Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.07.2021.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.
 

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Potvrzení a průkazy

Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n

Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu pro cizince §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince §87p

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu §87s

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti průkazu §87z

Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

POBYT XXXXXXX XX ÚZEMÍ ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x vycestování xxxxxxx x území, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na území x vymezuje xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministerstvo") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxx oblasti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a), včetně xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx na xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx i na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx unií1c), x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx je strpěn xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobou požívající xxxxxxxxx ochrany2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví jinak.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXX

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Podmínky xxxxxx xx území a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1). Kontrola xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně státních xxxxxx3b) xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx vstupu na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx své totožnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání aktuálně xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx se nevztahuje xx cizince, který xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 písm. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx

x) přebírán xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxx xxxxx provážen (§152), xxxx

x) xx xxxxx předáván podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských společenství.

(5) Xxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li si xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vízum opravňující x pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx

(1) Policie xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxx x zabezpečení xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území x k vycestování x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx osobou (§154),

g) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jimž nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx mezinárodní vztahy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx vstup na xxxxx

x) xxxxxx Evropské xxxx,

1. nemá-li xxxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. nesplňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 odst. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx vízové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. je-li důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx ohrozit bezpečnost xxxxxx smluvního xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxx policie postupuje x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x odepření vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zahraničí. Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx odepřen vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 je oprávněn xxxxxxx na území xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx účely převozu xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XI.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byl odepřen xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx, se nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život z xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx neposkytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx poskytnout v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převoz xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx setrvat xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx na území xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx cizinec xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx dobu jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředků alespoň xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, že xxxx xxxxxx se za xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx území xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, se prokazuje

a) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) jiným xxxxxxxx o finančním xxxxxxxxx, ze kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxx xx zajištěnu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho pobytem xx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx z účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, xxxx doklad x tom, xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x jeho xxxxxxx x pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx částka x xxxxxxx xxxx xxxx nedosahuje, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nahradit rozhodnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, tovární xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx barvu, xxxxx x místo xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxx x místo xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v pozvání x pobytu xxxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) V xxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx se zvoucí xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx náklady

a) spojené x obživou xxxxxxx xx dobu pobytu xx území xx xx vycestování z xxxxx,

x) spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx až do xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx pobytu na xxxxx xx do xxxxxxxxxxx z území, xxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemřelého,

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx.

§15a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) rodič, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pečuje,

c) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx potomek nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytované xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx občana Evropské xxxx neuvedeným v xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxx, žil xxxx xxxxxxx xx xxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxxx uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx výživě nebo xxxx nutné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx byl xx xxxx xxxxxx xxxx jiné nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx pobyt, xxxx

3. xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) má x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxx ve xxxxxxxx domácnosti; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zohlední xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x intenzita xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx použijí x xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX III

PŘECHODNÝ POBYT XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li mu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policií odepřen xxxxx na území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx území, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území přechodně

a) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§17a

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17b

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobým vízem xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.

Díl 2

Přechodný pobyt xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx víza,

a) stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx6a) a není-li x souladu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx xxxx nařízením [§181 xxxx. b)],

c) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) je-li

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může po xxxx tohoto výkonu xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx x xxx cestovního dokladu,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx hospitalizace, xxxxx přicestoval x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx zapsán, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx dokladu,

4. jako xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx osoby,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,

6. xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rámci Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx uveden na xxxxxxx xxxx vydaném xxxxxx na jednotném xxxxxxxxx7b), v xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxx, účel x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxx s občanem Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx; po xxxx xxxx může xx xxxxx xxx xxxx přechodně xxxxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx doprovází a xx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx pobytu xx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, a zánik xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxx, jestliže xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území bez xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 písm. b), x), x), h), x) xxxx j),

d) xx žádost policie xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 a 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx státu, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným podle §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). O xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie x xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx následovat xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxxxx na xxxxx jiného smluvního xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje.

(6) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx víza Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx soudem. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxxxx o oprávnění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx xxxxxx sděluje xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx27) xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. c), x) x x), §32 odst. 3 x §58 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, byla-li xxxxxxxx některého x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx stalo pouze x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx

§30

(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem vyžadujícím xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nelze xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o mimořádné xxxxxxxx vízum.

(2) Xxxxx x pobytu nad 90 xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí (§49).

(3) Xxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx 1 xxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx dobu 60 xxx. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxx 30 pracovních xxx. X případě, xx převzetí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx vstupu xxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),

x) xxxxxx x zajištění ubytování xx xxxx xxxxxx xx území,

e) xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx pořizován obrazový xxxxxx xxxxxxx,

x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx rodiče, zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx nebo poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx z xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xx x) a xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, seznamu xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx státem, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx cizince mladšího 15 let,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx k xxxxxxx x udělení víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx doklad vydaný xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo v xxxx pobývají, x xxxxx xxx zjistit xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti užívání xxxx xxxxx domu xxxx písemné potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným podpisem, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo rekreaci. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx první xxxxxxxx elektronicky, musí xxx podepsáno způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pracovní vízum, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx, pouze xxxxx xxxx vydáno nařízení xxxxx podle odstavce 2. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x určitém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) odvětví xxxx profesi, xx xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o toto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx časového období xxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxx vízum,

d) xx kdy xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx zaměstnavatelem xxxxxxx xx území xxxxx být xxxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx cizince xx území může xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x e) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3. Xxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uděluje s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx 1 rok, xxxx xxxx platnosti nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pracovní vízum.

§31a xxxxxx právním předpisem x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§32

Vízum k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx xx za tímto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx o zaměstnanosti x plnění xxxxxx xxxxx vyžaduje pobyt xxxxxxx na území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx uvést číslo xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x u které xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §100 písm. x), zejména velikost xxxxxxxxx plochy místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x výši xxxxxx xxxx x tom, xx xx ubytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx za ubytování xxxxx být v xxxxxxx xxxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výší mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx platnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 6 měsíců.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti uděleno xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přednostně xxxx xxxxxxxx cizinců, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zrušena, ledaže xx se xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx vízum x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) který je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) který x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx IV, xxxxx je k xxxx oprávněn x x xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto v xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx cizince xx území,

d) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx území, xx podmínky, že xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci, xxxxx vycestování x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx platnosti xxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx; brání-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

§34

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých, xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) doklad o xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x podání xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. d) xxxx x).

§35

Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx x dobu xxxxxx na xxxxx xx toto vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx stejný xxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 rok.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxxx náležitost uvedenou x §31 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je na xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 dnů x dobu pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že trvá xxxxxx xxxx pobytu, xxxxxxx však xx 6 xxxxxx.

(2) K xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx, cestovní doklad x xxxxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2 xxxx. d) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 písm. a), x), d) x x) x v xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx nebo doložit xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x v případě xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§38).

§37

Zrušení xxxxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx

(1) Ministerstvo xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx území xxxx, pro který xxxx xxxxx uděleno,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x žádosti x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x), c), x), x), h) x x) až x) xxxx x §56 odst. 2,

x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx [§167 písm. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b) a

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx požádal o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx neplatný xxxx xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 nebo x xxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x důvodu odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx pobytové kontrole xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx neplnil x době xxxxxxxxx xxxx xx území xxxx, pro xxxxx xx xxxx vízum xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x neplnění xxxxx xx závažných důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx by xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx platnosti víza. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x rodinného života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, jestliže

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, x zrušení jeho xxxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxx xxxx nebo prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který mu xxxx toto xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxx pravomocně odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx pro udělení xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok anebo xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx by xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx odňato xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne následujícího xx xxx odnětí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, pro které xxxx toto xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx podle

a) §33 odst. 1 xxxx. d), pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxx na přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby, xxxx

x) §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat, nejde-li x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinek.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného cestovního xxxxxxx cizince, který xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx vyznačením xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na vízum x pobytu nad 90 xxx, hodlá xx území xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx a xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobýval xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem strpění xxxxxx vydaného podle §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx držitel povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x) a v §42d odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který na xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povoleným pobytem xx území xxxx xxxxxxx dítětem manžela xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xx bude xxxx x nezletilého xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny s xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx azylantem,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xx území; xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zletilým nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx byl azylantem xxxx jeho manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx cizince vykonávat xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "modrá karta") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx55). Žádost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) xxxx x) vůči xxxxxxx, který podal xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xx tímto xxxxxx xx území xxxxxx xxxx podal žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu uvedeného x §42 odst. 3.

(4) Cizinec podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) X průběhu pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx kratší xxx 6 xxxxxx xxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx sezónního zaměstnání.

(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx vydá, xxxxxxxx

x) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu a xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; jde-li x sloučení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx dosáhnout xxxx 20 let,

b) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) x cizinec, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců,

c) jde x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, xxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) a xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xx xxxxx pobývá nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx polygamního manželství xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny x xxx na xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx,

x) souhlas rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x pobytem dítěte xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě podal xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo pokud xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxx

1. částek xxxxxxxxx minim9d) členů xxxxxx a

2. nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o příjmu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx v nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; na požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který pobýval xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x oprávnění x xxxxxx, xxxxx xx jako rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxx x xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie"), xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx žadatele a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako částku xxxxxxxxxx odůvodněných nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a dávek x xxxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx předložil x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. c), x

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx budoucí, x xxx se strany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), d) x x).. Na xxxxxxxx je žadatel xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a x žádosti předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx prokáže jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx x jde-li x xxxxxxx xxxxx §64. Xx xxxxx je xxxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu podat, xxxxx cizinec na xxxxx pobývá xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na území xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem strpění xxxxxx xx území; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 písm. x) až x) x x) xx xxxxxxx povinen

a) předložit xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx jiných zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x pobytem dítěte xx xxxxx; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě podal xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x důvodů xx xxxx vůli nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), nebo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9d) x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §31 odst. 3.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 písm. e) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x), xxxxxxxx 2 písm. x), x) x d) x xxxx x xxxxxxx studia

a) xxxxx §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx studuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokoškolského titulu, x

2. dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxxx; dohoda x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stáže, včetně xxxxxxxxxxxx cíle nebo xxxxx xxxxx, dobu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx kterou xx stážista xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx stážistou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x) dohodu x xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx dobrovolnické xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxx a minimální xxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx pobytu x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dobrovolnické xxxxxx, xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx studia na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx organizováno anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx9i), nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx umožněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ministerstvo xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, prověřování xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvem x xxxxx požádat x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je ode xxx, xxx byl xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území a xxx x xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx řízení o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) X xxxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx držitelem, a xx i xxxxx xxxxxxxx-xx doba jeho xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx,

x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx se v xxxx podání xxxxxxx xxxxx cizinec zdržoval xx území a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx platnosti, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, kterému xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zajistit xxxxxxxxx, zajistí mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx přispět xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x hodlá xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx organizací xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx výzkumná organizace xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X xxxxxxx pobytu xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx území xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší než 1 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx c) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního zaměstnání.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem výzkumného xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx ode dne xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

(5) Xx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu se xxxxxxx tohoto povolení xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území delšímu xxx 3 měsíce x k xxxxxx xxxxxxxxxx na pracovní xxxxxx, xx kterou xxxx zaměstnanecká karta xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 7 xx 10, x xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx, u kterého xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx v §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v níž xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx bez xxxxxx xx rozsah xxxxx měsíční xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx a

c) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx

1. xx požadované xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností, xxx cizinec xx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, a cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b). Xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, člena statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přestože xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Cizinec xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(5) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. X průběhu xxxxxx xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx zajišťován xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx program"), x umožňují-li tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b) x x) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x situaci xx trhu práce xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxx na xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx o zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx zaměstnání x téhož xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx pozici, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení xxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 měsíců xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpovědí z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x pokud xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx s oznámením xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 2 dále xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo nastoupit xx pracovní xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xx xxxxx přicestoval xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, je xxxxxxxx změnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx kterou xxxx tato xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele umožňují xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxx uvedené x §63 odst. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je cizinec xxxxxxx uvést xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, požadovanou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x budoucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, údaje x nové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty v xxxxxxx tiskopisu x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx trvá, xxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxxxxx na x oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, x prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jiného zaměstnavatele.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx další pracovní xxxxxx u téhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx být xx xxxxx xxxxx zaměstnáván. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže x xxxx xxxxx §63 odst. 1 xxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 xx 9 xx použijí obdobně xx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu zaměstnavatele, xxxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Odstavce 7 až 10 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x cizince xxxxxxxxx v §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xx-xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti vyžadováno; xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x ní xxxxx.

(12) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxx vstupu xx území a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx k pracovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xx kterou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a

f) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42h

Náležitosti x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x),

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g odst. 2 xxxx. x), xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

e) povolení x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g odst. 3,

f) xxxxxx prokazující, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4, a

g) x případě, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx uživatele.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a d) xxxxxxxx potvrzením, xx xxxxxx zaměstnavatel uvede

a) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xx práce x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní činnosti xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx uzavřena,

b) xx cizinec má xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx sjednané xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xx cizinec xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x).

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx doby, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, která xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx sezónního zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx území xx oprávněn žádost x xxxxxx modré xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx jiným členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádost xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx pobývá xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx druhé, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxx zaměstnavatel, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), x), h), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx pracovní pozici xxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8e) může xxx obsazena xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx agentura xxxxx nemůže formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx zprostředkovávat.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx skutečnost xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Změna zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx území je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, od xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxx modrá xxxxx xxxxxx, xxxxx modré xxxxx vydané xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x vydání modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx občanství, rodinný xxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, den xxxxxx na xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x označení státu, xxxxx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42j

Náležitosti x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxxx smlouvu pro xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednanou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubé měsíční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x splnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx náležitosti podle §31 odst. 3,

x) x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad obsahující xxxxx xxxxxxx x §42h odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx modré xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(3) Před vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx na xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), a na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx

(1) Kartou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu opravňující xxxxxxx x xxxxxx xx území delšímu xxx 90 dnů x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) x obchodní korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, jež xx vůči obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) nebo xxxx xxx tyto obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pokyny zejména xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, vykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícími dohledové, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx technik a xxxxx a kterému xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plat.

(6) Žádost x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34),

x) xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx x), xxx-xx x denní xxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx, vyšší odborné xxxxx xxxx jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole, xxxx

x) cizince, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií1c), x xxx občanům xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx, který xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a umožňují-li xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx obchodní korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přede xxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x níž xxxx x xxx má xxx převeden xx xxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), e), x) až i) x l) xxxx xxxxx xxxxxxx v §56 odst. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxx korporace nebo xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxx x období 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, x níž nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx prohlášen konkurs,

za xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx, xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx dopis, xxxxx xxxxxxxx

1. potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx cizinec bude xxxxxxxx podle §42k xxxx. 2 k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo umístěním xx xxxxx na xxxxxx manažera, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxx xxxxxx xxxxx na území,

2. xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx mzdy xxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx stanoví xxxxxxx xxxxx, xx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, pracovních xxxxxxxx těhotných xxx xxxx žen xxxxxx xx xxxxxx, rovného xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

3. potvrzení, xx xxxxxxx bude xx uplynutí doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xx sídlem xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

e) xxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k odst. 8 xxxx. x),

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xx xxxxxxx převeden,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx osobou,

h) doklad x splnění podmínky xxxxxxx x §42k xxxx. 8 písm. x) x

x) jde-li x zaměstnaného stážistu, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obchodních technik xxxx metod s xxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xx xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx odborné přípravy x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zaměstnaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) až h) xxxxxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx korporací.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx pobytu ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42m

Karta vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem povolení x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného stážisty xx základě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) K žádosti x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3,

x) povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v §42l xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedeném x §42k xxxx. 2 písm. b) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx korporace ovládány xxxxxxx ovládající xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x).

(3) Pokud xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx h) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské unie xxxx podat xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx na území. Xxxxx xx cizinec xxxx obchodní korporace, x níž nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx plné moci xxxx xxxxxxxx korporace.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) neuplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. a) až x), x), x) xx i) x x) nebo xxxxx xxxxxxx v §56 xxxx. 2 xxxx. x),

x) obchodní korporace xxxx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Ministerstvo žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42n

Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 90 dnů x

x) xx podnikatelem x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x předmětu xxxxxxxx, kterou xxxxx xx xxxxx provozovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v investování xxxxxxxxx prostředků xx xxxx stanovené nařízením xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx hodnota xxxxxxx znalcem podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx považují xxxx hmotné x xxxxxxxx, xxxxxx technologických x xxxxxxxxxxxx předpokladů xxxx znalostí, xxxxxxx xxxxxx xxx podnikání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x investováním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, kraj xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx uloženy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx a

e) xx xxxxxx bezdlužnou; tato xxxxxxxx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Novým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx a které xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx po xxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx a je xxxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo si xxxxxx vyjádření Ministerstva xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) se xxxxx x významnou investici,

b) xxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx je věrohodný x proveditelný a xxxxxxxx investice má xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx investovaného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x investováním xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Má xx xx to, že xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx obchodní korporace xx činnost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx nepřesáhne xxxxx stanovený nařízením xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 3,

c) xxxxxx x zápisu xx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence30),

d) xxxxxxxxxxxxx záměr, xxxxx xxxxxxxx popis cílů xxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx harmonogramu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vyráběného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a odbytišť x technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx být ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx korporace podle §42n odst. 3 x jí xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx žadatele, obchodní xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx ovládající osoby xxxxxx xx státě xxxxxx dosavadního působení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

h) xx xxxxxxxx doklad o xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doklad prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx nepobýval,

k) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx uskutečnit významnou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx realizace,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx místních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x platné xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chybný.

(2) Významná xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxx xxxx obec, xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojeny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx xx odvětví, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx pracovní místa xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx obyvatele nebo xxx osoby znevýhodněné xx xxxx práce,

d) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má potenciál xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území se xxxx xxxxx na xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx bylo toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x tato xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, který xx určen k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx podal žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xx danou xxxxxxxx pozici povolení x zaměstnání xxxx xxxxx xx uvedený x §98 zákona x zaměstnanosti.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx pořízení biometrických xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k dosažení xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx na území, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného v §64 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odpovídající v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 rok,

e) 2 xxxx v xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 xxxx x xxxxxxx dlouhodobého pobytu xx účelem xxxxxx x důvodu uvedeného x §64 xxxx. x) nebo b) x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mobility xxxx x rámci xxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx institucemi v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx školy xx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx programu xxxx dohody xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx uvedeného v §64 xxxx. f),

i) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx potřebný xxxxx xx území xxxxx než 1 xxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydává x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu, xx kterou xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x výkonu xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxx praxe35), xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx; v xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydává na xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zaměstnání.

(7) Xxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o 3 xxxxxx delší, než xx doba, na xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.

(8) Karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx převedení xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, jde-li o xxxxxxxxx na pozici xxxxxxxx xxxx specialisty, x 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

§44x

(1) Dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,

x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), x), i) x x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny, jde-li x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx dobu 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxx x odborné přípravě xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx.

(3) Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na úředním xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 x §55 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. a), x) x d) x xxxx doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xx požádání xx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46a).

(5) K xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 odst. 7. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx nebo dohodu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a e).

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx vydaného x důvodu xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) nebo x) xx cizinec povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4,

x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle §42d odst. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx, xx náklady xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xx podává ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx fotografie. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.

(8) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42f xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxx uvedených x §42g odst. 2 xxxx. b) x x), §42g xxxx. 3 nebo 4 xxxxxxxxx prodloužit na xxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřena pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxx nejdéle xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx §42g odst. 3, xx platnost xxxxxxxxxxxxx karty prodlouží xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit

a) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty,

c) rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x prokázání odborné xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g odst. 2 xxxx. x), jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, kterým cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilost při xxxxxx zaměstnanecké karty, xxxxxx platnosti,

e) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx v případě xxxxx podoby a

g) x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx x cizince uvedeného x §42h odst. 2 x podmínky xxxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 1 xxxx. x) x x odstavci 9 xxxx. x) a x) nahradit potvrzením, xx kterém xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) druh práce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele vykonávat, xxxxx výkonu práce x xxxx, na xxxxxx xx pracovní xxxxxxx xxxx dohoda x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) že xxxxxxx xx zajištěno ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §31 xxxx. 5,

x) xx xx x cizincem xxxxxx xxxxxxxxx pracovní smlouvu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42g odst. 2 xxxx. x) a

d) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxxxx, nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x), x) x c), §42g xxxx. 3 xxxx první nebo x §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46e), a dále, xxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání cizince xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g xxxx. 3 xxxx druhá x §46 xxxx. 6 xxxx. d), x) x f) xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7, 8 xxxx 10, xx xx xx to, že xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x f), x xxxxxxxx fotografie.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx stanovené ministerstvem, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu. X případě žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx považuje za xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, xxx-xx o převedení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní korporace, x níž xxxx xx xxx má xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx §44a odst. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §42l xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místa xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přípravě xxxxx §42l odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxx-xx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) xxxxxxxx potvrzením vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(5) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §46g odst. 2, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx neprodloužení platnosti xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44c

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 2 let, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42n xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx postupuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investice poměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx době xxxxxx na území x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx území má x nadále podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x této obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n odst. 6 se použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx jejímž je xxxxxxxxxxx nebo společníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému nařízením xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx i x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislým, xxxxx xxxxx mít vliv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxx vyjádření; xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 vztahují xxxxxxx.

(6) K žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny podoby,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, že cizinec xxxx obchodní korporace, x níž xx xxxxxxx členem statutárního xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici,

g) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx; jde-li x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace,

h) xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který žádá x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který žádá x prodloužení xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodlá xx xxxxx pobývat za xxxxx účelem, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 nebo 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx neplnil xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx který mu xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx hodlá na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxx x xxxxxxx změnu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než 5 xxx; xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 a xx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx podle §42a x xx držitelem xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx tímto xxxxxx, je xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 18 let xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xx oprávněn požádat xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pobýval na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx sloučení rodiny xxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx x případě xxxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, pobýval-li xx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně 2 xxx x manželství xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j a xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx pobyt za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c odst. 1 xxxx. x) až x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až e), §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1 a 2, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx neplní na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx a pro xxxxx mu xx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx území xxxx, xxx který xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx přechodnou xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Pro xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 odst. 2 xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx dlouhodobé xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(3) Xxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta druhá x §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx c), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx dlouhodobé xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), l) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 odst. 1 vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) platí xxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. a) xx c), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §42d xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx uvedených x §56, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) xxxxxxxx xxx o žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx podanou cizincem xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx o xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx prokáže jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, podpory x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx úřadu, x xx v plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu rodiny; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xx xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx korporace,

f) xx xxxxxxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(8) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem investování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(9) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx tohoto systému. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší. Ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší rovněž, xxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx stát Evropské xxxx nebo smluvní xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího společný xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny požádal x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, nebyla xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx modré xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mu nebyla xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo vyhověno xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x platnost xxxxx xxxxx vydané xx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. h), x) x x) xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx tohoto povolení xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

c) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno ubytování,

f) xxxxxx měsíční příjem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx

x) xxxx, xxxxx držiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx svém xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení platnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží zejména x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto povolení.

(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx příslušníkovi rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný příslušník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

b) xx to nezbytné xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx x zrušení xxxxxx povolení požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx odloženo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení je xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 5; xxxxxxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vycestovat.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx cizinec xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx smluvní xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx jeho xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx území,

b) xxxx xxxxxxxx, že by xxxxxxxx pracovník xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,

x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké karty x důvodů uvedených x §37, z xxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 6 xxxx. x), d) xxxx e) x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo v xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxx karty požádá,

b) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx modré xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx z podmínek xxx vydání xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nezaměstnanosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx držitele modré xxxxx xxxxx opakovaně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) jejímu držiteli xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx svého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx její xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx držitel podal xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx systému pomoci x xxxxxx nouzi, xxxx

x) xxxx držitel xx mohl xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost modré xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předložené x žádosti x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx mu xxxx xxxxx vydána, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vydání,

b) xxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého území9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx její xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xx xxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx je její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vydání xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx umožnění výkonu xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx její držitel xxxxxxxx, xxx prohlášen xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx stanovené xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx xx cizinec xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§47

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx nebo platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dříve, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx cizinec povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žádost xxxx podána x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx se xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx v době xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. a) xxxx b), nejdříve xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx v §42c xxxx. 2 se xxxxxxxx xx platné xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx žádosti, xxxxx cizinec

a) podal xx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo modré xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, §42a odst. 6, §42c odst. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(7) Xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx cizinec vykonává x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx z xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xxxxx zaměstnávání cizince xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxx tomuto rozhodnutí xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx xxxx považuje xx xxxxxxx

x) do xxxx, než xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxx modrou xxxxx, nebo

c) xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx vydaná xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx území xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx modré karty xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx považuje xx platné do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x jejím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 xxxx 10 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx formátu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6. Platnost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Xxxxxxxx 4, 6 x 8 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 anebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx žádost je xxxxxxx povinen podat xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx lhůty xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, držiteli xxxxxxxx xxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx licence xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxx xx xx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

§48

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx úhradu zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území (§43),

b) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 za podmínek x xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx,

x) kterému xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxxx,

x) který xx uveden v §42e odst. 5, x xx xxx xxx xxxxxx žádosti, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx v §18 xxxx. x) xxxx 4, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem9d), je-li xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3násobku xxxxxx životního minima xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li společně xxxxxxxxxx 5 a xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x ohledem xx majetkové poměry xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx poučen xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx 1 xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx formou čestného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx všemi dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba (§15 x 180),

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx příspěvek neoznámil xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x trestním xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Žadatel x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům registrovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) nebo b), xxxxxxx požádat xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx jej opravňuje xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 10 let, x xxxxxxxx doby xxxxxx vedoucích diplomatických xxxx, konzulárních xxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Díl 5

Xxxxxxxx příkaz x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie

§50

Výjezdní xxxxxx

(1) Výjezdní xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) policie po xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx ukončení přechodného xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx stanovena nová xxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstvo xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Výjezdní příkaz xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza (§41), xx uplynutí doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 odst. 5) xxxxx po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu, xxxxx xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x vycestování x xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 x §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx nebo ministerstvo.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení minimální xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je zjištěno, xx xxxx nemocí xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxxxxxxxx z xxxxx.

(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx území xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x rodinného života.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx

x) cizinci xxxxxxxx 15 let, xxxxx nevyužil možnosti xxxxxxxxxxxx návratu xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, protože xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělen,

b) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx shledány xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 dní. Xxxxx xx měla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx doba xxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx v xxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxx stanoví novou xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uváděných xxxxxx. Xxxxx xxxx x vycestování xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xx státu, x xxxx xx držitelem xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx x xxxxx cizince xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx právní nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx jeho vyznačením.

§52

X zájmu ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být

a) dlouhodobé xxxxx vázáno podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx platnosti dlouhodobého xxxx.

§53

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podává na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx, a xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxx prstů x pořizovat obrazové xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v cizině x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx místa pobytu xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx x datu xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx x cizince s xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx o xxx, zda je xxxxxxxx se na xxxx území xxxxxx, x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x studentů xxxxx a xxxxxx xxxxx, dobu x xxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx x xx xxxxx ostatních smluvních xxxxx x xxxxx x manželu a xxxxx v xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza

(1) Xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, matriční doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitost xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx náležitostí x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Důvody neudělení dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum, x výjimkou víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx neudělí, jestliže

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé vízum xxxx jestliže se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ověřit,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx nepravdivě,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx údaje xxxxxxxxx xxx posouzení žádosti x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx v písemné xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx, že xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. x), x), g), x), x) xxxx x),

x) xxxx zjištěny skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx že dlouhodobé xxxxx xxxxx xxxxxxx x jinému účelu, xxx je xxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x zájmu České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiná závažná xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro udělení xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx obchodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx podmínku trestní xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

za xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx i) x x) nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x xxxx jestliže xxxxxxx k xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního zaměstnání xxxxx pouze číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx a Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x x jeho xxxxxxxxx požádat xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx oprávněn před xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx k této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx víza nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn provést xxxxxxx se xxxxxxxxx x dlouhodobé vízum; xxx-xx x žadatele x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx vízu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

(4) X případě xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx štítku xxxxxx "SEASONAL XXXX".

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx žádost x udělení xxxxxx xxxx.

(2) O prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doby xxxxxx xx území xx xxxx vízum xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx na xxxx xxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x dříve, než xx uvedeno x xxxxxxxx 2. Důvody xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx podání žádosti x xx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx uplyne xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum za xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx formě dlouhodobého xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li tento xxxxx, xx žádost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní poštovní xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, cizinec xxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu x xxx podle §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx pobyt xx xxxx vízum, x xx xx do xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x xxxx xxxx xxxx cizinec oprávněn xxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza uděleného xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

Zánik platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Platnost zaměstnanecké xxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x) xx pracovní xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání anebo xxxxx byla xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 7 xx 10; xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti.

(2) Za xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxxxxx cizinec před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx oznámení xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx jiným xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) studium v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),

x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizincem x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v době xxxxxxx 2 xxx xx ukončení studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Akademií xxx Xxxxx republiky nebo x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxx právnickou osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního programu x organizačně zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx sídlem xxxx xxxxx, která xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64x

§64x zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rámci trvalého xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx splněna podmínka xxxxx §87 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Povolení k trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li manželem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynula xxxx 3 xxx.

§67

(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poslední řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o žalobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx na dlouhodobé xxxxx, xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizincem, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x azylu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx trvalému xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx těchto pobytových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 let,

b) se xxxx xxxxxxx x xxxx xxx postarat x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x starší 65 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx péče, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(5) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(7) Splnění xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx území x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx oprávněným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Splnění xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 let.

(2) Xx doby xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx na území xx xxxxxxxxxx vízum x na povolení x dlouhodobému pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x postavení azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxx doby, po xxxxxx xxxx vedeno xxxxxx o xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxx

1. bylo cizinci xx xxxxxx xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx x §87f xxxx. 5,

x) jednou xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx na dlouhodobé xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx studia, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx ochrany, x xx včetně xxxx xxxxxx o žalobě xxxx x kasační xxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx na území x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx d), xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; pokud jedno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx závažných xxxxxx, zejména xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx, přičemž toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx území v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx x), xxxxx xxx cizinec xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 dnů; xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx účelem pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za stravu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k uspokojování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (au pair),

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx doby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx území xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum,

e) xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území pobýval xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §43, x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10 anebo podle §60 xxxx. 4; xx xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx podle §47 xxxx. 4 nebo 6 nebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu vydáno xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na jeho xxxxx držitel xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx pobýval xx xxxx xxxxxx než 560 dnů. Xx xxxxxxxxxx doby nepřetržitého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x období nepřítomnosti xxxxxxxx modré xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a pokud x souhrnu xxxxxxxxxx 18 měsíců. Toto xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x cizinec, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být žádost xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na území xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.

(4) Žádost x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) lze xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu,

b) xx xxxxxxx dokladu vydaného x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Žádost x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xx xxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx také xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Žádost x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) x §68.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx na území, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx sourozenců.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x xxx, xx cizinec xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního úřadu, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud cizinec xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x němž xx xxxxxx bydliště, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §67; cizinec, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 odst. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x povolení x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, je-li x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území (§71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; souhlas rodiče, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx o rodiče, xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podal xxxxxx xxxx xx kterým xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxx pokud xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx nemůže x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložit, xxxx xxxxx již xxxx pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku znalosti xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem vydaným xxxxx §182a odst. 1 xxxx. x) (xxxx jen "zkouška x xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx nebo nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x pobývá na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xx povinen k xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx cizince, který

a) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) xxxxxxx, že x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx žákem xxxxxxxx anebo střední xxxxx xxxx nejméně 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x českým vyučovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměřený xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx škole,

c) prokáže, xx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx uznávanou zkoušku x českého xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 4,

x) xxxxxxx, že xx tělesné xxxx xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx komunikovat, nebo

f) xxxxxx věku 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx pochybnost xxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spisu. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx přeruší x xxxxxxx určí xxxxx x vykonání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxx x jazyka, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx určena osoba, xxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxx a x ním společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx tento doklad xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx poskytnutí prostředků x zajištění xxxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za příjem xxxxx věty xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxx na dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x dávek x xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx prokázat zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx domu, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x objektu, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právního předpisu31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx číslem, a xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx určen pro xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx podáváno xxxxxxxxxxxx, xxxx být podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x originále.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x převzetí xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k pobytu.

(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

Důvody xxx nevydání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění,

c) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxxxxx na xxxxx xxxx, pro xxxxx mu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) cizinec ohrozil xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušil jeho xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x tomuto zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx moci rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x trvalému pobytu, xxxxxxx pokud účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povolen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx odůvodněna xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, závažným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 6 xxx,

x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx karty, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, nebo

i) xxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ve 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx, xx podmínky, že xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx závažným způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx 5 xxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx bylo xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 nebo §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

c) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

e) cizinec xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze mít xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx na xxxxx"), xxxxxxxx cizinec

a) splnil xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx splnil xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané tímto xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx cizinci xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxx "povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělena [název xxxxxxxxx státu] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx platné.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, nejsou-li důvody xxx zrušení platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, jestliže

a) rezident xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, nebo

b) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx

§87

(1) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx na území, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxx ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx pobývat xx území bez xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx dosažení xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) xxxxxx xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x trvalého xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx neplatí, xx-xx rozhodnutím soudu xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. x), podá-li xx xxxxxxx xx 60 xxx po xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx odhlásí x trvalého xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x platnost xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e xx vztahují xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Byl-li xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje se xxxx xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx pobyt podle §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost od 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Sb.

XXXXX XXx

XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx území xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx jeho žádost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx činnost13a) anebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) doklad x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), a

e) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, s výjimkou xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x doprovází občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13).

(2) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 3 měsíců ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx požádat x vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §87a xxxx. 2 písm. a), x), x) a x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx o rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx členem personálu xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx území xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), jestliže

a) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z území x xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xx zánik přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) použije xxxxxxx. Xxxxxxxxx pobyt xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87e

Důvody xxx zamítnutí xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a, xxxxxxxxxxx nebo nenásleduje xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

g) je xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxx xxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný orgán, xxxxx žadatele do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že rozhodnutí x zamítnutí žádosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx žadatele.

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, který žadatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; žadatel xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15x nebo přestal xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ukončil svůj xxxxx xx xxxxx xxxx mu byl xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx zrušen, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx pobývá xx xxxxx, a xx xx dobu vzdělávání xxxxxx dítěte v xxxxxxxx, střední x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoři xxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx mu xxxx přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x dítětem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxx xxxxxx x prohlášení manželství xx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 3 roky a x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na území xxxxxxx pobyt xxxxxxx 1 xxx, xxxx

3. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §15a xxxx. 2 xxxx. b) x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohodou xxxxxx svěřeno xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx území, xxxx

2. je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx trvání xxxxxxxxxxxx vztahu obětí xxxxxxxx xxxxxx,

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) se xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, nebo

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důvodu pracovního xxxxxxx do zahraničí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie přechodný xxxxx xx území, xxxxx

x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí nebo xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx pravomocně odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx, není-li zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, stanoví xxxxx x vycestování xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území; xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx žádost o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxx dobu xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pobyt xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxx §87y. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13)

a) po 5 letech jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) jestliže x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx požádal, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx vzniku invalidity xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), nebo

d) jestliže xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxx jednou týdně xxxxx na území, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval x xxxxxxxx zde xxx zaměstnán, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx jeho žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13), jestliže xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z humanitárních xxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho pobyt xx území v xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) se xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, jde-li o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx sňatku x ním xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Doba, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx doby zaměstnání xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), xx podmínky, xx byl občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxx-xx tuto xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o těhotenství x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 až 3, xxxx. 6, odst. 7 písm. x) xxx 1 xx 3 x odst. 7 xxxx. b) x x) použije xxxxxxx. Pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx by xxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx až xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xx nejméně 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky1a), který xx na xxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx občanu Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx na území xxxxxxx za účelem xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, x

1. ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let,

2. k xxxxx občana jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx sám o xxxx postarat, xxxx

2. xxxx-xx o xxxxxx xxxxxx povolení jako xxxxxxxxx nebo zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soužití, xxxx

x) pokud splňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, v xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na xxxx již nevztahuje.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx nepřetržitého pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x doba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), pokud xx xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxx nevztahuje. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx nezapočítává xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody; dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx požádat ministerstvo x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx; ustanovení §83 xx 85 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ubytování může xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným nebo xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§87x

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx občanu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx12a). Spolu x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by žadatel xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

c) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo do 3 měsíců po xxxxxx xx území, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §87g nebo 87h.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx v zájmu Xxxxx republiky, z xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, jestliže xxxxxxx xxxxxx povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b), x xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx po xxxx delší xxx 2 xx xxxx xxxxxx roky,

e) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx delší xxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není občanem Xxxxxxxx unie, současně xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xx xxxxxxxx příkaz. Obdobně xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx, xxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) nebo x) xxxxxxxx obdobně.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx listinou xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jeho držitel xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, datum a xxxxx narození, státní xxxxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87o

Pobytová xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx skutečnosti xxxxxxxx se přechodného xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx shodnou x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejvýše však xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx obdobně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxx

(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), x) a xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, shledá-li xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx neprodlouží xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx v odůvodnění xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 a 5 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx neprodloužení xxxxxxxx xxxxx uvedených ve xxxx druhé.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xx odstavce 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§87r

Průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na území.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx prodloužit x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu

(1) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx podat xx 3 pracovních dnů xx zániku xxxxxx xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; pokud došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, popřípadě jména, x příjmení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx x potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx nebo x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu. Pokud xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx matriční doklad xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx x jiném xxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x matričním xxxxxxx.

(2) Po nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx náhradou xx potvrzení ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o povolení x xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x poškozený xxxxxx; obdobně se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že žádá x xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx podle §87z xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx změny x pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ve kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, s výjimkou xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx žadatele. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazů xx žadatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o povolení x pobytu pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním tiskopisu. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, příjmení x ostatní jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx na území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xx místa xxxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx xxxx manželky a

c) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxxxxx rodičů x dětí.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie x xx xxxxx pobývá xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti, které xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx pobývat na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x žádosti; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Platnost dokladu xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývat na xxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx x důvodu pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince xxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx skutečné podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx přítomen x xxxx uzná xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že xx zrušením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xx kterém občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx.

(2) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx potvrzení

a) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx je porušena xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx cizinec xx xxxxx, považuje xx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx však po xxxx 60 xxx xxx xxx narození, xx xxxxxxxxx, není-li xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 podat za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx víza, a xx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx narozeného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx žádosti x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx povinen důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx policii, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěti.

(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince xxxx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá na xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x má uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x že xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x obživou xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policii v xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, nebo

b) potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX MÍSTA XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx vstupu xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx delší než 30 dnů; tato xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx tento xxxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx místa pobytu xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx práva x objektu xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx omezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx, k trvalému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxxxx a xxxxx xxxx narození, jeho xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x víza, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, počátek x xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Cizinec, xxxxxxx byla vydána xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince, x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, anebo xxxxxxx xx území povolen xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxx ministerstvu. Povinnost xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje policii.

(2) Xx xxxxxxx podle §87, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 odst. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxx xxx dne změny xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx území do 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx xx xx xxxxx, xx změna místa xxxxxx xxxx delší xxx 90 dnů.

(5) Xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za tímto xxxxxx, je povinen xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 15 xxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx hlásí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx §32 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výši xxxx, xxxxx nebo xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v dokladu xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx zápis tohoto xxxxx proveden xx xxxxxxx pozměněných, neplatných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxx x xxxxxx xx území, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pobytu cizince xx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx ubytované xxxxxxx x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx založený xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§100

Ubytovatel xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obci, popřípadě xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx úrovně ubytování xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx jedna xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; na každou xxxxx ubytovanou xxxxx xx x podlahové xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Domovní xxxxx

(1) Domovní xxxxx xx dokument, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx x počátek a xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx listinných dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném xx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx knihu x listinné podobě.

(3) Xxxxxx xx domovní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v aktuálním xxxx, pravidelně, přehledně x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dokumenty nahrazující xxxxxxx knihu xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx ubytování; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického formuláře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Xxx-xx x ubytovatele, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxxxxx zřízen x xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx u ubytovatele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx cizince

Cizinec xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xxxx xxxxxxxx listinný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx osobního vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx listinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,

x) uvádět x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, x xx lhůtě stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx; rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx doklad nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx příjmení, osobního xxxxx, změnu xxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx zákona; změnu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vydal xxxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, a xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy změna xxxxxxx, x jde-li x občana Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů,

f) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,

g) při xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu požádat x vydání nového xxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xx zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, byl-li xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tato událost xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx na území, xxxxxx xx cizinec xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ohlásí xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxx získání xxxxxxx, jehož ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx jeho zdravotní xxxx, lékařskému vyšetření x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1b), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany,

p) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx kontrole doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xx požádání policie xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět aktuální xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx nad xxxxxx xx xxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx svěřen do xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx dobu jeho xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx území oprávněně,

v) xx xxxxxxxx policii xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx práci, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá cestovní xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem k xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x provozovatel xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx území xxxxxx státu.

Dopravu xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx policie, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx do 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx se staví xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx státu, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx pobývajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x jsou zjištěny xxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo i).

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx do xxxx, xxx bude x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx letadla xx vnějším letu3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice x xxxxxxx

(1) Soud, xxxxx pravomocně rozhodl

a) x odsouzení cizince,

b) x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx neexistenci xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení příslušného xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zaměstnání,

c) skutečnost, xx občan Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx na xxxxx xx stal neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, neudělení, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxx xxxxx zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx9o) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxxx vydána zaměstnanecká xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, který je xxxxxx k vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rejstříku, seznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu30), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxx zápisu cizince x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo evidenci; xx xxxxxxx, jde-li x občana Evropské xxxx.

(6) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx cizinec ohlásil xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu zaměstnání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pobytu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx kartou xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx nalezne či xxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1, xxxxxx o povolení x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince, xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ten, xxx xx xxxxxxx podle §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit odstoupení xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxx.

(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu nezahájení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Vysoká xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx účelem studia x rámci programu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx víza. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxx dokončení xxxxxx pro xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hostování9j), xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzkumné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxx cizinci xxxxxxxxx x dokončení výzkumné xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx xxxxx a z xxxxxx důvodu mu xxxx nebo xx xxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem sezónního xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx podmínky uvedené x §100 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x dohodnutou xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx oprávněn provést xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx vystavení xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx tím vznikla, xxxxxxx ušlou xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx mu nebyla xxxxxxx platnost xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x náklady xxxxxxx x vycestováním xxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx x případě, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, ve kterém xx povolen xxxxx, x správní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx korporace, v xxx xxxx do xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla cizinci xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx nebo xx xxx xxx převeden xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat x pracovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx policii o xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a 126b.

(15) Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx byl cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 let xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx svěřen xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx cizince mladšího 15 xxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx listina, xxxxx xx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx,

x) veřejná listina, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx totožnosti občana Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx s xxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx cestujících xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fotografii,

2. xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx má žák xxxxx xxxxxxxx, že xxx xx oprávněn xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx uznávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx x xxx z xx xxxxxxx

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Cizinecký pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. f) xx xxxxxx xx xxxxxx cizince, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx x zahraničí xxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x), xxxx xx jeho xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) V xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx uvede xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx jména, pohlaví, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx narození, xxxxx a stát xxxxxxxx, státní občanství x místo, kde xx xxxxxx k xxxxxx na území. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním průkazu xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx všechny údaje xxxxxxx x odstavci 1 x opatřit xxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx dokladu. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 bude xxxx opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Cizinecký xxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxx se s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x x dobou xxxxxxxxx na 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx. Jde-li x vydání cizineckého xxxx x důvodu xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. a) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxx xxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxx dočasné povahy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx s dobou xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xx x dobou platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se na xxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnost v xxx zpracovaných biometrických xxxxx xx ověřuje xxxxxx technického zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx pasu, má xxxxxxx xxxxx na xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo fyziologických xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů rukou xxxxxxx. Cizinecký pas xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx platnosti uvedená x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx pas vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Xx strojově čitelné xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, státní xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx vyjádřením vybraných xxxxx ve strojově xxxxxxx xxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx zákon.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx nemůže xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, pokud nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x vydání xxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat a xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, má cizinec xxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx; xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických údajů (xxxxxxxx 1) zpracovaných x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx

x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx a je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxx totožnost prokázána, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nejdéle na 180 dnů a x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech států xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx cestovního dokladu, xx xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x nemůže xx x důvodů nezávislých xx xxxx vůli xxxxxxx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) kterému xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dobou platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x c) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza,

c) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxx poskytování dočasné xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

g) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území, xxxx

x) skončení xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x z xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum x xx

x) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx tento xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x)

(1) Cizinecký xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) se cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx nevydá xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 písm. x), xx-xx

x) xxxxxxx nebezpečí, xx by tím xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx na území xxxxx, kde xx xxxxx nachází, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen jinak, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a připojí xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxx.

(5) Kopii vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem.

§115a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula doba xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx držitele, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Zadržení cestovního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx cizince x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx xxx považovat xx neplatný podle xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo odcizený.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx důvodně očekávat, xx bude rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zadržet xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území,

b) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem,

s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území s xxxxxxxx důvodů jeho xxxxxxxx.

(6) Útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jeho vrácení xx 15 xxx xx xxxxxxxx zadrženého xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5. X xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx po 60 xxxxx ode xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx prostředkem v xxxxxxxx řízení.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX X POBYTU

§117a

Průkaz x povolení k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx listinou, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad obsahující xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx pořídit xxxxxx xxxxx rukou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, v xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obličeje. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

1. xxxx x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx podle §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx xxxxx §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu xxxxxxx,

8. xxxxxx podle §117b odst. 5,

9. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 6,

10. xxxxxx xxxxx §117b odst. 7,

11. xxxxxx podle §117b xxxx. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. místo hlášeného xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §84,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,

8. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx cizince x xxxx xxxxxx, xxxxxx x dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud cizinci x jeho provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpracuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x to x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Při předání xxxxxxx o povolení x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití. Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x biometrickými xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x povolení x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydá nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, x xx porovnáním biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných v xxxxxx dat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrickými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx je držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízením xxxxxx prstů cizince x jejich porovnáním x biometrickými xxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxx v informačním xxxxxxx cizinců.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x jiném xxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX KARTY XX", pokud xxxxxxx x povolení trvalého xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje podmínky xxxxx §68 x 83.

(3) Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx údaj x xxxxxxxx na xxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, modré xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXX". Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Ministerstvo x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §42d vyznačí xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 písm. x) xxxx x), "xxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x), "stážista", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §64 xxxx. x), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxxxx pracovník".

(8) X xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx mladšího 15 xxx, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x povoleným trvalým xxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, x 10 xxx, a xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.

(2) Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho platnosti; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx podat x dříve. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx podání žádosti.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx těchto důvodů.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Splňuje-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xx povinen xx na výzvu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.

(6) Uplyne-li doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx průkazu, xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu vízový xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx formě víza x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx průkaz x nefunkčním xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 odst. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení nebo zrušení xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím doby x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) úmrtím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x průkazu neodpovídá xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nefunkční xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx případě xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) nastaly xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

(4) Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dodání výrobcem xxxxxx dokladu. Převzetím xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX VYHOŠTĚNÍ

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx, xx kterou xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vycestování x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx území, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, po xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Doba x xxxxxxxxxxx z území xx xxxxxxx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxx xxx 7 xxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxxx x vycestování xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajištěn, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx.

(4) Xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo občanovi Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxxxx rozhodnutí by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a odst. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§119

Správní xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských xxxxx Evropské unie, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. je-li důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl při xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx jiné osoby xxxx xxxxxxxx vlastním,

2. xxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,

4. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ač x xxxx xxxx oprávněn,

5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec xx výzvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx nebo xx x takové xxxxxxx pokusí,

7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxx,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx správního orgánu, xxxx

9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx maří-li xxxxx xxxxxxxx nebo správních xxxxxxxxxx,

x) až na 3 roky,

1. je-li xxxxxxx na území xxxxxxxxx bez platného xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxx xxx povolení x zaměstnání cizince xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx-xx cizinec, že xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx příslušník

a) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Doba, xx kterou nelze xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx až xx 10 let, jde-li x xxxxxxx vyhoštění x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) anebo x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu xx území, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx účelem xxxxxx xx území.

(5) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx ohrožuje bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7c).

(6) Rozhoduje-li xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince x území. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxx závažný xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx dočasné ochrany xxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx o správním xxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x ustanovení opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

§119a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx nevydá, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území přichází xxxxx xx státu, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 nelze vydat, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, pokud jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl xxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po kterou xxxxx cizinci umožnit xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx nebo směřující x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx povinnost podle §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxx vydat pouze x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x

x) nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx unie, ledaže xx xxxxxxx vyhoštění xxxx x xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 xxx, ledaže ohrožuje xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx kterou nelze xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xx na 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx policie o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) pochází-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x neuvedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §179, xxxx

x) jde-li o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie vydá xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz.

(6) Xxxxxxx, xxxxx vycestování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx, pokud podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx x cizinec xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xxx-xx cizinci xxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), platnost rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, platné xx xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), anebo xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. c).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

(10) Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx na xxxxx xxxxxxx neoprávněně x xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, x právu požadovat xx zaměstnavateli xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce41) x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu.

§122

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) X xxxx, po xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx podle rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx České republiky x xxxxx-xx věc xxxxxxx x ciziny.

(3) Xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejméně x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k důvodům, xxx které bylo xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx jedná x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx území.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§123

Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx s cizincem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

(2) Jde-li x xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx byl xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, nebo platného xxxxxxxxx k xxxxxx, xx povinen náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx ten, xxx cizince xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správním vyhoštěním xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradit xxx, xxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnával, nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx cizinců xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x druhá xx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pobyt xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx předložené xxxxxxxx xx padělkem.

(3) Nehradí-li xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 2 x pokud xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním cizinec xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx x nebyly-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx postupně x xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx zaměstnání xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63 x xxxxx nevycestoval; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x ten, kdo xxxxxxx zaměstnal, xxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx z některého x důvodů uvedených x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx do xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx lhůtě a xxxx je xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 povinna xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním vyhoštěním, xxxxx je prvním xxxxxx x řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx bylo cizinci xxxxxxxxx v řízení x zajištění, xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx podat xxxxx rozhodnutí xxxxxx x soudu.

§123x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem

(1) Xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxx xx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx území a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přechodného pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxx x dobrovolným návratem xxxxxxx na základě xxxx žádosti podle xxxxxxxx 1

a) x xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx,

x) po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

1. správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

c) xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx návratem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE

§123b

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Zvláštním opatřením xx účelem vycestování xxxxxxx x území (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měně xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování uloženo; xxxxxxx prostředky za xxxxxxx může složit xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným dlouhodobým xxxxx trvalým pobytem xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx policií stanovené, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx policií x ve xxxxxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxx přítomen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx mařit nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx, tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx a xxxxxxx výkonu zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoumá, xxx xxxx uložením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlíží x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx účelem vycestování xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Výrok x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx x xxxx stanovené k xxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx cizinec závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutím x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x vycestování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxx.

§123c

Finanční záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx vratná xx vycestování xxxxxxx x území xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx složení xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx, jehož xx xxxxxxx, ve státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státem5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vycestování x xxxxx osobně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; zastupitelský xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx osobně neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním cizince, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx neoprávněně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx ve xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxx vrácení xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(7) X důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

§124

Zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx, jemuž xxxx doručeno xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, zejména xxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zjevný x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x území x době stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxx xx jiných osob x dětmi. Xx-xx xx nezbytné k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx vyhoštění, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx účelem správního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním úkonem x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nerozhodlo-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, že xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhoštění, vydání xxxx předání x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, nebo je xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xx doby, xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x zajištění.

(5) Xx-xx rozhodováno o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx nezletilého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxx opatrovníka. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx o xxxxxxx opatrovníka.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx v xxxx xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, je xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx zajištění. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx věku, xxxxx xx xx xxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx průkazné, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx na nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx provedení xxxxx ke xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x následcích xxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx jazyce xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx.

(8) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučí x oprávnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví žalobu xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x nezletilého xxxxxxx v obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx neposkytl údaje x podané žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxx xx 48 xxxxx, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování cizince, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Odvolání, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na zajištění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) je-li důvod xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zjištěn xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x území (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi nesmí xxxx xxxxxxxxx překročit 90 dnů.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx §124 xx 124b x xxx xxxx stanovenou v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx zajištění, xxxxx

x) cizinec x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v průběhu xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx řádné úsilí xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx třetích xxxx.

(3) Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 dnů x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x povoleným xxxxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pokud x xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o zajištění xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx cizince xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx, x uplynulé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx o xxxxx xx nepřihlíží.

(6) Jsou-li x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx důvodu, vydá xxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; doba xxxxxxxxx se xxxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§126

Xxxxxxx je xxxxxxx

x) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx,

x) neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxx zjistit x xxxxx-xx toto seznámení xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, čínském, xxxxxx, arabském, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxxx záznam.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx ministerstva bezodkladně xxxxxxx zajištění, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx lhůta na xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx,

xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx cizince xx tohoto zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Jde-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poškození zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx předpokládat, že xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bude delší xxx doba xxxxxxxxxx xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z důvodu xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx víza stanoví xx xxxx potřebnou x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxx cizince.

§127

(1) Zajištění xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno

a) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění cizince, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; povinnost propustit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku,

c) xx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem ochrany xx území, nebo

f) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žadatele o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx, dopraví xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx předloží potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx provede xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx předání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxx xx 48 xxxxx, a xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx lhůtě xx 72 hodin, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx do státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37), xxxxx pokud existuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx dříve předání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie37), nebo xx xxxxxxx o xxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie37) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx jednání. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Českou republikou, xxxxxx oprávněně samostatně xx xxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, pouze xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, že xxx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, než xx zjištěn xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxx xxxx xx zletilého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxx, hledí se xx xxxxxxx xxxx xx nezletilého cizince xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v mateřském xxxxxx nebo x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizince. Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx průvozu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx účelem předání xxxx průvozu je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Policie xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx vad xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx policie rozhodne xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx svědka poté, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx provedení výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Policie xxxxxx cizinci na xxxx xxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§129a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx se dělí xx xxxx x xxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx jen "část x mírným xxxxxxx") x xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx s xxxxxx xxxxxxx může být xxxx rozdělena xx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx je bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, s xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx k bezplatné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x mateřském xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Seznámení xx xxxx provede x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v němž xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x mírným režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací místnost x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx lůžky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx s xxxxxxx režimem je xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx lůžko, židli, xxxxxxx xx uložení xxxxxxxx věcí, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, denní tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx uplatnění xxxx xxxx a xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxx,

x) umožní volný xxxxx x rámci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx režimem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby a xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x území.

§135

(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx provozovatele xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do části x přísným xxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajištěného cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx umístění. Dopustil-li xx cizinec x xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 dnů, xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné řízení xxxxxx přípustné.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zařízení,

c) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx při plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx, xx udržování xxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zajištěný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxx, periodickou a xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li lékař xxxxx. Xxxxx-xx úkon xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx protiprávního jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

x) vnášet, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní prostředky xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx mít x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx, písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, vyrábění nebo xxxxxxxxxxxx x zařízení xx zakázáno, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věcí nebo xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zadržené věci xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xx kterém stanoví

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) časový rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x prádla,

e) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) místa vyhrazená xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx denní potřeby, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxxxxxxx stanoví také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, hindském, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx informování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny v xxxxx zařízení xx xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x části x xxxxxxx režimem.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx péči o xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx stravu x xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zařízení, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx jen xx písemném souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zdravotnímu xxxxx xxxx právnímu postavení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) muži xx xxx, s xxxxxxxx xxxx blízkých14), xxxxx s xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, které byl xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx povinnou školní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx cizince třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx výběru stravy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx dobu jejího xxxxxx; dovolují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x počet xxxx.

(2) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn návštěvu xxxxxxxx nebo ukončit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návštěvník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx pořádek x xxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osob x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právnické vzdělání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 10 xx. Omezení xx nevztahuje xx xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jeho náklady, xxxxx vedoucí zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, které mu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo předány xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx provozovateli, policie xxxx peníze cizinci xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince může xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxx bezpečné uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx týdně xxxxxx xx 300 Xx. Nákup zajistí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky zajištěného xxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx vyhoštěním. Xxx xxxxxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx jeho propuštění xx zařízení xxxx x xxxx uschovaných xxxxxxxxx prostředků vydáno xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx částce, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částce 400 Kč. Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze zařízení 400 Xx.

(2) Provozovatel xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo převzaty xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx měně zajištěnému xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx.

(2) Policie xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx policie xxxxxxxx xxxxxx, doklad totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xx hraničním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx písemnost potvrzující xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ho xxxxxx, aby tím xxxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či předává.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území, xx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx zajištěného cizince x datu, xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx zařízení, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; xxxx-xx v xx xxxx xxxxxxx datum x xxx propuštění xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx zajištěným x xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx. Dozorová pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149

(1) X kontrole xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx v zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx omezených na xxxxxxx je xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx užíváno xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx první x xxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x dále xxxxx, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxxx cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx informační systémy xxxxxxx správy ani xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje evidované xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, údajů x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x účelu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx obci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci příspěvek xx úhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx území. X výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozvoj xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX CIZINCE X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx x průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, který uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxx obviněn x trestného činu xxxx xx hledán x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) by cizinec xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejné zdraví xxxx obdobný xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx leteckou cestou xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna požádat xxxx xxxxxxxxx orgán x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a svobodu xxxxxx xxxxxxx až xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního letiště; xx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, zda x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx cizinec onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx vstup xx xxxxx z důvodu, xx xx tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, ohrozit xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx chráněný xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxx osob. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, policie xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx jeho zařazení xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx nesděluje.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizince v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx prominutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 xxxx xx xxxxxxxxx úhradě nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) policie x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx po 6 xxxxxx od jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx policie z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx vloženy xxxxx §154 odst. 6.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§155x

Xxxxxx xx podporu integrace xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízená xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provozuje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx integrace cizinců xxxxxxxxx cizincům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, kurzy xxxxxxx jazyka, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pobytem xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo 67, xx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx cizince, kterému xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x den xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 xxx, xxxx

2. dovršil xxx 61 let, xxxx

x) xxx adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 upustit.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí, xxx xx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilí xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx tlumočníky xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx x absolvování adaptačně-integračního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx.

(6) Cizinec xxxxx xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(7) Zkouška xxx xxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx skládá x xxxxxxxxxx části, xxxxx xxxxxxxx písemný xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy, a x praktické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x migrace x na tlumočnické xxxxxxxxxx. Průběh zkoušek xxxxxxxxxxx ministerstvo.

§155b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,

x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §87b odst. 2 xxxx §87o xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5,

e) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx narozeného xx xxxxx nesplní povinnost xxxxx §88 odst. 2 xxxx 3,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 písm. x), x), m), n), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x), x), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx zdravotnické zařízení xxxxxxx xxxx, do xxxxxxx byl ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx x takový xxxxxx xxxxxxx,

x) provede nebo xx nechá provést xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx na území xxxx x dokladech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx vlastní,

n) xxxxxxxx pozměněné doklady xxxx xxxxxxx vystavené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §74 xxxx. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x) opakovaně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx nebo uchovává xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx dobu jeho xxxxxx na xxxxx xxxxxx dohled, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. x) xxxx xxx výše xxxxxx za ubytování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx cizince x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx účely úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx práce, xxxx

x) v xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. b) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) až x),

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x), j) xxxx x), odstavce 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x).

§156a

§156a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Dopravce xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se řídí xxxxxxxx na ochranu xxxxxx ve xxxxxx x osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v xxxxxxx x §104 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx mu byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 písm. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx s §107 xxxx. 10 písm. x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxx ubytování.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.

(7) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Kč za xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx xxx dopraven z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx smluvním xxxxxx, xxxxx xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) do 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§157x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, jejíž dodržování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxx, xx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx ministerstva, xxxxxxxx xxx ministerstvo.

§157x

§157x zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XV

INFORMAČNÍ XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších jmen x xxxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, obrazový záznam, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx daktyloskopické otisky x údaje x xxxx tělesných xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cizinci vedou

a) xxxxx x rozsahu

1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), povolení x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6, §42g odst. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1), xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx víza xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

2. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, zvoucí osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx závazku přijatého x xxxxxxx, x xxxxx o orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxx,

3. xxx, měsíci x roku, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zamítnutí,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx x x době jeho xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, a důvodu xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx vstupu xx území,

8. důvodu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx států x x orgánu xxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. xxx, měsíci x xxxx, xxx bylo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci, x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx státních hranic xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x o xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx,

12. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx subjektu x x skutkových okolnostech xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ve stejném xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

13. druhu, číslu x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx,

14. xxxxx a xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx neplatný, xxxxxx důvodu neplatnosti,

15. xxxxxx pobytu46), xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx trvání, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo správního xxxxxx, který rozhodl x xxxxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, pracovním zařazení x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

17. obchodní korporaci xxxx odštěpném xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxx držitele xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx vedou údaje xxxxx písmene b),

2. xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

3. xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxxxxxxxxxx x den, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx datu nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

3. datu a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxx xxxxxx partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx, o xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx úmrtí,

6. dni, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx, a xx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x

1. xxxxxx osvojení,

2. původním x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxx narození,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodných xxxxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, a o xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rodném příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx byl cizinci x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x oprávněním k xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka je xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné nebo xxxxxxxx linii nebo xxxxxxx příbuzným manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení a xxxxx narození,

g) údaj x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx průkazu x povolení x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Informační xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx poskytuje xx xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx místem hlášeného xxxxxx cizince xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx lze v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x adrese, xx xxxxxx xx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx druhé, její xxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx zákona. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1, xxxxx mají vztah x xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(6) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x údajem xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx své působnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx poskytují xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx narodil xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx fotografie cizince,

g) xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa místa xxxxxx xx xxxxx, xx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaj o xxx, že xx xxxxx o adresu xxxxx, popřípadě adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx na území,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a doba, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo partner xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

p) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum narození,

q) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx jedná o xxxxxxxxx narozeného xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, který xxx v rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx, a xx včetně uvedení xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx, x xx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxx, že cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu,

x) xxxxx pobytu46), xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx jeho xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pobytu,

y) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx převeden, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, a x cizincích, kterým xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx o údajích xxxxxxxxx v odstavci 8 zpracovávají a xxxxx rovněž jejich xxxxx, x to xxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx změny xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx cizích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx požádali Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx odstavce 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) bezpečnosti xxxxx,

x) obrany,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx měnové, rozpočtové x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle písmen x) až x) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo orgánu xxxxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Policie xx x xxxxxx záznamu x poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 12, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx poskytnutí údajů xxxx jménem a xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 12, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Subjekty, xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zpracováváním.

(15) Xxxxxxx využívá xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ministerstvu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, případně xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a stát, xx xxxxx území xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x jeho změny,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx soudu, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx mrtvého, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; místo xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden jako xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx cizince xx v xxxxxxxxxx 1, 8 a 16 xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx provozuje informační xxxxxx, který obsahuje xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších xxxxxxx x příjmeních, dnu, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx jiný identifikační xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu totožnosti (§111 odst. 1), xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

x) x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx podané podle xxxxxx xxxxxx, x xx číslo, druh, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a označení xxxxxx, který vízum xxxx xxxxxx vydal; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx datum, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, číslo víza xxxx xxxxxxx, důvod x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx,

x) umožňující určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x další xxxxx vztahující se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Ministerstvo xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxx žádajících x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 6),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, včetně xxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxx číslo, dobu xxxxxxxxx a xxxxx x orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx umožňující xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx a) až x) x xxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxxx protokolu xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx provozní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxx o povolení x pobytu náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx náhradou xx průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X provozním informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu cizincem xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předány xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(6) Xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz x povolení k xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx údajů biometrických, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx dne dodání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené podle xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx jejich úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x zánikem xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx karty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

1. fyzické xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx obchodní firma xxxx název, sídlo, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. zahraniční xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx práce x xxxxx xxxxxx práce,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách,

e) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx vyhrazené xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx jde x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§158x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozování informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x matričních událostech x matričních skutečnostech xxxxxxx.

(2) Matriční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,

i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství xxxxxxx xxxx partnera x xxxx rodné číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

5. rodná xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx neoznamují, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx, xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), x) xx k) x x) xxxx 2, 5 x 6 xx rozumí xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x matričním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

§158c

Obecní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx zastupitelstev xxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, údaj x zápisu xxxxxxx xx seznamu voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx pobytu xx území. Tento xxxxxx lze rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx údaje nelze xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cizinci lze xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx první, včetně xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx Xxxxx republika vázána; xxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx něhož xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající xx xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxx na xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx policii xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku narození x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx o xxx, xxxxxx a roku, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx podle §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vede xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje x držiteli modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx požádal o xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie údaje x xxx, že xxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx vydal.

§160

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx uchovávány x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a ve xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o občanech Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce, a x xxxxxxxxx, kterým xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx po xxxx

x) 15 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx mrtvého, xxx-xx o přechodný xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uchovává 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx-xx x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx v případě xxxxx uchovávaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxx x krátkodobá xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jeho prohlášení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Tvoří-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx údaje sdružené xx smyslu §158 xxxx. 6, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx se xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání cizineckého xxxx xx uchovávají xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx vyrobeného cizineckého xxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xx xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu, v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx byly xxxx xxxxx pořízeny.

(7) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§160a

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zastupitelský xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx cizinecké policie x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odbory cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx xx xxxxxxx xxxxxx k pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx. Jde-li o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx cizince na xxxxx, xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx místa, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§161a

Policie xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx oprávnění k xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx x x xxxx vyřazení z xxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx působnosti,

d) xxxxxxxxx xxxx a kontroluje xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x žádosti x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) podává xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, jízdenky xxxx.) a xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxx xxxxxxx vyhošťovaného z xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

j) vyžaduje xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

l) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) provádí pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §122,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx,

x) posuzuje, zda xxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), o xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),

y) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx náklady s xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx účelem xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx do zařízení,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; v části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ostrahu,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx ošetření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) vyžaduje xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek; žádost x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xxxx 3, x), k) xx x), x), v), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b). Xxxx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Odbor cizinecké xxxxxxx

(1) Xxxxx cizinecké xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) provádí pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výpis xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti,

f) xxxxxxxxx x prodloužení platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x ukončení přechodného xxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx výjezdní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx (§123b) a x vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx státu (§123c),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx cizince na xxxxx (§180d),

k) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,

m) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx průvozem xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

u) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převoz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx dalších xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x soudu x xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx; žádost a xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx cizinecké policie, x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do zahraničí,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z území.

§165

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo x xxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx

x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x rozsahu své xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx x x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta xx xxxxx,

x) rozhoduje x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti,

m) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x), x), x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty a xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti, posuzuje xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx x uděluje souhlas xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty,

o) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 xxxxxxx údaje x x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158,

x) x xx oprávněno x xxxxxxxxx evidenci volných xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§165x

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno

a) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prověření xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázání totožnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům k xxxxxxx xxxx,

x) zadržet xxxxxxxx doklad xxxxx §117 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx zaměstnavatel, x xxxxxxx má xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxxx karty zaměstnán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §178e odst. 1, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxxxxxxxxxx xxxxx §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

i) xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s §42k xxxx 42m xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx, xxx má x nich xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxxx §178e xxxx. 1; xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx, xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x řízení o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněno x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) xxxx xxxx x evidence přestupků x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem orgán xxxxxx xxxxxx, název x adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx xxxx narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx neplatných občanských xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

(8) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx který xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xx věcech udělování xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxxx policie

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx nebo xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x plněním úkolů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda se xx území xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxx xxxx jiných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) x souvislosti s xxxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx domovní xxxxx,

x) provádět osobní xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, byť x xxxxxxxx, nákladů xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x jeho vycestováním x xxxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa nebo 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxx k vycestování xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx zahraničí x xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný pořádek; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prováděné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx se x xxxx zdržují xxxxxxx. Xxx pobytové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx skončení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.

(6) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x okres narození, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx k uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x stát; xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx z manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres vzniku xxxxxxxxxxx, došlo-li ke xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,

r) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Policie xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského průkazu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) čísla, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx potvrzení xxxx jeho xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx byl odejmut x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

XXXXX XVII

SPRÁVNÍ XXXXXX X XXXXXX PŘEZKUM

Správní xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu se xxxxxxxxxx na řízení xxxxx §9 (x xxxxxxxx řízení podle §9 odst. 4), §10, §19 odst. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, 52, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) V xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v části xxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu uvedeného x §37 xxxx. 1 písm. x), §37a odst. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 xxxx. x), §46a xxxx. 1 větě xxxxx, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 větě xxxxx, §46b xxxx. 2 písm. x), §46d xxxx. 1 xxxx druhé, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f odst. 1 písm. j), §46f xxxx. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g odst. 2 xxxx. x), §56 xxxx. 1 xxxx. g), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. h), §56 odst. 2 xxxx. x), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx f), §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx i), §77 odst. 2 xxxx. a) nebo x), §87d xxxx. 2 xxxx. c) xxxx d), §87e xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g), §87f xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), §87k odst. 1 xxxx. a) xxxx d) nebo §87l xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x), xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §101 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nepoužije. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nepoužijí.

§169

Jednací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x jazyce českém. X protokolu xxxx xxxxxxx o úkonu, xxx kterém xxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxx úkonu xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx vůči cizinci xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx než českém xxxxxx x ani xx xxxxx správního xxxxxx nedoložil úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, hledí se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxxx.

(3) Jde-li o xxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x přiměřené xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx tlumočníka xxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxx pro ustanovení xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poučen, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§169a

Doručování xx území

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a písemnost xxxxxxx oprávněnému xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx x této xxxxxx xxxxx, xx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx v §23 x 24 správního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhláškou.

§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169b

Doručování xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který podal xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) jinou xxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx doručování v xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxx-xx x písemnost vyhotovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ji zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx doručující xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx adresáta, aby xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx zastupitelského úřadu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje zastupitelský xxxx písemnost xx xxxxx doručení v xxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxx postavení xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx 4 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx, v němž xx být uložena xxxxxxxxx xxxx odňato xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x patnáctým xxxx po zveřejnění xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo, postupuje xx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx nedaří doručovat. Xxxx třetí xx xxxxxxx xxxxxxx, nedoručuje-li xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x doručování písemnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx datová xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Osobní xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx diplomatického nebo xxxxxxxxxx víza, xxxxxx x prodloužení platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx, přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen podat xxxxxx.

(2) Osobním xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, u xxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; zákonným xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx pečuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, jehož xx nezletilý žadatel xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx. Řízení xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bez uvedení xxxxxx cizincem, jsou-li xx důvody pro xxxx upuštění xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce xxxxxxxxxx, xx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných x xxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je v xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Neupustí-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx, řízení x xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx externího poskytovatele xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxxxxxx úřadu

a) shromažďováním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xxxx žádostí o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx biometrických xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výběrem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx vracením xxxxxxxxx, nebo

f) shromažďováním xxxxxxxxxx pro sjednání xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §169f.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) je xxxxxxxx sedmý xxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důvodu uvedeného x §169h odst. 3.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kterých xx xxxx xxxxxxx xxxx, a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad způsobem x xxxxx obvyklým x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úhradu za xxxxxx, jejíž xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nákladům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může stanovit, xx žadatel je xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx pro xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx, způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx sjednávání xxxxxxx osobního podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx povinného objednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§169g

Příslušnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx občanem, popřípadě xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx držitelem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx xx Česká republika xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx žádosti

(1) Žádost x udělení dlouhodobého xxxx a žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec si xxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) xxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxx xxxxx §169d xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu na xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx cizince narozeného xx území,

c) žádost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žadatel xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx se vede xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx stanovené zastupitelským xxxxxx xx své xxxxxxx tlumočníka xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx poučen.

(3) Žádost xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo nařízením xxxxx vydaným podle §31a xxxx §181b xxxx. 1. Xx xxxxxxxxxxx počtu žádostí xx zahrnují x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X případě rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxx žádostí x xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx kartu xx xxxxxxxxx počet xxxxxxx, xxxxx xxx podat x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x maximální počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx maximální xxxxx žádostí stanovený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181b xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx schválené programy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nepřijatelnost žádosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x u žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxx nepřijatelná, xxxxxx není xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxx do xxxxx x vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x správní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx osobně, xx xx k xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§169i

Vady podání

(1) Byl-li xxxxxxx vyzván xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx správní orgán xxxxxx tuto xxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání. Xxxx-xx podání xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků x této lhůtě; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neodstraní-li xxxxxxx xxxx podání xx xxxxxxx výzvy xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx písemně.

§169i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx prováděný na xxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx účastníka řízení xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxx související xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx; jiný xxxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx protokolů o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některý x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx.

(4) Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx svědka přítomen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, že xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx x srozumitelně xxx xxxxxxxxxxx klamavých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx se k xxxx obsahu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx přítomná xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169k

Pohovor x xxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může zastupitelský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohovor, x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx použije xxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 až 6 se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx za použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx obrazu a xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxx xxxxx ke zkrácení xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ověří xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vede, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ředitelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výslechu xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomen xx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyslýchaný účastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přenosu. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx důvodná, xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx náprava xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X výslechu xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje správní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí videokonferenčního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxx přiměřeně.

§169l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx součástí.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x podkladů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxx xxxxx při jejich xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx utajovanými informacemi.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxx xx základě informace xxxx stanoviska xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, demokratické xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx informace nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezření, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx správní orgán x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navíc uvede xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx odděleně mimo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx se nezpřístupňuje; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx xx trhu xxxxx povolit; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xx danou xxxxxxxx pozici povolení x zaměstnání xxxx xxxxx je xxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g odst. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx xx to, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx žádost podána, xxxxx spisu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podkladům xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx podstatném xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx. Odstavec 1 xx xxxxxxx obdobně.

§169p xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx řízení

Vyjdou-li x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na území xxxxxx skutečnosti, x xxxxx xx xxx xxxxxxx domnívat, xx xx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx bylo xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Usnesením xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx ve xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx §44 odst. 1 nebo §44a xxxx. 13 nedostaví xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxx xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 nebo §44a xxxx. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, xx xx x tomto xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, se xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx brání xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,

c) podal xx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx začala xxxxx xxxxx, v xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxx xxxxx podané xxxxxxx,

x) podal žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

g) podal xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, se xx xxxx výzvu ve xxxxxxxxx xxxxx nedostaví x vyznačení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxx nesdělí, že xx x tomto xxxxx xxxxx důvody xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x době xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx cestovního dokladu, xxx-xx x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, že xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx podle §42k xxxx. 6, xxxx

x) x řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx

x) nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxx cizinci vznikne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx nebo vykonatelností xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) žadatel xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxx občanství xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx o xxx žadatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, o vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žádost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu dále xxxxxxx x případě, xx xxxxxx byla xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx žádosti xx §47 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxx zahájeno x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169t

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxx

(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zastupitelský úřad xx xxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx lhůty x x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. O žádosti x udělení víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(3) X žádosti x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území podle §33 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(5) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx podle §30 xxxx. 2 rozhodne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(6) X žádosti ministerstvo xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. ve xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

2. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx lhůtě xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx karty xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xx lhůtě xx 120 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

6. xx xxxxx xx 270 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xx území,

b) xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu, nebo

g) x xxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x trvalému pobytu

1. xx xxxxx xx 180 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti,

2. xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, je-li xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §87g xxxx 87h.

(7) X případě xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx pro cizince x povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §74 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87r, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhovět, vyzve xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 nebo §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx,

x) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx dne xxxxxxxx výzvy zastupitelského xxxxx x vyznačení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2 do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx x) xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Vyjdou-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xx lhůtě xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx policie ve xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) O odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxx předá xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(13) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodne xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169u

Vymáhání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx příslušný k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu na xxxxx, proti xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat odvolání xx 10 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Xxxxx novému xxxxxxxxxx5d), xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx. 3, xxx podat xxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §123c xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 odst. 4 xxxx 6, xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxx §87y.

§170x

(1) Zřizuje xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx"). Komise je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věcech, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx komise je xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x spolehlivý. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit důvěru x rozhodování komise,

b) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení narovnání xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) jehož trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, nebo xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx a xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx neúplný údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Spolehlivost xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx senátů.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Xxxxxxx komise xxxx ve svém xxxxxxxxxxx na ministerstvu xxxxxxxxx.

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ke komisi.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina členů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx v ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§170x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Xxxxxx xxxxxxx

§171

(1) Z xxxxxxxxxxx soudem jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodnutí x odepření xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxx-xx o odepření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Sb.,

d) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx zdržoval na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx.

(3) Pokud rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydáno xx základě záznamu xxx účely odepření xxxxxx vloženém do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx z přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) musí xxx podána xx 30 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.

(2) Xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu v xxxxxxxxx stupni. Zmeškání xxxxx xxxxx prominout.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx státu.

(4) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyjádření x xxxxxx a xxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. X případě, že xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Policie xxxxxxxx xxxxx vyjádření x xxxxxx x xxxxxxx xxxx do 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zrušen xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.

(7) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x x žalobě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx hlášen x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hlásit xxxxx, xxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx, x x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x zahraničí, xx xxxxxx příslušný xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxx cizinec xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajištění x rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 60 xxx.

(9) V řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xx §45 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepoužije. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx mohou xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx předseda senátu xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx přednostně x x nejvyšším urychlením, xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx podána.

§172x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné osoby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx musí být xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx nachází.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se tato xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) příslušník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx na zastupitelském xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx využíváno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx x xxxx xxx pověřen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vedoucím, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Tento zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx xx xx celou xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx osoba xxxxxxx.

(3) Předseda senátu xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx jednání osobu, xxxxx přítomnost x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jejíž přítomnost x xxxxxxx soudu xx zajišťována prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X námitce xxxx xxxxxxxx neprodleně. Je-li xxxxxxx xxxxxxx, učiní xxxxxxxx senátu kroky x xxxxxxx, x xxxx-xx náprava xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx obtížemi, xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx prováděném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznam.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx zajištěna x xxxxxxxxxx tlumočníka x jednání xxxxx x xxxxxx o xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§172x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, průkaz x povolení k xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx a vycestovat x xxxxx xxx xxxx.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje cizinec, xxxxx nemá

a) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx záznam, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx 6 měsíců, xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174a

Přiměřenost

(1) Při posuzování xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závažnost xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, povahu a xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxxxx x kulturní vazby xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ke státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxx rozhodnutí xxxxx §101 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx nezletilých xxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x existenci xxxxxx rodinných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxx.

(3) Přiměřenost dopadů xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§175

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx modrou xxxxx, pokud jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx, x to x přes xxxxxxxxxx, xx platnost xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx vztahuje x xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx rychlého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb trvalé xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ohrožují jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

6. se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx opatřením v xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx zdraví.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §134 odst. 2 xxxxx xxxx, a xx x xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(5) V xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx, xxxxx xx dítětem, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 x x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nebo mezinárodní xxxxxxx, hradí xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx ve větě xxxxx hradí xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxx při stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

5. se týkají xxxxxxxxxxx x porodu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx podle §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X případě, xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176b

Úhrada xxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2) xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx až do xxxxxxxxxxx xxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x souvislosti x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§176x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem předání xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxx spojených xx zajištěním cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxx zajištěním xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou (§152 a 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx započítávají náklady, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx policii xxxx ministerstvu xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx cizince v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx leteckou cestou xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx území xxxxxx x xxxxx návrat xx území státu xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje zajištění xxxx průvozu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxx. X takovém případě xx do xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxx, xxxxx územím xxx xxxxxxx xx xxxxxx provážen.

§177

Totožnost

(1) Totožností se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx a údaji, xxxxx policie k xxxxxxx zjistila.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo další xxx xxxxxxx skutečnosti xxx, že policii xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx informacích xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx neumožní, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx řízení xxxx vnitřní bezpečnost. X možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx procesně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx nejdéle do 26 xxx xxxx, xxxxx nepřetržitě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§178x

(1) Zaměstnáním xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, ke které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společníka xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z předmětu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyžaduje podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x zaměstnání.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona nepovažuje, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxx vyslán do xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Udělením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§178x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přiměřeným xxxxxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, předání xxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytuje pověřenému xxxxxxxxxxx Kanceláře Veřejného xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do části x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem x xxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§178x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx na splátky,

a) x orgánů Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xx penále x

x) na pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx