Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII

Obsah:

PREAMBULE

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 (bývalý článek 1 Smlouvy o EU)

Článek 2

Článek 3 (bývalý článek 2 Smlouvy o EU)

Článek 4

Článek 5 (bývalý článek 5 Smlouvy o ES)

Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU)

Článek 7 (bývalý článek 7 Smlouvy o EU)

Článek 8

HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

HLAVA III USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

HLAVA IV USTANOVENÍ O POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI

Článek 20 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 21

Článek 22

KAPITOLA 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Článek 24 (bývalý článek 11 Smlouvy o EU)

Článek 25 (bývalý článek 12 Smlouvy o EU)

Článek 26 (bývalý článek 13 Smlouvy o EU)

Článek 27

Článek 28 (bývalý článek 14 Smlouvy o EU)

Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

Článek 30 (bývalý článek 22 Smlouvy o EU)

Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)

Článek 32 (bývalý článek 16 Smlouvy o EU)

Článek 33 (bývalý článek 18 Smlouvy o EU)

Článek 34 (bývalý článek 19 Smlouvy o EU)

Článek 35 (bývalý článek 20 Smlouvy o EU)

Článek 36 (bývalý článek 21 Smlouvy o EU)

Článek 37 (bývalý článek 24 Smlouvy o EU)

Článek 38 (bývalý článek 25 Smlouvy o EU)

Článek 39

Článek 40 (bývalý článek 47 Smlouvy o EU)

Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)

ODDÍL 2 USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE

Článek 42 (bývalý článek 17 Smlouvy o EU)

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Článek 48 (bývalý článek 48 Smlouvy o EU)

Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU)

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53 (bývalý článek 51 Smlouvy o EU)

Článek 54 (bývalý článek 52 Smlouvy o EU)

Článek 55 (bývalý článek 53 Smlouvy o EU)

Poznámky

XXXXXXXXXXXXX ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, PREZIDENT SPOLKOVÉ XXXXXXXXX NĚMECKO, PREZIDENT XXXXX REPUBLIKY, XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX REPUBLIKY, JEHO XXXXXXXXX VÝSOST XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX NIZOZEMSKA, PREZIDENT XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX KRÁLOVNA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX 1,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx xx xxxx etapy xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxx kulturním, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze kterého xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx x nezadatelných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, svobody x xxxxxxxx státu,

PŘIPOMÍNAJÍCE xxxxxxx význam překonání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podoby xxxxxxx Evropy,

POTVRZUJÍCE xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, xxx jsou vymezena x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 18. xxxxx 1961 x Xxxxxx x x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních práv xxxxxxxxxx x xxxx 1989,

XXXXXXXXXXX svou oddanost xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx svobodám x xxxxxxx právního xxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx národy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kultury x xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a umožnit xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxx posílení x xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx smlouvy x Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie zahrnuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx národů x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rámci dotvoření xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx politiku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxx občanství xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxx s xxxxxxx 42 xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx tak evropskou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, bezpečnosti x xxxxxxx x Xxxxxx x ve světě,

ROZHODNUTI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx x Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užšího xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijímána xx nejblíže xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx subsidiarity,

SE XXXXXXXX x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx integraci,

SE XXXXXXXX xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x za xxx xxxxxx xxxx jmenováni xxxx zplnomocnění xxxxxxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX xx po xxxxxx xxxxx plných xxxx, jež xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 1

(xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxx x XX) 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX SMLUVNÍ XXXXXX xxxx sebou XXXXXXXXX XXXX (xxxx xxx „Xxxx“), xxx xxxxxxx xxxxx svěřují xxxxxxxxx x xxxxxxxx společných xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx etapu v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropy, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx založena xx této xxxxxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“). Xxxx xxx xxxxxxx xxxx stejnou xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx Evropské společenství x je xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Unie xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x lidské xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, solidaritou x xxxxxxxx xxx x xxxx.

Xxxxxx 3

(xxxxxx xxxxxx 2 Smlouvy o XX)

1. Cílem Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx volný xxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zločinnosti.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu x xx xxxxxx stabilitě, xxxxxx konkurenceschopném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plné zaměstnanosti x společenskému pokroku x xx vysokém xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podporuje xxxxxxx x technický xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podporuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx žen x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Respektuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jazykovou xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx hospodářskou x xxxxxxx xxxx, xxxxx měnou xx xxxx.

5. Ve svých xxxxxxxx x okolním xxxxxx Xxxx xxxxxxx x podporuje své xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx. Xxxxxxxx x míru, xxxxxxxxxxx, udržitelnému xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx zásad Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Unie sleduje xxx xxxx vhodnými xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 4

1. X xxxxxxx s xxxxxxx 5 náležejí pravomoci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, členským xxxxxx.

2. Unie ctí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx národní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx základních politických x ústavních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ty, které xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxx výhradní odpovědností xxxxxxx členského xxxxx.

3. Xxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx respektují x xxxxxxxx si při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx veškerá xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývají xx Xxxxx xxxx x aktů xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx státy usnadňují Xxxx plnění jejích xxxxx a xxxxx xx xxxxx opatření, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 5

(xxxxxx xxxxxx 5 Smlouvy x XX)

1. Vymezení xxxxxxxxx Xxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx pravomocí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zásadami xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx v mezích xxxxxxxxx svěřených xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro dosažení xxxx stanovených xx Xxxxxxxxx. Pravomoci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Unii xxxxxxx, náležejí xxxxxxxx xxxxxx.

3. Podle zásady xxxxxxxxxxxx jedná Xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xx xx míry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx spíše jich, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dbají xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x postupem uvedeným x xxxxx protokolu.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx toho, xx xx nezbytné pro xxxxxxxx cílů Smluv.

Orgány Xxxx uplatňují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásad subsidiarity x proporcionality.

Článek 6

(bývalý xxxxxx 6 Xxxxxxx o XX)

1. Unie uznává xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx obsažené v Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2007 ve Xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxxx sílu xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxxxx xx Smlouvách.

Práva, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx XXX Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxx uvádějí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod x xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx tradic společných xxxxxxxx státům, xxxxx xxxxxx zásady práva Xxxx.

Xxxxxx 7

(xxxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x XX)

1. Na odůvodněný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropského xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx xxxx pětin xxxxx členů xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závažně poruší xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxx daný xxxxxxx stát a xxxx stejným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx důvody, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx třetiny členských xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx jednomyslně rozhodnout, xx došlo k xxxxxxxxx x trvajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx xxxxxx členského xxxxx, poté co xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, aby xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx, xx určitá xxxxx, která pro xxxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze Xxxxx xxxx xxx xxxxx stát v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx později kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx situace, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření.

5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx v Xxxxxxxxx parlamentu, Evropské xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 354 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 8

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dobrých xxxxxxxxxxx xxxxxx, založený xx xxxxxxxxx Unie x vyznačující xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 může Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx uzavírat zvláštní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost. Xxxxxx provádění podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

USTANOVENÍ O XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Občanství Xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxxx hlavami xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx a x Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buď svým xxxxxxxxxxxxx parlamentům, nebo xxxx xxxxxxx.

3. Každý xxxxx má xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxxxxx jsou přijímána xx nejotevřeněji x xx xxxxxxxx občanům.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vědomí a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 11

1. Orgány xxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projevovat x xxxxxxx si xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x občanskou xxxxxxxxxxx.

3. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Nejméně xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropskou xxxxxx, xxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx předložila xxxxxx návrh x xxxxxxx, x xxxx xx podle mínění xxxxxx občanů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktu Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Smluv.

Postup a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Smlouvy x fungování Evropské xxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přispívají x xxxxxxx fungování Xxxx xxxxxx způsoby:

a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxxx legislativních xxxx Xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x úloze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Evropské xxxx;

x) zajišťují, xx xxxxxx subsidiarity xx xxxxxxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx stanovenými x Xxxxxxxxx x používání xxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx;

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx se xxxxxxxx xx mechanismech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v této xxxxxxx xxxxx xxxxxx 70 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie x xxxx xxxxxxxx xx politické xxxxxxxx xxxxxxxx Europolu x xx hodnocení činnosti Xxxxxxxxx podle xxxxxx 88 x 85 xxxxxxx smlouvy;

d) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxx Xxxxx xxxxx článku 48 této xxxxxxx;

x) xxxx jim oznamovány xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx 49 této xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xx meziparlamentní spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamenty x Evropským parlamentem x souladu s Xxxxxxxxxx x úloze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA III

USTANOVENÍ O XXXXXXXX

Xxxxxx 13

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxxxx její hodnoty, xxxxxxxx xxxx cíle, xxxxxxx xxxxx zájmům, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxx jsou:

- Evropský xxxxxxxxx,

- Evropská rada,

- Xxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Komise“),

- Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

- Evropská xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxx jedná x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxx mu Smlouvami x x xxxxxxx x postupy, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx loajálně xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

4. Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi xxxx xxxxxxxxx Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx plní poradní xxxxxx.

Článek 14

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkci. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx předsedu Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament se xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx předsedu. Zastoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sestupným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx šesti xxxxx na členský xxxx. Žádnému xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx míst.

Evropská xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx obdržení xxxx xxxxxxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx ve všeobecných x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tajným xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx Unii xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rozvoj x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx směry a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx radu xxxxx xxxxx států xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxx dvakrát xx xxx roku; svolává xx její xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx pořad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx ministr x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, svolá xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, rozhoduje Evropská xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx volí xxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou většinou xx dobu xxx x xxx roku x xxx, že xxxx xxx zvolen xxxxxxx po xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závažného xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Předseda Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Evropské xxxx a xxxx xxxx jednání,

b) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx a na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx soudržnosti x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) po xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx x v xxxx xxxxxx vnější xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

Článek 16

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkci. Xxxxxxxx xxxxxx vymezování xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx zavazovat vládu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx patnácti x xxxx x xxxxxxxxxxxxx členské státy, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx menšinu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Rady, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx hlasování kvalifikovanou xxxxxxxx, xxxxxxx čl. 238 odst. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx 31. října 2014, xxxxx i xx, která xx xxxxxxx mezi xxxx 1. xxxxxxxxx 2014 x xxxx 31. xxxxxx 2017, stanoví Xxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxx zasedá x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Rada xxx xxxxxx záležitosti zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx Xxxx. Ve xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx připravuje zasedání Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx návaznost.

Rada xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a zajišťuje xxxxxxxxxx činnosti Xxxx.

7. Xxxxx stálých zástupců xxxx členských států xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx Rady.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxx. Xx xxxxx účelem je xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx na xxx xxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složení Xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zástupci členských xxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rotace v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 17

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx a x xxxxxx účelu xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx přijatých xxxxxx xx jejich základě. Xxx kontrolou Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx a řídí xxxxxxxx. Vykonává koordinační, xxxxxxx x řídící xxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. S výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx případů xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupování Unie. Xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx legislativní akty Xxxx xxxxxxx pouze xx návrh Xxxxxx. Xxxxxxx akty xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádné xxxxx, xxxxxx, instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx jakéhokoli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx svých xxxxx.

4. Xxxxxx jmenovaná x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Lisabonské xxxxxxx x xxxx 31. xxxxx 2014 xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx xx jedním x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx Xxxxxx včetně xxxxxxxx x vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx členů, xxxxx xxxxxxxx dvěma xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx jsou vybíráni xx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy umožňujícího xxxxxxx demografickou x xxxxxxxxxx různorodost všech xxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx rada x xxxxxxx x xxxxxxx 244 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx Komise xxxx xxx úkoly;

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx organizaci Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x řad xxxxx Xxxxxx.

Xxxx Komise xxxxxxxx, xxxxx jej x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxx postupem xxxxx xx. 18 odst. 1, xxxxx jej x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx konzultacích xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předsedy Xxxxxx. Xxxxxx kandidáta xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, navrhne Xxxxxxxx xxxx do jednoho xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx vzájemnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx jmenovat xxxxx Xxxxxx. Jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhů xxxxxxxxx států x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx. 5 druhém pododstavci.

Předseda, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx členové Xxxxxx podléhají xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Komise xx xxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx 234 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropský xxxxxxxxx Komisi vyslovit xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxx xxxxxx x vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx funkce x Xxxxxx.

Článek 18

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku. Xxxxxxxx xxxx jej může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx představitel xxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx návrhy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxx. Stejně xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx.

4. Xxxxxx představitel xx xxxxxx x místopředsedů Xxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X rámci Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x oblasti vnějších xxxxxx, a za xxxxxxxxxx xxxxxxx hledisek xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxx plnění těchto xxxxx x Xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupům, xxxxx upravují xxxxxxxxx Xxxxxx, x rozsahu, x xxxxx je xx slučitelné x xxxxxxxx 2 a 3.

Xxxxxx 19

1. Xxxxxx xxxx Evropské unie xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění účinné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

2. Soudní xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soudce z xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx xx dobu xxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx advokáti xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu se Xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami;

b) xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 20

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx nevýlučné xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 326 až 334 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pravomoci xxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx spolupráce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx x článkem 328 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

2. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijme Xxxx xx jako xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxx, že cílů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Xxxx jako xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 329 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3. Jednání Xxxx se xxxxx xxxxxxxx všichni její xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx členové Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 330 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx přijaté x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx se za xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x Unii.

XXXXX V

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX ČINNOSTI XXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 21

1. Činnost Xxxx xx mezinárodní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ostatním xxxxx: demokracie, právní xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x solidarity x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a budování xxxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx x mezinárodními, xxxxxxxxxxxx xxxx světovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vysokého stupně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxx:

x) chránit xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a celistvost;

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právní stát, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i v xxxxxxx se zásadami Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktu x x cíli Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx vnějších xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj x hospodářské a xxxxxxxx oblasti x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvojových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx zapojení všech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroji, xxx xx zajistil udržitelný xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přírodním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohromám; x

x) xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx řádné xxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblastech xxxxx této xxxxx x podle xxxxx xxxx Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x sleduje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x Komise, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 22

1. Na xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 určuje Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zájmech x xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiku x xx xxxx oblasti xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Rady, xxxxx Xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx pro každou xxxxxx. Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx xx provádějí xxxxx postupů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx předkládat xxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 23

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxx, xxxxxxx cíle x xx prováděna x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 24

(bývalý xxxxxx 11 Xxxxxxx o XX)

1. Pravomoc Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx otázky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politika xxxxxxx xxxxxxxxx pravidlům x xxxxxxxx. Je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a Radou xxxxxxxxxxx, nestanoví-li Smlouvy xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx představitel Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členské xxxxx. Zvláštní xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Smlouvy. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 40 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx čl. 275 xxxxx pododstavec Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. V rámci xxxxx x xxxx xxx vnější xxxxxxxx Xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx zvyšujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezvýhradně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx solidarity x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x rozvoji xxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působení xxxx soudržné xxxx x mezinárodních vztazích.

Rada x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 25

(xxxxxx článek 12 Xxxxxxx x XX)

Xxxx vede společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) vymezováním xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xx Unie xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx;

xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxx i) x xx);

x

x) posilováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

(bývalý xxxxxx 13 Smlouvy x XX)

1. Evropská rada xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx x vymezuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x obranou. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoj, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx, xxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dbají na xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx postupu Xxxx.

3. Xxxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 27

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxx návrhy x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiky x xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxx vede xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx výkonu své xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx opírá o Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x úředníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx a Xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Organizaci x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 28

(xxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx budou Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x cíle xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

2. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx členské xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx plánuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxxxxx předstihem, xxx xx x případě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konzultace v Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx xxxx xxxxxxx x nebylo-li xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxx cíle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx opatřeních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx větší potíže, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx odpovídající xxxxxx. Taková xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx s cíli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx nesmějí xxxxxxxx xxxx účinnost.

Xxxxxx 29

(xxxxxx xxxxxx 15 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx vnitrostátní politiky xxxx x souladu x xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 30

(xxxxxx článek 22 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx členský xxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s podporou Xxxxxx xx mohou Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x návrhy.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osmi xxxxx, x xx-xx to xxxxxxxx nezbytné, ve xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

(bývalý článek 23 Smlouvy x XX)

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx kapitoly přijímá Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Přijímání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx hlasování, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unii. V xxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx mohla xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jí bránit, x xxxxxxx členské xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx členové Xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členských xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, není xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Odchylně xx odstavce 1 xxxxxxxxx Rada kvalifikovanou xxxxxxxx:

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx vymezuje xxxx xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x cílů Unie xxxxx xx. 22 xxxx. 1,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxx, xxxx jí předkládá xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou mu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vymezuje xxxx xxxx xxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 33.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx postavit xxxxx xxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxx xxx tento xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx věc předložena Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 2.

4. Odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx Xxxx většinou svých xxxxx.

Xxxxxx 32

(xxxxxx xxxxxx 16 Xxxxxxx o XX)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy x Xxxxxxxx xxxx x x Xxxx vzájemné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podnikne xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxxxxx scéně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx dopad xx xxxxx Xxxx, xxxx x Xxxxxxxx radě xxxx v Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx Xxxx schopná xxxxxxxxxx xxx zájmy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx států a xxxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 33

(xxxxxx xxxxxx 18 Smlouvy x XX)

Xxxx může na xxxxx vysokého představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx představitele.

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x na mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xx nich xxxxxxxxx postoje Unie. Xxxxxx představitel Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx neúčastní všechny xxxxxxx xxxxx, průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx společného zájmu.

Členské xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Unie, xxxx je xxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxx postoj x xxxxxxx otázce, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které v xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx představitel xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 35

(xxxxxx xxxxxx 20 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx dodržování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postoje x xxxx Xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx kapitoly.

Prohlubují spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.

Přispívají x provádění xxxxx xxxxxx Unie na xxxxxxx na území xxxxx xxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 36

(xxxxxx xxxxxx 21 Smlouvy o XX)

Xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostní x obranné politiky x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx těchto xxxxxxx. Zajišťuje, xxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx náležitě xxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxx zapojeni xxxxxxxx zástupci.

Evropský parlament xxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 37

(bývalý xxxxxx 24 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jedním xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxx.

Článek 38

(bývalý xxxxxx 25 Smlouvy x XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 240 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx, sleduje Politický x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx podáváním xxxxxxxxxx Radě xx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Sleduje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx pravomoci vysokého xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 43.

Xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xx dobu xxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x strategického řízení xxxxxxx.

Xxxxxx 39

X souladu x xxxxxxx 16 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2 přijímá Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají činnosti xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x pravidla x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány.

Xxxxxx 40

(xxxxxx článek 47 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx společné zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky xx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxxxxx x článcích 3 xx 6 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Stejně xxx xx xxxxxxxxx politik xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx této xxxxxxxx.

Článek 41

(xxxxxx xxxxxx 28 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgánům xxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Operační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxx Unie x výjimkou výdajů xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx, hradí xx členské státy xxxxx klíče hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx xxxxxxx.

3. Rada xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x přípravným xxxxxxxxx pro mise xxxxx xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx misí xxxxxxxxx x xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, jsou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx přijme kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxx operace, zejména xxxxxxxx xxxxxx přidělené xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx plánovaná xxxx xxxxx xx. 42 xxxx. 1 a xxxxxx 43 xxxxxx xxx hrazena z xxxxxxxx Xxxx, pověří Xxxx využitím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx představitele. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx předloží Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pověření.

ODDÍL 2

USTANOVENÍ X XXXXXXXX BEZPEČNOSTNÍ X XXXXXXX POLITICE

Článek 42

(bývalý xxxxxx 17 Smlouvy x EU)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je nedílnou xxxxxxxx společné zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx prostředky. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxx mise xxxxxx mimo xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx státy.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranná xxxxxxxx xxxxxxxx postupné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie. Ta xxxxxx xx společné xxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx přijetí takového xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Unie xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uznává xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx obranu x xxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxxxxxxx xx Severoatlantické xxxxxxx x které xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obrannou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

3. Pro provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx politiky dávají xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vojenské schopnosti, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mnohonárodní xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xx zavazují, xx xxxxx xxx vojenské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopností, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx obranná xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx k provádění xxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x technologické základny x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se na xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se společné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně těch, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, přijímá Xxxx jednomyslně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, případně společně x Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx Unie.

5. X xxxxxxxxx xxxxxx Unie x službě jejím xxxxxx xxxx Rada x rámci Unie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členských států. Xxxxxxxxx xxxx mise xx řídí xxxxxxx 44.

6. Členské státy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxx x xxxxx přijaly x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazky s xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x rámci Xxxx stálou strukturovanou xxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce xx řídí xxxxxxx 46. Xxxxxxxx xx xxxxxx 43.

7. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 51 Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x spolupráce x této xxxxxxx xxxx x souladu xx závazky x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obrany x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 43

1. Mise xxxxxxx v čl. 42 odst. 1, xxx xxxxxxx může Xxxx použít xxxxxxx x vojenské prostředky, xxxxxxxx společné xxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, poradní a xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx oblasti, mise xxx předcházení konfliktům x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx sil x xxxxxx krizí, xxxxxx misí xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x boji proti xxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

2. Xxxx přijímá xxxxxxxxxx týkající xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx vymezí xxxxxx xxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx s Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

1. V xxxxx rozhodnutí přijatých xxxxx xxxxxx 43 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mise xxxxxxx členských států, xxxxx si xx xxxxx a xxxx xxx takovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxxx xx řízení této xxxx.

2. Členské státy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vývoji xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx přijme Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

Článek 45

1. Evropská xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 3, má xxx xxxxxxx Rady xx úkol:

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schopností xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) podporovat xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) podporovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technologií, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x případně x provádění všech xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základny x xxxxxxx obrany x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Evropská xxxxxxx agentura je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které si xxxxx podílet xx xx její xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx fungování xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx přihlíží xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnostech xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xx vytvářejí xxxxxxxx xxxxxxx sdružující xxxxxxx xxxxx, jež xxxxx společné xxxxxxxx. Xxxxxxxx plní xxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxx, je-li xx xxxxx.

Xxxxxx 46

1. Členské xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 42 odst. 6, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx představiteli Unie xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx tří xxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 přijme Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx stálé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x pozdějším xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxxx záměr Xxxx x vysokému xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 x 2 Protokolu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráci. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 238 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

4. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx kritéria xxxx xxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 x 2 Protokolu x xxxxx strukturované xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xx podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončil xxxx účast.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x jednomyslnosti třeba xxxxx hlasů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států.

XXXXX VI

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 47

Xxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(xxxxxx článek 48 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxx.

Xxxxx postup xxx xxxxxxxxx změn

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, Xxxxxxxx parlament nebo Xxxxxx xxxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx. Tyto xxxxxx mohou xxxx xxxx směřovat x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Smlouvách. Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx Evropská xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx složený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Komise. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x konsensem xxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx rada xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx konvent xxxxxxx, xxxxx xx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaných xxxx. X tom xxxxxxx xxxxxx Evropská xxxx mandát pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx.

4. Konferenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx svolá xxxxxxxx Xxxx, xxx se xxxxxxxx dohodly změny, xxxxx mají xxx xx Smlouvách provedeny.

Změny xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx pozměňující Xxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx se touto xxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mohou předložit Xxxxxxxx radě xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Unie.

Evropská xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie. Evropská xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxx, x Evropskou centrální xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravomoci svěřené Xxxx Smlouvami.

7. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx X této xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obranou.

Stanoví-li Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx, že Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parlament xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxx xxxxxx pododstavci xx xxxxxxxx. Není-li nesouhlas xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx druhém pododstavci xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx se usnáší xxxxxxxx hlasů všech xxxxx xxxxx.

Článek 49

(bývalý xxxxxx 49 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx evropský xxxx, xxxxx uznává hodnoty xxxxxxx v článku 2 a xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx xx usnáší xxxxxxxx hlasů všech xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x x ním spojené xxxxxxxx následné úpravy xxxxx, na xxxxx xx Evropská xxxx xxxxxxxx, xxxx předmětem xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx ratifikaci všemi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 50

1. Xxxxx xxxxxxx stát se x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx vystoupit.

2. Xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx vystoupit, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx x uzavře x xxxxx státem xxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxx. Xxxx xxxxxx xx sjednává v xxxxxxx x xx. 218 xxxx. 3 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Jménem Xxxx xx xxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx přestávají xxx pro dotyčný xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx, xxx roky xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx členským státem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx jednáních xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Rady, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

5. Xxxxx xxxx, xxxxx x Xxxx vystoupil, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49.

Článek 51

Protokoly xx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 52

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx království, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou republiku, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Řeckou xxxxxxxxx, Španělské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx republiku, Litevskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Republiku Xxxxx, Xxxxxxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Finskou xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Územní xxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx 355 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx xxxxxx 51 Xxxxxxx o XX)

Xxxx smlouva xx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx.

Článek 54

(xxxxxx článek 52 Smlouvy o XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Vysokými xxxxxxxxx stranami v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx uloženy xxxxxxx ratifikační xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxx, prvním dnem xxxxxx následujícího xx xxxxxxx ratifikační xxxxxxx xxx signatářským státem, xxxxx xxx učiní xxxx poslední.

Článek 55

(xxxxxx xxxxxx 53 Smlouvy x XX)

1. Tato smlouva, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, bulharském, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Tato xxxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx jazyků, xxx xxxx podle ústavního xxxx těchto členských xxxxx úředními jazyky xx jejich xxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ověřený xxxx těchto xxxxxxxx, xxxxx xxxx uložen x xxxxxxx Xxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx podpisy.

V Xxxxxxxxxxx xxx sedmého xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

1 Členy Xxxxxxxx xxxx xx xx té doby xxxxx Bulharská republika, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédské xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ke smlouvě:

1 Xxxxx odkaz je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx naleznete xx xxxxxxxxxxxx tabulkách xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.