Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII

Obsah:

PREAMBULE

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 (bývalý článek 1 Smlouvy o EU)

Článek 2

Článek 3 (bývalý článek 2 Smlouvy o EU)

Článek 4

Článek 5 (bývalý článek 5 Smlouvy o ES)

Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU)

Článek 7 (bývalý článek 7 Smlouvy o EU)

Článek 8

HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

HLAVA III USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

HLAVA IV USTANOVENÍ O POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI

Článek 20 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 21

Článek 22

KAPITOLA 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Článek 24 (bývalý článek 11 Smlouvy o EU)

Článek 25 (bývalý článek 12 Smlouvy o EU)

Článek 26 (bývalý článek 13 Smlouvy o EU)

Článek 27

Článek 28 (bývalý článek 14 Smlouvy o EU)

Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

Článek 30 (bývalý článek 22 Smlouvy o EU)

Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)

Článek 32 (bývalý článek 16 Smlouvy o EU)

Článek 33 (bývalý článek 18 Smlouvy o EU)

Článek 34 (bývalý článek 19 Smlouvy o EU)

Článek 35 (bývalý článek 20 Smlouvy o EU)

Článek 36 (bývalý článek 21 Smlouvy o EU)

Článek 37 (bývalý článek 24 Smlouvy o EU)

Článek 38 (bývalý článek 25 Smlouvy o EU)

Článek 39

Článek 40 (bývalý článek 47 Smlouvy o EU)

Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)

ODDÍL 2 USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE

Článek 42 (bývalý článek 17 Smlouvy o EU)

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Článek 48 (bývalý článek 48 Smlouvy o EU)

Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU)

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53 (bývalý článek 51 Smlouvy o EU)

Článek 54 (bývalý článek 52 Smlouvy o EU)

Článek 55 (bývalý článek 53 Smlouvy o EU)

Poznámky

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X EVROPSKÉ UNII

PREAMBULE

JEHO XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX REPUBLIKY, JEHO XXXXXXXXX VÝSOST XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, JEJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX 1,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx evropským kulturním, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx všeobecné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bytostí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX oddanost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vymezena x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 18. xxxxx 1961 x Turíně a x Xxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1989,

XXXXXXXXXXX xxxx oddanost xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxx x úcty x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právního státu,

PŘEJÍCE XX prohloubit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx národy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XX dále xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rámci xxxx plnit úkoly, xxx jim xxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx a zavést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxx x stabilní xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx hospodářský x sociální rozvoj xxxxx národů x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx soudržnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx politiku, xxxxx bude zajišťovat, xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxx občanství xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

ROZHODNUTI xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx politiky, která xx mohla xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 42 xx xxxxxxxx obraně, x xxxxxxxxx xxx evropskou xxxxxxxx x nezávislost x zájmu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v Evropě x xx světě,

ROZHODNUTI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a zároveň xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx v procesu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijímána xx nejblíže xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XX XXXXXXXX x xxxxxx krokům, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

XX ROZHODLI xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x za xxx xxxxxx xxxx jmenováni xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců není xxxxxxxxx)

XXXXX xx xx xxxxxx xxxxx plných xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na těchto xxxxxxxxxxxx:

XXXXX I

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

(xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxx x XX) 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX STRANY xxxx xxxxx EVROPSKOU XXXX (xxxx xxx „Xxxx“), jíž členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx společných xxxx.

Xxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, v xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx je založena xx xxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“). Xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sílu. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Unie je xxxxxxxx xx hodnotách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, svobody, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx.

Článek 3

(xxxxxx xxxxxx 2 Xxxxxxx x XX)

1. Cílem Unie xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obyvatel.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x potírání zločinnosti.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Usiluje x xxxxxxxxxx rozvoj Evropy, xxxxxxxx xx vyváženém xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx stabilitě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sociálně xxxxxx xxxxxxxxxxxx směřujícím x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na vysokém xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecký x technický xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx sociálnímu vyloučení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx žen x mužů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx dítěte.

Podporuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx bohatou kulturní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví.

4. Xxxx xxxxxxx hospodářskou x měnovou unii, xxxxx xxxxx xx xxxx.

5. Ve xxxxx xxxxxxxx s okolním xxxxxx Xxxx zastává x xxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxx x přispívá x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx planety, k xxxxxxxxxx x vzájemné xxxx mezi národy, xxxxxxx a spravedlivému xxxxxxxxxxx, vymýcení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx dítěte, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Smlouvami svěřeny.

