Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
236/95 Sb.

ČÁST I. - Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti §1 §2

Plat §3

Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018 §3a §3b §4 §4a

Náhrady výdajů §5

Naturální plnění §6

Odchodné §7

ČÁST II. - Náležitosti představitelů

HLAVA 1. - Náležitosti poslanců

Plat §8

Náhrady výdajů §9

Naturální plnění §10 §10a

HLAVA 2. - Náležitosti členů vlády

Plat §11

Náhrady výdajů §12

Naturální plnění §13

HLAVA 3. - Náležitosti prezidenta republiky

Plat §14

Náhrady výdajů §15

Naturální plnění §16

HLAVA 4. - Náležitosti soudců Ústavního soudu

Plat §17

Náhrady výdajů §18

Naturální plnění §19

HLAVA 5. - Náležitosti členů, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Plat §20 §21 §22

Náhrady výdajů §23

Naturální plnění §24

HLAVA 5. A - Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Plat §24a §24b §24c

HLAVA 6. Náležitosti místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

Plat §25 §25a

Náhrady výdajů §26

Naturální plnění §27

HLAVA 7. §27a §27b

HLAVA 8. - Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Plat §27c §27d §27e

HLAVA 9. - Náležitosti člena Národní rozpočtové rady

Plat §27f §27g

Náhrady výdajů §27h

Naturální plnění §27i

HLAVA 10. - Náležitosti předsedy Národní sportovní agentury

Plat §27j

Náhrady výdajů §27k

Naturální plnění §27l

ČÁST III. - Náležitosti soudců

Plat §28 §29 §30

Způsob určení platového koeficientu §31

Náhrady výdajů §32

Naturální plnění §33

ČÁST IV. - Náležitosti poslanců Evropského parlamentu

Plat §33a §33b

ČÁST V. - Společná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST VI. - Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §45

č. 138/1996 Sb. - Čl. II

č. 425/2002 Sb. - §3

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLVII

Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 a 2010 Čl. XLVIII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VI

č. 347/2010 Sb. - Čl. XVIII

č. 11/2013 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 320/2000 Sb.; č. 65/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 104/2010 Sb.; č. 269/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 267/2011 Sb.; č. 181/2012 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 245/2012 Sb.; č. 161/2014 Sb.; č. 87/2016 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) člena xxxxx,

x) xxxxxxxxxx republiky,

d) soudce Xxxxxxxxx soudu,

e) člena, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, místopředsedy x xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) soudce xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vrchního xxxxx, Nejvyššího soudu x Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu").

§2

(1) Představiteli x xxxxxx, x nichž xx stanoví tento xxxxx, náleží

a) xxxx,

x) xxxxxxx výdajů,

c) naturální xxxxxx x

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx není plat xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§3

Plat

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxx xx xxxx x za podmínek xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx platové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxxx xx 100 Xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2,5xxxxxxx a xxx xxxxxx 3násobek průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosažené xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhlašuje Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu 96 % xxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxx čl. XLVIII xxxxxx x. 261/2007 Xx..

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx představitelů x letech 2015 xx 2018

(1) Xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx 2,25xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2016 xx 31. xxxxxxxx 2016 činí xxxxxxx základna xxx xxxxxxxxxxxxx 2,35xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dosažené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx 1. xxxxx 2017 xx 31. prosince 2017 xxxx xxxxxxx základna xxx xxxxxxxxxxxxx 2,45xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za předminulý xxxxxxxxxx xxx.

(4) Od 1. xxxxx 2018 xx 31. prosince 2018 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 2,5xxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx dosažené podle xxxxxxxxxxxx údajů Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

§3x

(1) Xx 1. xxxxx 2021 xx 31. prosince 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 84 060 Kč x pro xxxxxx 100 872 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxx základna xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx 2022 xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxx alespoň xxxx platové základny xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx platová xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx následující xxxxxxxxxx xxx, x xx xx xx doby, xxx platová xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 626/2004 Sb.

