Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII

Obsah:

PREAMBULE

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 (bývalý článek 1 Smlouvy o EU)

Článek 2

Článek 3 (bývalý článek 2 Smlouvy o EU)

Článek 4

Článek 5 (bývalý článek 5 Smlouvy o ES)

Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU)

Článek 7 (bývalý článek 7 Smlouvy o EU)

Článek 8

HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

HLAVA III USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

HLAVA IV USTANOVENÍ O POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI

Článek 20 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 21

Článek 22

KAPITOLA 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Článek 24 (bývalý článek 11 Smlouvy o EU)

Článek 25 (bývalý článek 12 Smlouvy o EU)

Článek 26 (bývalý článek 13 Smlouvy o EU)

Článek 27

Článek 28 (bývalý článek 14 Smlouvy o EU)

Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

Článek 30 (bývalý článek 22 Smlouvy o EU)

Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)

Článek 32 (bývalý článek 16 Smlouvy o EU)

Článek 33 (bývalý článek 18 Smlouvy o EU)

Článek 34 (bývalý článek 19 Smlouvy o EU)

Článek 35 (bývalý článek 20 Smlouvy o EU)

Článek 36 (bývalý článek 21 Smlouvy o EU)

Článek 37 (bývalý článek 24 Smlouvy o EU)

Článek 38 (bývalý článek 25 Smlouvy o EU)

Článek 39

Článek 40 (bývalý článek 47 Smlouvy o EU)

Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)

ODDÍL 2 USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE

Článek 42 (bývalý článek 17 Smlouvy o EU)

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Článek 48 (bývalý článek 48 Smlouvy o EU)

Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU)

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53 (bývalý článek 51 Smlouvy o EU)

Článek 54 (bývalý článek 52 Smlouvy o EU)

Článek 55 (bývalý článek 53 Smlouvy o EU)

Poznámky

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX SPOLKOVÉ XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, JEJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX NIZOZEMSKA, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY, JEJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX 1,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx evropským kulturním, xxxxxxxxxxx x humanistickým xxxxxxx, ze kterého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a nezadatelných xxxx xxxxxxxx bytostí, xxxxxxxxxx, rovnosti, svobody x xxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potřebu xxxxxxxx xxxxx základy xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX oddanost xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Evropské sociální xxxxxx podepsané dne 18. října 1961 x Xxxxxx x x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1989,

XXXXXXXXXXX svou xxxxxxxx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxx x úcty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XX prohloubit xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kultury x xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x efektivní fungování xxxxxx x xxxxxxx xxx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx úkoly, xxx jim jsou xxxxxxx,

XXXXXXXXXX dosáhnout xxxxxxxx x konvergence svých xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx xxxxx národů x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx xxxx provázen xxxxxxxx ostatních xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx společné občanství xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

ROZHODNUTI provádět xxxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 42 ke xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxx evropskou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx x xx xxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx volný pohyb xxxx x zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x práva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

ROZHODNUTI xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, v němž xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx nejblíže xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XX XXXXXXXX x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

XX XXXXXXXX xxxxxxx Evropskou unii, x za xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX xx po xxxxxx svých plných xxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

(xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxx x EU) 1

Xxxxx smlouvou xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX xxxx xxxxx XXXXXXXXX XXXX (dále jen „Xxxx“), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx představuje xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxxxxxxx x co nejblíže xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xx této xxxxxxx x na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“). Tyto xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Unie xxxxxxxxx Xxxxxxxx společenství x xx jeho xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx práv xxxxxxxxxxx menšin. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žen x xxxx.

Xxxxxx 3

(bývalý článek 2 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx Unie xx xxxxxxxxxx mír, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx poskytuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx hranic, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx spojení x vhodnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x předcházení x potírání zločinnosti.

3. Xxxx vytváří xxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj Xxxxxx, xxxxxxxx xx vyváženém xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx konkurenceschopném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxxx pokroku x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecký x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diskriminaci, podporuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx žen x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Respektuje xxxx bohatou xxxxxxxx x jazykovou rozmanitost x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx vytváří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx měnou je xxxx.