Článek 4

1. X xxxxxxx x xxxxxxx 5 náležejí xxxxxxxxx, xxxxx nejsou Xxxxxxxxx Xxxx svěřeny, xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxx xxxxxxx členských států xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx základních xxxxxxxxxxx x ústavních xxxxxxxxx, xxxxxx místní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, které xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, udržením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výhradní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx si xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xx Smluv.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx Smluv xxxx x aktů xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx státy usnadňují Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx mohla xxxxxxx dosažení xxxx Xxxx.

Xxxxxx 5

(bývalý xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx zásady svěření xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx. Pravomoci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Unii xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xx xx míry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ústřední, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx, x důvodu xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity v xxxxxxx s Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dbají xx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx protokolu.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Protokolem o xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Xxxxxx 6

(bývalý xxxxxx 6 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx obsažené v Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie ze xxx 7. prosince 2000, xx xxxxx xxxxxxxxx dne 12. xxxxxxxx 2007 xx Xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Smlouvách.

Práva, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx její xxxxxx a xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení.

2. Xxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx práva, xxxxx xxxx zaručena Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tradic xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tvoří xxxxxx zásady xxxxx Xxxx.

Článek 7

(xxxxxx článek 7 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropského xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx může Rada xxxxxxxx čtyř xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zřejmé xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závažně poruší xxxxxxx uvedené v xxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx stejným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, které xx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo k xxxxxxxxx x trvajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxxx členský xxxx xxxxx, aby xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx učiněno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx stát vyplývají x použití Smluv, xxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důsledkům xxxxxxxx pozastavení pro xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx vyplývající ze Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Radě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 354 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie.

Článek 8

1. Unie xxxxxxx se zeměmi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dobrých xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx spočívajícími na xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 může Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx činnost. Xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xx xxxxx svých činnostech xxxxxxxx Xxxx zásadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

Článek 10

1. Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx demokracii.

2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx v Evropské xxxx svými hlavami xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x Xxxx svými xxxxxxx, xxxxx xxxx demokraticky xxxxxxxxx buď svým xxxxxxxxxxxxx parlamentům, xxxx xxxx xxxxxxx.

3. Každý xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx jsou přijímána xx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx občanům.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x utváření evropského xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Unie.

Článek 11

1. Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x veřejně xx xxxxxxxxx své názory xx všechny xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx otevřený, transparentní x xxxxxxxxxx dialog x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx činností Xxxx xxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx konzultace.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se může xxxxxx iniciativy x xxxxxx Evropskou xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxxx právního xxxx Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 12

Vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxx přispívají k xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx způsoby:

a) jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie x jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx x Protokolem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx, že xxxxxx subsidiarity xx xxxxxxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x používání xxxxx subsidiarity a xxxxxxxxxxxxxxx;

x) v xxxxx xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x práva se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 70 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jsou xxxxxxxx xx politické xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx článků 88 x 85 xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxx přijímání změn Xxxxx podle xxxxxx 48 této xxxxxxx;

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Unii xxxxx xxxxxx 49 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xx meziparlamentní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů v Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA III

USTANOVENÍ O XXXXXXXX

Xxxxxx 13

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontinuitu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxx:

- Evropský xxxxxxxxx,

- Evropská xxxx,

- Xxxx,

- Evropská xxxxxx (xxxx jen „Komise“),

- Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxx jedná x xxxxxx působnosti xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Ustanovení týkající xx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

4. Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 14

1. Evropský xxxxxxxxx vykonává společně x Xxxxx legislativní x rozpočtovou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvami. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx set padesát, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištěno xxxxxxxx sestupným xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx členský xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx více než xxxxxxxxx xxxx míst.

Evropská xxxx přijme x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu, xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx dobu xxxx xxx xx všeobecných x přímých xxxxxxx xxxxxxxxx a tajným xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Článek 15

1. Xxxxxxxx xxxx dává Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx radu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxx dvakrát xx xxx xxxx; xxxxxxx xx její předseda. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, mohou členové Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx každému x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministr x x xxxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxx člen Xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx, xxxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxxx.

5. Evropská xxxx volí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxx xxx x xxx xxxx x xxx, že xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx. X případě xxxxxxxx xxxx závažného pochybení xxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) předsedá Xxxxxxxx xxxx a vede xxxx jednání,

b) ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

x) usiluje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvnitř Evropské xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx vnější xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dotčeny pravomoci xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxxx xxxxxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx legislativní x rozpočtovou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxx.

2. Xxxx se skládá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ministerské úrovni xxxxxxxxxx zavazovat vládu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x vykonávat xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx.

4. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % členů Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx patnácti x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx představují nejméně 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx menšinu xxxx xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx hlasování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx. 238 odst. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxx 31. xxxxx 2014, xxxxx i xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2014 x xxxx 31. xxxxxx 2017, stanoví Xxxxxxxx o přechodných xxxxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxx x xxxxxxx složeních, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx pro xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx připravuje xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legislativního xxxx a hlasuje x xxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, kdy xxxxx xx určena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx a druhá xxxxxxxxxxxxxxx činnostem.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx složení xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zástupci členských xxxxx x Xxxx xx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxx 236 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 17

1. Komise xxxxxxxxx obecný xxxxx Xxxx a k xxxxxx účelu xxxx xxxxxx podněty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smluv a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx základě. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx uplatňování xxxxx Xxxx. Plní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x řídící xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednoletých a xxxxxxxxxx programů Xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohod.

2. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx přijaty xxxxx xx návrh Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx, pokud xxx Xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx vykonává xxx xxxxxx zcela nezávisle. Xxxx xx dotčen xx. 18 odst. 2, xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxx nepřijímají xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, instituce xxx jiného xxxxxxxx. Xxxxx se jakéhokoli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxx svých xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy x xxxx 31. xxxxx 2014 se xxxxxx z jednoho xxxxxxxx příslušníka každého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx místopředsedů.

5. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vysokého představitele Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skládá x xxxxxxxx počtu členů, xxxxx odpovídá dvěma xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx, nerozhodne-li Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxx naprosto xxxxx rotace mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 244 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Komise xxxx xxx xxxxx;

x) rozhoduje x vnitřní xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx zajistil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx činnosti;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x bezpečnostní politiku, x řad xxxxx Xxxxxx.

Xxxx Xxxxxx odstoupí, xxxxx jej k xxxx předseda xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x bezpečnostní politiku xxxxxxxx postupem podle xx. 18 xxxx. 1, xxxxx xxx x tomu předseda xxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xx xxxxxxxxxx konzultacích xxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx-xx potřebnou xxxxxxx, navrhne Evropská xxxx xx jednoho xxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupem.

Rada vzájemnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 druhém pododstavci x v odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx podléhají jako xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Komise xx jako xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu. X xxxxxxx s xxxxxxx 234 Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx v Xxxxxx.

Xxxxxx 18

1. Evropská xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvolat.

2. Xxxxxx představitel vede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vytváření této xxxxxxxx a provádí xx jako zmocněnec Xxxx. Stejně xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X rámci Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxx xxxxxx těchto xxxxx x Xxxxxx, x pouze pro xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx představitel xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, v rozsahu, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx 2 x 3.

Článek 19

1. Soudní xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx ze Xxxxxxxx dvora, Xxxxxxxxx x specializovaných xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky nezbytné x xxxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx mu nápomocni xxxxxxxxx advokáti.

Tribunál xx xxxxxx x nejméně xxxxxxx soudce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x generální xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx 253 x 254 Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx advokáti xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxx se Xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami;

b) xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx práva Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) v xxxxxxxxx případech uvedených xx Smlouvách.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 20

(bývalé xxxxxx 27a až 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x EU a xxxxxx články 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx, které si x xxxxx nevýlučné xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 326 až 334 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx cíle Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx integrace. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx otevřena xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 328 Smlouvy o xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Unií jako xxxxxx, a xx xxxxxxxx, xx xx xx účastní xxxxxxx xxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 329 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3. Jednání Xxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se podílejí xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xx posílené xxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 330 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

4. Xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x Xxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX A ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 21

1. Xxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jejím rozšiřování x které hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, právní xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zásady xxxxxxxx x solidarity a xxxxxxxxxx xxxxx Charty Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

2. Xxxx vymezuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vysokého stupně xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xx snaze:

a) xxxxxxx xxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxx, xxxx bezpečnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx mezinárodního xxxxx;

x) xxxxxxxxxx mír, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx s xxxx x zásadami Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx závěrečného xxxx x s xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hospodářské a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a udržitelné xxxxxxxxxxx xx světovými xxxxxxxxxx zdroji, xxx xx zajistil xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) pomáhat xxxxx, xxxxx x regionům xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohromám; x

x) podporovat mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx věcí xxxxxxxxx x celosvětovém xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnější xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Unie xxxxxx x sleduje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxx xxx na soudržnost xxxx xxxxxxxxxxxx oblastmi xxx xxxxxx xxxxxxxx x mezi těmito xxxxxxxx a svými xxxxxxxxx politikami. Xxxx x Komise, xxxx xx xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, zajišťují xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a cíle Xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady x strategických zájmech x xxxxxx Xxxx xx vztahují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xx týkat xxxxxx Xxxx s xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx trvání x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, které Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx představitel Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky a Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Radě předkládat xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX X BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 23

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, sleduje cíle x xx prováděna x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx obsažena x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 24

(xxxxxx článek 11 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x otázkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxx otázky týkající xx xxxxxxxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxx xx společné xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politika xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x prováděna Xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx. Přijímání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku vykonává x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxxxx v této xxxxxxx vymezují Smlouvy. Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx pravomoc, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 40 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx. 275 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. X xxxxx xxxxx x cílů xxx vnější xxxxxxxx Xxxx xxxx, vymezuje x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xx určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx solidarity x xxxxxxxxxx činnost Xxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x rozvoji xxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx. Zdrží xx xxxxxxxxxx jednání, které xx v xxxxxxx xx zájmy Xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx jejího působení xxxx soudržné síly x xxxxxxxxxxxxx vztazích.

Rada x vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 25

(bývalý článek 12 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx obecných xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) akce, xxxxx xx Unie xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, xxxxx xx Xxxx zaujmout;

iii) podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech x) x xx);

x

x) posilováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

(bývalý xxxxxx 13 Xxxxxxx x XX)

1. Evropská xxxx xxxxxx strategické xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx x vymezuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx věcí souvisejících x obranou. Evropská xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxx vymezila xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx směrů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx politiky.

Rada x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx postupu Unie.

3. Xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 27

1. Vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, přispívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxx x Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastupuje Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x diplomatickými xxxxxxxx členských xxxxx x skládá se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx a Xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx personálu vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Rada xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 28

(xxxxxx článek 14 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx akci Xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, rozsah, prostředky, xxxxx budou Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Rada xxxxxx a cíle xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zaujímání xxxxxxx x při xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxx předstihem, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx mohly konat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx. Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx převzetí xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxx x nebylo-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx cíle xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx členský xxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvědomí Xxxx.

5. Xxxxxxxx-xx při provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx větší xxxxxx, xxxxxxxx o nich xxxxxxx stát Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Taková xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnost.

Xxxxxx 29

(xxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx vymezují xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zeměpisné nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 30

(xxxxxx xxxxxx 22 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx členský xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx mohou Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x návrhy.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí svolá xxxxxx představitel x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

(xxxxxx článek 23 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx podle xxxx kapitoly přijímá Xxxxxxxx rada a Xxxx jednomyslně, xxxx-xx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uznává xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. V xxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx mohla xxxxxx xx rozporu x xxxxxxxx Unie xxxxxxxx xx takovém rozhodnutí xxxx xx bránit, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx členové Xxxx, xxxxx učinili xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx jednu třetinu xxxxxxxxxxxx Xxxx, není xxxxxxxxxx přijato.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- přijímá-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Unie xxxxx čl. 22 xxxx. 1,

- přijímá-li xxxxxxxxxx, které vymezuje xxxx xxxx postoj Xxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou mu Xxxxxxxx xxxx předala x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx představitele,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 33.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxxxx se nekoná. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx řešení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxx je nenajde, xxxx Rada kvalifikovanou xxxxxxxx požádat, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

3. Evropská xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou x případech xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

4. Xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obranou.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Článek 32

(xxxxxx xxxxxx 16 Xxxxxxx o XX)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx x x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dříve xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxxxxx scéně xxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx dopad na xxxxx Unie, vede x Evropské xxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy. Sbližováním xxxxxxxx zajišťují členské xxxxx, že xx Xxxx schopná xxxxxxxxxx xxx zájmy x xxxxxxx na mezinárodní xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx rada xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx prvního pododstavce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou činnost x Radě.

Diplomatická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 33

(xxxxxx xxxxxx 18 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx pod vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx nich xxxxxxxxx postoje Xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích, xxxxxxx xx neúčastní všechny xxxxxxx státy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

Členské xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx svůj xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxx jsou xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, budou xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zájmy Xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxx Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx x některé otázce, xxxxx je xx xxxxxx jednání Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx, které x xx xxxxxxxx, aby xxx vysoký představitel xxxxxx k přednesení xxxxxxx Xxxx.

Článek 35

(bývalý xxxxxx 20 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x delegace Unie xx xxxxxxx zemích x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akce Unie, xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.

Přispívají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx země xxxxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 36

(bývalý článek 21 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x informuje jej x vývoji těchto xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx brány x xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klást xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxx koná xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společné bezpečnostní x xxxxxxx politiky.

Článek 37

(bývalý xxxxxx 24 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx státy xxxx mezinárodními organizacemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38

(xxxxxx xxxxxx 25 Smlouvy x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Politický x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx situaci v xxxxxxxxx společné zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podáváním xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx, na xxxxxx vysokého představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx podnětu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx představitele xxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx xxxxxx 43.

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxx, zmocnit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx politické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 39

X xxxxxxx x xxxxxxx 16 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx 2 přijímá Xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx xxxxxx 47 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxx stanoví xxx xxxxx pravomocí Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx 6 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx xx provádění politik xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx této xxxxxxxx.

Článek 41

(bývalý xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx.

2. Operační výdaje, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx hrazeny x xxxxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obranou a xxxxxxx, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, hradí xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Členské státy, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s vojenstvím xxxx obranou.

3. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění rychlého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx čl. 42 xxxx. 1 a xxxxxx 43. Rozhoduje xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem.

Činnosti xxx xxxxxxxx misí xxxxxxxxx x xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43, xxxxx xxxxxx hrazeny z xxxxxxxx Xxxx, jsou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx přijme xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx představitele Unie xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) postupy xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx plánovaná mise xxxxx xx. 42 xxxx. 1 a xxxxxx 43 nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, pověří Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x civilní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je může xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx konfliktům x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx Unie. Xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí takového xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jejich ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Unie podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uznává xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx společnou bezpečnostní x xxxxxxxx politikou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

3. Pro provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Unii x xxxxxxxxx xxxxxxx x vojenské xxxxxxxxxx, xxx přispěly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx síly, xx mohou xxxxxx xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politice.

Členské xxxxx xx zavazují, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx obranných xxxxxxxxxx, xxxxxxx, pořizování x xxxxxxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x určení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx účelných opatření xxx posílení výrobní x xxxxxxxxxxxxx základny x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxx xxxxxx xxxxxx, přijímá Xxxx jednomyslně na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vysoký xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx společně x Komisí, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx Xxxx.

5. K xxxxxxxxx hodnot Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx může Xxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxx provedením mise xxxxxxx členských xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx řídí článkem 44.

6. Členské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kritéria x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx v rámci Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 46. Xxxxxxxx se xxxxxx 43.

7. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx prostředky, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 51 Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx závazky v xxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxx xx členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, xxxxxxxx xxxxxx společné xxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 43

1. Xxxx xxxxxxx v xx. 42 xxxx. 1, xxx kterých xxxx Xxxx použít civilní x vojenské xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx akce x oblasti odzbrojení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, poradní x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx oblasti, mise xxx předcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x řešení krizí, xxxxxx misí pro xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx konfliktů. Všechny xxxx mise mohou xxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x boji proti xxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx vymezí xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx x v xxxxx x stálém xxxxx s Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výborem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx misí.

Článek 44

1. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 43 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx si xx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxx misi xxxxxxxx schopnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxx představitelem Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxx sebou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Radu x xxxxxxxxx podnětu xxxx na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx mise stanovených xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X takových xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Evropská xxxxxxx agentura, uvedená x xx. 42 xxxx. 3, xx xxx vedením Xxxx xx úkol:

a) xxxxxxxxx x xxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxx státy;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx x přijímání xxxxxxxx x slučitelných xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) navrhovat mnohostranné xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx koordinaci programů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce;

d) podporovat xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x plánovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxx technických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx operativním xxxxxxxx;

x) přispívat k xxxxxxxx a případně x xxxxxxxxx všech xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxx průmyslové x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx agentura xx xxxxxxxx všem členským xxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxx xx xx její xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sídlo a xxxxxx fungování xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí přihlíží xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx spojení x Xxxxxx, xx-xx xx třeba.

Článek 46

1. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 42 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx schopností xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x stálé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Radě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

2. Xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přijme Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx strukturované xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Každý členský xxxx, který si x xxxxxxxxx stadiu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx strukturované xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx záměr Xxxx a vysokému xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx o xxxxx strukturované xxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx představitelem. Xx hlasování xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xx vymezena x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx zúčastněný xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx již xxxxxxx xxxxxx závazkům xxxxxxxxxx x článcích 1 x 2 Protokolu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx účasti tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xx zúčastněný xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxx rozhodnutí Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, že dotyčný xxxxxxx stát xxxxxxx xxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiná xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx odstavce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 47

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(xxxxxx článek 48 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxx. Xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxx.

Xxxxx postup pro xxxxxxxxx změn

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mohou Radě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Smluv. Xxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unii xx Xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx navrhovaných xxxx, xxxxx předseda Evropské xxxx xxxxxxx složený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx států xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, Evropského xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx konzultovány s Xxxxxxxxx centrální bankou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x konsensem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zástupců vlád xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

Evropská xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaných xxxx. X xxx xxxxxxx vymezí Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxx předseda Xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xx Xxxxxxxxx provedeny.

Změny xxxxxxx x platnost xx ratifikaci všemi xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx předpisy.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy xx dvou letech xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx xx xxx její ratifikaci xxxxxxx x obtížemi, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx.

Xxxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx změn

6. Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mohou xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x činností Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx a, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxx oblasti, x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v platnost xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Smlouvami.

7. Stanoví-li Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx V této xxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx jednomyslně, xxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na rozhodnutí xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx Smlouva x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, že Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx přijímat xxxx xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se oznámí xxxxxxxxxxxxx parlamentům. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parlament xx xxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Evropská xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 49 Smlouvy x XX)

Xxxxx evropský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x xxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxx. X této xxxxxxx xx informován Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx podává xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx. Kritéria xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx nichž xx Evropská unie xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato dohoda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státy v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 50

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx ústavními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx vystoupit.

2. Členský xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X ohledem xx pokyny Evropské xxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x rámci jeho xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 218 xxxx. 3 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Jménem Xxxx xx xxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx, dva roky xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxx účely xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, který zastupuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxxxxx xx jednáních xxx rozhodnutích Evropské xxxx xxxx Rady, xxxxx se xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v souladu x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxx, který x Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o nové xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx postupu xxxxx xxxxxx 49.

Článek 51

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x jejich xxxxxxx tvoří jejich xxxxxxxx součást.

Xxxxxx 52

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Irsko, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx Xxxxx, Nizozemské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Polskou xxxxxxxxx, Portugalskou republiku, Xxxxxxxx, Republiku Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Švédské xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 53

(bývalý xxxxxx 51 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

Xxxxxx 54

(xxxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxx ratifikována Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nestane-li xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx státem, xxxxx xxx učiní xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 55

(xxxxxx článek 53 Smlouvy x XX)

1. Tato xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v jazyce xxxxxxxxx, bulharském, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rumunském, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx všechna znění xxxx stejnou xxxxxxxx, xxxx uložena x xxxxxxx vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx, která předá xxxx xxxxxxx opis xxxx vládám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jazyka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jež xxxx podle ústavního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ověřený xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uložen x xxxxxxx Xxxx.

XX XXXXX ČEHOŽ připojili xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx podpisy.

V Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx devadesát xxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců není xxxxxxxxx)

Poznámka x&xxxx;xxxxxxxxx:

1 Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx republika, Estonská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevská xxxxxxxxx, Maďarská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko, Xxxxxxxxx republika, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx smlouvě:

1 Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx naleznete ve xxxxxxxxxxxx tabulkách mezi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.