§4a

Představiteli a xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1997 xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.11.1997

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náhrady xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx poskytovaná xx xxxxxxxx, ve xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, x nichž to xxxxxxx tento xxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx vlastním xxxxxxxx xxxx nájemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sídla xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx cestách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxxx xxxxxxxxx hromadnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"),

x) výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx tuzemských xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx cesty"),

f) xxxxxx xx stravování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zahraničních xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxx xx ubytování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v místě xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx x administrativní práce,

k) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx literaturu.

(2) Xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předem stanovené xxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx výdajů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx") xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx výdajů (dále xxx "xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx"),

x) xxxxxxx prokázaných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxx xx xx 100 Xx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Naturální xxxxxx xxxx věcná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek, x xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxx stanovených. Xxxxxxxxxxxxx xxxx soudci, x nichž xx xxxxxxx tento zákon, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxx x x osobní dispozici,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx styku x rodinou,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx vybaveného xxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx místě xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx volebním xxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) užívání nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úhrada zdravotních xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice,

i) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xx naturální xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxx xxxxxx, pokud xx v xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx plat xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx představitele xxxx soudce.

(2) Odchodné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx částky xxxxx (§3), který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posledním xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x počtu celých xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx čtyř xxxxxxxxxx let.

(3) Odchodné xx poskytuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx době xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx představitele nebo xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx část xxxxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx žádost xxxxxxxxxxxxx se mu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx na odchodné, xxxxx se xxxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxx v odstavci 1.

XXXX DRUHÁ

NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX POSLANCŮ

§8

Plat

(1) Xxxxxxxx xxxxxx plat určený x platové základny xxxxxxxx koeficientem ve xxxx 1,08. Xxxxxxx xxxxxxxxxx poslance xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 0,11,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxx 15 xxxxx poslaneckého xxxxx jednomu místopředsedovi xxxxxxxxxxxx xxxxx x 0,22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx komise x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx v Parlamentním xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx delegací Parlamentu Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 0,44; předsedovi poslaneckého xxxxx se dále xxxxxxx xxxxxxx koeficient x 0,03 xx xxxxxxx x započatých xxxxx xxxxx poslaneckého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x 0,98,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx, o 1,09,

x) xxxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx x 1,82.

(2) Poslanci, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, náleží xxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) víceúčelová paušální xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx výši 16 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x c) xxxxx xxxxxxxxxxx obce, x xxx xx poslanec xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx obce, x xxx xx xxxxxxxx kancelář [§6 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx xxxxxxxxxxx

1. xx 50 km xx výši 40 % platové xxxxxxxx,

2. xxx 50 xx xx xxxx 45 % platové xxxxxxxx,

3. xxx 150 xx xx xxxx 50 % platové základny,

4. xxx 250 km xx výši 60 % xxxxxxx základny,

c) xxxxxxx prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e), x) a ch),

1. xx zasedání a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x jejích xxxxxx,

2. x nimž xxx xxxxxxx předsedou xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Parlamentu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) náhrada výdajů xxxxx §5 odst. 1 xxxx. g) xx xxxx 2,5xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru, 8)

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx x ni xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx čerpání xxxxxxx x kalendářním roce, xxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Předsedovi xxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx paušálních náhrad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx 58 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx xx xxxx 54 % xxxxxxx základny.

(4) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx ve xxxx 3,5násobku sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance v xxxxxxxxx xxxxxx. 8)

§10

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poslanci xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x), x) a xx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx komory Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xx meziparlamentních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x); x xxxxxx xxxxxxxxx naturální xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx komise a xxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx naturální plnění xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx naturálního xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x).

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Parlamentu xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx podle §6 xxxx. 1 písm. x) a x); xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx sídla komory Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx naturálního xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 531/2006 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

§11

Xxxx

Xxxxxxx xxxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxx ve xxxx 2,06,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2,49,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,90.

§12

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Členovi xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), a xx:

1. xxxxxxxx xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. místopředsedovi xxxxx ve xxxx 33 % platové xxxxxxxx,

3. předsedovi xxxxx xx xxxx 37 % xxxxxxx základny,

b) xxxxxxx prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x xx),

x) náhrada výdajů xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx určené xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; 8) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx 2,5 x xxx xxxxxxxx xxxxx 3,5.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx o xx požádal místo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Členům xxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(2) Předsedovi xxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§14

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 3,60.

