Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

167/98 Sb.

ČÁST I.

HLAVA 1. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Pojmy §2

HLAVA 2. Zacházení s návykovými látkami a přípravky

Zacházení s návykovými látkami a přípravky §3 §3a

Povolení k zacházení §4

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení §5 §6 §7

Vydávání povolení k zacházení §8

Bezúhonnost §8a

Odpovědná osoba §9

Skladování §10

Doprava §11

Obchod §12

Předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek §13

Zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek a přípravků §14

Zákazy §15 §16

HLAVA 3. Způsobilost k zacházení s návykovými látkami a přípravky

Obecná způsobilost §17

Zdravotní způsobilost §18

Odborná způsobilost §19

HLAVA 4. Vývoz, dovoz a tranzitní operace

Vývoz návykových látek a přípravků §20 §20a §20b

Dovoz návykových látek a přípravků §21

Společná ustanovení o vývozu a dovozu §22

Tranzitní operace §23

HLAVA 5. Konopí, koka, mák setý a makovina

Konopí, koka a mák setý §24

Konopí pro léčebné použití §24a

Pěstování rostlin konopí pro léčebné použití §24b

Licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití §24c

Povinnosti držitele licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití §24d

Zánik licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití §24e

Náhrada výdajů za provedení odborných úkonů §24f §24g

Vývoz a dovoz makoviny §25

HLAVA 6. Ohlašovací povinnosti a evidence

Ohlašovací povinnost na základě povolení k zacházení §26

Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu §27 §27a §28

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý §29

Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny konopí pro léčebné použití §29a

Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny technického konopí §29b

Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny §30

Forma hlášení §31

Evidence a dokumentace §32

Uchovávání dokumentace §33

HLAVA 7. Kontrola

Inspektoři §34

Kontrola při přebírání §35

HLAVA 8. Přestupky

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §36

Správní tresty §37 §38 §38a

Přestupky §39

Společná ustanovení §40

HLAVA 9. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Vztah ke zvláštním právním předpisům §41 §41a §42

Součinnost státních orgánů §43

Působnost orgánů státní správy §43a

Společné ustanovení §44 §44a

Tiskopisy formulářů §44b

Zmocňovací ustanovení §44c

Přechodná ustanovení §45

ČÁST II. §46

ČÁST III. Změna živnostenského zákona §47

ČÁST IV. §48

ČÁST V. Změna zákona o správních poplatcích §49

ČÁST VI. §50

ČÁST VII. Účinnost §51

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 11

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 362/2004 Sb. - Čl. II

č. 74/2006 Sb. - Čl. II

č. 273/2013 Sb. - Čl. II

č. 366/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx upravuje

a) xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx, xxxxxx vývoz, dovoz x xxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

b) xxxxxxxxx x přípravky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx kategorie 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog 76) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1") x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, konopí x xxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx.

§2

Xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxx uvedeny x xxxxxxx x příloh č. 1 xx 7 nařízení xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxxx xxxxx konopí xxxxxxx x tinktura, xxxxx obsahuje xxxxxxx 1 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx roztok xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx návykovou xxxxx xxxx xxxxxxxxx látku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 nebo xxxxxx přípravek obsahující xxxxxxxx xxxxx kategorie 1, x výjimkou xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx látky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který obsahuje xxxxxxx 1 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; látku konopí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx roztok xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx množství, xx xxxx xxxxx nelze x roztoku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx roztok xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx (Xxxxxxx somniferum X.), xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rostlin xxxx xxxxxx tobolek xxxxxxxx xxx okrasné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rodu xxxxxx (Xxxxxxxx) nebo nadzemní xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx vrcholík,

e) xxxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výrobcem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelu x xxxx nebo xx zpracování xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx pro léčebné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konopí, která xx pěstována xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rodu xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x obsahem nejvýše 1 % xxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), a xxxxxxxxxx konopím konopí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) produkcí xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx konopí,

i) xxxxx koka xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x listem xxxx xxxxx z xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx xxxx dovozem xxxxxxxxxx xxxxx, přípravků je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx druhého, 24) 26)

x) extraktem x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 88) x xxxxxxxxxx správné xxxxxxx praxe xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx extrakty z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví metody xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx testování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konopí pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX II

ZACHÁZENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky

(1) Xxxxxxxxxx s návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, odběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx návykových látek x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx návykových xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx jejich uzavírání.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 3 nebo 4 xxxxxxxx vlády x seznamu návykových xxxxx x xxxxxxxxx xx obsahující xxxxx xxx použity xxxxx x omezeným xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx terapeutickým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx obsahující xxxxx být xxxxxxx xxxxx k terapeutickým, xxxxxxxx, výukovým, veterinárním xxxxxx nebo x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§3a

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

§4

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx s návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx povolení x xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, 2, 5, 6 xxxx 7 nařízení xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kategorie 1 xxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 80) pouze xxx provoz xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávněné x tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 7)

c) xxxxxxxxxxx xx lékových xxxxx x lékárnách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky uvedené x příloze č. 1, 2, 5, 6 xxxx 7 nařízení xxxxx x seznamu návykových xxxxx x léčivé xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx látky xxxxxxxxx 1 mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nabývat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odborných veterinárních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) používat pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx smlouvu x preskripci léčivých xxxxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx, 8)

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x lékárně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod dohledem xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxx osoby,

2. xxxxxxx xx xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx zákona o xxxxxxxx fyzické xxxxx,

3. xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kategorie 1 xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x používat xxxxx xxxxxxxx receptu xxxx xxxxx pokynu xxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxxx, a xx x x zastoupení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávat x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické x xxxxxxxxx osoby,

j) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx klinického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 9)

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo používat xxxxxxxxxx nebo zkoušející xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klinického hodnocení xxxxxxxxxxxxx léčiv xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 15)

x) skladovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x zacházení xx nevyžaduje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících návykové xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2, 6 nebo 7 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kategorie 1 xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx x xxx naléhavé případy.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, potravinářským, kosmetickým, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x zacházení xx nevyžaduje pro xxxxxxx státních xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x rámci jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zajišťování místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich úkolů.

(7) Xxxxxxxx x zacházení xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, specializovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxx x výuková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vědecko-výzkumná xxxxxxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 7 je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nevyžaduje pro xxxxx provozující lékárnu, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v přílohách č. 3 a 4 xxxxxxxx vlády o xxxxxxx návykových xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 7.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x 4 nařízení vlády x xxxxxxx návykových xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 7). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx informace xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2, 6 xxxx 7 nařízení xxxxx x xxxxxxx návykových xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "žádanka").

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 141/2009 Sb.

§7

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví může xxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxx, kdy se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x zacházení.

§8

Vydávání povolení k xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s §3 xxxx. 2 xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k zacházení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xx x povolení x xxxxxx, xxxx x něm xxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx x přípravky xx xxxxxx nejvýše xx xxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxx

x) originál, xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s léčivy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x splnění podmínek x xxxxxx veterinární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x léčivých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 80),

x) doklad x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx,

x) smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 4,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

i) prohlášení xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx přichází xx xxxxxxx xxxxx x návykovými látkami x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 a 11,

x) xxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxx, pokud jde x žádost x xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

(7) Osoba, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x nadále zacházet x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zacházení xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x zacházení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zacházení, xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx.

(9) X případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) x xxx povolených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) názvu, sídla, xxxxxx formy, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. 19) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které bylo xxxxxx, může xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx dvou xxx ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, v době, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zacházení xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost, ke xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zacházení svým xxxxxxxxxxx zruší. Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x odejmutí povolení x zacházení xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nevydá xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x rozhodnutí xxxxx k provedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxx x zacházení, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxx, xxxxxx končí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 a které xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx 14 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx může být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě xx sídlem v Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípravky.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, ne starším xxx 3 xxxxxx

1. x fyzické osoby x xxxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

2. x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx; x výpisu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů

1. x xxxxxxx osoby x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x fyzické xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců; xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, x státu, xxxxx xxxx totožný xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx osoba xx xxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx být vydán x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídla,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. u xxxxxxx xxxxx, nevydává-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx,

2. u xxxxxxxxx xxxxx, nevydává-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídla.

(4) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x 3 si Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx též další xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx k ověření xxxxxxxxx zjištěných xxxxx xxxxxxxx 3.

§9

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxx, xxxxx zachází s xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, bylo-li xxx vydání povolení x xxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx předepsanou tímto xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Podmínka xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx neplatí, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx. Tato osoba xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx 3 xxxxxx. Posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx způsobilou xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxx osoba, x xxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx život nebo xx by xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Odpovědnou xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec x pracovním poměru xxxxxxxxx na stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxx představenstva xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, že činnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, nebudou prováděny xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnancem, xx může vzdát xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxx kterou funkci xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxx osoba plnící xxxx funkci podle §8 odst. 5 xxxxxxx neschopna vykonávat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx jeho xxxxxx musí být xxxxxxxxxx sděleno xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní a xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady nebo xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx osoba, které xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxx, povinna xx 10 dnů xxxxxxxxx xxxxx odpovědnou xxxxx a požádat Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx ji nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

§10

Skladování

(1) Xxxxxxxx látky x přípravky xxxx xxx skladovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x dveře xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x nepřenosných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx zvláštním x xxxx účelu xxxxxxxxx uzamykatelném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, stropu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx betonových xxxxxx).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a přípravky, xxxxx xxx vydávány xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxxxx x vhodnými xxxxxxxxxxx prostředky (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx xxxx.).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx zajištěno tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veterinární xxxx xxxx být xxxxxxxxxx x nepřenosných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návykových látek x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1, 3, 4 xxxx 5 nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přípravky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dopravovány pouze x uzamykatelných kovových xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostor. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxxxx měněny x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návykových látek x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx musí být xxx dopravě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx

Xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi. Xxxxx platí o xxxxxxx jiných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxxxxxx není uvedena x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pouze xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxx "xxxxxx návyková látka",

b) xxxxxx s modrým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx ve výjimečných xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 89) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listinné podobě; xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx konopí xxx léčebné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx pruhem vystavenou x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx jsou x případě podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx poučit xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 5 xxxxxxxx vlády o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx současně není xxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxx léčbu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx a farmaceutem xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx

x) recept x xxxxxx pruhem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx vydávány xx xxxxx tiskopisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx s vyznačením xxxxxxxxxx čísla tiskopisu x xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vydal, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx použití vedou xxxx osoby evidenci.

(6) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiskopisů xxxxxxx x žádanek x xxxxxx xxxxxx xxxxx obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenci. V xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx receptů xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(9) Osoby, xxxxx přestaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) x x) tohoto zákona, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení.

(10) Xxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx tiskopisy xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, je xxx, xxx žil xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxx x xxxxxxxx vztahu, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x modrým xxxxxx, xxxxx se vystavuje x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxx uváděné xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, dobu její xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx receptů x xxxxxxx x modrým xxxxxx,

x) údaje xxxxxxx xx receptu x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxx zvířat, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x množství xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx předepsat, x pravidla xxx xxxx používání.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x veterinární xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a žádanek x xxxxxx xxxxxx x uvedením kódu xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx x xxxxxx tiskopisy xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 4 xx 10 x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Nepoužitelné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx obsahující, musí xxx zneškodněny. Xxxxx xxxxxxxxxxx zneškodnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxx zápis.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návykových xxxxx a přípravků, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx. 17)

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x přípravků, xxxxx x odpadu je xxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx, 80) xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Osoba provádějící xxxxxxxxxxx o něm xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přítomný xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxx jako xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně vedení xxxxxx evidence podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rostlinami xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x zacházení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §5 je xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx zacházení x konopím xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx referenčních xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxx způsobila, xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx použít x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx

Xxxxxxxx xx

x) umísťovat xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx v celních xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zasílat xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx

1. poštou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx),

x) získávat xxxxx x xxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx L.),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxx xxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxx vědecké xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx 80),

x) reklama xx návykové xxxxx x xxxxxxxxx nezaměřená xx xxxxxxxx veřejnost xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx reklamy.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX X NÁVYKOVÝMI XXXXXXX X XXXXXXXXX

§17

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Činnosti, xxx xxxxx se požaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) x x) a xxxx. 6, a při xxxxxxx xx přichází xx xxxxxxx styku x xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobilé x xxxxxxx xxxxxx x starší 18 xxx. Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§18

Xxxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx uvedené x §5 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xx x) a xxxx. 6, x xxx kterých xx xxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky, xxxxxxx vykonávat fyzické xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx látka, pokud xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splňovat xxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx uskutečňujících xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx povinni xxxxxxxx se na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x organismu.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx absolvovala magisterský xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) chemie, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zacházení, xxxxx x xxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) x x), x při xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky, je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx znalosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x zacházení x xxxx.

HLAVA IV

VÝVOZ, DOVOZ X XXXXXXXXX OPERACE

§20

Vývoz xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (dále xxx "vývozní xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx léčivých xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx látky xxxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx veterinárním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cesty x xxxxxxxxxxx stavu podle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o seznamu xxxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxx s přípravky xxxxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návykových xxxxx xxxx xxxxxxxx přípravky x obsahem uvedené xxxxx kategorie 1; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x kategorii 4 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx 90); v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx vývozní povolení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx&xxxx;90); xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx omezeného množství xxxxxxxxx obsahujících návykové xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 xxxxxxxx vlády o xxxxxxx návykových xxxxx, xxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx případech,

d) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 xxxx 8 nařízení xxxxx o seznamu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxx xxxx vyváženy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x vývozu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx jedině po xxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx být uskutečněn xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx uskutečněn vývoz, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovený Xxxxxxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. 35)

(4) Jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx vývozu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx do navrženého xxxxxxx režimu. Xxxxx xxxxx úřad na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxx x zašle jej Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§20a

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

§20b

§20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

§21

Xxxxx návykových xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx

x) k xxxxxx hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 xxxx 8 xxxxxxxx xxxxx o seznamu xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxx přípravků s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, pokud xxxx dováženy lékařem xx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a druhu xxxxxxxxxxxxx délce cesty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxx xx dovoz xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 nařízení vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo léčivými xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kategorie 1,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návykové látky xxxxxxx v příloze č. 2, 5, 6, 7 xxxx 8 nařízení xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x naléhavých xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x dovozu hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxx x příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 xxxx 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přípravků x obsahem uvedené xxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Armády České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx vybaveny.

(3) Xxx dovozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxx údaje o xxxxx x zásilce x xxxxx propuštění x xxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxx x skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a přípravků.

§22

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx x xxxxxx

(1) Xx vydání vývozního xxxxxxxx xxxx dovozního xxxxxxxx není právní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepřevoditelné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Změny xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dovozního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx písemně sdělit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení se xxxxxx na dobu 3 xxxxxx nebo xx žádost xxxxxxx xx může xxxxx x xx dobu xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, na xxxxx území má xxx vývoz uskutečněn, xxxxx vývozce nepožádá x xxxx kratší. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozního xxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx vývoz xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo zdravotnictví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, s xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxx vývoz povolen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx xx, xxx se jedná x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxx zásilky xx vývozní xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jiný úřední xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 2) zásilky.

(5) Xxx vývozu návykových xxxxx x xxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vývozu xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx návykových xxxxx x přípravků xx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxx prohlášení na xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx dovozního povolení, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolení, x xxxxxxxxxxx, odejmutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za trestný xxx, jehož skutková xxxxxxxx souvisí x xxxxx činností, xxxxxx xx na něho xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

§23

Tranzitní operace

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez předložení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx musí xxx xxxx doprovázena xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxx xxxx státu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx postup. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xx provede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 2) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 nemusí být xxxxxx xxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letecky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX, XXXX, XXX XXXX X XXXXXXXX

§24

Xxxxxx, xxxx x xxx xxxx

Xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx rostliny xxxxxx (xxx Cannabis), xxx jsou rostliny xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pěstování xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxx, xxx šlechtění xxxxxx odrůd x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovišti zřízenými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) pěstovat xxxxxxxx rodu Erythroxylon (xxx xxxx), zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx nových xxxxx rostlin a xxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vědeckými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx máku xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.), xxxxx mohou x sušině x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 0,8 % xxxxxxx; zákaz se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx máku xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.) xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx okrasné xxxxx xxxxxxxxxxx zahradami x arborety.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx setý (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.) xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx, xxxxxxx vstup xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx makovic, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx makovina může xxx zneužita x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx vyprodukovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx zneškodněna xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx obsažené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx získat xxxxxxxxxxx technologickými xxxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx použití xxx xxxxxxxx individuálně připravovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx konopí pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx předepisování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x obsahem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxx rostlin konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zacházením s xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxxxx

x) celkovou plochu xxxxxxxx; xxxxxxxxx se xxx účely této xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prostory, xx xxxxxxx xxxxxxx pěstování, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 jsou

a) xxxxxxxxxx x splnění podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro léčebné xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxx xxxxx užívání xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pěstírny x činnostmi uvedenými x žádosti x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx vlastníkem pěstírny,

d) xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 3 a

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx podle §24g.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx

x) xxxxxxx předpis xxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx osob, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx podmínek,

2. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

3. způsob xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícími xxxxx do pěstírny,

4. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem; rostlinným xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx x produkci xxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, přípravu, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx připravovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití,

2. systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstírny x xxxxxxxx určených x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx používané xxx řádné xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) vybavení pro xxxxxxxxxxx pěstírny v xxxxxxx x pravidly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx licence k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx.

§24x

Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx konopí pro xxxxxxx použití

(1) Licenci x pěstování rostlin xxxxxx pro léčebné xxxxxxx uděluje Státní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx pěstírny xxxxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vydáno xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahovat xxxxx xxxxx §24b xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxx, pokračovat x pěstování xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx léčiv žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx §24b xxxx. 4 xxxx. x) x čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 5 let, x xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití xx osoba, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxxx, povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X případě xxxxx údajů uvedených x licenci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné použití xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx plochy pěstírny,

b) xxxxxxx nebo katastrálního xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x pěstírně určené x pěstování xxxx

x) xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx formy,

musí xxxxx, xxxxx xxxx licence xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rostlin konopí xxx xxxxxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x změnu xxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x změnu licence xxxx xxxxxxx podle §24b odst. 4 x 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle písmen x) až c) xx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx vydá xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nejpozději však xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx změn xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx licence xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Státního ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx.

(6) Skutečnosti, x xxxxx xx Státní xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx, xxxxx, odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití, xxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupněny xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx žadatele.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24e odst. 4 xxxx. c), xxxx osoba, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxx, xxxxxxx x novou xxxxxxx xxx pěstování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24e xxxx. 4 písm. x).

§24x xxxxxx právním předpisem x. 366/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx konopí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavedením bezpečného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rostlinného odpadu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné použití,

e) xxxxxxxx, xxx veškerý xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §14 xxxx. 3 nejpozději xx 120 xxx xxx dne, kdy xxxxx ke vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17, 18 a §19 xxxx. 2 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§24x

Xxxxx licence k xxxxxxxxx rostlin konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro léčebné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxxxx xxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxx hranice pokuty xxxxxxxxx xx výši 10 000 000 Xx, xxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx pro kontrolu xxxxx rozhodne x xxxxxx licence, pokud xxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Přestane-li xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx licence x pěstování rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Státní ústav xxx kontrolu léčiv x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rostlin konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odňata, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, povinna xx xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §14 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxx platnosti xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami a xxxxxxxxx k činnostem xxxxxxxxxxxx xx zacházením x konopím xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x pěstování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zacházením x konopím xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rostlin konopí xxx léčebné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x), xx osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zneškodnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §14 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxx rostlin konopí xxx léčebné xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Náhrada xxxxxx xx xxxxxxxxx odborných úkonů

§24f

(1) Xx xxxxxxxxx odborných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu léčiv xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx povinen Xxxxxxxx ústavu pro xxxxxxxx léčiv xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx léčiv se xxxxxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §24b odst. 2 a §24c xxxx. 3 x 5; xxxxxx úkony xx rozumí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx šarží xxxxxxx konopí pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx, přípravu, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) kvalitativních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinných xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx zavedených opatření xxxxx znehodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx provedení odborných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činností a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxxxx úkonů x xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xx stanoví tak, xxx pokryla xxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výši.

§24f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§24x

(1) Osoba, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úkony xxxx xxxxxxx, je povinna Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx odborné xxxxx budou xxxxxxxxx. X xxxxxxx odborných xxxxx podle §24f xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx časovou náročnost xxxxxxxxxxxx úkonů.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxx, aniž k xxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odborné xxxxx, xxxxx nebyly provedeny.

(3) Xxxxxxx doplatí rozdíl xxxx xxxxxxx xx xxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx k úhradě xxxxxxxx na úhradu xxxxxx.

(4) Náhrady xxxxxx xxxxx §24f nejsou xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx léčiv a xxxx vedeny xx xxxxxxxxx účtu, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Státního xxxxxx xxx kontrolu xxxxx. Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 na xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx pro Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 366/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§25

Xxxxx x dovoz xxxxxxxx

(1) X vývozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení x vývozu makoviny xxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Povolení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, které xx rovněž oprávněno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx xx jedná x xxxxxxxxxx obchod xxxxx mezinárodní smlouvy, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx makoviny xxx vydat xx xxxx v xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu makoviny xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

OHLAŠOVACÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

§26

Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx povolení x zacházení

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x návykovými xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předávat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx formulářích xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx února xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx návykových xxxxx x přípravků x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s těmito xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xx konce xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x dovozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pouze xxxxx výroby; v xxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadu výroby x xxxxxx xxxx xxxx osoby povinny xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx navýšit; xxxx odhady xxxxx xxx xxxxxxxx 47) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx omamných látek 24),

x) do patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxx a vývozu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 7. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zacházení, a xxxxx, x xxxxxxx xx pro jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §5 odst. 7, xxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) x odcizení návykových xxxxx a přípravků,

b) x xxxxxxxxxx okolnostech, xxxxxxxxx x neobvyklých xxxxxxxxxxxx x transakcích x těmito xxxxxxx,

x) xx základě xxxx xxxxxxx o dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 7, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávala, xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x). Xxxxx-xx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xx jejího zástupce x v xxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx správce xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx lékárnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx do xxxxx xxxxx roční xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx o xxxxx x xxxxxx zásob xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx hlášení xx xxxxxx xx formuláři xxxxxxx Státním xxxxxxx xxx kontrolu léčiv xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx látkami xxxxxxxxxxx, postačí tuto xxxxxxxxxx písemně oznámit Xxxxxxxx ústavu pro xxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 48) xx xxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx, povinna xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§27x

(1) Xxxxx provozující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 18) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ústavu xxx státní kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v přílohách č. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx návykových látek, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx návykových xxxxx, xxxxxxxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ústavu na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky uvedené x přílohách č. 1 a 5 nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx celkové xxxxx xxxxx než 100 x2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) do xxxxx května

1. výměru xxxxxxx osetých xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 51), xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně dílu xxxxxxx xxxxx evidence xxxx 83),

2. xxxxx xxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxx pěstován xxx setý v xxxxxxx kalendářním xxxx,

x) x xxxxxxx vegetace x xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx pozemků x xxxxxxx zneškodnění xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxx, xxxxx x čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxx 51) xxxx identifikačního xxxxx xxxxxxx bloku, popřípadě xxxx xxxxxxx bloku, xxxxxxxx půdy 83), x xx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxxxxx mák setý xxxxxx xxxxxxxxx makovinu xxxxxxxxxxx x vyčištěných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx makoviny xx xxxxx, xxxxx provedla xxxxxxx makových xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pozemků, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxxx odrůdy, 50) xxxxx parcely, xxxxx x čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 51) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxx xxxx 83),

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx máku xxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxx.

§29a

Ohlašovací povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24b xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sklizených rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx licence x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pěstování xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 366/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§29b

Ohlašovací povinnost xxxx xxxxxxxxxxx rostliny technického xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 100 m2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu podle xxxxx pěstování, xxxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx

x) do jednoho xxxxxx xx xxxxx xxxx výsadby

1. výměru xxxxxxx osetých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx parcely, xxxxx x xxxxx katastrálního xxxxx 51), nebo xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxx xxxx 52),

2. xxxxx xxxxxx pozemků, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konopí x příštím pěstebním xxxxx,

x) v průběhu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technického konopí xxxxx x výměře xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx technického xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx sklizených, xxxxxx názvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx parcely, xxxxx x čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxx 51) nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx 52), x xx nejpozději xx 5 xxx před xxxxxxxxxx sklizně xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx konce xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx

1. výměru xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxx, xxxxxx pozemků, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konopí, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxx, názvu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 51), xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx půdního xxxxx, případně dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 52),

2. množství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 366/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x dovozu xxxxxxxx

Xxxxx, kdo uskutečnil xxxxx nebo dovoz xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vývozu nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Čtvrtletní xxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

§31

Forma xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx podávají na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §27 x §29a, xxxxx xx podávají na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx, s výjimkou xxxxxxx podle §27a, xxxxx xx podávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x výjimkou xxxxxxx xxxxx §29 x 29b, a xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx setý xxxxx §29 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konopí podle §29b a způsob xxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x x jejich dovozu x xxxxxx xx xxxx stanoveným xxxxxxxx 22) xxxxxxxx. Evidenci xxxx povinny xxxx xxxxx, xxxxx uskutečňují xxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vývozního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sociální xxxx, xxxxx, které xxxxxxxxx veterinární xxxx, x xxxxx xxxxxxx x §5 odst. 6 x x §5 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxxxx x obsah xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, formy xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx být uchovávána xx dobu 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokumentace stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VII

KONTROLA

§34

Inspektoři

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx do krajského xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx lékáren, x dále xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §13 x 14,

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11,

(dále xxx "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxx oprávněni provádět x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx prokázat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x místností,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, a xxxxx-xx xxx učinit x xxxxxxxx je xx nutné xxx xxxxxxxxx kontroly, odebrat xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx odebírat vzorky.

(5) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx kontrolovaná osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx odebrané xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Inspektor xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxx x lhůtu xxxxxx xxxxxxxxxx. O průběhu x výsledku xxxxxxxx xxxxxx inspektor protokol.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx máku xxxxxx nebo rostlin xxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxxx celním úřadům xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně.

§35

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx republiky a Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k zacházení, xxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §5 odst. 8 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 2 vyrábí xxxxxxxx látky nebo xxxxxxxxx xxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §8 odst. 6 xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 7 nepodá Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxx x zacházení,

f) x xxxxxxx s §8 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx změnu údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zacházení x případě xxxxxxx xx xxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 9,

x) x xxxxxxx x §8 odst. 11 xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, x xxx xx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §8 odst. 13 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx 14 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 odst. 9 xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxx ukončení xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 10 neustanoví novou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx povolení x xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §10 xxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx výrobě xxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxx x přílohách č. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx návykových xxxxx x přípravků xx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §12 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx pruhem obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 8,

x) xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx tiskopisy xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností podle §13 xxxx. 9,

x) x rozporu x §14 xxxxxxxxx zneškodnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x přípravků nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx zneškodnění neprovede xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §15 xxxx. a) umísťuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x celních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxx xx zákazů xxxxx §15 písm. x),

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx návykové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx konopí (xxx Xxxxxxxx) podle §24 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxx pěstovat odrůdy xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx obsahovat xxx xxx 0,8 % morfinu, podle §24 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dále tím, xx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx mák setý xxxx xxxxx zpracovávající xxxx skladující xxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §24 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx máku xxxxxx vyprodukovanou xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) x xxxxxxx s §25 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx vývozního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo 3, xxxx v xxxxxxx xxxxx nesprávné nebo xxxxxxx údaje,

f) jako xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx nevyžaduje vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami x přípravky podle §5 odst. 7, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §30 xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx do patnáctého xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx uvede nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx §33 odst. 1,

i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35, xxxx

x) nepoužívá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §42.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §27 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok o xxxxx x pohybu xxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 5 nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, včetně xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §27 xxxx. 1 xxxxx x ročním xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx přípravků xx obsahujících, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §27 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxx a pohybu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 5 nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návykových xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí přestupku xxxx xxx, xx

x) x rozporu x §27a xxxx. 1 xxxxxxxxx do 10. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx návykových xxxxx, xxxxxxxxxxxxx lékaři za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxx

x) x xxxxxxx x §27a odst. 1 xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x přílohách č. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návykových látek, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx větší xxx 100 m2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxx, že

a) v xxxxxxx s §29 xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §24c xxxx. 4 neoznámí Státnímu xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x pěstování rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §24c xxxx. 5 nepožádá o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24d xxxx. x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití, xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx byly vykonávány x xxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §24d xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §24d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pěstováním, xxxxxxx x zpracováním xxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx protokolování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §24d xxxx. x),

x) xxxxxxxxx uchovávání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §24d písm. x),

x) nezajistí zneškodnění xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §24d xxxx. e) xxxx xxxxxxxxx jeho zneškodnění xxxxxxxx stanoveným x §24d písm. x),

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx jednala x rozporu s §24d xxxx. x), x to xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. x §17,

2. x §18, nebo

3. x §19 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §24e xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxx xxxxxxx použití,

k) xx odnětí licence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx materiál x rostlinný odpad x xxxxxxx s §24e xxxx. 3,

x) xx zániku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §24e xxxx. 5, nebo

m) x xxxxxxx x §29a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaje.

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 100 x2, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu s §29b nesplní ohlašovací xxxxxxxxx, xxxx

x) uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §29b.

§37

Správní tresty

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxx b), x), x) xx h), x) až x), x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), r) xxxx x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 lze uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) a x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxx x).

(4) Xx xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 4 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx a),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(6) Xx xxxxxxxxx podle §36 odst. 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmen x), b), x), x) xx m),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x), g) xxxx x).

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 7 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§38x

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§39

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 100 x2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §29.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx přechovává návykovou xxxxx x malém xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx houbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návykových látek xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx zacházející x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 1 xxxx 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx větší xxx 100 x2 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29b,

x) xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §29b.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx. Příkazem na xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 15&xxxx;000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx 2 000 000 Xx."

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx. Příkazem xx xxxxx xxx xx přestupek podle xxxxxxxx 4 uložit xxxxxx do 5 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Společná ustanovení

(1) Přestupky xxxxx §36 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §36 xxxx. 1 písm. l) x x), spáchaných xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle §36 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx. x), x), h) x x), projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x), o), x) x x) x xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx mimo lékárnu, xxxxxxxxxx krajský xxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 písm. x) a q) x xxxxx §36 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx §36 xxxx. 3 písm. x), x) a x) x podle §36 xxxx. 6 xxxxxxxxxx Xxxxxx ústav xxx kontrolu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x), §36 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxxx §36 xxxx. 5 písm. x) x b) x přestupky podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 4 písm. x) a x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 může xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(8) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 5 xxx xx uplynutí xxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 se zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§41

Xxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena. 3)

§41x

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

§42

Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obchodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 60) se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) mezinárodní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx do příloh xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3.

(3) Orgány Xxxxx správy České xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx jednotlivá xxxxxxx xxxx pěstujících xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takto:

a) xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. x) xx 10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

b) xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §29b xxxx. x) xx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §29b xxxx. x) xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxxx mák xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. x) do 10. xxxxxx příslušného kalendářního xxxx,

x) hlášení podle §29 písm. x) xxxxxxxxxx,

x) hlášení xxxxx §29 xxxx. x) xx 31. března xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx podle §29b xxxx. x) xx 40 xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §29b xxxx. b) neprodleně,

f) xxxxxxx xxxxx §29b xxxx. x) xx 31. xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx

x) xxxxx §29 xxxx. a) do 20. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx §29 xxxx. b) xx 31. xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx,

x) podle §29 xxxx. x) xx 30. dubna xx xxxxxxxx kalendářní rok xx formulářích vydaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §29b písm. x) xx 50 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §29b xxxx. x) do 31. xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx,

x) podle §29b písm. x) xx 30. xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx formulářích xxxxxxxx Ministerstvem zemědělství.

(6) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §29 xxxx. x) do 20. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

b) xxxxx §29 písm. c) xx 30. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx formulářích xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §29b xxxx. x) do 50 xxx xx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx §29b xxxx. x) xx 30. xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx státní kontrolu xxxxxxxxxxxxx biopreparátů x xxxxx

x) xxxxxxxxx průběžně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx vydaných xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejnopisy pravomocných xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x porušení povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx úkoly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx 24),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxx České xxxxxxxxx x

1. udělených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxxx,

x) informuje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízeních vedených xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, x xx xx 30. xxxxx, 31. xxxxxxxx, 30. xxxxx a k 31. lednu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

(9) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx použití x xxxxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití.

§43a

Působnost orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dále x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §40 odst. 2 x 3,

x) poskytuje Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 61) xxxxxxxxxxxxxx látek 62) přílohy č. 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx obsahujících xxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 měsíce,

2. xxxxxx xx xxx xx 30. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, pěstování, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx látky xx xxxxxxxx kalendářní xxx, 63)

3. xxxxxx xx xxx do 30. června údaje xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxx, dovozu x xxxxxx psychotropních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx, 64)

4. xx 30. xxxxxx odhad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 65) xxxxxxxxxxxxxx látek 66) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx 67) během xxxxxxxxxxxx roku,

c) spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dovozce x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx rozhodování xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) je kdykoliv xxxxxxxxx dálkově xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktního pracoviště x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přípravku x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vedenému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx 80), xxx xx tato xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxxx xxx vydán xxxxxxxxxxxx připravovaný xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx požadovaný xxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek x xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx konopí pro xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx

x) informují xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství cel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, 68) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 73) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plochy, čísla xxxxxxx, xxxxx katastrálního xxxxx, xxxxx použité xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně dílu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx využití xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pěstování xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx §24c x soulad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx s pravidly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxx xx 18 měsíců,

c) xxxxxxxxx x udělení, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití x x xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24f xxxx. 2.

§44

Xxxxxxxx ustanovení

Odvolání xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx povolení, x odnětí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx x dovozu xxxxxxxx a o xxxxxx licence k xxxxxxxxx xxxxxxx konopí xxx léčebné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti .

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 7, §8 xxxx. 6 x 11, §9 odst. 10, §22 xxxx. 2, §25 xxxx. 2, §26 odst. 1, §27 xxxx. 1, §30, §31 xxxx. 1 x §43 xxxx. 6 xxxxxx příloh, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44c

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx

1. xxxxxxxx látek xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx X xxxxx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx jejich zneužívání xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xx z xxxxxx xxxxxx nutné xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto látky xxxx vydávány x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx recept x xxxxxxxxx "xxxxxx návyková xxxxx" xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx označenou xxxxxx xxxxxx,

x) seznam

1. xxxxxxxx xxxxx zařazených xx Xxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž xx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužívání xxxxx xxxxx, xx bezprostředně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto látky xxxx vydávány x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, stanoví-li xxx zákon x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx bez označení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx

1. xxxxxxxx látek zařazených xx Xxxxxxx IV xxxxx Jednotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxx omamných xxxxx, u nichž xx, x důvodu xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nutné xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx omamné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, vědeckým x xxxxx omezeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zacházení,

d) xxxxxx

1. psychotropních xxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu X xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u nichž xx, x důvodu xxxxxxx xxxxxx zneužívání xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx používány xxxxx k omezeným xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. psychotropních látek xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkách x

2. xxxxxxx psychotropních xxxxx, s nimiž xx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xx základě povolení x xxxxxxxxx, xxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxx vydávány v xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx recept s xxxxxxxxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx" nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vystavený x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx modrým xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx XXX podle Xxxxxx x psychotropních xxxxxxx,

x) seznam

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx, x xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx anebo proto, xx bezprostředně xxxx xxxxxxx ohrožují xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx modrým xxxxxx, a

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx XXX xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vláda xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x příloze č. 1 x nařízení xxxxx xxxxxxxx 1,

x) odstavce 1 písm. b) x příloze č. 2 x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) odstavce 1 xxxx. x) x příloze č. 3 x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x příloze č. 4 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) odstavce 1 xxxx. x) x příloze č. 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. f) v příloze č. 6 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

g) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x příloze č. 7 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x příloze č. 8 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §24 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx maximálního xxxxxx 0,8 % xxxxxxx x sušině x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 11 xxxx. x) a f).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §2 xxxx. 2, §13 odst. 11 xxxx. x) až x), §24b xxxx. 7, §24d písm. x) x x) x §24f xxxx. 3.

§45

Přechodná ustanovení

(1) Povolení x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx omamných xxxxx nebo psychotropních xxxxx xxxx přípravků xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx se považují xx povolení x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx makoviny xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vývozu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 a 3 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 76) jsou povinni xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (§16) xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

§46

§46 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX TŘETÍ

§47

Změna živnostenského xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb. x xxxxxx č. 157/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §3 xxxx. 3 písmeno x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21) xxx:

"x) zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek podle xxxxxxxxxx zákona, 21)

21) Xxxxx x. 167/1998 Xx., x návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

§48

§48 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXX

§49

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx. a xxxxxx x. 157/1998 Xx., xx mění xxxxx:

X Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 131x xxxxxx položka 131x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 131x

x) Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, psychotropními

látkami, přípravky xx obsahujícími x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

psychotropních xxxxx, Xx 3000,-

x) Xxxxxxxx x vývozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx výrobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx x x xxxxxx pomocných xxxxx, Xx 500,-

c) Povolení x vývozu nebo xxxxxx makoviny Kč 500,-".

ČÁST ŠESTÁ

§50

§50 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2001 Sb.

XXXX XXXXX

§51

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 167/1998 Sb.

Příloha č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 167/1998 Sb.

Příloha č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 167/1998 Xx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx č. 167/1998 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Příloha č. 5 x xxxxxx x. 167/1998 Xx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 167/1998 Xx.

Xxxxxxx x. 6 zrušena právním xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 167/1998 Sb.

Příloha x. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx č. 167/1998 Xx.

Xxxxxxx č. 8 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2013 Sb.

Příloha č. 9 x xxxxxx č. 167/1998 Sb.

Příloha x. 9 zrušena právním xxxxxxxxx č. 74/2006 Sb.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxx x. 167/1998 Sb.

Příloha x. 10 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/2006 Sb.

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxx x. 167/1998 Sb.

Příloha x. 11 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/2006 Sb.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxx xxxxx xxxxxx za xxx 2005.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx odpovědnou xxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x prekursory xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 167/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/2006 Xx. x účinností od 1.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Posledním xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.), které xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 0,8 % xxxxxxx, je xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odrůd xxxx xxxxxx (Xxxxxxx somniferum X.) xxx výzkumné x xxxxxxx xxxxx, xxx šlechtění xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vědeckými x výzkumnými pracovišti.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro léčebné xxxxxxx udělená xxxxx §24a xxxxxx x. 167/1998 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx léčebné xxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxx konopí xxx xxxxxxx použití xxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx č. 167/1998 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může xxxxxxx xxxx licence xxxxx xxxxxx x licenci x pěstování xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24b xxxxxx č. 167/1998 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx s konopím xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24b xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x platnosti.

4. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 167/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 366/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 167/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1999.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

354/99 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 167/98 Xx., x návykových xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.99

117/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Sb., x xxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.6.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30.6.2001

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

57/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 167/98 Xx., x návykových xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.2.2001

185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

407/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

55/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 167/98 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 24/2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

223/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.8.2003

362/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004, x xxxxxxxx §29, §34 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 7, §40 xxxx. 6 a §43, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005

466/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 167/98 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 157/2004

228/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky, jejichž xxxxxx xx x XX xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2005

74/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x návykových látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 79/97 Xx., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.4.2006

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

141/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 167/98 Xx., o návykových xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

106/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

50/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., o léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 167/98 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2014

273/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., o návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

366/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §139 xxxx. 8 zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
2) Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) Např. xxxxx č. 79/1997 Sb., xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
5) Nařízení xxxxx č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx látkách xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) Zákon č. 125/1997 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx.
9) §33 x xxxx. zákona x. 79/1997 Xx.
10) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Xx.
11) §162, 162x a 220 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx.
Xxxx.: Xxxxx č. 13/1993 Sb. xxxxxxxxxx §162x.
12) Xxxxx č. 42/1980 Sb., x hospodářských xxxxxxx xx zahraničím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 560/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx x vývozu xxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §309 xx 311 zákona x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.
14) §16 xxxx. 5 xxxxxx x. 79/1997 Xx.
15) §39 xxxxxx x. 79/1997 Xx.
16) Xxxxxxxx č. 343/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předepisování xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
17) §50 xxxxxx č. 79/1997 Xx.
18) §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 79/1997 Xx.
19) §187, 187a, 188 x 188a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx.
20) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxxxxxx x. 304/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nevyžaduje vývozní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxx x. 143/2000 Xx.
22) Xxxxxxxx č. 304/1998 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 143/2000 Xx.
23) Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90 xx xxx 13. xxxxxxxx 1990 o opatřeních, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx látek, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1116/2001.
24) Xxxxxxxx č. 47/1965 Sb., x Xxxxxxxx Xxxxxx x omamných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x. 458/1991 Xx., Protokol x xxxxxxx Jednotné xxxxxx x omamných xxxxxxx x roku 1961.
25) Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 900/92.
26) Úmluva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 62/1989 Sb.
27) Čl. 1 xxxx. 2 nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90.
28) §107 xxxx. 2 zákona x. 13/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xx. 2x xxxx. 1 nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 900/92.
30) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1485/96 xx xxx 26. července 1996, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Rady 92/109/XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvláštním použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x psychotropních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1533/2000.
31) Xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3677/90.
32) Čl. 6 xxxx. 2 nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 988/2002.
33) Xx. 2x xxxx. 2 nařízení Xxxx (EHS) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 900/92.
34) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 3769/92 xx dne 21. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx provádí x xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3677/90, xx xxxxx nařízení Xxxxxx (ES) x. 1232/2002.
35) Xxxxxxxx č. 47/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxx č. 458/1991 Xx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená xxx č. 62/1989 Sb.
36) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
37) Čl. 12 xxxx. 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami vyhlášené xxx x. 462/1991 Xx.
Xxxxxxxx č. 20/4 x xxxx 1998 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx.
38) Článek 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
39) Článek 4a xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 988/2002.
40) Xx. 4a xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
41) Čl. 4x xxxx. 9 nařízení Xxxx (EHS) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
42) Xx. 4x xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
43) Xx. 4a xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 988/2002.
44) Xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 3769/92, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1232/2002.
45) Články 5 x 5a nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 900/92 x nařízení Xxxx (XX) x. 988/2002.
46) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
47) Xx. 19 odst. 2 x xx. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 47/1965 Sb.
48) Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Článek 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 900/92.
50) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění xx xxxxx osiva x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oběhu xxxxx a xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3677/90.
53) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3677/90, xx znění xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 900/92 x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 988/2002.
54) Xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 900/92.
55) Čl. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 900/92.
56) Článek 8 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90.
57) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Článek 18 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 462/1991 Sb.
60) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Čl. 1, 2, 13, 20 x 25 vyhlášky x. 47/1965 Xx.
62) Čl. 1 x 2 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 62/1989 Xx.
63) Čl. 1, 2, 13, 20 x 27 xxxxxxxx x. 47/1965 Xx.
64) Čl. 1, 2, 3, 12 x 16 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkách xxxxxxxxx xxx x. 62/1989 Sb.
65) Čl. 1, 12 a 19 xxxxxxxx č. 47/1965 Xx.
66) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x. 1981/7.
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x. 1971. Rezoluce Xxxxxxxxxxx x sociální xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 1991/44.
Xxxxxxxx xxxxx psychotropních xxxxx xxxxxxx XXX x IV Xxxxxx x psychotropních látkách x x. 1971 xx nezákonných xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
67) Čl. 12 xxxx. 4 x xxxx. 5 x čl. 19 odst. 3 xxxxxxxx x. 47/1965 Xx.
68) Čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90.
69) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3677/90.
70) §79 xxxxxxxxx xxxx.
71) Xx. 5x xxxx. 3 nařízení Xxxx (XXX) č. 3677/90, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 900/92.
72) Xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 3769/92, xx xxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 900/92 x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 988/2002.
73) §309 xx 312 zákona x. 13/1993 Xx.
74) Xx. 4x xxxx. 6 nařízení Xxxx (EHS) č. 3677/90, xx xxxxx nařízení Xxxx (ES) x. 988/2002.
75) Nařízení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 273/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004 o prekursorech xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 111/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 273/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx, x platném xxxxx.
77) Nařízení Xxxx (XX) č. 111/2005.
78) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 273/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 111/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x třetími xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1277/2005 xx dne 27. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 273/2004 o prekursorech xxxx x x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 111/2005, kterým xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx Společenstvím x xxxxxxx zeměmi.
80) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §39 xxxx. 3 xxxxxx x. 378/2007 Xx.
82) Nařízení Xxxx (XX) č. 111/2005 xx xxx 22. prosince 2004, kterým se xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx x třetími xxxxxx.
Xxxxxxxx komise (XX) č. 1277/2005 ze xxx 27. xxxxxxxx 2005, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 273/2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx Rady (XX) x. 111/2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x třetími xxxxxx.
83) §3a xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx. x xxxxxx x. 291/2009 Xx.
84) Zákon č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

87) Xxxxxxxx Xxxx č. 2002/53/ES x Společném xxxxxxxx odrůd xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx č. 2002/57/ES x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

88) Xxxxxxxx č. 236/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předepisování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výdej a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 307/2020 Xx

89) §81f zákona x. 378/2007 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

90) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 111/2005 xx xxx 22. prosince 2004, kterým se xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx