

Čl. 26/ex-čl. J.16 Generální tajemník, Vysoký zmocněnec

Čl. 27/ex-čl. J.17 Součinnost Komise

Čl. 28/ex-čl. J.18 Financování

Hlava VI Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

Čl. 29/ex-čl. K.1 Cíle spolupráce v trestních věcech

Čl. 30/ex-čl. K.2 Policejní spolupráce, Europol

Čl. 31/ex-čl. K.3 Justiční spolupráce

Čl. 32/ex-čl. K.4 Působení na území jiného členského státu

Čl. 33/ex-čl. K.5 Výhrada odpovědnosti členských států

Čl. 34/ex-čl. K.6 Formy jednání

Čl. 35/ex-čl. K.7 Soudní kontrola a výklad

Čl. 36/ex-čl. K.8 Koordinační výbor

Čl. 37/ex-čl. K.9 Mezinárodní Organizace

Čl. 38/ex-čl. K.10 Uzavírání mezinárodních dohod

Čl. 39/ex-čl. K.11 Účast Evropského parlamentu

Čl. 40/ex-čl. K.12 Užší spolupráce jednotlivých členských států

Čl. 41/ex-čl. K.13 Financování

Čl. 42/ex-čl. K.14 Převedení do Smlouvy ES

Hlava VII (ex-hlava VIa) Ustanovení o užší spolupráci

Čl. 43/ex-čl. K.15 Předpoklady

Čl. 44/ex-čl. K.16 Přijímání aktů a rozhodnutí, financování

Čl. 45/ex-čl. K.17 Informování Evropského parlamentu

Hlava VIII (ex-hlava VII) Závěrečná ustanovení

Čl. 46/ex-čl. L Příslušnost Soudního dvora ES

Čl. 47/ex-čl. M Samostatnost smluv

Čl. 48/ex-čl. N Změna smluv

Čl. 49/ex-čl. O Přístup k EU

Čl. 50/ex-čl. P Smlouva o fúzích orgánů, Jednotný evropský akt

Čl. 51/ex-čl. Q Doba, na kterou se smlouva uzavírá

Čl. 52/ex-čl. R Ratifikace, vstup v platnost

Čl. 53/ex-čl. S Platná znění; uložení

Protokoly

I. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii

1. PROTOKOL k článku 17 Smlouvy o Evropské unii

II. Protokoly ke smlouvě o Evropské unii a ke smlouvě o založení Evropského společenství

2. PROTOKOL o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie

3. PROTOKOL o použití určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení Evropského společenství ve vztahu ke Spojenému království a Irsku

4. PROTOKOL o postavení Spojeného království a Irska

5. PROTOKOL o postavení Dánska

III. Protokoly ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

7. PROTOKOL o orgánech vzhledem k rozšíření Evropské unie

8. PROTOKOL o stanovení sídla orgánů a určitých útvarů a pracovišť Evropských společenství

9. PROTOKOL o úloze národních parlamentů v Evropské unii

IV. Protokoly ke Smlouvě o založení ES

16. PROTOKOL o nabývání nemovitého majetku v Dánsku

17. PROTOKOL K ČLÁNKU 141 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍCH BANK A EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ BANKY

19. PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO MĚNOVÉHO INSTITUTU

20. PROTOKOL O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

21. PROTOKOL O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE V ČLÁNKU 121 SMLOUVY O ZALOŽENÍ ES

22. PROTOKOL O DÁNSKU

23. PROTOKOL O PORTUGALSKU

24. PROTOKOL O PŘECHODU DO TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

25. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

26. PROTOKOL O URČITÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA

27. PROTOKOL O FRANCII

28. PROTOKOL O EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

29. PROTOKOL O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

30. PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

31. PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC

32. PROTOKOL O SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ

V. Protokoly ke smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii

34. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

XXXXXXX O EVROPSKÉ XXXX

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx Irska,

prezident Xxxxxxx republiky,

Jeho xxxxxxxxx Xxxxxx velkovévoda Xxxxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Holandska,

prezident Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx novou úroveň xxxxxxx evropské integrace, xxxxxxxx ustavením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx si historický xxxxxx překonání rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podepsané 18. října 1961 x Turíně x x Xxxxxx základních xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx z xxxx 1989,

xxxxxxx xx prohloubit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx demokratický xxxxxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx úkoly, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rámci xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sblížení svých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a měnovou xxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx národů xxx xxxxxxxxxx zásady trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 17, xxxxx by xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obraně, x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx x nezávislost, x xx v xxxxx xxxxxxx míru, xxxxxxxxxxx x pokroku x Xxxxxx x xx xxxxx,

xxxxxxxxxxx svůj xxx usnadnit volný xxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a vnitřních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxx xxxxxxxxx stále xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xx nejblíže xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

(xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx X

Xxxxxxxx ustanovení

Čl. 1/xx-xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládají Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“).

Xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stále užšího xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx nejotevřeněji a xx xxxxxxxx občanovi.

Unie xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx společenstvích, doplněných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zaváděnými xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx utvářet xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx národy xxxxxx způsobem, xx xxxxxx xx projevuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Čl. 2/ex-čl. X

Xxxx

Xxxx xx stanoví následující xxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální pokrok x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dosahovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zavedením xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, nakonec zahrnující x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx měnu;

- xxxxxxxxxx xxxx identitu na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vymezování xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx společné xxxxxx podle xxxxxx 17;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a zájmů xxxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie;

- zachovávat x xxxxxxxx Unii xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterém se xxxxxxxx volný pohyb xxxx ve spojitosti x xxxxxxxx opatřeními, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx azylu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x xxxxxxxx jej, přičemž xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx je xxxxxxxxx revidovat xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx touto Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx Unie xx xxxxxxx za xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxx stanoveném xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Čl. 3/xx-xx. X

Xxxxxxxxx x kontinuita

Unie má xxxxxxxx institucionální xxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx x kontinuitu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx acquis xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, bezpečnostní, xxxxxxxxxx x rozvojové xxxxxxxx. Xxxx x Komise xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. 4/xx-xx. D

Evropská xxxx

Xxxxxxxx xxxx poskytuje Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rozvoj x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlavy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx. Jsou xx xxxxxxxxx ministři zahraničních xxxx xxxxxxxxx států x členové Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx předsednictví xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx každém xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xx. 5/ex-čl. X

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx, Komise, Xxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxx vykonávají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Čl. 6/xx-xx. X

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx práva

1. Xxxx xx založena xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie respektuje xxxxxxxx lidská práva, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, podepsaná x Římě xxx 4. xxxxxxxxx 1950, x xxxxx vyplývají x ústavních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx svých xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. 7/ex-čl. X.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komise x po souhlase Xxxxxxxxxx parlamentu může Xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx x xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, že došlo x závažnému a xxxxxxxxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxx v článku 6 odstavec 1 xx strany xxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx vyjádřila.

2. Xxxx-xx učiněno takové xxxxxxxxxx, může Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této Smlouvy, xxxxxx hlasovacích práv xxxxxxxx xxxx xxxxx x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x nadále xxxxxxx.

3. Xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx se xxxxxxx situace, xxxxx xxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx tohoto článku Xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx, xx xx xxxxxx přítomní xxxx xxxxxxxxxx členové xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx představovat xxxxxxx xxxx členů.

Hlava XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx. 8/xx-xx. 9

(xxxxxxxxxx)

Hlava III

Ustanovení pozměňující Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx

Xx. 9/xx-xx. 4

(xxxxxxxxxx)

Xxxxx IV

Ustanovení xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x. 10/xx-xx. X

(xxxxxxxxxx)

Hlava X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 11/ex-čl. X.1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cíle xxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x integritu Xxxx x souladu se xxxxxxxx Charty Organizace xxxxxxxxx národů;

- posilovat xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx;

- zachovat xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx zásadami xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx charty, x xx x xx vnějších xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx lidských xxxx x základních svobod.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx solidarity.

Členské státy xxxxxxxxxxxx xx rozšiřování x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x rozporu xx xxxxx Unie xxxx xxxx snižovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto zásad.

Xx. 12/xx-xx. J.2

Formy xxxxxxxxx

Xxxx sleduje cíle xxxxxxxx x xxxxxx 11:

- xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky;

- rozhodováním x společných strategiích;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13/xx-xx. X.3

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx záležitostí, xxxxx xxxx dopad na xxxxxx.

2. Evropská xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které Xxxx xxxxxxxxxxx x oblastech, xxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx dají x xxxxxxxxx.

3. Xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx vymezených Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxx vymezení x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxx doporučuje společné xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxx přijímáním xxxxxxxxxx xxxx x zaujímáním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zajišťuje xxxxxxx, soudržnost a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Čl. 14/ex-čl. X.4

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxx. Společné xxxx slouží k xxxxxx specifických xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx akce xx xxxxxx Unie považuje xx žádoucí. Xxxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxx, rozsah, prostředky, xxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xx-xx xx nezbytné xxxx trvání a xxxxxxxx xxxxx provádění.

2. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cíle xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx trvá.

3. Společné xxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxx zaujímání xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxx požádat Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vhodných xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, aby xx x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxx konat předběžné xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady.

6. V xxxxxxxxx naléhavé xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zřeteli xxxxxx xxxx společné xxxx. Xxxxxxx členský xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitě informuje Xxxx.

7. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akce xxxxx potíže, členský xxxx x xxxx xxxxxxxx Radu, která xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Taková xxxxxx xxxxxxx xxx x rozporu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnost.

Čl. 15/ex-čl. J.5

Společné xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Společné postoje xxxxxxxx přístup Xxxx xx xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 16/xx-xx. X.6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx Xxxx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecného xxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajistily xx xxxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxx Unie.

