Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020.


Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
289/2007 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

HLAVA 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2 §3 §4

HLAVA 2 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PODNIKY, VE KTERÝCH SE ZACHÁZÍ SE ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře §5

HLAVA 3 - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA TRŽNICE, TRŽIŠTĚ A SAMOSTATNÁ PRODEJNÍ MÍSTA, VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO PRODEJ ZVÍŘAT NA TĚCHTO MÍSTECH

Pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích §6

Požadavky na samostatné prodejní místo a pravidla pro prodej živých ryb na tomto místě §7 §8

HLAVA 4 - VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ K PŘEPRAVĚ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ §9

HLAVA 5 - VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY A NA ZACHÁZENÍ S NIMI A PRAVIDLA PRO PŘÍMÉ DODÁVÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Čerstvé drůbeží maso §10

Čerstvé králičí maso §11

Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury §11a

Čerstvé maso z nutrií §11b

Zvěřina §12 §12a

Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě, a termín jejich předložení §12b

Syrové mléko §13

Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí §13a

Čerstvá vejce §14

Med a mateří kašička §15

HLAVA 6 - VETERINÁRNÍ PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ NA TRH JATEČNÝCH ZVÍŘAT POUŽITÝCH K POKUSNÝM ÚČELŮM §16

HLAVA 7 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

HLAVA 8 - NEPOŽIVATELNÉ POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU §25

HLAVA 9 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UVÁDĚNÝCH NA TRH §26 §27 §28 §29 §30

HLAVA 10 - OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH KE KRMENÍ ZVÍŘAT §31

HLAVA 11 - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ A REGISTRACI PODNIKU §32

HLAVA 12 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO A SANITAČNÍHO ŘÁDU PODNIKU §33 §34

HLAVA 13 - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §35

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 201/2004 Sb. §36

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 232/2005 Sb. §37

ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 4/2007 Sb. §38

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST A PLATNOST §39

Příloha č. 1 - Ošetření k vyloučení určitých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem a mlékem

Příloha č. 2 - Vzor alternativní značky

Příloha č. 3 - Postup při odběru vzorků

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Záznam proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře

Příloha č. 6 - Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí

č. 65/2019 Sb. - Čl. II

č. 181/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

289
XXXXXXXX
xx dne 14. xxxxxxxxx 2007
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Xx. x zákona x. 48/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 8, §21 xxxx. 7, §22 xxxx. 2 písm. x), §24 xxxx. 2 xxxx. a), §25 xxxx. 5, §27 xxxx. 4 xxxx. b) x §53 xxxx. 6 xxxx. x) zákona:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX PŘÍMO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (ošetření) x xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veterinárním opatřením, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xx xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x tohoto xxxxx xxxx xxxx části,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, pro xxxxxx ryb xx xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx x xxx zabíjení, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx, pokud xxxx činnosti jsou xxxxxxxx jejich prodeje,

e) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx uspořádání a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx,

x) xxxxx, ve xxxxx lze xxxxxxx x vydání veterinárního xxxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx produktů, náležitosti x dobu platnosti xxxxxx osvědčení, jak x na xxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxx vydává,

h) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodej x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx rozumí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx veterinárního vyšetření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, závodu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), způsob x lhůty oznamování xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxxx registrace xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náležitosti provozního x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx odběru xxxxxx x údaje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volně žijící xxxxx a vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a hygienická xxxxxxxx xxx prodej x dodávání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx zacházení x xxxx, a xx xx xxxxxx xxxxx malým xxxxxxxxx,

x) xxxxx x provedených xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx syrového xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxx nepoživatelné.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, musí xxx zpracovány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx být použity x vytváření zásob.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byly vyrobeny, xxxxxxxxxx x uvedeny xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, klasického xxxx prasat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, moru xxxxx, newcastleské choroby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přežvýkavců [§18 odst. 2 xxxx. b), odst. 3 xxxxxx], xxxx xxx tyto xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ošetření, xxxxx xxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh, x xx v podniku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladovány x xxxxxxxxxxxx prostorově xxxx časově xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přepravovány x xxxxx, xxxxx xxxxxxx omezujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx společenství2) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx křížem, xxxxxxxx xxxxx rovnými xxxxxx, jejichž průsečík xx uprostřed xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx jediného xxxxxxx, xxxxx xx oválný xxxx, xxxxx xxxxxxx 6,5 xx x xxxxx 4,5 xx x xx xxxxxx xxxx xxxxx čitelné xxxxxxxxxxx údaje:

