Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32002R2377 Nařízení Komise (ES) č. 2377/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 R P
32002R2375 Nařízení Komise (ES) č. 2375/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 R P
32002R2372 Nařízení Rady (ES) č. 2372/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro odškodnění španělského rybářství, chovu měkkýšů a akvakultury postižených ropnými skvrnami z tankeru "Prestige" R P
32002R2371 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky R P
32002R2370 Nařízení Rady (ES) č. 2370/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zavedení nouzového opatření Společenství pro vrakování rybářských plavidel R P
32002R2369 Nařízení Rady (ES) č. 2369/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu R P
32002R2368 Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty R P
32002R2348 Nařízení Rady (ES) č. 2348/2002 ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví na období od 1. června 2002 do 31. května 2005 rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova R P
32002R2345 Nařízení Rady (ES) č. 2345/2002 ze dne 16. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se pro období od 3. srpna 2002 do 2. srpna 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu při pobřeží Angoly R P
32002R2343 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství R P
32002R2342 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství R P
32002R2340 Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb R P
32002R2335 Nařízení Komise (ES) č. 2335/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o správu celních kvót Společenství pro rajčata pocházející z Maroka R P
32002R2322 Nařízení Rady (EURATOM) č. 2322/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol k provádění šestého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (2002 až 2006) R P
32002R2321 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k provádění šestého rámcového programu Evropského společenství (2002–2006) (Text s významem pro EHP) R P
32002R2320 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (Text s významem pro EHP) R P
32002R2306 Nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování dovozních cen produktů rybolovu R P
32002R2302 Nařízení Komise (ES) č. 2302/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót R P
32002R2301 Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu R P
32002R2287 Nařízení Rady (ES) č. 2287/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P