Xx. 17/xx-xx. X.7

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxx bezpečnosti Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce společné xxxxxxx politiky, v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx Evropská rada. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Západoevropská xxxx (ZEU) je xxxxxxxx součástí vývoje Xxxx, která xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Unie xxxxxxxx užším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xx zřetelem xx xxxxxxx xxxxxxxxx ZEU xx Unie, xxxxxxxx-xx xxx Evropská xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxxx politikou vytyčenou x tomto xxxxx.

X xxxx, x xxxx xx členské xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vymezování xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx podporováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx.

2. Otázky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx míru x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx nastolování xxxx.

3. Xxxx využívá XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxx xxxxxx 13 xx ve xxxxxx x ZEU xxxx x pro xx xxxxxxxxxxx, kdy Xxxx využívá XXX.

Xxxxxxx-xx Xxxx XXX x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxx oprávněny xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rada v xxxxxx s xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx misím xxxxxxxx xx plně a xxxxxxxxxx podílet xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx na obranu xxxxx tohoto odstavce xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a závazky xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx užší spolupráce xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci Západoevropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě xxxx xx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx posouzena xxxxx xxxxxx 48.

Xx. 18/xx-xx. X.8

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx postoj Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx generální xxxxxxxx Xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx Vysokého xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiku.

4. Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxxx členský xxxx.

5. Xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nutné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 19/ex-čl. J.9

Mezinárodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x na mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx hájí xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na mezinárodních xxxxxxxxxxxx, jichž se xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxx zúčastněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xx xxx xxxxxx odstavec 1 x xxxxxx 14 xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx zastoupené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informují xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, slaďují svůj xxxxxx a plně xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Rady bezpečnosti, xxxx při výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmy Unie, xxxx by tím xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx podle Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 20/xx-xx. J.10

Spolupráce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx mezinárodních konferencích x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Radou.

Prohlubují xxxxxxxxxx xxxxxxx informací, vypracováváním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx článku 20 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 21/xx-xx. J.11

Účast Xxxxxxxxxx parlamentu

Předsedající xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťuje, xxx názory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly náležitě xxxxx x úvahu.

Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx parlament xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xx. 22/xx-xx. X.12

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Radě xxxxxx xxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat Xxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxx svolá předsedající xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx žádost Xxxxxx nebo členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx čtyřiceti xxxx hodin, nebo xx xxxxx naléhavých xxxxxxxxx během xxxxxx xxxx.

Xx. 23/xx-xx. J.13

Přijímání xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členové xxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však, xx rozhodnutí zavazuje Xxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx akce, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx respektují. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx Rady, xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx hlasování, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 rozhoduje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx strategie;

- když xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx společné xxxx xxxx společného xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nekoná. Xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx požádat, aby xxxxxxxxxx byla postoupena Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx xxxxx xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx. K přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 62 hlasů xxx, odevzdaných alespoň xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Procedurální xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx členů.

Xx. 24/ex-čl. X.14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod

Je-li zapotřebí x provedení xxxx xxxxx uzavřít xxxxxx x jedním xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx jednomyslně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby, xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. žádná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zástupce x Xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx provádění dohody.

Tento xxxxxx xx vztahuje x na záležitosti xxxxxxxxx xx hlavy XX.

Xx. 25/ex-čl. X.15

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Politický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek Xxxx xx xxxx xxxxxx nebo ze xxx xxxxxxx iniciativy. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx.

Xx. 26/xx-xx. J.16

Generální xxxxxxxx, Xxxxxx zmocněnec

Generální xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zahraniční x bezpečnostní politiku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky především xxx, xx xxxxxxxx x formulování, přípravě x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dialog x třetími xxxxxxxx.

Xx. 27/xx-xx. X.17

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 28/ex-čl. J.18

Financování

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx 189, 190, 196 až 199, 203, 204, 206 až 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě, jdou x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tíži xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx obranným xxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nejdou x xxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxx členských xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxx na xxxxxxx x vojenským xxxx obranným dopadem, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 23 xxxxxxxx 1, xxxxx pododstavec, xxxxxxx xx jejich financování xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplatní xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 29/xx-xx. X.1

Xxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx

Xxx újmy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx Xxxx klade xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxx, xx xxxxxxxxx x potírá xxxxxxxx x xenofobii.

Tohoto xxxx xx dosáhne xxxxxxxxxxxx x potíráním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxx, trestných xxxx proti dětem, xxxxxxx s drogami, xxxxxxx xx zbraněmi, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, celních x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Europolu xxxxx xxxxxx 30 x 32;

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 31 xxxx. x - d a xxxxxx 32;

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 31 xxxx. e, je-li xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 30/xx-xx. X.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx odhalování a xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, analýzu a xxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxxx informací represivních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx osobních xxx;

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx iniciativy v xxxxxxx xxxxxxxxxx, výměny xxxxxxxx důstojníků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx výzkumu;

d) xxxxxxxx vyhodnocování jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xx xxxx let od xxxxxx Amsterodamské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx Europolu usnadňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění konkrétních xxxxxxxxxxxxx akcí příslušných xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx podpůrných xxxxxxxxxxxx xxxx společných xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx umožní xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx provést x koordinovat vyšetřování xx speciálních případech x rozvíjet konkrétní xxxxxxx znalosti, xxxxx xxxxx být předávány xxxxxxxx státům, xxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx;

x) podpoří navazování xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kriminality ve xxxxxxxxxx s Europolem;

d) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kriminalitě.

Xx. 31/xx-xx. K.3

Justiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů členských xxxxx, xxxxx je xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konfliktů xxxx členskými státy;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x obchodu x xxxxxxx;

Xx. 32/xx-xx. X.4

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 mohou působit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Čl. 33/xx-xx. K.5

Výhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států

Tato xxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x pořádku x xxxxxxxxxxx vnitřní bezpečnosti.

Čl. 34/ex-čl. X.6

Xxxxx xxxxxxx

1. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvary xxxxx xxxxxxxx správ.

2. Rada xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx z iniciativy xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx jednomyslně

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) přijímat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx sbližování zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států; xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx členské státy xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakýmkoli xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxx rozhodnutí na xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům k xxxxxxx x souladu x jejich příslušnými xxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx Radou.

Není-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xx platnými, jakmile xxxxx přijaty alespoň xxxxxxxxx členských států, x to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

3. Xx-xx xx Xxxx usnést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx váhu xx smyslu článku 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx aktů Rady xx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. V procedurálních xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx svých xxxxx.

Čl. 35/xx-xx. X.7

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx a výkladu xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx opatření k xxxxxx provedení.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxx prohlášením xxxxxxxx xxx xxxxxxx Amsterodamské xxxxxxx nebo kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách podle xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxx stát prohlášení xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx, specifikuje xxxxxx, xx xxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x otázce xxxxxxxxx xxxx výkladu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx x řízení xxxx xxx vyvstala, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx:

x) každý xxxx xxxxxx státu může, xxxxxxxx-xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x řízení xxxx ním xxxxxxxx, xx nutné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx otázce.

4. Xxxxx členský xxxx xxxx nezávisle xx xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 či nikoli, xxxxxxxxx Soudu v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x věci.

5. Xxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, porušení xxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x jejímu provedení, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx x výklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijatých xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2, které Rada xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx členů. Kromě xxxx xx Xxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 písm. d.

Xx. 36/ex-čl. K.8

Koordinační xxxxx

1. Ustavuje se Xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxx x vysokých úředníků. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výbor za xxxx:

- podávat stanoviska Xxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 29.

2. Komise xx xxxx zapojena xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

Čl. 37/ex-čl. X.9

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy x xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx.

Xxxxxx 18 x 19 xx použijí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx.

Čl. 38/xx-xx. X.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod

V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spadající do xxxx hlavy.

Čl. 39/ex-čl. K.11

Účast Xxxxxxxxxx parlamentu

1. Xxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx 2 písm. x, x, d Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí své xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx, a xxxxx xxxx alespoň xxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx x této xxxxx xxxxx stanovisko, xxxx Rada xxxxxx x xxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednáních x oblastech, xx xxxxx xx vztahuje xxxx hlava.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jí xxxxx doporučení. Každý xxx koná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x oblastech podle xxxx xxxxx.

Xx. 40/xx-xx. K.12

Užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxx 43 x 44 xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx stanovených xx Xxxxxxxxx, pokud zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx na to, xxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; žádost xx doručí xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlasování xx nekoná. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jednomyslnému xxxxxxxxxx.

Xxxxx členů Xxxx xx váží xxxxx xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx deseti xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Radě a Xxxxxx; Xxxxxx x xxxx předloží Xxxx xx xxx měsíců xx obdržení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní úpravy, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx Rada x žádosti a x konkrétních xxxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxx xx přijaté, xxxxxx se Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnese x xxx xxxxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxx Rada xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Rada xxxxxx podle xxxxxx 44.

4. Xxxxxx 29 xx 41 platí xxx užší xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 43 x 44 stanoví xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Smlouvy x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x pravomocích Xxxxxxxx dvora Evropských xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx 1, 2 x 3.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zapojení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Čl. 41/ex-čl. K.13

Financování

1. Xxxxxx 189, 190, 195, 196 xx 199, 203, 204, 205 xxxxxxxx 3, 206 xx 209, 213 xx 219, 255 x 290 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblastí xxxxx xxxx hlavy, xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jdou xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx Xxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x tíži xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xx. 42/xx-xx. X.14

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX

Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx Komise nebo xxxxxxxxx státu a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 29 xxxxx xxx hlavu XX Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx proceduře. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx v souladu xx svými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

(xx-xxxxx XXx)

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xx. 43/xx-xx. X.15

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx sebou zavést xxxx spolupráci, xxxxx xxxxxx xxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx stanovených x xxxx smlouvě x Smlouvě x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx na xx, xxx podporovala xxxx Unie a xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxx jim;

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Unie;

c) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxxxx;

x) xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire x ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx;

x) xxxxxxxxxx kompetence, xxxxx, xxxxxxxxxx x zájmy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx;

x) xx otevřena xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxx x jejich xxxxx;

x) xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dotčeny, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xx xx spolupráci xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx ní podílejí.

