Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

274/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

274

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky
 

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 30/21 xxx 19. července 2022 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Šámala (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx x Davida Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv na xxxxxxx xxxx 80 x části vymezené xx xxxxxxx druhém přílohy č. 4 xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx náplních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 208/2021 Sb., za xxxxxx xxxxx xxxx účastnice xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx x znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx práv (dále xxx xxx "navrhovatel") xx xxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Sb., x obsahových xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 208/2021 Sb., (xxxx xxx "nařízení č. 278/2008 Sb.") pro xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 a čl. 78 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 x čl. 37 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") x x §3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x §2 x xxxxxxxxxx xx §1 zákona x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o advokacii").

2. Xxxxx nařízením č. 278/2008 Sb., xxxxx součástí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volné xxxxx §73a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. x xxxx 80 přílohy č. 4 "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 80 přílohy č. 4 x xxxxx xxxxxxxx xx sloupci xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (pozn.: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud) xxxxxxxxxxx x:

"x) Jednání xx xxxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx útvaru.

b) Xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx obdobného xxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx při zakládání xxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx 'svěřenský fond‘).

d) Xxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx spojené xxxxxx, včetně zprostředkování xxxxxxx zakládací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x zajištění zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx převodu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

x) Služby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxx o vyčlenění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vznikem.

i) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

k) Xxxxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x umístěním sídla xxxxxxxxx osoby x xxxxxx prostorách, jako xx xxxxx sídla xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx akcionářských xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx."

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx:

"Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, osob xxxxxxxxxxx x výkonu advokacie xxxxx zákona o advokacii, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrací xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx."

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podal x xxxxxxx tehdejšího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX") XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. XXX přitom x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x napadeným ustanovením, xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx (pokoutnictví) x xxxxxxx xx zákonem o advokacii x je "xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (sc. "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Unie státních xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ztotožňuje x XXX a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, "bezprostředně" xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o Ústavním soudu x xxxxxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 278/2008 Sb.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxx vycházela x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §73a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx základě xxx. xxxxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x čl. 78 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx proces xxxx xxxxxxx. Xxxxx však, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xx "x xxxxxxxx xxxxx (x ve xxxxxxxxxx souvislostech i xxxx celek)" xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx odporuje jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x §2 xxxxxx x advokacii, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní služby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ("v xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx"). Na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx "[x]xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx zákona o advokacii ... " X xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx interpretovatelné". Zákon o advokacii xxxxx x §70 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx (živnostenského zákona) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Dále, postrádá xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupinu xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx advokátů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxx 22 nálezu Xxxxxxxxx soudu xx xxx 11.6.2019 xx. xx. XX. ÚS 3533/18 (X 111/94 XxXX 331)]. Xxxxxxx x účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o advokacii (u xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů. Xxxx xxxxxxx odpovídá x §52d xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx hrozí v xxxxxxxx xxxxxxxx jednání x odpovědnost trestněprávní (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §251 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx).

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx tvrdí, xx napadené ustanovení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxx do xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. včleněno x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx č. 527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon č. 527/2020 Sb."), xxxxxx xx xxxxxxx evropské xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. AML - Anti Xxxxx Xxxxxxxxxx).

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20.5.2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx "xxxxxx XXX xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx auditoři, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxx, že xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxx jakékoli finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo xx napomáhají xxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) čtvrté XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, nejsou-li xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) nebo b). Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrté AML xxxxxxxx xxxxxxxxxx přebírá, xxxxxxxxx-xx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) tzv. sběrnou xxxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxxx uvažoval, xxx x xxxxxx právním xxxx xxxx xxxxxx xxxx poskytovat xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii x xxxxxx xxxxxx.

8. X důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 527/2020 Sb. xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tzv. XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx "absurdní", aby xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx tak, xx xx potřeba xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx zákona o advokacii xxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropských xxx. AML xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx".

9. Zatřetí, xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx ustanovení odporuje xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxx xx xxxx nezávislí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx byli xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.2.2009 sp. xx. X. XX 2428/08 (X 2/52 XxXX 751) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx před xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 2 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx (profesionálním) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx advokáta) x xxxxxxx (v xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx dicti xxxxxxxxx xxxxxxxx je ochrana xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xx vinklaření xxxxxxxxx xxx demokratické společnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odbornost. Tzv. xxxxxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx nezastupitelná x směřuje ke xxxxxxxx fungování justice xxxx celku. Navrhovatel xxxxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) právní xxxxxx; xxx xxxx x to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx kvalifikovanými profesionály, x to za xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx účastnice xxxxxx x xxxxxxx navrhovatele

10. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 18/2000 Sb., xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

11. Vláda ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeden xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezamýšlela xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. AML xxxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxx, i jde-li x xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx a zakládání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. XXXX, xxxxx xxx xxxxxxx service providers), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx x svěřenských fondů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadní roztříštěné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (poradenská a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správy x služby xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx). Činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolené. Xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx diferenciaci xxxxxxxxx živnosti xxxxx, xxxxxx x její xxxxxxxxx.

12. Vláda xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. x) čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx bod 22 xxxx. e) xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále jen "XXXX") "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx x xxxxx 2012, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx 2020). FATF xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fondy vymezuje xxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx -xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchody" týkající xx "xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxx xxxx ... xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, partner xx xxxxxxxxxxx xxxx x obdobném postavení xxxx jiným právnickým xxxxxx, poskytování xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, korespondenční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx společností, xxxxxxxxxx sdružení xxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jako ... xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkci v xxxx formě xxxxxxxx xxxxxxxx" x "xxxxxxxx xxxx ... pověřený xxxxxxxx xxxx osoby". Xxxxxxxx xxxxxxxx, notářů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, provoz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx subjektů x xxx nákupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx x. 22 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx. xxxxxxxxxx.

13. Vláda xxxx xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx notářů, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii, xxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx (poskytování xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezeným x zákonu o advokacii. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x to, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xx xxxx určitý xxxxx x xxx xxxxxxx výluky (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) živnosti.

14. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 80 přílohy č. 4 xxxxx demonstrativně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx a) - ujednání xx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxxxx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx obchodní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx charakteru, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta x řízení před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x) - xxxxxxxx xx klienta při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zejména x xxxxxxxx jednání za xxxxxx získání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činností osob xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x) - xxxxxxxx za xxxxxxx xxx zakládání xx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxx o xxxxxxx ad x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - ujednání xx xxxxxxx xxx získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x s tím xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx, správy xxxxxx x zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o činnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) - x zakládání xxxxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx. xxxxx-xxxx právnických osob (xxxxxxxxxxx osob xxx. xx xxxx).

Xxxxxxx g) - x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pořízení xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx činnost xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx advokáta nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx, xxxxxx jednání jejím xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx o xxxxxxxx xxxxxxx ad x) xxx zakládání xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxx xxx x činnosti "xxxxxxxx" xxxxxx vkladů, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxxx zajištění xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) - u xxxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx sídla x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přebírání pošty, xxx o služby xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx l) - x xxxxxx akcionářských xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x hlasování podle xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x správou xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx notářů x xxxx xxxxx zákona o advokacii, tj. xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudy xxxx. xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. X uvedeného se xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx obchodní xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx odpovědnost, xx účelem xxxxxxxx xxxxx a je xxxxxxxxx, že xxx x živnost volnou. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx živnostenského zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, že vymezené xxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxx zákona o advokacii. Napadené ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx zákona o advokacii.

16. Xxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx Xxxxxx x xxxxxx kola xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky Xxxxxx expertů pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Radě Xxxxxx (XXXXXXXX) x xxxx 2018 xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnickým osobám x svěřenským xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx či právnických xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx přitom x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx tzv. xxxxx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek xx xxx 25.1.2018 x. x. 9 Xx 176/2016-121) x Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx jednání xxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx (rozsudek xx xxx 17.1.2018 ve xxxx X-676/16 CORPORATE XXXXXXXXX). Xxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.7.2021 č. 616 xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.

17. Xxxxx vlády xxxx xxxxx xxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. AML xxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx slovenskou xxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxx.

18. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odporuje xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx (xxx xxxx xxx 9), xxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby (což xxxx xxxxxx), xxx xxx xx nedošlo xx xxxxxxx standardu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sp. xx. X. XX 2428/08 xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx povinny se xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxx přísnější xxxxxx. Nadto, regulované xxxxxxxx xxx. XXXX (xxx 11) nespadají xx xxxxxxx, která xx chráněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Podle vlády xx xxxxx ze xxxxx uvedeného xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxx vykládat xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx "ústavně xxxxxxxxx" xxxxxx. Nadto, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x došlo xx x xxxxxxxx xx. 47 odst. 1 xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zdůrazňuje, xx Xxxxxxx soud xx xxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx navrhovatel xx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx. X takovému xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárce. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 odst. 1 xxxxxx č. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, změnu xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vláda xxxxxxxx xxxxx zamítnout.

20. Xxxxxx zpravodaj xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vědomí x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx na xxxxxx, xx xxxxx vycházela xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 22 xxxx. x) xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxxxx profese.

21. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx při transpozici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na jeho xxxxxxx. X xxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx x vláda xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. AML směrnic. Xxxxxxxxxxx upozorňuje, xx xxx 22 xxxx. x) xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx vymezuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vymezenou xxxx "založení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxx subjektů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 14 xx xxxx. a) xx x). Xxxxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xx jisté xxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

22. Xxxx navrhovatel xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 14 xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. Xxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx advokáty xxxxxxxxxxx x §1 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.3.2011 xx. xx. 5 Xxx 209/2011 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obchodních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx, přijímání peněz xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rad, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx sepis xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 3.2.2020 č. x. XXX-13/2018-XXX-XXXX/16 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x zpracování, podepisování x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx "xxxxxxxx" xxxxxxx, xx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx situacích xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxx právních služeb, xxxx legitimní xxxxxxxxx xx osobách vykonávajících xxxxxxx v každé xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.9.2006 xx. xx. II. XX 566/05 (X 170/42 XxXX 455)]. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x samotné klienty (xxxxxxx práva).

23. Navrhovatel xxxxxxx tvrdí, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legálně xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx právnickým xxxxxx x svěřenským xxxxxx. Xxxxxxxx, pod které xxxxxxx xxxxxxx doposud xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx 60 x 70 přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 278/2008 Sb.) x xxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxx. Nejde x xx, xxxx xx právní xxx xxxxxxxxx poskytování služeb xxx xxxxxxxxx xxxxx x svěřenské fondy, xxx x to, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx x ke xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx trvá xx xxx, xx vláda xxxxxxxxxxxx vymezila obsahovou xxxxx živností. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxx, xx by takový xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxx xxxx 31 a 32 xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 13.1.2015 xx. xx. XX. XX 2216/14 (X 3/76 XxXX 63)].

XX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx jednání

24. Xxxxxxx xxxx dospěl x závěru, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx §44 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx předpoklady řízení

25. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., a xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxx x nyní xxxxxxxxxx věci splněny.

VI.

Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

26. Ústavní soud xxx řízení "o xxxxxxxx xxxxx" xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xxxx jiné, xxx "xxxx právní xxxxxxx" xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27. X xxxxxx nařízení xx xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxxxx vláda. Xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 898 xx xxx 23.7.2008, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx dne 14.8.2008 x xxxxxx 94 xxx č. 278/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx novela xxxxxxxx (xxxxxx bylo xx xxxxxxxx č. 278/2008 Sb. xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx x kterou vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 439 ze dne 10.5.2021) xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx 26.5.2021 x xxxxxx 89 xxx č. 208/2021 Sb. x účinností xxx xxx 1.7.2021.

28. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx Ústavou xxxxxxxxx orgánem x xxxxx jeho xxxxxxxxxx a ústavně xxxxxxxxxx způsobem (čl. 76 xxxx. 1 x čl. 78 Ústavy). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx toho xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nenamítá.

VII.

Věcné posouzení xxxxxx

29. Obecně xxxxx, xx vláda xx xxxxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx zákona x v xxxx xxxxxx. To znamená, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Nařízení xxxx nemůže xxxxxxx xx zákonných xxxx, xxxxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxx. Jinak xxxxxx, xxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, které jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx [srov. xxxxx xx dne 25.10.1995 xx. xx. Xx. XX 17/95 (X 67/4 SbNU 157; 271/1995 Sb.) či ze xxx 29.4.1998 xx. xx. Xx. ÚS 43/97 (X 48/10 XxXX 319; 119/1998 Sb.)]. Xxxxxxxx proto xxxxx xxxxxxxxx ze zákonných xxxx x xxx x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xxxxxxx stojící mimo xxxxxxx prováděného zákona. Xxxx xxxxxxxxx kritérium xx doplněno xxx (xxxxxxxxxx) kritériem pozitivním - nařízení xx xx xxxx xxxxx x mezích plynoucích xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx měl x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx standard. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx [čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, srov. xxxx. xxx 37 odůvodnění xxxxxx ze dne 18.12.2018 xx. xx. Xx. ÚS 4/18 (X 201/91 XxXX 535; 30/2019 Sb.)].

30. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívá xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx náležející xx xxxxxxxx xxxxx definované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx překrývají x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii. Z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxx-xx rozpor napadeného xxxxxxxxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx x čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Navrhovateli xxx přisvědčit, že xxxxxxxxx-xx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx (poskytováním xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx vymezených (xxxx jiné) v §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, notářů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezení operuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spadajících xxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx"

31. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx negativní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx nesrozumitelnou či xxxxxxxxx; ústavněprávním xxxxxxxxxx xx srozumitelnost x xxxxxxxxxxxxxxx práva se xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx na xxx, že xxxxxxxxx xxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx naplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, aniž xx xx mělo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. právní xxxxxxx). V opačném xxxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx orgány xxxxxxx moci. Xx xxxxxxx pravidla xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxx futuro (xxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx případů - x xxxxxx xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx činností [xxxx. xxxxx xx xxx 8.7.2010 xx. xx. Xx. ÚS 8/08 (X 137/58 XxXX 115; 256/2010 Sb.)].

32. Xxxxxx xxxxxx neodporují maximě xxxxxxxxx x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. II. XX 566/05 (sub 22 xx xxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovoleného či xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x konkrétních xxxxxx.

33. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx "právní xxxxxx" xx "xxxxx advokacie", xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (konkrétní xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x čase x x proměnami xxxxxxxxxxx reality. Xxxxxx xxxxx, činnosti xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx obecně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

34. Uvedené xxxxxxxx pojmy přitom xxxxx obsahují i xxxxxx xxxxx, které xxx. pokoutnictví či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §52d odst. 1 xxxxxx x advokacii xx §251 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Ad xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx §1 xxxx. 1 x 2, xxxx. §2 xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx (ochrana proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vládu xxxxxxx povinnost vymezit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx činnosti jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení obecné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx.

35. Dále xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potíže xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jazykově xxxxxxxxxxxx odpověď, xxxxxxxxx xx xxxx o xxxx jeho neústavnost [xxxx. xxx 43 xxxxxx ze xxx 25.9.2018 xx. xx. Xx. XX 18/17 (X 156/90 SbNU 525; 261/2018 Sb.) xx xxx 34 xxxxxx xx xxx 27.4.2021 xx. xx. Xx. XX 98/20 (206/2021 Sb.)]. Xxxxx proto, že xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odstraňuje aplikační xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jen jde-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx narušuje základní xxxxxxxxx xx zákon x podmínkách xxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxx 50 xxxxxx xx xxx 27.3.2008 xx. xx. Pl. XX 56/05 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.) xx bod 247 xxxxxx ze dne 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 21/14 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)].

36. Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jasně podává, xx xxx o xxxxxxxx organizačně-technického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx zákona o advokacii.

37. Podle §1 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x jinými xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozborů x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx advokátem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx soustavnosti x xxxxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx služeb, x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a sepisy xxxxxx, xxxxxxxxxx právních xxxxxxx, "xxxxx formy xxxxxx pomoci", a xxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. XXXXXXXXXX, J. x xxx. Zákon o advokacii. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, s. 21, xx XXXXXXXX X. x xxx. Zákon o advokacii x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2017, x. 4). Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx životních xxxxxxxx - od xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zájezdu" (xxxx. XXXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2017, x. 5.).

38. Xxxxx x definovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ryze xxxxxx, xxx vláda xxxxxxxxxxxx v konkrétnostech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxx 14, srov. xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, neprávní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, služby xxxxxxxxxxx xxxxx, hlasování x xxxxxxxx právnických osob, xxxxxx dividend apod.). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poukazuje toliko xx problematickou xxxxxx xxxxxxxx "poradenství"; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx souvislosti xxx xxxxx. Není xxx důvod xxxxxxx xxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx rad") xxxxxxxxx xx "právní xxxxxx xxxxx zákona o advokacii", xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnostem xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx či "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx rovněž je, xx x negativní xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úmysl xxxxx, xxx xx uvedené xxxxxxxx nepřekrývaly x xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona o advokacii a s xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxx vlády xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. vinklaření xxx definovat xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

39. Xxxxxxxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxx spojené se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx [činnosti xxxxx xxxxxx a), x), x), f) x x)]. Rovněž x xxxx je xx samotného xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xx xx jít x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx organizační. Xxx xxxxx buď o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb. Xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx manažera", xxxx "xxxxxxxxxxxx". Ze xxxxx §1 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx by xxxx tak být xxxx.

40. Xxxx xxxxxxxxx, xx x advokát xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx, které xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "manažerské" xx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx x komentářová xxxxxxxxxx: "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ... advokát xxxxxxx x xxxxx činnosti. ... [X]xxx například xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxx." (xxx XXXXXXXX X., xx. xxx., s. 4). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx třeba xxx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx mohou poskytovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xx, xx xxx xxxxxxx xx své xxxxx "xxxxxxxx" (ve svém xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx nebylo úmyslem xxxxxxxxxxx zavést v zákoně o advokacii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx apod.) xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, manažerské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xx úplatu). Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

41. Xxx xxxxxxxxx, xx může xxxxxx xxxxxxxxx, xx podnikatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx" x x xxxxxxxxxxx právních xxxxxx. Je xxxx xx odpovědnosti podnikatele, xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx moci, xxx uvedené xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx posoudily x xxxxxxx příslušná opatření. X x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xx zájem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx.

42. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 5 Xxx 209/2011, nevyplývá z xxx, xx xxxxx xxxxxxxx definovaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx služby" xx "xxxxx xxxxxxxxx" Xxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx pojem "xxxxxx služby" není xxxxxxx s pojmem "xxxxx xxxxxxxxx"; Nejvyšší xxxx v xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx určité xxxxxxx xx či xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx zvážil, xxx xxxxxx jednání xxxxx podřadit pod xxxx xxxxxxxx, např. "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxx z xxx xxxxx x xx, xx profesionální xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx").

43. Xxxxxx-xx navrhovatel xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx, je xxxxx uvést, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x poskytováním právní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxx, xxxxxx státními xxxxxx xx orgány xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx však x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejde, xxx xxxxxxx netvrdí xxx sám navrhovatel. Xxxxxxx xxxx nepopírá, xx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx může xxx xxxx xx celkovou xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx pomoc, xxxxx zajišťuje čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vláda, xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx x bodu 80 přílohy č. 4, podléhaly xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rejstřík xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxx. §60 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Orgány, xxxxx jsou příslušné xxxxxxxxxx neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx §52d xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx) či xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení], proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovanou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx snazší.

44. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx transpozici xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jde toliko x to, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odporuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx [xxxxxxx xxxx. xxxx. bod 35 xxxxxx ze xxx 16.1.2007 sp. zn. Xx. ÚS 36/05 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.), xxx 48 nálezu xx. xx. Xx. XX 56/05 xx bod 25 nálezu xx xxx 22.3.2011 sp. xx. Xx. ÚS 24/10 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.)]. X argumentace xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx uvedené zřejmě x zjevně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílům, které xxxxxxx (sub 6). Xxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx posuzované xxxx neuplatní [srov. xxxx. xxxxx xx xxx 22.3.2005 xx. xx. Pl. XX 63/04 (X 61/36 XxXX 663; 210/2005 Sb.)]. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx do xxx. xxxxxxxxxx xxxx [xxxx. test racionality, xxx např. xxxxxx xx dne 17.12.2019 xx. zn. Pl. XX 31/17 (N 212/97 XxXX 269; 30/2020 Sb.), xx xxx 24.11.2020 sp. xx. Xx. ÚS 24/19 (7/2021 Sb.) xx xx xxx 22.6.2021 sp. xx. Xx. ÚS 93/20 (288/2021 Sb.)].

45. Xxxxxxxx xxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x svěřenské xxxxx" xxxxxxxxxx xx živnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx advokacie (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb) xxxxx zákona o advokacii. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x živnostenském zákonu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vymezených (xxxx jiné) v §3 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Povinností xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx překrývat s xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii.

46. Xx "xxxxxxx" konformní je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výklad, podle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volné "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x svěřenské xxxxx" podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, obchodní, "xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, hlasování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx (ani xxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx zákona o advokacii (§1 xxxxxx o advokacii). Xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nezahrnuje xxxxxx pomoc x xxxxxx před soudy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxx

47. Xx všech shora xxxxxxxxx důvodů Xxxxxxx xxxx podaný návrh xxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 274/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.9.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.