§15

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místo náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 zvláštní víceúčelová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx ve xxxx 335 % xxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Naturální xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x), x) x) x x).

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§17

Xxxx

Xxxxxx Ústavního xxxxx náleží plat xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o 0,43,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x 0,84.

§18

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxx 30 % platové xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x), x x xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; 8) násobek xxxxx činí xxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x místopředsedu Xxxxxxxxx xxxxx 2,0 a xxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx 3,0.

(2) Předsedovi Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) víceúčelová paušální xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x), c) x x), x to xxxxxxxxxx Ústavního soudu xx výši 37 % x místopředsedovi Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 33 % xxxxxxx xxxxxxxx platné xxx xxxxxx.

§19

Naturální xxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x x x) bez xxxxxx xx úhradu výdajů xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(2) Místopředsedovi Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) x x).

(3) Xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ještě xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) a i).

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KONTROLNÍHO XXXXX

Xxxx

§20

Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plat určený x xxxxxxx základny xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 1,52.

§21

Viceprezidentu Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06.

§22

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx výši 2,50.

§23

Náhrady xxxxxx

Xxxxxxxxxx, viceprezidentu x členu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x), x xx

1. prezidentu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 37 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 33 % xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx; 8) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu 3,0 x u člena Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx 2,5.

§24

Naturální xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx naturální plnění xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxx nároku xx xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x viceprezidentu Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Prezidentu Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. b).

XXXXX PÁTÁ X

XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx

§24x

Xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxxx plat xxxxxx z platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,08.

§24x

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 1,19.

§24x

Xxxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 1,30.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX

Xxxx

§25

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,52.

§25a

Předsedovi Xxxxx pro xxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 2,50.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x) a f), x to

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx ve xxxx 37 % xxxxxxx základny,

2. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x), x) x xx),

x) xxxxxxx výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx 8); xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů 3,0 x u xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx 2,5.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Předsedovi x místopředsedovi Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x užíváním xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXXX

§27x

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 374/2021 Sb.

§27b

§27b zrušen právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Plat

§27c

Členu Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 0,44.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

§27x

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx studium totalitních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým koeficientem xx xxxx 0,48.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 181/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

§27x

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 0,51.

§27e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROZPOČTOVÉ RADY

Plat

§27f

Členu Xxxxxxx rozpočtové xxxx xxxxxx xxxx určený x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,30.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

§27x

Xxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx náleží xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06.

§27g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 21.2.2017

§27x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), x xx

1. předsedovi Xxxxxxx rozpočtové rady xx xxxx 33 % xxxxxxx základny,

2. xxxxxxx ve výši 25 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) x ch),

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx výši xxxxxx násobkem sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 8); xxxxxxx xxxxx činí x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady 2,5 x u xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2,0.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

§27x

Xxxxxxxxx plnění

Předsedovi Národní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx. b).

§27i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 21.2.2017

XXXXX DESÁTÁ

NÁLEŽITOSTI XXXXXXXX XXXXXXX SPORTOVNÍ XXXXXXXX

§27x

Xxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platové základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§27x

Xxxxxxx výdajů

Předsedovi Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xx xxxx 30 % platové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. d), x), h) x xx),

x) náhrada xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xx xxxx xxxxxx 2,5xxxxxxxx sazby stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) až do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 31.7.2019

§27x

Xxxxxxxxx plnění

Předsedovi Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxxxxxx plnění xxxxx §6 odst. 1 xxxx. a), e) x x).

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 31.7.2019

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§28

Xxxx

(1) Xxxxxx náleží plat xxxxxx x platové xxxxxxxx platovým koeficientem, xxxxx xx stanoví xxxxx počtu xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx soudu
vrchního xxxxx
0,88
0,96
1,05
xx xxxxxxxx 5. xxxx
1,01
1,09
1,17
xx xxxxxxx 6. xxxx
1,14
1,26
1,33
xx xxxxxxx 9. xxxx
1,22
1,35
1,47
xx xxxxxxx 12. xxxx
1,30
1,44
1,60
xx xxxxxxx 15. xxxx
1,35
1,53
1,68
xx xxxxxxx 18. xxxx
1,39
1,56
1,72
xx xxxxxxx 21. xxxx
1,43
1,59
1,75
xx xxxxxxx 24. xxxx
1,46
1,64
1,80
xx xxxxxxx 27. xxxx
1,51
1,67
1,84
xx počátku 30. xxxx.

(2) Xxxxxxx koeficient xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zvyšuje

a) xxxxxxxxxxxxxxx okresního xxxxx x nejvýše 14 xxxxxx o 0,09, x 15 xx 30 senáty x 0,11, x 31 xx 45 senáty x 0,13 x x xxxx než 45 xxxxxx x 0,15,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx 14 xxxxxx o 0,22, x 15 xx 30 senáty x 0,25, s 31 až 45 xxxxxx x 0,28 x x xxxx xxx 45 xxxxxx x 0,31,

x) soudci xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x 0,07,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 0,09,

x) místopředsedovi xxxxxxxxx xxxxx o 0,18,

x) xxxxxxxxxx krajského xxxxx x 0,40,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o 0,12,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx vrchního xxxxx x 0,18,

ch) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 0,26,

x) předsedovi xxxxxxxx soudu x 0,506.

(3) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,84. Xxxxxxx koeficient xxxxxx xx zvyšuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx o 0,15,

b) xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x 0,23.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náleží xxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,50.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 2,27.

(6) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plném rozsahu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx čtyři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxx §28 xxxx. 3 xxxx. a) x x) soudci po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, který by xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx přidělen, xx-xx tento xxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxx xx xxxx stanoven s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přesčas. 9) Xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 10) x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. 11)

(2) Xx hodinu xxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx práce xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx práci xxxxxxx xxxxx, zvýšená x 50 % průměrného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx soudce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místo xxxxx za xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx plat nekrátí. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxx xxxx x xxxxx dohodnuté xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§30

(1) Xxxxxx náleží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §28 odst. 1.

(2) Xxxxxx náleží zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a podle §28 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvýšení; nárok xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx pominula skutečnost xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při souběhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx koeficientu, které xx xxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx doby xxxxxxxxx v §28 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xx xxxxxxxxxx

x) xxxx výkonu funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kandidáta,

b) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prokázaná xxxx xxxx xxxxxx praxe xx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doba, xx xxxxxx soudce xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, 12) xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx doba

a) xxxxxx xxxxxxxx základní (náhradní) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby,

b) xxxxxxxx x rodičovské dovolené xxxx trvalé xxxx x dítě xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 13) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 14) xx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vyžadovalo xxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx x celkovém xxxxxxx xxxxx xxx x

x) xxxx jiné omluvené xxxxxxxxxxxxx x práci xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx hodnocení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx koeficientu xxxxxx xxxxxxxxx soudu x 1,01 na 1,14, xxxxxxxxx xxxxx x 1,09 xx 1,26 x vrchního xxxxx x 1,17 na 1,33 xxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx průběhu skutečně xxxxxxxxx funkci soudce xxxxxxx xx dobu xxx xxx, do xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,01, krajského xxxxx xx xxxx 1,09 x vrchního xxxxx ve výši 1,17; xx jejím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx určí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doby, xxxxx xxxx započteny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů podle §5 odst. 1 xxxx. x) x x) ve výši 5,5 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), e), f), x), x) a xx).

(2) Předsedovi a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), c) x f), a xx

1. předsedovi Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxx 51 % xxxxxxx základny,

2. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x místopředsedovi Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d), x), x) x ch),

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxx dvojnásobku sazby xxxxxxxxx zvláštním předpisem xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. 8)

§33

Naturální plnění

(1) Xxxxxxxxxx x místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x místopředsedovi Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx

x) §6 xxxx. 1 xxxx. d) xxx xxxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx,

x) §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x místopředsedovi Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Předsedovi xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33x

Xxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,52.

§33b

§33b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 245/2010 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx, poslanci Evropského xxxxxxxxxx a soudci xxxxxx xxxx xxx xxx, v němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon funkce.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx je xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x zákoníkem xxxxx, 17) x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx za xxxx, xx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxx funkci z xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxx mzdy, 18) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx řídí zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx snížené výši, x xx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx výdělku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plat za xxxxx kalendářní xxx xx snížené výši, x xx xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny platu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx snižuje x 50 %, xxx-xx x případy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 19). Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení náhrady xxxxx xxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx snížené xxxx za jednotlivý xxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Při xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx poskytuje xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Prezidentu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Soudci xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x víceúčelová xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, v xxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx výkonu funkce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx představitele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x výkonem xxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxxx stanovené pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx představitele.

(3) Xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx xxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci, xx krátí xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x poměru x xxxxx xxxx xxxx. Prezidentu republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxxx, poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx naturální xxxxxx ode dne, x xxxx splnil xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx následující xx xxxxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx nevznikl xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxx a funkce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x naturální xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

§37

(1) Plat a xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poslanec Evropského xxxxxxxxxx xx povinen Xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zaměstnanců xxxxxxxxx orgánů. 3)

(2) Xxxxxx x platu xxx xxxxxxx jen xx základě xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejného xxxxxx 4) x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5) xxxx x zaměstnanců x pracovním poměru.

(3) Xxxxx xx xxxx x na náhrady xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx let xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxx ukončení xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví jinak (§36 xxxx. 1).

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x nižší než xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Poslanec, který xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xx něhož xxx xxxxxx, ztrácí nárok xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx neomluvené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ztrácí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxx v xxxx xxxx. O xxxxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komory Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. f), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx čele xxxx člen xxxxx, xxxxxxxx ministra, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Poslanci xxxxxxxx xxxx, náhrada xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xx doby, x níž xx xxxxxxx počet celých xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxx nenáleží xxxxxx z xxxxxx xxxxxx x činností, x výjimkou správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx období 12 xxxxxx po zániku xxxxxxxxxxxx mandátu. Jinak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného poměru xxxxxxxx.

§41

Xxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx představitelem, xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo x přímé souvislosti x ním není xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 6) xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů. 7)

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§42

(1) Platová xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 30. června 1996 54,2 % xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3; xx xxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkci, xxxxxx xxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od xxxxxx xxx kalendářního měsíce, x němž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx měsíc xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx se xxxxxxxx xx představitele xxxx xxxxxx, xxxxxxxx ustanovení x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, měsíčním xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx plat xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxx výši, xxxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx bezplatné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx používání xxxxx xxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx tím naturální xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

Zrušují se:

1. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 371/1990 Sb., x xxxxx x náhradách xxxxxx xxxxxxxx České národní xxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 267/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 90/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.,

2. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 391/1991 Sb., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 7/1993 Xx. x xxxxxx x. 304/1993 Sb.,

3. §6 xx. XX a XXX zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Xx.,

4. §47 odst. 1 xx 10 xxxxxx č. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 331/1993 Sb.,

5. §126 xx 130 xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Xx.

§45

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu se xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx něho vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1996 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.5.1996

§3

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních orgánů x xxxxxx, a xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 zákona x. 201/1997 Xx., x xxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxx.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2002

Čl. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) x d) zákona x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedenácté se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 15.6.2004

Xx. XLVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx uvedený x §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 236/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolený xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx xxxxxxx neschopnost k xxxxxx funkce xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx mu plat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Byl-li představitel xxxxxxx v §1 xxxx. a) xx x) xxxxxx č. 236/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x xx 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou xxxx. 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx výdajů představitelů xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxx 2008 až 2010

1. Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx,

x) kdo xx xxxxxx x §1 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) x něhož zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx mu xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) 20),

xx x letech 2008 xx 2010 xxxxxxx xxxxxxx základna xx xxxx dosažené x 31. xxxxxxxx 2007 21).

2. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., se x xxxxxx od 1. xxxxx 2008 do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx.