Xx. 44/xx-xx. X.16

Xxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí, xxxxxxxxxxx

1. Pro přijímání xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43, xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodování se xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Rady, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx; x jednomyslnosti xxxxx xxxxx jednomyslnost xxxxxxxxx členů Xxxx;

2. Xxxxxxx, které vznikají x provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx.

Xx. 45/xx-xx. K.17

Informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Hlava XXXX

(xx-xxxxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 46/xx-xx. L

Příslušnost Xxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx Xxxxxxxx společenství, Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii;

b) xxxxxxxxxx hlavy VI xx xxxxxxxx xxxxxx 35;

x) ustanovení xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x článku 40 xxxx smlouvy;

d) xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 ve vztahu x jednání xxxxxx, xxxxx xx Soudní xxxx xxxxxxxx podle Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx této xxxxxxx;

x) xxxxxx 46 až 53.

Xx. 47/xx-xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx energii x xxxxxx závěrečných ustanovení xxx x xxxx xxxxxxx se nedotýká Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxx, pozměňujících nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 48/ex-čl. X

Xxxxx xxxxx

Xxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i x Xxxxxx zaujme xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx tuto xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx měly xxx učiněny. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx banka. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx předpisy.

Čl. 49/ex-čl. X

Xxxxxxx x XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 odstavec 1, může xxxxxxx x členství x Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx Radě, xxxxx xx usnáší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxx, na xxxxx je Unie xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x xxxxxx ucházejícím xx x členství. Xxxx xxxxxx xx předloží x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 50/xx-xx. P

Smlouva x xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1. Xxxxxx 2 xx 7 a 10 xx 19 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a jediné Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. dubna 1965, xx tímto xxxx.

2. Xxxxxx 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx XXX Jednotného xxxxxxxxxx aktu, podepsaného x Xxxxxxxxxxx dne 17. xxxxx 1986 x x Xxxxx xxx 28. února 1986, xx xxxxx xxxx.

Xx. 51/xx-xx. X

Xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx uzavírá

Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 52/ex-čl. X

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratifikační xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xxx, první den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signatářský xxxx, xxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 53/xx-xx. S

Platná xxxxx; xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, portugalském x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx platnost, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Italské xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opis xxxxx x xxxx ostatních xxxxx, xxxxx podepsaly xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx o přístupu xxxx rovněž xxxxxx xxxxxx znění x xxxxxx finském x xxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxx 7. xxxxx 1992

X.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxx x Xxxxxxxx unii

1.

PROTOKOL

k xxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx plně xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x úvahu, xx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x respektuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obrany x XXXX podle Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojeno ke Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx po vstupu xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx x Západoevropskou xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 14. xxxxxx 1985 x 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx x postupném odstranění xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx navazující xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxx za xxx xxxxxxxxxx evropskou integraci x zejména umožnit Xxxxxxxx xxxx rychleji xx přeměnit x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxx, že ustanovení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx v xx xxxx, x xxxx xxxx slučitelná x Evropskou xxxx x právem Xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx všechna ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxxx x Evropské xxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xx, že xxxx xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx x Islandskou xxxxxxxxxx a Norským xxxxxxxxxxx, xxxx co xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě Xxxxxx podepsané 19. xxxxxxxx 1996 x Xxxxxxxxxx xxx sebe xx xxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 1

Spolupráce

Belgické xxxxxxxxxx, Dánské království, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Velkovévodství Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx království xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx úmluv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x příloze x xxxxxx protokolu a xxxx označovaných xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Výkonný xxxxx

1. Xxx xxx vstupu xxxxxx protokolu x xxxxxxxx xx bez xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Výkonného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Schengenských xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Od xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xx místo xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvedených x xxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx nutná k xxxxxxxxx xxxxxx odstavce. Xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx Xxxxxxxxxxx systém. Ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x v souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Soudní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx pravomoci xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

Dokud xxxxxx xxxxxxx výše uvedená xxxxxxxx, považují xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Schengenský xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se o xxxxx XXX Smlouvy x Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů Xxxx uvedených x xxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx určení xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 2 xx Xxxxxx xxxxx xxx x ty xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx právním základem xx xxxxx X Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Schengenské úmluvy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx XXX Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxx xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx práva x povinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx, xxxxx nejsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xx xx vztahovala některá xxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednomyslnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1 x xxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxx x Spojené xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. X této souvislosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 40 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x Xxxxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx státy předsedajícímu Xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, i xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 odstavec 1 xxxxxxxxxxx 2.

Článek 6

Přidružení Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx úmluvy xxxxxxxxx 19. prosince 1996 x Lucemburku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx budou dohodnuty x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx Islandu a Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx stanovena xxxxx x povinnosti xxxx Xxxxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Severního Irska xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxx x Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xx kterých pro xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx systém.

Článek 7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxx xx Evropské xxxx platí Xxxxxxxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na přijetí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx systém

1. Úmluva xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx a Francie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx 19. června 1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Závěrečným xxxxx x společnými xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990, xxxxx xxxx xxxxxxxx s Xxxxxx (xxxxxxxxx 27. listopadu 1990 x Xxxxxx), Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 25. xxxxxx 1991 x Xxxxx), Xxxxxx (xxxxxxxxx 6. xxxxxxxxx 1992 v Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx 28. xxxxx x Xxxxxxx) x Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxxxxxxx 19. xxxxxxxx 1996 x Lucemburku) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášeními.

4. Xxxxxxxxxx x prohlášení Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1990 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgány, xx xxx Výkonný výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

XXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx článku 14 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxx ke Spojenému xxxxxxxxxx x Irsku

Vysoké xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x tomu, že xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx,

xx dohodly xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se připojují xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx království xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, jakékoli xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, jakékoli xxxxxxxx vydané v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxxxxxx státy, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx na xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami Úmluvy x evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxx právem Xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxx taková xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx království xxxxxx; x

x) x rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vstupu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx mezi Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx pohyb xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx práva xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1(x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Irsko. Článek 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx hranicích xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vstoupit xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kontroly xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území xx Xxxxxxxxx království xxxx x xxxxx, xx jejichž zahraniční xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo z Xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx, x to xxx xxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxx opatření xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

4.

XXXXXXXX

x postavení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxx se Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx podle xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 3 xx Spojené xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx X Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. Odchylně xx xxxxxx 205 odstavec 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 205 xxxxxxxx 2. K xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxxxxxxxxx, xx nutný xxxxxxx xxxxx členů Xxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX

X xxxxxxxx xxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxx 3, 4 a 6 xxxxxx ustanovení xxxxx X Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodních smluv, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vykládána, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx; tato xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x povinností xxxxxx států; xxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire, xxx xxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx aplikovaného xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxx Xxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx jim xx xxxxxxxx. Odchylně xx xxxxxx 205 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x článku 205 xxxxxxxx 2.

X xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nutný souhlas xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx takové sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx závazné pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastnily xxxx přijímání.

2. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx době x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx či Xxxxx, xxxx Rada přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 1 xxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxx Irska. V xxxxx případě se xxxxxxx xxxxxx 2.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx IV

Spojené xxxxxxxxxx xxxx Irsko mohou xxxxxxx poté, co Xxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxx, xx xx přejí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx důsledky

Členský xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx VI Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx finanční důsledky xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx opatřením xxxxxxxx Radou podle xxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí ohledně xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx 68.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx x. 2

Články 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Rady písemně xxxxxx, že si xxx xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

5.

XXXXXXXX

x postavení Dánska

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské rady, xxxxxxx z hlav xxxxx xxxx xxxx, x určitých Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx, přijaté x Xxxxxxxxx 12. xxxxxxxx, vědomy xx xxxxxxx Dánska k xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx politice, xxxxx x k oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x začlenění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 1

Opatření xxxxx xxxxx IV

Dánsko xx x Xxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy X Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 205 odstavce 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx 205 odstavec 2. X xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Použitelnost hlavy XX

Xxxxxxxxxx xxxxx IV Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uzavřených Společenstvím xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx communautaire xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx Společenství aplikovaného xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

Použití xxxxxx 1, 2 x 3

Xxxxxx 1, 2 a 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx k xxxxxx xxxx třetích xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx členských států xxxx xxx vízum, x na xxxxxxxx x jednotné xxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx XX

1. Xx šesti xxxxxx xxxx, co Rada xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx x doplnění Xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx V Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xx Xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodne-li xx tak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx Xxxxx xxxx Spojenému království x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce.

2. Xxxxxxxx-xx xx Dánsko, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jaká xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx 6

Rozhodnutí x xxxx, které xxxx xxxxx xx obranu

Pokud xxx x opatření xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 x xxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx Unie, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této oblasti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx nechce xxxxx xxxx zčásti xxxxxx Protokolu xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx x xx xxxx účinná.

III.

Protokoly ke Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x ke xxxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oceli x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx

7.

XXXXXXXX

x xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie

Vysoké xxxxxxx xxxxxx

xx dohodly xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx rozšíření Xxxx xx xxx xxxxxx xx článek 213 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxx 9 xxxxxxxx 1 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx 126 xxxxxxxx 1 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx příslušníka každého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx vážení xxxxx v Xxxx, xx xx x xxxxxxxx nového vážení xxxxx nebo pravidla xxxxxxx většiny, xx x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx přijatelným xxx všechny členské xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx okolnostem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx vzdají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx konference xxxxxxxx xxxx členských xxxxx, xxx komplexně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x fungování xxxxxx.

8.

XXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x určitých xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxx 289 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, článku 77 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x oceli a xxxxxx 189 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx ze Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx xx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z 8. xxxxx 1965, a xxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx x xxxxxxxxx, xx dohodli xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Evropské xxxx x smlouvám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

x) Evropský xxxxxxxxx xx xxxxx xx Štrasburku; xxx xx xxxx dvanáct xxxxxxxxx plenárních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx scházejí x Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Lucemburku.

b) Xxxx xx xxx xxxxx x Bruselu. X xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx své xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxxxxx x 8. dubna 1965 se xxxxxxxxx x Lucemburku.

d) Xxxxxx xxxx a Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Účetní dvůr xx xxx sídlo x Xxxxxxxxxx.

x) Hospodářský x sociální xxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x Bruselu.

h) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx institut x Xxxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx) xx xxx xxxxx x Xxxxx.

9.

XXXXXXXX

x úloze národních xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlád ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx x smlouvám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství:

I.

Informování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx ve všech xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxxxx návrhy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx VII. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx podle xxxxxx 251 xxxx xxxxxx 252 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, ledaže existují xxxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxxx x xxxx nebo ve xxxxxxxxx postoji.

II.

Konference xxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti

4. Xxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx COSAC, xxxxxxxx x Paříži 16.-17. xxxxxxxxx 1989, xxxx dávat xxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxx xxxxxx pozornosti, xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x návrhům xxxxxxxx textů, které xx, x ohledem xx jejich předmět x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxx.

5. XXXXX může xxxxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxx XXXXXx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. XXXXX xxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx podnět xxxxxxxx se legislativní xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx.

7. Podněty XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení ES

16.

PROTOKOL

o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx urovnat xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx zájem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ke Smlouvě x založení Evropského xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Dánsko může xxxxxxxx existující xxxxxx xxxxxxxx o nabývání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17.

XXXXXXXX

X ČLÁNKU 141 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx článku 141 xxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxx 17. xxxxxxx 1990, x výjimkou případů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx datem xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx.

18.

XXXXXXXX

X XXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXX ÚSTŘEDNÍCH XXXX X EVROPSKÉ ÚSTŘEDNÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx přijmout Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx banky, jak xx xxxxxxx xxxxxx [8] Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx XXXX

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxx ústředních xxxx

1.1. Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) a Xxxxxxxx ústřední xxxxx (XXX) xx ustavují xxxxx xxxxxx [8] xxxx smlouvy, plní xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxx xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 této xxxxxxx xx XXXX xxxxxx x XXX a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“). Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxx měnový institut.

Kapitola XX

Xxxx x xxxxx XXXX

Xx. 2

Xxxx

Xxxxx článku 105 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx prvořadým xxxxx ESÚB xx xxxxxxxx cenovou stabilitu. Xxxx xx xxx xxxxxx cíl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxx smlouvy. XXXX xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství s xxxxxx soutěží, xxxx xx podporována účinná xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx

3.1. Xxxxx článku 105 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx xxxxxxxx úkoly XXXX xxxx:

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx měnovou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx operace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 111 této xxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx plynulé fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx x xxxxxx 105 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxx 3.1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx devizových xxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx ESÚB xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřady, která xx týkají xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxx x stability finančního xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx s článkem 105 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx:

(x) XXX xx xxxxxxxxxxxx:

- xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42;

(x) XXX může předkládat xxxxxxxxxx příslušným orgánům Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x oblastí xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx

5.1. X zajištění xxxxx ESÚB shromažďuje XXX s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektů. Xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx s orgány Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

5.2. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5.1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky.

5.3. Je-li xx potřeba, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx pravidel x praktik, xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a distribuce xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5.4. Xxxx postupem xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxx okruh fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

Čl. 6

Xxxxxxxxxxx spolupráce

6.1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXX, xxx je XXXX zastupován.

6.2. XXX x x jejím xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.3. Xxxxxx 6.1 a 6.2 xxxx xxxxxx xxxxxx 111 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx ESÚB

Čl. 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 108 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pravomocí a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx smlouvou a xxxxx xxxxxxxx, ani XXX, xxx národní xxxxxxxx banka, xxx xxxxx člen xxxxxx xxxxxx x rozhodovacími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Společenství, xx xxxxx členského státu xxxx xxxxxx orgánu. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx národních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX je xxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 9

Evropská xxxxxxxx banka

9.1. XXX, xxxxx má xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx subjektivitu, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx k právům x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx;

XXX xxxx xxxxxxx nabývat x zcizovat xxxxxx x xxxxxxxx majetek x vystupovat xxxx xxxxxx.

9.2. XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx smlouvy byly xxxxxxxxxxxxx buď xxxx xxxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 12.1. x 14.

9.3. Xxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX s rozhodovacími xxxxxxxxxxx Xxxx XXX x Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxx XXX

10.1. Podle xxxxxx 112 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy xx Xxxx XXX xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx ředitelů XXX x x guvernérů xxxxxxxxx ústředních bank.

10.2. X xxxxxxxx článku 10.3. xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidla xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x článku 12.3. xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx XXX mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx Rady EÚB, xxxxx po xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx 10.3. x 11.3. má každý xxxx Xxxx XXX xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx statut xxxxx, xxxxxxxxx Rada XXX xxxxxxx většinou. Při xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX je schopna xx usnášet, jsou-li xxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx Xxxx XXX schopna xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx kvorum.

10.3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28, 29, 30, 32, 33 x 51, jsou hlasy x Xxxx XXX xxxxxx xxxxx podílů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxxxxxx většinu je xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx odevzdané xxxxxx hlasy alespoň xxx třetiny upsaného xxxxxxxx XXX x xxxxxxx polovinu podílníků. Xxxxxx-xx být některý x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx náhradníka x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx hlasu.

10.4. Jednání xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Xxxx XXX xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxxxx.

10.5. Xxxx XXX xxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx xxx.

Xx. 11

Výbor xxxxxxxx

11.1. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (a) této xxxxxxx xx Výbor xxxxxxxx skládá x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx členů. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Rada XXX xxxxxxx xxxxxxx.

11.2. Xxxxx xxxxxx 112 xxxxxxxx 2 xxxx. (x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxxxx ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx EÚB x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v měnových x bankovních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx osmileté. Nemohou xxx jmenováni xxxxxxxx. Xxxxx Výboru ředitelů xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11.3. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluv x XXX a xxxxxxx xx Xxxx XXX na návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Radou. Xxxxxxx Výboru ředitelů xxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

11.4. Xxxxxxxxx-xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxx výkon své xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx prohřešku, xxxx xxx xx xxxxxx Rady XXX xxxx Výboru ředitelů Xxxxxxx dvorem xxxxxxx.

11.5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx ředitelů xx xxxxx hlasovat x xx tím xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx xxxxxxx x xxxxxx 12.3.

11.6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx EÚB.

11.7. Xxxxxxxx xxxxxxxx místo xx Výboru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena podle xxxxxx 11.2.

Xx. 12

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12.1. Xxxx XXX xxxxxxx hlavní xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x zajištění xxxxxx úkolů xxxxxxxxx XXXX xxxxx smlouvou x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx XXX formuluje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx případných rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx měr a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX a xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytné x jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx provádí měnovou xxxxxxxx x xxxxxxx x hlavními xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx EÚB. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx ústředním xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxx ředitelů xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xxxx xx xxx byl xxxxxx tento xxxxxx, xxxxxx se XXX, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx operace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx XXXX.

12.2. Xxxxx xxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

12.3. Xxxx XXX xxxxxx jednací řád, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx EÚB x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12.4. Rada XXX vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx 4.

12.5. Rada XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6.

Xx. 13

Prezident

13.1. Xxxxxxxxx (xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxx EÚB x Xxxxxx xxxxxxxx.

13.2. Xxxx xx xxx byl xxxxxx článek 39, xxxxxxxxx prezident xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

14.1. Podle xxxxxx 109 této xxxxxxx každý xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx x datu ustavení XXXX, aby jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky, xxxx slučitelné s xxxxx xxxxxxxx x x tímto statutem.

14.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx funkční xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx x funkce xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované pro xxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx XXX může x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x to xxx xx zveřejnění xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxx, xxx dne, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14.3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx součástí XXXX x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX. Xxxx XXX činí kroky xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxx x xxxxxx XXX, x vyžaduje, aby xx byly poskytovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

14.4. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx než xxxxx xxxx xxxxxxx x tomto statutu, xxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX. Takové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx XXXX.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

15.1. XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletně xxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

15.2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX je xxxxxxxxxxx xxxxx týden.

15.3. Xxxxx článku 113 xxxxxxxx 3 této xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ESÚB a x xxxxxx politice xx předchozí x xxxxx xxx.

15.4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájemcům xxxxxx.

Xx. 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx 106 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx Xxxx EÚB xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. XXX a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bankovky xxxxxxx. Xxxxxxxx vydané XXX x xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx zákonného xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxx, xxxxx xx je xxxxx, existující zvyklosti xxxxx vydávání a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx IV

Měnově xxxxxxxxx funkce x xxxxxxx XXXX

Xx. 17

Xxxx x XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank

EÚB x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou v xxxxx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím, veřejnoprávním xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx trhu a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

Xxxxxxx xx volném xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

18.1. Xxx dosažení xxxx XXXX x uskutečňování xxxx xxxxx, EÚB x xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x drahými xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodejů, xxxxxxxx x zpětném xxxxxx x výpůjčních xxxx xxxxxxxxxx obchodů;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníky xxxx x tím, xx xxxxxxxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18.2. XXX stanoví xxxxxxxxx xxxxxx operací na xxxxxx trhu a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 19

Minimální xxxxxxx

19.1. X výhradou xxxxx xxxxxx 2 xxxx XXX požadovat xx xxxxxxxxx institucích zřízených x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x cíli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx u XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Radou XX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx EÚB xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x ukládat x xxxx sankce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

19.2. X xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx článku 42 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx XXX může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, respektujíc xxxxxx 2.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx strany, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 42 rozsah xxxxxx nástrojů.

