Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2019 do 31.08.2019.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Potvrzení a průkazy

Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n

Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu pro cizince §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince §87p

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu §87s

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti průkazu §87z

Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX ÚZEMÍ ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vymezuje působnost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující xx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxx státu, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx1c), z xxx xx vyplývá xxxxx xx volný xxxxx rovnocenné takovému xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru1d).

§2

Působnost xxxxxx

Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx, xxxxx xx strpěn xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx území,3)

c) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

VSTUP XX XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Podmínky xxxxxx xx území a xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1). Kontrola xxxxxxxxx xxx dočasném znovuzavedení xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx3b) xx xxxxxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx vstupu xx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a dále xx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx 15 xxx a je xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona5),

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxx smlouva") xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní doklad. Xxxx-xx občan Evropské xxxx cestovní doklad xxxx xxxxxx-xx si xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej obstarat, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx opravňující x pobytu xx xxxxx, vztahuje-li xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Odepření vstupu xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx nebo povolení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li cizinec xxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území x k xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx osobou (§154),

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx území,

h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní vztahy Xxxxx republiky,

i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx j).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) občanu Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný nebo xxxxxxxxx cestovní doklad xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. nesplňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v něm xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x odepření vstupu xx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x trestu vyhoštění x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx na xxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dopravu cizince xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopraven xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx území, zajistí xxxxxxx dopravu cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxx XI.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, pokud

a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx onemocnění,

b) xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx mu xxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní stav xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bezodkladný převoz xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx se podle xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na území xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx střežení cizince xx dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxx xx svůj zdravotní xxxx schopen vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního minima xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx6) (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 dnů, s xxx, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím xx xxxxx cizince, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši uvedené x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho pobytem xx území, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx současně předložit xxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x pobytu závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx rozhodnutím xx smlouvou x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx průvodka

Hraniční průvodkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x sérii x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla x jeho xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel x xxxxx pobytu xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území až xx vycestování z xxxxx,

x) spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spojené x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx takový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx nebo předek xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx byl xx xxxx výživě nebo xxxx xxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx na území xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud

1. xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxx, žil před xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx jiné nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedokáže xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx trvalosti partnerského xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x intenzita xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

PŘECHODNÝ POBYT XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx území, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx hranic.

§17

Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27),

c) xx xxxxxxx dlouhodobého víza, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Přechodný pobyt xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx přechodně xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx6a) a xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví-li tak x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxx svým nařízením [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) je-li

1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx území x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. jako xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, který xxxx státním příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx uveden na xxxxxxx xxxx vydaném xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx pobytu xxxxx průjezdu,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 rok; xx xxxx xxxx může xx xxxxx bez xxxx přechodně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx doprovází x xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx dohody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na území, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) nebo j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 a 180), xxxx

x) xx území xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro ukončení xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Podmínky xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jeho platnosti xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Krátkodobé vízum xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podává cizinec xxxxxxx.

(4) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx unie xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx vízum jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx padělaný nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

d) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxx x pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

f) xx xxxxxxxx podvodného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeným x §15a xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje.

(6) Zastupitelský xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx neudělení xxxx x o jeho xxxxxxxxx požádat xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx ministerstvo (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx

(1) Xxx krátkodobé xxxxx27) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) xx použije xxxxxxx §32 odst. 2 písm. x), x) a x), §32 odst. 3 x §58 odst. 4.

(2) Žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxxxxx xxxx žádostmi xxxxxxx, xxxxx o xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx zrušena, xxxxxx xx se xxx stalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx

§30

(1) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx udělit xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx o vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx x xxxxx platnosti x dobou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, x výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx x xxxxx platnosti xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území xx dobu 60 xxx. Vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx doba xxxxxx xx vstupu cizince xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Cizinec xx povinen po xxxxxx xxxxxx podle xxxx třetí xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx k xxxxxx xx území, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx

(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),

d) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,

e) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx x rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx žádost xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx společně xxxxxxx xx území, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložit.

(2) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem podnikání xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) a xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx pobýval x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k žádosti x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx prostředky x xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx uvedení xx xxxx první x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xx rozumí doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx cizinci xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx povinen na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xx vízem x xxxxxx nad 90 dnů, uděluje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xx tímto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území delší xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnán,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x toto xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xx kdy je xxxxx xxxxxxx x xxxx vízum podávat,

e) xxxxxxxx, že zaměstnavatelem xxxxxxx xx území xxxxx být agentura xxxxx, nebo

f) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx programu.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. d) x x) x xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx pracovní vízum xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx platnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 1 rok, dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

§32

Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závislé xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 odst. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx pobočky nebo xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx a

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xxxx, platu xxxx odměny, pokud xxxxxxx ubytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx, musí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x výši xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně; xxxx xxxxxx za ubytování xxxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uděluje x dobou platnosti x dobou xxxxxx xx území xxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx v xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx stejným xxxxxx xxxxxx poprvé; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx se xxx xxxxx pouze x xxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xx použije xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,

x) xxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx IV, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena platnost xxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx jako nezletilé xxxx cizince, xxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx zamítnuta xxxx xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx na území, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vycestování x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(5) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že překážka xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx x neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 písm. d) xxxx x).

§35

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x doby xxxxxx xx území na xxxx vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx prodlouží xx podmínky, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x doby xxxxxx xx území na xxxx vízum xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je na xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§37).

§35a

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání x dobu pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx 6 měsíců, xxxxxxxxxxxx xx žádost cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx však na 6 měsíců.

(2) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx k zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x náležitosti uvedené x §32 xxxx. 2 xxxx. x) x e) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 xxxx. x), x), x) a x) x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 písm. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx

x) xxx pravomocně xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu,

b) xxxxxx xx území xxxx, pro xxxxx xxxx vízum uděleno,

c) x zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x žádosti x xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxx nebo doklady, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v §56 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x) x j) až x) xxxx x §56 odst. 2,

b) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x

1. xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx požádal o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 2,

x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx území,

f) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180i xxxx §180j, a xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx neplnil x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx území xxxx, xxx který xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx cizinec prokáže, xx xx jednalo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxx

x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx vycestovat.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xx xxxx toto vízum xxxxxxx, xxxx

x) cizinec xxx pravomocně odsouzen xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu.

(2) Ministerstvo xxxx zruší platnost xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) jiný xxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx odsouzení x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx důvodné podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx při dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x případě, xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx vydáno xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§38

Zrušení xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x zrušení xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději do 5 dnů xx xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uděleného xxxxx

x) §33 odst. 1 xxxx. x), pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxx žalobě xxxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat, xxxxx-xx x případ, xxx xxxx xxxxxxx žalobě xxxxxxx odkladný účinek.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vízum a xxxxxxxx vízum

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Diplomatické xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných výsad x xxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxx se xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; na xxxxxxxx xx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta druhá xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vízum xxxxxxx zastupitelský úřad.

§41

Xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

§42

Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx území přechodně xxxxxxx po dobu xxxxx než 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx účel xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) až x) nebo §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studia xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x v §42d xxxx. 2 xxxx. x), potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx vědeckého výzkumu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x držitele xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn podat xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx podává xx úředním tiskopisu.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§42a

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx který xxx xxxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx bude xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,

x) osamělým cizincem xxxxxxx 65 xxx xxxx bez ohledu xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným pobytem xx území nebo xxx-xx o sloučení xxxxxx s rodičem xxxx dítětem, které xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx nezletilý xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx jeho přímý xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn podat xxxxxxx, který před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci32) (dále xxx "xxxxx karta") xxxx xxxxxxxx povolení x pobytu vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx55). Xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x postavení uvedeném x odstavci 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xx xxxxx xxxxxx xx území pobývá xxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu x důvodu uvedeného x §42 odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx na území xxxxxxx pobyt nebo xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(6) X xxxxxxx pobytu xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx pobývá xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu kratší xxx 6 xxxxxx xxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu a xxxxxx na území xx xxxx nejméně 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx musí xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxx x cizince xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x),

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx modré xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, xxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti uvedené x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx,

x) xxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podal xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat na xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxx pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem,

d) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx nebude nižší xxx xxxxxx

1. částek xxxxxxxxx minim9d) xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení stanovených xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též prohlášení x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního příjmu xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx rodiny, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx příjem xx považuje příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního příjmu xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx pobýval xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele modré xxxxx xxxx držitele xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příbuzenský vztah xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (dále xxx "xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) K žádosti x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

x) xxxxxx prokazující, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx uvedených v §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 zákona x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti finančního xxxxx, a to x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx se xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).. Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx příslušník rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxx mu xxxx xx území tohoto xxxxx právní postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a x xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných osob; x xxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Na požádání xx rodinný příslušník xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx podle §64. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo držitel xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu podle §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) až x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), b), x) a e),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx účelem,

c) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxx prokázat, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx než xxxxxx xxxxxx životního minima9d) x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx příspěvku na xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) K žádosti x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x), odstavci 2 xxxx. x), x) x x) x dále x xxxxxxx studia

a) xxxxx §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx studuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx titulu, x

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx obsahuje popis xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx výuky, dobu xxxxxx stáže, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovat, x právní vztah xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x) dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě nákladů xx pobyt a xxxxxxxxx a minimální xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pobytu x x případě xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx, že hostitelská xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dobrovolnické služby, xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území9g) xxxx ministerstvo na xxxxxx cizinci, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jehož spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx, prověřování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx požádat x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a o xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx může být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx pobyt xx území x xxx x ním xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx řízení o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, a xx x tehdy xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování po xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx dále ministerstvo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se x xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x xx x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(6) Nemůže-li xx cizinec, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ubytování x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx organizací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může na xxxxx ministerstvu podat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 rok. Xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x následně xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxx závazek výzkumné xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx, pokud tyto xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x byly hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx dne xxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxx, xxx se xx něho xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxx tohoto povolení xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42g

Zaměstnanecká xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx na pracovní xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx, xxxx která xxxx oznámena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 7 xx 10, a xx xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx, u xxxxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx který je xxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uzavřel pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, v níž xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti obsahující xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx základní sazba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x

x) xx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxx podmínka xxxxxxx x charakteru xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1. xx požadované xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx důvodných pochybností, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx, xx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. má požadovanou xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x

3. splňuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, je-li podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a cizinec xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x). Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx pro tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přestože xx bylo xx xxxxx účelem vydáno xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx se podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X průběhu xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, pobývá-li na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx věty druhé, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx významného xxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ústředním správním xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx schválený program"), x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zaměstnaneckou xxxxx xxxx cizinci, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx práce xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu,

b) je xxx xx území xxxxxxxxx x xxxx xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) žádá x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx pozici, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pracovního zařazení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x jiného zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx změnou. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zkušební xxxx x pokud xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx budoucím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx přicestoval xx xxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx změnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx uvedené v §63 odst. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xx x tomu xxxxxxx úředním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, požadovanou xxxxx, xxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx x nové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných držiteli xxxxxxxxxxxxx karty v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx datum, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazující, že xxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx trvá, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pracovní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx patrné, že xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx zaměstnanecké karty, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u téhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zda xxxx xxx xx xxxxx místě xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx x nich, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxx obdobně xx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané podle xxxxxxxx 3 x 4, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx pozici vedenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti xxxx cizince, kterému xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnání na xxxxx xxxxxxxx pozici x téhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy x ní xxxxx.

(12) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx

x) své xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání před xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxxxxx místa xxxxxx xx území, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od místa xxxxxx, předchozí pobyt xx území xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxx x místo xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx a xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x pracovní xxxxxx vedené podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx držiteli zaměstnanecké xxxxx, na xxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx narození, místo x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k žádosti x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xx požádání náležitosti xxxxx §31 xxxx. 3,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. b),

d) xxxxxxx x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g odst. 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) povolení x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx podle §42g xxxx. 4, x

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, doklad, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx přidělený zaměstnanec xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel uvede

a) xxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xx práce x dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo na xxxxxx bude xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §31 xxxx. 5,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x výši xxxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) že cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Před vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx xx doby, xxx xx xx něho xxxx vztahovat pojištění xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33), x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce a xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx studium trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx modré xxxxx podat ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx, x dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. X xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je cizinec xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx a jedná xx o regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxx xxx obsazena xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xx xxxxx o agenturní xxxxxxxxxxxx x jde x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x modré xxxxx x rubrice druh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX KARTA EU".

(8) Xxxxxx-xx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 i nadále xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx karty; x xxxxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx modrá xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná od xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx cestovního dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx modré karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx sourozenců.

§42x

Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubé měsíční xxxx roční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x splnění xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 3,

x) x případě, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42h odst. 1 xxxx. g).

(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xx území xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k pobytu xx území xxxxxxx xxx 90 xxx x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince

a) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejího odštěpného xxxxxx x xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) x obchodní korporace xx sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, jež xx xxxx obchodní xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Manažerem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozici, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, vykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo řídící xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx, a který xx xxxx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace x profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, který xx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kariéry nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx technik x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyslaným x xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxx podnikání,

d) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx střední xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx nebo jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx prezenční xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci se xxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Evropskou xxxx1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx státu vyplývá xxxxx xx volný xxxxx rovnocenné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru1d).

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podává xxxxxxx xx zastupitelském úřadu. Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx cizinci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Evropské unie, x xxx xxxx x níž má xxx xxxxxxxx na xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, x

x) xxxxx cizinec xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 písm. a) xx x), x), x) až x) x x) xxxx xxxxx uvedený x §56 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx do xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obchodní korporaci, x níž xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx převeden, xxxx x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůtě do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy x ní xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx o vydání xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §42k xxxx. 2 x xxxxxx zaměstnání do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x uvedením doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místa výkonu xxxxx xx území,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx podmínky xxxxx xxx horší, xxx xxxxxxx zákoník xxxxx, xx xxxxx x xxx podmínky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx žen krátce xx porodu, rovného xxxxxxxxx xxx xxxx x ženy x xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx, a

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitropodnikového převedení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx převedením xxxxx §42k odst. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 xxxx. a) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedeném x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že obchodní xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a ovládanou xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx osobou,

h) xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42k xxxx. 8 xxxx. x) x

x) xxx-xx x zaměstnaného stážistu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o odbornou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx přípravu x xxxxxxx obchodních technik xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xxxx x xxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx odborné přípravy x podmínky, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x to xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx doby, xxx xx xx xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx držitelem povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx na území xxxxxxx xxx 90 xxx x k xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x na xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území,

e) xxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) x případě xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx korporace, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ovládající x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx obě xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x

x) xxxxxx x xxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, v xxx nebo xx xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx korporací.

(4) Držitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá cizinci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie.

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených x §56 odst. 1 xxxx. a) xx x), x), x) xx x) x x) nebo důvod xxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx, xx xxxxx xx xxx cizinec převeden, xxxx xxxxxxxx pouze xx účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx xxxxx xxx 90 xxx a

a) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx provozovat, xx vznikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem,

b) hodlá xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx x investovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxx znalostí, jejichž xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x investováním části xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx obec,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx prostředky xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

e) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pracovním xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší xxx 90 xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prokáže, že xxxx činnost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace. Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx korporaci musí xxxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx investici,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je věrohodný x proveditelný a xxxxxxxx investice xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) přínos investovaného xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x investováním části xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx majetek nahrazuje,

d) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx žádá x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx korporace, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx se xx to, že xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx obchodní korporace xx xxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx nepřesáhne xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx vydaného xxxxx §43, pobývá-li na xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42o

Náležitosti žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

c) xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo evidence30),

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxx pro uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo poskytované xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx řešení jejich xxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) doklad, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx cizinec členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx prokuristou xxxx společníkem, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx doklad xxxxx být xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 30 dnů,

f) xxxxxx závěrky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx korporace xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx předcházející xxx xxxxxx žádosti,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) na xxxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx majetku, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx dosud xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o tom, xx xxxx činnost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání obchodní xxxxxxxxx, a

m) jde-li x cizince, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(2) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx investice

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x časovému harmonogramu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx založen xx znalosti xxxxxxxx xxxxxxxx, situace xx xxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy a

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx x xxxxxxxxx bodech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxxx pro xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní dopady xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

x) xxxxx do odvětví, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x daném xxxxx nebo obci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mají být xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osoby znevýhodněné xx xxxx práce,

d) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakter, xxxx

x) xx potenciál xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx než 6 xxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto vízum xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xx xxxx udělí na xxxxxx cizince, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xxxx xx xxxx toto xxxxxxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužné xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uvedený x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo vydává x dobou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 měsíců, xxx-xx o dlouhodobý xxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, který xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, nejméně však xx 1 rok,

e) 2 xxxx v xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

f) 2 roky v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx x důvodu uvedeného x §64 xxxx. x) xxxx b) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento pobyt xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx vysokoškolskými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x případě xxxxxxxxxx plnění podmínek xxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx programu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo c),

g) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. f),

i) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx potřebnou x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na dobu, xx xxxxxx byla xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohoda o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx dobu stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx35), nejdéle xxxx na xxxx 2 xxx; x xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 se zaměstnanecká xxxxx vydává xx xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k zaměstnání.

(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx delší, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.

(8) Karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx vydává xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx; celková xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx, xxx-xx x převedení xx pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice, xxxxxxx však xx 2 xxxx.

§44x

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 4 xxxx. x), c), x), g), i) x j),

c) xx xxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 písm. x),

x) xx xxxx 5 let, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x),

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě xxxxx §64 xxxx. x), jehož platnost xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. a), xxxxx platnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 a §55 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46a).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42c xxxx. 3, s xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x).

(6) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x důvodu uvedeného x §64 xxxx. x) xxxx b) xx cizinec xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

x) prokázat zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxx §42d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská hostitelská xxxxxxxxxx,

x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx fotografie. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit x fotografie.

(8) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx v §42f xxxx. 3 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx infekčního onemocnění. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §42g xxxx. 2 xxxx. x) x x), §42g odst. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx prodloužit xx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx; v případě xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx zaměstnanecká karta xxxxx §42g xxxx. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) x d),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx podle §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g odst. 2 xxxx. c), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podoby x

x) x xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §42h xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. d) x x xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx práce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) že cizinec xx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 5,

x) xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) x

x) xx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodlouží, nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x), x) x c), §42g odst. 3 xxxx první xxxx x §42g odst. 4 anebo xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty (§46e), a xxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx povolit. Ustanovení §42g xxxx. 3 xxxx druhá a §46 odst. 6 xxxx. d), x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §42g odst. 7, 8 nebo 10, xx se xx xx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 písm. x) až x) x f), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xx určen x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxx žadatel xxxxxxxx ministerstvu potvrzení xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§44x

(1) Platnost karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx lze opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x nejdéle na xxxx 1 roku, xxx-xx x převedení xx pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxxx zaměstnání na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má nadále xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x takové povolání, x

x) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx je cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx §44a odst. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx obdobně.

(3) X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, v xxx nebo xx xxx xx cizinec xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx ve vysílacím xxxxxx podle §42l xxxx. 1 xxxx. x) xxxx nadále xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) potvrzení x prodloužení dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42l odst. 1 písm. i), x xxxxxxxx doby xxxxxx trvání, jde-li x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské unie, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(5) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx platnosti podle §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx podle §44 xxxx. 8.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 2, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, vždy však xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, pokud

a) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxx postupuje v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxxxx investice poměrně xxxxxxxx dosavadní době xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nadále podniká x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x nadále xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx §42n xxxx. 6 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě mu xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem investování,

b) xxxxxxx cizince na xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx podnikání obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který žádá x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx korporace, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx záměrem uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přihlédne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislým, které xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 a 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx změny podoby,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, x jde-li o xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x níž xx xxxxxxx členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xx prokuristou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici,

g) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, že xxxx činnost xx xxxxx má x xxxxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx požádání xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§45

(1) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx x hodlá na xxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neplnil xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nového povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx který mu xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx. Cizinec, xxxxx xxxxx xx xxxxx pobývat xx xxxxxx podnikání, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 5 xxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování, xx xxxxxxx pobývajícího xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx vstoupil xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x je xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx pozůstalou xxxxxx xx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení rodiny, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka nepřetržitého xxxxxx neplatí, pokud xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pobýval-li ke xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx x manželství xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx manželství xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx pozbyl státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 3 nebo 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. d) nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j x na xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx dne, xxx tento xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx 1 xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepovolí, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) až x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1 x 2, §56, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevydá, xxxxx xxxxxxx neplní xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx x pro xxxxx xx xx xxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx jednalo x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx důvodů xx přechodnou xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(2) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx se xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx. Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §43 odst. 2 platí xxxxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) xx x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé vízum. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(3) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta druhá x §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), h), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx má xx území xxxxxx xxxxx povolen xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), e), x), x) a x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx xxxxxxx odstavec 1 xxxx druhá x §37, §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx c), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x důvodů xxxxxxxxx x §56, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) xxxxxxxx xxx x žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx podanou cizincem xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx,

x) pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu xx podmínek uvedených x §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx rekvalifikaci a xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 odst. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu nepoužije; xx požádání je xxxxxxx povinen předložit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx údajů, xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace,

f) xx xxxxxxxx platební výměr xxxx x příjmu,

g) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(9) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx; x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx vedly x zařazení cizince xx tohoto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) Na xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx rovněž, xxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, x xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. c) xxxx d),

e) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxx, pro který xxxx toto povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, že xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx platnost tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) držiteli modré xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx vydané xx xxxxx skončila,

za podmínky, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. h), x) a x) xxxxxxx, xxxxxxxx je xx opodstatněno obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie zruší, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal závažnou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost připravuje xx xxxxx některého xxxxx Evropské unie xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx věci vyhošťování,

c) xxxxxxx tohoto povolení xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx ani ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx zajištěno ubytování,

f) xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42c odst. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9o), nebo

g) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení platnosti. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zruší x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie obdobně x v případě, xx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi udělí xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e odst. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx uděleného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka ministerstvo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx zruší. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx svého území9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,

b) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx organizace, xxxxx s výzkumným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx seznamu xxxxxxx,

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx x důvodů uvedených x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 6 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxx, xxxxxxxx cizinci xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46f

Zrušení xxxxxxxxx modré xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k žádosti x vydání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx anebo pozměněné xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx došlo opakovaně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku práce,

h) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35), xxxx

x) xxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx držitel xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel podal xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxx

x) její xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx tím, xx xxxx nemocí uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx karty.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) její držitel x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxx vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx držitel byl xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xx byla xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vydání,

b) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx jejího držitele xx xxxxx území9a) x xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx její xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx xx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, že xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x území xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx korporaci, v xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§47

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo x prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx nebo platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 xxx před xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x dříve, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 3, xxxxxxxx se vízum xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx 120 dnů xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu uvedené x xxxxxxxx 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx platné xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec

a) xxxxx xx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4,

x) xxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5, §42a odst. 6, §42c xxxx. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx x

x) doba xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §42c odst. 2 xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, použije xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx cizinec xxxxxxxx x na xxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx pozici, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx. Pokud ministerstvo xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx z xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxx vzhledem x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí; xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx na xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx.

(8) Modrá xxxxx xx dále xxxxxxxx xx platnou

a) xx xxxx, než xxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx žádost o xxxxxx xxxxx karty xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území, xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx modrou xxxxx, xxxx

x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie nevyhověl xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx vydaná xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie se xx území xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxx požádal o xxxxxx xxxxx xxxxx x x jejím xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx považuje xx platné xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud v xxxx xxxxxxxxx povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(10) Xx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty a xx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx odstavce 8 x 9 xxxxxxxx obdobně. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx odstavec 9 věta xxxxx xxxxxxxx obdobně.

(11) Oprávnění x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx 4, 6 a 8 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, x vydání nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 anebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 x 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 x 5 xxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

§48

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx požívající xxxxxxx xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 odst. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území (§43),

x) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 xx podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx vydáno,

e) xxxxx xx uveden x §42e xxxx. 5, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx v §18 xxxx. d) xxxx 4, a to xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxxxxx opatření příslušného xxxxxx.

§48x

(1) Ministerstvo na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li společně xxxxxxxxxx 5 a xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x ohledem xx majetkové poměry xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx poskytnout ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx poměry xxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba (§15 x 180),

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu těchto xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx na rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem činným x xxxxxxxx řízení (§42e odst. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud orgán xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení splňuje xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx anebo jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x lze xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem podání xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu pobytu xxxxxxx 10 xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx diplomatických xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, který x moci xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nová xxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx víza, po xxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx unie1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Výjezdní příkaz xxxx uděluje Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladných úkonů, x k xxxxxxxxxxx x území; x xxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx §33 xxxx. 1 a §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx na výjezdní xxxxxx xxxxx být xxxxx než 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo ministerstvo.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíc. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx trpí nemocí xxxxxxxx v požadavcích xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx z xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx cestovní xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území nebo xxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit území xxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; totéž xxxxx i pro xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vycestování,

b) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nebo pokud xx důsledkem xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx zásah xx jeho soukromého x rodinného života.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Evropské unie xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o azylu, xxxxxxxx

1. bylo řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který není xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxx pokud xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x xx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxxx zajištěn, xxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Požádá-li xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doby x vycestování z xxxxxx xxxxxxxxx x §174a xxxx. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k vycestování x xxxxxxx xx xxxxx trvání uváděných xxxxxx. Novou xxxx x vycestování lze xxxxxxxx nejdéle na 180 xxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxx s jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx v řízení; xx neplatí, xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx povolení, které xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum je xxxxxx po dobu x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Dlouhodobé xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

X zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx xxxx vycestování x xxxxx,

x) zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého víza xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xx úředním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxx cizince o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prstů x pořizovat obrazové xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo a xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx současné x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx otce x matky, xxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, druh, xxxxx a xxxx x datu xxxxxx x xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx vrátit, x údaj x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, u studentů xxxxx x adresu xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x upřesňující xxxxxxxxx x tomuto xxxxxx, zamýšlený den xxxxxxxx a odjezdu, xxxxx vstupu na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x zdravotním xxxxxxxxx xx pobytu xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zvoucí xxxxx x rozsahu xxxxxxxx, jméno, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, x jde-li x právnickou xxxxx, xxxx xxxxx, sídlo x xxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx uděleným v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx x údaje x manželu x xxxxx x rozsahu xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx jména x xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cestovní xxxxxx, matriční xxxxxx x doklad prokazující xxxx pobytu xx xxxxxxx povinen předložit x originále. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitost xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x).

(2) Předložení náležitostí x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedostaví x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx za xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vyhodnocení xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nepravdivě,

c) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx podstatné xxx posouzení xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx v písemné xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx, xx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. písm. x), x), x), h), x) nebo x),

x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného dlouhodobým xxxxx neopustí xxxxx xxxx že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx není x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx pobytu cizince xx území,

k) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx účelem xxxx pobytu xx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx podmínku trestní xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem,

za xxxxxxxx, že důsledky xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx přiměřené důvodu xxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx některý x xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) až x), e), x) xx x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx požádat xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx zařadil; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vízum; xxx-xx x žadatele x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x cílem xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci žadatele, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jeden xxxx více xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "SEASONAL XXXX".

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu na xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx však 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 důvody na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx důvodů. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, než xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Důvody xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx sdělit nejpozději xxx podání žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx xx xxxxx na xxxx vízum xxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxx xxxx podána x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx toto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 ministerstvo xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), a xx xx xxxxx dlouhodobého xxxx x dobou xxxxxxxxx odpovídající předpokládané xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, že žádost xx cizinec xxxxxxx xxxxx osobně, je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, cizinec xxxxx žádost x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx podle §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho další xxxxx xx území xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx do xxxxxxxxxx o žádosti; x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx karty xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 dále xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2).

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx platnost víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§63

Zánik xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 7 až 10; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x cizince xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§64

Studium

Studiem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) studium v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),

x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx školou, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx platných mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády Xxxxx republiky,

e) stáž xxxxxx x získání xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx vysoké škole xxxx x době xxxxxxx 2 let xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 30 let xxxx xxxxxxxxxxxxx služba, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx území organizační xxxxxx,

x) výměna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx10c), xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení této xxxxx xx xxxxxxxxxx xx občana Evropské xxxx1b) x x xxxxxxxx §8385 xx jeho xxxxxxxxx příslušníka.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx a manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx závislé xx péči azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx pobyt na xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx nezletilé dítě xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, je-li xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poslední řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx o žalobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stížnost xxxx xxxxxx x zákonné xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx žadatelem x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx byl strpěn xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx skončení přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx žadatelem xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 let,

b) xx xxxx xxxxxxx x xxxx sám postarat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx

x) xx xxxxxxx x starší 65 xxx.

(3) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx péče, xxxx

x) který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx péči xx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 závislý.

(4) Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx-xx xxxx povolení xxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.

(7) Splnění xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xx území x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prominout x důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxx řízení x xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx doby xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx území xx dlouhodobé vízum x xx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vedeno xxxxxx x žádosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedené x §87f xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx; bylo-li řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx v celém xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 po xxxx xxxxxxxx měsíců x xxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dítěte, závažné xxxxxxxxxx nebo studium, xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx xxxxxx a) xx d), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxxx x xxxxx tato jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 10 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx; xxxx období xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem pobytu xx území xxxx xxxxxxx x domácími xxxxxxx za stravu, xxxxxxxxx a kapesné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx pair),

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x xxxx jeho nepřetržitého xxxxxx na xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx trestu,

d) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx cizinec následně xx území xxxxxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx §43, x

x) pobytu na xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10 anebo xxxxx §60 odst. 4; xx xxxxxxx, xxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §47 xxxx. 4 nebo 6 xxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx byla prodloužena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx toto xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost dále xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území členských xxxxx Evropské unie xxxx držitel xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx xxxxx po dobu xxxxxxx 2 let; xx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území členských xxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pobýval po xxxx kratší xxx 560 xxx. Do xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx započítávají x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nepřesáhla 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x cizinec, xxxxx x době xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobývá xxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx území, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx vydáno,

a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx manželem xxxx nezletilým dítětem xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi nebo xxxxxxxxx organizování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxx. 1 xxxx. c) podává xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxx na území x rámci přechodného xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. d) lze xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 odst. 1 xxxxxx cizinec ministerstvu, xxxxx na xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx lhůty x xxxxxxxxxxx stanovené z xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xx xxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx také xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) x §68.

§69a

§69a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx stav, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx místa pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx území delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx manželky,

c) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x povolání dětí, x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx, xxxxxx x xxx, že cizinec xxx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §68,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); xx neplatí, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 nebo xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x); na xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx rozsahu údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního příjmu xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx trestní zachovalosti (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x němž xx xxxxxx bydliště, xxxxx x státy, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx x na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle §67; xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x cizince podle §87, který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x důvodů xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na jeho xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxx pobývá xx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxx víza nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182a xxxx. 1 písm. x) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xx xxxxxxx k xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění.

(5) Doklad xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxx vyučovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jazyk xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx 67 nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx komunikovat, xxxx

x) xxxxxx věku 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx doklad prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx x xxxxxxx jazyka; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x existenci xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx přeruší a xxxxxxx xxxx lhůtu x vykonání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jazyka a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx koná x xxxxx oprávněné uskutečňovat xxxxxxx z jazyka, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, x které xxxxx určené Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Za doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cizince xx pravidelný x xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx věty první xx považuje příjem xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele o xxxx průměrného čistého xxxxxxxxx výdělku, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx osoba podle xxxx první xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx podáváno elektronicky, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričního xxxxxxx, xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cestovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ministerstvu a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo

a) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Cizinec xx xxxxxxx xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx převzal xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx právní xxxx z xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxx xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky podle §67 xxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nesplňuje požadavky xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění,

c) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) cizinec x xxxx xxxxxxxxx posledního xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x neplnění xxxxx xx závažných xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil jeho xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 ministerstvo nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu v xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(5) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), xxxx

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné pro xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a narozením xxxxxx, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx do zahraničí,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 6 xxx,

x) xx xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, bývalý xxxxxxx xxxxx karty, nebo xxxx rodinný příslušník, xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu,

b) xxxxxxx xx 5 xxx po vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x cizince, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

e) cizinec xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx území

§83

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx toto právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx dvou xxx jako držitel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území. Xx požadované doby 5 let nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx karty, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [název xxxxxxxxx xxxxx] dne [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Záznam se xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) rezident xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x průkazu x povolení x xxxxxx zneplatní xxxxxx "xxxxxxxx k pobytu xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx o povolení x pobytu

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 let svěřený xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx osoba, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx po předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xx cizinec xxxxxx oprávnění xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xx dosažení věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podpisem,

3. nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx xxxxxxx do 60 dnů po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odhlásí x trvalého pobytu xx xxxxx.

(8) Dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e se xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Byl-li xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely č. 103/2013 Xx.

XXXXX XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX UNIE X XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x

x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xx území xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) společně x občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x doklad potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87b

Přechodný xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce13).

(2) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x cizinec x xxxxx oprávněním x xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §87a odst. 2 xxxx. x), x), d) a x),

x) doklad potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx x pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 formou xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx členem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx sám je xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana xxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Evropské unie1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87d

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx x důvody xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

c) xx xxxxxxx evidován v xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 roky anebo xxx cizinec opakovaně xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie výjezdní xxxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xx zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §76 písm. x), x) a x) xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87e

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

e) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx žadatele do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života žadatele.

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen ve xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xx rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx požádá. Xxxxxxxxx xxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx, xxxxx přestal splňovat xxxxxxxx uvedené x §15x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx občan Evropské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx mu xxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx bude přiměřené x hlediska jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Přechodný xxxxx xx území xx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx o dítě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx, x xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto dítěte xx xxxxxx škole,

b) xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx po xxxx alespoň 1 xxxx xxxx úmrtím xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx nebo xxxxxx x prohlášení manželství xx neplatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 rok, xxxx

3. xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

d) xxxxx k ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeného x §15a xxxx. 2 písm. x) x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. xx to xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx za trvání xxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxxxx násilí,

e) rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xx stal xxxxx domácího xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx přestal xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xx xxxxx o nepřítomnost xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po sobě xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx školení, anebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx nemocí uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) se stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxx xxx přechodný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx padělaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx žadatele do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx jejichž vyhodnocení xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x udělí rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vždy 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx; cizinec xx x této xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x cizince, který xx xxxxx pobývá xxxxxxxxxxx 5 let, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68. Pokud xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx pobyt xx území xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx základě povolení x přechodnému pobytu. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx podle §87y. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx zánik platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx §76 písm. x), b) a x) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13)

a) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx starobní důchod13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx na invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), nebo

d) jestliže xx xxxxxxxxx, podniká xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx k trvalému xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané na xxxxx za podmínky, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Podmínka doby xxxxxx xx xxxxx x podmínka xxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx manželem xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a) nebo jehož xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, po xxxxxx xx občan Xxxxxxxx xxxx1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx zachována, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu

a) x důvodu plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx svěřen xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §87 odst. 1 až 3, xxxx. 6, odst. 7 písm. a) xxx 1 až 3 x odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platnost potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx.

(9) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx nezapočítává doba xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx, x xx až xx xxxx jeho xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 let,

2. x xxxxx občana jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx důvodů, zejména

1. x xxxxxx péče x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx splňuje xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx dokladu vydaného x pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxx nevztahuje.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §87g xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx se xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x doba jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx doby xxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx; xxxxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka,

c) xxxxxxxxxx a

d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(2) Xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu, doklad x oprávněnosti užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§87j

(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx12a). Xxxxx x průkazem xxxxx xxxx první xx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, zejména xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné nebezpečí, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx v §87g xxxx 87h.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné informace, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

d) nepobývá xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x zrušení povolení x trvalému pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zásahu xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxx obdobně.

Díl 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx své jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x jazyce xxxxxx x zpravidla xx xxxx cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx shodnou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx obdobně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f odst. 2; xxxxx došlo ke xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §87f. Xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Shledá-li xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx x vyjádření x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 použijí xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém a xxxxxxxxx ve dvou xxxxxx jazycích podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx prodloužit o 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87s

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87t

§87t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb.

Xxx 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx v potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o povolení x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení jména, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx ve tvaru xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§87v

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx a poškozený xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že žádá x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x doklad xxxxxxxxxxx požadovanou změnu. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx změnu xx průkazu xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87w

Náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričního xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu.

(2) Žádost x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x pobytu pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx se podává xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, název a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od místa xxxxxx, předchozí xxxxx xx území xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxx x místo xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx a platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, místo x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87y

Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx pobývat na xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx tuto xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx přechodného pobytu xxxx x zrušení xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízení x předchozí xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle jednotného xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů s xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxx. Xxxxxxxx dokladu xxxx potvrzení osvědčujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§87z

Skončení platnosti průkazů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx v něm xxxxxxx,

x) ohlášením jeho xxxxxx nebo odcizení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení přechodného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx x xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytování xx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx

x) ohlášením jeho xxxxxx xxxx odcizení,

b) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx potvrzení

a) xx xxxxxxxxx tak, že xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX V

POBYT XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx, považuje xx jeho pobyt xx xxxxx území xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxx-xx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx cizince žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého pobytu xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx žádosti v xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen důvody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ministerstvu, pobývá-li xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx cizince povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Postup xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního razítka xx xxxx cestovního xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx xx občanem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, policie rozhodnutím, xxxxx vydá na xxxxx38), xxxxxx vycestování x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x xx uděleno xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx xx území, x že fyzická xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policii v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie povolí xxxxxxxxxxx z xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx místo xxxxxx xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx ve lhůtě xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx delší než 30 xxx; tato xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. b)].

(3) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x

§93x zrušen právním xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přihlásit xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedení takového xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx občanství, trvalé xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro cizince, x občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, anebo xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxx informuje policii.

(2) Xx cizince xxxxx §87, jehož omezená xxxxxxxxxxx neumožňuje podle xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 odst. 1.

(3) Xxxxxxx, který xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne změny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bez víza, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx známo, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za tímto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 15 xxx xxx dne změny, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx bude xxxxx xxx 15 dnů.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xx xxxxxxxx xx xxx, kdo hlásí xxxxx, povinen předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost xxxxx uvedených x xxxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxxx na území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, je xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx §32 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx ubytování zajišťuje xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele o xxxxxxxxx výši xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x místu hlášeného xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území, nebo x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, odstraněn xxxx xxxxxx,

x) xxxxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x), xxxx

x) zaniklo-li xxxxx xxxxxx objekt xxxx vymezenou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x pobytu xx xxxxx, x xxxxxxx-xx tento xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) na návrh xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx označen xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí každý, xxx poskytuje ubytování xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 5 cizinců, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx blízké.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx vztah založený xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx obsahem.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx cizince,

b) xxxxxxx policii xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx porušeno právo xxxxxxx xx soukromí xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx úrovně ubytování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx jedna xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; na každou xxxxx ubytovanou xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, místa x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Domovní kniha

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx x počátek a xxxxx ubytování. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje též xxxxxx listinných dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxx, xxxxxxxxxx, přehledně x xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ubytovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx učiní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnit

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) předložením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího tiskopisu xxxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx. c), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x funkční.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis x xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx nebo výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitelem platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx přihlašovacího tiskopisu; xxxxxxxxx osobního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx věku,

c) uvádět x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) na požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, že xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území; občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totožnost, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinen prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxxx doklad xxxx xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, že je xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx vydal xxxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a jde-li x občana Evropské xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vydané podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx, odcizením, poškozením xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fotografii,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, a to x xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,

x) odevzdat nejpozději 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx víza x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x území; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxx událost xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tato xxxxxxx x zahraničí, ohlásí xx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), c), x) xxxx h),

n) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Evropské xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

x) xx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx aktuální xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xx péče xxxx xxx xxxxxx xx byl xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxxx, aby cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx byl xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx policii xxx pobytové kontrole xxxxxxxxx x místě, xxx vykonává práci, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá cestovní xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx a xxxx xxxxx potřebné xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx pravidelných autobusových xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem k xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxx cizinci odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx dopravit cizince xx xxxxxxxxx se xxxx vztahuje xx xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx

x) dopravil xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xx území,

b) xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přepravoval xxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxx na území xxxxxx státu.

Dopravu do xxxxxxxxx je dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x provozovatele xxxxx nebo pozemní xxxxxxx, anebo ve xxxxx do 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx staví xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xx dobu pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §10.

(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dopravil, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxx státu, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítá xxxxxxxxxx v cestě xx xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. x), g), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxx15c) spojené x pobytem xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx bude x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15b) xxxxxxxx xx zahraničí.

(6) Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 až 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx velitele xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx neexistenci manželství xxxx partnerství v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení poručníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě pochybností xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje neprodleně xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx nebo xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx ministerstvu, týkají-li xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno dlouhodobé xxxxx nebo byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx k zaměstnání xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx e) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zaměstnání,

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, nebo

d) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc,

a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo odejmutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zánik xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(3) Orgán pomoci x xxxxxx nouzi9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42c odst. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx vydána zaměstnanecká xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx další úřady, xxxxxxx neprodleně hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx známy x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zápisu cizince x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(7) Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx kartou xxxx xxxxxx kartou; xxxx skutečnost xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Povinnosti xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1, xxxxxx x povolení x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxx majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, je povinen xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu nezahájení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx cizince, který xx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx účelem xxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxx pobývá přechodně xxx víza. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doklad x úspěšném xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx žádosti podle §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx přechodně xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §42 odst. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) až x) zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx povolení x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx x z xxxxxx důvodu mu xxxx xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xx xxxxxxx uhradit náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x území, xxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx předpokládanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x) x výše xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx práce x

x) xxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vznikla, xxxxxxx ušlou mzdu, xxxx xxxx odměnu, xx xxx by xxx xxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx víza, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve kterém xx povolen xxxxx, x správní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx do xxx xxx převeden xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx převedení pobývat x pracovat na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx povinen nejméně 24 hodin xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx svěřen xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx mladší 15 xxx pobýval na xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, která xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx republikou na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xx do tohoto xxxxx vrátit, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(2) Xx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxx xxxx uvedeny údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxx x xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx,

x) xxxx o době xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx vydání xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vydal. Cizinci x povoleným xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) V xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx jména, pohlaví, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx, xxx xx hlášen k xxxxxx na xxxxx. X žádosti o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) dále xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxx všechny xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x opatřit xxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx opatřen nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx prstů.

§112

§112 zrušen právním xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Cizinecký xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx. Xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. a) x xxxxx překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro niž xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx cizinecký xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, vydává xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx vydávaném xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx v xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx mladšímu 12 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských společenství15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx cizinci, x xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x tomto případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx platnosti uvedená x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx čitelnou xxxx. Xx xxxxxxxx čitelné xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx dokladu, xxx vydávajícího státu, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, doba platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx zóně.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxx platnost xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx ochrany nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxx zániku xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(5) Xxxxx zpracované v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx xx jej xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), který není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x vydání tohoto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x cizineckém xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání aktuálně xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx opatřit xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx totožnost prokázána, xxxx

x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §92 písm. x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx x x xxxxxx platností xx všech xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za neplatné.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx,

x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) nebo vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xx území xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx podle xxxxxxx x) se cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx na 180 xxx a s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států světa; xxxxxxx podle xxxxxxx x) a x) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx na 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza,

c) nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x důvodů xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx shodnou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z důvodů xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxxxx bylo uděleno xxxxxxxxxx xxxxx x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x důvodů na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy39) xxx xxxxxxx cestovního dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Důvody xxx odnětí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx x cizince, proti xxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nevykonal trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebyl prominut xxxx xxxxx trestu xxxxx promlčen,

za podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx se xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. d), xx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tím xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115a

Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xx, aby xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx xx xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní cestovní xxxxxx Evropské xxxx xxxx zastupitelský úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) byl poškozen xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx nebo byl xxxxxxxxx za mrtvého.

§117

Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud nebyl xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx cizince a

1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x držení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x), pokud xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx odcizený.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx očekávat, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx pas nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x uvedením xxxxxx xxxx zadržení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxx xxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo rozhodne x xxxxxx zadrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx zadrženého xxxxxxx podle odstavce 4 xxxx 5. X xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) doklad po 60 xxxxx ode xxx předání zničí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním prostředkem x xxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x doklad padělaný, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX K POBYTU

§117a

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Cizinci mladšímu 6 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx otisky xxxxx rukou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení prstů xxxxx, se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx jsou z xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) x xxxx

x) x xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx xxxxx §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. záznam podle §117b xxxx. 5,

9. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 6,

10. záznam xxxxx §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 8,

x) x xxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §84,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx průkazu x povolení x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučí x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji a xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. V případě xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x pobytu.

(7) Držitel xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, x xx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxxxxx zobrazenými biometrickými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx ověření totožnosti xxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxx prstů cizince x jejich porovnáním x biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx se x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx cizinci vydán xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xx xxxxx uvedeném x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXXXX XXXXX KARTY XX", xxxxx žadatel x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxx držitelem xxxxx karty, xxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §68 x 83.

(3) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xx vyznačí xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx údaj x xxxxxxxx xx trh xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x držitele xxxxxxxxxxxxx karty, modré xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x kartě xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXX". Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx ICT".

(6) Ministerstvo x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx b), "xxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 písm. x), "stážista", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. e), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studentů, kteří xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx institucemi, vyznačí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo dohodu.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem se xxxxxx na dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydává s xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, o 5 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx; x odůvodněných případech xxxx xxxxxx xxxxx x dříve. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, je xxxxxxx xx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo x převzetí průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazu, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxx podle jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx formě xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx štítek xx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Platnost xxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozený xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx jeho platnosti x xxxxxx podle §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx provedení xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§117e xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,

b) xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého,

g) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x rezidenta xx xxxxx (§83), který x důvodu pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx poškozen tak, xx zápisy v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, nebo

d) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze odůvodnění xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117g

Vydávání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx x povolení x pobytu bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) nastaly xxxx, xxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxx pořízeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x poté, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx pominou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x povolení k xxxxxx obsahující nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

HLAVA X

XXXXXXX VYHOŠTĚNÍ

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ukončení pobytu xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, po xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Správním xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx nelze umožnit xxxxxxx vstup na xxxxx.

(3) Doba x xxxxxxxxxxx z xxxxx xx stanoví x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxx k vycestování xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění měla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec během xxxx x vycestování x xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování x xxxxxx xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx trvání uváděných xxxxxx. Xxxxx xxxx x vycestování xxx xxxxxxxx nejdéle na 180 dnů.

(4) Xx xxxx, xx kterou xxxxx umožnit cizinci xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, se nezapočítává xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx účely správního xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx považuje x xxxxxxxxxxx zdržování xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zdržování se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx zákona2) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území3a) xxxx soudu o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Nebude-li x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx postupuje xxxxx §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazuje.

§119

Xxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, x xxxxx, xx kterou nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx dokladem, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. a), x), x) nebo d),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx xxxxxxx xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. překročí-li xxxxxxx xxxxxx hranice x úkrytu xxxx xx o takové xxxxxxx xxxxxx,

7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx

9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxxx,

x) xx na 3 roky,

1. je-li xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx provozuje dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxx bez povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx-xx cizinec, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx na xxxxx xxxxx oprávněn pobývat xxxxxxxxx bez xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje xxxxxxx zdraví tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx xxxxxxx xx xx 10 let, xxx-xx x správní vyhoštění x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x), nebo xx xx 3 roky, xxx-xx x správní xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx vědeckého xxxxxxx xx území, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první z xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx studia xx území.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, policie cizince xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7c).

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jiný členský xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx u příslušného xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x území. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, jímž xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx

x) azyl xxxx doplňková xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx požádal x oprávnění x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přiznání odkladného xxxxxx xxxxxx.

(9) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx x nezletilého xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, ustanoví xx xxxxxxxxxx policie xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x poučí xxx x úkolech opatrovníka.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. b) bodů 6 a 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x xx xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x sám xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx nepřiměřený xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení bezpečnosti xxxxx, nebo xx-xx xx x xxxx xxxxx v souladu x Úmluvou x xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, pokud netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci umožnit xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx na

a) 10 let, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx celistvosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,

b) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx vydat, xxx-xx x

x) nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx správní xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx státu zvlášť xxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx xxxxxxx až xx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění podle §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx je xxxxx (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx policie o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxx vycestování xx xxxxx,

x) pochází-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx by xxxx xxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxxx xxxxx §179, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx věci, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5d) po xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li vycestování xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§33 xxxx. 3).

(5) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx ministerstva. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 není možné, xx oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx. Oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránily xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a cizinec xxxxxx xxxx xx 3 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xxx-xx cizinci xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), platnost rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx se uděluje xxxx, xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, platné xx dobu

a) xxxxxxxxx xx době stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x rozhodnutí xxxxx §119 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx, jde-li x rozhodnutí xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince xxxxx x ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx doby xxx xxxxxxx vstupu na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxx v odstavci 7 a 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx neoprávněně x xx kterým bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1, x xxxxx požadovat xx zaměstnavateli nevyplacenou xxxx xxxx plat, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, xx státu xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx má xxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx jiný xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx státu.

§122

Podmínky x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx, po xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx na 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci na xxxxx.

(6) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxx nové rozhodnutí5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle vyjádření xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizince, xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§123

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx. Xx xxxxxxx spojených xx správním vyhoštěním xx xxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx cizince xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxxxxx jako subdodavatelem xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx plnění zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx platného xxxxxxxxx k pobytu x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími zaměstnávání x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, že xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx cizincem je xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pobyt xxxxxxx a nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxxx.

(3) Nehradí-li xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx složené xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizinec xxxxx xxxx xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebyly-li náklady xxxxxxxx x finanční xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx postupně x xxxxxx

x) osoba, která xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná organizace, xxxxx xx k xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne skončení xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx9j),

x) ten, kdo xxxxxxx zprostředkoval zaměstnání xxx povolení x xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxxxx cizince a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxx po zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud cizinec x území xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx pobyt,

d) xxx, xxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměr byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem zaměstnání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo do xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt,

e) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, v xxxx lhůtě x xxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxxxx 2 až 4, nese xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebrání-li tomu xxxxxxxxx okolnosti. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění, xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí žalobu x xxxxx.

§123x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo nést xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx do státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxx, xxxxx cizinci xxxxxx vstup xx xxx xxxxx, xxx-xx x cizince,

a) xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doba k xxxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) x kterého došlo xx zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody nebo xx xxx xxxxxx xxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xxxxxxx x poloviční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx nebo území xxxxxxxxx států Evropské xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x

1. xxxxxxxx vyhoštění xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx, xx xxxxx neuplynula xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxx platnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x), nebo

c) po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxxx ukládá xxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX Z XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") xx

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu zdržovat xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování uloženo; xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx složit xxxxxx občan České xxxxxxxxx xxxx cizinec x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx policii x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx policií x xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx vycestování, xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoumá, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx správního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, že xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x vycestovat v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx, xx cizinec závažným xxxxxxxx poruší povinnost xxxxxxxx xx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx důvody xx vůli cizince xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx skládá xx účet xxxxxxx x je vratná xx vycestování xxxxxxx x území xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky policii xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx záruky.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx, xx povinen žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vycestování x území xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx době splněny xxxxxxxx pro její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx které finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx složením.

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nebezpečí, že xx cizinec mohl xxxxx xxxx ztěžovat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx, xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, odmítl xxxx údaje uvést xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxx neopustit xxxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxx

x) xx xxxxxxx evidován x informačním systému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policie x rozhodnutí x xxxxxxxxx stanoví dobu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx cizinců xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna dobu xxxxxx xxxxxxxxx prodloužit, x to x xxxxxxxxx. V řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nerozhodlo-li ministerstvo xxxxx xxxxxx o xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx zákona, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, že xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, nebo je xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x zajištění policie xxxx xx 3 xxx od xxxx, xxx mělo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zjištění věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zajištění. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjištění věku, xxxxx xx xx xxx jako na xxxxxxxxx cizince. Xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx průkazné, xxxxx xx xx cizince xxxx xx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x způsobu x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x následcích xxxxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je schopen xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x dále x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obdobném xxxxxxxxx, poučí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li účinně xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxx uvedené ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx policie oprávněna xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx je vydání xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a a xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx (letenku, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 dnů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §124 xx 124b i xxx xxxx stanovenou v xxxxxxxx 1 větě xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zajištění, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ke zpoždění xx xxxxxx třetích xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 dnů x xxxxxx se xx okamžiku omezení xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

(4) X zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx doprovodu, vyrozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx x xxxxx x to cizinec xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx o azylu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Oznámením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx.

§126

Policie xx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x možnosti xxxxx policii xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto seznámení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x španělském x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx zajištění a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X předání písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že

a) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e xxxx. 2), nebo

b) cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx,

xx mohl xxx xxx xxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126b

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx zařízení, xxxx xxxxxxx upustit od xxxxxxxx cizince xx xxxx umístění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delší xxx doba xxxxxxxxxx xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození zdraví xxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno

a) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) rozhodne-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx zajištění nebo x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze zařízení,

d) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo

f) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x azylu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx základě pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, že zajištěný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx odpovídající jeho xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx uplatnit zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxx xxxxx přestávky.

(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx předání xxxxxxx xxxx dokončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 48 hodin, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 xx lhůtě xx 72 xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud cizinec xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), nebo xx pokusil x xxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx jednání. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, x je-li xx x jeho zájmu x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doby, než xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx věk. Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů ke xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx na zletilého xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx jako xx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu.

(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(8) Xxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz cizince xxxxxx dokončen v xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx důkazy. Policie xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx jsou splněny xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění podat xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx o nepropuštění xx zařízení, nepodal-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx uplynutí 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X výslechu xxxxxx policie cizince xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Cizinec xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxx z xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxx, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z nahlížení xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§129a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx se xxxx xx část x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx x xxxxxxx režimem"). Xxxx x mírným xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx části, do xxxxxxx je bez xxxxxxxx provozovatele x xxx xxxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxx vstup xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx x povinnostmi, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, s možností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx práv x povinností, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, xxxx vnitřního xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx jsou umístěny xxx, aby byly xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxx místnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx zařízení x x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxx, stolkem a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x signalizačním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, stravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení,

c) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,

d) xxxxx možností xxxxxxx xxxxx, denní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státním orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmluvu x vedoucím zařízení xxxx xxxx zástupcem xxxx s policií x xxxxxxxx,

x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx nočního xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x laboratorní xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem umožní x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx doprovodí xxxxxxx. Policie může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení vycházky xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx zákona jeho xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx

x) xx agresivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx xxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxx xx části x xxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, byl-li ustanoven, xxxxxxx uloží xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx poznamená.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v části x přísným xxxxxxx xx dobu delší xxx 48 hodin, xxxxxxx o tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Do xxxxx x přísným xxxxxxx xxx cizince xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx důvodu xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx cizinec v xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx důvod pro xxxxxxx dohled, policie xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Zajištěný cizinec xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxx účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx soukromí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účelu zajištění xxxx pro ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx udržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zajištěný xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, a je-li xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a laboratorních xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx zdraví. Lékařská xxxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Xxxxxxxxx cizinec po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx návykové látky,

b) xxxxxx, vyrábět nebo xxxxxxxxxxx věci způsobilé xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxx člověka xxxx xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem zjištění, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx mít u xxxx cestovní doklad, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení xx zakázáno.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.

(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokladu xxxxxxxxxx, písemnosti potvrzující xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) a věcí19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx provozovateli.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx řád xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx kulturního x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx výdeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) prostor xxxxxxxx xxx vycházky,

g) xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu, xxx xx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištění přístupný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví také xxxxxxx kulturního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x mírným xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx svéprávností, xxxx xxxxxxx zařízení xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §143, §144 odst. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx.

(2) Odděleně xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxx, s xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xx umístěn xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx umístěnému v xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit plnění xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx čtyřikrát xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X odůvodněných případech xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x počet xxxx.

(2) Návštěvy probíhají x místnostech x xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx návštěvu xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx přijímat x zařízení návštěvy xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návštěva zajištěného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x věcmi xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 10 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět odesílateli xx jeho náklady, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec může xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které mu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxx bezpečné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx čerpat xx xxxxx věcí xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx časopisů, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

§146

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx jiné xxxxx směnitelné xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby cizinci xxx xxxx propuštění xx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky v xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx provozovatel při xxxxxxxxxx xx zařízení 400 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předán xx azylového xxxxxxxx xxxx xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx nebo převzaty xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx v zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá x xxxx výši.

(2) Policie xxx propuštění xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx cizinec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx přechod z xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx či předává.

(3) Xxxxxxxxxx-xx důvodné xxxxx, xx cizinec bude xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxx, xxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 24 hodin xxxxxx; xxxx-xx x té xxxx xxxxxxx xxxxx x čas propuštění xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xx dozví.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx vnitra návrh xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149

(1) X xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v zařízení.

(2) Xxxxxxxx mezinárodní nebo xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xx ochranou xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx oprávněn provést xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx dbát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx neumožnit xxxxxxxxx xxxxx věty první x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X provozním informačním xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x dále údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx ukončení zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, údajů o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxx a ukončení xxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx počínajících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; po xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx území. X xxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx a vycestování xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x mezipřistáním xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx hledán x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přijetí xxxx určení nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz xxxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxx změnu letiště xx území,

d) požadovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx x zajištění průvozu xxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna požádat xxxx příslušný xxxxx x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezí osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cílem xx zjistit, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od xxxxxxx xxxx svobody.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx nebo se xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně vyjádření xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx průvozu prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x důvodu, xx by xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx území xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x označení cizince xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx žádá x xxxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Policie xx xxxxxxxxx požadovat xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle předchozí xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx označený xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařadí xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx nesděluje.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxx správním orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. a) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxx vloženy xxxxx §154 odst. 6.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 nebo §180h xxxx. 2 nevycestuje xxxx xx zahraničí,

b) xxxxxxx povinnost xxxxx §117d odst. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx podle §98 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx narozeného xx xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 písm. x), x), x), x), x) nebo v),

g) xxxxxxx povinnost xxxxx §103 xxxx. b), x), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) v xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče, do xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx hraniční nebo xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provede xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opravňujících ke xxxxxx xx území xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu21) xxxx doklad vlastní,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vystavené xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §74 xxxx. 3 xxxx §117d odst. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx nebo uchovává xxxxxxx knihu x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 odst. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2,

c) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 4, xxxx

x) jako zákonný xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx nad cizincem xxxxxxx 15 let xx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu s §107 xxxx. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x) xxxx xxx výše xxxxxx xx ubytování xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, platu xxxx xxxxxx xxxxxxx x x úrovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. b) xxxxxxxxx cizinci vystavení xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), m), x) xxxx p),

c) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x) nebo x).

§156x

§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx dopravce se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx domovní knihu x xxxxxxx s §101, nebo

c) nesplní xxxxxxxxx podle §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje nebo xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §107 xxxx. 10 xxxx. x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx dopraven x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) do 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) xx 5 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§157a

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru policie, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších xxxx x příjmení, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rodné číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se x xxxxxxxxxxx systému cizinců x xxxxxxx vedou

a) xxxxx x rozsahu

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6, §42g xxxx. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 odst. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx víza xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, jeho xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

2. dni, xxxxxx x roku xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxx, měsíci a xxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o skutečnostech, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a x době xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx dokladu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x místu xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odepření xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 nebo 2,

9. xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. xxx, xxxxxx a xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx a roku xxxxxxxxxx státních xxxxxx xxx průvozu xxxx xxxxx a x xxxxxx, který o xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx subjektu a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x xxxxx xxxxxxxxxx xx x vybírání x xxxxxxxx uložené xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx, číslu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení dokladu,

14. xxxxx x číslu xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx korporaci xxxx odštěpném xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x založený ve xxxx, x xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx písmene x),

3. xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x které xx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x), x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x

1. omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x den, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

3. xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, o xxxxx, xx kterém k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, a xx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx,

xxx-xx o xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původním x xxxxx jménu, xxxxxxxxx jménech, a xxxxxxxx, rodném příjmení xxxxxxxxx,

3. původním a xxxxx rodném xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx číslech xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx požádala o xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

xxx-xx o cizince x povoleným trvalým xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx byl cizincem x oprávněním x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské unie,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx rodné číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

g) údaj x tom, xx xxxxxxx je xxxxxx xx dodatku stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx xxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx údaje x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx poskytuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx údaj x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxx x xxxxx informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního právního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx zrušení xxxx cizinec ohlásit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx vztah x xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud xx xx nezbytné pro xxxxxx úkolu uloženého xxxxx zákonem.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 využívat pro xxxx xxxxxxx; za xxxxx vložené xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 odpovídá xxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx příslušnost,

h) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaj x xxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, který rozhodl x xxxxxxx svéprávnosti,

l) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území,

m) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení manželství xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,

o) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx cizincem, x jeho rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx:

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx a nové xxxxx, popřípadě jména, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, rodném xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxx narozeného xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, která xxx porodila x xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení prohlášení xx nezvěstného,

t) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo území, xxxx, xx kterém x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, který xxxxxxx x prohlášení xx mrtvého nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; místo xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého cizince, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, a xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu,

x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x zákazu pobytu,

y) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxx držitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx,

xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx právním předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx záznam o xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx systému cizinců xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx tyto změny xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(10) X poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx označení xxxxxx veřejné moci, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx cizích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx požádali Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X případech, kdy xxxx podle odstavce 8 na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) bezpečnosti xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx,

x) významného xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx, písemně prohlásí, xx záznam x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxx čin související x účelem poskytnutí xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(13) Xxxxxxx, kterému xxxx xxx poskytnuty xxxxx xxxxx odstavce 12, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem a xxxx oznámit, xxx xxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x odstavci 12, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxx oprávněny x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Policie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ministerstvu xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x stát, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, a xx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého,

j) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za nezvěstného, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx jmény, x příjmením xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x cestovním dokladu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx dřívějších jménech x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, jeho otisky xxxxx, rodné xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

b) x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx podané xxxxx xxxxxx zákona, x xx číslo, druh, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx doklad xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx příkazu, datum xxxxxx, doba platnosti x označení orgánu, xxxxx výjezdní příkaz xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxx, číslo víza xxxx dokladu, důvod x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen a) xx d).

(2) Ministerstvo xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx informační systém x xxxxxxxxx žádajících x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 6),

b) xxxxx uvedený x xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, číslu x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) den, xxxxx x rok xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zamítnutí,

f) den, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x) xx x) x další xxxxx vztahující xx x průběhu řízení xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Ministerstvo xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx provozní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx trvalému xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradou xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly pořízeny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, údaje vedené x tomto xxxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo zahraničních xxxx x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené podle xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx x zánikem xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup x xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx identifikačními údaji xxxx x

1. fyzické xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx narození, nebylo-li xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx podmínkách,

e) informace x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx jde x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx policii xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, a xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx narození,

l) x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx

1. stupeň osvojení,

2. xxxxxxx a nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rodném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx neoznamují, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, která xxx porodila a xxxxxxx požádala o xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), x) xx x) x x) bodů 2, 5 x 6 se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud byl xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

§158c

Obecní úřad xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Sb. x účinností od 26.6.2012

§159

(1) Žadateli lze, xxxxx není dále xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, rodné příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x druh pobytu xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona a xxxxxxxxxx údaje nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané údaje xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění ve xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx potřebují x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx smlouvou Xxxxx republika xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx něhož má xxx předán cizinec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx pobyt xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx povolení k xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx byla xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx na xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx a roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx podle §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx užívaného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré karty. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxx údaje x xxxxxx modré karty xxxx o zamítnutí xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxx x tom, že xxxxxxxx povolení k xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x případě, že xxxx xxxxxxx xxxxxx x jiném členském xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 vedené x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dočasná xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) 15 xxx xx xxxx ukončení xxxxxx cizince na xxxxx, xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 6 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ztráty xxxx xxxxxxxx cestovních dokladů xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) 3 roky xxxxxxxxxxx xx xxxx, během xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neudělení krátkodobého xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 let xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Tvoří-li xxxxxxxxx informaci k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 6, xx xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xx zlikviduje, xx-xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx vedené ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu. Biometrické xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx byly tyto xxxxx xxxxxxxx.

(7) Doklady xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

§160a

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx vykonávají x xxxxx policie

a) ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx. Jde-li o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxx místa, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo.

§161x

Xxxxxxx neprodleně postoupí xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxx evidence,

f) xx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

4. rozhoduje o xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) xxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxxxx cestou x příslušného orgánu xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

i) zabezpečuje xxxxxxxx a přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, jízdenky xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) vyžaduje xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

k) xxxxxxxx obrazové záznamy x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vycestování x xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §122,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina podle §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x povinnosti opustit xxxxx (§50a), o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx podle §124b xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx být xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx cizinců včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx žadatelů x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ošetření x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, k provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx 3, x), x) až x), x), x), x) xx x) x xxxxx odstavce 2 písm. x) x x). Dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k němuž xx xxxxx nevyžaduje, x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště.

§164

Odbor cizinecké policie

(1) Xxxxx cizinecké policie

a) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,

x) vyžaduje xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x prodloužení platnosti x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

j) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

o) xxxxxxx xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

p) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx, xxx ověřování totožnosti xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx možné,

r) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, a xx xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx cizinců x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x provedení dalších xxxxx souvisejících x xxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) vyžaduje xxxx z evidence xxxxxxxxx xxx posouzení, xxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx a xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx policie, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odepření vstupu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x cílem zajistit, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území.

§165

Působnost ministerstva

Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

d) zřizuje x provozuje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud o xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 1 x 2 nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx §117a,

x) rozhoduje x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území,

j) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx x x povolení k xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx a x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), h), j), x) a x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx souhlas xx změnou xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158,

p) x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx doplňovat xxxxx o vyřízení xxxxxxx x vydání xxxxx karty,

r) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xx oprávněno

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,

c) xxxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) účastnit xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §117 xxxx xxxxxx, xxxxx platnost skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx potvrzení,

h) xxxxxxxxx xx orgánech Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx zaměstnavatel, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx o zaměstnaneckou xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxxxxx nedoplatek xxxxx §178e odst. 1, x xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nespolehlivým xxxxx §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx umístěním xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x souladu s §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx bezdlužní, xxxxxxxxx po xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx, xxx má x nich tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx porušením povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákona x pojistném na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vždy vyžádá xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx cizinec závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxx z evidence xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, místo a xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx území,

i) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,

j) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx stav, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,

l) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) o osvojenci xxxxx x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx číslo,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu,

f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) čísla vydaných xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx a xxx xxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx: xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx dokladu,

g) xxxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xx věcech xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu.

§167

Oprávnění policie

(1) Xxxxxxx xx oprávněna

a) vyžadovat xxxxx nebo xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx území zdržuje xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx jiných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) x souvislosti s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx ubytovacích xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zadržené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, byť x xxxxxxxx, xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) při xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

m) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území vyzvat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, aby cizinec xxxx do xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x evidence přestupků xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx a opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, prováděné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), vstupovat xx objektů x xx pracoviště zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Při pobytové xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uživateli, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, prodejní xxxx xxxxxxxx doby.

(3) Na xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nevztahuje.

(4) Xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu,

d) xxxxx, xxxxx a xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,

g) adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a rodné xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx narození,

o) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo a xxxxx narození, x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

5. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx otce a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo,

r) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování fotografie x podpisu xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a druh xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx jeho držitelem xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX X SOUDNÍ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, 52, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) V xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 písm. x), §46a odst. 1 xxxx druhé, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 větě xxxxx, §46b xxxx. 2 písm. a), §46d odst. 1 xxxx druhé, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f xxxx. 1 xxxx. j), §46f xxxx. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g xxxx. 2 xxxx. x), §56 xxxx. 1 xxxx. g), xxx-xx x skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), §56 xxxx. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 odst. 2 písm. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), §87d odst. 2 xxxx. c) xxxx d), §87e xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §87f odst. 3 xxxx. x) nebo x), §87k xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx §87l odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §101 xxxx. x) správního xxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxx se x případech xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x jiném než xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x úkonu, xxx kterém xxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx, zastupitelský úřad xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx jazyk jiný xxx český xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx žadatel x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx x xxx xx výzvu správního xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx tento dokument, xxxx by nebyl xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxx tlumočníka nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §24 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx žadatel x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169a

Doručování xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x řízení o xxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a písemnost xxxxxxx oprávněnému xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx v §23 x 24 správního xxxx, doručuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169b

Doručování xx ciziny

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxx xx

x) adresu xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx sdělenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx, kterému má xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, se písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Nejde-li x písemnost vyhotovenou xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx úřadem, správní xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx doručující písemnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx doručuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemnosti. Pokud xx xxxxxxx xx xxxxx zastupitelského úřadu xxxxx xxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxxx. Pokud se xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx doručena, x xxxxx-xx o xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odňato xxxxx, správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejní po xxxx 15 xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx a patnáctým xxxx xx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, v xxxx xx být xxxxxxx povinnost nebo xxxxxx xxxxx, postupuje xx jako x xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx xxxxxx doručovat. Xxxx třetí se xxxxxxx obdobně, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx dokument xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxxxxx x pobytu xx zastupitelském xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu, xxxxxx xxx datová xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podepsána.

§169c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, žádost x prodloužení platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Osobním podáním xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx žadatel xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx podána, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxx; zákonným xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, která xxxxxx pečuje x xxxxxxxxxxx žadatele xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx splněnou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx x žádost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx.

(3) Zastupitelský xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx. Řízení xx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx zahájeno xxxx, xxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizincem, xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxx upuštění známy x jeho xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro určitý xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných x xxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x prodloužení víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx x doručením xxxxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zahájeno dnem, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§169e

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního víza, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výběrem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sjednání xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §169f.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od žadatele xxxxxx xx služby, xxxxx xxxx určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx žádosti

(1) Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxx, xx žadatel je xxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx pro účel xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx, způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad zveřejní xx xxx úřední xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xx-xx xx nezbytné xx xxxxxx zamezení xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x podle xxxxxxxx xxxxxxxx, zastupitelský xxxx xxxx stanovit, xx sjednání termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxx xxxxxx žádosti

(1) Xxxxx se xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx a žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxxxxxxx xx státě, xxxx xxxxx cestovní doklad, xxxxx je držitelem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 xxxx. 1 xxxx. e).

(2) Xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx zastupitelském úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx poslední xxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je nepřijatelná, xxxxxxxx

x) xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žádost xxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) žádost xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §169d xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §169d odst. 3.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxx zákona; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx cizince xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu,

d) xxxxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx x xxxxxxx prohlásil, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x přiměřené xxxxx stanovené zastupitelským xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §24 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a na xxxxxx se xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx včetně důvodu xxxxxxxxxxxxxxx, učiní o xx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx podání

(1) Xxx-xx xxxxxxx vyzván správním xxxxxxx k odstranění xxx xxxxxx, lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tuto výzvu, xx xxx, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxx lhůta, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jej o xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně.

(3) V xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx může zastupitelský xxxx, x xx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ústně, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxxxxx úřad vyzve xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169j

Výslech prováděný xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, x němž nejsou xxxxxxx pochybnosti, vyslechnout xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu x důkazu svědeckou xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx věci, x němž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxx posouzení, xxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxx související xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsleších; xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výslechům x některý x xxxx se x xxxxxxxx nedostaví, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx jinou xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, jeho xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zasahovat. Xxx výslechu xxxxxxxxx xxxxxx může jeho xxxxxxxx uplatnit pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x srozumitelně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolností xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídal. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ani xxxx osoba přítomná xxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Obrazový xxxxxx xxxxxxxx xxx pořizovat xxxxx správní orgán.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169k

Pohovor x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

(1) X řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žadatelem xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx ministerstva; §57 xxxx. 2 věta xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zjištěné xxx pohovoru jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 xx 6 xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastupitelským úřadem xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxx ke zkrácení xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(2) Odmítnutí xxxxxxxx prováděného za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpovědi.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxx, totožnost xxxxxxxxxxxx účastníka řízení xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx pověřen úřední xxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxxx sboru. Tento xxxxxxxxxxx nebo příslušník xx po celou xxxx xxxxxxxxx výslechu xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výslechu xx použití videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx prováděného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx účastník xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx úřední osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx důvodná, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x nápravě, x není-li xxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X výslechu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxxx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xx, xxx správní xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona uchovávají xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxx součástí.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx informacemi, xxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí pouze xxxxx na xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, a důvody xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, demokratické xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx území tyto xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se pouze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu. Pokud xx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx však x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169n

Informace zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelským úřadem x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odděleně xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky

V xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx zaměstnávání cizince xxx vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xx danou xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx vyžádá v xxxxx rozhodování o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxx lhůtě, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

§169o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx do spisu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx právo xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx zašle zastupitelskému xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx spisu nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, nahlédnutí xx spisu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřit se xxxx xxxxxxx rozhodnutí x podkladům xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169q

Přerušení xxxxxx

Xxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx lze xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx být xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění zahájeno, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169r

Zastavení xxxxxx

(1) Usnesením xx xxxx zastaví xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx ve xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a odst. 14 xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x přechodném pobytu xx území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx území xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, ač x xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodováno xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) podal opakovaně xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx podané xxxxxxx,

x) podal žádost x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) podal xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostaví x xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx důvody xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xx zastupitelském úřadu, x xxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 nepřicestuje xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, pokud x době platnosti xxxx nesdělí, že xx x xxxxxxxxxxxx xx území brání xxxxxx xx jeho xxxx nezávislé,

j) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), se na xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx cestovního dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx brání důvody xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jazyk, jímž xx vede xxxxxxx, x neobstaral xx xx své xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxx cizince prokazatelně xxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k odst. 6, xxxx

x) v řízení x jeho xxxxxxx xxxxxxx vypovídat xxxx xx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx je zastaveno xxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) žadatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.

(3) O xxxxxxxxxxx, xx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu a xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx žádosti, xxx-xx x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) x xxxxxxx nebyly předloženy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxx x xxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu podanou xx zastupitelském xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx na xxxxx x nebyla podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx takto xxxxxx xxxxxxx xx §47 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169s

Odložení xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §42e, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx x ministerstvo věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.

§169s xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx rozhodnutí x xxxxx pro jeho xxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx podání žádosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě do 14 xxx xxx xxx podání žádosti xxxxxxxxxx, zašle žadateli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx.

(2) O žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx ministerstvo rozhodne xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx podání žádosti, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx ve xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx studia, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx na dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx diplomatického víza xxxx zvláštního víza xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx

1. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxx na xxxxx,

2. xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti, xxx-xx o žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

4. xx xxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

6. ve xxxxx do 270 xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx na území,

b) xx lhůtě do 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ve lhůtě xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx lhůtě xx 90 dnů ode xxx podání žádosti x xxxxxx modré xxxxx,

x) xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) x případě xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. xx lhůtě do 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §69, je-li xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx

3. ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h.

(7) V případě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx

x) průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx,

x) pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87r, xxx-xx x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx ministerstvo xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 nebo §74 odst. 2 x poskytnutí údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) podle §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx

x) ode dne xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k vyznačení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2 do xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x řízení.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx policií xxxx, co bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx ministerstvo předá xxxx xxxx xxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx zastupitelský xxxx předá xxxx xxxx jeho část xx svým stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169u

Vymáhání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 správního xxxx, xx příslušný x xxxxxx vymáhání celní xxxx.

§169x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170

Odvolací xxxxxx

(1) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx 10 xxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 dnů; xxx-xx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, činí xxxxx xxx odvolání 15 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxxxxxxx podle §50a xxxx. 3, xxx xxxxx xxxxxxxx xx 7 dnů xxx dne oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o propadnutí xxxxxxxx xxxxxx podle §123c odst. 3 xxx podat odvolání xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 nebo 6, xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxx §87y.

§170a

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx pro rozhodování xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje její xxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nadřízeným správním xxxxxxx komise xx xxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr vnitra. Xxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání právnického xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný čin, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin spáchaný x nedbalosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, x níž xxxx xxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo proti xxxx vedeno, rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx a od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx něho nehledí, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) na úseku xxxxxx správy spáchaného xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněné výhody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplnou svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx,

x) xxxxx veřejnému xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx umožnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx opisem x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx trestů; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů xx účelem posouzení xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx x jmenuje xxxxxxxx senátů.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Členové xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170x

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, mohou xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda senátu.

§170b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§170x vložen právním xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Soudní xxxxxxx

§171

(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x odepření xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Sb.,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx policie, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx považován xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučeny.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána xx 30 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v posledním xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx být podána xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu v xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soudu. V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žalobu, xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxx si xxxx xxxxxxx spis. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx xxxx xx 5 dnů. Xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxx doručí xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx doručení správního xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x projednání xxxx xxxxxxx, navrhne-li xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.

(7) X xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pobytu; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx cizince xx xxxxx. Pobývá-li xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umístění cizince xx části s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) O žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx do 60 xxx.

(9) V xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se §45 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxx známy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyloučí.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx kasační stížnost, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx, xxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

§172x

(1) Xxxxxxxxxx cizince xxxx jiné xxxxx x jednání xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Použitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx ke zkrácení xxxx xxxxxxxxx řízení xxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxxx musí být xxxxxxxx přítomnost zástupce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x jiného xxxxx,

x) příslušník vězeňské xxxxxx, nachází-li xx xxxx osoba ve xxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zaměstnanec xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx osoba v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie, xx-xx využíváno videokonferenční xxxxxxxx policie,

pokud k xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx senátu xxxxx xxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xx celou dobu, xxx je zajišťována xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Předseda senátu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx x jednání soudu xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxx kvalitě obrazového xxxx xxxxxxxxx přenosu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx náprava xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx značnými xxxxxxxx, xxxxxxx odročí.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx pořizován xxxxxxx x obrazový xxxxxx.

(6) Xxxxxx videokonferenčního zařízení xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání xxxxx x xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§172x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx na xxx a xxxxxxxxxx x území xxx xxxx.

§174

Xxxxxxx zachovalost

(1) Xx xxxxxxx zachovalého xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů záznam, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Žádost x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokládá výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx; v xxxxxxx, xx stát xxxxxx xxxxxx nevydává, lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxxxx x kulturní xxxxx xxxxxxxx xx území x intenzitu xxxxx xx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxx xxxx posledního trvalého xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Policie x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle §101 písm. c) xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx plnících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x existenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vazeb na xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxx.

(3) Přiměřenost dopadů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy to xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§175

Xxxxx xxxxxxxxx převezme xx xxxxx cizince, xxxxxxx vydala modrou xxxxx, pokud xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxxx, xx platnost xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx rodinné příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Zdravotní xxxxxx po xxxx zajištění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xx xxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) neodkladná péče xxx stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxx,

3. způsobí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalé xxxxxxxx změny,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. způsobují změny xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

6. xx xxxxxx těhotenství a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxxx xx zdravotní služby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx podle §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, x xx i tehdy, xxxxx bylo zajištění xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx zajištění xxxx xx zdraví xxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů

a) ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx za poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx stát. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté cizinci xx xxxx žádost xxx rámec xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx případech

(1) Cizinci xx v xxxxxxx xxxx k vycestování x xxxxx stanovené xxxxx §50a xxxx §118 odst. 3 xx xxxxx poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx stavech, xxxxx

1. bezprostředně ohrožují xxxxx,

2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx x xxxxxxx úmrtí,

3. xxxxxxx xxx rychlého xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx samého xxxx jeho xxxxx, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou umělého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb vznikla xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní služb xxxxx stát x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176b

Úhrada xxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Cizinec, xxxxx xx v xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, si xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx až do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx prostředků x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem předání xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx postupuje obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho předání xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 a 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx návrat xx území xxxxx xxxx občanství nebo xx území jiného xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxxx xxxx průvozu xxxx xxxxx jiného xxxxx xx asistence příslušných xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s průvozem xxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx cizinec xx xxxxxx xxxxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daktyloskopickými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjistila.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxx další xxx uváděné skutečnosti xxx, že policii xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx odňaty. Xxxxxxx xx oprávněna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx účel xxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx policie cizince xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

§178

Procesní xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starší 15 let, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx svobodný, xxxxxxxx xxxx rozvedený.

(2) Nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx nejdéle xx 26 xxx xxxx, xxxxx nepřetržitě studuje xx střední nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevydalo rozhodnutí x xxx, že xxxx studium xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zajišťovaných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx družstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxx družstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaměstnala, x xxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena statutárního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx obchodní společnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxx družstva xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx jiného orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxx x zaměstnání.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx zaměstnání xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodne, xxx může xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178c

Právní mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Udělením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx předstihem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předání xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, rozhodnutí x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx umístění zajištěného xxxxxxx xx části x přísným režimem x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§178x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x na penále.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 xxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§178x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178e,

b) xxxxxxx byla x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx uložena pokuta xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx svého podnikání, xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx období xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnance x účasti na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx skutečné xxxxx xx xxxxxxxx sídlo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, k xxx xx cizinec dočasně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a uživatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§179

Důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xxxxx by xxx xxxxxxx vrácen do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, xxxx x případě, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx tam xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3 Evropské xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx činu proti xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx spáchání xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx činů odlišných xx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ně, xx předpokladu, xx xxx x skutky, xx něž xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejdéle xx 60 xxx xxxxxxx x jiném xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přijetí x xxxxx xxxxx nezískal, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 písm. x)].

§180

Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plně xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx, xxxx xxx xxxx podpis xx xxxx xxxx úředně xxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx na úředním xxxxxxxxx. Zvoucí xxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Zvoucí právnická xxxxx v pozvání xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx osoba x xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxxx cizinci x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx území.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o ověření xxxxxxx.

(4) Zvoucí fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx ověřeného xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,

x) jestliže xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §15,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušila xxxxxxx xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx podle