a) x xxxxx xxxxx velkými xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx XXX Xxxxx xxxxxxxxx "XX",

x) xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zkratka "ES",

d) xxx rovné xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx úhlem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xx otisku xxxxxxx zůstávají xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 cm, xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx 1 xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prohlídku xxxx xxxxxxx. Označení xxxx xxx xxxxxxxxx xx přímého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx zvěře xx xxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x území xxxx xxxxx xxxxx, xxx podléhá xxxxxxxxxx xxxx zakazujícím veterinárním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx maso, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, se xxxxxxxx alternativní xxxxxxx3), xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Postup xxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, VE XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX PŘEDPISY XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxx xxx uchování xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx těla xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27b odst. 1 xxxxxx anebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx4), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx I x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004.

HLAVA 3

VETERINÁRNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X HYGIENICKÁ XXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXXX XX TĚCHTO XXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxx prodej xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx možno xxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx do 15 xx, drůbež xxxxxxx xx xxxx kur, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů5), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uvedena x xxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx chovu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx těl zvířat, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x tržnici, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vybavení, xxxxxxx

x) xxxxxx omyvatelnou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dostatečný xxxxxx xxxxx vody, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pomůcky (xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, paličku xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ryb na xxxxx místě

§7

(1) Samostatné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xx nejsnazší xxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxxx x xxx nedocházelo k xxxxxxxxx odpadní xxxx xxx manipulaci x xxxxxx,

x) vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx deskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 obdobně.

§8

Xxxx-xx ryby na xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx xxxx xxxxxxxx, kuchány x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx tomto xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx deska, nože, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přívod xxxxx xxxx k omývání xxxxxxxxxx pultu x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.).

HLAVA 4

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§9

(1) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§27 odst. 1 xxxxxx), je třeba xxxxxxx x jeho xxxxxx alespoň 12 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úředním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 činí 72 xxxxx od xxxx xxxxxx.

HLAVA 5

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X NA XXXXXXXXX X XXXX A XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§10

Xxxxxxx drůbeží xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nižší xxx 2 000 xxxx xxxx, xxx xxxx kachen, xxxx 10 000 xxxx xxxxxxx drůbeže, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x prodeji nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 10 xxxx xxxx, 35 xxxx xxx, 35 kusů xxxxxx x 35 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čerstvého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx prodejcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx upozornění "Xxxx xxxx veterinárně xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx úpravě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

§11

Čerstvé králičí xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx chová xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

x) prodávat xxxxx spotřebiteli xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx maloobchodu.

(2) Xx malé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx masa, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dodání xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 35 xxxx králíků prodávaných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx neporcovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nesmí xxx oddělována hlava xx xxxx.

(4) X xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čerstvého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čitelné xxxxxxxxxx "Maso není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke spotřebě x domácnosti xxxxxxxxxxxx".

§11x

Xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akvakultury x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) prodávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx čerstvé produkty xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx malé xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovatelem se xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx ryb nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx denní xxxxxxxx těchto živých xxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x domácnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxx maso x xxxxxx

(1) Chovatel, xxxxx xxxxx nutrie x xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx tržišti, xxxx

x) dodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nutrií, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maso x nejvýše 35 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dodávaných x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx neporcovaného xxxxxxxxx masa z xxxxxx xxxx být x masu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx upozornění "Xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xx tepelné xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spotřebitele".

§11b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 22.3.2019

§12

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx honitby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x kůži xxxx xxxx (dále jen "xxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxx maloobchodní prodejny,

c) xxxxxxx xx místního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx v xxxxxxx nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx žijící xxxx.

X xxxxxx případech musí xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobře xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx "Zvěř xxxx xxxxxxxxx proškolenou xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Předmětem xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zvěře, které

a) xx provázeno plombou x lístkem o xxxxxx xxxxx vydanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6a),

x) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx od 0 xX do 7 oC xx xxxx xxxxxxx 7 xxx xx xxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx od 0 xX xx 1 xX po xxxx xxxxxxx 15 dnů xx xxxx ulovení,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx spotřebiteli xxx xxxxxxxx v xxxx domácnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) obdobně.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 852/2004 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xx dodávána přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004 také xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 853/2004

x) x xxxxxx X xxxxxxxx X xxxxxxxxxx 2 a 3, x kapitole VII xxxxxxxx 1 xxxx. x) x v xxxxxxxxxx 2, 4 x 5, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx XX xxxxxxxx V xxxxxxxxxx 1, 5 x 6, pokud xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx XX xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxx x velkou xxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx IV xxxxxxxx III xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxx o xxxxxxx volně žijící xxxx,

x) v xxxxxx X xxxxxxxxxx II x XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx hygienické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) v oddílu XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx volně xxxxxx zvěře.

(5) Za xxxx množství xxxxx, xxxxxx k prodeji xxxx dodání podle xxxxxxxx 1 uživatelem xxxxxxx, se považuje xxxxxxx 4 000 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a 100 000 kusů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyšetření xxx xxxxx, při xxxx xx posuzují výživný xxxx, xxxxxx těla, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na kůži x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zánětlivých xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxx-xx x:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx otvory x xxxxxx xxxxx, výstelka xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx hlavě xxxxxxx xxxxxxxx dutiny xxxxx x xxxxx,

x) zajíce x divoké xxxxxxx, xxxxxxx xx oči, xxxxx otvory x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx, vyšetří xx oči a xxxxx otvory.

(2) Velká xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx po xxxxxxx otevře x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, slezina x xxxxxxx, xxxxx xxxx vyňaty z xxxx ven, se xxxxxxxx x veterinárnímu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x §27b xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a adresa xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x evidenční xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

1. XXXX XXXX; xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx znamenat, xx maso xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxx

2. XX XXXXXXX; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx znamenat, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziko, a

c) xxxxxxxx xxxxx, evidenční xxxxx osvědčení x xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxx x provedených xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, které xxxx vydáno osvědčení x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvěřiny xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vyšetřování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) jednou xxxxx, vždy x xxxxxxx xx 15. xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12a odst. 3 xxxx. x),

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nutrií xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresa xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx organizační xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx plomby xxxxxxxxxxx uloveného xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x spárkaté xxxxx x jezevce název xxxx xxxxx katastrálního xxxxx honitby, kde xxxx zvěř ulovena,

e) xxxxx vyšetření,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx spotřebu x xxxx domácnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx prostory a xxxxxxxx, na hygienu xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, z něhož xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxxxx.

(3) Xxxxx prodej xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stájí, xxxxxxxx chladicím xxxxxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxx mléko, xxxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx". Xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx střediska, standardizačního xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx ošetření mléka, xxxx být místnost xxxxxxxx k přímému xxxxxxx xxxxxxxx mléka xxxxxxxx od mléčnice.

(4) X xxxxxxx přímého xxxxxxx xxxxxxxx mléka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxxxxxx automatu umístěno xxxxxxxxxx "Xxxxxx mléko, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx". Xxxxx prodej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být prováděn x x xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxxx, xx kterého xx dodáváno xxxxx xx xxxxxxxx střediska, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx mléko xxxxxx x přímému xxxxxxx xxxxxxx xx 2 hodin xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na 8 xX x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx po nadojení, xxxx musí být xxxxxxxxx xx 6 xX x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx po xxxxxxxx.

(6) Xx malé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx denní spotřebě xxxxxx mléka x xxxxxxxxxx9) daného xxxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mléka xx zjištění přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ohrožujících xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxxx syrové xxxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx. e) xxxxxx, zajistí vyšetření xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví lidí xxxxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 11/2015 Xx. x účinností od 1.3.2015

§14

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čerstvá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

x) prodávat přímo xxxxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xx 21 xxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 28 xxx xx data xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx chovatelem v xxxxxx množstvích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx prosvícená x xxxx x nim xxx xxxxxxxxx dobře xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vajec x x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx chovatele x xxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx množství xxxxxxxxx vajec, xxxxx xxxxx xxx prodána xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx být předmětem xxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 600 xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxx.

§15

Xxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxx vykupován, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxxx; uchovává xx při xxxxxxx xx 0 oC.

(3) Xx xxxx množství xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tržnici xxxx xx xxxxxxx, xxxxx k dodání xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx ročně.

XXXXX 6

XXXXXXXXXXX PODMÍNKY XXXXXXXXXX NA TRH XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX ÚČELŮM

§16

Jde-li x xxxxxxx zvíře, xxxxx xxxx použito x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx biologických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřeno xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projektu pokusu,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reakce xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 21 xxx xx jeho očkování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX 7

§17

§17 xxxxxx xxxxxxxxx.

§18

§18 pozbyl xxxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

§20 pozbyl xxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx platnosti.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxxxx.

§23

§23 xxxxxx platnosti.

§24

§24 pozbyl xxxxxxxxx.

XXXXX 8

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§25

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx koní xxxxxxxx 24 měsíců xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX 9

OZNAČOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX

§26

(1) Xxxx jatečného xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, koz x lichokopytníků, které xxxx posouzeno jako

a) xxxxxxxxxxx po úpravě

1. x nákazových xxxxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §3, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ošetřených výrobků xxxxxxx xx xxxxxxxx xx druh x xxxxxx nákazy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebezpečí xxx xxxxxx lidí, xx xxxxxxxx xxxxxxx razítka xxxxxxxx tvaru, xxxxxxxxx xxxxx rovnými čarami, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx úhlem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uprostřed xxxxxx xxxxxx x údaje xx xxxxxx xxxx xxxxx čitelné,

2. x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dvěma xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx sebe xxxxxxxx xxxxxxx 1 cm, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xx značce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx razítka xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx 5 xx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jatečně xxxxxxxxxxxx xxxx takovým způsobem, xxx - je-li xxxx xxxx děleno xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx na xxx xxxxx - xxxxx xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx tak, aby xxxx maso xxxxxxx xxx zneužito. Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx hlubokými xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx menších částí xxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxx jatečného xxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx označuje - xxxxx označení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx "U" x xxxxx 4 xx x xxxxx 3 xx, x xx xx zadní straně xxxx předloktí, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, na zevní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx.

§28

(1) Maso jatečné xxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxx

x) poživatelné xx xxxxxx

1. x xxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3, jež xx určeno xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx xxxxx zasahujícím xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx stehenní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx kříží xxx xxxxxx úhlem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx značky x údaje xx xxxxxx xxxx dobře xxxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx zpracování xx tepelně xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem a xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxx svalů xxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx identifikační značkou xxxxxxxx xxxxx, překrytou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx nejméně 1 xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx značce xxxxxxx xxxxx čitelné,

b) nepoživatelné, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxx 2,5 xx, popřípadě xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx být xxxxxxxx.

(2) Označení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx umísťuje xx jatečně xxxxxxxxxx xxxx, xx obal xxxx xx štítek xxxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx. X případě kontejneru xxxx jiného xxxxxxx xxxxxx xx umísťuje xx vnější povrch xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§29

Xxx xxxx jatečných xxxxxxxxx platí §28 xxxxxxx x tím, xx xx neuplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xxx xxxx zvěře xx farmovém chovu x zvěřiny platí §26 a 28 xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

XXXXX 10

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX URČENÝCH XX XXXXXX XXXXXX

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx krmení xxxxxx, xx označují xxxxxxx razítka obdélníkového xxxxx x rozměrech 4 cm x 10 xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxx písmen a xxxxxx v označení x xxxxxxxx xxxxx "XXXXXX" činí 1 xx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx "XXXXXX" xxxx 1,5 xx. X horní části xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "XX", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx CZ-NUTS, v xxxxx xxxxx xxxxx "XXXXXX".

(3) Xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx pro schválené x registrované výrobce xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx části xxxx; xxxx tělo, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlubokými xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zářezy xx xxxxx.

XXXXX 11

XXXXXX O XXXXXXXXX A REGISTRACI XXXXXXX

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx od xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx týká,

c) xxxxx x druhu x rozsahu xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 [§49 odst. 1 xxxx. h), §76 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx] xx xxxxxxxx na možná xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x žádosti. Xxxxx xx zejména x

x) kolaudační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souhlas,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx) jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx konstrukční x xxxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx podniku, x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx určení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, větrání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx apod.),

f) xxxxxxxxxx pitnou xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx spotřeby, výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX11) x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů,

h) organizaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plán akcí, xxxxxx evidence a xxxxxxxxxxxxx),

x) způsob třídění, xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx neškodnému xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx rozhodných x xxxxxxxx schválení, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 písemně xxxxxxx veterinární xxxxxx, x to bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx, kdy ke xxxxx xxxxx.

HLAVA 12

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X SANITAČNÍHO XXXX PODNIKU

§33

Provozní x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx prostorů, xxx xxxx uváděné xxxxxxxx vykonávány,

4. xxxxxx xxxxxxxxx požadovaných teplot xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx provádění a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) sanitace podniku:

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. způsob x xxxxxxx hubení xxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky,

3. věcný x časový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dezinsekčních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx situačního xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nástrah, způsoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, postupů x xxxxxxxxxx,

4. xxxxx odpovědné xx organizaci a xxxxxxxxx čištění, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx. xxxxxxx zajištění xxxxxx těchto xxxxxxxx,

5. xxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxx čisticích, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a deratizačních xxxxxxxxxx.

§34

Přílohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx postupů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.

HLAVA 13

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§35

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx č. 201/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx čerstvé xxxxxxx xxxx, králičí xxxx, xxxx zvěře ve xxxxxxxx xxxxx a xxxx volně žijící xxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx maso, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

3. Vyhláška č. 203/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 375/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx produkty.

5. Xxxxxxxx č. 638/2004 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 200/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx x. 203/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 639/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 375/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 166/1999 Sb., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 651/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 201/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, králičí xxxx, maso xxxxx xx farmovém xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 652/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 202/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx polotovary x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 375/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 201/2004 Sb.

9. Xxxxxxxx č. 206/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 201/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx ve farmovém xxxxx a maso xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 651/2004 Xx. x xxxxxxxx č. 4/2007 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxx x. 201/2004 Xx.

§36

Xxxx xxxxx vyhlášky č. 201/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 202/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx maso, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x masné výrobky, xx xxxxx xxxxxxxx č. 375/2003 Sb., x xxxxxxxx č. 381/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočichy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x produkty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx a x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, se xxxxxx nadpisu zrušuje.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 232/2005 Xx.

§37

Xxxx xxxxx vyhlášky č. 232/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 291/2003 Sb., o xxxxxx podávání některých xxxxx zvířatům, jejichž xxxxxxxx jsou určeny x výživě xxxx, x x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx nepovolených xxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx živočišné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x zvířat x x jejich xxxxxxxxxx, vyhláška č. 374/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x masa x x xxxxxxxxxx x posouzením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, mleté xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výrobky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna vyhlášky x. 4/2007 Xx.

§38

Xxxxx xxxxx až xxxxxx xxxxxxxx č. 4/2007 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., xxxxxxxx č. 203/2003 Sb. a xxxxxxxx č. 638/2004 Xx. x xxxxxxx xxxxxxxx č. 200/2003 Sb., se xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST X XXXXXXXX

§39

1. Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.

2. Hlava sedmá x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 200912).

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 289/2007 Xx.

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X MASEM X XXXXXX

Xxxxxxxx (*)

Xxxxxx

Xxxxxxxxx x kulhavka

Klasický mor xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx prasat

Mor skotu

Newcastleská xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X. Xxxx x xxxxx výrobky

a) xxxxxxx xxxxxxxx x hermeticky xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx F0 = 3 nebo xxxxx (**)

+

+

+

+

+

+

+

+

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx němž xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx masa xxxxxxxx xxxxxxx 70 °X

+

+

+

0

+

+

+

+

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70 °X xx dobu 30 xxxxx

+

0

0

0

0

0

0

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 °X

+

+

+

+

+

+

+

+

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 60 °X xx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxx musí dosáhnout xxxxxxx 70 °C xx xxxx 30 xxxxx

+

+

+

+

+

-

-

+

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrání nejméně xx xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx bez xxxxx) xx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx: hodnota aw xxxxxxx 0,93 nebo xxxxxxx xX nejvýše 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

x) xxxxxxxx xxxxxxx x ošetřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxx f), xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx (*)

+

+

+

0

0

0

0

0

x) xxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx Xxxxxxxx unie

+

+

+

0

+

0

0

0

i) xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 190 xxx x xxxx x 140 xxx u xxxxxx

0

0

0

+

0

0

0

0

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 65 °C, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ph) xxxxxxx 40

+

0

0

0

0

0

0

+

XX. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x lidské xxxxxxxx

x) xxxxx UHT (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (XXX = xxxxxxxx xxxxxxx xxx 132 °X xx dobu nejméně 1 xxxxxxx)

+

0

0

0

0

0

0

0

x) má-li xxxxx xX xxxx xxx 7,0, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx teplotě (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

c) xx-xx xxxxx pH 7,0 xxxx xxxx, xxxxx krátkodobá xxxxxxxxxxx xxx vysoké xxxxxxx (XXXX)

+

0

0

0

0

0

0

0

+: Účinnost xxxxxx xx xxxxxx.

0: Účinnost xxxxxx xxxx xxxxxx

(*): Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(**): X je xxxxxxx xxxxxx vypočítaný xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx X0 3,0 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 121 °X (250 °X) xx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 289/2007 Xx.

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 4 xx musí xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx poměru, přičemž xxxx xxx zachována xxxxxxxxx informací.

Rozměry:

CZ = 8 xx

[xxx země xxxxxxx x xxxx 6 xxxxx X xxxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX č. 853/2004]

1234 =11 xx

[xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxx 7 xxxxx B xxxxxx 1 xxxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 853/2004]

Xxxxxx kruhový xxxxxx = xxxxxxx 30 xx

Tloušťka xxxxx xxxxxxx = 3 xx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 289/2007 Xx.

XXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXX

Xxxx X

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

Xx. 1

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k mikrobiologickému, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemickému, xxxxxxxxxxxxxx, parazitologickému, histologickému, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxx se odebírají:

a) x velkých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx , xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 8 cm xxxxxxx x přední x xxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vazivem křížově x protilehlých xxxxxx,

3. xxxx neporušená slezina xxxx xxxx část x xxxxx xxxxxxx 10 cm,

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx nejméně 10 xx,

5. xxxxxx xxxxx x xxxxx 6 xx 8 cm, xxxxxxxxx x vyprázdněným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, jehňat x xxxxxx celá xxxxx,

6. xxxxxx ze xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxx masa, xxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kost xxxx xxxx xxxx x xxxxx nejméně 10 xx,

8. vzorek xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mozkového xxxxx;

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, a x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx celá těla, xxxxx nestačí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx či xxxx tkáně.

II.

Jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 3

X souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxx vzorky xxxxxxx, xxxxxxxx

x) odběr xxxxxx x laboratornímu xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování (xxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) vzniknou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx hrubých xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jestliže dochází x vyšetření x xxxxxxxxx živočišných produktů x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxxx.

Xx. 4

(1) Xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx objemu xx xxxxxxxx x xxxx, xxx

x) odebrané xxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (xxxxxxxxx)

1. průměrného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xx,

2. kontaminace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx ohrožení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxxxxxxxx produktů,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx zásada xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (karton, xxxxx, xxxxx, pytel, xxxxxx xxxx.),

x) 1 xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx produkty. Xxxxxxx xx 5 xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) 1 xxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx vzorků xxxx produkty roztříděny, xxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x každé xxxxxxx xxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx xx vzorky v xxxxxxxxx xxxxxxx (kusech), xxx xxxx možno xxxxxxx x xxxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kultivaci x xxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, tekuté, xxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxx sterilně do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratoře.

Čl. 5

(1) Xxxxxx-xx důvody xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxx xxxxx (dávky) 1 xx 2 xxxxxx, z xxxx xxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx, xxx šarže (xxxxx) odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx požadavkům, xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxx (dávek), x není-li možné xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxx vzorkovaných jednotek, xxxxxxxxx se xxxxxx xxx' xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxx:

xxxxx vzorkovaných jednotek
počet xxxxxx
xxxxxxxx v kg (xxxxx x l)
počet xxxxxx
xx 10
2
xx 1000
2
50
4
10000
4
100
5
25000
6
500
8
50000
8
1000
10
nad 50000
10
xx 1001 na xxxxxxx xxxxxxx 500
1

(4) X fyzikálně chemickému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odebírá xxxxxxxxx 1 xxxxxx.

(5) X závislosti na xxxxxxxx účelu vyšetření xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární dozor xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vzorků.

Čl. 6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, počet xxxx) xxxxxx xxxx:

xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx (x xx)
100
300
300
500
400
xxxxxxxx (x x)
50
250
250
500
250
xxxxx (x x)
100
300
300
500
400
xxxxxx (v x)
50
150
150
300
300
xxxxxxxxxxx (x x)
50
150
150
200
200
xxxxx (x xx)
3
3
3
12
10
xxxxxx (x xx)
1
1
1
1
1

(2) Xx-xx kontrolovaný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odebírá se xxxx xxxxxx

x) 1 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx) dosahuje xxxxxxxxx (objemu) uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxx hmotnost (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) potřebnou x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) takový xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx hmotnost (objem) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xx xxxxx (xxxxx) než hmotnost (xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xx. 7

Orgán xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx vzorky,

b) xxxxx xxxxxx odebrané xxxxxx,

x) pořídí záznam x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x odeslání odebraných xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu13) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx záměnám.

Část B

Stěry x xxxxxxx výrobního xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx 10 xx2 xx xxxxxxxx čištění x xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx

x) více než 102 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anaerobních xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 289/2007 Xx.

Xxxxxxx č. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2019 Sb.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 289/2007 Xx.

XXXXXX PROŠKOLENÉ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX OSOBA xx. x. ........................ (xxxxxx ............../x)

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx, xxxx ulovení
 
Místo ulovení (xxxxxxx + xxxxx), xxxxx x příjmení xxxxx
&xxxx;
Xxxxx honitby
 
Druh x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx x výsledek xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx druhu)
 
Datum vyšetření
 
se xxxxxxx
&xxxx;
xxxx změn
 
Přenos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Součet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM PROŠKOLENÉ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX ŽIJÍCÍ XXXXX, PROŠKOLENÁ XXXXX xx. x. ........................ (xxxxxx ............../x)

&xxxx;
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx x vyšetření xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx plomby
 
Výživný xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx /xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx x okruží
 
Slezina
 
Ledviny
 
Děloha (xxxx) / varlata
 
Kloaka
 
Hrudní x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 vložena xxxxxxx předpisem č. 61/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 6.3.2009

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 289/2007 Xx.

XXXXXX A XXXXXX VYŠETŘOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

500 KTJ/1ml

Příloha x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 11/2015 Xx. x účinností xx 1.3.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 65/2019 Xx. s účinností xx 22.3.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx předpis

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 181/2020 Xx. x účinností xx 1.5.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 289/2007 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.11.2007 x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (§17 - 24) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2009.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

61/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., x veterinárních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx společenství

s xxxxxxxxx xx 6.3.2009

11/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxxxx společenství, xx xxxxx vyhlášky č. 61/2009 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.3.2015

65/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x hygienických xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 22.3.2019

181/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 289/2007 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2002/99/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě.

2) Příloha II xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx X xxxxx 1 xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 854/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu xxxxxxxx k lidské xxxxxxxx, v platném xxxxx.

3) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/118/ES xx dne 16. xxxxx 2007 x prováděcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Rady 2002/99/XX.

4) Xxx 1.18 xxxxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx potravin, x xxxxxxx znění.

5) §3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5a) Xx. 3 xxxx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, zřizuje xx Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

6) Ústavní xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx územních samosprávných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6x) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Příloha č. 23 k xxxxxxxx č. 299/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx.

8) Xxxxxxx III xxxxx XX kapitola X části X x XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004.

9) §115 občanského xxxxxxxx.

10) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 852/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.

Xx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 854/2004.

Xx. 31 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 882/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat.

Kapitola III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1774/2002 xx xxx 3. xxxxx 2002 x hygienických pravidlech xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu, v xxxxxxx xxxxx.

11) Xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004.

Xxxxxxxx č. 147/1998 Sb., x xxxxxxx stanovení kritických xxxx v technologii xxxxxx.

12) Xx. 1 x 4 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2076/2005 xx xxx 5. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx stanoví přechodná xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 853/2004, (ES) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 853/2004 x (XX) č. 854/2004.

13) Xxxxxxxx č. 231/2016 Sb., x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx.