Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.04.2019.


Nález ÚS ze dne 29.1.2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části §39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

75/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

75

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx rozhodl pod xx. xx. Pl. XX 43/17 xxx 29. ledna 2019 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Fialy (xxxxxx xxxxxxxxx), Jana Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěcha Šimíčka, Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx slovech "nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx dostupné xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx,", xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxx x Praze (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") - xx xxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 x xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu") domáhal, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění") xx xxxxxxx "xxxx xxxxxx přípravek, o xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; takové xxxxxx xxxxxxxxx se vždy xxxxxxxx xx dostupné xx xxxx x Xxxxx republice,".

2. V xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částečně xxxxxxx prvostupňové xxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXXX") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrdilo. Xx xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přezkoumával x použití §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona x xxxx napadenou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina").

3. X xxxx xxxxxxxxxxx městský xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Zákon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx oblasti, xxxxxx sám již xxxxxxxxx nemůže. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx fakticky určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavřené smlouvě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx orgány veřejné xxxx jakýkoliv xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx deklaruje, xx xx uzavřena xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxx orgány x xxxx xxxx x posuzovaly x xxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx neexistuje (xxxx. xx xxxxxx závazku xxxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx pravidlo, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí být xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupině x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx přípravků obsahujících xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 %. Xx základního xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, že xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx aniž xx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodávat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx. Shrnuto, x xxxxxxxx napadené zákonné xxxxxx xxxx xxxxx x tomu, že xxxxxx přípravek fakticky xxxxxxxx nebude, xxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xx.

5. Podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx §17 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dojít x xxxx, xx xxxxxx přípravek, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxxx nedostupný, xxxx. xxxx podíl xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušné skupině xxxxxxxx látek, xxx xx xxxxxxx vliv xx xxxxx započitatelný xxxxx doplatků xx xxxxxx (§16b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxx xx fakticky xxxxxxxxxx, xx měl xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Byť xxxx ušetřeny finance x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, xxx popsané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v tom, xx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx domněnku xxxxxxxxx xx písemném xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx nijak xxxxxxxxx xxxxxx.

6. X návrhu xx zrušení xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx městský xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xx xxxx v Xxxxx republice x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx se domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx o ustanovení xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx, xx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání uzavřeno, xxxxxxxx se léčivý xxxxxxxxx za dostupný. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx dané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx, presumovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x soukromoprávní xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x právní úpravu xxxxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Listiny, xxxxx Listinou vyžadovaná xxxxxxxx bezplatné zdravotní xxxx xxxx upravena xxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx systematické xxxxxxxx

8. X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx městský xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx §39c odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx §39c xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx tučně xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 1.7.2017):

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx podle §39x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxx xxxxxx neprokáže, xx do xxxx xxxxxxxxxx skupiny nenáleží. Xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obdobnou xxxx xxxxxxx účinností x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx referenčních skupin xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxxxx xx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dostupné x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice xx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx léčivou xxxxx, činil v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, nejde-li x xxxxx až xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx látce x xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx přípravek, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx ujednání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx efektivní ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx úhrady známy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání podle §39x xxxx. 2 xxxx. x), je-li xxxx cena xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) a x), xxxxx xx držitel xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx tuzemský výrobce xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x odst. 1 xxxx. c), xx-xx xxxx úhrada nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x), x) x x), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 1 xxxx x výpovědní xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxx Xxxxx republiky, x xx-xx xxxx xxxxxxxx závazek, že xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu Xxxxx xxxxxxxxx x cena xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění x označením "Regulace xxx a xxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§39b x xxxx.) xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxx xxxx podle §69 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") xxxx účastníkům xxxxxx, xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") a Veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předsedou Xxx. Radkem Vondráčkem, xxxxxxxxxxxx, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, xxxxx obsahovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx zákon č. 298/2011 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "zákon č. 298/2011 Sb."). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vládou xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx Leoše Xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx konaném xxx 21.6.2011 xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxx hlasovalo xxx návrh 104 xxxxxxxx a proti xxxxxx 75 xxxxxxxx. Xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx návrh xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx projednal x xxxxxxxx. Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx byl xxxxx xxx 14.10.2011 xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xx závěr xxxxxxx, xx se x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx se ve xxxxxxxxx, podepsaném xxxx xxxxxxxxx Milanem Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxx 30.6.2011 x xx projednání xx 10. xxxxxx 8. xxxxxxxxx xxxxxx xxx 21.7.2011 xxx zamítl. X návrhem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 48 senátorů ze 75 xxxxxxxxxx, 27 xxxxxxxx bylo proti. Xxxx Senát xxxxxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 6.9.2011 na xxx 21. schůzi x 6. volebním xxxxxx x setrvala xx xxxx původním xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (http://www.psp.cz). Zjistil, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 6.9.2011 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx usnesení x. 668, pro xxxxx x xxxxxxxxxx 177 xxxxxxxxx 103 xxxxxxxx (68 xxxx xxxxx) x xxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx (x tomu xxx xxx bod 41).

