Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
236/95 Sb.

ČÁST I. - Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti §1 §2

Plat §3 §3a §3b

Výše platové základny do 31. prosince 2022 §4 §4a

Náhrady výdajů §5

Naturální plnění §6

Odchodné §7

ČÁST II. - Náležitosti představitelů

HLAVA 1. - Náležitosti poslanců

Plat §8

Náhrady výdajů §9

Naturální plnění §10 §10a

HLAVA 2. - Náležitosti členů vlády

Plat §11

Náhrady výdajů §12

Naturální plnění §13

HLAVA 3. - Náležitosti prezidenta republiky

Plat §14

Náhrady výdajů §15

Naturální plnění §16

HLAVA 4. - Náležitosti soudců Ústavního soudu

Plat §17

Náhrady výdajů §18

Naturální plnění §19

HLAVA 5. - Náležitosti členů, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Plat §20 §21 §22

Náhrady výdajů §23

Naturální plnění §24

HLAVA 5. A - Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Plat §24a §24b §24c

HLAVA 6. Náležitosti místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

Plat §25 §25a

Náhrady výdajů §26

Naturální plnění §27

HLAVA 7. §27a §27b

HLAVA 8. - Náležitosti člena, místopředsedy a předsedy rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Plat §27c §27d §27e

HLAVA 9. - Náležitosti člena Národní rozpočtové rady

Plat §27f §27g

Náhrady výdajů §27h

Naturální plnění §27i

HLAVA 10. - Náležitosti člena rady, místopředsedy a předsedy Národní sportovní agentury

Plat §27j §27k §27l

Náhrady výdajů §27m

Naturální plnění §27n

ČÁST III. - Náležitosti soudců

Plat §28 §29 §30

Způsob určení platového koeficientu §31

Náhrady výdajů §32

Naturální plnění §33

ČÁST IV. - Náležitosti poslanců Evropského parlamentu

Plat §33a §33b

ČÁST V. - Společná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST VI. - Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §45

č. 138/1996 Sb. - Čl. II

č. 425/2002 Sb. - §3

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLVII

Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 a 2010 Čl. XLVIII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VI

č. 347/2010 Sb. - Čl. XVIII

č. 11/2013 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. VIII

č. 18/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 320/2000 Sb.; č. 65/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 104/2010 Sb.; č. 269/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 267/2011 Sb.; č. 181/2012 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 245/2012 Sb.; č. 161/2014 Sb.; č. 87/2016 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Rozsah xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxx vlády,

c) xxxxxxxxxx republiky,

d) xxxxxx Xxxxxxxxx soudu,

e) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, místopředsedy x xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, místopředsedy x xxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx, krajského x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "soudce"),

h) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu").

§2

(1) Představiteli x xxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx

x) xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx plat, pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxx

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 100 Xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činí xx 1. xxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx roku 2,822xxxxxxx xxxxxxxx hrubé měsíční xxxxxxxxx mzdy na xxxxxxxxxx počty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; platová xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx od 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 83,3 % platové xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx základna xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx. Výši xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx 16).

§3a

§3a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/2022 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/2022 Sb.

§4

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2022

Xx 31. xxxxxxxx 2022 činí platová xxxxxxxx 84 060 Xx x xxx xxxxxx 100 872 Xx

§4a

§4a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 18/2022 Sb.

§5

Náhrady výdajů

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx místa xxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, v xxxxx xxxxx tohoto orgánu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestách xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx cesty"),

d) výdaje xx leteckou dopravu xxx xxxxxxxxxx cestách,

e) xxxxxx xx xxxxxxx xxx zahraničních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx cesty"),

f) výdaje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cestách,

h) xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách,

ch) xxxxxx xx ubytování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx odborné x administrativní xxxxx,

x) xxxxxx xx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx literaturu.

(2) Náhrady xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx") nebo x xxxxxx více xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) náhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 xxxx. x) xx xxxxxxx procentem x platové xxxxxxxx (§3 xxxx. 3) x zaokrouhlují se xx 100 Xx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek, x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s řidičem x xxx něho x výkonu funkce xxxx v souvislosti x ním x x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx funkce xxxx x souvislosti x xxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx x souvislosti x xxx a x xxxxxxxx xxxxx x rodinou,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx v místě xxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx trvalý xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice,

i) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zřízení x xxxxxxx dvou účastnických xxxxxxxxxxx stanic.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx

x) naturální xxxxxx x úhradou xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx nákladů.

(3) Xxxxx x provozních xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžité xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Odchodné je xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx xx v době xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx představitele xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx částky platu (§3), který příslušel xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxxxx let xxxxxx xxxx funkce představitele, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx let.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxx představiteli v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, poskytne xx xx poměrná část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§8

Xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,08. Platový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 0,11,

x) místopředsedovi xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za každých 15 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místopředsedovi xxxxxxxxxxxx xxxxx x 0,22,

x) předsedovi xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Parlamentu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 0,44; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 0,03 za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx členů poslaneckého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx o 0,98,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komory Parlamentu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx předsedu komory Xxxxxxxxxx, x 1,09,

x) xxxxxxxxxx komory Parlamentu x 1,82.

(2) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) víceúčelová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx výši 16 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. b) x c) xxxxx xxxxxxxxxxx obce, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx komory Parlamentu xxxx xx obce, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 písm. x)], xxx xxxxxxxxxxx

1. xx 50 xx xx xxxx 40 % xxxxxxx základny,

2. xxx 50 xx xx xxxx 45 % xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxx 150 xx xx výši 50 % xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx 250 xx xx výši 60 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx prokázaných výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x xx),

1. xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Parlamentu x jejích xxxxxx,

2. x nimž byl xxxxxxx xxxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx nebo výborem xxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx výši 2,5xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, 8)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx 25 % xxxxxxx základny; xxxxxx xxxxxxx náhrady x kalendářním xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) ve výši 20 % xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) víceúčelová paušální xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), x xx

x) xxxxxxxxxx komory Parlamentu xx xxxx 58 % xxxxxxx základny,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx výši 54 % xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx 3,5xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. 8)

§10

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x), x) x xx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, předsedovi xxxxxxxxxxxx klubu xxxxxx Xxxxxxxxxx, předsedovi delegace Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x vedoucím xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) a x); x xxxxxx xxxxxxxxx naturální xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. i).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx naturální xxxxxx xxxxx odstavce 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), x dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x).

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) a x); xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx naturálního plnění xxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. d).

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 531/2006 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

§11

Xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který se xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx 2,06,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,49,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,90.

§12

Náhrady xxxxxx

(1) Členovi xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada podle §5 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x), a xx:

1. xxxxxxxx xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 33 % xxxxxxx xxxxxxxx,

3. předsedovi vlády xx xxxx 37 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x), x) a xx),

x) xxxxxxx výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; 8) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x místopředsedu xxxxx 2,5 x xxx předsedu vlády 3,5.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx naturálního xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x), x) x x).

(2) Předsedovi vlády xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§14

Xxxx

Xxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3,60.

§15

Xxxxxxx výdajů

Prezidentu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada výdajů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx funkce ve xxxx 335 % xxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), x) h) x x).

XXXXX ČTVRTÁ

NÁLEŽITOSTI XXXXXX XXXXXXXXX SOUDU

§17

Plat

Soudci Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platné xxx xxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06. Xxxxxxx koeficient xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) místopředsedovi Xxxxxxxxx xxxxx x 0,43,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x 0,84.

§18

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Soudci Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. a), x) x f) xx xxxx 30 % platové základny xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x), x x xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; 8) xxxxxxx xxxxx činí xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx 2,0 a xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 3,0.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx výši 37 % a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ve xxxx 33 % xxxxxxx základny xxxxxx xxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b x x) xxx nároku xx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x užíváním xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. b) x x).

(3) Předsedovi Ústavního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x i).

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ÚŘADU

Plat

§20

Členu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx xxxxxx x platové základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,52.

§21

Viceprezidentu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náleží xxxx xxxxxx z platové xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06.

§22

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,50.