5. Ve svých xxxxxxxx s okolním xxxxxx Xxxx xxxxxxx x podporuje xxx xxxxxxx a zájmy x xxxxxxxx k xxxxxxx svých xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x spravedlivému xxxxxxxxxxx, vymýcení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxxx zásad Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx sleduje xxx cíle xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. X xxxxxxx s xxxxxxx 5 náležejí xxxxxxxxx, xxxxx nejsou Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx základních politických x xxxxxxxxx systémech, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx samosprávy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ty, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, udržením xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx národní xxxxxxxxxx xxxxxxx výhradní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx vyplývajících xx Xxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx k plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx x aktů xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx usnadňují Xxxx plnění jejích xxxxx x xxxxx xx xxxxx opatření, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 5

(xxxxxx xxxxxx 5 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zásadami xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx zásady svěření xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx dosažení xxxx stanovených xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedná Xxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx x xx xx míry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx jejího xxxxxxx xx účinků, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x proporcionality. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x postupem xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx.

4. Xxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů Smluv.

Orgány Xxxx uplatňují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Protokolem x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Xxxxxx 6

(bývalý xxxxxx 6 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxx, svobody x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 7. prosince 2000, xx znění xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2007 xx Xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx právní sílu xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx pravomoci Unie xxxxxxxx xx Smlouvách.

Práva, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x Listině xx vykládají x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX Listiny, jimiž xx řídí xxxx xxxxxx x použití, x x náležitým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Listině, xxx uvádějí xxxxxx xxxxxx ustanovení.

2. Xxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Přistoupení x xxxx úmluvě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Smlouvami.

3. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tvoří xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 7

(xxxxxx článek 7 Smlouvy x XX)

1. Xx odůvodněný xxxxx jedné třetiny xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxx čtyř xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závažně xxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxx xxxxxxx stát x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx přezkoumává, xxx xxxxxx, které xx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot uvedených x xxxxxx 2 xx xxxxxx členského xxxxx, xxxx co xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, aby xx x této věci xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, může Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx určitá xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxx jeho vlády x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx přihlédne x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozastavení xxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx Xxxxx jsou xxx xxxxx stát x xxxxxx případě i xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx později xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx 3, jestliže xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 354 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx sousedství xxxxxxx vztahy x xxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx hodnotách Xxxx x vyznačující xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavírat zvláštní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx obsahovat vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx konzultacím.

XXXXX II

USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xx xxxxx svých činnostech xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů, xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxx, nenahrazuje xx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxxxx Xxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx na xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy jsou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x v Xxxx svými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx má právo xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nejotevřeněji x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x vyjadřování xxxx xxxxxx Xxxx.

Článek 11

1. Orgány xxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxx x reprezentativním xxxxxxxxx xxxxxxx projevovat x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx oblasti xxxxxxxx Xxxx.

2. Orgány xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxx dialog x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx činností Xxxx xxxx Xxxxxxxx komise x dotčenými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Nejméně xxxxx xxxxxx občanů Xxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx komisi, xxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh k xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktu Xxxx xxx účely xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx požadované pro xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v souladu x xx. 24 xxxxxx pododstavcem Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Článek 12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x jsou xxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx;

x) zajišťují, xx xxxxxx subsidiarity je xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx se xxxxxxxx xx mechanismech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 70 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xx hodnocení xxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxx 88 x 85 xxxxxxx smlouvy;

d) podílejí xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 48 xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxx oznamovány xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx 49 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xx meziparlamentní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů x Xxxxxxxx unii.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 13

1. Unie xx institucionální rámec, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx hodnoty, xxxxxxxx její cíle, xxxxxxx xxxxx zájmům, xxxxxx xxxxxx občanů x zájmům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účinnost x kontinuitu jejích xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxx:

- Evropský xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx xxxx,

- Xxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Komise“),

- Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxx dvůr.

2. Xxxxx orgán xxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxxx xx Smlouvami x x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x cíli v xxxx xxxxxxxxxxx. Orgány xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx týkající xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Účetního xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi xxxx nápomocny Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Výbor regionů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 14

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx legislativní x rozpočtovou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Komise.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx zástupců xxxxxx Unie. Xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx předsedu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx členskému xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx míst.

Evropská xxxx xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx obdržení xxxx souhlasu jednomyslně xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxx pěti xxx xx všeobecných x přímých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx její obecné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx radu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x předsedou Xxxxxx. Xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxx představitel Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxx xx xxx roku; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx pořad xxxxxxx, mohou xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx ministr a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx člen Xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konsensem.

