Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.04.2019.


Nález ÚS ze dne 29.1.2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části §39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

75/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

75

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. zn. Xx. XX 43/17 xxx 29. ledna 2019 x xxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Jana Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxxx Sládečka, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx slovech "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; takové xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx republice,", xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

Návrh xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") - se xxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a §64 x xxxx. zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ustanovení §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění") xx xxxxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx úhradě xxxx uzavřeno písemné xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,".

2. X xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částečně xxxxxxx prvostupňové správní xxxxxxxxxx Státního xxxxxx xxx kontrolu xxxxx (xxxx xxx "XXXX") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrdilo. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přezkoumával x použití §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx s čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina").

3. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx), xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasně a xxxxxxxxxxxx. Zákon nemůže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx oblasti, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nemůže. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx fakticky určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxx jakýkoliv vliv. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxx xxxxxx x dané xxxx x posuzovaly s xxxxxxx na příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx neexistuje (xxxx. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx množství dostupné xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxx pravidla xx xxxxxxxxx na xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %. Ze základního xxxxxxxx je xxxx x xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx považuje xx xxxxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání ani xxxxxxxxx způsobem zákonem xxxxxxxxx x aniž xx dostupnost xxxx xxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodávat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x tomu, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vychází x xx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostupnosti umožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx, za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění. Xxxx proto dojít x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx nedostupný, xxxx. xxxx xxxxx xx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx takový xxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxx x xxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xxxxx, což xx výrazný vliv xx roční xxxxxxxxxxxxx xxxxx doplatků xx xxxxxx (§16b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ač měl xxx xxxx hrazený x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx k xxxx, že xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xxxxx již plně xxxxxxx nejsou. Žádný x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxx být xx xxx dodáván xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Byť xxxx xxxxxxxx finance x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx plně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx musí xxx opřena x xxxxxx xxxxxxxx, nikoliv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx písemném xxxxxxxx, xxxxx ve xxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx nijak upravovat xxxxxx.

6. V xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx městský xxxx xxxxxx, xx u xxxxxxxx přípravku, xxxxx x době rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pacienty.

7. Městský xxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxx a srozumitelné x xxx xxxxx, xx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřeno, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx za dostupný. Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv x xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jde x právní xxxxxx xxxxxxxxx s čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Listinou vyžadovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx napadeného xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Z důvodu xxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx, xx §39c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx §39c odst. 1 x 2 xxxxxx zákona, přičemž xxxxxxxx xxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx znění xxxxxx od 1.7.2017):

(1) Xxxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx §39g xx referenční xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx neprokáže, xx xx xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxx obsažených x xxxxxxxx přípravcích a xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úhrada xx x xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxxxx ve výši

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dostupné x České xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přípravek xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, nejde-li x xxxxx xx xxxxx podobný xxxxxxxxx x léčivé látce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání; takové xxxxxx přípravky se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a) a xxxx skutečnosti xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady známy, xxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxx xxxx terapie xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x), xx-xx xxxx cena xxxxx, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedopustil x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx přestupku xxxxx §39x xxxx. 1 xxxx. b),

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx léčivého přípravku, xxxxxxxx nebo tuzemským xxxxxxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx nedopustil x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx přestupku xxxxx §39x xxxx. 1 xxxx. x), je-li xxxx xxxxxx nižší, xxx xx úhrada xxxxxxxxx podle písmen x), x) x x), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 1 roku x výpovědní xxxxxx xxxxxxx 3 měsíce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx na xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxx závazek, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx ujednání xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx.

9. Citované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění x xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", x xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx (§39b x xxxx.) xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx stanovení xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx".

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxx xxxx podle §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Poslanecká xxxxxxxx") a Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx") x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vstoupit xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, která obsahovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxx zákon č. 298/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "zákon č. 298/2011 Sb."). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x později xxxxxxxxxx xxxxx nahrazen xxxxxx pozměňovacího xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Hegera. Xxxxx xxx ve xxxxxx xxxxx konaném xxx 21.6.2011 schválen, xxxxx x xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxx hlasovalo xxx xxxxx 104 xxxxxxxx x proti xxxxxx 75 xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jej projednal x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx byl xxxxx xxx 14.10.2011 xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx závěr xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx se zavedenou xxxxxxx xxxxx omezuje xxx xx popis xxxxxxx legislativního procesu.

12. Xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Milanem Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poukázal xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxx 30.6.2011 a xx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 8. xxxxxxxxx období dne 21.7.2011 jej xxxxxx. X návrhem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxxxxx xx 75 přítomných, 27 xxxxxxxx bylo xxxxx. Xxxx Senát informoval, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona projednala xxx 6.9.2011 na xxx 21. xxxxxx x 6. xxxxxxxx xxxxxx x setrvala xx svém xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx konstatoval, xx vyjádření xxxxxx x vědomím, že xx xxxx na Xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxx.

13. Rozpor xxxx vyjádřeními Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (http://www.psp.cz). Zjistil, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx neodráží xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, neboť Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 6.9.2011 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx zamítl, x xxxxxxx xxxxxxxx x. 668, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 177 xxxxxxxxx 103 poslanců (68 bylo xxxxx) x xxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx (k xxxx xxx xxx xxx 41).

14. Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nevyužijí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxxxx x. x.

15. Xxxxxxx xxxx xxx §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisku xxxxxx, xx část §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku. Domněnka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx [xxxxxxxx x §39a xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx] xxxx xxxxxx x xxxxxx [upravená x §39c odst. 2 xxxx. d) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

16. Dle §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx přijímá držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Dohoda x nejvyšší ceně xxxxxxx je dle §39a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxx §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx". Xxx xxx spadá x zájem xx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx. X xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kladen požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozuje i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dohodu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx ujednání xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx trh Xxxxx xxxxxxxxx [§39a xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním pojištění]. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dle Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx stanovenou xxxxxx 3% xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3% xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx uvedené dohody, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x nejvyšší ceně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostává xx "xxxxxxxxx xxxx" veřejné xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Předpoklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx vstup nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkurenčních léčivých xxxxxxxxx na xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxx xxx 3% xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx levnějšího a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx vstupem xx xxxxxxx úhrad xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx xxxxxxx x nejlevnější xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxx cenu, x xxxxxxxxx x konkurenčním xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx cenou x xxxxxxx od xxxxxxxxxx. Xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx trh xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxx, např. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx x dohody x úhradě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx podpora fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx poukázalo xx xxxx zákonných ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx převzatého x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu do xxxx 10 000 000 Xx. X xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx být další xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx letech uzavřena xxx §39c xxxx. 2 písm. x) x d) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jiného léčivého xxxxxxxxx, podle něhož xx stanoví základní xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Plnění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx tržního xxxxxx. Naopak porušení xxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx městského xxxxx, xx §39c xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle čl. 31 Xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x oblasti xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §15 xxxx. 5, §39c xxxx. 5, §39p xxxx. 2 x 4 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

20. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxx 27.4.2018 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX Pharmaceuticals x. x., xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §39h odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx paušálně vylučuje xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxx xxxx vyjádření obchodní xxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxxxx, xx §39h xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nepovažuje. Xx xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx x stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

21. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxx Ústavnímu soudu xxx xxxxx xx xxxxxxxxx věcech xx. xx. 6 Xx 23/2014, xx. zn. 6 Xx 25/2014 x sp. xx. 6 Xx 26/2014, x xxxxx xx xxxxxxxx následující skutečnosti.

22. Xxxxxx podaly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx x. x.; Xxxx x. x., Xxxx xxxxx; a XXX Pharmaceuticals x. x.), které x xxxxxxxx uvedly, xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxx, jimž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx upraveny xxxxxxxx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxxxx xxxxxxx proti XXX. xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2014 č. x. XXXX35012/2013, xx. xx. XXX: X137/2013, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxx 30.8.2013 xx. xx. XXXXX119507/2013 x xxxx xxxxxxx, jichž xx netýkaly xxxxxxx xxxxxx I x XX. X odvolacím xxxxxx byl xx. xxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxx SÚKL o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 1,4000 Xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 28/1 (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, p. x.). Xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx §140 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 28/1 a xxxxx xxxx změněna xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

23. Xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. vnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 20 XX XXX XXX XXX 100X20XX (dále xxx "xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX") obchodovaný xx Xxxxxxx. Následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx denní terapeutickou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxx ceny téhož xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx x 33,25 % xxxxx xxx průměr xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích. Xxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., kterou se xxxxxxxxx některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, (xxxx xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), XXXX navýšil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 28/1 xx veřejném xxxxx, x xx do xxxx průměru druhé x xxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada po xxxxxxxx vypočtená z xxxxxxx druhé a xxxxx nejnižší xxxx xxxxxxx xxxxxx 0,5850 Xx za obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku. Xx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx postupem xx xxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxxx x rámci xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxx č. 53 (xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) přílohy č. 2 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. XXXX xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž byl xxxxxxxxx ZOCOR XXXXX 40 MG XXX XXX XXX 98X40XX (xxxx xxx "přípravek XXXXX"), xxxxx něhož xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xx xxxx 1,4000 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spise). Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 274,40 Xx u xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxx x 98 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 mg xxxxxx xxxxx simvastatin, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 196 xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxx, což xxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xx 1,4000 Xx (xxxxxxx 274,40 Xx podělených xxxxxx 196).

