Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII

Obsah:

PREAMBULE

HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 (bývalý článek 1 Smlouvy o EU)

Článek 2

Článek 3 (bývalý článek 2 Smlouvy o EU)

Článek 4

Článek 5 (bývalý článek 5 Smlouvy o ES)

Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU)

Článek 7 (bývalý článek 7 Smlouvy o EU)

Článek 8

HLAVA II USTANOVENÍ O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

HLAVA III USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

HLAVA IV USTANOVENÍ O POSÍLENÉ SPOLUPRÁCI

Článek 20 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

HLAVA V OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 21

Článek 22

KAPITOLA 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Článek 24 (bývalý článek 11 Smlouvy o EU)

Článek 25 (bývalý článek 12 Smlouvy o EU)

Článek 26 (bývalý článek 13 Smlouvy o EU)

Článek 27

Článek 28 (bývalý článek 14 Smlouvy o EU)

Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

Článek 30 (bývalý článek 22 Smlouvy o EU)

Článek 31 (bývalý článek 23 Smlouvy o EU)

Článek 32 (bývalý článek 16 Smlouvy o EU)

Článek 33 (bývalý článek 18 Smlouvy o EU)

Článek 34 (bývalý článek 19 Smlouvy o EU)

Článek 35 (bývalý článek 20 Smlouvy o EU)

Článek 36 (bývalý článek 21 Smlouvy o EU)

Článek 37 (bývalý článek 24 Smlouvy o EU)

Článek 38 (bývalý článek 25 Smlouvy o EU)

Článek 39

Článek 40 (bývalý článek 47 Smlouvy o EU)

Článek 41 (bývalý článek 28 Smlouvy o EU)

ODDÍL 2 USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITICE

Článek 42 (bývalý článek 17 Smlouvy o EU)

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Článek 48 (bývalý článek 48 Smlouvy o EU)

Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU)

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53 (bývalý článek 51 Smlouvy o EU)

Článek 54 (bývalý článek 52 Smlouvy o EU)

Článek 55 (bývalý článek 53 Smlouvy o EU)

Poznámky

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X EVROPSKÉ XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX REPUBLIKY, JEHO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, JEJÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX KRÁLOVNA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X SEVERNÍHO IRSKA 1,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

INSPIRUJÍCE xx xxxxxxxxx kulturním, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx všeobecné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, svobody x xxxxxxxx státu,

PŘIPOMÍNAJÍCE xxxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx x potřebu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropy,

POTVRZUJÍCE xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxx, xxx xxxx vymezena x Evropské sociální xxxxxx xxxxxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 x Turíně x x Chartě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních práv xxxxxxxxxx x xxxx 1989,

XXXXXXXXXXX svou oddanost xxxxxxx svobody, demokracie x xxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státu,

PŘEJÍCE XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxx xxxxxxx demokratickou povahu x efektivní xxxxxxxxx xxxxxx x umožnit xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx plnit xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX dosáhnout xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zavést xxxxxxxxxxxx a měnovou xxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxx a stabilní xxxx,

XXXXXXXXX podporovat xxxxxxxxxxx x sociální rozvoj xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje a x xxxxx dotvoření xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx, xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxx občanství xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx zemí,

ROZHODNUTI xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 42 xx xxxxxxxx obraně, x xxxxxxxxx xxx evropskou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x zájmu podpory xxxx, bezpečnosti x xxxxxxx x Evropě x xx světě,

ROZHODNUTI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx lidu xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx občanům x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity,

SE ZŘETELEM x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx integraci,

SE XXXXXXXX xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx byli jmenováni xxxx zplnomocnění xxxxxxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx)

XXXXX xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx formě, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

(xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxx x XX) 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX SMLUVNÍ XXXXXX xxxx xxxxx EVROPSKOU XXXX (xxxx jen „Xxxx“), xxx členské xxxxx xxxxxxx pravomoci x dosažení xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx smlouva představuje xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Evropy, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejotevřeněji x co nejblíže xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xx této smlouvě x xx Smlouvě x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“). Xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 2

Xxxx je xxxxxxxx xx hodnotách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, demokracie, xxxxxxxx, právního xxxxx x dodržování lidských xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšin. Tyto xxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyznačující xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, solidaritou x xxxxxxxx žen x mužů.

Článek 3

(bývalý xxxxxx 2 Smlouvy o XX)

1. Xxxxx Unie xx xxxxxxxxxx mír, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx hranic, xx xxxxxx je xxxxxxx volný xxxxx xxxx ve xxxxxxx x vhodnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx hranic, azylu, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx vnitřní xxx. Usiluje x xxxxxxxxxx xxxxxx Evropy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu x xx cenové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x společenskému xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podporuje xxxxxxx x technický xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diskriminaci, xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnost x xxxxxxx, rovnost xxx x mužů, mezigenerační xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dbá na xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxx kulturního dědictví.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx je xxxx.

5. Ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Unie zastává x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x přispívá x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xxxxxxxxxxx, udržitelnému rozvoji xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx a vzájemné xxxx mezi xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxxxx práv xxxxxx, x k přísnému xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x dodržování xxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx sleduje xxx cíle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. V xxxxxxx s xxxxxxx 5 xxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx svěřeny, xxxxxxxx xxxxxx.

2. Unie xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Smlouvami a xxxxxx národní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx základních xxxxxxxxxxx x ústavních xxxxxxxxx, xxxxxx místní x xxxxxxxxxx samosprávy. Respektuje xxxxxxxx funkce státu, xxxxxxx ty, které xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx celistvosti, udržením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu.

3. Xxxxx xxxxxx loajální xxxxxxxxxx xx Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx si xxx xxxxxx úkolů vyplývajících xx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx veškerá vhodná xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx k plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx x xxxx orgánů Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx dosažení cílů Xxxx.

Článek 5

(bývalý xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxx xxxxxxx svěření xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pravomocí xx řídí zásadami xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx xxxxxxxxx jí xx Smlouvách xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Pravomoci, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, náležejí xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xx xx míry, xxxxx xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy xx úrovni xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx, x důvodu xxxxxx xxxxxxx xx účinků, xxxx být lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx subsidiarity x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x používání xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dbají xx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx v souladu x postupem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx cílů Xxxxx.

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x souladu x Protokolem x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

(xxxxxx článek 6 Xxxxxxx o XX)

1. Unie uznává xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie ze xxx 7. xxxxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2007 ve Xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxx právní xxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlavě XXX Listiny, jimiž xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Listině, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx nedotkne xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaručena Evropskou xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod x xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx tradic společných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx práva Xxxx.

Xxxxxx 7

(xxxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx čtyř xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2. Před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx postupem xxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx pravidelně přezkoumává, xxx důvody, které xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedly, stále xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx xxxxx xxxx Evropské xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Evropská xxxx jednomyslně rozhodnout, xx došlo x xxxxxxxxx x trvajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxxx členský xxxx xxxxx, aby se x xxxx věci xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx učiněno xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x Radě, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x možným xxxxxxxxx xxxxxxxx pozastavení pro xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající ze Xxxxx jsou xxx xxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazné.

4. Xxxx xxxx později xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto opatření.

5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxx parlamentu, Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 354 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx svém sousedství xxxxxxx vztahy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dobrých xxxxxxxxxxx xxxxxx, založený xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

2. Pro účely xxxxxxxx 1 může Xxxx s dotyčnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx obsahovat vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společnou xxxxxxx. Xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů, xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozornosti. Xxxxxxx Xxxx je xxxxx osoba, xxxxx xx státní příslušnost xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx Xxxx doplňuje občanství xxxxxxxxx xxxxx, nenahrazuje xx.

Xxxxxx 10

1. Fungování Xxxx xx xxxxxxxx xx zastupitelské xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx jsou xx xxxxxx Xxxx přímo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx svými xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x v Xxxx svými xxxxxxx, xxxxx xxxx demokraticky xxxxxxxxx xxx svým xxxxxxxxxxxxx parlamentům, xxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vědomí x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 11

1. Xxxxxx xxxxxx vhodnými způsoby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Orgány xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sdruženími x x občanskou xxxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxxx soudržnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxx Evropská komise x xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx konzultace.

4. Nejméně xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx pocházejících x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx iniciativy x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x rámci xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx občanů nezbytné xxxxxxx právního aktu Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 24 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx x Protokolem x úloze vnitrostátních xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx;

x) zajišťují, že xxxxxx subsidiarity je xxxxxxxxxx, a xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx;

x) x rámci xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politik Xxxx v této xxxxxxx podle článku 70 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxx zapojeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Europolu a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxx 88 x 85 xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx na postupech xxx přijímání xxxx Xxxxx xxxxx článku 48 této xxxxxxx;

x) xxxx xxx oznamovány xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx podle xxxxxx 49 xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xx meziparlamentní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxxx x úloze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 13

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx rámec, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx zájmům, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmům členských xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x činností.

Orgány Xxxx xxxx:

- Evropský xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx xxxx,

- Xxxx,

- Xxxxxxxx komise (xxxx xxx „Xxxxxx“),

- Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx,

- Evropská xxxxxxxxx xxxxx,

- Účetní xxxx.

2. Xxxxx xxxxx jedná x xxxxxx působnosti xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx ve Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx nápomocny Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor x Xxxxx regionů, xxxxx plní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 14

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx set padesát, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx více než xxxxxxxxx xxxx míst.

Evropská xxxx xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxx dodržení xxxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxx pěti xxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tajným xxxxxxxxxx.

4. Evropský xxxxxxxxx xxxx ze svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx Unii xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx legislativní xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx států xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států společně x jejím xxxxxxxxx x předsedou Xxxxxx. Xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx roku; svolává xx její předseda. Xxxxxxxx-xx xx pořad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministr a x xxxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxxx.

5. Evropská xxxx xxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx dobu xxx x xxx xxxx x tím, xx xxxx xxx zvolen xxxxxxx po xxxx. X xxxxxxx překážky xxxx závažného xxxxxxxxx xxx může Evropská xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxx práce Xxxx xxx obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx jednání Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx xxxx,

x) xx každém xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx a v xxxx funkci vnější xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxxx xxxxxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtovou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

4. Xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 je xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx patnácti x nich x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx menšinu musí xxxxxx nejméně čtyři xxxxxxx Rady, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví čl. 238 odst. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx 31. října 2014, xxxxx x xx, která xx xxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2014 x xxxx 31. xxxxxx 2017, xxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxx x různých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v souladu x xxxxxxx 236 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Ve xxxxxxx x předsedou Xxxxxxxx rady a Xxxxxx xxxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxx rady x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx podle strategických xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legislativního xxxx x xxxxxxx x xxx. Za xxxxx xxxxxx je xxxxx zasedání Xxxx xxxxxxxxx na dvě xxxxx, kdy první xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx a druhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Předsednictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx zahraniční xxxx, xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxxxxxx systému xxxxx rotace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 236 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Článek 17

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx x x xxxxxx xxxxx činí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smluv a xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx jejich xxxxxxx. Xxx kontrolou Soudního xxxxx Evropské unie xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxx x řídí xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxx uvedených xx Smlouvách zajišťuje xxxxxx zastupování Xxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Nestanoví-li Xxxxxxx jinak, xxxxx xxx legislativní xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, pokud xxx Xxxxxxx xxxxxxx.

3. Funkční xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nezávisle. Xxxx xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, orgánu, xxxxxxxxx xxx jiného subjektu. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx funkce xxxx plněním xxxxx xxxxx.

4. Komise jmenovaná x xxxx xxxx xxxx vstupu x xxxxxxxx Lisabonské smlouvy x xxxx 31. xxxxx 2014 se xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, včetně xxxxxx předsedy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku, xxxxx xx jedním x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 xx Xxxxxx včetně xxxxxxxx x vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skládá z xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, nerozhodne-li Evropská xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx rotace xxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňujícího xxxxxxx demografickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx států. Xxxxx xxxxxx stanoví jednomyslně Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 244 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx zajistil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, x řad xxxxx Xxxxxx.

Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupem podle xx. 18 xxxx. 1, pokud xxx x xxxx předseda xxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx náležitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropská rada xxxxxxxxxxxxxx většinou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx kandidáta xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx potřebnou xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kandidáta, kterého xxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx v xxxx. 3 druhém pododstavci x v xxxx. 5 druhém xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxx představitel Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxx Xxxxxxxx rada Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Komise xx xxxx sbor xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu. X souladu s xxxxxxx 234 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx vyslovit xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx nedůvěry xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x Xxxxxx.

Článek 18

1. Xxxxxxxx xxxx jmenuje se xxxxxxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvolat.

2. Xxxxxx představitel xxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx svými návrhy x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxx x x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky.

3. Vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci.

4. Xxxxxx představitel xx xxxxxx z místopředsedů Xxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. X rámci Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx přísluší x oblasti xxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxx plnění xxxxxx xxxxx x Xxxxxx, x xxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx představitel xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxx xx xx slučitelné x xxxxxxxx 2 x 3.

Článek 19

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx ze Xxxxxxxx dvora, Xxxxxxxxx x specializovaných soudů. Xxxxxxxxx dodržování xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pokrytých xxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx členského státu. Xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx z nejméně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 253 x 254 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie rozhoduje x souladu xx Xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx členským státem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami;

b) xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx práva Unie xxxx xxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX SPOLUPRÁCI

Článek 20

(bývalé xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX x xxxxxx články 11 x 11a Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx přejí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci, xx xxxxx v mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx x v xxxxxxxx 326 xx 334 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vykonávat xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx spolupráce je xxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx integrace. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 328 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx cílů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přiměřené xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, že xx xx účastní nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 329 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

3. Xxxxxxx Xxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx hlasování xxxx stanovena x xxxxxx 330 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazují pouze xxxxxxxxxx členské státy. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijato xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přistoupení x Xxxx.

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX X SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX ČINNOSTI XXXX

Xxxxxx 21

1. Xxxxxxx Xxxx xx mezinárodní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při jejím xxxxxxxx, jejím rozvoji x xxxxx rozšiřování x xxxxx hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, univerzálnost a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x lidské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx pododstavci. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společných xxxxxxxx, především x xxxxx Organizace spojených xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společné xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, svou bezpečnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právní xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx mezinárodního xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x zásadami Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx se zásadami Xxxxxxxxxxx závěrečného aktu x x cíli Xxxxxxxx charty, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx vnějších hranic;

d) xxxxxxxxxx udržitelný xxxxxx x hospodářské x xxxxxxxx oblasti a x xxxxxxx životního xxxxxxxxx v rozvojových xxxxxx s xxxxxxx xxxxx vymýcení chudoby;

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx do světové xxxxxxxxx, včetně postupného xxxxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) přispívat x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvality životního xxxxxxxxx a udržitelné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xx zajistil xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přírodním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x

x) podporovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxx věcí xxxxxxxxx x celosvětovém xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnější činnosti x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx, xxxxxxxxx Unie xxxxxx x xxxxxxx cíle xxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

Xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx těmito xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x Komise, jimž xx xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xx xxxxxxx zásad x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x xx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx se týkat xxxxxx Unie x xxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx, které Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx Evropské xxxx se xxxxxxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx představitel Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky a Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX POLITICE

ODDÍL 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 23

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxx, xxxxxxx cíle x je xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ustanoveními, která xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 24

(bývalý článek 11 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx všechny oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxxx xx mohla xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politika xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx vymezována x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx. Přijímání xxxxxxxxxxxxxx xxxx je vyloučeno. Xxxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Zvláštní úlohu Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxxxx x xxxx xxxxxxx vymezují Xxxxxxx. Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravomoc, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 40 xxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, jak xxxxxxx xx. 275 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. X rámci xxxxx x xxxx xxx xxxxxx činnosti Xxxx vede, xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založenou na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx solidarity x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x této oblasti.

Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x rozvoji xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx jednání, které xx x xxxxxxx xx zájmy Xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxx soudržné xxxx x xxxxxxxxxxxxx vztazích.

Rada x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad.

Článek 25

(bývalý xxxxxx 12 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) vymezováním xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) akce, xxxxx xx Unie xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, které xx Xxxx zaujmout;

iii) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí uvedených x xxxxxx x) x xx);

x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce mezi xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Článek 26

(xxxxxx xxxxxx 13 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, stanoví xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx xx xxxxxx k tomuto xxxxxx vymezila strategické xxxxx politiky Unie.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx směrů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx radou vypracovává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx této politiky.

Rada x vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dbají xx xxxxxxx, soudržnost x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 27

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, přispívá xxxxx návrhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Radou.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetími xxxxxxxx x vyjadřuje xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx své xxxxxx xx vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx službu xxx xxxxxx činnost. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx vnější xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Článek 28

(xxxxxx článek 14 Xxxxxxx x XX)

1. Vyžaduje-li mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, prostředky, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, podmínky jejich xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx majících xxxxxxxxx xxxx xx záležitost, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Rada xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxxxx jejich činnosti.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx každý svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, s xxxxxxxxxxx předstihem, xxx xx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konzultace x Xxxx. Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx změn situace x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx obecné xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx stát x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx potíže, xxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxx Radu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx řešení xxxxxxx xxx x xxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx 29

(xxxxxx článek 15 Smlouvy o XX)

Xxxx přijímá xxxxxxxxxx, xxxxx vymezují xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxx x souladu x xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 30

(bývalý xxxxxx 22 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx členský xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podporou Xxxxxx xx mohou Xxxx dotazovat xx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

2. X případech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx kratší.

Článek 31

(xxxxxx xxxxxx 23 Xxxxxxx o XX)

1. Rozhodnutí xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxx jednomyslně, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů xx xxxxxxxxx.

Xxxxx-xx se xxxx Xxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx formálním xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx rozhodnutí, uznává xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx založené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxx, x xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zastupují-li členové Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení, nejméně xxxxx třetinu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx jednu třetinu xxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx postoj Unie xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1,

- přijímá-li xxxxxxxxxx, xxxxx vymezuje xxxx nebo postoj Xxxx, xx xxxxx, xxxx xx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxx mu Xxxxxxxx xxxx předala x vlastního xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- přijímá-li xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx postoj Xxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 33.

Xxxxxxxx-xx xxxx Rady, xx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx představitel x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tento xxxx. Xxxxx je xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 2.

4. Odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxx většinou svých xxxxx.

Xxxxxx 32

(xxxxxx xxxxxx 16 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx vymezit xxxxxxxx xxxxxxx vedou xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx se společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxx x Xxxxxxxx radě xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je Xxxx xxxxxxx prosazovat xxx xxxxx x xxxxxxx xx mezinárodní xxxxx. Členské státy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx rada xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx prvního pododstavce, xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxx zemích a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sebou spolupracují x přispívají k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 33

(xxxxxx xxxxxx 18 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx představitele.

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x mezinárodních organizacích x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční věci x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Unie.

2. X xxxxxxx s xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích, xxxxxxx xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

Členské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx členy Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x plně xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx a vysokého xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Unie, xxxx xx dotčena xxxxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Unie postoj x některé xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, požádají členské xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, aby xxx vysoký xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přednesení xxxxxxx Xxxx.

Článek 35

(bývalý xxxxxx 20 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx při mezinárodních xxxxxxxxxxxx spolupracují tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx postoje x xxxx Xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Unie na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 20 odst. 2 písm. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxx smlouvy.

Článek 36

(bývalý xxxxxx 21 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem hlavní xxxxxxxx x základní xxxxx společné zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky x xxxxxxxxx jej x vývoji xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, aby xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jim xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky.

Xxxxxx 37

(bývalý článek 24 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxxx xx této xxxxxxxx.

Článek 38

(xxxxxx xxxxxx 25 Smlouvy o XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 240 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x přispívá x xxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Radě xx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x vysokého představitele xxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx článku 43.

Xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx jejího xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x strategického xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 39

V souladu x xxxxxxx 16 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kapitoly, x pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx článek 47 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx stanoví pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx 6 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx tak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nedotýká uplatňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pravomocí Xxxx xxxxx xxxx kapitoly.

Xxxxxx 41

(xxxxxx xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx výdaje, xxxxx orgánům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x rozpočtu Unie x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxx hrazeny x xxxxxxxx Xxxx, hradí xx členské státy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx. Členské státy, xxxxxxx zástupci x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obranou.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x naléhavému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mise xxxxx xx. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43. Rozhoduje xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx misí uvedených x čl. 42 xxxx. 1 a xxxxxx 43, xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoví:

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) postupy správy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) postupy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx mise xxxxx čl. 42 xxxx. 1 x xxxxxx 43 xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx představitel předloží Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX BEZPEČNOSTNÍ X XXXXXXX POLITICE

Článek 42

(bývalý xxxxxx 17 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranná xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Unii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o civilní x xxxxxxxx prostředky. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxx mise xxxxxx xxxx území Xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx schopností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obranná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodne.

V xxxxx xxxxxxx doporučí členským xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxxxxxxx ze Severoatlantické xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx dávají xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vojenské schopnosti, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vymezených Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx síly, xx mohou xxxxxx xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopností, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x určení a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobní x technologické xxxxxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopností.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx článku, přijímá Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx představitel xxxx, případně společně x Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx využity xxxxxxxxxxxx prostředky i xxxxxxxx Xxxx.

5. K xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Rada x xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx této mise xx xxxx xxxxxxx 44.

6. Členské státy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx závazky s xxxxxxx xx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x rámci Xxxx stálou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxx článkem 46. Xxxxxxxx xx xxxxxx 43.

7. Xxxxx xx členský xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, v souladu x xxxxxxx 51 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx v souladu xx závazky x xxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx, která xxxxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx členy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fórem xxx xxxx provádění.

Článek 43

1. Mise xxxxxxx v čl. 42 xxxx. 1, xxx xxxxxxx může Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odzbrojení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, poradní x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx konfliktům x udržení xxxx, xxxx bojových xxx x řešení xxxxx, xxxxxx misí xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konfliktů. Všechny xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

2. Xxxx přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx vymezí xxxxxx xxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx a x xxxxx a stálém xxxxx s Politickým x bezpečnostním výborem xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aspektů xxxxxx xxxx.

Článek 44

1. X xxxxx rozhodnutí přijatých xxxxx článku 43 xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx schopnosti. Xxxx xxxxxxx státy se xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx následky xxxx xx xxxxxxxxxx změnu xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx přijme Rada xxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxxx xxxxxxx agentura, uvedená x xx. 42 xxxx. 3, má xxx xxxxxxx Xxxx xx xxxx:

x) přispívat x určení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb x xxxxxxxxx účinných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x plánovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Evropská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx členským xxxxxx, které si xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí vymezující xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí přihlíží xx stupni xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnostech xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx společné projekty. Xxxxxxxx plní xxx xxxxx xx spojení x Xxxxxx, xx-xx xx třeba.

Xxxxxx 46

1. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxx v xx. 42 odst. 6, xxxxxxx kritéria x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx schopností xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

2. Xx xxx xxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 přijme Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Každý členský xxxx, který si x xxxxxxxxx stadiu xxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx svůj záměr Xxxx a vysokému xxxxxxxxxxxxx. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx hlasování se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx státy.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článcích 1 x 2 Xxxxxxxxx x stálé strukturované xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členové Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přeje xxxxxxxxx ze stálé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x doporučení Xxxx x xxxxx stálé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx odstavce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 47

Xxxx xx právní xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(xxxxxx xxxxxx 48 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx být xxxxxx xxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx parlament xxxx Xxxxxx mohou Radě xxxxxxxxxx návrhy xx xxxxx Smluv. Xxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx předá Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx Evropská xxxx prostou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx, hlav států xxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států, Evropského xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přezkoumá návrhy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států podle xxxxxxxx 4.

Evropská xxxx xxxx xx obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxxxxxxx, xx konvent nesvolá, xxxxx to není xxxxxxxxxx rozsahem xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mandát xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xxxxx předseda Xxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xx Smlouvách xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v platnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx pozměňující Smlouvy xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx ratifikaci xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxx xx touto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mohou předložit Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx změnu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx vnitřních xxxxxxx x činností Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxx třetí Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie. Evropská xxxx rozhoduje jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx x, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx V xxxx xxxxxxx, že Rada xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě jednomyslně, xxxx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx umožní x xxxx oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pododstavec se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxx legislativním postupem, xxxx Evropská xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx iniciativa Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xx xxxxx měsíců xx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx pododstavci xx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx x přijetí rozhodnutí xxxxxxxxx x prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx členů.

Článek 49

(bývalý xxxxxx 49 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxx. X této xxxxxxx je informován Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx parlamenty. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxx x po obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů. Xxxxxxxx xxx přistoupení, xx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rada, budou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx následné xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Evropská xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 50

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx se x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z Xxxx xxxxxxxxx.

2. Členský xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx záměr Xxxxxxxx xxxx. S ohledem xx xxxxxx Evropské xxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Tato xxxxxx xx sjednává x xxxxxxx x xx. 218 odst. 3 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxx xx xxxxxx Xxxx, která rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nedojde-li k xxxx, dva roky xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx jednomyslně xx xxxxxx x xxxxxxxx členským státem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx člen Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx se jej xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v souladu x čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

5. Xxxxx stát, xxxxx x Unie xxxxxxxxx, xxxxxx x nové xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx postupu xxxxx xxxxxx 49.

Xxxxxx 51

Protokoly ke Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 52

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx Xxxxx, Nizozemské království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Portugalskou republiku, Xxxxxxxx, Republiku Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Švédské xxxxxxxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 53

(bývalý xxxxxx 51 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 54

(xxxxxx článek 52 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Vysokými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxx Italské xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratifikační xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxx, prvním dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 55

(xxxxxx článek 53 Smlouvy o XX)

1. Tato smlouva, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, německém, nizozemském, xxxxxxx, portugalském, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx vlády Italské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx vládám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států.

2. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxx xxxxxx, xxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jazyky xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x archivu Xxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxx xxxxx devět xxx devadesát dva.

(seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k preambuli:

1 Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xx doby xxxxx Bulharská xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxx Xxxxx, Rakouská xxxxxxxxx, Polská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ke smlouvě:

1 Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnější xxxxxxxxx naleznete xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x novým xxxxxxxxxx Xxxxx.