14. Vláda a Xxxxxxx ochránkyně práv xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx řízení.

IV.

Vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx LEK Xxxxxxxxxxxxxxx x. d.

15. Ústavní xxxx dle §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x stanovisko x xxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zpracovaném xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx navrhuje xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce [xxxxxxxx x §39a xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění] xxxx dohoda x xxxxxx [xxxxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

16. Xxx §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zmíněný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx §39a xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx §17 odst. 2 xxxxxx xxxxxx, xxx xx zavedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx". Xxx něj xxxxx x zájem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx. X xx xxxxxx o nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxx xxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxx přípravku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx ujednání má xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh Xxxxx republiky [§39a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx však x xxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxx dostupnosti x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je dle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx dostupnost léčivého xxxxxxxxx stanovenou xxxxxx 3% xxxxxxx podílu. Xxxxxxxxxx nemá xxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3% xxxxxxx xxxxxx xx určité "xxxxxxxxxx" léčivých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx uvedené xxxxxx, xxx stanovování základní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostává xx "xxxxxxxxx list" veřejné xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkurenčních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxx xxx 3% xxxxxxx podílu x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mohla být xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zpravidla xxxxxxx x nejlevnější xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx od xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxx nejistoty xxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dohody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dohody x úhradě xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x léčivými xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poukázalo na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx porušení závazku xxxxxxxx dostupnost léčivého xxxxxxxxx převzatého v xxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xx jejichž základě xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx referenční skupiny. Xxxxxxxxx xx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxx pokutu xx xxxx 10 000 000 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dohody xxxx x zahájení xxxxxxxx revize xxx §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dohody xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x uzavření xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx tržního xxxxxx. Xxxxxx porušení xxxxxx může vážně xxxxxx xxxxxx kontrahenta.

19. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx městského xxxxx, xx §39c xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní péči xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 31 Listiny. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky považuje §15 xxxx. 5, §39c xxxx. 5, §39p xxxx. 2 x 4 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. X vlastní xxxxxxxxxx xx podáním xx dne 27.4.2018 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx XXX Pharmaceuticals x. x., upozorňovala xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx požádala Xxxxxxx xxxx, aby se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §39h xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx paušálně vylučuje xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxx cenovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX Pharmaceuticals x. d. xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxx xxxxxx, xx §39h xxxx. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx protiústavní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x správního xxxxx

21. Městský soud xxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. 6 Ad 23/2014, xx. xx. 6 Xx 25/2014 x xx. zn. 6 Xx 26/2014, x xxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxxx.

22. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx x. x.; Xxxx x. d., Xxxx xxxxx; x XXX Pharmaceuticals d. x.), které x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x registraci konkrétních xxxxxxxx přípravků, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxxxx směřují proti XXX. xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 31.7.2014 x. x. XXXX35012/2013, sp. xx. XXX: L137/2013, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxx 30.8.2013 xx. xx. XXXXX119507/2013 x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx netýkaly xxxxxxx xxxxxx X x XX. V odvolacím xxxxxx byl xx. xxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,4000 Xx za obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx skupinu x. 28/1 (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, x. x.). Xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (ve smyslu §140 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx specifikované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 28/1 a xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx navazujících výroků xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

23. Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx XXXX nejprve xxxxx §39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. xxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku x kterékoli xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ATORVASTATIN XXXXXXX 20 XX XXX XXX FLM 100X20XX (xxxx xxx "xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX") xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přepočtu na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx průměru xxxxx x třetí xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx x 33,25 % xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přípravku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, (xxxx jen "vyhláška č. 376/2011 Sb."), XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 28/1 xx veřejném zájmu, x to xx xxxx průměru druhé x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypočtená x xxxxxxx xxxxx x xxxxx nejnižší ceny xxxxxxx činila 0,5850 Xx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx základní xxxxxx uvedeným xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxx dostupný xxxxxx přípravek xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 53 (xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) přílohy č. 2 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXXX proto xxxxxx x xxxxxxx x §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxx nákladný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxxx ZOCOR XXXXX 40 MG POR XXX FLM 98X40XX (xxxx xxx "xxxxxxxxx XXXXX"), podle něhož xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,4000 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenách xxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx). Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xx výši 274,40 Xx x přípravku XXXXX x xxxxxx x 98 tabletami xxxxxxxxxxxx 40 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 196 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, což vedlo xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xx 1,4000 Xx (xxxxxxx 274,40 Xx xxxxxxxxxx xxxxxx 196).