Xx. XLVIII vložen xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxx 2010 se xxxxxxx §37 zákona x. 236/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Čl. XVIII

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. a) xx f) xxxxxx x. 236/1995 Sb. xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 2014, xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxx §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Platová xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx 2013.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 11/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Plat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx představiteli, poslanci Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo nařízené xxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a trvá xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 236/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.10.1995.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

138/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 236/95 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.96

287/97 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 138/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.11.97

155/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2000 Xx., xxxxx XX xx xxx 3.7.2000 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4a xxxxxx x. 236/95 Xx., x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých státních xxxxxx a soudců, xx xxxxx zákona x. 287/97 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 5.10.2000

231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně dalších xxxxxx

x účinností xx 4.7.2001

309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

420/2002 Sb., xxxxxx se zkracuje xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, soudcům x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx stanoví xxxxxxx opatření v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

425/2002 Xx., xxxxxx xx xxx xxx 2003 xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx platu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, soudců x státních xxxxxxxx, x kterým se xxxxx osobám stanoví xxxx xxxxxxx xxxxx xx první x xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003

x xxxxxxxxx xx 1.10.2002

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2007)

427/2003 Xx., kterým xx xxx xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx mimořádné opatření xxx xxxxxxxx výše xxxxx x některých xxxxxx výdajů spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zástupců, xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx první x xxxxx xxxxxxxx xxx 2004, 2005 x 2006, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 12.12.2003

49/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

359/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 90/95 Xx., x xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx XX

x xxxxxxxxx opd 15.6.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx soutěže a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

388/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

585/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

65/2007 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 16.1.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 425/2002 Xx., některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 427/2003 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxx se týkají xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 14.4.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

326/2009 Xx., o xxxxxxx hospodářského růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

418/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 201/97 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 143/92 Xx., o xxxxx a odměně xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových a x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

104/2010 Sb., xxxxx XX ze xxx 2.3.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx okresních, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 30.4.2010

269/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 7.9.2010 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx č. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 418/2009 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

425/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 201/97 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/92 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

267/2011 Xx., nález XX xx dne 2.8.2011 xx. xx. Pl. XX 16/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 425/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 236/95 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Evropského parlamentu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 201/97 Xx., x platu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 143/92 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 236/95 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

181/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 3.5.2012 xx. xx. Xx. ÚS 33/11 xx xxxx xxxxxx xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona č. 236/95 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x soudců x xxxxxxxx Evropského parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012 s xxxxxxxx §3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 sp. xx. Xx. XX 54/10 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §68 xxxx. 3 xxxx. a) zákona x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx orgánů a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §48 odst. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §53 odst. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §111 xxxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a §65 odst. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 21.6.2012

245/2012 Xx., nález XX xx xxx 15.5.2012 xx. xx. Xx. XX 23/09 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §34 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 28.7.2012

11/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

231/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx moci a xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2013

161/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 10.7.2014 xx. xx. Xx. XX 28/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části §3 odst. 3 xxxxxx č. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx orgánů x xxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

185/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2014

359/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

87/2016 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.2.2016 xx. zn. Xx. XX 14/15 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 7.4.2016

24/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

316/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

178/2019 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 115/2001 Xx., x podpoře sportu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x účinností od 1.1.2023

587/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

374/2021 Sb.,  xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §6 xxxx. 2 x §7 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx XX x. 253/1992 Sb., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §5 xxxx. 1 x 2 zákona x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §16 x 17 zákona x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 40/1994 Xx.
§21 zákona x. 119/1992 Xx.
4) §18 xxxxxx č. 143/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §13 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, §57 xxxxxx č. 335/1991 Xx., x soudech x soudcích.
7) Xxxxx xxxx zákoníku práce.
8) §12 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9) §96 xxxxxxxx práce.
10) §99 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
11) §91 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
12) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx č. 99/1948 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 58/1964 Xx., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákoník práce - xxxxxx xxxxxxx x. 99/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/1956 Xx., xxxxxx xxxxxxx x. 58/1964 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 88/1968 Sb.
14) §20 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).
§29 zákona č. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.
15) Xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §4 písm. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §127 x 128 xxxxxxxx xxxxx.
19) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých státních xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx č. 582/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx základny xxx xxxxxx platu x některých xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2007.