5. Evropská xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx roku x xxx, že xxxx xxx zvolen xxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závažného xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Evropské xxxx a vede xxxx jednání,

b) xx xxxxxxxxxx s předsedou Xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx Rady xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx jednání Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx každém xxxxxxxx Evropské rady xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku.

Předseda Xxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 16

1. Rada xxxxxxxx společně s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x koordinace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvami.

2. Xxxx se skládá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského státu xx ministerské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládu xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

4. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % členů Rady, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % obyvatelstva Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx. 238 odst. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx.

5. Přechodná xxxxxxxxxx o vymezení xxxxxxxxxxxxx většiny, která xx xxxxxxx xx xxx 31. října 2014, xxxxx x xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2014 x dnem 31. xxxxxx 2017, stanoví Xxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxx x různých složeních, xxxxxxx seznam se xxxxxxx v xxxxxxx x článkem 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti Xxxx.

7. Xxxxx stálých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

8. Rada xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx legislativního xxxx x xxxxxxx x xxx. Xx xxxxx účelem je xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx xx dvě xxxxx, xxx xxxxx xx určena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx a druhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složení Xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rotace v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 236 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 17

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem Xxxx x k xxxxxx účelu činí xxxxxx podněty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smluv x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Plní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxx případů uvedených xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupování Xxxx. Xxxx podněty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohod.

2. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx.

3. Funkční xxxxxx Komise xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx Komise jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx, xxxxxx, instituce xxx xxxxxx subjektu. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx plněním svých xxxxx.

4. Komise xxxxxxxxx x xxxx mezi xxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy x dnem 31. xxxxx 2014 xx xxxxxx x jednoho xxxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxxxxxx státu, včetně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční věci x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xx jedním x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 se Xxxxxx včetně xxxxxxxx x vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá dvěma xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx jednomyslně o xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx různorodost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 244 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

6. Xxxxxxxx Komise:

a) vymezuje xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Komise xxxx xxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx x vnitřní organizaci Xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx místopředsedy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx Komise odstoupí, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx představitel Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 1, xxxxx jej x tomu předseda xxxxx.

7. S xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx předsedy Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxx kandidáta, xxxxxxx xxxxx Evropský parlament xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Jsou vybírány xx xxxxxxx návrhů xxxxxxxxx států x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 xxxxxx pododstavci x x xxxx. 5 druhém pododstavci.

Předseda, xxxxxx představitel Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x ostatní členové Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx schválení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na základě xxxxxx schválení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu. X xxxxxxx x xxxxxxx 234 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropský xxxxxxxxx Xxxxxx vyslovit xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx xxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx funkce x Xxxxxx.

Xxxxxx 18

1. Evropská xxxx jmenuje xx xxxxxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku. Evropská xxxx jej může xxxxxxx postupem odvolat.

2. Xxxxxx představitel vede xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiku Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vytváření této xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zmocněnec Xxxx. Xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx představitel xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx soudržnost xxxxxx činnosti Xxxx. X xxxxx Komise xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v Komisi, x pouze xxx xxxx xxxxx, podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupům, xxxxx upravují xxxxxxxxx Xxxxxx, v xxxxxxx, x jakém xx xx slučitelné x xxxxxxxx 2 x 3.

Xxxxxx 19

1. Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx dvora, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Smluv.

Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxx ochrany v xxxxxxxxx pokrytých xxxxxx Xxxx.

2. Soudní xxxx xx xxxxxx z xxxxxxx soudce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokáti.

Tribunál xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora a xxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád členských xxxxx xx dobu xxxxx xxx. Soudci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu se Xxxxxxxxx:

x) o žalobách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami;

b) xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx platnosti aktů xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 20

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11a Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx si x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxx xxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx v tomto xxxxxx x v xxxxxxxx 326 xx 334 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxx. Xxxx spolupráce je xxxxxxx otevřena xxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx x xxxxxxx 328 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijme Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx cílů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Xxxx jako xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xx účastní nejméně xxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 329 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

3. Xxxxxxx Xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 330 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx přijaté x xxxxx posílené xxxxxxxxxx zavazují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, které xxxx xxx přijato státy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X VNĚJŠÍ ČINNOSTI XXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX ČINNOSTI XXXX

Xxxxxx 21

1. Činnost Xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při jejím xxxxxxxx, jejím xxxxxxx x xxxxx rozšiřování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x lidské xxxxxxxxxxx, xxxxxx rovnosti x solidarity x xxxxxxxxxx zásad Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx o rozvíjení xxxxxx x budování xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x mezinárodními, xxxxxxxxxxxx xxxx světovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x usiluje o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodních vztahů xx snaze:

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx, základní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právní xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x zásadami Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx zásadami Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x cíli Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx udržitelný xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx chudoby;

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx ochranu a xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx a udržitelné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroji, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x regionům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohromám; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx řádné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x celosvětovém xxxxxxx.

3. Xxx vypracování a xxxxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x podle xxxxx xxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x sleduje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

Unie xxx na soudržnost xxxx jednotlivými xxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a svými xxxxxxxxx politikami. Xxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťují xxxx soudržnost a xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xx xxxxxxx zásad x xxxx uvedených v xxxxxx 21 xxxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Unie xx vztahují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx s xxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx tematicky. Vymezují xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Rady, xxxxx Xxxx přijímá způsobem xxxxxxxxxx xxx každou xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnější xxxxxxxx xxxxx Xxxx předkládat xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX ZAHRANIČNÍ X BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 23

Činnost Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx cíle x je xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx ustanoveními, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Článek 24

(bývalý xxxxxx 11 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx ke společné xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidlům x xxxxxxxx. Je xxxxxxxxxx x prováděna Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx. Xxxxxxxxx legislativních xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku vykonává x xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x této xxxxxxx vymezují Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování článku 40 xxxx xxxxxxx x přezkoumávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx. 275 xxxxx pododstavec Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. X xxxxx xxxxx a xxxx xxx vnější činnosti Xxxx xxxx, xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájmu x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx x bezvýhradně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx Unie v xxxxx loajality x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx spolupracují na xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx jednání, které xx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působení xxxx xxxxxxxx síly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx představitel xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 25

(bývalý xxxxxx 12 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx:

x) vymezováním obecných xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxx, které xx Xxxx xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx;

xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x) x xx);

x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

(bývalý článek 13 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x obranou. Evropská xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx.

Xxxxx to vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, soudržnost x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiku vykonávají xxxxxx představitel x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 27

1. Vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx návrhy x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxx a Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky. Xxxxxx Xxxx xxxx politický xxxxxx se třetími xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx opírá x Xxxxxxxxx službu xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x úředníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx. Rada rozhoduje xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 28

(xxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akci Xxxx, přijme Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xx nezbytné, xxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx členské xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pouhé xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebylo-li rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxx cíle xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx okamžitá opatření. Xxxxxxx členský stát x těchto opatřeních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o nich xxxxxxx stát Xxxx, xxxxx xx projedná x hledá odpovídající xxxxxx. Taková xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 ani nesmějí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 29

(bývalý xxxxxx 15 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x postoji Xxxx.

Xxxxxx 30

(xxxxxx článek 22 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podporou Xxxxxx se mohou Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky a xxxxx předkládat Xxxx xxxxxxx a xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

(xxxxxx článek 23 Xxxxxxx x XX)

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx rada x Xxxx xxxxxxxxxxx, není-li x xxxx kapitole xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx formálním xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx není povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxx. V xxxxx xxxxxxxx solidarity xx xxxxxxx členský xxxx zdrží xxxxxxxx xxxxxxxx, která by xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx takovém rozhodnutí xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx postoj xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx:

- xxxxxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x cílů Xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1,

- přijímá-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx Xxxx, xx xxxxx, xxxx xx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 33.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx, zamýšlí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx představitel x xxxx konzultaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přijatelné xxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx věc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx radě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 2.

4. Odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 32

(xxxxxx xxxxxx 16 Xxxxxxx o XX)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx radě a x Radě xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx obecného zájmu xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx scéně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, vede x Xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují členské xxxxx, xx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx na mezinárodní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx představitel Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Radě.

Diplomatická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx zemích x xxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx přístupu.

Xxxxxx 33

(xxxxxx xxxxxx 18 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxx xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

(xxxxxx článek 19 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Unie. Xxxxxx představitel Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Unie.

2. X souladu s xx. 24 odst. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy, průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vysokého xxxxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx svůj xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxx hájit xxxxxxx x xxxxx Xxxx, xxxx xx dotčena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx otázce, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, požádají xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx zasedají, xxx xxx vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Článek 35

(xxxxxx xxxxxx 20 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx Unie xx xxxxxxx zemích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postoje x xxxx Xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kapitoly.

Prohlubují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Unie na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx země xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxx smlouvy.

Xxxxxx 36

(xxxxxx článek 21 Smlouvy x XX)

Xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x informuje xxx x xxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx náležitě brány x xxxxx. Do xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zapojeni xxxxxxxx zástupci.

Evropský parlament xxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klást xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dvakrát xxxxx koná xxxxxxxx x pokroku při xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx společné bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 37

(xxxxxx článek 24 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxx uzavřít xxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxx spadajících xx této kapitoly.

Xxxxxx 38

(xxxxxx článek 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx na xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx představitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx podle xxxxxx 43.

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxx určí, xxxxxxx xxxxx x přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx politické kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 39

V xxxxxxx x xxxxxxx 16 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx od jeho xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických osob xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx podléhá kontrole xxxxxxxxxxx orgány.

Článek 40

(xxxxxx článek 47 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x článcích 3 až 6 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daných xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx stanoví pro xxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 41

(xxxxxx xxxxxx 28 Xxxxxxx o XX)

1. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Operační xxxxxx, xxxxx vzniknou xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s vojenstvím xxxx obranou a xxxxxxx, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, hradí xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Členské státy, xxxxxxx zástupci x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx obranou.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx rychlého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mise xxxxx xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43. Rozhoduje xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43, xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx představitele Unie xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní politiku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx plánovaná xxxx xxxxx čl. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43 nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, pověří Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxx pro mise xxxxxx mimo xxxxx Xxxx x udržení xxxx, předcházení xxxxxxxxxx x posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxx xx založeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Společná xxxxxxxxxxxx a obranná xxxxxxxx xxxxxxxx postupné xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxx xx společné xxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jejich ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některých členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňujících svou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), které xxxxxxxxx xx Severoatlantické xxxxxxx x které xxxx x souladu xx společnou bezpečnostní x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

3. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky xxxxxx xxxxxxx státy Xxxx x xxxxxxxxx civilní x vojenské xxxxxxxxxx, xxx přispěly k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxxx operativní potřeby, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uspokojování, xxxxxxxx x určení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobní x technologické základny x xxxxxxx obrany, xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzbrojování x xxxxxxxx Radě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obranné xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx článku, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx Xxxx.

5. K xxxxxxxxx xxxxxx Unie x službě xxxxx xxxxxx může Rada x xxxxx Xxxx xxxxxxx provedením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx mise xx řídí xxxxxxx 44.

6. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nejnáročnějších xxxx, xxxxxx x rámci Xxxx stálou strukturovanou xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 46. Nedotýká se xxxxxx 43.

7. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxx ozbrojeného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx členské státy xxxxx x podporu xxxxx prostředky, které xxxx v xxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 51 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zůstává xxx xx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx xxxxx, základem xxxxxx společné xxxxxx x xxxxx xxx xxxx provádění.

Článek 43

1. Xxxx xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 1, xxx xxxxxxx xxxx Xxxx použít xxxxxxx x vojenské prostředky, xxxxxxxx společné xxxx x xxxxxxx odzbrojení, xxxxxxxxxxx a záchranné xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx oblasti, xxxx xxx předcházení konfliktům x xxxxxxx míru, xxxx xxxxxxxx sil x řešení xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxxxxx operací po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxx mohou xxxxxxxxx k boji xxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, ve xxxxxxx xxxxxx jejich xxxx, xxxxxx a xxxxxx podmínky jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx pod xxxxxxx Xxxx a x xxxxx a xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilních x xxxxxxxxxx aspektů xxxxxx misí.

Článek 44

1. V xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx článku 43 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx státy xx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebou dohodnou xx řízení xxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx mise xxxxxxxxx x vývoji xxxx xxxxxxxxxx Radu x vlastního xxxxxxx xxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxx státy účastnící xx xxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyžadovalo xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X takových xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 45

1. Evropská xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x čl. 42 xxxx. 3, xx xxx xxxxxxx Xxxx xx xxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnotit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) podporovat xxxxxxxxxxx operativních xxxxxx x xxxxxxxxx účinných x slučitelných akvizičních xxxxx;

x) navrhovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx schopností x xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxx zvláštních xxxxxxxx spolupráce;

d) podporovat xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx technologií, koordinovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) přispívat x xxxxxxxx x xxxxxxxx x provádění všech xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx průmyslové x xxxxxxxxxxxxx základny x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx agentura xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx podílet xx xx její xxxxxxxx. Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymezující xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx přihlíží xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx se vytvářejí xxxxxxxx skupiny sdružující xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx plní xxx xxxxx ve xxxxxxx x Xxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

Xxxxxx 46

1. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 42 xxxx. 6, xxxxxxx kritéria x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxx strukturované xxxxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx x xxxxxxxx představiteli Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku.

2. Xx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stálé strukturované xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zúčastněných členských xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x vysokým xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx členský xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrdí xxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vymezena x xxxxxxx s xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

4. Xxxxx zúčastněný xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x xxxxx strukturované xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xx podílejí xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné členské xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x souladu x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5. Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx rozhodnutí Xxxx, xxxxx vezme xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx stát ukončil xxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x doporučení Xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x jednomyslnosti xxxxx xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx členských xxxxx.

XXXXX VI

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 47

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(bývalý xxxxxx 48 Smlouvy x XX)

1. Smlouvy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro přijímání xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx změn

2. Vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx parlament xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx návrhy xx xxxxx Xxxxx. Tyto xxxxxx mohou xxxx xxxx směřovat k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Smlouvách. Xxxx xxxxxx xxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx složený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oblasti jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální bankou. Xxxxxxx přezkoumá návrhy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx rada xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx většinou rozhodnout, xx konvent xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxx Evropská xxxx mandát xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx svolá xxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx změny, xxxxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx ratifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx letech xx jejího podpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx se touto xxxxxxx zabývat Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx změn

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx návrhy xx xxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx x, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xx po schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx předpisy.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx X xxxx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx x určité xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx jednomyslně, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx v xxxx oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pododstavec se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx Smlouva x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, že Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx iniciativa Xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx pododstavci xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx v prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů.

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 49 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxx 2 a xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxx. O xxxx xxxxxxx xx informován Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx parlamenty. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Radě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxx x xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů. Xxxxxxxx xxx přistoupení, xx xxxxx xx dohodne Xxxxxxxx xxxx, budou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijetí x x ním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx, na xxxxx xx Evropská xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx ratifikaci všemi xxxxxxxxx státy v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 50

1. Každý xxxxxxx xxxx xx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx, který se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx Xxxx xxxxxx x uzavře x xxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxx xx sjednává x xxxxxxx x xx. 218 odst. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxx ji xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxx.

4. Pro xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxx, který zastupuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx jednáních xxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxx nebo Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina je xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxx, xxxxx x Xxxx vystoupil, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49.

Článek 51

Protokoly ke Xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 52

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Estonskou xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Italskou xxxxxxxxx, Kyperskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lucemburské xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx republiku, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Švédské xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Územní xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x článku 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx xxxxxx 51 Xxxxxxx x XX)

Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

Článek 54

(xxxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxx ratifikována Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlády Italské xxxxxxxxx.

2. Xxxx smlouva xxxxxxxx v platnost xxxx 1. xxxxx 1993 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxx xxxxxxx-xx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny xxx xxxxxxxxxxxx státem, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 55

(xxxxxx xxxxxx 53 Xxxxxxx o XX)

1. Tato xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, irském, italském, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxxx, portugalském, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, xxxx uložena x xxxxxxx vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ověřený xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států.

2. Xxxx xxxxxxx může být xxxxxx přeložena do xxxxxxxxxxx jazyka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxx ústavního xxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx jazyky xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx. Xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x archivu Xxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx své xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx devět xxx devadesát xxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k preambuli:

1 Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xx doby xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ke smlouvě:

1 Xxxxx odkaz je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx tabulkách mezi xxxxxxx x novým xxxxxxxxxx Smluv.