24. Ministerstvo zdravotnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx XXXXX xxx xx xxxxxx reference xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ceně výrobce xxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xx přípravky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx vymezenou xxxxxx 3% tržního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxx přípravek xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §39c odst. 2 písm. x) x §39a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. V xxxxxxxx, xxxxx městský xxxx xxxxxxxx, xxxx xx. namítnuto, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx §17 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xx dohoda xxxxxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxx držitele rozhodnutí x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx množství, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx SÚKL vůbec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx

26. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx ústního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxx x §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx jeho xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zrušení zákona

27. Xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, dojde-li xxxx k závěru, xx xxxxx, xxxxx xx být při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx zákona, resp. xxxx jednotlivého xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx použití xxxx jiné širší xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.10.2000 xx. zn. Xx. XX 39/2000 (X 39/20 XxXX 353); xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x http://nalus.usoud.cz]. Z xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxx norem xxxxx, xx xxxxx (resp. xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxx xxxxxx věci použito, xx pouze xxx, xxxx překáží xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku; xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx probíhajícího xxxxxx xxxx [nález xx xxx 6.3.2007 xx. xx. Pl. XX 3/06 (X 41/44 XxXX 517; 149/2007 Sb.), bod 26].

28. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxxxxx setrvale staví xxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 25.9.2007 sp. xx. Xx. ÚS 85/06 (X 148/46 XxXX 471)]. Xxxxx x xxx, že xxxxx napadeného ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxx především xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx [xxxxx ze xxx 27.6.2017 sp. zn. Xx. ÚS 22/16 (X 111/85 XxXX 817; 268/2017 Sb.), xxx 20; či nález xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Xx. XX 9/15 (338/2017 Sb.), xxx 21].

29. Ústavní xxxx shledal, že xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x jaké xxx xxxxx.

30. Xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx 23, XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostupný x České republice. Xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku po xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 0,5850 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyla základní xxxxxx nakonec stanovena x x xxxxxx xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xx xxxx xxxx nebyly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx námitky. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavku, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx část §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zrušit.

31. Xxxxxxxx úhrada xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx 1,4000 Xx xxx xxxxxxxxx XXXXX a xxxx xxxxxxxxx primárně xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxxx městský soud xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx zákona XXXX xxxx i §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx svém xxxxxxxxxx (xx xxxxxx 214) výslovně xxxxxxxxxx, xxxxxxx zde xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 x návaznosti xx §39c xxxx. 2 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Dle §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx léčivých látek xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx zákona xxx xxxxxx xx terapeutickou xxxxxxxxxxxxx alespoň jeden xxxxxx přípravek plně xxxxxx, XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx plně xxxxxx.

33. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění XXXX ve xxxx xxxxxxxxxx (xx straně 217) xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxx 3% xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx látky x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx DNC [xxxxxxx x nejvyšší xxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] xxxx s xxxxxxx x úhradě x xxxxx až xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx". Xx xxxx xxxxxx, že x vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění XXXX xxxx xxxxxx x té xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxx 6.9.1 xxxxxxxx xxxxxxxxx základní úhrady xxxxxxxxxx skupiny/léčivé xxxxx x plně hrazeného xxxxxxxx xxxxxxxxx (vydání 11, datum účinnosti 13.3.2017; xxxxxxxx xx xxxxxxxx z webových xxxxxxx XXXX xx xxxxxx http://www.sukl.cz).

34. Městský xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úpravou v §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx v těch xxxxxxxxx, kdy XXXX xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx základní xxxxxx x xxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx terapeutickou xxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (viz xxx 28) nemíní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x podmínkách xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx část §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxxx městský xxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxx byly x xxxxxxxx, které xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rekapitulaci x xxxx 25).

35. Xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx nepřehlédl, xx xx xxxxxx §39c xxxx. 5 x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx vyslovil Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx 31 xxxxxxxx xx xxx 27.11.2013 x. x. 4 Xxx 52/2013-41 (xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx x www.nssoud.cz). Nejvyšší správní xxxx xxx xxxxxxx, xx "§39c odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nutném x hlediska §39c xxxx. 2 písm. x) téhož xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objemu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx v posledním xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx 3 %". Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vycházet x xxxxx xxxxxxxxxxxx §39c xxxx. 5 x §39c odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx citované xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zabývá xxxxxxx účinnou do 30.11.2011 (xxxx. xxxx 23 x 24 xxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu), kdežto xxx xxxxxxx xxxx xx podstatné znění xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx (§75 odst. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., soudní řád xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 31.7.2014.

36. Xx 30.11.2011 zněl §39c odst. 5 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: "X xxxxxxx, že xx stanovení xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxx v xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 2 alespoň 1 xxxxxx přípravek xxxx xxxxxx, Ústav xxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxx byl xxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.) Xx 1.12.2011 (xxxxxxxx zákona č. 298/2011 Sb.) xxx §39c xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx: "V xxxxxxx, xx by xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b39e xxxxx x některé xx xxxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zaměnitelnost xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx "xx xxxx xxxxxxx" (dle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx některé skupiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 zákona) xx text "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx totiž poznamenává, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx přílohy č. 2 žádný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx nákladný xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx hledal nejméně xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx přílohy č. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx léčivý přípravek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx hrazen. Xxxxxxxx xxxxxx xx dostupná x http://www.psp.cz.

37. Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx popsaná novelizace xxxx xxxxxxx xx §39c xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.12.2011 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", x němuž xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxx x rozsudku xx. xx. 4 Xxx 52/2013, ale xxxxx xx velký xxxxxx ve xxxx, xxxxxx xxxxxxxx městský xxxx. X důvodu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posuzovaných léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) daného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. 4 Xxx 52/2013. Xxxxxx xxxxx, Ústavní soud xxxx x situaci, xxx by xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s judikaturou xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud tedy xxxxxx hodnotit, xxx xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x v takové xxxxxxx xxxx naplněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

38. Ústavní soud xxxxxxx, xx má xx splněný požadavek xx xx, xxx xxxxxxx xxxx musel xxxxxxxxxxxx použít ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splněny xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx

39. Znění xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xx zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx xxxxxxx č. 298/2011 Sb. Xxxxx xxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění (xxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 298/2011 Sb.) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dne 13.4.2011 (xxxxxxxx tisk 325). Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, které xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxxx zněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

40. Xxxxx čtení xxxxxx xxxxxx xx uskutečnilo xx dnech 27.4.2011 x 3.5.2011, na xxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výboru pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 472. Xxxxx čtení xx konalo xxx 10.6.2011 a pozměňovací xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Heger, xxx xxxxx ze sněmovního xxxxx 325/2. Xxxxxxxxx x. 592 xx xxx 21.6.2011 Poslanecká xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx 105 xxxxxxxx xx 180 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hlasovalo 73 xxxxxxxx.

41. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 30.6.2011 xxxxxxxxx xxx 21.7.2011 x x usnesení x. 281 xx většina 48 xx 75 xxxxxxxxxx senátorů xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna Senátem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 6.9.2011 (xxxxxxxx x. 668) x xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx 103 xxxxxxxx ze 177 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx 68 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákon xxxxxxx xxx 15.9.2011 x xxx 29.9.2011 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx zákona xxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx 14.10.2011 x xxxxxx 105 xxx č. 298/2011 Sb.

42. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx je předmětem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx výsledkem se x proceduře xxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. vyslovil x xxxxxx xx xxx 20.6.2013 sp. xx. Pl. XX 36/11 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.), xxxxxx 29 až 32, x xxxxxx xx xxx 30.5.2017 xx. xx. Xx. XX 3/15 (N 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), bodech 77 x 80, x x xxxxxx xx xxx 4.9.2018 xx. xx. Pl. ÚS 21/15 (233/2018 Sb.), bodě 50.

XX.

Xxxxx posouzení xxxxxx

XX. X. Ústavní východiska

43. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx napadeného ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx.

44. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx dle čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx pouze x xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx právo provádějí. X xxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zákonodárce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpokládanou v čl. 31 Listiny, přičemž xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx základního xxxxx.

45. Xxxxxxxx a xxxxx základního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx vytvořit systém xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spravedlivý xxxxxx přístupu ke xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx [viz nález xx xxx 30.5.2017 xx. zn. Xx. XX 3/15 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxx 97; xx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.5.1999 sp. xx. Xx. XX 23/98 (X 33/14 SbNU 319)]. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx ošetření x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx etiky [xxxx. xxxxxx xx xxx 4.6.2003 xx. xx. Xx. XX 14/02 (X 82/30 XxXX 263; 207/2003 Sb.) x xx xxx 22.10.2013 xx. xx. Pl. XX 19/13 (X 178/71 XxXX 105; 396/2013 Sb.), xxx 52].

46. X souvislosti s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bytosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx: Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (vyhlášenou xxx č. 96/2001 Sb. m. s.), v jejímž čl. 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, majíce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dostupné xxxxxx, učinit odpovídající xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxx jurisdikce xxxxxxxxx rovnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče patřičné xxxxxxx.

47. V případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx pomůcky podle čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx bez xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxx xxxxxx. Naplnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx léčebného xxxxxx [xxxxx ze xxx 30.5.2017 sp. xx. Xx. XX 3/15 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxx 137; nález ze xxx 17.4.2018 xx. xx. XXX. ÚS 2332/16, xxx 44].

48. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx pomůcky xx základě veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx rovný xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx přípravkům. X xxx xxxxxxx xxxxx jejich bezplatnost, xxx x faktická xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx péči x nositele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaručeného x čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx určeny xx, x xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném x medicínského xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, kdy se xxxxxx léčivý přípravek, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx nedostupným v Xxxxx xxxxxxxxx, narušuje-li xxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v xxxxxxx předpokládaném x čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx bezplatně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavní požadavek xx prováděcí xxxxx xxx takové případy xx zakotvení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxxx bezplatně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dosažení žádoucího xxxxxxxxx účinku bezplatně xx základě veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

IX. X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx část §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx zavádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx úhradě bylo xxxxxxxx písemné xxxxxxxx.

50. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx zákona xx xxxxxxx třeba xxxxxxxx některé aspekty xxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx x zákoně o veřejném zdravotním pojištění. X mechanismu stanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoven xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "X xxxxxxx, xx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx zákona xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 1 léčivý přípravek xxxx xxxxxx, Xxxxx [xx. XXXX, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] upraví xxxxxxxxxxx úhrady xxx, xxx nejméně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx posuzovaných léčivých xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx." Jde o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

51. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx, xx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxx §39b xx 39e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle §39b39e, xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx naplnění hypotézy xxxxxxx x §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx přípravků xxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx městským soudem xxxxx. Xxx se xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x §39b xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx "skupina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", mezi xxxxx xx xxxxxx xxx, který bude xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx pojem je x xxxxxxxxx hlediska xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné xxxxxxxxx, x 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, aby xx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx, z nichž xx xxxxxx plně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dostupné na xxxx x České xxxxxxxxx.

52. U xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 17.4.2018 sp. xx. III. XX 2332/16, xxx 47. Xxxxxxx soud zde xxxxxxx, xx zákonné xxxxxxxx, dle něhož xx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravek x xxxxxx skupiny léků, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx zaměnitelné, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx x rozporu s čl. 4 xxxx. 3 x 4 Listiny.

53. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybírán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž je xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx (xxx xxx 48). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy by xxxx xxxx všemi x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravky xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

54. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx hrazen, xx xxxxx x ústavního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dostupnost. Jelikož xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx předpoklad, xx xx trhu v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx občany xxxxxxxx (xxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx činěnou x době xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx). Zadruhé se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx hrazeného x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx, zda xx léčivý přípravek xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx takové xxxxxxxxx xxxxxx) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx problematiky (x xxxxx xxxxxx viz xxxx 62 až 75, xx xxxxx xxx xxxx 76 xx 87). Návrh xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx části §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx problematiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

55. Legislativně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Referenční xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx využitím. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, jímž xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č. 384/2007 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Xxx xxx bylo xxxx x bodě 34 xxxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx městského soudu x xxxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39c xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x §39c odst. 2 písm. x) xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxx, xxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění], xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §39c odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx. Xxxxx městského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx projevuje x xxx, že xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxx soud hodlá xxxxxx x xx xxxxxx k §39c xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx zákona xxxxxxxx.

57. X §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx obsažena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3% xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti u xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx nebo úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X domněnku xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x tomu xxx xxxx 62 xx 75) x xxxxxxxxxxx jeho plnění. X nevyvratitelnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx zprávě x xxxxxx č. 298/2011 Sb. xx uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ..., x xxxxx ceně xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx... "

58. V §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stanoveno, xx xx xxxxxxxx xx trhu v Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx první xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v léčivé xxxxx x xxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx. Úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxx až třetího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx Xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

59. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§39c xxxx. 5 daného xxxxxx) xx projev v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx vybírán xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx předpoklad, xx xx xxxx v Xxxxx republice xxxxxxx xxx občany xxxxxxxx (x xxxx xxx xxxx 48 a 53). X xxxxxx xxxxxx dostupnosti prostřednictvím 3% xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx. X domněnky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání, xx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxx být xxxxxx závazek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (k xxxx xxx xxxx 62 xx 75). X xxxx xxxxxxxxx xxx x úpravu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxx xx fázi xxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx nerealizovatelné xxxxxxxxxx, aby xxxxx x budoucnu vůbec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx faktickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx určení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (k xxxx xxxx. xxxx 76 xx 87).

61. Xxxxxx xxxxxxxx dostupnosti u xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxxx ve vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách určena x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obecná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx činil x xxxxxxxxx období xxxxxxx 3 %. Xxxxxxxx xxxxxx stanovuje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§39a xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění]. Xxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení. Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx dostupnost xxxxxx 3% xxxxxxx xx xxxx, xxxx se xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoveným xxxxxxxx předchází zahájení xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 % celkového objemu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx něhož je xxxxxxxx období xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxxxx §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx zkoumala. S xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, a není xxx xxxxx čekat xx xx, xx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx 3% podíl xx trhu v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je možno xxxxxxxx z toho, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx jevit x případě, je-li xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx zajistit dostupnost, xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx množství xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX. X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx

62. Xxx bylo xxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho dostupnost.

63. Xxx §39b xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění při xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady u xxxxxxxx přípravku xxxxxxx xxxxx posuzuje xx. xxxxxxx xxxxx xxx §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xxx xx zavedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "veřejný xxxxx". Xxx xxxx xxxxxxx xxx zákonného xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx kvality a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví x jeho stability x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mezi xxxxxxx služby xxxxx x xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx [§13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 369/2011 Sb.]. Zjištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx. Ústavní xxxx xxx konstatuje, xx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx.

64. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx [§39b xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx] xxxx XXXX x nutnosti xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx x xxxxxxx stanovení základní xxxxxx hodlá vyjít x xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinnosti xx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §39c xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

65. Písemné xxxxxxxx x úhradě xx xxxxx upraveno x §39c xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx mezi náležitostmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závazek, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx dostupný xx xxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx.

66. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce je xxxxx xxxxxxxx x §39a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona. Jednou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx daného xxxxxxxxxx xx též xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud konstatuje, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednou xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zákon o veřejném zdravotním pojištění pojímá závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zajistit dostupnost xxxxxxx držitel rozhodnutí x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx.

67. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ujednání.

68. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, jehož xxxxxxx je x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku [§39b xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu] xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx České xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sjednán xxxxx, xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno písemné xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění]. Zmíněná xxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxx ze závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

69. Dodat xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx je x xxxxxxx, že xxx těchto ujednání xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §39q xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě byla xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx skupiny [§39q xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění], xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§39q xxxx. 1 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxx o xxxxxxxxx, za xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxx Xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxxx xxxx využita xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx].

70. Xxxxxx xxxxxxxxx x §39q xxxx. 1 xxxx. x) a x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx, xxxx být na xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupek xxx §39q odst. 1 písm. b) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxx o xxxxxxxx ceně xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x ujednání x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupků, jsou xxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vztažení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §39c xxxx. 2 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx zmiňuje xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce či xxxxxx, aniž by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xx k xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, lze nalézt x §39c odst. 2 xxxx. x) x návaznosti xx §39a odst. 2 xxxx. b) x xxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ustanoveních xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx brána x úvahu xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx jejich xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

71. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx domněnka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx bylo uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění], xxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxx xxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §39c odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxx, aby ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx alespoň xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zkoumal x xxxxxxxxx xxxxxx tržní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 298/2011 Sb. xx xxxxxxx x xxx, že za xxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x tomu xxxx. bod 61) xx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx. To se xxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zkoumání xxxxxxxxxxx vymezené xxxxxx 3% xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x zmíněných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x pro případné xxxxxx jeho xxxx xxx §39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění) xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Z této xxxxxxxx xxx vyjít xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx nebo úhradě xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx, mezi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx subjekt, xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nespáchal přestupek xxx §39q xxxx. 1 xxxx. b) xxxx c) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxx.

72. Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxx xx xxxxx stanovil xxxxx xxxxxx písemných ujednání x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x hlediska xxxxxxxx dostupnosti léčivého xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhradě (viz xxxx 65 a 66). Xxxxxxxx neshledal, xx xx xxxxx xxxxxxx normativní xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx s §17 xxxx. 2 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústřední xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx neurčitosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v právním xxxx ničím xxxxxxxxxx x xx své xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx norem. Xxxx x sobě xxxxxxxxx protiústavnost. Xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx právního xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxx xxxxx xxx považována xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx interpretačních xxxxxxx [xxxx. xxxxxx xx xxx 5.4.2005 xx. zn. Xx. XX 44/03 (X 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.), xx xxx 13.3.2007 xx. xx. Xx. XX 10/06 (X 47/44 XxXX 603; 163/2007 Sb.), xx xxx 27.3.2018 xx. xx. Xx. XX 7/17 (81/2018 Sb.), bod 71].

73. Pro xxxxxxxxx, x xxxx přesně xx směřovat závazek xxxxxxxx dostupnost x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx možno xxxxx xxxxx z §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx na výkladové xxxxxxxx lex xxxxxxxxx xxxxxxx legi xxxxxxxx (xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx úpravu obecnou). Xxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 3% xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx bylo xxxxxxxx písemné ujednání, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x §39c odst. 2 xxxx. a) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. I xxxxx se xxxxxxxx xx výkladového pravidla xxx specialis xxxxxxx xxxx generali, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx 3% xxxxxxx podílu xx x §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. tuto část xxxxxxxxxx: "činil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %"). Xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx však xx xxxxx dodržovat po xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx období xx nedávalo smysl, x xxxx xxxx. §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxx něhož xx být x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx v České xxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku po xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavku xxxxxxxxx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb [§39a xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxxx na §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx].

74. Xx xx xxx xxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx přijatého x xxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxx vyvodit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx x tomu, aby x přijatelné míře xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx úhradu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx požadovaného faktického xxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxx xxxxxxxx dostupný, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx, xxxx. xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, k xxxx xx xxxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradě. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx legislativní xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konkrétní množství xxxxxxxx přípravku, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx sítě dodáno, xxx xxxxxxxxx městský xxxx. Jinými xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vymezen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxx xxxxxxxx (zjednodušeně xxxxxx, xxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů), xxxx xx byla xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx, vymezena xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx či xxxxxxx xxxxxxx množstvím.

75. Xxxxxxx xxxx xxxx shrnout, xx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx přípravku, x xxxxx nevyšší ceně xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxx, xx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx skutkovou podstatou xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx soukromoprávních odpovědnostních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno xxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39q odst. 1 xxxx. b), xxxx. c) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, který se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx ceně výrobce xx úhradě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx není x xxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx domněnky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx v §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §39c xxxx. 2 xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedochází ke xxxxx nepřípustnému x xxxxxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx, xx. x výběru plně xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx těmi přípravky, x xxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x zákoně o veřejném zdravotním pojištění, x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost, xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx úprava prostřednictvím xxxxxxx zajistit dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx, xx xxxxxxxx xxxxx.

XX. X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx hrazený xxxxxx přípravek x xxxxxxxxx zdravotního pojištění

76. X bodě 54 xx Xxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx k léčivému xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx plně hrazen, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 62 xx 75. Xxxxxx x době xxxxxxxxxxx po určení xxxxxxxx přípravku plně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxx považuje za xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku i xxx xxxxxxx, kdy xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zabránit xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivý přípravek xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx x České republice xxxxxxxx, ať xxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx při jeho xxxxxx byl xxxxxxx xxxx podíl na xxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nedostupností xx xxx důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx revize, xxxxx xx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx výpadku dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojený s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx domněnka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxx nedostává xx xxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx z xxxxxx pohledu.

77. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §39p xxxx. 2 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupině (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx skupině posuzovaných xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxx jeden xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xx význam §39p xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx proto Xxxxxxx xxxx zaměří.

78. XXXX xxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon o léčivech") xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dodávek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx úplně x správně povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx i distributor xxxxx xxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx. XXXX xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x správné údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx distributor xxxxxxxxxxxx xx lékáren x xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a veterinárním xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx držitelům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodním zástupcům.

79. XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx dodávek léčivých xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx §42 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podněty x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zahájení xxxxxxxx revize úhrad xxx §39p odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx zkrácené i xxxxxxxxx revizi se xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§39c xxxx. 7 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Dle §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. c) [xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] x případě, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovena xx xxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. d) [xx. ujednání x xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] x xxxxxxx, xx základní úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle takového xxxxxxxxx ujednání."

80. Byť xx v §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhla xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39p xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§39l), jak xxxxxx §39p odst. 5 věta xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx x §39p xxxx. 4 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je však xxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxxxxx revize. Xxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x zkrácené xxxxxx.

81. Xxxxxxx soud poznamenává, xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle §39p xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx xxxx stanovena xx xxxx písemného xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle §39c xxxx. 2 xxxx. c) zákona x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx případy, xxx xxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxx §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Základní xxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dle §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x této xxxx xxxx být x praxi stanovena x x využitým §39c xxxx. 2 xxxx. x) daného xxxxxx. Poukázat xxx xxxx. na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 v xxxxxxxxxx právě xx §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 23).

82. Xxxxxxx soud považuje xx nezbytné xxxxx, xx písemné xxxxxxxx x nejvyšší ceně xxxxxxx xxx dle xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodnutou nejvyšší xxxx, xxxx xx xxxx pohybovat xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx byla stanovena xxx této xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx ujednání a x xxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnila domněnka xxxxxxxxxxx dle §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx půjde x xxxxxx stanovenou xx xxxx písemného ujednání x xxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxx xxxxx §39p odst. 4 xxxx. x) téhož xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodnuté xxxx výrobce xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx výkladu §39p xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx "xx xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx" xx tak xxxxx xxxxxxx xxxxxx interval xxxxxxx shora nejvyšší xxxxx výrobce. Jinými xxxxx, xxxx-xx základní xxxxxx x referenční xxxxxxx určena x xxxxxxxx domněnky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx z xxxxxxxx §39p xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, zda xxxx xxxxxxxxx přesně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx.

83. Xxxxxxxx xxxxx lze učinit xx vztahu x §39p odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx jen x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx byla stanovena xxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx základní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx x o jehož xxxxxxxxxxx se x xxxxxx o stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §39c odst. 2 xxxx. x) téhož xxxxxx. Souslovím "xxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx interval xxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx o xxxxxx. X zde xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxx ceny, neboť xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xx fine xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění].

84. Xxx §39p odst. 4 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxxxx xx písemného xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ujednání o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ujednání x xxxxxx. Xxx xxxx výše xxxxxxxxx (xxxx 81 xx 83), xxxxxxx ustanovení xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovena dle xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx x stanovení xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ujednání xxxxxx. Xxxxx závazek xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx při stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxx 67). Na xxxxxxx §39c odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx situaci, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx stanovením xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

85. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx hodnocení, xxx xxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxx, xxxx-xx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o zkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx (x xxxx xxx bod 74). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx domněnka dostupnosti xxxxxxxx x xx §39p xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx písemných xxxxxxxx o nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x těch xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx závazku xxxxxxxx dostupnost. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v §39p xxxx. 4 xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx výpadku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx uvádí xxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 298/2011 Sb.

86. Současně xxxx xxxxxx, xx bylo-li xxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxx revize xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx xx úhradě, xxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx úhrady ve xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxx xx xxx alespoň jeden xxxx xxxxxx (§39c xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx), xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxx znemožnil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §39c odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

87. Lze xxxxxxx, xx domněnka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce nebo xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění] xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx faktickou xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxx §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx z tohoto xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx ve svém xxxxxxxxx omezil xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, aby xxxxx proběhnout zkrácená xxxxxx (případně xxxxxxxxx xxxxxx) zahájená dle §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx dostupnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dalšími xxxxxxx právní úpravy, xxxxx xx týkají xxxxxxxx revize (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxx §39p odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx vztah x xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, se Ústavní xxxx nezabýval. Předmětem xxxx hodnocení x xxxxx xxxxxx xx xxxxx jen ústavnost xxxxxxxx dostupnosti léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx].

XX. X. K xxxxxxxxxxx městského soudu x xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx pacienty

88. X xxxxx doplňující argumentace xx xxxx xxxxxx xxxxxxx soud vyjádřil xxxxxxxxxxx xxx tím, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx k dispozici, xxxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxx předepisováním x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

89. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxx xxxxxx domněnky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x jehož nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx není xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx napadené části §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

90. Xxxxxx lze xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx doplňující argumentace xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx. x zákoně o léčivech. Xxxxxx přípravek xxx §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 75/2011 Sb., xxxxx xxx uveden xx xxx v České xxxxxxxxx, dokud xx XXXX neudělil xxxxxxxxxx xxxx dokud nebyla xxxxxxxxxx udělena postupem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pamatováno xx xxxxxxxxxx účinnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jakosti xxxxxxxx přípravků [xxxx. §31 odst. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 75/2011 Sb., xx. 37 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 726/2004, xxxxxx se xxxxxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx nimi x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx]. Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx mikrobiologických xxxxxxx, toxikologických x xxxxxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. 5 xxxx. x) zákona č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 70/2013 Sb., xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení xx xxxxx xx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6.11.2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx].

X.

Xxxxx

91. Z xxxxxx xxxx vyložených Ústavní xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx ustanovení §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice," xxxx x rozporu xxxxxxxx pořádkem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx proto xxxxxx xxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.

92. Xxxxxxx xxxx nepřihlížel x xxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxxxx x. x., xxx se ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx §39h xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx revizi, xxxxxxxx revizi x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádný dopad xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ústavním xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.4.2019.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.