Čl. 21

Xxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx

21.1. Xxxxx xxxxxx 101 xxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, místními xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxx, jinými veřejnoprávními xxxxxx nebo veřejnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xx zakázán xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxx národními xxxxxxxxxx xxxxxxx.

21.2. XXX x xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 21.1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

21.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky x XXX zacházejí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x XXX může vydávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x třetími xxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

- xxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx bankami x x xxxxxxxxxx institucemi x třetích xxxxxx, x xxx xx xx vhodné, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx devizová xxxxxx xxxxx typů x drahé xxxx; xxxxx „devizové xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x všechna jiná xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx xx xxxxxx x třetím xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operací.

Čl. 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx operace xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo svého xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxx

Xx. 25

Xxxxxx

25.1. XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx poskytovat Xxxx, Komisi x xxxxxxxxxx úřadům členských xxxxx konzultace, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Společenství x xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x stabilitě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

25.2. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 105 odstavec 6 xxxx xxxxxxx xxxx XXX plnit xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků.

Kapitola XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 26

Xxxxxxxx xxxxxxxx

26.1. Finanční xxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

26.2. Roční xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXX.

Xxxxx uzávěrka xx schvalována Xxxxx XXX x poté xxxxxxxxxx.

26.3. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účely xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx ta xxxxxx x pasiva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

26.4. X provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx nezbytná xxx standardizování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

Xx. 27

Xxxxxx xxxx

27.1. Xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doporučenými Xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxx Xxxxx. Revizoři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

27.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EÚB.

Čl. 28

Xxxxxxx XXX

28.1. Xxxxxxx XXX xxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxx ECU. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 99 x mezích a xx podmínek stanovených Xxxxx postupem xxxxx xxxxxx 42.

28.2. Národní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx EÚB. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 29.

28.3. Xxxx XXX určí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28.4. S xxxxxxxx xxxxxx 28.5. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kapitálu XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dány do xxxxxxx.

28.5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 29 převedou národní xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx kapitálové xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů odpovídalo xxxxxxxxx xxxxx. Rada XXX xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 29

Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.1. Po xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx podle xxxxxx 123 odstavec 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klíč xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X tomto xxxxx se stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx:

- 50% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustavení ESÚB;

- 50% podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cenách Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx ESÚB.

Procenta xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nahoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,05 procent.

29.2. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Komise v xxxxxxx s pravidly xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42.

29.3. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám, xxxxx po xxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 29.1. Xxxxxxxx klíč se xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

29.4. Xxxx XXX učiní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx.

Xx. 30

Xxxxxx xxxxxxxx rezerv na XXX

30.1. Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx 28, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky XXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x měnách xxxxxxxxx států x XXX, v rezervních xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx právech xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxx ECU. Xxxx EÚB rozhodne x části, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pozdějších termínech.

EÚB xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a spravovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x využívat xx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

30.2. Xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx ústředních bank xx xxxx v xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx upsaném xxxxxxxx EÚB.

30.3. Xxxx XXX připíše xx xxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výši odpovídající xxxxxx příspěvku. Xxxx XXX rozhoduje x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

30.4. Xxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxx 30.1. mohou xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30.2. x mezích x xx xxxxxxxx stanovených Xxxxx podle článku 42.

30.5. EÚB xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a sdružovat xxxx xxxxxx.

30.6. Rada XXX činí všechna xxxxx opatření xxxxxxxx x provádění tohoto xxxxxx.

Xx. 31

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních bank

31.1. Xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 23.

31.2. Všechny xxxxxxx operace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx 30 x xxxxxxxxx členských států x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx 31.3, podléhají schválení XXX, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

31.3. Rada XXX vydá směrnice x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 32

Rozdělování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

32.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx měnové xxxxxxxx XXXX (dále xxx „xxxxxx příjmy“) xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

32.2. S xxxxxxxx článku 32.3. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx ročnímu příjmu x xxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx. Xxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxx XXX.

32.3. Xxxxxxxx xxxxx názoru Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx etapy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx xxxxxxxx použití xxxxxx 32.2., xxxx Xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxx 32.2. xxx xx xxxxxx ne delší xxx xxx xxx xxxxxx příjem xxxxx xxxxx jiné xxxxxx.

32.4. Xxxxxx měnového xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx snižuje x částku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx vklady xxxxx xxxxxx 19.

Rada XXX xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydáváním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxxx ztráty, vzniklé x operací měnové xxxxxxxx, prováděných xx xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx EÚB xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx.

32.5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx xx rozdělí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v poměru x xxxxxx splaceným xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx XXX xxxxx xxxxxx 32.2.

32.6. Xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede XXX podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx EÚB.

32.7. Xxxx EÚB učiní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx XXX

33.1. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx xxxx Rada XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20% xxxxxxx xxxxx, xx převede xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 100% kapitálu;

(b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v poměru x xxxxxx splaceným xxxxxxx.

33.2. Zaznamená-li EÚB xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xx-xx xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí Xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx do xxxx xxxxxx rozdělených xxxxxxxx xxxxxxxxx bankám xxxxx xxxxxx 32.5.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 34

Xxxxxx xxxx

34.1. Xxxxx xxxxxx 110 xxxx xxxxxxx EÚB

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 3.1. xxxxx xxx, x xxxxxxxx 19.1., 22 xxxx 25.2. x x xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Rady xxxxxxxxx x článku 42;

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX touto xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx;

- xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska.

34.2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazné xx všech xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Doporučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx 253 x 256 této xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nařízení x xxxxxxxxxx přijatá XXX. XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

34.3. X mezích x xx podmínek xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 42 xx EÚB zmocněna xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 35

Soudní xxxxxxxx x xxxx související

35.1. Xxxxxx nebo opomenutí XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. XXX může podat xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

35.2. Xxxxx xxxx XXX xx xxxxx straně x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osobou na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní soudy, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

35.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

35.4. Xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx EÚB xxxx xxxxx jménem.

35.5. Xxxxxxxxxx XXX x předložení xxxx Soudnímu xxxxx xxxx Xxxx EÚB.

35.6. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xx vyplývají x xxxxxx xxxxxxx. Má-li XXX xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx odůvodněné stanovisko xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stanovené EÚB xxxxxx stanovisku, xxxx XXX xxxxxx xxx Xxxxxxxx dvoru.

Čl. 36

Xxxxxxxx

36.1. Xxxx XXX xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxx EÚB.

36.2. Xxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx spory xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 37

Sídlo

Do xxxxx xxxx 1992 xx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxx hlav xxxxx xx xxxxxxxx vlád xxxxxxxx x sídle XXX.

Xx. 38

Xxxxxxxx tajemství

38.1. Xxxxxxx řídících orgánů x xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xx skončení svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

38.2. Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství ukládající xxxxxxxxx mlčenlivosti, podléhají xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 39

Xxxxx xxxxxxxxx podepisovat

EÚB právně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prezident xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx personálu XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prezidentem, xxx xxxxxxxxxxxx jménem XXX.

Xx. 40

Xxxxxx x xxxxxxx

XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států výsady x imunity, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx ke Smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

41.1. Podle xxxxxx 107 xxxxxxxx 5 xxxx smlouvy xxxxx xxx články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(x) x 36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx EÚB x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s XXX. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

41.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx XXX.

Xx. 42

Xxxxxxxxx předpisy

Podle xxxxxx 107 odstavec 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Rada okamžitě xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a XXX, xxxx xx doporučení XXX x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 tohoto xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx XXXX

Xx. 43

Všeobecná xxxxxxxxxx

43.1. Xxxxxxx xxxxxxx x článku 122 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx způsobuje, že xxxxxxxxxxx články tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxx závazky příslušnému xxxxxxxxx xxxxx: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 x 52.

43.2. Ústředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx podle xxxxxx 122 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

43.3. X souladu x xxxxxxx 122 xxxxxxxx 4 této xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 11.2., 19, 34.2 a 50 tohoto statutu xxx pojmem „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxx „xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

43.4. Xxx xxxxxx „národní xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx výjimka“ v xxxxxxxx 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 x 52 xxxxxx xxxxxxx.

43.5. Xxx pojmem „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx x článcích 10.3 x 33.1 x „xxxxxxxx banky členských xxxxx, pro které xxxxxxx xxxxxxx.“

43.6. Pod xxxxxx „xxxxxx kapitál XXX“ x xxxxxxxx 10.3 a 30.2 xx rozumí „xxxxxxx XXX upsaný ústředními xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

Xx. 44

Přechodné úkoly XXX

XXX převezme ty xxxxx XXX, xxxxx x důsledku xxxx, xx pro jeden xx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x nadále musí xxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXX poskytuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 122 xxxx smlouvy.

Čl. 45

Xxxxxxxxx xxxx XXX

45.1. Xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx 107 xxxxxxxx 3 xxxx smlouvy, ustaví xx Xxxxxxxxx xxxx xxxx třetí xxxxx XXX x rozhodovací xxxxxxxxx.

45.2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx x viceprezidenta XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxx xxx hlasovacího xxxxx.

45.3. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 47 xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 46

Xxxxxxx řád Generální xxxx

46.1. Prezident xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx EÚB.

46.2. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxx xxxx bez hlasovacího xxxxx.

46.3. Prezident xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

46.4. Xxxxxxxx xx xxxxxx 12.3 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.

46.5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx XXX.

Xx. 47

Xxxxxxxxxx Generální xxxx

47.1. Xxxxxxxxx xxxx

- xxxx úkoly xxxxxxx x xxxxxx 44;

- xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 25.1.

47.2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 5;

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 15;

- stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 26 xxxxx xxxxxx 26.4;

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 29 xxxxx xxxxxx 29.4;

- xxxxxxxxx pracovního řádu xxxxxxxxx EÚB xxxxx xxxxxx 36.

47.3. Generální xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx neplatí xxxxxxx, xxxxx článku 123 xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx.

47.4. Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x rozhodnutích Xxxx XXX.

Xx. 48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitálu XXX

Xxxxx xxxxxx 29.1. je xxxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxx vážený xxxxx podle klíče xxx upisování xxxxxxxx XXX. Odchylně xx xxxxxx 28.3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud Xxxxxxxxx xxxx většinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx upsaného kapitálu XXX x alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx procento xxxx xxx splaceno xxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx EÚB.

Čl. 49

Xxxxxxxx splácení xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX

49.1. Xxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxxx xxxxx xxxxxxxx EÚB x témž xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx EÚB xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 30.1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xx EÚB x xxxxxxx x článkem 30.1, xxxxxxxxxxxx vyjadřujícím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx upsaných dotčenou xxxxxxx ústřední xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ostatními xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx.

49.2. Xxxxxxxx x platbě, xxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 49.1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do rezerv XXX x zásob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx částky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ztrát xx xxx 31. prosince xxxx roku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xx přispívat, bude xxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxx schválené x xxxxxxx XXX podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx podílů xxxxxxxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními ústředními xxxxxxx.

Xx. 50

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx prezident, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx x xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx XXX. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx osm xxx. Xxxxxxxx od xxxxxx 11.2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Výboru xx xxxxxxx období trvají x xx pěti xx xxxx let. Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxx ředitelů xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 11.1, xxxxx x žádném xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxx.

Xx. 51

Xxxxxxx x xxxxxx 32

51.1. Xxxxxxxx-xx Xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx 32 xx xx následek xxxxxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx ústředních bank, xxxxxx xxxxxx, která xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxxx roce po xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx 60 %, x které se xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 12 %.

51.2. Xxxxxx 51.1. xx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx let xx xxxxxxxx třetí xxxxx.

Xx. 52

Xxxxx bankovek x xxxxxx Společenství

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění, xxx bankovky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byly národními xxxxxxxxxx bankami směňovány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 53

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43 až 48 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx.

19.

XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx přijmout Xxxxxx Evropského měnového xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxxx x xxxxx

1.1. Xxxxxxxx měnový xxxxxxxx ( xxxx xxx „EMI“) xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 117 xxxx smlouvy; xxxx xxx xxxxx x xxxxxx svou xxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxx x tohoto xxxxxxx.

1.2. Xxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx („národní xxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx tohoto statutu xx Lucemburský měnový Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Výbor xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx EMI.

Čl. 2

Xxxx XXX

Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx hospodářské a xxxxxx xxxx, xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx,

- dohledem xx xxxxx ECU.

Čl. 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. XXX xxxx xxxxx a xxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky v xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

3.2. XXX xxxxx x xxxxxxx s cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx XXXX.

Xx. 4

Hlavní xxxxx

4.1. EMI xxxxx xxxxxx 117 odstavec 2 této xxxxxxx:

- xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx koordinaci měnových xxxxxxx členských xxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (EMS),

- pořádá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxx a ovlivňují xxxxxxxxx finančních institucí x trhů,

- xxxxxxx xxxxx EFMS, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6.1 xx 6.3,

- usnadňuje xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx clearingového xxxxxxx XXX;

XXX rovněž:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů,

- je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1996 EMI xxxxxxx normativní, organizační x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro ESÚB x xxxxxx xxxx xxxxx ve třetí xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství s xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx Rada XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 109x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xx XXX xx xxxx zejména:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx třetí etapě,

- xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx, prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx,

- dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovek XXX.

Xx. 5

Poradní xxxxxx

5.1. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx XXX zaujímat xxxxxxxxxx xxxx podávat doporučení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kursové xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, zaváděným x každém xxxxxxxx xxxxx. Xxxx předkládat xxxxxx x Radě xxxxxxxxxx xxxx doporučení x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ovlivnit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

5.2. Rada XXX xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx měnové xxxxxxxx.

5.3. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x XXX každý xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. V xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx a XXX, xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxx návrhy právních xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx, xxxxx xx uvedena x xxxxxx 4.2.

5.4. Xxxxx xxxxxx 117 xxxxxxxx 5 této smlouvy xxxx XXX rozhodnout, xx xxx stanoviska x xxxxxxxxxx zveřejní.

Čl. 6

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

6.1. XXX:

- činí xxxxxxxx x multilateralizaci xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x měnách Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Společenství;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1979 mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx Evropského měnového xxxxxxx (xxxx jen „ dohoda EMS“) x mechanismus krátkodobých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, ve xxxxx jejich xxxx;

- xxxx xxxxx podle xxxxxx 11 xxxxxxxx (XXX) 1969/88 Xxxx xx xxx 24. xxxxxx 1988, x xxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

6.2. XXX může xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxx x proti xxxxxxxxx xxxxxxx vydávat XXX xx xxxxxx xxxxxx dohody EMS. Xxxx XXX mohou xxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x operacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankami x EMI. XXX xxxxx administrativní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.3. EMI xxxx udělovat xxxxxxx xxxxxx třetích zemí x mezinárodním měnovým xxxxxxxxxx xxxxxx „jiného xxxxxxxx“ XXX x xxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxxxx být XXX xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx.

6.4. XXX je xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx ústředních bank xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx půjdou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxx XXX.

Xx. 7

Jiné xxxxx

7.1. XXX podává xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxx příprav xx xxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Společenství x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx x přípravu xxxxxxx xxxxxxxxxx k uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxx, aby se xxxxx součástí XXXX.

7.2. Xx základě rozhodnutí Xxxx xxxxx x xxxxxx 117 xxxxxxxx 7 této smlouvy xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx přípravy xxxxx xxxxx.

Xx. 8

Nezávislost

Členové xxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnost. Xxxx XXX xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx úkolů a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx statutem, nebude xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx od xxxx členských států. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x ovlivňování xxxx XXX při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxx

9.1. Podle xxxxxx 117 xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx je XXX xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx XXX.

9.2. Xxxx XXX se xxxxxx x prezidenta x xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Nemůže-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastnit xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx zástupce své xxxxxxxxx.

9.3. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxx hlav xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxxxx xxx Výboru xxxxxxxxx xxxx Xxxx EMI x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xx vybírán x xxxxxxxxx uznávaných x zkušených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx EMI xx xxxxx stát pouze xxxxxx příslušníci členských xxxxx. Rada XXX xxxxxxx viceprezidenta.

Prezident x xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx období tří xxx.

9.4. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx plného pracovního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nevýdělečně, xxxxx xx Rada XXX xxxxxxx xxxxxxx.

9.5. Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX x xxxxxxxx xxx;

- xxxx xx tím xxx xxxxxx xxxxxx 22, xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx;

- xxxxxxxx za xxxxx xxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxx prezidenta xxxx xxxx xxxxxxxxxx viceprezident.

9.6. Xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xx Xxxx XXX xx xxxxx výboru, xxxxxxxxx xxx xx tří xxxxx xxxxxxxxxxx Výborem xxxxxxxxx nebo Xxxxx XXX x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Prezident nemá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

9.7. Xxxxxxxxx-xx xxx prezident xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxx funkce xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xx žádost Rady XXX Soudním xxxxxx xxxxxxx.

9.8. Xxxx EMI xxxxxx jednací xxx XXX.

Xx. 10

Zasedání Rady XXX x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

10.1. Rada XXX xxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxx. Rada XXX xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxx xxxxx jednání.

10.2. Xxxxx xxxx Xxxx XXX xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

10.3. Xxxx XXX rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů, xxxxxxxxx-xx xxxxx statut xxxxx.

10.4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x články 4.2, 5.4, 6.2 x 6.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Rady XXX. Přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx 5.1 a 5.2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6.4, 16 x 23.6 x xxxxxxx xxxxx článku 15.3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx Xxxx XXX.

Xx. 11

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

11.1. Předseda Rady x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XXX.

11.2. Xxxxxxxxx XXX xx xxxx xx xxxxxxxx Xxxx, projednává-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx a úkolů XXX.

11.3. X xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxx, xxxxxxxx EMI xxxxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx a x měnové x xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Výroční xxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx být xx žádost Evropského xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx iniciativy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbory Evropského xxxxxxxxxx.

11.4. Zprávy xxxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxxxx x XXX.

Xx. 13

Xxxxx

Xx konce xxxx 1992 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vlád xxxxxxxx x xxxxx EMI.

Čl. 14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX, xxxxx xx podle xxxxxx 117 odstavec 1 xxxx smlouvy právní xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx přiznává xxxxxxxxxx osobám. XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zcizovat xxxxxx xxxx nemovitý xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. 15

Právní akty

15.1. Xxx xxxxxx svých xxxxx x xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxx doporučení;

- xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

15.2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx.

15.3. Xxxx XXX může určovat xxxxx stanovící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x xxxx, xxx XXXX xx xxxxx xxxxx xxxx plnit xxx úkoly. Xxxxx xxxxxx EMI xxxxxx xxxxxxx; xxxx předkládány x xxxxxxxxxx XXX.

15.4. Xxxx by xxx xxx dotčen xxxxxx 3.1., je xxxxxxxxxx XXX závazné xx xxxxx svých částech xxx xxxx, komu xx xxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 253 a 254.

Xx. 16

Xxxxxxxx prostředky

16.1. EMI xxxx xxxxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx XXX určí Xxxx XXX tak, xxx xxx zajištěn příjem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx EMI.

16.2. Prostředky XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx 16.1. budou xxxxxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 29.1. xxxxxxx ESÚB x xxxxxxxx při xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx klíče xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx.

16.3. Xxxx XXX xxxx xxxxx, x xxxx xx příspěvky xxxxxx.

Xx. 17

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx

17.1. Xxxxxxxxxx rok XXX xxxxxx 1. ledna x končí 31. xxxxxxxx.

17.2. Xxxx XXX xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schválí xxxxx xxxxxxxx.

17.3 Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými Xxxxx XXX. Roční uzávěrku xxxxxxx Rada XXX x poté xx xxxxxxxx.

17.4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislí externí xxxxxxxx uznávaní Xxxxx XXX. Auditoři xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxx účetních xxxx x xxxx XXX x xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx 248 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

17.5. Xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx XXX, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 16.2.

17.6. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxxx, xxxx xx uhradit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EMI. Zbývající xxxxxx xx xxxxxx x příspěvků národních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x článku 16.2.

Xx. 18

Xxxxxxxx

18.1. Rada XXX stanoví pracovní xxxxxxxx personálu XXX.

18.2. Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx EMI a xxxx zaměstnanci x xxxxxx a za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx řádu.

Čl. 19

Xxxxxx xxxxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxxx

19.1. Xxxx a xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx dvora x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. EMI xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

19.2. Xxxxx xxxx XXX xx jedné xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

19.3. XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 xxxx xxxxxxx.

19.4. Soudní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxx xx veřejnoprávní nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx XXX.

19.5. Xxxxxxxxxx EMI x předložení xxxx Xxxxxxxx xxxxx činí Xxxx EMI.

Čl. 20

Xxxxxxxxxxx

20.1. Xxxxxxx xxxx EMI x xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxx funkcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20.2. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 21

Xxxxxx a xxxxxxx

21.1. XXX požívá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsady a xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených x Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx ustavující xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 22

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

22.1. XXX xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx členů personálu XXX, xxxxx byli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocněni, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xx. 23

Zrušení XXX

23.1. Xxxxx xxxxxx 123 xxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na XXX. XXX xxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx.

23.2. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dolarů, xxxxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx etapy podle xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

23.3. Všechny xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx velmi krátkodobého xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpor xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6.1, budou xxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx.

23.4. Xxxxx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx.

23.5. Likvidační výnos xxxxx xxxxxx 23.4. xx xxxxxxx národním xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x klíčem xxxxxxxx v xxxxxx 16.2.

23.6. Rada XXX xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx x použití xxxxxx 23.4. x 23.5. Xx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx XXX vzdá svého xxxxx.

20.

XXXXXXXX

X XXXXXXX PŘI XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx stanovit xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 104 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx těchto ustanoveních, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 101 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxx:

- 3 % xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

- 60 % xxx poměr xxxxxxxxx vládního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tržních xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

X xxxxxx 104 xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx:

- „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, tj. x xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx nebo místním xxxxxx nebo fondům xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx operací, xxx jsou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „schodek“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxxx v Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtů;

- „ investice“ znamená xxxxxxxxx xxxxxxx fixního xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- „xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a mezi xxxxxxxxxxxx odvětvími xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx státního xxxxxxx

X zajištění účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx schodky xxxxxxxx sektoru, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxx odrážce xxxxxx 2. Členské státy xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pravidelně xxxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxx x skutečných schodcích x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů

Statistické xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

21.

XXXXXXXX

X KRITÉRIÍCH KONVERGENCE X XXXXXX 121 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ

Vysoké xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx řídit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx jsou připojena xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 odstavec 1 xxxxx odrážka xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx inflace, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 1,5 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tří členských xxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stability. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx srovnatelném xxxxxxx, xxxxx bere x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx veřejných xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx nevztahuje rozhodnutí Xxxx xxxxx xxxxxx 104 xxxxxxxx 6 xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx x mechanismu xxxxxxxx kursů EHS

Kritérium xxxxxx v mechanismu xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x článku 121 xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dvou posledních xxx před xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bilaterální xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx z vlastní xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Konvergence xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx konvergence úrokových xxxxx uvedené x xxxxxx 109x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx procenta úrokovou xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx sazby xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 5

Poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx jednomyslně xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, XXX xx EÚB x výborem xxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxxxx xxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 121 této xxxxxxx, xxxxx xxxxx nahradí xxxxx Protokol.

22.

XXXXXXXX

X XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si urovnat xxxxxx xxxxxxxx problémy xxxxxxxx se Xxxxxx,

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx. 14 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx právo Xxxxxxx xxxxx Dánska xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx těch xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx částí Xxxxxxxxxxxx.

23.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxx prospěch x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx de Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanovených platným xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

24.

XXXXXXXX

X PŘECHODU DO XXXXX ETAPY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nezvratný xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, respektovat přání, xxx Xxxxxxxxxxxx vstoupilo xxxxxx do xxxxx xxxxx, x proto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx 1997 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx, urychlí příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x jiná xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vstoupit xx třetí xxxxx xxxxxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1999 x xxx XXX x XXXX xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx činnost.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25.

XXXXXXXX

X URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X SEVERNÍHO XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx protokoly, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přejít do xxxxx etapy xxxxxxxxxxx x měnové unie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vlády x xxxxxxxxxx;

xxxxxxx x úvahu xxxxx vlády Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodejem pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxx, xxx xx x xxxxxx přejít xx třetí xxxxx xxxxxxx, xxx Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx království neoznámí Xxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx etapy před 1. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxxx 3 xx 9 platí pro xxxxxx, xx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxx v xxxxxx přejít xx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a v xxxxxx 121 odstavec 3 první odrážka xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ponechá xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.

5. Xxxxxx 4 xxxxxxxx 2, 104 xxxxxxxx 1, 9 x 11, 105 odstavec 1 až 5, 106, 108, 109, 110, 111, 112 xxxxxxxx 1 x 2x a 111 xxxxxxxx 4 x 5 této xxxxxxx xx nevztahují na Xxxxxxx království. Odkazy xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ustanoveních xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx ústřední xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

6. Xxxxxx 116 xxxxxxxx 4 x 119 x 120 xxxx xxxxxxx xx nadále vztahují xx Xxxxxxx království. Xxxxxx 114 xxxxxxxx 4 x 124 xx xxxxxxxx na Xxxxxxx království xxxx xxxxx xxx x xxxx, xxx který xxxxx výjimka.

7. Hlasovací xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxx Xxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 5 tohoto xxxxxxxxx. Xxx tento xxxx xx k xxxxxxx hlasům Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlédne x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx článku 122 xxxxxxxx 5 této xxxxxxx. Spojené království xxxx xxxx právo xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxxxx členů Výboru xxxxxxxx XXX podle xxxxxx 112 odstavec 2 xxxx.x x 111 xxxxxxxx 1 xxxx smlouvy.

8. Xxxxxx 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 50 x 52 Xxxxxxxxx o xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xx členské xxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxx království a xxxxxx na národní xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Bank xx Xxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx 10.3 x 30.2 Xxxxxxx xx „xxxxxx xxxxxxx EÚB“ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx.

9. Článek 116 xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx a xxxxxx 44 až 48 Xxxxxxx platí, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx x následujícími xxxxxxx:

(x) Xxxxxx v xxxxxx 44 xx úkoly XXX x XXX xxxxxxxx xxxxx, které xx třeba xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx království nepřejít xx xxxx etapy.

(b) Xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 47 XXX xxxxxxxxx rady xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx 10 xxxx. (x) x (x) tohoto protokolu, xxxxx se xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(x) Xxxx xx Xxxxxxx splácí xxxx xxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx základu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí etapy, xxxx své xxxxxxxx xxxxxx kdykoli xx xxxxxxx této xxxxx.

X xxx případě:

(a) Spojené xxxxxxxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, pouze xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx žádost Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 122 odstavec 2 xxxx smlouvy xxxxxxxx, xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx do XXX xxxxxx rezervy x xxxxxxxx do jejích xxxxxx xx stejném xxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(x) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x postupem podle xxxxxx 123 odstavec 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx etapy.

Přijde-li Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto protokolu xx xxxxx etapy, xxxx 3 xx 9 pozbudou xxxxxxxxx.

11. Xxxx by xxxx xxxxxxx články 101 x 116 odstavec 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxx 21.1 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxx „Xxxx xxx Xxxxx“ x Xxxx xx England, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

26.

PROTOKOL

O URČITÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx strany,

přejíce xx xxxxxxx, v xxxxxxx xx všeobecnými xxxx Xxxxxxx o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určité xxxxxxxx xxxxxxxx existující x xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Radě svůj xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2. Na Xxxxxx xx vztahuje výjimka, xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxx ESÚB xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xx vztahují xx Xxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 121 xxxxxxxx 2 druhá odrážka x x xxxxxx 121 xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 122 xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

27.

XXXXXXXX

X FRANCII

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Francie xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx územích xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.

28.

PROTOKOL

O XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xx stanovila za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx, že článek 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3,

xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hlava XXX, x ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro upevňování x další xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx fondu,

připomínajíce, xx ustanovení třetí xxxxx, hlava XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlava XVI x xxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxx založení Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993,

xxxxxxxxxxxx svou xxxx, xx xxxxxxx x hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx růstu xxxxx členských států,

berouce xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx společenství xx x letech 1987 - 1993 x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka půjčuje xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xx vědomí xxxxx větší pružnosti x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx na xxxxxx xxxxx změn x úrovni účasti Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x projektech v xxxxxxxx zemích,

berouce xx xxxxxx návrh xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální soudržnosti xx xxxxxx 2 x 3 této xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx strukturální xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx značnou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bude pro xxx xxxx nezbytné,

opět xxxxxxxxx potřebu důkladně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národním xxxxxxxxx xx hlavu menším xxx 90 % xxxxxxx Společenství, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xx stanoveno x článku 104,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxx xx strukturálních fondů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx nynějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů,

vyhlašují xxxx xxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x projekty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se nadměrnému xxxxxxxxx rozpočtových výdajů x méně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx více xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx přispívat do xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx a korigovat xxxxxx využití x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx budou xxxxxxxxxx xxxxx existující x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

souhlasí, xxx xxxxx protokol xxx xxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

29.