§23

Náhrady xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a f), x to

1. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 37 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 33 % platové xxxxxxxx,

3. xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx 30 % xxxxxxx základny,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 1 xxxx. d), e), x) x xx),

x) xxxxxxx výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx; 8) xxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3,0 x x člena Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu 2,5.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Prezidentu, xxxxxxxxxxxxxx a členu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xx xxxxxx výdajů spojených x xxxxxxxx bytu.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx naturální xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Prezidentu Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §6 xxxx. 1 písm. a) x viceprezidentu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXX A

NÁLEŽITOSTI XXXXX, MÍSTOPŘEDSEDY A XXXXXXXX XXXX PRO XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx

§24x

Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 1,08.

§24x

Xxxxxxxxxxxxxxx Rady pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 1,19.

§24x

Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plat xxxxxx z platové xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx výši 1,30.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX

Xxxx

§25

Xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 1,52.

§25x

Xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 2,50.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x) a f), x xx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů ve xxxx 37 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů ve xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), x), x) a xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 8); xxxxxxx sazby xxxx u xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 3,0 x u xxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2,5.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx naturální plnění xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX SEDMÁ

§27a

§27a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 374/2021 Sb.

§27x

§27x zrušen právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ČLENA, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX ÚSTAVU XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§27x

Xxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plat xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 0,44.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

§27d

Místopředsedovi Xxxx Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plat xxxxxx z platové xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx výši 0,48.

§27d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 181/2007 Xx. x účinností od 1.8.2007

§27x

Xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náleží plat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 0,51.

§27e xxxxxx právním předpisem x. 181/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX ČLENA XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxx

§27x

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxx koeficientem xx xxxx 1,30.

§27f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

§27x

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,06.

§27g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

§27x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. a), x) x x), x to

1. xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx výši 33 % platové xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxx 25 % platové xxxxxxxx,

x) náhrada prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x), x) x ch),

c) náhrada xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx 8); xxxxxxx sazby xxxx x předsedy Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2,5 x x člena Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady 2,0.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. s účinností xx 21.2.2017

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx. b).

§27i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, MÍSTOPŘEDSEDY A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx

§27x

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx agentury náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve výši 1,30.

§27x

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,52.

§27x

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,80.

§27x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxx

x) víceúčelová xxxxxxxx náhrada xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), c) x x) xx xxxx 30 % xxxxxxx základny,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 1 xxxx. d), e), x) x xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) ve xxxx xxxxxx 2,5násobkem xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. i) xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x), xxxxx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plnění.

§27m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

§27n

Naturální plnění

Předsedovi Národní xxxxxxxxx agentury xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

XXXX TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI XXXXXX

§28

Xxxx

(1) Xxxxxx náleží plat xxxxxx z platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx let xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
0,88
0,96
1,05
xx xxxxxxxx 5. xxxx
1,01
1,09
1,17
xx xxxxxxx 6. xxxx
1,14
1,26
1,33
xx xxxxxxx 9. xxxx
1,22
1,35
1,47
xx počátku 12. xxxx
1,30
1,44
1,60
xx xxxxxxx 15. xxxx
1,35
1,53
1,68
xx počátku 18. xxxx
1,39
1,56
1,72
xx počátku 21. xxxx
1,43
1,59
1,75
xx počátku 24. xxxx
1,46
1,64
1,80
xx počátku 27. xxxx
1,51
1,67
1,84
xx xxxxxxx 30. xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxx x 0,09, x 15 až 30 xxxxxx x 0,11, x 31 xx 45 senáty x 0,13 a x více než 45 xxxxxx o 0,15,

x) předsedovi okresního xxxxx s xxxxxxx 14 senáty o 0,22, x 15 xx 30 xxxxxx x 0,25, s 31 xx 45 xxxxxx x 0,28 x x xxxx xxx 45 senáty x 0,31,

c) soudci xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, x 0,07,

x) předsedovi xxxxxx xxxxxxxxx soudu x 0,09,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 0,18,

x) xxxxxxxxxx krajského xxxxx o 0,40,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 0,12,

x) xxxxxxxxxx kolegia xxxxxxxx xxxxx x 0,18,

xx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 0,26,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu o 0,506.

(3) Soudci Xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny platovým xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,84. Platový koeficient xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 0,15,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x předsedovi xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 0,23.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x předsedovi Nejvyššího xxxxxxxxx soudu náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve výši 2,50.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a místopředsedovi Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx plat určený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem ve xxxx 2,27.

(6) Soudci, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyšší funkci, xxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; dosavadní xxxxxxx koeficientu xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x podle §28 xxxx. 3 xxxx. a) a x) xxxxxx xx xxxx zastupování xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudce.

(7) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k jinému xxxxx náleží xxxxxx xxxxxxxxx plat xxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx x jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přesčas. 9) Xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 10) x x xxx xxxxxxxxxx klidu. 11)

(2) Xx hodinu xxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx stanoveného xxxxx §28 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci, ve xxxxxx xxxxx přesčas xxxxx, xxxxxxx o 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx plat xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních měsíců xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx době, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x její xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§30

(1) Soudci xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx dosáhl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v §28 odst. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx koeficientu xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) až x) a xxxxx §28 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx došlo xx skutečnosti, která xxxxxxx nárok na xxxx zvýšení; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platového xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx koeficientu, které xx xxxxx.

§31

Způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "rozhodná xxxx") xx započítává

a) xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx čekatele a xxxxxxxxxx kandidáta,

b) xxxx xxxxxx funkce soudce,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxx praxe xx xxxxxxx právnického xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xxxx, xx kterou soudce xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, 12) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx může ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xx rozhodné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx a civilní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx,

x) mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx trvalé xxxx x xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rodičovské dovolené xxxxxx x xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13) xxxxx xx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 14) xx povolání, xxxx xxxx xxxxxx péče x dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x celkovém xxxxxxx xxxxx xxx x

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v práci xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx rozhodné xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1,01 xx 1,14, xxxxxxxxx xxxxx x 1,09 xx 1,26 x vrchního xxxxx x 1,17 na 1,33 lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxx xx dobu xxx let, xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x platové základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,01, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1,09 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1,17; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx určí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Soudci se xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

§32

Náhrady výdajů

(1) Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx výši 5,5 % platové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) a xx).

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náleží

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x), a xx

1. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxx 51 % xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. d), e), x) x ch),

c) xxxxxxx výdajů xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. 8)

§33

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxx x předsedovi x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xx náhradu xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx,

x) §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx a předsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx naturální xxxxxx podle §6 xxxx. 1 písm. x) x x).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX POSLANCŮ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33x

Xxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,52.

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2010 Sb.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon funkce.

(2) Xxx xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx představiteli xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx je vyšší.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákoníkem xxxxx, 17) x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxx xxxx, 18) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Představiteli, xxxxx výkon xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jim xxxx nařízena xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) plat xx xxxxxxx xxxx, x xx ve xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx platu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx x 50 %, xxx-xx o xxxxxxx, xxx xx nemocenské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snižuje xx xxxxxxxx 19). Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx shodným způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx upraví xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx počátku xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Prezidentu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xx dobu, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Představiteli x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plat xx xxx ukončení výkonu xxxxxx.

(7) Xxxxxx náleží xxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxx xxx, x xxxx splnil xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, do dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx pouze náhrady xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx náhrady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x poměru x délce xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 i xx xxxx, po xxxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

(1) Představiteli, poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, x xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx, do xxx ukončení výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členu xxxxx xxxxxx naturální xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xx tři xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mu x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx stejné xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx představitele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx naturální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx naturální plnění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

§37

(1) Xxxx a xxxxx náležitosti podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nároky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splatné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 3)

(2) Xxxxxx x platu xxx provést jen xx základě xxxxxx x srážkách z xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx lze xxxxxx x xxxxx výhradně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 4) a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5) xxxx x zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxx let xxx xxx, xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§36 xxxx. 1).

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 obdobně.

