Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

274/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

274

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. zn. Pl. XX 30/21 xxx 19. xxxxxxxx 2022 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Rychetského x xxxxxx Jaroslava Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Vladimíra Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxx Xxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Vojtěcha Šimíčka x Xxxxxx Uhlíře x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx 80 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhém přílohy č. 4 xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 208/2021 Sb., za účasti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx a znění xxxxxxxxxx ustanovení

1. Veřejný xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Sb., o obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 208/2021 Sb., (xxxx xxx "nařízení č. 278/2008 Sb.") xxx xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 x čl. 78 Xxxxxx x čl. 2 odst. 2 x čl. 37 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Listina") x s §3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x §2 x návaznosti xx §1 zákona x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon o advokacii").

2. Xxxxx xxxxxxxxx č. 278/2008 Sb., xxxxx součástí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx §73a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nařízení č. 278/2008 Sb. x bodu 80 přílohy č. 4 "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volné xxxxx xxxxxxxxxxxx oborů činností" x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jako "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 80 přílohy č. 4 x xxxxx vymezené xx xxxxxxx druhém) xxx vymezuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx.: xxxxxxxx písmeny doplnil Xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx x:

"x) Xxxxxxx za xxxxxxx xxx řízení xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xx klienta při xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx 'xxxxxxxxx fond‘).

d) Xxxxxxx za klienta xxx získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x x tím xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zprostředkování uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxx, xxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx statutu svěřenského xxxxx.

x) Dočasné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Dočasný xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx x prostory xxx xxxxxxxx skutečného sídla, xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx zápis sídla xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx klienta, který xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx."

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví, xx:

"Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx, osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii, osob xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pronájem xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx."

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "XXX") XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. XXX přitom x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xx zákonem o advokacii x je "útokem xx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (sc. "advokátů"). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx jiné Exekutorská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Protože xx xxxxxxxxxxx ztotožňuje x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, "bezprostředně" xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o Ústavním soudu a navrhuje xxxxxxx v záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 278/2008 Sb.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo zákonné xxxxxxxx x svou xxxxxxxxx, byť xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x §73a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na základě xxx. xxxxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx z čl. 78 Ústavy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xx obsahová náplň xxxxx xxxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx "v xxxxxxxx xxxxx (x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx celek)" obsahově xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxx xxxxx vykročila x xxxx xxx působnosti xxxxxxxx v §3 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x §2 xxxxxx x xxxxxxxxx, podle xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxx advokáti. Xxxxxxxxxx §2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezuje, xxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxx, xxx neuvedené xxxxxxxx ("x souladu x čl. 26 odst. 2 Xxxxxxx"). Xx xxxxxxxx xxx nemění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterého "[o]bsahem xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii ... " X této xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx "nesrozumitelné, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx". Zákon o advokacii xxxxx x §70 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (živnostenského zákona) zanikají xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Dále, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vytvořilo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým pro xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezúhonnosti. To xx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 Listiny, xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxx 22 xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 11.6.2019 xx. xx. XX. XX 3533/18 (N 111/94 XxXX 331)]. Smyslem x účelem omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx zákona o advokacii (u xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx klientů. Xxxx xxxxxxx odpovídá x §52d odst. 1 zákona o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx přestupkem, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, ačkoli xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx větším xxxxxxx hrozí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx čin neoprávněného xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx).

6. Xxxxxxxxxxx zadruhé xxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx nerozumné xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx č. 527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx související x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon č. 527/2020 Sb."), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. XXX - Anti Money Xxxxxxxxxx).

7. Napadené xxxxxxxxxx xx podle navrhovatele xxxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.5.2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx "čtvrtá XXX xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a dále xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxx, xx xxxxxxx jménem svého xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nemovitostmi, xxxx xx napomáhají při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xxxxxx AML xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxx písmeny x) nebo b). Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx definici xxxxxxxxx xxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx přebírá, xxxxxxxxx-xx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. sběrnou xxxxxxxxx osob, aniž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx právním xxxx dané xxxxxx xxxx poskytovat xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii x jiných zákonů.

8. X důvodové xxxxxx x zákonu č. 527/2020 Sb. xx xxxxxx, xx xxx xxxxx právní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxx, xxxx potřeba xxxxxxxx xxxxx živnost. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx "absurdní", xxx xxxxxxxxx unijního práva xxxx xxxxxxxxx xxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx zákona o advokacii xxxxx x xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky evropských xxx. AML směrnic, xxxxx zahrnuje i xxxxxx, které "přímo xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx transakcemi".

9. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx podle čl. 37 xxxx. 2 Listiny. Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx čl. 37 odst. 2 Xxxxxxx, xxxx xx xxxx nezávislí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborností, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x za xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx usnesení Ústavního xxxxx ze xxx 10.2.2009 xx. xx. X. XX 2428/08 (X 2/52 XxXX 751) xx smyslem xxxxxxxxx xxxxxxxx zmocněnce xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 519/1991 Sb., xxxxx xx xxxxxxx jednotlivců xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx (především xxxxxxxx) x xxxxxxx (v xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v systému xxxxxxx xxxx. Podle xxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáty xxxxxxxx xxxxxx morální integritu x odbornost. Xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxx únikům. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x směřuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx justice xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) právní xxxxxx; jde tedy x to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opravňuje xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx kvalifikovanými profesionály, x to xx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx navrhovatele

10. Xxxxxx xxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 18/2000 Sb., xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx návrh k xxxxxxxxx.

11. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizovat xxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxx x zakládání xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxx fondů (xxx. XXXX, trust xxx xxxxxxx xxxxxxx providers), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx povahu výkonu xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx "xxxxxxxxxx xxxx organizačně-technického xxxxxxxxxx". Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zakázané, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (poradenská x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpracování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx či tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx). Činnosti xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xxxxx byly povolené. Xxx xxxxxx o xxxxx vnitřní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o její xxxxxxxxx.

12. Vláda zdůrazňuje, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx z čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. x) xxxxxx AML xxxxxxxx, jenž xxxx xxxxxxxx xx xxx 22 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "XXXX") "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x boji proti xxxxx peněz, financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx x xxxxx 2012, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 2020). FATF xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx "poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx -pokud pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xx "zakládání xxxxxxxxxxx xxxx, působení xxxx ... ředitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx adresy xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdružení nebo xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ... xxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkci x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x "působení xxxx ... pověřený xxxxxxxx jiné xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx, notářů x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx založení, provoz xxxx řízení společností, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení právnických xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx x. 22 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx. xxxxxxxxxx.

13. Vláda dále xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živnosti x xxxxxxxxx, x xx xxx, že nezahrnuje xxxxxxx notářů, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x platebních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitých xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx, že výkon xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxx x zákonu o advokacii. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x negativního xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx advokacie. Xxx xxxxxx x xx, xxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Každá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx výluky (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx x hlediska definice (xxxxx) xxxxxxxx.

14. Xxxxx x jednotlivých částí xxxx 80 přílohy č. 4 xxxxx demonstrativně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx x) - xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxxxx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listin zachycujících xxxxxx jednání apod.

Písmeno x) - ujednání xx klienta při xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx získání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

Písmeno c) - xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxx xx x) xxxxxxxxxxx fondů.

Písmeno x) - ujednání za xxxxxxx při získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x obdobnou xxxxxxx xx b) x svěřenských xxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxxxxx právnických xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx vkladů x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx právnických osob x zprostředkovatelské činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxx. xx xxxx).

Xxxxxxx x) - x služeb xxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx evidence svěřenských xxxxx, zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sepsání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) - u xxxxxxxxx jednání za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx vznikem, xxxxxx xxxxxxx jejím xxxxxx před jejím xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - u xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxx xxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx vkladů, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxxxxxxxxx účetních záznamů xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x oprávněné osoby.

Písmeno x) - u xxxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx činnost xx c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla, administrativní xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x služby xxxxxxxxxxx xxx. virtuálního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx l) - x xxxxxx akcionářských xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta v xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx a správou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx notářů x osob podle zákona o advokacii, tj. xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxxx obchodní xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadto xxxxxxxxxx xxx 12 uvedenému xxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx. živnostensky, xx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jménem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účelem dosažení xxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx volnou. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxx vydáno x xxxxxx živnostenského zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x konkrétních xxxxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje do xxxxxxxxxx zákona o advokacii.

16. Vláda xxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx vzájemného xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx opatření proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Radě Xxxxxx (XXXXXXXX) z xxxx 2018 xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) bylo x Xxxxx republice xxxxxxx 406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx subjekty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx právnických xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx tzv. ready-made xxxxxxxxxxx osob převodem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek xx xxx 25.1.2018 x. j. 9 Xx 176/2016-121) a Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx jednání xxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 17.1.2018 ve xxxx C-676/16 CORPORATE XXXXXXXXX). Rovněž xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx ze dne 12.7.2021 č. 616 xx podává, že xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx fondům xxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx x poradenských xxxxxxx x jde x xxxxxx rizikovou xxxxxx z hlediska xxxxxx AML xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx Xxxxx republika chybně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxx tzv. XXX xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) x nevyhodnotila, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídají. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odporuje xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Listiny (viz xxxx xxx 9), xxxxx uvádí, že x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (což xxxx xxxxxx), ani xxx by nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. zn. X. XX 2428/08 xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, nikoli o xxxxxxxxxxx okruhu osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. XXXX (xxx 11) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Podle vlády xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podává, xx napadené xxxxxxxxxx xxx vykládat tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonu advokacie. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx konformní" xxxxxx. Xxxxx, zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx x zásahu xx práva xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx služby xxxxxxxxx, x xxxxx xx x porušení xx. 47 odst. 1 xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo registraci. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zásadní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dotčené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx. X takovému xxxxxx xx xxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sám xxxxxxxxxxx přitom xxx xxxxxxx postupovat xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx komplexně x xx spolupráci s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxx xxxxxxxxx zaslal xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovateli xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx využil xxxxx xxxxx x replice x xxxx x xx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodu 22 xxxx. x) xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxx v českém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx profese.

21. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx při transpozici xxxxxxxx zajistí xxxxxx "xxxxxxxx" právní xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx se měl xxxxxxxxxxx a vláda xxxxxxx xxx, jaké xxxxx vykonávají rizikové xxxxxxxx xxxxx evropských xxx. XXX xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 22 xxxx. x) xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxxxxx činnost vymezenou xxxx "xxxxxxxx, provoz xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 14 xx xxxx. x) xx x). Rovněž xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx "xx xxxxx xxxx" zbytkovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx.

22. Dále xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností provedený xxxxxx sub 14 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. Xxxxxxxxx vymezení činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neurčité, xxxxx xxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaný x §1 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.3.2011 xx. zn. 5 Xxx 209/2011 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obchodních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx smluv, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právních xxx, xxxxxxxx xxxxxxx hromad xx xxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxxx x platebních xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 3.2.2020 x. x. XXX-13/2018-XXX-XXXX/16 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx, podepisování x podávání přihlášek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Množina xxxxxxxx, xxxxx xx xx "xxxxxxxx" xxxxxxx, xx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx situacích xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "x vynaložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobách vykonávajících xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx věci vážit, xxx se nedopouští xxx. xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx totiž měl xxx alespoň rámcovou xxxxxxxxx o tom, xxx je jeho xxxxxxx zakázané xxxx xxxxxxxx [srov. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.9.2006 sp. xx. XX. ÚS 566/05 (X 170/42 XxXX 455)]. Takový xxxx xx nežádoucí xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

23. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx by x poradenskou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx-xx vláda, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legálně xxxxxxx x xxxx xxxxxxx mnoho xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx hranici xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxx doposud xxxxxxx, jsou definovány xxxxxxxxxxx (xxx xxxx 60 a 70 přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 278/2008 Sb.) x výslovně xx xxxx. vyloučeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x to, xxxx xx právní řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právnické osoby x xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx, xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxx. živnostensky x ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx, notáři a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx na xxx, že vláda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx konformním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx náplně živnosti xxxx xxx neurčité, xx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nahrazoval xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx [xxx xxxx 31 a 32 xxxxxx Ústavního soudu xx xxx 13.1.2015 xx. zn. II. XX 2216/14 (X 3/76 XxXX 63)].

IV.

Upuštění xx ústního xxxxxxx

24. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, že xx ústního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx §44 xxxxxx x Ústavním xxxxx rozhodl xx xxxx bez xxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení

25. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx. Návrh není xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., a xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxxx zákona. Xxxxxxxx předpoklady řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxx v nyní xxxxxxxxxx xxxx splněny.

VI.

Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

26. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx "o xxxxxxxx xxxxx" podle čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxx jiné, xxx "xxxx právní xxxxxxx" xxx xxxxxx x vydán ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence.

27. K xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxxxx vláda. Nařízení č. 278/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 898 xx xxx 23.7.2008, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx dne 14.8.2008 x xxxxxx 94 xxx č. 278/2008 Sb. a xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx bylo xx xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 439 ze xxx 10.5.2021) xxxx vyhlášena xx Xxxxxx zákonů xxx 26.5.2021 v xxxxxx 89 xxx č. 208/2021 Sb. s xxxxxxxxx xxx xxx 1.7.2021.

28. Xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxx k xxxx Ústavou zmocněným orgánem x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 76 xxxx. 1 x čl. 78 Xxxxxx). Navrhovatel xxxxx xxxx toho xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nenamítá.

VII.

Věcné xxxxxxxxx xxxxxx

29. Xxxxxx xxxxx, xx vláda je xxxxx čl. 78 Ústavy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx nepotřebuje xxxxxxxx zmocnění x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vybočit xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx x mezích xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vymezeny xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx [xxxx. nález xx xxx 25.10.1995 xx. xx. Xx. XX 17/95 (X 67/4 SbNU 157; 271/1995 Sb.) xx xx xxx 29.4.1998 xx. xx. Pl. XX 43/97 (N 48/10 XxXX 319; 119/1998 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděného zákona. Xxxx negativní kritérium xx doplněno též (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - nařízení xx xx mělo držet x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, zákonodárce xx xxx v xxxxxx xxxxxxxx vůli x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxx zdůraznit, xx nařízením xxxxx xxxxxxx primární xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx [čl. 4 odst. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxx. xxxx. xxx 37 xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 18.12.2018 sp. xx. Xx. XX 4/18 (X 201/91 SbNU 535; 30/2019 Sb.)].

30. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx náležející do xxxxxxxx xxxxx definované xxxxxxxxx ustanovením xx xxxxxxxx překrývají x xxxxxxx advokacie (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) podle zákona o advokacii. X xxxxxx xxxxxxxxxxx vychází, xxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx s čl. 37 odst. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Navrhovateli xxx přisvědčit, že xxxxxxxxx-xx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx (poskytováním právních xxxxxx) podle zákona o advokacii, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx vymezených (xxxx jiné) v §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxx není činnost xxxxxxxx, xxxxxx, patentových xxxxxxxx a soudních xxxxxxxxx. Vláda xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozitivního xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nesrozumitelné, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x otevřeným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx"

31. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xx srozumitelnost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx legitimní; je xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx to mělo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx (např. právní xxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx efektivně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx orgány xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx chování, xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxx určité xxxx xxxxxxx - x xxxxxx xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, které potom xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx x život xxxxxxxxx činností [xxxx. xxxxx xx xxx 8.7.2010 sp. xx. Xx. XX 8/08 (X 137/58 SbNU 115; 256/2010 Sb.)].

32. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. II. XX 566/05 (sub 22 xx fine). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xx proto xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx napadené xxxxxxxxxx xx neurčité xxxxx "právní služby" xx "xxxxx advokacie", xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezen. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vývoj xxxxxx xxxxx v xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jinými xxxxx, činnosti xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxx xxxx povahou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ostatně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zpochybnil xxxxxxxxxxx xxxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x poskytování xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty z xxxxxxx podnikatelů x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

34. Uvedené xxxxxxxx xxxxx přitom xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxx. pokoutnictví či xxxxxxxxxx sankcionují (xxxx. §52d xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xx §251 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx dala uplatnit x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx §1 xxxx. 1 a 2, resp. §2 xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx). Ze xxxxxx xxx ústavního pořádku xxxxx pro vládu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx požadavek xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxx.

35. Dále platí, xx důvodem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potíže xxx xxxx výkladu. Xxxxxxxxxxx-xx ustanovení pro xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx o xxxx xxxx neústavnost [xxxx. bod 43 xxxxxx ze xxx 25.9.2018 xx. xx. Xx. XX 18/17 (X 156/90 XxXX 525; 261/2018 Sb.) xx xxx 34 nálezu xx xxx 27.4.2021 xx. xx. Pl. XX 98/20 (206/2021 Sb.)]. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx odstraňuje aplikační xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xx této oblasti xxxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxxx o porušení xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx narušuje základní xxxxxxxxx xx zákon x podmínkách xxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxx 50 nálezu xx xxx 27.3.2008 xx. xx. Xx. XX 56/05 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.) xx bod 247 xxxxxx ze xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 21/14 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)].

36. Xxx xxxxxx vady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx neshledal. Ze xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx dostatečně srozumitelně x jasně podává, xx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx činnosti "manažerské", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zákona o advokacii.

37. Xxxxx §1 xxxx. 2 zákona x advokacii se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupování x xxxxxx před xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x trestních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další formy xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx soustavně x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb se xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxx soustavnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x řízení (xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx), obhajobu, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx", x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokátem (xxxx. XXXXXXXXXX, J. x xxx. Zákon o advokacii. Xxxxx: X. H. Beck, 2012, x. 21, xx XXXXXXXX D. x kol. Zákon o advokacii x stavovské xxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2017, x. 4). Xxx-xx x xxxxxxxxx právních xxxxx, xxxx jít podle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx životních xxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zájezdu" (xxxx. SVEJKOVSKÝ, J. x xxx. Xxxxxxxxx xxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2017, x. 5.).

38. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xx prima facie xxxxxx oblasti xxxx xxxxxx, což vláda xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (viz xxx 14, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx xxxxxx, zprostředkování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx virtuálního xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx dividend xxxx.). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x jeho souvislosti xxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxx") xxxxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o advokacii", xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnostem xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx či "manažerské"). Xxxxxxxx xxxxxx je, xx x negativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx vlády, xxx xx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie xxxxx zákona o advokacii x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx legislativně-technické xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx výklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokacie xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

39. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx a zakládáním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x), x), x) x x)]. Xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx má jít x činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Jde xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikat xxxxx xxxxxxxxx činností jsou xxx x xxxxxx xxxxxxxx "projektového xxxxxxxx", xxxx "xxxxxxxxxxxx". Xx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx tyto činnosti xxxx x sobě xxxxxxx pod xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx ostatně ani xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, že by xxxx tak xxx xxxx.

40. Xxxx vyloučeno, xx i xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx ... xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. ... [X]xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx." (xxx KOVÁŘOVÁ X., xx. cit., s. 4). To xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx (obdobného xxxxxxxxxx) xx třeba xxx xxxxxxx považovat za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Nejde xxxxx x to, xx xxx advokát xx své xxxxx "xxxxxxxx" (xx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx, nýbrž xx xx právní xxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákoně o advokacii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.) xxxxxxx xx organizování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (soustavně x xx xxxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx větší xx menší xxxx, xxxx xx používat xxxxx.

41. Xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx "xxxxxxxxxx" i x poskytování právních xxxxxx. Xx však xx xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx okolností každé xxxx posoudily a xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. X x konkrétní xxxx xxxxxx xx xxxxx zohlednit, xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xx zájem xxxxxxx se xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozšiřování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tzv. vinklaření.

42. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 5 Tdo 209/2011, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx definovaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx "výkon xxxxxxxxx" Xxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxx xxxxxxx s xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx"; Xxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx právní službou. Xxxxx xxxxxx přehlédnout, xx Nejvyšší soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, např. "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, vedení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a ekonomických xxxxxxx". Naopak x xxx xxxxx x xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx" a "xxxxxxxxxx").

43. Xxxxxx-xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nepopírá, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Naopak, jak xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 80 přílohy č. 4, podléhaly xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rejstřík přitom xx veřejné xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxx. §60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxx advokacie [Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (viz §52d xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx) či xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení], xxxxx x xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx mají xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovanou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

44. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx chybnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jde xxxxxx x xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku či xxxxxx [xxxxxxx xxxx. xxxx. xxx 35 xxxxxx ze xxx 16.1.2007 sp. xx. Xx. XX 36/05 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.), xxx 48 nálezu xx. xx. Pl. ÚS 56/05 xx bod 25 xxxxxx xx xxx 22.3.2011 xx. xx. Pl. XX 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.)]. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ostatně xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poukázat xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x cílům, které xxxxxxx (sub 6). Xxx však x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx xxx 22.3.2005 xx. xx. Pl. XX 63/04 (X 61/36 XxXX 663; 210/2005 Sb.)]. Xxxxx xxx x xxxxxxx zásah do xxx. sociálních xxxx [xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx. xxxxxx xx dne 17.12.2019 xx. xx. Xx. XX 31/17 (X 212/97 SbNU 269; 30/2020 Sb.), xx dne 24.11.2020 xx. xx. Xx. XX 24/19 (7/2021 Sb.) xx xx xxx 22.6.2021 xx. xx. Xx. XX 93/20 (288/2021 Sb.)].

45. Xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahová xxxxx xxxxxxxx "Poskytování xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx advokacie (xxxxxxxxxxx právních xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxx veřejné xxxx x konkrétní xxxx. Xxxxx napadeným ustanovením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x živnostenském zákonu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx neukládá xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx působnosti vymezených (xxxx jiné) x §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxx podle čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, že obsah xxxxx xxxxxxxx "Poskytování xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb) xxxxx zákona o advokacii.

46. Xx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx považovat xxxxxx výklad, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, obchodní, "xxxxxxxxxx", xxxxxxx obchodní xxxxxxx, obchodní vedení, xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx, služby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx (xxx nesmí xxx) xxxxxxx advokacie (xxxxxxxxxxxx právních služeb) xxxxx zákona o advokacii (§1 xxxxxx o advokacii). Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxx podle čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

47. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 274/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 22.9.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.