XXXXXXXX

X POSKYTOVÁNÍ XXXXX XXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮM XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX UNIE

Vysoké xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx podepsanou 4. xxxxxxxxx 1950 v Xxxx;

xxxxxxx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx, který xxxx x členství x Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 6 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx,

xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx 309 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členské státy xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství;

u vědomí, xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxxx xx to, xx otázka xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Unie xx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxx x 13. xxxxxxxx 1957 x Xxxxxx ze xxx 27. září 1996 x xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxx 31 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx si xxxxxxxx, xxx právo xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx účelům, xxx k jakým xx xxxxxxxxx;

xxxxxxx tento Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx Úmluvy x postavení uprchlíků x 28. xxxxxxxx 1951;

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství,

Jediný článek

Se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx státy navzájem xxx veškeré právní x praktické xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. xxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx o azyl xxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x následujících případech:

a) xxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx žadatel, xxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxx Smlouva x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx na xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 7 odstavec 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Rada x něm ještě xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxx 1 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxxx, xx členský xxxx, xxxxx příslušníkem xx žadatel, se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxx členský xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxx bude Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx neodůvodněná, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30.

PROTOKOL

O XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality, xxxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kritéria jejich xxxxxxx x zajistilo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxx Unie;

berouce x xxxxx xxxxxx x 25. října 1993 mezi Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx 16. října 1992 v Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dohodnutým na xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx 11. x 12. xxxxxxxx 1992 se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, a xxxxx

xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

1. Xxx výkonu xxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxx proporcionality, podle xxxxx žádná činnost Xxxxxxxxxxxx nepůjde xxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné k xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx zásad subsidiarity x proporcionality xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nedotýká xx xxxxx formulovaných Xxxxxxx dvorem, které xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x právem Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx článek 6 xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx „Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dosahování xxxxx cílů a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Smlouvou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Kritéria uvedená x odstavci 2 xxxxxx 5 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výlučné působnosti Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx pravomoci xxxxxxxxx xx úrovni Společenství. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx světle cílů xxxxxxxxxxx Smlouvou. Xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to okolnosti, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pravomocí xxxxxxxx, x naopak xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. U xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx být xxxxxxxxxx, xx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx závěr, xx xxxx Společenství xxx lépe xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, kvantitativními údaji.

5. Xxx xxxxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx splnit xxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mohou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx činností Xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínka je xxxxxxx, by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- posuzovaná xxxxxxxxxx xx nadnárodní aspekty, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- činnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářskou x xxxxxxxx soudržnost) xxxx xx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- činnost xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přinesla ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jasné výhody.

6. Xxxxxxx Společenství má xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytné xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Směrnice, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 249 Xxxxxxx, xx pro každý xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx, jehož xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx forem x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx jde x xxxxxx a rozsah xxxxxxxx Společenství, měla xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx co nejvíce xxxxxxxx národnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx opatření x x dodržením xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx členským xxxxxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, kde xx xx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prosazování.

8. Kde xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, vyžaduje se xx xxxxxxxxx státech, xxx se xx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 10 Xxxxxxx x xxxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

9. Xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měla:

- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx široce konzultovat, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdekoli xx xx xxxxxx;

- xxxxxxxxxxx xxx návrhy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k tomu xxxxx xxxxxxxxxxx, kdykoli xx bude nezbytné. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebu, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, místní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx subjekty x občany, bylo xx xxxxxxxx x xxxxxx cíli, kterého xx má xxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx zašle Xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx.

10. Xxxxxxxx rada přihlédne xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bodu 9 xx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx.

11. Xxx xxxxxxxx posuzování xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx slučitelnost návrhu Xxxxxx x xxxxxxx 5 Smlouvy, plně xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 251 x 252 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Rady k xxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedení xxxxxx, xxxxx Radu xxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech, pro xxxxx návrh Xxxxxx xxxxxxxx za zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

31.

PROTOKOL

O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států zajistit, xxx xx xx xxxxxxxx, xx spolupráci x xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hranicích,

se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 62 odstavec 2 písmeno (x) xxxxx IV Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxx uzavírat xxxxxx xx třetími xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody.

32.

XXXXXXXX

X XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx smluvní xxxxxx,

xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx s demokratickými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé společnosti x s potřebou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství:

ustanovení Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, vymezeny x xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx by xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zájmem, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

33.

XXXXXXXX

X OCHRANĚ XXXXXX X XXXX X XX

Xxxxxx smluvní strany,

přejíce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx bytostí x xxxxx xxxx o xx,

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, která xx xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

Při formulování x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v zemědělství, x xxxxxxx, x xxxxxxx vnitřního xxxx x xx výzkumu xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx; přitom xxxxxxxx legislativní xxxx xxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xx smlouvám x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx

34.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX A IMUNITÁCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx o tom, xx Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x imunity xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

xx dohodly na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx:

Xxxxxxxx I

Majetek, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

xx. 1

Xxxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxx Společenství jsou xxxxxxxxxxxxx. Jsou vyňaty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx Společenství nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativních xxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx Soudního xxxxx.

xx. 2

Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx nedotknutelné.

čl. 3

Xxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx jsou vyňaty xx xxxxx přímých xxxx.

Xxxxx členských států xxxxxxx, xxx xx xx možné, vhodná xxxxxxxx k náhradě xxxx refundaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x cenách movitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx Společenství pro xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx účinkem narušovala xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx a xxxxxx xx xxxx poplatků xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx.

xx. 4

Xxx

Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poplatků, xxxxxx x omezení xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx k předmětů, xxxxxxx pro jejich xxxxxx xxxxx; předměty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nestanou xxxxxxxxx obchodního xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx úplatu, x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaty xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x omezení xxxxxx x vývozů, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

xx. 5

Xxxxxx x xxxx XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účty x jakékoli xxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxx x xxxxxxx-xxxxxx

xx. 6

Xxxxx

Xxxxxx Společenství xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x zasílání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

xx. 7

Xxxxxxx-xxxxxx

1. Xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uznávané jako xxxxxx cestovní doklady xxxxx členských států xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx předsedy těchto xxxxxx. Tyto xxxxxxx-xxxxxx xxxx vydávány xxxxxxxxx x xxxxx pracovníkům xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zaměstnance jejích xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx těchto xxxxxxx-xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 6 Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx jsou xxxxxx použitelná xxx xxxxx a zaměstnance xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx účinnosti této Xxxxxxx držiteli laisser-passer xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 6, xxxxx xx xxxxxxxx použitelnými xxxxxxxxxx prvního odstavce xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 8

Xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx pohyb členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx omezením. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x otázkách xxxxx x devizové xxxxxxxx:

x) xxxxxxx zacházením xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx tyto xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxx vysílaným xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx zacházení xx xxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx mise.

čl. 9

Imunita

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu svých xxxxxxxxxx.

xx. 10

Imunita

Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požívají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx území jejich xxxxxxxx xxxxx imunit xxxxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx imunity proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vztahuje xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx místo jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx přistižen při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx IV

Představitelé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx práce orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 11

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x techničtí xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx cesty na x x místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na členy xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

čl. 12

Xxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx na svou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého členského xxxxx:

x) imunitu xxxxx xxxxxxxx řízení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx projevů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, pravomoci Soudního xxxxx ohledně sporů xxxx Společenstvími a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx. Této xxxxxxx požívají x xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx úřadu;

b) vynětí - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) pokud jde x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, skrytých xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úředníkům mezinárodních xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx nástupu xx xxxxx x xxxxxxxxx zemi, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx bezcelně xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, x xx x xxxx případech x xxxxxxx x podmínkami, xxxxx xxxxx xxxx, xxx je toto xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nezbytné;

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx osobní potřebu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx, jejímiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jakož xxx i v xxxx případech zpětně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pokládá za xxxxxxxx.

xx. 13

Příjmy

Úředníci x xxxx xxxxxxxxxxx Společenství xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z platů, xxxx x náhrad, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

xx. 14

Zamezení xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx domicil xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výkonu xxxxx postavení xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak i x xxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx své xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, jde-li xxx xxx o xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx potud i xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx x pro xxxx, xxxxxxx xx osobách xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území xxxx, kde xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx daně; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx daně xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx daňového xxxxxxxx, aniž xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemí a xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx zdanění.

Jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx povinností xx službách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx článku xxxx x xxxxx.

xx. 15

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Společenství.

čl. 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx určí xx xxxxx Komise x xx konzultaci xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Společenství, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx plně xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13 x xxx. xxxxxx 14.

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx úředníků a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx budou pravidelně xxxxxxxxx vládám členských xxxxx.

Xxxxxxxx VI

Výsady x xxxxxxx misí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx. 17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu

Členský stát, xx xxxxx xxxxx xxxx Společenství své xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx třetích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. 18

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, imunity x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zájmu Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx orgán Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bude-li xxx tento xxxxx xx to, že xxxxxx xx imunity xxxx x xxxxxxx xx zájmy Společenství.

čl. 19

Xxxxxxxx dohoda

Orgány Společenství xxxxx při aplikaci xxxxxx Protokolu xxxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských států.

čl. 20

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 x xxxxxx 18 se xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx.

xx. 21

Soudci, generální xxxxxxxx, kancléři, pomocní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 12 xx 15 a xxxxxx 18 xx xxxxxxx xx xxxxxx, generální xxxxxxxx, (kancléře) a xx xxxxxxx zpravodaje xxxxxxxx dvora, xxxx xx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 Protokolu x Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xx imunity xxxxxx x generálních xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxx.

xx. 22

Xxxxxxxx investiční xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx také na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banku, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xx představitele členských xxxxx účastnící xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx byla xxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxx vyjmuta z xxxxxxxx formy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálu, xxxxx x x nejrůznějších xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxx xxx xxxxxxx x zemi, xxx se nachází xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakémukoliv xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x obratu.