Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.08.2013.


Nález ÚS ze dne 20.6.2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
238/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
238
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 36/11 dne 20. xxxxxx 2013 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Stanislava Xxxxxx, Xxxxxxxxx Fenyka, Jana Xxxxxx, Xxxxxx Güttlera, Xxxxx Xxxxäxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vladimíra Kůrky, Xxxxxx Lastovecké, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx a Michaely Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 51 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §12 xxxx. x), §13 xxxx. 3 až 8, §16a odst. 1 xxxx. f), xxxx. 9 xx 11, §17 odst. 4 xx slovech "x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13", §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5 x xxxx. 6 xx slovech "uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5" xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., xxxxxx č. 298/2011 Sb. a xxxxxx č. 369/2011 Sb., doplněném x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), §12 xxxx. 1 xxxx. x), §13 xxxx. 3 xx 8, §16a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 9 xx 11, §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx "a x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx podle §13", §32 odst. 5 a §44 xxxx. 2 x xxxx. 3 ve xxxxxxx "uložená xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" zákona č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., xxxxxx č. 298/2011 Sb. x zákona č. 369/2011 Sb., x zákona č. 458/2011 Sb., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako účastníků xxxxxx,
xxxxx:
X. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §12 xxxx. x), §13 odst. 3 xx 7, §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx „x x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13" xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 458/2011 Sb., se xxxx xxxx vyhlášení nálezu xx Xxxxxx zákonů.
XX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xx Xxxxxx zákonů pozbývají xxxxxxxx platnosti části přílohy vyhlášky Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx „X" xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx náročnější variantu xxxxxxxxx péče xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
III. Xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2013.
XX. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx ruší xxxx xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §16a xxxx. 9 xx 11, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5 x xxxx. 6 xx xxxxxxx „uložená xxxxx odstavců 1 xx 5" xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §44 xxxx. 2 x xxxx. 3 ve xxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" zákona č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 458/2011 Sb., xx xxxx uplynutím xxx 31. prosince 2013.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx návrhu
1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 14. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx návrh skupiny 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxxx (částí) xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xxx, xx zohlednili xxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění") xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2015. Xxxxxxxx právní úprava
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x veřejného zdravotního xx jištění na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
- zvyšuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z 60 Xx xx 100 Xx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jim zákonem x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx navrhovatelů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozporu x čl. 6 xxxx. 1 Listiny základních xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Listina") xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, čl. 31 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx x občanům xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x na xxxxxxxxx xxxxxxx, čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx podstaty x xxxxxx, čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vlastníků xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závazkům xxxxxxxxx xx čl. 12 xxxx. 1 a xxxx. 2 xxxx. x) a x) Xxxxxxxxxxxxx paktu o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech, čl. 11 xxxx. 1 x 3 x čl. 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, čl. 3 Úmluvy o xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxx, čl. 24 odst. 1 x odst. 2 xxxx. b) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx a čl. 25 xxxx. x), x), x) x x) Xxxxxx o právech xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ekonomicky náročnější
3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pojem "xxxxxxxxx xxxx" byl x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx medicíny, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možností "xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxx medicínského. Xxxxxxx formulace xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx definiční xxxxx xxxxxxxx rozlišení xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx "xxxxxx x hospodárné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx základní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx kritériem xx xxx xxxx léčivých xxxxxxxxx, cena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnických přístrojů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx zařízení (strava, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx), výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobem, nevypovídá xxx o tom, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 35/95 xx xxx 10.7.1996 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.), x xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, že "xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx požadavek x rámec veřejného xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02 xx xxx 4.6.2003 (X 82/30 SbNU 263; 207/2003 Sb.). Zde Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx "x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze tuto xxxx xxxxx na xxxxxxx základní, xxxxxxxx", xxx méně xxxxxxx x méně xxxxxxx, x na nadstandardní, ,xxxxxx', ale vhodnější x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx poskytovat, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx taková ošetření x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, podložená xxxxxx, xx tedy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ,xxxxxxx' úkonů xxxxxxxxx péče z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Napadenou úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ochotě či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxx reálně dvojí xxxxxxxxxxxxx - xxx xx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx dovolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx si xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu, xxxxx na tom xxxxx hospodářsky xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx základní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci označeni xxxx ti, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxx, xxx pojištěnec má xxxxxxxxxx xx xx, xxx xx xx xxxxx xxxx doplácel, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lidí v xxxxxxxxxxx x právech. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx protiústavnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx reprezentativní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx základních práv x svobod xxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xx ochranu xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx jen x xxxxxx prováděcích xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počítá x xxx, xx xxxx xxxxx zdravotních xxxxxx x základní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xx xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx. X x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx přijímání xxxx xxxxxxxxxxxx někteří xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Do 31.3.1997 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhradu, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx vymezit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Související xxxxxxxxxx xxxxxx č. 550/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, svěřovalo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a částečně xxxxxxx Zdravotnímu xxxx, xxxxx xxxx zmocněna xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx zrušil Xxxxxxx xxxx svým xxxxxxx xx. xx. Pl. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.) x tím, xx "xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx zákonným xxxxxxx předpisům". Xxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazuje x xxx, xxxxxx Xxxxxxx soud uvedeným xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx.
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku
5. Navrhovatelé xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zavedené xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxxx stanoviscích xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx sp. xx. Xx. XX 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 SbNU 273; 251/2008 Sb.). Xxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků, xxx zcela xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek za xxxxx den poskytování xxxxxxx xxxx z 60 Xx xx 100 Xx. Důvody xxxxxxx x xxxx 2/3, tedy v xxxxxxx xxxx, byly xxxxxxxxxx toliko xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x racionality xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx zavedení xxxxxxxx v xxxx 2008 xxxxxxx k xxxxxxx významnému xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotnictví xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx míře xxxxxxx xxx xxxxx nominálních x reálných xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx sociální skupiny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx limity. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navýšen xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, "rdousící xxxxx".
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
6. Pojišťovnám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x postavení xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovat vůči xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ukládání xxxxx, x xx xxx xx xx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxx a xxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x uzavírání, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx-xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx. V xxxxxxxxx, xxx uložení pokuty xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxx ve xxx xxxxxxx xxxx". Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávním sankčním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedisponuje.
XX. X)
Xxxxxxxxx účastníků xxxxxx
7. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx též xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stručným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxx Senát xx xxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx návrhu ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx záležitosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx následně xxx projednání v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxx protiústavní, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx odrazilo x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx novely xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx taktéž Senát xxxxxxxxx zcela xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx x x xxxxxxxx platností rozhodne.
10. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ochránce práv xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, zakotvená x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x §69 xxxx. 2 x 3 zákona o Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxx č. 404/2012 Sb., xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013 (xxx xxxxxxx Ústavního xxxxx č. 469/2012 Sb. x xxxxxxx xxxxxx č. 404/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxx před 1.1.2013).
II. X)
Xxxxxxxxxx dalších dotčených xxxxxxxx
11. Ústavní xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx problematiku, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětné xxxxxxx. Xx snaze xxxxxxxx xxxxxxxxx vyváženost xxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx se x xxxxxx především Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, Xxxxx xxxxxxxx komoře x Xxxxx pacientů Xxxxx xxxxxxxxx.
12. Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Zavedená xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náročnější péče xx xx ústavní xxxxxxxxxx xxx přesvědčení Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx: x) xxxxxxx určité, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znaky; x) xxxxxxxxx péče musí xxx xxxxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxx účinné xxxx xxx obě xxxxxxxx péče; x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xx nabídku základní xxxx hrazené xxxxxxxx x na informace x ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx; x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx varianty xxxxx pojištěnec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x) xxxxx xxxxxxxxxx náročnějších xxxxxxx xx veřejně dostupný; x) xx zakázáno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu; x) ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx; i) x xxxxxxxxx péče xx nestává placená, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zůstává zachován. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx, že chybí xxxxxxxx základní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárok xx zdravotní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxx definována xxxxxxxx znaky (má xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu pojištěnce x xxxxx, xxxxx xx být dosaženo, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx účinnosti). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stejného terapeutického xxxxxx xx zajištěn xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria §13 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stejný xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účelné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisí (xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hospitalizace, xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atd.). Xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jediným způsobem, xxxxx označit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx provozovatele zdravotních xxxxxx xxxx vždy xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x od xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx stane xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx zkoumat, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Určení podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx identifikovat, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla xxx účastníky co xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zmocnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx Listinou. Pracuje x pojmy xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxx xx medicínským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx reflektuje xxxxxxx xxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx meze xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyhlášce č. 411/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx taková, xxxxx xxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx preference (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx.). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx rovněž nesouhlasí xx xxxxxxxx srovnání xxxxxx xxxxxx nyní xxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx sp. xx. Xx. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.), resp. x tvrzením, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxx co xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek), xxx x rozlišujících (xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx přímo xxxxxxx. X předchozím xxxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx regulačního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ta xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytnuta xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx regulačních xxxxxxxx, xxx jak xxx xxxxxxxx 1.1.2008 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přitom splnil xxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx propočtů výše xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx (nezapočítávají xx xxxxxx xx bydlení, xxx xx xxxxxxxxx x nápoje, tabák, xxxxx x stočné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx a kavárny x jídelny), xxxxx x xxxx 2010 xxxxxx 99,74 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx efekt. Konečně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x tom, xx xx odporovalo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutovat poskytovatele xxxxxxxxx péče. Poukazuje xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx svěřuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxx v případě xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vystupují jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxx x xx něj xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x hranicím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx soud [Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. xx. XX. XX 75/93 xx xxx 25.11.1993 (U 3/2 XxXX 201) x xx. xx. X. XX 41/98 xx xxx 1.12.1998 (X 147/12 XxXX 363)]. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vymezeny xxxxxxx, podmínky x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxx správní řád x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Ministerstva zdravotnictví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnavatele, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kupodivu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnými údaji xx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x pojištěnců. Xxx xxxxxx x xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxx uložena x xxxxxxx 93 xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx v 41 xxxxxxxxx, x xx x celkové výši 587&xxxx;500 Xx.
13. Svaz xxxxxxxxxxx pojišťoven České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx argumenty navrhovatelů xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Svaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozdělení xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dlouhodobě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx možnosti si xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx naopak xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxx varianty xxxxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit celý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xx receptu. Xx xxxx xxxxxxxx tak xxxxx xxx širší xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx. Navíc xx zde možnost xxxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávku xxxxxx v hmotné xxxxx. Xxxxx jde x oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx, xxxx xx xxx Xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx sobě xxxxxxxxx xxxxxx, které mohou xxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxx. Xxx Xxxxxxx soud x nálezu sp. xx. Pl. ÚS 1/08 xxxxxx x xxxxxx, xx xx xx xxxx zákonodárce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zavedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx xxxx-xx xxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxx xxx variantou xxxxxxxx. Rozdíly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vhodnosti x účinnosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxx xx xxxx, xx spoluúčast x xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx využíván xxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxx. Podmínky xxxx xxxxx stanoveny xxxxxxx (xx stejně účinných xxxxxxxxx postupů xx xxxxx jen xxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxxxxx xx výkony, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx za lůžkovou xxxx, ten xx xxxx xxxxxx osvědčil xxx xxxxxxxx nadužívání xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek. Xxxx xxx jistě xxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx (xxxxxxx) regulační xxxxxxxx, čímž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx povinností. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut ve xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx rozlišuje xxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xx samotné rozdělení xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ekonomicky náročnější x příplatkem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx xx protiústavní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z §13 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx situace, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potýká xx závažnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zemích xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokrývá xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nadstandard žádoucí x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx po něm xxxx volali. Navíc xxxx xx kalkuluje xxx x rozdílem xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx komfortním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx dle České xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a pomůcek xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úřednickém xxxxxxx - ministerské vyhlášce (xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx seznam zdravotních xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx, jaké xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx terminologickou xxxxxxx, neboť jde xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxxx x služby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradit i x domácím prostředí (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx ložního prádla). Xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx nenamítá, xxxxxxxx podle ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx sankcionovat poskytovatele xx xxx Xxxxx xxxxxxxx komory x xxxxxxx, xxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx zemích xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ještě xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx pokřivená x xxxxxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx; x xxxx x xxxxxx soukromého xxxxxx, resp. zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx fakticky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx preference xxxxxxxx.
16. Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx variant naopak xxxxxxxxxx xx stanoviskem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx ošetřující xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx udělat x právě xx xx být hrazeno x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxx svazuje dokonce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pracujících smluvně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx lůžkovou xxxx, xxxxx nemají xx regulovat. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx učinili xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchod. Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx proto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx motivací xxxxxx zavedení muselo xxx poskytnutí xxxxxxxx x likvidaci některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stanoviska Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx téma problematiku xxxxxxxx xx zdravotnictví. X jejich platbou xxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxx regulační úlohu, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx popisovaných xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx snaží xxxxxx vyhnout. Tito xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx potíže xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx obtížněji xxxx. Tyto xxxxx xxxx dále limitovány xx výdělkových xxxxxxxxxx, xxxxxx je nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jediným xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx modelovém příkladu Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx osoby může xxx platba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
xX. C)
Přehled zahraničních xxxxx
17. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x nadstandardní xxxxxxxxx xxxx a xx spoluúčasti xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18. Xx Slovensku xxxxxxxx xxxxx č. 576/2004 X. z., x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávajú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx liekov, zdravotníckych xxxôxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cieľom xxxxxxxxxx xxxxxx fyzickej xxxxx (xxxxx xxx ,xxxxx'), zvýšenia xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vývoja xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx starostlivosť xxxŕxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxľxxx xxxxxxxxxxxxx x pôrodnú asistenciu." Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnej xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxxxxxx aj x xôxxxxx xxxxxxxx, náboženského xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxľxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xôxxxx, xxxxxxxxxxx postihnutia, veku, xxxxxxx, rodu xxxxx xxxxx postavenia." Péče xx z xxxxxxxx xxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky xxxxxxx xxxxx č. 577/2004 X. x., x xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, doplněný xxxxxxxxx vlády x. 722/2004 X. x., x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x. 777/2004 X. x., xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx nemocí, xxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neuhrazují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
19. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x nálezu sp. xx. Pl. ÚS 38/03 xx xxx 17. xxxxxx 2004 (x. 396/2004 X. x.), xxxxxxx v xxxxxx x návrhu xxxxxxxxx xx "spoplatnenia xxxxxxx xxxxx poskytovania xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzko xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", vyjádřil Xxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxxxxxxx Xxxxxx x čl. 31 xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx větu, xx "Xxxxxxxxx starostlivost xxxľx xx. 40 Xxxxxx xx svoj ,xxxxxx', xx. xx xxx všetko xx xxxxxxxxx bezplatne".
20. X Xxxxxxxx - xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (asi 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je pojištěno xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, jsou pojištěny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxx výdělečně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxx uzavřít nepovinné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx připojištění) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (přibližně xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xx financována z xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x přes xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) - xxxx xxxx z hlediska xxxxx xxx, že x každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx). Do xx xxxx přijímány xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxx přijetí do xxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zřízena "xxxxxxxx třída", xxxxx xx určena xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxx xx přijetí xx této třídy xxxxxxxx x na xxxxxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxx např. §32 zákona x xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx (Xxxxxx Krankenanstaltengesetz 1987 - Xx. XXX)]. Xxxxxxxx za xxxx (xxxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxx, xxx. "Pflegegebühren") xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx) hrazeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx 1997 xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx míry xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx za xxxx xxxxxx zahrnuty xxxx. xxxxxxx dopravy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx, xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad - pokud xxxxxx xxxxxxx x léčbou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ortopedických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx částí xxxx) - xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx [xxx §44 xxxx. 4 zákona o xxxxxxxxxxx xxx zemi Xxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1987 - Wr. XXX)]. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) a jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxxx xx xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatky (xxx. "Xxxxxxxxxüxxxx") x xxxxxxxx. Xxxxx xx např. x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxxxx poplatek (xxx. "Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", xxxxx xxx xxxxxx v roce 2003 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx poplatku xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pacientů, xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxx s xxxxxx v nemocnici, xxxxxxxxxxx pomůcky xxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx třídě xxx xxxxxxxxx xxx tzv. xxxxxxx (lékařský) honorář [xxxx. §45x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx (Wiener Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1987 - Xx. XXX)]. Xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx konziliární xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxx, xxxx například xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxx x výkon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pak připadá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxx xxx 40 %). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx. "xxxxxxxxx xx náklady". Xxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxx xx výši xxxxxx - xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cca 900 €). Úhrady xx xxxx x příp. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx zákonů (xx xxxxxxxx) xxxxxxx vládou, x xx formou xxxxxxxx. Nemocnice vyúčtuje xxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyúčtovány xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx - počítá xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xx mu xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx se uplatní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx vyúčtování xxxxxx xxxx xxxxx podat xx xxxx xxxxx xx vystavení xxxx - xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro určité xxxxxxx xxxxxxxx existují x placení spoluúčasti xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx vyžaduje x xxxxxxx xxxxxx, nesmluvních xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Některé xxxxxx xx prostředky (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xx pacient xxxxx xxx x plné xxxx.
21. X Polsku (xxx XXXXXXXXX THE XXXXXX-XXXX XXXXXX IN XXXXXX, xxxxxxxx OECD x. XX03321394 x 10.5.2012) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez omezení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Zdravotní xxxx xxxx rozdělována xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx základní xxxx, xxx ohledu xx vlastnické postavení xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Polsko xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7,4 % XXX. Podíl xxxxxxxx vlastněných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 42 % v roce 2000 xx 82 % x xxxx 2009 x zvyšuje xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přímých xxxxxx (xxxx, úhrady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx x zubního lékaře, xxxxxxxxxxx balíčky lékařských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx služby jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx x Polsku xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx fond zdraví (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. NFZ xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potřeb x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařských xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx programy pro xxxxxxx zdraví, předpisy xxxx v ambulantní xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebné postupy. X roce 2009 xxx x xxxxxx xxxxxx poprvé xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx balíček xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lékařských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů, jako xx xxxxxxxxx chirurgie, xxxxxxxx xxxxx chřipce, xxxxxxx měnící pohlaví x procedury in-vitro. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx platební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu. Xx xxxxx xx xxxxx x nemocnici xx x péče xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřiplácí.
22. Ve Xxxxxxxx republice Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx a nadstandard, xxxxxxxxxx toho, zda xx xxxxxxxxx týká xxx "doplňkové" xx "xxxxxxxxxxx" xxxx, použitých xxxxxxxxx x pomůcek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx otázce xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Bundesministerium xüx Xxxxxxxxxx). X obdržené xxxxxxxx vyplývá, že xxxxxx xx poskytnutou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx paušálů xxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxx provést xxx xxxxxxxxx účelné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pacienta. Jde x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx péče x nemocné, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx úkony xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x léčba xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx výkony xxxxxxxxx nemocniční xxxx, xxxxx xxxx dohodnuto xxxxxx xxxxxxxxxx účtování. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxx provedl určitý xxxxx zařízení (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; dohoda x xxxxx lékaře xx vztahuje xx xxxxxxx lékaře nemocnice, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xx xxxxx pacienta. Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uhradit x xxxxxxxx xxxxxx nemocničního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x 25 % odpovídajících xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx den. Xxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxx xxxxxxx pobyt x xxxxxxxxx xx jednolůžkovém xx dvoulůžkovém xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx §2 páté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Sozialgesetzbuch X - Gesetzliche Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx též xxx "XXX V"), xxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx hradí pojištěncům xxxxxxxxx péči s xxxxxxx na zásadu xxxxxxxxxxxxx (§12 SGB X), přičemž xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zohledňovat xxxxxxxxxx xxxxxx (§2 XXX X in xxxx). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na úhradách xxxxxx než všeobecných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxx, jaký xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, si xxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx - Xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx výši 10 € za xxxxxxxxxx den, xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xx dobu 28 xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxx §61 SGB X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx za recept, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx apod. Obdobně xxxx v české xxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx XX xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (tzv. Praxisgebühr), xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 10 € xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x byl xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zákonodárcem xxxxxx k 31.12.2012. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXX) x xxxx 2009 xxxxxx k xxxxxx, xx tento regulační xxxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx (viz xxxxxxxx xx xxx 25.6.2009 xx. xx. X 3 XX 3/08 X).
23. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx materiál xx xxx: 6.11.2012, xxxxx: Xxxx Xxxx, xxxxxxxx xx xxxx://xxxxxxxxx.x15.xx/xx-xxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxx-100-xx-xxx-xx-xx-x-xxxxxxxxx-xxxxxx ) dále vyplývá, xx v Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx pojištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 14,71 € xx xxx. Dále xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 42 €.
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 2 % x xxxxxxxxx mzdy. V xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 270 BGN (138 €). Spoluúčast xx xxx xxx xxxx 2,76 € xx xxx.
Xxxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx činí 1,60 € xxxxx.
Xxxxxxx - Základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 18 € xx den (13,50 € v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx - Xxxx příspěvku pacienta xx xxxx dle xxxx nemocnice x xxxxx. Příspěvek xx xxxxxxxx xx 9 XXX (14 €).
Lucembursko - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 19,62 € xx xxx.
Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 € xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx typu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxx 10 € xx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx činí 80 XXX (8,94 €) xxxxx.
Xxxxxxxxx - Pacienti xx státních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ubytování 15 CHF (12 €) xxxxx.
XX. X)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
24. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x postoupeným vyjádřením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx vyjádření xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx chybí xxxx xxxxxxxx a ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění závislým xx ministerské xxxxxxxx. Xxx v zákoně xxxxxxxxx podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxx xx, a xxxxx xxx xxxxxxx. Předestřená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemá v xxxxxx xxxxxx oporu. Xxxxxxxxx varianta péče xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx toho, zda xxxx či nebude xxxxxxxx za ekonomicky xxxxxxxxxx variantu v xxxxxxxxxxx předpise. Xxxxxx xx znění zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx hoc v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlediska, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nepřiléhavý xx rovněž poukaz xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, je xx xxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukazatelem xxxxxx denních xxxxxxx xx spotřebu 10 % nejchudších xxxxxxxxxx x xxxx 2010, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxx zohledňované xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ukládaných poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx možnost pověřit xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx veřejné správy, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků. X vyjádření Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstatují, že xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx hrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trendu xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tím je xxxxxx hrazené péče xxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxxxx x výhradám xxxxx xxxxxxx regulačního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx poukaz xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na receptu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zde xx, že xxxxxxxx xxxx omezen xxxxxx xxxxxxx x vztahuje xx x na xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx. Rozhodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x části týkající xx xxxxxxx péče xxxxxx xxxx účelový x nesprávný, x x tím, xx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkony, xxxxx jako hrazené xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx trvají xx xxx, že xxxxx xxx žádné xxxxxx xxxxxxxxxx, činí xxx až xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ústavnosti. Xxxxxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx, že navýšen xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx kýženému xxxx, xxxx redukovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx pobyt xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulační xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx disponuje). Navrhovatelé xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 979), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx lůžko x xxxx xx 18 xxx xxxx. Xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělila, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx stanoviskem Xxxxx lékařské xxxxxx xx navrhovatelé ztotožňují x xx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vytýkána xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x názorem, xx xx v pořádku, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Prezentovaný názor xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomůcky xxxx xxx pro xx, xx si xxxxx dovolit xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx stejného terapeutického xxxxxx, když je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ministra, která xxxx xxxxxx účinek xx, x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxx komory, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx za xxxxxxxx xxxx došlo. Xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxx pacientů Xxxxx xxxxxxxxx x Národní xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
XXX.
Dikce xxxxxxxxxx ustanovení
X) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx poskytuje x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
25. Xxxxxxxxxx:
§11 xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxxxx xx xxxxx vybrat si xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §13,
§12 písm. x): Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovateli, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx poskytl zdravotní xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13.
§13 odst. 3 xx 7:
(3) Xxxxx xxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hradí xx xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx varianta"). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vynakládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx pro úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx variantě.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx jsou takto xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxx §17. Za xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou lze xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantě, včetně xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x cenovým xxxxxxxxx x uvedenou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx úhrady zdravotních xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocného xxxxxxx xx jeho xxxxxxx a jde x neodkladné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx či zdraví. Xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být poskytovatelem xxxxxxxxx x prostorách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupném xxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v základní xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx takovou xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx záznamu ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x základní xxxxxxxx. Takto vyslovený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékař; xxxxx pojištěnec s xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx stav nemůže xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx, x xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx pojištěnce.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx si xxxxx xxxxxxxxxx náročnější variantu.
§17 xxxx. 4: Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxx Seznam zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13.
X) Xxxxxxx regulačního xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 60 Xx xx 100 Kč/den
26. Xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x):
(1) Pojištěnec, xxxxx xx něj xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx hradit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrazené služby xxxxxxx, regulační xxxxxxxx xx výši (... )
f) 100 Xx xx xxxxx xxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přijat x xxxxxxxxxxx takové xxxx, x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx den; xx xxxxx i pro xxxxx průvodce xxxxxx, xx-xx xxxxx §25 xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.
X) Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postihovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění
27. Xxxxxxxxxx:
§32 xxxx. 5: Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ji uložila.
§44 odst. 5: Xx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx; xxx určení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx uložení xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2.
§44 xxxx. 6: Pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.
§13 odst. 8: Xx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx určení xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za nichž xxxx spácháno. Xxxxxx xxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx. Pokuta xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Opakované xxxxxxx xxxxxx xx důvodem xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotních xxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránil.
§16a xxxx. 9 xx 11:
(9) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx pojištěnce nebo xxxx zákonného zástupce xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx porušování xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxx uložit x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx, x míře xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x porušení povinnosti xxxxx. Xxxxxx lze xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, nejdéle xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx x porušení xxxx nesplnění povinnosti xxxxx. Pokuta xx xxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxx ji xxxxxxx.
(10) Poskytovatel xxxxx xxxxxxx regulační poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Kč.
(11) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x 10 xx důvodem xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty podle §17 xxxx. 2.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele
28. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx skupinou jedenapadesáti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxx xxx tudíž xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
29. Ústavní xxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx §68 xxxx. 1 zákona x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posoudit, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přijat a xxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, a zákonem č. 369/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony; xxx xxxx xx znění xxxxxxxx xxxxxx mění xxxxx dosavadní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 298/2011 Sb.) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vláda Xxxxx republiky xxx 13.4.2011 (sněmovní xxxx 325). Xxxxxxxxx č. 592 xxx 21.6.2011 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 105 xxxxxxxx xx 180 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 73 xxxxxxxx.
31. Senát postoupený xxxxx (xxxxxxxxxx xxx 30.6.2011) xxxxxxxxx xxx 21.7.2011 a x xxxxxxxx č. 281 xx většina 48 xx 75 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxx zamítnutý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 6.9.2011 (xxxxxxxx x. 668) a xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx 103 xxxxxxxx xx 177 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx 68 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx 15.9.2011 a xxx 29.9.2011 xxx xxxxxxxx.
32. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
VI.
Vlastní xxxxxxx
33. Xx xxxxxxxx, že napadená xxxxxx xxxxxx obstála xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx koncipováno x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, postupně xx tedy zabývá xxxxxxxxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nakonec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
A) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx
34. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxx) podmínek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jednak xx xxxxx, jakou xx bylo xxxxxxx. Xxxx xxxxx námitek xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx žádoucí xx v xxxxxxx xxxxxxx odrazit xx xxxxxxxxxxx této základní xxxxxx, xxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx (xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx terapeutický xxxxxx) xxx kritéria xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nikoliv.
35. Určujícím xx pro xx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxx zaručuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Občané xxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x na zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx o to, xxx xxxx ustanovení Listiny představující xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx přicházející xxxx x xxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx část péče xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx ji x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
36. Podle čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") xxxx vykonatelná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgány x xxxxx. Obsahem xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x tomto směru xxx jeho rozhodnutí: xxxxx xx. xx. Xx. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.; X 64/5 XxXX 487), xxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02 (č. 207/2003 Sb.; X 82/30 XxXX 263) a xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/08 (č. 251/2008 Sb.; N 91/49 XxXX 273). Xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřil i x širším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. X ohledem xx xxxxxxxxx nosných částí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx.
37. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xx úplně xxxxxxxx pacientem, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx již x nálezu sp. xx. Xx. XX 35/95, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní péče xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx totiž - xxxxxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxx imanentně xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx na podstatu xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx formu právní xxxxxx: "Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stejným legislativním xxxxxxx. Xxxx než xxxxxxx xxxxxx xx xxxx porušením Listiny, x xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx vymezení rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhradu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx výkonné, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx." Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 14/02, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx: "Xx xxxxx xxxxxx xxxx současně vyplývá, xx xxx nebrání xxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxx bezplatnou xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mohla"; x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx rovněž xx většinovém xxxxxxxxxx xxxxx x nálezu xx. zn. Xx. XX 1/08 (bod 125), kde xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx ... xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx spíše vést xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravém xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedl: "Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. ... Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx úkony lékařské xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plně, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx bylo xxxxx hradit náklady xx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1995 xxxxx xxxxxxx připravit xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xxxx částečně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tím x xxxxxxx péči x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 35/93 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx neznamená, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx bezplatné x co xxx xxxxxxxxx xxxx." K xxxx disentu se xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Güttler. Přímou xxxxxx služeb xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudce Xxxxx Xxxxäxxxx: "Rovněž xx lze xx xxxxxx k čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx přímou xxxxxx xxxxxx (x xx opět x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx."
38. Listina xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základních právech, xxxxx jsou xx xx normativního xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx jsou xx xxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxx vyvěrají xxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx se o xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člověka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jako jsou xxxx. xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x nezrušitelná (čl. 1 Xxxxxxx). Xxxxxx meze xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených Listinou x xxxxx xxxxxxx (čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx).
39. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx obsažené x xxxxx čtvrté jako "Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx" vyžadují xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxx zmíněná. X xxxxxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx úhradou xxxxxxxxxx xxxxxx x objemem xxxxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Veškerá xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální úrovni xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovně. Xxxx xxxxx spadá xxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 Listiny, kdy xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx.
40. Xxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx skutečně účinné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trendům x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx známým xx, že - x xxxx xx xxxxxx x negativním xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x ním xxxxxxxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx zdravotních služeb) xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxx je jednou x xxxx.
41. Xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxx tím, xx xxxxxxxxxxx do čl. 31 Xxxxxxx výslovně xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxxxx" x hlediska xxxxx xxxxxx Listiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx soud rovněž xxxxxxx. X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 35/93 (č. 49/1994 Sb.; X 7/1 XxXX 51) xx zabýval xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku I xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxx bylo novelizováno xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se v §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.", xxxxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, mají občané xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.". Ústavní soud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části "xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx", přičemž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx i xxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání x základních x xxxxxxxxx školách, xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů, xxxxx tato ustanovení xxxxxxxxx, xxx sotva xxx xx xx, xx x xxxxxxxx xxxx základních xxxx x svobod xx xxxxx xxxx slučitelná xxxxxxxx výjimkou zpochybněná xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xx xx navazujícím xxxxxx xx. xx. Xx. XX 25/94 xx xxx 13.6.1995 (X 31/3 SbNU 233; 165/1995 Sb.) xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 15/1994 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx texty x základní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx a x xxxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom, xx stát xxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpochyby xxxxxxxxx. Xx v xxxxxx případě nezpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách. Těmito xxxxx nálezy Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v obecné xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx obsaženého x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zákonem xxx bezplatnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, co xx xxxxxxxxx x xx xxx bezplatné xxxx.
42. X xxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx obsah čl. 31 Xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x účinná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 14/02: "x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tuto xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, ,xxxxxxxx', xxx xxxx vhodnou x xxxx účinnou, x na xxxxxxxxxxxxx, ,xxxxxx', xxx vhodnější x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péčí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Zákon xxxxxxxxxx, jakou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx. zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale jakou xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxx ošetření x léčby, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx etiky. Vývojová xxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx ,xxxxxxx' úkonů xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxx naopak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatně x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx". Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx úprava takové xxxxx xxxx zásadně xxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx hrazené z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx varianty xxxx xxx, xx x) odpovídají zdravotnímu xxxxx pojištěnce a xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx, x) jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx, x) xxxxxxxx důkazy x xxxxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx při xxxx xxxxxxxxxx léčby, z xxxxx každá xxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx vhodnější než xxxxxxxx s ohledem xx individuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx dána xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx stanovených podmínek xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do situace, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx svádí: xxxx xxxxxx o základním x ekonomicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu, xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxx x tím, xx mu bude xxxx uhrazen xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doporučován jako xxx něho vhodnější xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tedy třeba xxxxxxxx xxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx variantách x xxxxxxxxxxx k použití xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx diagnózu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx té xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxx přehlížet, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupu, x poskytuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majících xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x přidruženými xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx varianta xxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx u nich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxx základní x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxx xxxxx plně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
43. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxx závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pořádkem. Xxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxx x xxxx problematice xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažený x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 38/03 (č. 396/2004 X. x.), podle xxxxx bezplatná xxxx xxxxx xx. 40 Xxxxxx Xxxxxxxxx republiky (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxxxxxxx Xxxxxx x čl. 31 xxxxx Xxxxxxx) má xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx bezplatně.
44. Bylo xxxxxx, že xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní xxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx bezplatnou zdravotní xxxx dle čl. 31 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx jeho xxxxxxx (x xxxx xxxxxx) xx xxxxx xx xxxxxx práv a xxxxxx domáhat (čl. 41 xxxx. 1 Listiny). Xx druhou stranu xx musí být xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 35/95 xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx naprosto xxxxxxxxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx vymezených zákonem. Xxxxxxxx tedy tyto xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx zákonem, xx xxxxx nezbytné, xxx x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymezen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxxx Listiny, x xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhradu bylo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xx xxxxx xxxxxxx základních xxxx x svobod dostala xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pravomocím xxxx xxxxxxxxx. Co xx xxxxxxxx se stejně xxxxxxxx i x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 14/02: "Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vymezil xxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx." Pro xxxxx xxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx kromě vlastního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zdravotních pomůcek xx xxxxxxx skutečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx xx xx prováděcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx normotvorná činnost. Xxx xx mohla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx moci, xxxx xxx vždy xxx xxxx normotvorbu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx zmocněny, xxxxxxx právní xxxxxxxx. X xxxxxx sp. xx. Pl. ÚS 45/2000 xx xxx 14.2.2001 (N 30/21 XxXX 261; 96/2001 Sb.) Xxxxxxx xxxx xxxxx: "Xxx xxxx shrnout, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx exekutivy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: (x) xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (x) xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx věcí xxxxxxxxxxx xxxxxx (nemůže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti) x (x) xxxx xxx xxxxxx xxxx zákonodárce x úpravě xxx xxxxxxx standard (musí xxx tedy xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 23/02 ze xxx 30.6.2004 (N 89/33 SbNU 353; 476/2004 Sb.), xxx xxxxx, xx "pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Proto i xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárci, xxx za určitých xxxxxxxx xxxxxxx výkonné xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx podzákonného předpisu xxxx být v xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx provádí, xxxx xxxx xxx xxxxx xx jeho xxxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xx právo, jaká xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx pravomoci x xxxxxxxxxx správních xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx delegace xxxxxxxxxxx, x porušuje xxx i xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx. v čl. 2 xxxx. 1 Ústavy. Xxxxxxx xxxxxxxx normotvorby xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dělby moci x xxxxxxx brzd x xxxxxxxxxx vyvážení, xx xxxxx je xxxxxxxx i ústavní xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxxx x systému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přenést svou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx jiných xxxxx (...). Podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx každá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby jakákoliv xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx ,xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxx' (xxxx. xxxxx č. 410/2001 Sb.). Xxxxxxxxxx předpis xx xxxx musí xxxx pohybovat v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bud výslovně xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zákona. Na xxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xx prováděcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx samotným zákonem, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx zákon." X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/2000 xx xxx 21.6.2000 (X 93/18 XxXX 287; 231/2000 Sb.) xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jednoznačné x xxxxx.
46. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx (xxxx. regulaci x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení) základních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX Listiny xx Ústavní soud xxxxxxxx již opakovaně. Xx xxxx zmíněném xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 45/2000 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podnikat (čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx ho dovolávat xxx v mezích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx však xxx xxxxxxxxx limity takového xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxx výhrada zákona." Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nenasvědčuje xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výroby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. omezit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx delegovat xx xxx xxxxxxxx, x xxx vlastně xxxxxxxxxx xx svoji zákonodárnou xxxxxxxxx, tím xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx svobodné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podzákonných xxxxxxxx x důvodu, xx xxxx vytvořené xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxx xxxxx tak xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx sp. zn. Xx. XX 5/01 xx xxx 16.10.2001 (X 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Listiny xxx xxxxxxx toliko xxxxxxx (x nikoliv xxxxxxxxx vlády). Xxxxxxxx xxxxx č. 445/2000 Sb., o xxxxxxxxx produkčních kvót xxxxx xx xxxx 2001 až 2005, xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxx xxx samotným xxxxxxx. "Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx požadoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx zjevně xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (x x xxxxxxxxx případech x xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností adresátů xxxxx." Jestliže xxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné zásady xxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx - x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxx již samotným xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2 Listiny) x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx vyplývající xxxx xxxxx xxxxxxxx "xx základě zákona x x xxxx xxxxxx" (čl. 4 xxxx. 1 Listiny). V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 23/02 (xxx výše) Xxxxxxx xxxx zrušil ustanovení xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxx dalších xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx", xxxxx však xxxxx nevymezoval, x xxxx xxxxxxxxxx byla x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx osob x xxxxxx zúčastněných xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pravomoci xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tento xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxxx ustanovení xx. x xxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx představovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx normotvorby xx orgán moci xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx x xxxxxxx x tímto článkem Ústavy, protože ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx něčeho, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x provedení xxxxxx, ale x xxxx doplnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx přesně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zákon xxxx stručností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámec pro xxxxxxx xxxxxxxxxx předpis. Xxxxxxxx zákon se x předmětných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podzákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zákoně bylo xxxxxxxx. Stejně xxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ("ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx byla tak xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx interpretačních xxxxxxx.
47. Xxxxxxx úpravy xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx x §13 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení) xx obsažena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx zdravotního pojištění; xxxxx xx hradí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxx zachovat xxxx xxxxxxxxx stav xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx pro xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx, x) xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx, x) existují xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx 2 (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx okruhy xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, diagnostická, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx variant xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxx xxx, že xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ta, xxxxx xx v xxxxxxx x účelným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako "xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx podmínky až xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxx jakožto "ekonomicky xxxxxxxxxx varianta" z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx výši xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x základní variantě. Xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, kterou lze xxxxxxxxxx pouze jedním xxxxxxxx.
48. Xx tedy xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhověl xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx §13 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Tedy x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx důkladně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, která xx pro xxxx xxxxxx xxxxx variantou xxxxxxxx. Teprve xxxxxxxx xxxx zkoumáno, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x formálně varianta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx účinkem. Xxxx xx taková xxxx, která xxx xxxxxxxx xxx nepřináší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), ale xxx zvýšené xxxxxxx xx ji pacient xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx dle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxx, vyhláška pak xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
49. X xxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zákoně. X pohledu Ústavního xxxxx xx ale xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxx x xxx prováděcí xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx detaily. Xxxxxxxx xxxxxx variant xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxx obecného rámce x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xx vyhlášce, xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx označeny xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volbu xxxx xxxxxxxx a ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x pojištěncům je xxxx teprve x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx základní variantou x xx xxxx xxxxxxxxx výkony, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx neplyne a xxxxx xx z xxx dovodit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx první xxxx x vymezení standardu x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx, ovšem xxxxxxxxx xxxx, bez xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx v xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tím xxx Ústavního soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
50. Ze čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxx, xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx základu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x demokratického xxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx realizaci vlastních xxxxxxxx x xxx, xxx x xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxx zajištěno, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xx demokratickém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpětnou xxxxx" (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vojtěch, Xxxxxxxx, Tomáš, Xxxxxxxx, Xxx a xxx. Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, s. 128). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ctít účel x xxxxx zákonem xxxxxxxxxx. Podzákonná úprava xxxx, xxx opory x xxxxxx, vymezila xxxxxxxxx znak, xx xxxxx xx povinnost xxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx. xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx plynoucím xx čl. 4 xxxx. 1 Listiny. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vázána xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (byť po xxxxxxx její ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx variant xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou (xx xxxx xxx) primárně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
51. Xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx práv x svobod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jiného xxx přímo xxxxx. Xxx xx tomu x v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Problematika xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx zákoně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx. Nutný základní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx stručný x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx v bodě 42 xxxxxxxxxx.
52. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx napadená ustanovení §13 xxxx. 3, 4 a xxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 x čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. f), §12 xxxx. x), §13 xxxx. 5 xx 7 xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nálezem xxxxxxx x tato xxxxxxxxxx.
X) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
53. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§16a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxx. nikoliv xxxxxxxx xxxx takový, xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 100 Kč xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
54. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08 (č. 251/2008 Sb., X 91/49 XxXX 273), x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx jako celku. Xxxxx na zrušení xxxxxxxx - v xxxxxxxx výši 60 Xx za xxx xxxxxxxxxxxxx - zamítl. Xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdrženlivosti xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx Listiny xx úkolem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx získaný xx voličů. Xxxxxxxx, xxxx podpůrný xxxx, xxxxxxx xxxx rozumnosti xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všech jeho xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx přihlédl x xxxx, že xxxxxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nocleh x xxxxxx x nemocnici, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x mezí xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx tak evidentně xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu čl. 31 Xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx - dovedeno xx xxxxxxxx - čl. 31 Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xx nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí xx nikoliv. Xxxxxxx xxxx uzavřel, xx xxxxxxxxxx část xxxxxx (xx xxxxxxx §16 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx) xx x xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, posoudil xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
55. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx, x níž xxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xx. zn. Xx. XX 1/08 x která xxxxxxxx xxxxxxxx x původních 60 Xx xx xxxxxxxxx 100 Kč xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx x přesvědčení, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx znovu otevřít. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 2/3 xx xxxxx xxxxxxx výrazné, xx xxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Ostatně xxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/08 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx "... x xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx xx sociálními xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx s mimořádným xxxxxxx na xx, xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx". Současně ve xxxxxx k oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 11/02 xx xxx 11.6.2003 (X 87/30 SbNU 309; 198/2003 Sb.) důvodem, xxx který "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx struktuře xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Další xxxxxxxx xx změna xx posun xxxxxxxx xxxxxxxxx tvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx normami, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásad, xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státnosti (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx). Xxxxx možností xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx změna, xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx norem x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxx xxx Xxxxxxx soud, xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejde-li samozřejmě x změny odporující xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Ústavy, xx. xxxxx-xx o xxxxx podstatných náležitostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu.".
56. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x jeho aktuální xxxxxx xxxxx testu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx metodiku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx používá [xxxxx nálezu sp. xx. Xx. XX 1/08 a x xxx citovaného xxxxxx xx. xx. Xx. XX 83/06 xx xxx 12.3.2008 (X 55/48 XxXX 629; 116/2008 Sb.) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 54/10 xx dne 24.4.2012 (č. 186/2012 Sb.)]. Test reflektuje xx jedné xxxxxx xxxxxxx respektovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárce x xxxxxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xx xxxx kroků: 1) xxxxxxxx smyslu x podstaty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx realizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxx xxx není svévolným xxxxxxxx snížením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, 4) xxxxxxx otázky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx rozumný (xxxxxxxxxx), xxx nikoliv xxxxx nejlepší, nejvhodnější, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08; x xxxxxxx kolu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x konkretizováno, xx xxxxxxxxx xxx, totiž xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění ty xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
57. Xxx xxxx xxxxxx, poplatek za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx". Xx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nápoje, xxxxxxx, vodu xxx. Xx xxxx vnímán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx (x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nutně xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx ústavněprávní výhrada Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xx xxxxx xxxxx běžnou xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, jakkoliv xx to xxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx jde xxx x nutnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx, že během xxxxxxxxxxxxx xx jednotce xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx". V těchto xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx hradit poplatek xxxxxxx do xxxxxxx x dikcí čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx péčí x užším xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xx xxx pacienta neexistuje xxxxx xxxx alternativa.
58. Xxxxxx faktorem, který xxxxxxxxx ústavněprávní xxxxxxx, xx xxxxxxx limitů x této xxxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přisvědčit. Zákon o veřejném zdravotním pojištění povinnost ukládá xxxxxx, musí xxx xxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx ohrožených, xxxx, xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohraničena xxxxxx, pacient jej xxxx má hradit x xxxx výši xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejen x xxxx jmenovaných kategorií xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx účinně xxxxxxxxxxx xxxxxx předmětné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o poskytované xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx.
59. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hrazeného v xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx popsáno x xxxxxxxxx části. Xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx je účtován xxxxxxxx (Xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 10 € za xxxxxxxxxx den, xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xx dobu 28 xxx hospitalizace x xxxxxxxxxxx roce [§61 xxxx knihy sociálního xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx X - Xxxxxxxxxxx Krankenversicherung)]. Xxx xxx xxxxxxx xx patří xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dotkla některá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podaná, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zrušen xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx k 31.12.2012 xxxxxx regulační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stomatologa, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxüxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 10 € xx xxxxxxxxxx čtvrtletí a xxx příjmem zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxx Spolkový xxxxxxxx soud (Bundessozialgericht, XXX) v xxxx 2009 dospěl x xxxxxx, že tento xxxxxxxxx xxxxxxxx nezasahuje xx ústavně garantovaných xxxx pacientů (viz xxxxxxxx xx dne 25. 6. 2009 xx. xx. B 3 XX 3/08 X). Na Xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx č. 722/2004 X. x., o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, vydaného k xxxxxxxxx xxxxxx č. 577/2004 X. z., x rozsahu xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx za služby xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx péče, poplatek xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxx 10 € xxxxx (xxx. hospitalizační xxxxxxxx) - xxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemí, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx 28 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak většinou xxxxxx mimosoudnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nedostatky xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osvobozen, xxxx požádat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx nezaopatřených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úhrada xxxxxxxxxxx xx výši 10 % z denní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxx xx plnou xxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (MISSOC: Xxxx xxxxxx security rights xx Xxxxxxx. Xxxxxx, 2011, xxx. 11).
60. Xxx bylo řečeno, xxxxxxx deficit navýšení xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx diferenciaci a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x absencí xxxxxxxxxx limitů. Xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx staví xx rozporu x čl. 31 Xxxxxxx, jakož x čl. 3 odst. 1 Listiny garantujícím xxxxxxxx práva xxxx xxx rozdílu xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx roku 2013, xxxxx xxxxxxxx xx lůžkovou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmem poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
61. Obiter xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zvolenou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poplatkem, ačkoliv x xxxxxx terminologii xx poplatkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (státu či xxxx) xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx x jejím xxxxx. Xxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx působit xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxx xxxx cíl xxxxxxx xxxxx, nezneužívání xxxxxxx xxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné moci. Xxxxxxxxxx článku 11 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx x poplatky xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx určujícím znakem xxxx a xxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx, xx o tento xxxx platby se xxxxxxx. Jde xx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xx "xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředků. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx regulačních poplatků. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vhodnější xx xxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxx zdravotních pojišťoven xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx
62. Předmětem posuzování xx výčet xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ukládat zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx se Xxxxxxx xxxx zabýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/08, když xxxxx: "xx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ukládána xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x udělení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx". Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx poplatku zdravotnickým xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx"). X xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx sankci ve xxxx 50&xxxx;000 Kč. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §16a xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxxx s ním x xxxxxxxx 10 x 11, všechny xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §13 odst. 8, §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5.
63. Ústavní xxxx xx xxxx xx xxxxx - xxxx xxx v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/08, xxx to xxx xxxxxx namítáno - xxxxxxxxx otázkou, zda xxxxx xxxxxxxxx sankční xxxxxxxx nevylučuje rovný xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifického postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, že spravují xxxxxxx xxxxxxx, nikoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx obecně přijatelné, xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx specifika xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxx x dominantní Xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žádná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx transparentní xxxxxxxx xx smyslu nároku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpokladů. Xxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxxxx je dále xxxxxxxxxxxx širokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
64. Ústavní xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x právech xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se především x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 1 Listiny neznamená xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 6/96 xx dne 5.11.1996 (xxxxxxxxxx xxx č. 295/1996 Sb., X 113/6 SbNU 313), xx který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx konkrétně xxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Již Xxxxxxx xxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxxxxxxx xxx chápání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx zakotvené, jako xxxxxxxx relativní, xxx xx mají xx xxxxx xxxxxxx demokratické xxxxxx, xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílů (xxxxx Ústavního soudu XXXX xxxxxxxxxx pod x. 11 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx rozumět také xxx, xx právní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x určitým právům xxxx právními subjekty xxxxx xxx projevem xxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxx, xx xx každému muselo xxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxx".
65. Xxxxxxx soud xxxxxx interpretuje xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx [xxx např. xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 16/93 xx xxx 24.5.1994 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.), xx. xx. Pl. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (N 24/1 XxXX 175; 132/1994 Xx.), xx. xx. Xx. ÚS 5/95 xx xxx 8.11.1995 (X 74/4 SbNU 205; 6/1996 Sb.), sp. xx. Xx. XX 9/95 xx xxx 28.2.1996 (X 16/5 XxXX 107; 107/1996 Sb.), xx. zn. Xx. XX 33/96 ze xxx 4.6.1997 (X 67/8 XxXX 163; 185/1997 Sb.), sp. xx. Xx. ÚS 9/99 xx xxx 6.10.1999 (X 135/16 SbNU 9; 289/1999 Sb.) xxx.]. Xxxxx xx dán xxxxxxxxxx vyloučení libovůle x xxxxxxx zákonodárce xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, druhý xxx xxxxxxxxxx ústavněprávní akceptovatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a práv xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X postulátu rovnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x každým, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založenou xxxxxxxxx, xxxxx jsou pro xx ústavně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
66. Tak xxxx xxx v xxxxx xxxxxxx není. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například kontraktační xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z napadených xxxxxxxxxx §16a xxxx. 10 x 11, xxxxx x §32 xxxx. 5 a §44 odst. 5 x xxxx. 6 xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5" xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x mezí ještě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ji Ústavní xxxx xxxxxxx ve xxxxx citovaných xxxxxxxx. Xxxx nerovnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx většiny xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx dále xxxxxxx, ale zvýrazňuje xx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxx x xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.
67. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x povinnostmi poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxx nabídku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx variantu xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx materie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x logiky xxxx, xx xx x xxxxxx ustanovení dalším xxxxxxx xxx zrušení, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx xxxxx roku 2013, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxx stihl xxxxxxx úpravu xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení v xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx by xxx xxxx zvážit, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx sankcí xx nevybírání poplatků xx xxxxxxx zdravotní xxxx, které posuzovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
68. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx volná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx jak xxx stanovení výše, xxx stran xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládání pokut, xxxxx i xx xxxxx limit xxxxxx xxxx adekvátní. Xxxxxxxx - x nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12 xx xxx 27.11.2012 (č. 437/2012 Sb.) - řešil Ústavní xxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx části zákona č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x výši xxxxxx xx ně. Návrh xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx části [xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx §114 odst. 1 písm. x) x §117 xxxx. 1 písm. x), x), g), n) x x) a xxxx. 3 xxxx. x), x), f), x), h), x) x x) xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx], xxxxx nichž xxxxx xxxxxxx pokut xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, zamítl, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sankcí xxxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xx xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedotčena. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 329-337 xxxxxxxxx xxxxxx a xx toto xxxxxxxxxx xx nyní xxxxxxxx.
69. Xxxxxx dictum Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx sankčních oprávnění xxxxxx xxx xxxxxxx xxx legitimním xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx x xxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x svěřením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx samo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, příp. (xxxxxxxxxxxx) v případě xxxxxxxx x krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zřizovatelé x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxx kompetentní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxx profesní xxxxxxxx xxxxxx.
70. X xxxxxxx částem §12 x 44 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužno dodat, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx, (xxxxx xx xxxx xxxxx struktury xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §12 xx xxxx označovat xxxx xxxxxxxx 1 x budou doplněny xxxxxxxx 2 x 3 x x xxxxxxx §44 xx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx 2, dosavadní xxxxxxxx 6 odstavcem 3). Změna se xxxxx účinnou xx xx 1.1.2015, xxxxx xxxxxx proto xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a účinné x době xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Budiž xxxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxx §12 navrhovatelé xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb. ani x doplněné xxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Zákon o Ústavním soudu nespojuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinností xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxxx nejsou x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxx, J., Xxxxäxxxx, X., Šimíček, X. Zákon x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 2., xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydání. Praha: X. X. Beck, 2007, xxx. 387).
VII.
71. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), §12 xxxx. n), §13 xxxx. 3 xx 8, §16a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 9 xx 11 [pokud xx týkají poplatku xx lůžkovou péči xxxxx xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx "x x označením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13", §32 xxxx. 5, §44 xxxx. 5 a xxxx. 6 xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5" xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §12 odst. 1 xxxx. x) a §44 xxxx. 2 x odst. 3 xx slovech "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xx xxxxxxxxxx provedené xxxxxxx č. 458/2011 Sb., podle xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zrušujícího xxxxxx x. XXX x xxxxx xxxxxx x. XX nálezu je x xxxxxx shora xxxxxxxxxxx odložena xx 31.12.2013.
72. X xxxxxxx s ustanovením §70 xxxx. 3 xxxxxx o Ústavním xxxxx byly současně xxxxxxx xxxxxxxxxx části přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnější. Pro xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx symbolu "X" xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Rychetský x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Vladimír Kůrka, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Michaela Xxxxxxxx x k xxxx odůvodnění xxxxxxxx Xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.8.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.