24. Ministerstvo zdravotnictví x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx XXXXX byl xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdůraznilo, xx dle tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vždy xxxxxxxx xx dostupné xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 3% tržního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx zkoumána. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odvolatelů, xx xx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx přípravku ZOCOR xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxxx, xx smlouva byla xxxxxxxx x xxxxxxx x §39c xxxx. 2 písm. x) x §39a xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx posuzuje, xxxx xx. xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, jak jej xxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxx držitele rozhodnutí x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx na trhu x jakémkoli xxxxxxxx, xxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxx xx xxxx x České republice. Xxxxxxx spatřují xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx

26. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci, x xxxxx v xxxxxxx x §44 xxxxxx o Ústavním xxxxx rozhodl ve xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

27. Xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx být při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx. Obecný xxxx xx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxx, navrhuje-li xxxxxxx xxxxxx, resp. xxxx jednotlivého ustanovení, xxxxx xxxxxxxx má xxx bezprostřední, xxxxxxxx xx nezbytná, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx širší xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.10.2000 xx. xx. Xx. ÚS 39/2000 (X 39/20 XxXX 353); rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x http://nalus.usoud.cz]. X xxxxx x smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx zákon (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx být při xxxxxx xxxx použito, xx xxxxx ten, xxxx překáží xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; nebyl-li xx odstraněn, xxx xx výsledek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiný [xxxxx xx xxx 6.3.2007 xx. xx. Xx. XX 3/06 (X 41/44 SbNU 517; 149/2007 Sb.), bod 26].

28. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx obecnému xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx, nikoliv běžné xxxxxxxxxx setrvale staví xxxxxxxxxx [nález ze xxx 25.9.2007 sp. xx. Pl. ÚS 85/06 (X 148/46 XxXX 471)]. Závěr x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tak xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 27.6.2017 sp. xx. Xx. ÚS 22/16 (X 111/85 XxXX 817; 268/2017 Sb.), xxx 20; či xxxxx xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Xx. XX 9/15 (338/2017 Sb.), xxx 21].

29. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx procesně xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x jaké xxx xxxxx.

30. Xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx 23, XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny zjištěnou x kterékoliv xxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zjištění xxx výběr xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX a xxxx xx obvyklou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 0,5850 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nakonec xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx ATORVASTATIN xx xxxx xxxx xxxxxx x žalobách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx pramenit xxxxxxxx požadavku, xxx xxxxxxx xxxx použil xx část §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxxx navrhl zrušit.

31. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxxx stanovena xx xxxx 1,4000 Xx xxx xxxxxxxxx XXXXX x byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. X výběru xxxxxxxxx XXXXX se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx aplikaci §39c odst. 5 xxxxxx xxxxxx XXXX xxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním pojištění, xxx xx svém xxxxxxxxxx (xx straně 214) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx základní úhradu xxxxxxxx xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 x xxxxxxxxxx xx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxx §39c xxxx. 5 zákona x veřejném zdravotním xxxxxxxxx xxxxx, že x případě, xx xx při stanovení xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, SÚKL xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xxx, xxx nejméně nákladný xxxxxx přípravek ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl plně xxxxxx.

33. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ve xxxx xxxxxxxxxx (xx straně 217) zahrnul "xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxx 3% xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx léčivé xxxxx x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX [xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] nebo s xxxxxxx x úhradě x xxxxx xx xxxxx podobný přípravek x xxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxx podíl". Je xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx x xx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx přípravků podle §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.9.1 metodiky xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny/léčivé xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (vydání 11, xxxxx účinnosti 13.3.2017; xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXXX na xxxxxx http://www.sukl.cz).

34. Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx SÚKL xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připadající na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], kterou xxxxxxxx xxxxxxx dle §39c xxxx. 5 zmíněného xxxxxx. Xx této xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxx 28) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x podmínkách posuzované xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěr xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx část §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx byly x xxxxxxxx, které xxxxxxx soud posuzuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx x xxxx 25).

35. Ústavní xxxx x dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx vztahu §39c xxxx. 5 x §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx vyslovil Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx 31 xxxxxxxx xx xxx 27.11.2013 x. x. 4 Xxx 52/2013-41 (rozhodnutí Xxxxxxxxxx správního soudu xxxx dostupná z www.nssoud.cz). Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx "§39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx trhu v Xxxxx xxxxxxxxx dostupný x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) téhož xxxxxx, xxx. jehož xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 %". Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tedy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vycházet x xxxxx provázanosti §39c xxxx. 5 x §39c xxxx. 2 xxxx. a) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30.11.2011 (xxxx. xxxx 23 x 24 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx podstatné znění xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (§75 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx dne 31.7.2014.

36. Xx 30.11.2011 xxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takto: "X případě, xx xx stanovení úhrady xxxxx §39b xx 39e není v xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx rozhodnutím úhrady xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.) Od 1.12.2011 (xxxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb.) xxx §39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxx do xxxx xxxxxx: "X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xx 39e xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx léčivých xxxxx uvedených x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx přípravek xxxx hrazen, Xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxx, aby nejméně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků byl xxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem.) Xxxxxxxx xxxxxx k novelizujícímu xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx "xx této xxxxxxx" (xxx kontextu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 2 xxxxxx) xx text "xx xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxx v situaci, xxx xxxx xx xxxxxxx přílohy č. 2 žádný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx hledal xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx přílohy č. 2) a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek xx skupiny posuzovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Důvodová xxxxxx xx xxxxxxxx x http://www.psp.cz.

37. Xxxxxxx xxxx xxx konstatuje, xx xxxxxxx novelizace xxxx xxxxxxx xx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.12.2011 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", x němuž se Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. 4 Xxx 52/2013, ale xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx věci, xxxxxx posuzuje městský xxxx. X xxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx by xxxxx městského xxxxx x xxxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona xxxxxxxx xx závěry Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsudku xx. zn. 4 Xxx 52/2013. Xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xx závěr xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx ohledně nutnosti xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x judikaturou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hodnotit, zda xxxxx či xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x takové xxxxxxx xxxx naplněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx navrženo ke xxxxxxx.

38. Ústavní soud xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxx konformita xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

39. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xx zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx xxxxxxx č. 298/2011 Sb. Xxxxx xxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění (xxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 298/2011 Sb.) xxxxxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxx dne 13.4.2011 (xxxxxxxx tisk 325). Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, které xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu.

40. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx dnech 27.4.2011 x 3.5.2011, xx xxxx byl návrh xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 472. Druhé čtení xx konalo xxx 10.6.2011 x pozměňovací xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx vznesl xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, jak xxxxx xx sněmovního xxxxx 325/2. Xxxxxxxxx x. 592 ze xxx 21.6.2011 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh schválila xxxxxxxx 105 poslanců xx 180 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 73 xxxxxxxx.

41. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mu xxx 30.6.2011 xxxxxxxxx xxx 21.7.2011 a x xxxxxxxx x. 281 xx xxxxxxx 48 xx 75 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx 6.9.2011 (xxxxxxxx č. 668) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 103 xxxxxxxx xx 177 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx 68 xxxxxxxx. Prezidentu xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx dne 15.9.2011 x xxx 29.9.2011 xxx xxxxxxxxx podepsal. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 14.10.2011 x xxxxxx 105 xxx č. 298/2011 Sb.

42. Ústavní xxxx konstatuje, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxx, došlo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Připomenout xxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. vyslovil x nálezu ze xxx 20.6.2013 xx. xx. Xx. XX 36/11 (N 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.), xxxxxx 29 xx 32, v xxxxxx xx dne 30.5.2017 xx. zn. Xx. XX 3/15 (X 89/85 SbNU 503; 231/2017 Sb.), bodech 77 x 80, x x xxxxxx xx xxx 4.9.2018 xx. xx. Pl. XX 21/15 (233/2018 Sb.), bodě 50.

XX.

Xxxxx posouzení návrhu

IX. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

43. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základním xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx.

44. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní pomůcky xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx zákonů, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X samotný čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

45. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pomůckám xxxxxxxxx xxxxxxx [xxx nález xx xxx 30.5.2017 xx. zn. Pl. XX 3/15 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), xxx 97; xx xxxxxxxx Ústavního xxxxx ze dne 5.5.1999 xx. xx. Xx. XX 23/98 (X 33/14 XxXX 319)]. Xxxxxxxx práva xx bezplatnou zdravotní xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxx poskytnutí zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxx xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx [srov. xxxxxx xx xxx 4.6.2003 xx. zn. Xx. ÚS 14/02 (X 82/30 SbNU 263; 207/2003 Sb.) a xx xxx 22.10.2013 xx. xx. Xx. XX 19/13 (N 178/71 XxXX 105; 396/2013 Sb.), bod 52].

46. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x medicíny: Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (xxxxxxxxxx pod č. 96/2001 Sb. m. s.), x xxxxxx čl. 3 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, majíce xx zřeteli zdravotní xxxxxxx a dostupné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxx své jurisdikce xxxxxxxxx xxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

47. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx je zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zdravotní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx občanům xxxxxxxxx k jejich xxxxx úhradě. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx pomůcky xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že úhrada x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx ze xxx 30.5.2017 xx. xx. Xx. ÚS 3/15 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.), bod 137; xxxxx ze xxx 17.4.2018 sp. xx. XXX. XX 2332/16, bod 44].

48. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx účinku. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx tak, xxx xxx zajištěn rovný xxxxxxx i k xxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx. X xxx souvisí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebného xxx zdravotní xxxx x nositele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx. X daném xxxxx xxx z xxxxxxxx a smyslu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx léčivých přípravků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx bezplatné xxxxxx xx, x xxxxx xx v době xxxxxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v Xxxxx republice xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x medicínského xxxxxxxx. Xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, narušuje-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx prováděcí zákon xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx výběr xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatně xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezplatně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

IX. X. Xxxxxxxx ustanovení v xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49. Xxxxxxx soud navrhuje xxxxxx xxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, o jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhradě bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

50. X posouzení návrhu xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx části xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o veřejném zdravotním pojištění. X mechanismu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoven xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezený xxxxx: "X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx §39b xx 39e xxxxx x některé xx skupin léčivých xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx zákona xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Ústav [xx. SÚKL, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xxx, xxx nejméně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx." Xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

51. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx, co xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx §39b xx 39e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x určení základní xxxxxx xxx §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx §39c xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle §39b xx 39e, xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovat. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx. O xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx městským xxxxxx xxxxx. Lze xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx normy v §39b odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx užitý xxxxx "xxxxxxx posuzovaných xxxxxxxx přípravků", mezi xxxxx se vybírá xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přinejmenším 1. xxxxxxxxx xx xx, aby do xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 2. xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxx x xxx, aby xx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx plně xxxxxxx xxxxxxxxx, nespadaly xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx reálný xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx dostupné xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

52. X požadavku xx terapeutickou xxxxxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 17.4.2018 sp. xx. XXX. ÚS 2332/16, xxx 47. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx léků, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x neodůvodněnému xxxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x čl. 4 odst. 3 x 4 Listiny.

53. Xxxxxxxxx požadavek spočívající x xxx, xxx xxxx hrazený léčivý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx léčivými xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x čl. 31 věty xxxxx Listiny (viz xxx 48). Xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx základě xxxxxxxxx zdravotního pojištění xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy by xxxx mezi xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivými xxxxxxxxx xxx xxxxx jeden xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xx xxx důvodný xxxxxxxxxx, že xx xxxx x České xxxxxxxxx nebude pro xxxxxx dostupný.

54. Při xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dostupnost. Xxxxxxx xx dostupnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx problematika xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxx rovinách. Xxxxxx x procesu směřujícím x xxxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s výběrem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx trhu x Xxxxx republice nebude xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výběru xxxxxxxx přípravku plně xxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx projevuje x xxxx xxxxxxxxxxx xx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeného x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxx x tím, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (zde xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x aktuálnímu xxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xx xxxxxxxxx nápravy v xxxxxxx jeho nedostupnosti. Zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx x určité míře xxxx xxxx naznačených xxxxx problematiky (k xxxxx xxxxxx xxx xxxx 62 až 75, xx xxxxx xxx xxxx 76 xx 87). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx především xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeného x veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

55. Legislativně xx xxxxxx dostupnosti léčivého xxxxxxxxx upravena x §39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Referenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx využitím. Seznam xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x současné xxxx xxxxxxxx č. 384/2007 Sb., x seznamu referenčních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Xxx xxx xxxx výše x bodě 34 xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx zasahovat xx xxxxxx městského xxxxx x provázání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx s xxxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxx, xxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skupině xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce připadající xx xxxxx terapeutickou xxxxx [§39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Závěr městského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x ve xxxxxx x §39c xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

57. X §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsažena obecná xxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3% xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx látku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx od nevyvratitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx přípravku, o xxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx. X domněnku xxx, jelikož presumpce xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (k tomu xxx body 62 xx 75) x xxxxxxxxxxx jeho plnění. X nevyvratitelnosti svědčí xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx považují xx dostupné. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 298/2011 Sb. xx uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Xxxxxxxxxxxxxx domněnka xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku ..., x xxxxx ceně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhradě bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx... "

58. X §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx rovněž stanoveno, xx za xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx třetí podobný xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravku není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, proto se xx Ústavní xxxx x xxxxxx textu xxx xxxxxxxx.

59. Užití xxxxxx dostupnosti x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx existoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazený x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§39c xxxx. 5 xxxxxx zákona) xx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu, jakým xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebudou xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxx xxxx 48 a 53). U obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3% xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tutéž xxxxxxx látku xx xxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxxx alespoň zákonem xxxxxxxxxxx podílu na xxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce či xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxx, xx musel být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dostupnost xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxx body 62 xx 75). V xxxx případech xxx x xxxxxx, která xxxxxxxx určitým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku je xxxxx xxxxxxxxx nerealizovatelné xxxxxxxxxx, aby xxxxx x budoucnu xxxxx xxxxxxx xxxxxx nežádoucí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nedostupností xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx určení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxxxxxxxxx xxxxxx možnost reagovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx by xxx určen jiný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (k tomu xxxx. xxxx 76 xx 87).

61. Význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx nebo úhradě xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění úspory xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxxxxx úhrada v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx dostupnosti dle §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx činil v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %. Xxxxxxxx xxxxxx stanovuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx [§39a xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. je rozhodným xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx posuzuje-li se xxxxxxxx dostupnost xxxxxx 3% xxxxxxx xx xxxx, děje xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx předchází zahájení xxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxx alespoň 3 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx období určeno, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §39c odst. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. S xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx domněnka xxxx, a xxxx xxx třeba xxxxx xx to, xx x xxxxxxxxx období xxxxxxxx 3% xxxxx xx trhu x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx smluvním závazkem. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takový léčivý xxxxxxxxx, prostřednictvím kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX. C. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

62. Xxx bylo xxxx xxxxxxx, domněnka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx závazku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

63. Xxx §39b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxx xxxxx dle §17 xxxx. 2 xxxxxx zákona, kde xx xxxxxxxx legislativní xxxxxxx "xxxxxxx zájem". Xxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx [§13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 369/2011 Sb.]. Zjištění xxxxx xxxxxxxxx důležitých xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xx obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx konstatuje, že xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednu ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

64. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx [§39b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx] vede XXXX x xxxxxxxx xxxxxx, xxx písemné xxxxxxxx o nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx váže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx x to xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx nákladný přípravek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

65. Písemné xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx upraveno x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Zde xx mezi náležitostmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

66. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx upraveno v §39a xxxx. 2 xxxx. b) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxx, že xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ujednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx složkou xx i zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx ceně výrobce. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx shrnutí, xx jak x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ceně výrobce, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, jehož xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku [§39b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, §50 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx] xx povinností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dohodě o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, mají-li xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx závazek xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx domněnku dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx totiž xxxxxxx ze závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uplatnit.

69. Dodat xxx, že plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny [§39q xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě, xx xxxxx xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny [§39q odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx]. Xxx o xxxxxxxxx, xx xxxx xxx uložit xxxxxx xx 10 milionů Xx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx za xxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, která byla xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož nejvyšší xxxx xxxxxxx či xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění].

70. Xxxxxx xxxxxxxxx x §39q odst. 1 xxxx. b) x x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné ujednání, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxx xxxxxxxx, xx x posledních xxxx xxxxxx nespáchal xxxxxxxxx xxx §39q odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx přestupek dle §39q odst. 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x §39c xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. X §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx zmiňuje písemné xxxxxxxx o nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, aniž by xxx byla stanovena xxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx k xxx váže. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x §39c odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xx §39a xxxx. 2 xxxx. b) a xxxx v §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx zákona. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x právě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx x úvahu jen xx ujednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přejal xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx, jehož skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxx, xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxx určena základní xxxxxx referenční xxxxxxx.

71. Xxxxxxx soud konstatuje, xx nevyvratitelná domněnka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x jehož nejvyšší xxxx výrobce nebo xxxxxx bylo uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §39c odst. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx alespoň xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tržní xxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx republice. Xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx motivovaný xxxxxx xxxxxxxx větší xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hrazení xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx zpráva x zákonu č. 298/2011 Sb. xx xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxx. xxx 61) xx xx základě xxxxxxxxxxxxxx znění §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx cenové xxxxxxxxx. To se xxxx léčivých xxxxxxxxx, x jejichž nejvyšší xxxx výrobce xx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezené xxxxxx 3% xxxxxx xx xxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx látku xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx xxx §39c odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx xxxxxxx, xxxxx xx zavázal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx nespáchal xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 písm. b) xxxx x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu tohoto xxxxxxxx, x který xxx.

72. Xxxxxxx soud, xxx xxxxxxxx xx xxxx návrhu, xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xx písemných xxxxxxxx x nejvyšší xxxx výrobce xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemných ujednání x xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx sítě dodáno. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zákonné úpravy xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxx 65 x 66). Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dosah xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx §39a odst. 2 písm. x) xx spojení x §17 xxxx. 2 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx plyne x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx norem. Xxxx x sobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx právního xxxxx (čl. 1 odst. 1 Xxxxxx), by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže by xxxx intenzita vylučovala xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxxx xx xxx 5.4.2005 xx. xx. Xx. XX 44/03 (N 73/37 SbNU 33; 249/2005 Sb.), ze dne 13.3.2007 xx. xx. Xx. ÚS 10/06 (X 47/44 XxXX 603; 163/2007 Sb.), xx xxx 27.3.2018 sp. xx. Xx. XX 7/17 (81/2018 Sb.), xxx 71].

73. Xxx xxxxxxxxx, x xxxx přesně xx směřovat závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx o úhradě, xxxxxx xxxxx vyjít xxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx právní úprava xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí 3% xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné ujednání, xxxxxxx pro zmíněné xxxxxxxxx xx v §39c odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (za xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx ujednání) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx určit, xx přesně má xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx ujednáních. I xxxxx xx odhlédlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx specialis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxxx, xx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx 3% xxxxxxx xxxxxx je x §39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnému období xxxxxxxxxxx xx minulosti (xxxx. xxxx xxxx xxxxxxxxxx: "xxxxx v xxxxxxxxx období nejméně 3 %"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xx xxxxx dodržovat xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx období xx xxxxxxxx xxxxx, x tomu srov. §39c odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, dle něhož xx xxx v xxxxxxxx ujednání o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx. X písemného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx písemného ujednání x požadavku xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx [§39a xxxx. 2 xxxx. x) v xxxxxxxxxx na §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

74. Xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ujednání o xxxxxxxx ceně výrobce xx o úhradě, xxx vyvodit z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poptávka xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cenu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx právní řád. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku směřuje x xxxxxxxx x xxxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx, resp. xxxxxx. Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxx neurčitost, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosahu xxxx, x čemu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx písemného ujednání x nejvyšší xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxx legislativní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx do xxxxxxxxxx sítě dodáno, xxx naznačuje xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx byla xxxxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. nějakým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx či xxxxxxx xxxxxxx množstvím.

75. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nevyšší ceně xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Aby se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx úhrad, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že závazek xxxxxxxx dostupnost byl xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx soukromoprávních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxxxx xxxxxxx domněnky xxxxxxxxxxx podmíněno tím, xx subjekt, xxxxx xx zavázal xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §39q xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo úhradě xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx x §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx plně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění určován x xxxxxxxxxx xx §39c xxxx. 2 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nepřípustnému x xxxxxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx, tj. x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx těmi xxxxxxxxx, x nichž by xxx x xxxx xxxx xxxxxx důvodný xxxxxxxxxx, xx xx xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Naopak, xxxx popsaná xxxxxx x zákoně o veřejném zdravotním pojištění, x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo úhradě xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vybírán mezi xxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, že dostupné xxxxx.

XX. X. Zkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění

76. X xxxx 54 xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně hrazen, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx při xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx se týkalo xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxx 62 xx 75. Xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Ústavní xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx se x domněnce dostupnosti xxxxxxxx přípravku x xxx situaci, xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx. Právní úprava xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx schopna xxxxx xxxxxxxx situaci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx trhu x České republice xxxxxxxx, xx již xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podíl na xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nedostupností xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx ověřil, xx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nežádoucí xxxx spojený x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx. Zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nedostává xx rozporu x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx.

77. Xx xxxxxxx xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxx xxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle §39p xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxx určení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §39c xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) byla využita xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xx xxxxxx §39p xxxx. 4 zákona x veřejném zdravotním xxxxxxxxx. Na dané xxxxxxxxxx se proto Xxxxxxx soud xxxxxx.

78. XXXX xxx §33 xxxx. 2 zákona x. 378/2007 Xx., x léčivech a x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o léčivech") xxxxxxx elektronicky údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx x Xxxxx republice, které xxxx xx xxxxx x správně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdobnou povinnost xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx. XXXX xx xx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x správné údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dodal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

79. XXXX tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx §42 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx podněty x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx úřední. X xxxx případech jde x xxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhrad xxx §39p odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx skupiny (§39c xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Dle §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: "Ústav xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx k

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) [xx. ujednání x xxxxxxxx xxxx výrobce, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] x případě, xx xxxxxxxx úhrada referenční xxxxxxx byla stanovena xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání, xxxx

x) xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) [xx. xxxxxxxx o xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] x případě, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx."

80. Byť xx x §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhla xxxxx xxxxxx systému xxxxx, XXXX xx podmínek xxxxxxxxx v §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxx (§39l), xxx xxxxxx §39p xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx v §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx však xxxxxx jak xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx proto Ústavní xxxx zmiňuje xxx x zkrácené revizi.

81. Xxxxxxx xxxx poznamenává, xx jednou x xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx dle §39p xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovena xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx základní úhrada xxxx stanovena dle §39c odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úhrada byla xxxxxxxxx podle léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dostupnosti xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxx §39c odst. 2 písm. a) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Základní xxxxxx referenční skupiny xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxx xxx x praxi xxxxxxxxx x x xxxxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. a) daného xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx. xx věc xxxxxxxxxxx městským soudem, xxx základní xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx stanovena xx xxxxxxx §39c xxxx. 5 x xxxxxxxxxx xxxxx xx §39c odst. 2 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxxxx x xxxx 23).

82. Xxxxxxx soud považuje xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx již xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx tak, že xxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxx přípravku, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dostupnosti xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §39c xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx půjde x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39p xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx maximální xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zohledňovat i xxx výkladu §39p xxxx. 4 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx "xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx shora nejvyšší xxxxx výrobce. Jinými xxxxx, xxxx-xx základní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx domněnky dostupnosti, xxxxxxxx je x xxxxxxxx §39p odst. 4 písm. a) xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojená x xxxxxxx přípravkem, x xxxxx nejvyšší ceně xxxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx přesně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) úrovni.

83. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x §39p odst. 4 xxxx. x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x úhradě. Nepůjde xxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxx §39c odst. 2 písm. x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, ale x všechny případy, xxx xxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxx xxxxxx. Souslovím "podle xxxxxxxx písemného xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx interval xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx. X xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, neboť xxxxxxxx dohody o xxxxxx xx xxxxxxx, xx cena pro xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

84. Dle §39p xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění má XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zkrácenou xxxxxx x případě porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ujednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x úhradě. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx 81 xx 83), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx případy, xxx základní úhrada xxxx stanovena xxx xxxxxxxx přípravku, x xxxxx xx v xxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uzavřeným písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výrobce či xxxxxx [§39c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxx xxxxxxx či xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ujednání týkají. Xxxxx xxxxxxx musí xxx jejich součástí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx domněnku xxxxxxxxxxx (xxx xxx 67). Xx xxxxxxx §39c xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx možno xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx revizi.

85. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx hodnocení, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxxxx xx xxxxxx, byla-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti, xxxxx xx obsahem xxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxx bod 74). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx §39p xxxx. 4 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění, zcela xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x porušení písemných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx v těch xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x absurdním důsledkům x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §39p xxxx. 4 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx výpadku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 298/2011 Sb.

86. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxx pro zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijatého x písemném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či úhradě, xxxxx v xxxxx xxxx zkrácené xxxxxx xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx, potažmo při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx má xxx alespoň jeden xxxx xxxxxx (§39c xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), vycházet x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx znemožnil xxxxxxxxx xxxxxxx stav, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx revize dle §39c xxxx. 4 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění.

87. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ujednání [§39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx §39p xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 31 xxxxx xxxxxx Listiny. Xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, že xx xx svém xxxxxxxxx omezil jen xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx hloubková xxxxxx) xxxxxxxx xxx §39p xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxx §39p odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx hodnocení v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§39c xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

XX. X. X xxxxxxxxxxx městského soudu x xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx

88. V xxxxx xxxxxxxxxx argumentace xx xxxx xxxxxx xxxxxxx soud vyjádřil xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx dostatečné zkušenosti x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x informace x xxxx snášení xxxxxxxx.

89. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx ujednání. Xxxx xxxxxx tak xxxx xxxxx řešit na xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx napadené části §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

90. Krátce xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx např. v zákoně o léčivech. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx §25 odst. 1 xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 75/2011 Sb., xxxxx xxx xxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx udělena xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx stanovených xxxxxxxx pamatováno na xxxxxxxxxx účinnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. §31 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 75/2011 Sb., xx. 37 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 726/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veterinárních léčivých xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzikálně-chemických, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, toxikologických i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 70/2013 Sb., xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx čl. 8 odst. 3 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6.11.2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx].

X.

Xxxxx

91. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §39c odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx "xxxx xxxxxx přípravek, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bylo uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx; takové xxxxxx přípravky se xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx republice," xxxx x rozporu xxxxxxxx pořádkem. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx proto zamítl xxx §70 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx.

92. Xxxxxxx xxxx nepřihlížel x xxxxxxx společnosti LEK Xxxxxxxxxxxxxxx x. d., xxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřil k xxxxxxx §39h xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx městským xxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dopad xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Ústavního soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 75/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.4.2019.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.