Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2019.


Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
289/2007 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

HLAVA 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2 §3 §4

HLAVA 2 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PODNIKY, VE KTERÝCH SE ZACHÁZÍ SE ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře §5

HLAVA 3 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA TRŽNICE, TRŽIŠTĚ A SAMOSTATNÁ PRODEJNÍ MÍSTA, VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO PRODEJ ZVÍŘAT NA TĚCHTO MÍSTECH

Pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích §6

Požadavky na samostatné prodejní místo a pravidla pro prodej živých ryb na tomto místě §7 §8

HLAVA 4 - VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ K PŘEPRAVĚ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ §9

HLAVA 5 - VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY A NA ZACHÁZENÍ S NIMI A PRAVIDLA PRO PŘÍMÉ DODÁVÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Čerstvé drůbeží maso §10

Čerstvé králičí maso §11

Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury §11a

Čerstvé maso z nutrií §11b

Zvěřina §12 §12a

Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě, a termín jejich předložení §12b

Syrové mléko §13

Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí §13a

Čerstvá vejce §14

Med a mateří kašička §15

HLAVA 6 - VETERINÁRNÍ PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ NA TRH JATEČNÝCH ZVÍŘAT POUŽITÝCH K POKUSNÝM ÚČELŮM §16

HLAVA 7 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

HLAVA 8 - NEPOŽIVATELNÉ POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU §25

HLAVA 9 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UVÁDĚNÝCH NA TRH §26 §27 §28 §29 §30

HLAVA 10 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH KE KRMENÍ ZVÍŘAT §31

HLAVA 11 - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ A REGISTRACI PODNIKU §32

HLAVA 12 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO A SANITAČNÍHO ŘÁDU PODNIKU §33 §34

HLAVA 13 - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §35

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 201/2004 Sb. §36

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 232/2005 Sb. §37

ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 4/2007 Sb. §38

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST A PLATNOST §39

Příloha č. 1 - Ošetření k vyloučení určitých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem a mlékem

Příloha č. 2 - Vzor alternativní značky

Příloha č. 3 - Postup při odběru vzorků

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Záznam proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře

Příloha č. 6 - Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí

č. 65/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

289
VYHLÁŠKA
ze xxx 14. xxxxxxxxx 2007
o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 316/2004 Xx. x zákona x. 48/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 8, §21 xxxx. 7, §22 xxxx. 2 písm. x), §24 xxxx. 2 xxxx. x), §25 xxxx. 5, §27 xxxx. 4 xxxx. x) a §53 xxxx. 6 xxxx. x) zákona:

XXXX PRVNÍ

VETERINÁRNÍ A XXXXXXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXXX XXXXXXXX, KTERÉ XXXXXX UPRAVENY XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxxx živočišných produktů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxx území, xxx xxxxxxx omezujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřením, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravě (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xx xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které pochází x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx části,

c) xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx ulovené volně xxxxxx zvěře,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxx ryb, xxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx prodeje,

e) xxxxxxxxxxx, hygienické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx a tržiště, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) která zvířata xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxx požádat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náležitosti x xxxx platnosti xxxxxx osvědčení, xxx x xx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x hygienická pravidla xxx prodej x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xx xx rozumí tímto xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxx x xxxxx oznamování xxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx schválení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu,

l) xxxxxx xxx odběru xxxxxx x xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx x xxxxxxxxxx odběru xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxx x dodávání xxxxxx xxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x pro zacházení x xxxx, x xx xx rozumí xxxxx malým množstvím,

n) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx úpravě, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zásob.

§3

(1) Xxxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx správa povolila, xxx byly xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx trh potraviny xxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxx xxxxx, xxx podléhá omezujícím xxxx zakazujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x kulhavky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat, afrického xxxx xxxxxx, moru xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx influenzy xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx [§18 xxxx. 2 xxxx. b), odst. 3 xxxxxx], xxxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvádění xx xxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pro tento xxxx,

x) před ošetřením xxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladovány x xxxxxxxxxxxx prostorově xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx označeny,

d) xxxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veterinárním opatřením, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx provádí x xxxxxxx x přílohou č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx průsečík xx uprostřed xxxxxx xxxxxxx; xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Označení xxxx xxx provedeno xxxxxx xxxxxx jediného razítka, xxxxx má xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx 6,5 xx x xxxxx 4,5 xx x xx kterém xxxx dobře čitelné xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx psaný xxxxx xxxx kód XXX Xxxxx xxxxxxxxx "CZ",

b) xx střední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x dolní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx "XX",

x) xxx rovné čáry xxxxxxx xx pod xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx otisku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx být vysoká xxxxxxx 0,8 xx, xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx 1 xx. Razítko xxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx zvěře ve xxxxxxxx chovu získané xxxxxxxx drůbeže nebo xxxxxxx zvěře xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx území, xxx podléhá omezujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo aviární xxxxxxxxx, jakož i xxxxx maso, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, masné xxxxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ošetření xxxxx přílohy č. 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx3), xxxxx vzor je xxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx účely státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vzorků, xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXX, VE XXXXXXX XX XXXXXXX SE XXXXXXXXXXX PRODUKTY, KTERÉ XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx prodává xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27b odst. 1 xxxxxx anebo xxxxxx xxxx ulovené xxxxx xxxxxx zvěře xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx4), xxxx xxx registrováno x xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx I x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 852/2004.

XXXXX 3

VETERINÁRNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, TRŽIŠTĚ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx tržnicích x tržištích

(1) V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx možno xxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xx 15 xx, xxxxxx patřící xx rodů xxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx v zájmovém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx5), xxxxxxxx jsou tato xxxxxxx uvedena x xxxxxx řádu x

x) xxxx určena x xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zvířat, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x že xxx xxxx xxxxx xx tržnice xxxxxx xxxxxxxx x vybavení, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpadní xxxxxxxxxxx vpustí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxxxxxx teplé,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx zvířat, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nádobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X prodeji živých xxx xx xxxxx xxxxxx x tom, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ryb xx xxxxx xxxxx

§7

(1) Samostatné xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx umístěno x xxxxxxxx tak, aby xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx místě byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxx

x) umístěno xxx, xxx byl xxxxxxxx co xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx kanalizace x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadní xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx čistitelnou x xxxxxxxxxxxxxxxxx pracovní deskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxx živých ryb xx xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx platí §6 xxxx. 3 xxxxxxx.

§8

Xxxx-xx ryby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x porcovány, popřípadě xxxxx upravovány, xxxx xxx xx xxxxx xxxxx také

a) xxxxx xxxxxxxxxx a dezinfikovatelná xxxxxxxx xxxxx, nože, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a stěrky,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k omývání xxxxxxxxxx pultu x xxxxx xxxxxxx xxxx xx kanalizace,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.).

XXXXX 4

XXXXXXXXXXX OSVĚDČENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§9

(1) Je-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení (§27 odst. 1 xxxxxx), je xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, doba xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 72 xxxxx xx xxxx xxxxxx.

XXXXX 5

VETERINÁRNÍ XXXXXXXXX XX ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY X XX ZACHÁZENÍ X XXXX X XXXXXXXX PRO PŘÍMÉ XXXXXXXX MALÝCH MNOŽSTVÍ XXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§10

Xxxxxxx xxxxxxx maso

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 2 000 xxxx krůt, xxx xxxx xxxxxx, nebo 10 000 xxxx xxxxxxx drůbeže, může xxxxxxxxxxx čerstvé xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx do xxxxxxxx maloobchodu.

(2) Za xxxx xxxxxxxx čerstvého xxxxxxxxx xxxx, určeného x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 10 xxxx xxxx, 35 xxxx xxx, 35 xxxx xxxxxx a 35 xxxx ostatní drůbeže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čerstvého drůbežího xxxx xxxx xxx x masu prodejcem xxxxxxxxx dobře xxxxxxxxx x čitelné upozornění "Xxxx xxxx veterinárně xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx úpravě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

§11

Čerstvé králičí xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v malém, xxxx xxxxxxxxxxx čerstvé xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx hospodářství, x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, nebo

b) dodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx králičího masa, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx neporcované xxxx x nejvýše 35 xxxx xxxxxxx prodávaných xxxx dodávaných x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxxxxxx hlava xx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x masu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx "Maso xxxx xxxxxxxxxxx vyšetřeno - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke spotřebě x xxxxxxxxxx spotřebitele".

§11x

Xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxx ryby nebo xxxx xxxxxxxxx pocházející x akvakultury x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx hospodářství, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxx xxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x místě xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx malé xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x domácnosti xxxxxx spotřebitele.

§11x

Xxxxxxx maso x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx, může neporcované xxxxxxx xxxx z xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx maloobchodu.

(2) Xx xxxx množství čerstvého xxxx x nutrií, xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 35 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dodávaných x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(4) X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx neporcovaného xxxxxxxxx masa x xxxxxx xxxx být x masu xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobře xxxxxxxxx x xxxxxxx upozornění "Xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx úpravě xx spotřebě v xxxxxxxxxx spotřebitele".

§11b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.3.2019

§12

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx honitby xxxx xxxx ulovené xxxxx xxxxxx zvěře x xxxx nebo xxxx (xxxx xxx "xxxx") v malých xxxxxxxxxx

x) prodávat xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejny,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvěř.

V xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čitelné xxxxxxxxxx "Xxxx xxxx xxxxxxxxx proškolenou xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx úpravě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je pouze xxxx zvěře, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx plombou x lístkem o xxxxxx xxxxx vydanými xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx6a),

x) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx od 0 xX xx 7 xX xx xxxx xxxxxxx 7 xxx xx data xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xx 0 xX xx 1 xX xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx skladováno odděleně xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx spotřebu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo krajskou xxxxxxxxxxx správou v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx veterinárních x xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 xxxx veterinární x hygienické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004

x) x xxxxxx X xxxxxxxx X xxxxxxxxxx 2 x 3, x kapitole XXX xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x xxxxxxxxxx 2, 4 x 5, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zvěř,

b) x xxxxxx II xxxxxxxx X xxxxxxxxxx 1, 5 x 6, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) v xxxxxx XX kapitole XX odstavcích 4 xx 6, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx žijící zvěř,

d) x xxxxxx XX xxxxxxxx III xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) v xxxxxx X kapitolách XX x XXX, pokud xxx o požadavky xx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxx masem x xxxxxxx polotovary xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx jejich xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx,

x) v xxxxxx XX, pokud jde x suroviny používané x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uživatelem xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a 35 xxxx xxxxxx volně xxxxxx zvěře xx xxxxx, nejvýše xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx 120 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zvěře x 400 xxxx drobné xxxxx xxxxxx zvěře.

§12x

(1) Proškolená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, při němž xx posuzují xxxxxxx xxxx, xxxxxx těla, xxxxxxx se xxxxxxxx xx výskyt xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x osrstění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx kůži x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx, xxx-xx x:

x) xxxxxx volně xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx a xxxxxx okolí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx hlavě xxxxxxx xxxxxxxx dutiny xxxxx x xxxxx,

x) zajíce x divoké xxxxxxx, xxxxxxx xx oči, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx, vyšetří xx oči x xxxxx otvory.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx otevře a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, slezina x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx ven, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x záznamech xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §27b xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x umístění xxxxxxxxxxx jednotky, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxxxxxx číslo xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

1. BEZE XXXX; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx mohly xxxxxxxx, xx xxxx zvěře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziko, xxxx

2. SE ZMĚNAMI; xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx číslo, evidenční xxxxx osvědčení x xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx v příloze č. 5 k této xxxxxxxx.

§12x

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správě, x termín xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvěřiny xxxx xxxxxxxxx xxxx x nutrií, xxxxxx xxxxxxxxxxx ústav a xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 zákona xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx x provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) jednou xxxxx, xxxx v xxxxxxx xx 15. xxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx

1. x případě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 3 xxxx. x),

2. v xxxxxxx xxxxxxxxx masa x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx název, xxxxx, identifikační xxxxx x xxxxxxxx organizační xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, chovatele xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxx plomby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x spárkaté zvěře x xxxxxxx název xxxx číslo katastrálního xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx ulovena,

e) xxxxx vyšetření,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel),

g) metodu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx.

§13

Syrové xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx mléko x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx výroby, nebo

b) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dojení, sběru x xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stájí, xxxxxxxx chladicím xxxxxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxx mléko, xxxx xxxxxxxx tepelně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx". Xx-xx x hospodářství xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, standardizačního xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímému xxxxxxx syrového xxxxx xxxxxxxx xx mléčnice.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx syrového xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx umístěno xxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx tepelně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxx syrového xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu xxxx být xxxxxxxx x x xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ošetření xxxxx, xxxx xxx xxxxxx zajištěn xxx, xxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx mléko xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 8 xX x xxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 6 xX x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx množství xxxxxxxx mléka, určeného x přímému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx9) xxxxxx spotřebitele.

§13x

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx syrového mléka xx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxx mikroorganismů xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidí

Chovatel, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§13a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 11/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2015

§14

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx nebalená čerstvá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) prodávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Čerstvá xxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx po xxxxxx, xxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxxxxxx xx 28 xxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx chovatelem x xxxxxx množstvích xx xxxxxxxx maloobchodu, xxxx xxx prosvícená a xxxx k nim xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, kde xxxx vejce xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být prodána xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se považuje xxxxxxx 60 xxxxx.

(5) Xx xxxx množství xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx maloobchodu, xx xxxxxxxx xxxxxxx 600 xxxxx v xxxxxxx 1 xxxxx.

§15

Med x mateří xxxxxxx

(1) Xxx musí xxx xxxxxxxxx, přeléván x xxxxxxxxx v xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx přímému slunečnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx 3 hodin xx xxxxxxx; uchovává xx při xxxxxxx xx 0 oC.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx chovatelem xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx tržišti, xxxxx x dodání xxxxxxxxxx do místního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

HLAVA 6

VETERINÁRNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX TRH XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§16

Xxx-xx x jatečné xxxxx, xxxxx xxxx použito x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prohlídkou xxxx poražením xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) uplynula xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx klinicky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uplynulo xxxxxxx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx 21 xxx xx jeho očkování xxxxxx mikroorganizmy.

XXXXX 7

§17

§17 xxxxxx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx platnosti.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx platnosti.

§22

§22 xxxxxx platnosti.

§23

§23 xxxxxx platnosti.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 8

NEPOŽIVATELNÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§25

Xxxxx x xxxxxxx jatečných koní xxxxxxxx 24 měsíců xxxx nepoživatelné.

XXXXX 9

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXX

§26

(1) Maso jatečného xxxxx včetně telat, xxxxxx, xxxx, koz x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx po xxxxxx

1. x xxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §3, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx ošetřených xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx druh x xxxxxx xxxxxx, rizika xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx kříží xxx pravým xxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx značce xxxx xxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxx důvodů, xxx xx určeno xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oválného xxxxx, xxxxxxxxx dvěma rovnoběžnými xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx na značce xxxxxxx dobře xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trojúhelníkového xxxxx x délce xxxxxx 5 xx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jatečně opracovaného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx - xx-xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxx části - xxxxx díl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx značkou. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx nemohlo xxx zneužito. Označení xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tkání, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo drobů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx cysticerkóza, xxxxx xxxx není xxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx, xx označuje - xxxxx označení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx "X" x xxxxx 4 xx x xxxxx 3 xx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx předloktí, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx zevní xxxxx vnějšího žvýkacího xxxxx x xx xxxxx.

§28

(1) Maso xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1. z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zasahujícím xx x xxxxx xxxxx x naříznutím xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx čarami, xxxxx xx xxxxx pod xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx oválné xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx dobře xxxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx zpracování xx tepelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního vyšetření x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikační značkou xxxxxxxx xxxxx, překrytou xxxxx xxxxxxxxxxxx čarami, xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx nejméně 1 xx, vodorovně xxxxxxxxx oválnou xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xx značce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx 2,5 cm, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Označení xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx nemohlo xxx xxxxxxxx.

(2) Označení uvedené x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx umísťuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na obal xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx obalu. X xxxxxxx kontejneru xxxx jiného xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx povrch xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§29

Pro maso xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí §28 xxxxxxx x xxx, xx se neuplatňuje xxxxxx označování naříznutím xxxxxxxxx.

§30

Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zvěřiny xxxxx §26 x 28 xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a údaje xxxxxxx příslušné označení xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA 10

OZNAČOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX URČENÝCH XX XXXXXX XXXXXX

§31

(1) Živočišné xxxxxxxx, které jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx razítka xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 4 xx x 10 xx x xxxxxxx xxx přežvýkavců, xxxx a prasat.

(2) Xxxxx písmen x xxxxxx v označení x xxxxxxxx slova "XXXXXX" xxxx 1 xx. Xxxxx xxxxxx xx slově "KRMIVO" xxxx 1,5 cm. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "CZ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx CZ-NUTS, x xxxxx xxxxx slovo "XXXXXX".

(3) Označení živočišných xxxxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxx schválené x registrované xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx otisk xxxxxxx byl na xxxxx xxxxx masa; xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlubokými xxxx do xxxxx. Xxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x zajícovců) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zářezy xx xxxxx.

HLAVA 11

XXXXXX O XXXXXXXXX X REGISTRACI XXXXXXX

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx podniku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx, uvede x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bydliště nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx x rozsahu činnosti (xxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 [§49 xxxx. 1 xxxx. x), §76 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx] xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správě x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx zejména x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souhlas,

b) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx s vyznačením (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technologického zařízení (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx určení x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxx, stropů, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zázemí xxxx.),

x) xxxxxxxxxx pitnou xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx místa, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX11) x x systém xxxxxxx xxxxxxxx podmínek výroby x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx) x x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákazy,

i) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plán xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx),

x) způsob xxxxxxx, xxxxxxxx ukládání či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx schválení, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx, nejpozději xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx.

HLAVA 12

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxxx:

1. hlavní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx provozu,

2. prostorové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx surovin x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontaminací,

3. xxxxxxx popis vykonávaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx výkonu x xxxxxx prostorů, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx teplot xxxxxxxx živočišného původu,

5. xxxxxxxx provádění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx;

x) sanitace xxxxxxx:

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a dezinfekce xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxx hubení xxxxxx (xxxxxxxxxx x deratizace), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky,

3. věcný x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dezinfekčních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx situačního xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, způsoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

4. osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, dezinfekce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx. xxxxxxx zajištění xxxxxx těchto činností,

5. xxxxxx dokumentace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dezinfekčních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx postupů xxxxxxxxxx xx zásadách XXXXX,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz xxxx nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX 13

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§35

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 201/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx maso, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx chovu a xxxx xxxxx žijící xxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx čerstvé xxxx, xxxxx xxxx, masné xxxxxxxxxx x masné xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 203/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx výrobky.

4. Xxxxxxxx č. 375/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 638/2004 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx č. 200/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobky, x xxxxxxxx č. 203/2003 Xx., o veterinárních xxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx výrobky.

6. Xxxxxxxx č. 639/2004 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 375/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 166/1999 Sb., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o veterinárních xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 651/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 201/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx farmovém xxxxx x xxxx volně xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 652/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 202/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx maso, mleté xxxx, masné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 375/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.

9. Xxxxxxxx č. 206/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 201/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx drůbeží xxxx, xxxxxxx maso, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx žijící xxxxx, xx znění vyhlášky x. 651/2004 Sb. x xxxxxxxx x. 4/2007 Xx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.

§36

Xxxx xxxxx vyhlášky č. 201/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx maso, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 375/2003 Sb., x xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akvakultury x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 232/2005 Xx.

§37

Xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 232/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířatům, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxx kontaminujících, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 374/2003 Sb., x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky jatečných xxxxxx a xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., o veterinárních xxxxxxxxxxx na čerstvé xxxx, mleté xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna vyhlášky x. 4/2007 Xx.

§38

Xxxxx xxxxx xx čtvrtá xxxxxxxx č. 4/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 201/2003 Sb., xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., xxxxxxxx č. 203/2003 Sb. a xxxxxxxx x. 638/2004 Xx. a zrušuje xxxxxxxx č. 200/2003 Sb., se xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST X XXXXXXXX

§39

1. Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.

2. Hlava sedmá x xxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 200912).

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 289/2007 Sb.

OŠETŘENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX RIZIK XXX ZDRAVÍ XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXX

Xxxxxxxx (*)

Nákaza

Slintavka x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat

Africký xxx xxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx influenza

Mor malých xxxxxxxxxxx

X. Xxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádobách x xxxxxxxx F0 = 3 nebo xxxxx (**)

+

+

+

+

+

+

+

+

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx němž xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 °X

+

+

+

0

+

+

+

+

x) xxxxxxxx vaření xxxxxx xxxxxxxxxxx x odtučněného xxxx, xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70 °X xx dobu 30 xxxxx

+

0

0

0

0

0

0

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx němž musí xxx xx xxxxx xxxxxxx masa xxxxxxxx xxxxxxx 80 °X

+

+

+

+

+

+

+

+

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx uzavřené nádobě xxx xxxxxxx xxxxxxx 60 °C po xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx teplota xx xxxxx částech xxxx musí dosáhnout xxxxxxx 70 °X xx dobu 30 xxxxx

+

+

+

+

+

-

-

+

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx x vykostěného xxxx (xxxx xxx xxxxx) xx xx xxxxxxxx těchto typických xxxxxx: xxxxxxx xx xxxxxxx 0,93 xxxx xxxxxxx xX xxxxxxx 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx popsaným xxx xxxxxxxx f), xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kosti (*)

+

+

+

0

0

0

0

0

x) xxxxxx: ošetření v xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

+

+

+

0

+

0

0

0

x) kýta x pečeně: ošetření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxx 190 xxx x xxxx x 140 xxx x xxxxxx

0

0

0

+

0

0

0

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve všech xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 65 °C, xxxxx xx dosažena xx xxxx nezbytnou x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx) xxxxxxx 40

+

0

0

0

0

0

0

+

XX. Mléko x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx XXX (x velmi vysokou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (XXX = xxxxxxxx nejméně xxx 132 °X xx dobu nejméně 1 sekundy)

+

0

0

0

0

0

0

0

b) xx-xx xxxxx pH xxxx xxx 7,0, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx (XXXX)

+

0

0

0

0

0

0

0

x) xx-xx xxxxx xX 7,0 xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX)

+

0

0

0

0

0

0

0

+: Účinnost metody xx xxxxxx.

0: Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

(*): Xxxx být přijata xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(**): X xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spory. Xxxxxxx X0 3,0 xxxxxxx, xx nejchladnější xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx stejného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 121 °X (250 °F) xx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 289/2007 Xx.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx značka xxxxx §3 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

XX = 8 mm

[kód xxxx xxxxxxx v xxxx 6 xxxxx B xxxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX č. 853/2004]

1234 =11 xx

[xxxxx schválení xxxxxxxx xxxxx xxxx 7 xxxxx X xxxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004]

Xxxxxx kruhový xxxxxx = xxxxxxx 30 xx

Xxxxxxxx linky xxxxxxx = 3 xx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 289/2007 Xx.

XXXXXX PŘI XXXXXX VZORKŮ

Část X

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

Xx. 1

Xxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x mikrobiologickému, xxxxxxxxxxxxx, fyzikálnímu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx , xxxxxx x xxxxx xxxxx žijící xxxxx

1. kostka xxxxx x xxxxx nejméně 8 xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx čtvrti,

2. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čtvrtí,

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část x xxxxx xxxxxxx 10 cm,

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx 10 xx,

5. xxxxxx xxxxx x xxxxx 6 xx 8 xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podvázaným xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě i xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx-xx xxxxxxx vnitřnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kost xxxx její xxxx x xxxxx xxxxxxx 10 cm,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxx jatečných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, a u xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx celá těla, xxxxx nestačí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo části xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx.

XX.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx

Xx. 3

X souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) odběr xxxxxx x laboratornímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx metodických xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx sledování (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx živočišného xxxxxx x x životním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) zoonóz x xxxxxxx xxxxxx,

x) vzniknou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx (fyzickou kontrolu) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dojde x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přenosnou xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx alimentární xxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxx x vyšetření a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 4

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx objemu xx přihlíží x xxxx, aby

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (xxxxxxxxx)

1. xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx veterinárních požadavků xx xx,

2. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohrožení xx xxxxxxxx zdravotní nezávadnosti xxxxxxxxxxxxxx produktů,

b) byla xxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti.

(2) Xx vzorkovanou xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx vzorků xxxxxxxx

x) 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx.),

x) 1 xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx produkty,

c) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx ložené xxxxxxxx. Xxxxxxx xx 5 xxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx,

x) 1 xxxxx, xxxx, xxxxx xx jiná nádoba, xxx-xx o tekuté xxxxxxxxx produkty.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestejnorodé, xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx produkty xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx odebírají x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřeny, xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx částech (kusech), xxx xxxx možno xxxxxxx x laboratoři - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzorkovnic, xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratoře.

Čl. 5

(1) Xxxxxx-xx důvody xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx z xxxx šarže (xxxxx) 1 xx 2 xxxxxx, x téže xxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zpravidla 5 xxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx produkty téhož xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxx (xxxxx), x xxxx-xx možné xxxx účelné xxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx vzorkovaných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vzorky xxx' xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxx:

xxxxx vzorkovaných xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x kg (xxxxx x x)
xxxxx xxxxxx
xx 10
2
xx 1000
2
50
4
10000
4
100
5
25000
6
500
8
50000
8
1000
10
xxx 50000
10
xx 1001 na xxxxxxx dalších 500
1

(4) X fyzikálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 vzorek.

(5) X závislosti na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor xxxxxxx větší nebo xxxxx xxxxx vzorků.

Čl. 6

(1) Xxxxxxxx hmotnost (xxxxx, xxxxx xxxx) xxxxxx xxxx:

xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x látky
radiobiologické
tekuté (x xx)
100
300
300
500
400
xxxxxxxx (x x)
50
250
250
500
250
xxxxx (x x)
100
300
300
500
400
xxxxxx (x x)
50
150
150
300
300
xxxxxxxxxxx (x g)
50
150
150
200
200
vejce (x xx)
3
3
3
12
10
xxxxxx (v xx)
1
1
1
1
1

(2) Xx-xx kontrolovaný xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx vzorek

a) 1 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (objem) xxxxxxxx xxxxxxxxx (objemu) xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxx hmotnost (xxxxx) podstatně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx x vyšetření, stačí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx poměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxx ohroženo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hmotnost (xxxxx) xxxxxx je xxxxx (xxxxx) než xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Čl. 7

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) odebere xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx záznam x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zabalení, uchovávání x odeslání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx změnám xxxx záměnám.

Část X

Xxxxx x xxxxxxx výrobního xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx 10 cm2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxx 102 aerobních x xxxxxxxxxxxx anaerobních mikroorganizmů,

b) xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 289/2007 Xx.

Xxxxxxx x. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2019 Sb.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 289/2007 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X VYŠETŘENÍ XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, PROŠKOLENÁ OSOBA xx. č. ........................ (xxxxxx ............../x)

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx, xxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx + xxxxx), xxxxx a příjmení xxxxx
&xxxx;
Xxxxx honitby
 
Druh a xxxxx ulovené x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxx vyšetření
 
Prase xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx (slovní xxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx změn
 
Přenos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Součet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM XXXXXXXXXX XXXXX O VYŠETŘENÍ XXXXXXX XXXXX ŽIJÍCÍ XXXXX, PROŠKOLENÁ XXXXX xx. č. ........................ (xxxxxx ............../x)

&xxxx;
Xxxxxxxxx se xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx /opeření
 
Hlava
 
Plíce
 
Srdce
 
Játra
 
Žaludek x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx (xxxx) / xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 61/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 6.3.2009

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 289/2007 Xx.

XXXXXX X XXXXXX VYŠETŘOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

500 KTJ/1ml

Příloha č. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 11/2015 Xx. x účinností xx 1.3.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 65/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 289/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.11.2007 x hlava xxxxx x xxxxx xxxxx (§17 - 24) xxxxxxx platnosti xxxx 31.12.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

61/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.3.2009

11/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 61/2009 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.3.2015

65/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x hygienických požadavcích xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx nejsou upraveny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.3.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 2002/99/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx.

2) Příloha XX xxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného původu, x platném znění.

Příloha X oddíl 1 xxxxxxxx XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/118/ES xx xxx 16. xxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alternativní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2002/99/XX.

4) Xxx 1.18 xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx potravin, v xxxxxxx znění.

5) §3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) Xx. 3 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým xx stanoví obecné xxxxxx a požadavky xxxxxxxxxxxxx práva, zřizuje xx Evropský xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx x stanoví postupy xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

6) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx ústavního xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6x) Zákon č. 449/2001 Sb., x myslivosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Příloha č. 23 k xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka.

8) Xxxxxxx III xxxxx XX xxxxxxxx X xxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 853/2004.

9) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx potravin.

Čl. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

Čl. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004.

Xx. 31 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 882/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ověření dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1774/2002 ze xxx 3. xxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny xxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

11) Xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.

Xxxxxxxx č. 147/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

12) Čl. 1 x 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2076/2005 xx xxx 5. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 853/2004, (XX) x. 854/2004 a (XX) č. 882/2004 x xxxxxx xx xxxx nařízení (ES) x. 853/2004 a (XX) x. 854/2004.

13) Vyhláška č. 231/2016 Sb., x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tabákových výrobků.