Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

274/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

274

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 30/21 dne 19. xxxxxxxx 2022 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx Jaroslava Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx 80 x xxxxx xxxxxxxx xx sloupci druhém přílohy č. 4 xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 208/2021 Sb., xx xxxxxx xxxxx xxxx účastnice xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx a znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Veřejný xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx "navrhovatel") xx xxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. b) Xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "Ústava") a §64 odst. 2 xxxx. f) zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 278/2008 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 208/2021 Sb., (xxxx xxx "nařízení č. 278/2008 Sb.") xxx xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 x čl. 78 Ústavy a čl. 2 xxxx. 2 x čl. 37 odst. 2 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") x x §3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a s §2 v xxxxxxxxxx xx §1 zákona x. 85/1996 Sb., x advokacii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o advokacii").

2. Xxxxx nařízením č. 278/2008 Sb., xxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oborů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73a živnostenského xxxxxx. Xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. x xxxx 80 přílohy č. 4 "Obsahová xxxxx xxxxxxxx volné podle xxxxxxxxxxxx xxxxx činností" x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jako "Poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 80 přílohy č. 4 x části vymezené xx sloupci xxxxxx) xxx vymezuje jeho xxxxxxxxx náplň (xxxx.: xxxxxxxx písmeny xxxxxxx Xxxxxxx xxxx) spočívající x:

"x) Xxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx provozování obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Jednání xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx za xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právem xxxxxx státu (xxxx xxx 'xxxxxxxxx fond‘).

d) Xxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy.

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a x tím xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, správy vkladů x zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem svěřenského xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správy svěřenského xxxxxxx, sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx případ smrti, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx do správy xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Dočasné jednání xx právnickou osobu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx činnosti správce xxxxxx.

x) Dočasný výkon xxxxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

k) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pošty.

l) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx."

Xxxxxxxx ustanovení xxxx stanoví, xx:

"Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx zákona o advokacii, xxxx xxxxxxxxxxxx xx obhospodařováním xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx."

XX.

Xxxxxxxxxxx navrhovatele

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx podal x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "ČAK") XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. XXX přitom x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx (pokoutnictví) x xxxxxxx xx zákonem o advokacii x je "útokem xx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xx. "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx ČAK xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Protože xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX x napadené xxxxxxxxxx xxx je xxxxxx, "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o Ústavním soudu x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Sb.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx vydala napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, byť vycházela x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §73a xxxxxxxxxxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na základě xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přímo z čl. 78 Xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx proces xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx náplň xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx "v xxxxxxxx xxxxx (x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx)" obsahově xxxxxxxx x činností xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx). Xxx tím xxxxx vykročila z xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odporuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x §2 zákona x advokacii, xxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx advokáti. Ustanovení §2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ("v xxxxxxx x čl. 26 odst. 2 Xxxxxxx"). Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterého "[o]bsahem xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxx, xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii ... " X xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "nesrozumitelné, xxxxxxxx x xxxxxxx interpretovatelné". Zákon o advokacii navíc v §70 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx (živnostenského zákona) xxxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxx, postrádá xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx rozdíl xx xxxxxxxx splnit xxxxxx podmínky svéprávnosti x bezúhonnosti. Xx xx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podnikání [srov. xxx 22 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 11.6.2019 sp. xx. II. XX 3533/18 (X 111/94 XxXX 331)]. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních služeb xxxxx zákona o advokacii (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §52d xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx, podle něhož xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx takového xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx).

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nerozumné xxxxxxxx x cílům, xxxxx xxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xx xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 527/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon č. 527/2020 Sb."), kterým xx xxxxxxx evropské právo x xxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (tzv. AML - Anti Xxxxx Xxxxxxxxxx).

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20.5.2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (dále xxx "xxxxxx XXX xxxxxxxx"), xxxxx jejíhož xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx povinnými xxxxxxx auditoři, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dále xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx svého klienta xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx transakci x nemovitostmi, xxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svého xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) nebo b). Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xxxxxx AML xxxxxxxx mechanicky xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxxxxxx uvažoval, xxx x českém xxxxxxx xxxx xxxx služby xxxx poskytovat xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o advokacii x xxxxxx xxxxxx.

8. X důvodové xxxxxx x zákonu č. 527/2020 Sb. xx xxxxxx, xx xxx český xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tzv. AML xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnost. Xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx "absurdní", xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vykládány tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx. Xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oprávněných x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx zákona o advokacii xxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. AML xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxx xx transakcemi".

9. Zatřetí, xxxxxxxxxxx uvádí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx, že držitelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx, aniž xx xxxx nezávislí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx odpovědni. Xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 10.2.2009 sp. zn. X. ÚS 2428/08 (X 2/52 XxXX 751) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx před xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení podle §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 519/1991 Sb., zájem xx ochraně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx advokáta) x ochrana (v xxxxxx) výlučného xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx demokratické xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odbornost. Xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx; jde tedy x to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx profesionály, x xx xx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x replika navrhovatele

10. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/2000 Sb., zaslal xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizovat xxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky evropské xxx. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, i xxx-xx x xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (tzv. XXXX, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx providers), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxx které jsou "xxxxxxxxxx nebo organizačně-technického xxxxxxxxxx". Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxx (poradenská x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a služeb xxxxx nezařazených). Činnosti xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xxxxx byly povolené. Xxx toliko o xxxxx vnitřní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volné, xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

12. Vláda xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, jenž xxxx xxxxxxxx na bod 22 xxxx. e) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (xxxx jen "XXXX") "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx v xxxxx 2012, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 2020). FATF xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx -pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchody" xxxxxxxx xx "zakládání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx ... xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, korespondenční nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdružení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ... xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx působení x xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x "xxxxxxxx xxxx ... xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a účetních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxx společností, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nákupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x. 22 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxxxx FATF, tj. xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx ustanovení proto xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx (poskytování xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxx x zákonu o advokacii. Vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx požadavek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxx nezasáhnout xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx o xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitý xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x obstojí x hlediska xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx.

14. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 80 přílohy č. 4 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx a) - ujednání xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxx zejména x xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx, tedy obchodní xxxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx apod.

Písmeno x) - xxxxxxxx xx klienta xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektů xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, realitního xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x) - xxxxxxxx xx xxxxxxx při zakládání xx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx jde x xxxxxxx xx x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx d) - ujednání za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx b) x svěřenských xxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x tím xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, správy xxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku, xxx o činnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x výběru xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx f) - x xxxxxxxxx právnických xxxx za účelem xxxxxxx podílů x xxxx klientovi jde x xxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx právnických osob (xxxxxxxxxxx xxxx xxx. xx klíč).

Písmeno g) - x služeb xxxxxxxxx se vznikem xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zprostředkování uzavření xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx advokáta xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní služby.

Písmeno x) - x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx souvisejícího x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

Písmeno x) - x výkonu xxxxxxxx správce xxxxxx xxx x činnosti "xxxxxxxx" správy xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy x xxxxxxxxx osoby.

Písmeno x) - x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) x xxxxxxxxx svěřenského fondu.

Písmeno x) - x xxxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx pro umístění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx sídla v xxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přebírání xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. virtuálního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxxx, jejíž cenné xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zejména x hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx související x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx x osob podle zákona o advokacii, tj. xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxx. xxx podání xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. X xxxxxxxxx xx xxxxx vlády xxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o advokacii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xxxxx odpovídají xxx 12 uvedenému xxxxxxxxxx FATF. Xxxx xxxxxxxx xxx vykonávat xxx. živnostensky, tj. xxxxxxxxxx, vlastním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx, že xxx x živnost volnou. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx živnostenského zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx přiklonit x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona o advokacii.

16. Xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx kola vzájemného xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu xxx Xxxx Evropy (XXXXXXXX) z xxxx 2018 podle odhadu (xxx absenci registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x Xxxxx republice xxxxxxx 406 poskytovatelů xxxxxx právnickým osobám x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx připustil, xx xxxxxx xxx. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x prodávané xxxxxxxxx osobě je xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx dne 25.1.2018 x. x. 9 Xx 176/2016-121) x Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx potvrdil, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 17.1.2018 ve xxxx X-676/16 XXXXXXXXX XXXXXXXXX). Xxxxxx xx Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.7.2021 x. 616 xx xxxxxx, že xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x poradenských xxxxxxx x jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pravda, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. AML xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxxx, xxxxx definici vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legitimní xxx x odpovídá mezinárodním xxxxxxxxxx.

18. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odporuje xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Listiny (xxx xxxx sub 9), xxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx okruh xxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx xxxxxx), ani xxx xx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx advokátů xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sp. xx. X. XX 2428/08 xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nikoli x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou dotčené xxxxxxxx povinny xx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přísnější xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. TCSP (xxx 11) xxxxxxxxx xx oblasti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xxxxx xxxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx podává, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie. Xx proto třeba xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx konformní" xxxxxx. Nadto, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx x xxxxxx xx práva podnikat xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx poskytují, x došlo by x xxxxxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxxxx XXX směrnice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx důsledku xxxxxx zásadní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat tzv. xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sám xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby byla xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx.

20. Xxxxxx zpravodaj zaslal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxx v xx xx xxxxxx, xx vláda vycházela xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 22 xxxx. e) doporučení XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx profese.

21. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxx transpozici xxxxxxxx zajistí toliko "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx. V xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx, jaké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 22 písm. x) doporučení XXXX, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx, provoz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxx subjektů x xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxxxxxx subjektů", která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxx 14 xx xxxx. x) xx e). Xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx množina xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx "do xxxxx xxxx" xxxxxxxxx kategorií, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x advokáty xxxx xxxxxx.

22. Xxxx navrhovatel xxxxx, xx výklad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 14 xxxx xxxxx ve xxxxx nařízení č. 278/2008 Sb. Xxxxxxxxx xxxxxxxx činností x napadeném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uzavřený. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.3.2011 xx. xx. 5 Tdo 209/2011 xxxx xxx právními xxxxxxxx zakládání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, přijímání xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx hromad xx xxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxx 3.2.2020 č. x. MPS-13/2018-OJD-SVIN/16 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zpracování, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx "xxxxxxxx" zůstaly, xx byla xxxxxxxx xx dokonce x xxxxxxxxx situacích prázdná. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "x vynaložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxx. pokoutnictví. Každý xx xxxxx měl xxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [xxxx. nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 20.9.2006 xx. xx. II. XX 566/05 (N 170/42 XxXX 455)]. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

23. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Šlo-li by x xxxxxxxxxxx činnost x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, neboť xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v dané xxxxxxx xxxxx subjektů, xxx spíše by xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, pod které xxxxxxx činnost doposud xxxxxxx, jsou definovány xxxxxxxxxxx (xxx body 60 a 70 přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 278/2008 Sb.) x xxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x to, komu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx, xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxx, notáři x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx konformním xxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxx natolik xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxx body 31 x 32 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.1.2015 xx. zn. II. XX 2216/14 (X 3/76 XxXX 63)].

XX.

Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx

24. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xx ústního jednání xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx rozhodl ve xxxx bez xxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx předpoklady řízení

25. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podle §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh není xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x Ústavním xxxxx, ve znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., x xx xxxx xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 téhož xxxxxx. Xxxxxxxx předpoklady řízení x zrušení jiného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

26. Xxxxxxx xxxx xxx řízení "x xxxxxxxx xxxxx" xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxx xxxx, xxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx" byl xxxxxx x vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. xxxxx schválila xxxxxxxxx č. 898 xx dne 23.7.2008, xxxxxxx text byl xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 14.8.2008 x xxxxxx 94 xxx č. 278/2008 Sb. a xxxxxxxxx nabylo xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kterou bylo xx nařízení č. 278/2008 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesením x. 439 xx dne 10.5.2021) xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 26.5.2021 x xxxxxx 89 pod č. 208/2021 Sb. x xxxxxxxxx xxx dne 1.7.2021.

28. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tomu Ústavou xxxxxxxxx orgánem x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 76 xxxx. 1 x čl. 78 Xxxxxx). Navrhovatel xxxxx xxxx xxxx xx týkající xxxxxxx xxx nenamítá.

VII.

Věcné xxxxxxxxx xxxxxx

29. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxxxx vydávat nařízení x xxxxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx nepotřebuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákonných mezí, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Jinak xxxxxx, xxxx xx xxxxx v mezích xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výslovně, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 25.10.1995 xx. zn. Pl. XX 17/95 (X 67/4 XxXX 157; 271/1995 Sb.) xx xx xxx 29.4.1998 xx. xx. Xx. ÚS 43/97 (X 48/10 XxXX 319; 119/1998 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zákonných xxxx x ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx pozitivním - nařízení by xx xxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, zákonodárce xx xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx primární povinnosti xxxx stanovovat meze xxxxxxxxxx práv x xxxxxx [čl. 4 xxxx. 1 a 2 Xxxxxxx, srov. xxxx. xxx 37 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 18.12.2018 xx. xx. Xx. ÚS 4/18 (X 201/91 XxXX 535; 30/2019 Sb.)].

30. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx (poskytováním xxxxxxxx služeb) podle zákona o advokacii. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx mimo meze xxxxxxxxxx §3 živnostenského xxxxxx), tak xxxxxx-xx xxxx rozpor x čl. 37 odst. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxx je uvedené xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii, xxxxxxxxx by x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jiné) v §3 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za neurčité x nesrozumitelné, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx operuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx"

31. Xxxxx Ústavního soudu xxxx xxxxx negativní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení považovat xx nesrozumitelnou xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Obecně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legitimní; xx xxxxx založeno xx xxx, že konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost orgánů xxxxxxx xxxx, xxxx xx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx efektivně xxxxxxxxxx xxxxx práva soudy x jinými orgány xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx chování, xxxxxx pojmy lze xxx xxxxxx (přesně) xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxx případů - x xxxxxx xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxxxx především xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činností [xxxx. xxxxx ze xxx 8.7.2010 xx. xx. Xx. XX 8/08 (X 137/58 SbNU 115; 256/2010 Sb.)].

32. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. XX. XX 566/05 (xxx 22 xx xxxx). Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

33. Je proto xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx napadené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx služby" xx "xxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx použití x xxxxxxxxx ustanovení (konkrétní xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx flexibilitu x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x proměnami xxxxxxxxxxx reality. Xxxxxx xxxxx, činnosti xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxx služby" xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné argumenty, xxxxxxx xx zpochybnil xxxxxxxxxxx použití neurčitých xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podnikatelů x xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx obecně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmů.

34. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přitom xxxxx obsahují x xxxxxx normy, xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sankcionují (srov. §52d xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xx §251 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx absurdum xx se stejná xxxxxx dala xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx §1 xxxx. 1 x 2, resp. §2 xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxxxxx x zájmem, xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx). Xx zákona xxx ústavního pořádku xxxxx xxx vládu xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení obecné xxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx.

35. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadně xxxxxx xxxxxxxx potíže xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jazykově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx samo o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. bod 43 xxxxxx xx dne 25.9.2018 xx. zn. Xx. XX 18/17 (X 156/90 SbNU 525; 261/2018 Sb.) xx xxx 34 xxxxxx xx dne 27.4.2021 xx. xx. Xx. XX 98/20 (206/2021 Sb.)]. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx odstraňuje xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xx této oblasti xxxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx narušuje základní xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx [xxxx. xxx 50 xxxxxx ze xxx 27.3.2008 sp. xx. Xx. XX 56/05 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.) xx bod 247 xxxxxx xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 21/14 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)].

36. Ani xxxxxx vady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx činnosti "xxxxxxxxxx", xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zákona o advokacii.

37. Xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx před soudy x xxxxxx orgány, xxxxxxxx v trestních xxxxxx, udělování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formy xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx soustavně x xx úplatu. Poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rovněž činnost xxxxxxxxxxx pro řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx soustavnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxx, x xx zastupování x xxxxxx (xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x sepisy xxxxxx, zpracování xxxxxxxx xxxxxxx, "xxxxx formy xxxxxx xxxxxx", a xxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. XXXXXXXXXX, J. x xxx. Zákon o advokacii. Xxxxx: X. H. Beck, 2012, x. 21, xx XXXXXXXX D. x xxx. Zákon o advokacii x stavovské xxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2017, x. 4). Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx "dotazy xxxxxxx na xxxxx xxxx životních xxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zájezdu" (xxxx. XXXXXXXXXX, X. x kol. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2017, x. 5.).

38. Žádná x definovaných xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xx xxxxx facie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, což xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx (viz xxx 14, srov. xxxxxxx obchodní jednání, xxxxxxxx vedení, investiční xxxxxx, zprostředkování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx virtuálního xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxx dividend xxxx.). Xxxxxxxxxxx ostatně x xxxxxxxxxxxxxx poukazuje toliko xx problematickou povahu xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxx důvod xxxxxxx xxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx rad") xxxxxxxxx xx "právní xxxxxx xxxxx zákona o advokacii", xxxxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy (xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx či "manažerské"). Xxxxxxxx rovněž xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx advokacie xxxxx zákona o advokacii x x xxxxxxxxxxxx právních služeb. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zřejmě nebylo xxxxxxxxxxx tzv. vinklaření xxx definovat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, což xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx x návrhu. Xxxxx napadeného ustanovení x xxxxxxx legislativně-technické xxxxxx xxxx umožňují xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx činnosti x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx.

39. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx x zakládáním xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x), x), f) x g)]. Xxxxxx x nich je xx samotného xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zřejmé, xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Jde xxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb. Xx xxxxxx, že podnikatelé xxxxxxxxx podnikat podle xxxxxxxxx činností xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx manažera", xxxx "xxxxxxxxxxxx". Ze xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx tyto xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxx ostatně xxx xxxxxxx, x čeho xxxxxxxx, xx by xxxx xxx být xxxx.

40. Xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xx svém xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxx v určitém xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx "zprostředkovatelské", což xxxxxxxxx x komentářová xxxxxxxxxx: "Vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb může ... xxxxxxx vyvíjet x xxxxx xxxxxxxx. ... [M]ůže například xxxxxxxxx, věnovat se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx apod." (xxx KOVÁŘOVÁ D., xx. cit., x. 4). Xx však xxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyjmenované x zákoně. Nejde xxxxx o xx, xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx "xxxxxxxx" (xx svém xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx označuje xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v zákoně o advokacii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.) xxxxxxx na organizování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úrovni (xxxxxxxxx x xx úplatu). Xxxxx xxx dovodit, xx znakem "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx třeba, xxx xx xxxxx xx menší xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

41. Lze xxxxxxxxx, xx může xxxxxx xxxxxxxxx, že podnikatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "sklouznout" x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx oprávněně, či xxxxxx, x xx xxxxxxxx veřejné xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx každé xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. X x konkrétní xxxx přitom xx xxxxx zohlednit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je zájem xxxxxxx se xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněných poskytovat xxxxxx služby či xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx.

42. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx na usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 5 Tdo 209/2011, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx "výkon advokacie" Xxxxxxx xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xx pojem "xxxxxx xxxxxx" xxxx xxxxxxx x pojmem "xxxxx xxxxxxxxx"; Nejvyšší xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, zda určité xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx určité jednání xxxxx podřadit xxx xxxx činnosti, xxxx. "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a ekonomických xxxxxxx". Xxxxxx z xxx xxxxx i xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i neprávních xxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx" a "xxxxxxxxxx").

43. Namítá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x čl. 37 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věcný xxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxx, xxxxxx státními xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejde, xxx ostatně xxxxxxx xxx xxx navrhovatel. Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Naopak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 80 přílohy č. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druh xxxxxxxx (xxxx. §60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb či xxxxxx advokacie [Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx §52d xxxx. 4 xxxxxx x advokacii) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx], proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx snazší.

44. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx chybnou transpozici xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxx Ústavnímu soudu xxxxxxxxxx. Jde xxxxxx x xx, zda xxxxxxxx ustanovení odporuje xxxxxxxxx pořádku xx xxxxxx [xxxxxxx srov. xxxx. bod 35 xxxxxx xx xxx 16.1.2007 xx. xx. Xx. ÚS 36/05 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.), xxx 48 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 56/05 či xxx 25 nálezu ze xxx 22.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.)]. X xxxxxxxxxxx navrhovatele xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxx 6). Xxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x nyní posuzované xxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx ze xxx 22.3.2005 xx. xx. Pl. XX 63/04 (X 61/36 XxXX 663; 210/2005 Sb.)]. Xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx xx xxx. sociálních xxxx [xxxx. test xxxxxxxxxxx, xxx např. nálezy xx xxx 17.12.2019 xx. zn. Xx. XX 31/17 (X 212/97 SbNU 269; 30/2020 Sb.), ze dne 24.11.2020 xx. xx. Xx. ÚS 24/19 (7/2021 Sb.) či ze xxx 22.6.2021 sp. xx. Xx. XX 93/20 (288/2021 Sb.)].

45. Xxxxxxxx xxxxx je, že xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahová xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxx do živnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxx podle xxxxx uvedeného náleží xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x živnostenském zákonu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx neukládá xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx obsah xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx) x §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx právních služeb) xxxxx zákona o advokacii.

46. Za "xxxxxxx" xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx považovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volné "Poskytování xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx, "xxxxxxxxxx", zejména xxxxxxxx xxxxxxx, obchodní vedení, xxxxxxxxxx služby, zprostředkování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sídla, hlasování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx dividend xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx xxx) xxxxxxx advokacie (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb) xxxxx zákona o advokacii (§1 xxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgány xx orgány veřejné xxxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

47. Xx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx podaný xxxxx xxxxxx podle §70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 274/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.9.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.