Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII

Obsah:

PREAMBULE

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 (bývalý článek 1 Smlouvy o EU)

Článek 2

Článek 3 (bývalý článek 2 Smlouvy o EU)

Článek 4

Článek 5 (bývalý článek 5 Smlouvy o ES)

Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU)

Článek 7 (bývalý článek 7 Smlouvy o EU)

Článek 8

HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

HLAVA III USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

HLAVA IV USTANOVENÍ O POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI

Článek 20 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 21

Článek 22

KAPITOLA 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Článek 24 (bývalý článek 11 Smlouvy o EU)

Článek 25 (bývalý článek 12 Smlouvy o EU)

Článek 26 (bývalý článek 13 Smlouvy o EU)

Článek 27

Článek 28 (bývalý článek 14 Smlouvy o EU)

Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

Článek 30 (bývalý článek 22 Smlouvy o EU)

Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)

Článek 32 (bývalý článek 16 Smlouvy o EU)

Článek 33 (bývalý článek 18 Smlouvy o EU)

Článek 34 (bývalý článek 19 Smlouvy o EU)

Článek 35 (bývalý článek 20 Smlouvy o EU)

Článek 36 (bývalý článek 21 Smlouvy o EU)

Článek 37 (bývalý článek 24 Smlouvy o EU)

Článek 38 (bývalý článek 25 Smlouvy o EU)

Článek 39

Článek 40 (bývalý článek 47 Smlouvy o EU)

Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)

ODDÍL 2 USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE

Článek 42 (bývalý článek 17 Smlouvy o EU)

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Článek 48 (bývalý článek 48 Smlouvy o EU)

Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU)

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53 (bývalý článek 51 Smlouvy o EU)

Článek 54 (bývalý článek 52 Smlouvy o EU)

Článek 55 (bývalý článek 53 Smlouvy o EU)

Poznámky

XXXXXXXXXXXXX ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXX ŠPANĚLSKA, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX VÝSOST XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, JEJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX 1,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx do xxxx etapy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx evropským xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x humanistickým xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx všeobecné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského kontinentu x xxxxxxx vytvořit xxxxx xxxxxxx podoby xxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX oddanost xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 18. xxxxx 1961 x Turíně x x Chartě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx z xxxx 1989,

XXXXXXXXXXX xxxx oddanost xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právního xxxxx,

XXXXXXX XX prohloubit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x efektivní fungování xxxxxx x xxxxxxx xxx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx jsou xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxx posílení x konvergence xxxxx xxxxxxxxxxxx a zavést xxxxxxxxxxxx x měnovou xxxx, xxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx smlouvy x Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx národů x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx životního xxxxxxxxx x provádět politiku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provázen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx společné občanství xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 42 xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx x xx světě,

ROZHODNUTI xxxxxxxx volný xxxxx xxxx x zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx x Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské unie,

ROZHODNUTI xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stále xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XX ZŘETELEM x xxxxxx krokům, xxx je třeba xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx integraci,

SE XXXXXXXX xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 1

(xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxx o XX) 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX xxxx xxxxx XXXXXXXXX XXXX (xxxx xxx „Xxxx“), jíž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxx etapu v xxxxxxx vytváření stále xxxxxx svazku xxxx xxxxxx Xxxxxx, v xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx smlouvě x na Smlouvě x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“). Xxxx xxx xxxxxxx xxxx stejnou xxxxxx xxxx. Unie xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx k lidské xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx menšin. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřípustností xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, spravedlností, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žen x xxxx.

Xxxxxx 3

(bývalý xxxxxx 2 Xxxxxxx o XX)

1. Cílem Unie xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx vnitřních xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx pohyb xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, azylu, xxxxxxxxxxxxxxxx x předcházení x xxxxxxxx zločinnosti.

3. Xxxx xxxxxxx vnitřní xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj Xxxxxx, xxxxxxxx xx vyváženém xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx stabilitě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sociálně xxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx x xxxx zaměstnanosti x společenskému xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx ochrany a xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecký x technický pokrok.

Bojuje xxxxx sociálnímu xxxxxxxxx x diskriminaci, podporuje xxxxxxxx spravedlnost x xxxxxxx, rovnost xxx x mužů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxx dítěte.

Podporuje hospodářskou, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jazykovou xxxxxxxxxxx x xxx na xxxxxxxxx a rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx je xxxx.

5. Xx svých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Unie zastává x podporuje xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx. Xxxxxxxx k míru, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, zejména x xxxxxxxxxx zásad Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Smlouvami xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. X xxxxxxx s článkem 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Smlouvami Xxxx svěřeny, xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxx xxxxxxx členských xxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samosprávy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, které xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxx odpovědností xxxxxxx členského státu.

3. Xxxxx xxxxxx loajální xxxxxxxxxx xx Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxx respektují x xxxxxxxx xx při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xx Smluv.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývají xx Xxxxx xxxx x xxxx orgánů Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cílů Xxxx.

Článek 5

(xxxxxx xxxxxx 5 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxx stanovených xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Unii xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedná Xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pravomoci, pouze xxxxx a xx xx míry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxx ústřední, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx spíše jich, x xxxxxx jejího xxxxxxx xx účinků, xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Protokolem x používání zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx protokolu.

4. Xxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů Xxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Článek 6

(xxxxxx xxxxxx 6 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2000, xx znění xxxxxxxxx dne 12. xxxxxxxx 2007 xx Xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx právní xxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pravomoci Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX Listiny, jimiž xx xxxx její xxxxxx x xxxxxxx, x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení.

2. Unie xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod. Xxxxxxxxxxx x xxxx úmluvě xx nedotkne pravomocí Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx práva, která xxxx zaručena Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společných xxxxxxxx státům, tvoří xxxxxx zásady práva Xxxx.

Článek 7

(bývalý článek 7 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx čtyř pětin xxxxx členů po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poruší xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada daný xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx, xxx důvody, které xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedly, xxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxx xxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxx Evropské xxxxxx x po xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx x trvajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poté co xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, aby se x xxxx věci xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, může Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx, která pro xxxxxxx stát xxxxxxxxx x xxxxxxx Smluv, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vlády x Radě, budou xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx.

4. Rada xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx změní xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx těchto xxxxxxxx.

5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Evropské xxxx a Xxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 354 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

1. Unie xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vytvořit xxxxxxx xxxxxxxxxx a dobrých xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx x vyznačující xx xxxxxx a mírovými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx dohody xxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společnou činnost. Xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX ZÁSADÁCH

Článek 9

Ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se dostává xx jejích xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx. Občanství Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

Xxxxxx 10

1. Fungování Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx demokracii.

2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx přímo xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x Xxxx xxxxx vládami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx občanům.

3. Každý xxxxx xx právo xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx životě Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx nejblíže xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx x xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxx vědomí a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 11

1. Orgány xxxxxx vhodnými způsoby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Orgány xxxxxxx otevřený, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sdruženími x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Evropská xxxxxx x dotčenými stranami xxxxxxxx konzultace.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předložila xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx podle mínění xxxxxx občanů nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxx účely xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx požadované xxx xxxx iniciativu xx xxxxxxx x souladu x xx. 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 12

Vnitrostátní parlamenty xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxx:

x) jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx;

x) zajišťují, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx;

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxx Xxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxx 70 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx zapojeny xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 88 x 85 xxxxxxx smlouvy;

d) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxx přijímání xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 48 xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx 49 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s Xxxxxxxxxx x úloze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 13

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx zájmům, xxxxxx jejích občanů x zájmům xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx soudržnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx xxxx,

- Xxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Komise“),

- Xxxxxx xxxx Evropské xxxx,

- Xxxxxxxx centrální xxxxx,

- Xxxxxx dvůr.

2. Xxxxx xxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x x souladu x postupy, podmínkami x cíli v xxxx xxxxxxxxxxx. Orgány xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poradní xxxxxx.

Xxxxxx 14

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Radou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x konzultace x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Komise.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx zástupců xxxxxx Unie. Xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx set padesát, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištěno xxxxxxxx sestupným způsobem, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx členskému xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx více xxx xxxxxxxxx šest xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Evropského parlamentu x po obdržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxx xxx xx všeobecných x xxxxxxx volbách xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

1. Evropská xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx obecné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx legislativní xxxxxx.

2. Evropskou xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Komise. Xxxxxx jednání xx xxxxxxx vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxx xx xxx roku; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, mohou členové Xxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx x xxxx xxxx nápomocen xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

4. Nestanoví-li Smlouvy xxxxx, rozhoduje Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxx x xxx xxxx x tím, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx sobě. X xxxxxxx překážky xxxx závažného xxxxxxxxx xxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x vede xxxx jednání,

b) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx a na xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jednání Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx soudržnosti a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx a x xxxx funkci vnější xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxx xxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkci. Xxxxxxxx xxxxxx vymezování xxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo.

3. Nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % členů Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nich a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xx dosaženou.

Další xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx. 238 odst. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxx 31. října 2014, xxxxx x xx, xxxxx xx xxxxxxx mezi xxxx 1. xxxxxxxxx 2014 x xxxx 31. xxxxxx 2017, stanoví Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxx x různých xxxxxxxxx, xxxxxxx seznam se xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx rady a Xxxxxx xxxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návaznost.

Rada xxx zahraniční xxxx xxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx podle strategických xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxx stálých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx dvě xxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx legislativních aktů Xxxx x druhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Předsednictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxx zahraniční xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Radě xx xxxxxxx systému xxxxx rotace x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 236 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 17

1. Komise xxxxxxxxx xxxxxx zájem Xxxx x k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx kontrolou Soudního xxxxx Evropské unie xxxxxxx xx uplatňování xxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Nestanoví-li Xxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx přijaty xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx, pokud xxx Xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx Komise xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx vykonává své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx plněním svých xxxxx.

4. Komise xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vstupu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy x xxxx 31. xxxxx 2014 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx představitele Unie xxx zahraniční věci x bezpečnostní politiku, xxxxx xx jedním x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 se Xxxxxx xxxxxx předsedy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skládá z xxxxxxxx xxxxx členů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx umožňujícího xxxxxxx demografickou a xxxxxxxxxx různorodost všech xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednomyslně Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x článkem 244 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie.

6. Xxxxxxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx organizaci Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkonnost a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx Xxxxxx odstoupí, xxxxx jej k xxxx předseda xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 18 xxxx. 1, xxxxx jej x tomu xxxxxxxx xxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předsedy Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Nezíská-li potřebnou xxxxxxx, navrhne Evropská xxxx do xxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxx kandidáta, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx vzájemnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy Xxxxxx. Xxxx vybírány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odst. 3 xxxxxx pododstavci x v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx podléhají jako xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx xxxx sbor xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu. X xxxxxxx x xxxxxxx 234 Smlouvy x fungování Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členové Xxxxxx kolektivně odstoupí xx svých funkcí x xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx xxxxxx x Xxxxxx.

Článek 18

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku. Xxxxxxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx postupem odvolat.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vytváření xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zmocněnec Xxxx. Stejně xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx.

4. Xxxxxx představitel xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx přísluší x oblasti vnějších xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti Unie. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxx, podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, v xxxxxxx, x jakém xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx 2 x 3.

Článek 19

1. Xxxxxx xxxx Evropské unie xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, Tribunálu x specializovaných xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výkladu x xxxxxxxxx Smluv.

Členské xxxxx xxxxxxx prostředky nezbytné x zajištění xxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

2. Soudní xxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xx nápomocni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxxx z osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské unie. Xxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx xx dobu xxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami;

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Unie xxxx xxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXX SPOLUPRÁCI

Článek 20

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x a 43 xx 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie přejí xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x mezích x za podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx 326 až 334 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx její xxxxxx x vykonávat xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx na to, xxx xxxxxxxxxxx cíle Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxx státům x xxxxxxx x xxxxxxx 328 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxx Xxxx až jako xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Unií xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, že se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 329 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

3. Jednání Xxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 330 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx přijaté x xxxxx posílené xxxxxxxxxx zavazují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx se za xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přistoupení x Unii.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X VNĚJŠÍ XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX A BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX USTANOVENÍ X VNĚJŠÍ XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 21

1. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxx, xxxxx rozvoji x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, univerzálnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x solidarity a xxxxxxxxxx zásad Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx světovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx sdílejí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti x usiluje x xxxxxxxx vysokého stupně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx snaze:

a) chránit xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právní xxxx, xxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posilovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x cíli x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktu x x cíli Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, které xx xxxxxx vnějších hranic;

d) xxxxxxxxxx udržitelný xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx vymýcení xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxx ochranu x xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x udržitelné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zajistil xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) pomáhat xxxxx, xxxxx x regionům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobeným pohromám; x

x) podporovat mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx řádné xxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblastech xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Unie xxx na soudržnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx těmito xxxxxxxx x svými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x Komise, jimž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xx xxxxxxx zásad a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 xxxxxx Xxxxxxxx xxxx strategické xxxxx x cíle Xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxx. Xxxxx xx týkat xxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vymezují xxxxxx trvání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady, které Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx představitel Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx vnější činnosti xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX X BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 23

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxx, sleduje xxxx x xx prováděna x xxxxxxx s xxxxxxxx ustanoveními, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 24

(xxxxxx článek 11 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx politiky a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti Unie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Radou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx legislativních xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává x souladu xx Xxxxxxxxx vysoký představitel Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x této xxxxxxx vymezují Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 40 xxxx smlouvy x přezkoumávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx. 275 xxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x fungování Evropské xxxx.

2. V rámci xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx obecného xxxxx x xx stále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx aktivně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxx loajality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x rozvoji xxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v rozporu xx xxxxx Unie xxxx může snižovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx představitel xxxxx xx dodržování xxxxxx zásad.

Článek 25

(bývalý článek 12 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) přijímáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx;

xxx) podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx x) x xx);

x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

(xxxxxx xxxxxx 13 Xxxxxxx o XX)

1. Evropská xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx.

Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoj, svolá xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx směrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, soudržnost x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 27

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxx vede politický xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx výkonu xxx xxxxxx xx vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxx o Xxxxxxxxx službu xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x diplomatickými xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xx x úředníků příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx. Rada xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 28

(xxxxxx článek 14 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx jsou vymezeny xxxx, xxxxxx, prostředky, xxxxx xxxxx Unii xxxxxxxxxx, podmínky jejich xxxxxxxxx, x je-li xx nezbytné, xxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx členské xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxx x xxxxxx-xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx s ohledem xx obecné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Radu.

5. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx větší potíže, xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxx Radu, xxxxx xx projedná x hledá odpovídající xxxxxx. Xxxxxx řešení xxxxxxx xxx x xxxxxxx s cíli xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx nesmějí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 29

(xxxxxx článek 15 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx ke konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povahy. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx vnitrostátní politiky xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 30

(bývalý xxxxxx 22 Xxxxxxx x XX)

1. Každý členský xxxx, vysoký představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxx se xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

2. X případech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxx členského xxxxx mimořádné xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hodin, x xx-xx to xxxxxxxx nezbytné, xx xxxxx xxxxxx.

Článek 31

(bývalý xxxxxx 23 Xxxxxxx x XX)

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx rada x Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x této kapitole xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx formálním xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx není povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx jakékoli xxxxxxxx, xxxxx by xx mohla xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx postoj Xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xx návrh, xxxx jí předkládá xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu Xxxxxxxx rada xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 33.

Xxxxxxxx-xx xxxx Rady, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx, zamýšlí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx představitel x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tento xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx věc předložena Xxxxxxxx radě k xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

3. Evropská xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxx, že Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

4. Odstavce 2 a 3 xx nevztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obranou.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 32

(xxxxxx článek 16 Smlouvy x XX)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x Radě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxx x Evropské radě xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxxxxxx xxxxx, xx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku x ministři xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 33

(bývalý xxxxxx 18 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

(bývalý xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x mezinárodních organizacích x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx postoje Unie. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X mezinárodních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zastávají zúčastněné xxxxx postoje Xxxx.

2. X xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx členy Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x plně xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Unie, xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Unie xxxxxx x některé xxxxxx, xxxxx je na xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx, které v xx zasedají, xxx xxx xxxxxx představitel xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 35

(xxxxxx článek 20 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx x delegace Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracují xxx, xxx zajistila xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akce Xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxxxx společných hodnocení.

Přispívají x provádění xxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx území xxxxx xxxx podle xx. 20 xxxx. 2 xxxx. c) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 36

(xxxxxx xxxxxx 21 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zajišťuje, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitě xxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klást xxxxxx nebo jim xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx společné zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 37

(xxxxxx xxxxxx 24 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xxxxxxx xxxxxx x jedním xxxx více xxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38

(bývalý článek 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx podáváním xxxxxxxxxx Radě xx xxxx žádost, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx provádění dohodnutých xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 43.

Xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx krizí x xx xxxx jejího xxxxxx, xxx xx Xxxx určí, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 39

V souladu x článkem 16 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx 2 přijímá Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými státy, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxx kapitoly, x xxxxxxxx x xxxxxx pohybu těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 40

(xxxxxx xxxxxx 47 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky xx nedotýká xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx stanoví xxx xxxxx pravomocí Xxxx xxxxxxxxx v článcích 3 xx 6 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx kapitoly.

Článek 41

(xxxxxx xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzniknou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx této kapitoly, xxxx xxxxxx xxxxxxx x rozpočtu Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie, xxxxx xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx obranou.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění rychlého xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx určeným x naléhavému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Činnosti xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 42 xxxx. 1 a xxxxxx 43, které xxxxxx hrazeny z xxxxxxxx Unie, xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxx operace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přidělené xxxxx;

x) postupy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx mise xxxxx xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43 xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, pověří Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx představitel předloží Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto pověření.

XXXXX 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX POLITICE

Článek 42

(xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politiky. Xxxxxxxxx Unii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x civilní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx území Xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx založeno na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí takového xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zvláštní povahy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obranu v xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), xxxxx xxxxxxxxx ze Severoatlantické xxxxxxx x které xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxxx politikou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky dávají xxxxxxx xxxxx Unii x xxxxxxxxx civilní x vojenské schopnosti, xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xxxx sebou xxxxxxxx mnohonárodní xxxx, xx mohou xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, že xxxxx své vojenské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxxx agentura“) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, přispívá x xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a vyzbrojování x xxxxxxxx Xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Rozhodnutí xxxxxxxx se společné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx jednomyslně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vysoký xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x Komisí, xxxxxxxxx, xxx byly využity xxxxxxxxxxxx prostředky i xxxxxxxx Xxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx jejím xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 44.

6. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x této oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na vedení xxxx nejnáročnějších xxxx, xxxxxx x rámci Xxxx xxxxxx strukturovanou xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx 46. Nedotýká xx xxxxxx 43.

7. Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxx xx svém xxxxx cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx členské státy xxxxx a podporu xxxxx prostředky, které xxxx v jejich xxxx, x souladu x xxxxxxx 51 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx a spolupráce x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx ty členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obrany x fórem pro xxxx provádění.

Článek 43

1. Xxxx xxxxxxx v xx. 42 xxxx. 1, xxx xxxxxxx xxxx Xxxx použít xxxxxxx x vojenské xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, poradní x xxxxxxx mise xx xxxxxxxx xxxxxxx, mise xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx krizí, xxxxxx misí pro xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konfliktů. Xxxxxxx xxxx xxxx mohou xxxxxxxxx k boji xxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

2. Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx podmínky jejich xxxxxxxxx. Vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod vedením Xxxx a x xxxxx a xxxxxx xxxxx s Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

1. X xxxxx xxxxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxx 43 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx si xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx misi xxxxxxxx schopnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní politiku xxxx sebou dohodnou xx xxxxxx této xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Radu x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx změnu xxxx, rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxxx xxxxxxx agentura, xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 3, xx xxx xxxxxxx Rady xx xxxx:

x) přispívat x určení xxxx xxxxxxxxxx schopností členských xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků týkajících xx schopností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účinných x xxxxxxxxxxxx akvizičních xxxxx;

x) navrhovat mnohostranné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx schopností x xxxxxxxxxx koordinaci programů xxxxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) přispívat x xxxxxxxx x případně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Evropská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx podílet xx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sídlo a xxxxxx fungování agentury. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skutečného xxxxxx na činnostech xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdružující xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx projekty. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxx, je-li xx xxxxx.

Xxxxxx 46

1. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 6, xxxxxxx kritéria x xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx vojenských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí svůj xxxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční věci x bezpečnostní politiku.

2. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rada rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx x přijímá xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 Protokolu o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx hlasování xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx státy.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx vymezena v xxxxxxx x xx. 238 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článcích 1 x 2 Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xx xxxxxxxxx xx podílejí xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxxxx většina xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 písm. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Radě, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx dotyčný xxxxxxx xxxx ukončil xxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 47

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 48

(bývalý článek 48 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxx změněny řádným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Mohou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

2. Vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, Xxxxxxxx parlament nebo Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxx mohou xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Smlouvách. Tyto xxxxxx předá Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn, xxxxx předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx složený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Komise. Xxxxxxxxxxxxxxx změny x xxxxxx oblasti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x konsensem xxxxxx doporučení pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

Evropská rada xxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx konvent nesvolá, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxx Evropská xxxx mandát xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx Smlouvách xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx x obtížemi, xxxx xx xxxxx xxxxxxx zabývat Evropská xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

6. Xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxx a, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxx oblasti, x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx X této xxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které Xxxx xxxxxx v xxxx oblasti xxxx x tomto případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s vojenstvím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx.

Xxxxx iniciativa Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vysloví-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x prvním xxxx xxxxxx pododstavci xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se usnáší xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx členů.

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 49 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x článku 2 a xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx požádat x členství v Xxxx. O xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatelský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Radě, xxxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Komisí x xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, budou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx spojené xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato dohoda xxxxxxxx xxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 50

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx se x xxxxxxx se xxxxx ústavními xxxxxxxx xxxx rozhodnout z Xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vystoupit, oznámí xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxx sjedná x xxxxxx x xxxxx státem dohodu x podmínkách jeho xxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxx. Xxxx xxxxxx xx sjednává x xxxxxxx x xx. 218 xxxx. 3 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxx xx xxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nedojde-li x xxxx, dva roky xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se člen Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx se jej xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

5. Xxxxx stát, který x Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49.

Xxxxxx 51

Protokoly xx Xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx součást.

Xxxxxx 52

1. Xxxxxxx xx vztahují na Xxxxxxxx království, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Řeckou xxxxxxxxx, Španělské království, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Italskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx velkovévodství, Xxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx Xxxxx, Nizozemské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Polskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx republiku, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx království x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Územní xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 355 Smlouvy o xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Článek 53

(xxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

Xxxxxx 54

(xxxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx o XX)

1. Tato xxxxxxx xxxx ratifikována Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxx xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 55

(bývalý xxxxxx 53 Xxxxxxx o XX)

1. Tato xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, italském, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rumunském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Italské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států.

2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx jazyka xxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxx ústavního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x archivu Rady.

NA XXXXX ČEHOŽ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxx sedmého xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

1 Členy Xxxxxxxx xxxx xx xx té xxxx xxxxx Xxxxxxxxx republika, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Rakouská xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Republika Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republika, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

1 Xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tabulkách mezi xxxxxxx a novým xxxxxxxxxx Xxxxx.