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(6) Bylo-li představiteli xxxxxxxxxx odchodné, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x nižší než xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nenáležející xxxx, xxxxxx xxxx, xxx mu odchodné xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx komory Parlamentu xxxx jejího xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxx x polovinu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxxxxx. Xxx neomluvené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ztrácí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedené ve xxxx prvé x xxxx xxxx. X xxxxxxxx ztráty nároku xxxxxxxxx orgán komory Xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedoucího ústředního xxxxxx státní správy, x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx do doby, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx let výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odchodného.

§39

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poslance může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vůli jen x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Parlamentu; xx xxxxx x xxx období 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mandátu. Xxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx vzniklou xxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů. 7)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§42

(1) Platová xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. června 1996 54,2 % základny xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3; xx xxxxxxx xxx určení xxxxx prezidenta republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxx xxxxx zákon účinnosti; xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xx xxxx úpravy nároků xxxxxxxx x osobních xxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pevném xxxxx, xxxxxxxx platu, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx věcných výdajů, xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcných výdajů, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx tím náhrady xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) bezplatném xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné hromadné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx bezplatné xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxx xx:

1. zákon Xxxxx národní xxxx č. 371/1990 Sb., o platu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České národní xxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 267/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 90/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Sb.,

2. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 391/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx soudců, xxxxxxxx xxxxxx, justičních x notářských xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 7/1993 Xx. x xxxxxx č. 304/1993 Xx.,

3. §6 xx. XX x XXX xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady a xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Xx.,

4. §47 xxxx. 1 xx 10 xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 331/1993 Sb.,

5. §126 xx 130 xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Ústavním xxxxx, ve znění xxxxxx x. 331/1993 Xx.

§45

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nároky, které xxxxx xxxx vznikly xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.5.1996

§3

Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Sb., x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech státních xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., o platu x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxxxx 2003 nepoužije.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2002

Čl. XIII

1. Ustanovení x neslučitelnosti funkce xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 xxxx. c) x d) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx částí druhé xx jedenácté xx xxxxxx užijí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XLVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x tato xxxxxxx neschopnost x xxxxxx xxxxxx trvá x xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx mu plat xxx této neschopnosti xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

2. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dočasně xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008 s výjimkou xxxx. 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určování výše xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxx 2008 xx 2010

1. Xxx určení xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx náhrad xxxxxx, xxxx,

x) xxx je xxxxxx x §1 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x platu x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) 20),

xx x letech 2008 xx 2010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007 21).

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx příjmů xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx 2010 se xxxxxxx §37 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXXXX

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 písm. x) xx x) zákona x. 236/1995 Xx. xxxx soudce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 2014, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 2013.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Platová xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx 2013.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 11/2013 Sb. x účinností od 1.2.2013

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx řídí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x účinností xx 1.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 491/2021 Sb., x vyhlášení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 493/2021 Sb., o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxx x některých xxxxxx xxxxxx soudců xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2022 Xx. x účinností xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 236/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.10.1995.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

138/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.96

287/97 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx znění xxxxxx x. 138/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.11.97

155/2000 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

320/2000 Sb., xxxxx XX xx xxx 3.7.2000 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §4a zákona x. 236/95 Sb., x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 287/97 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 5.10.2000

231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2001

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla změněna xx 1.1.2015)

420/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plat při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči) x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

425/2002 Xx., xxxxxx xx pro rok 2003 xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, soudců x xxxxxxxx zástupců, x xxxxxx se xxxxx xxxxxx stanoví xxxx dalších xxxxx xx první x xxxxx xxxxxxxx roku 2003

x xxxxxxxxx xx 1.10.2002

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

427/2003 Xx., xxxxxx xx xxx xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určování výše xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx, soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx platů xxxxxx xxxx xx xxxxx x druhé xxxxxxxx xxx 2004, 2005 x 2006, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2003

49/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

359/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležitostí poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolených xx území ČR

s xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

626/2004 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

388/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

585/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2006

65/2007 Xx., nález ÚS xx xxx 16.1.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 425/2002 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 427/2003 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx. x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vrchního soudu, Xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 14.4.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

418/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 201/97 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx zástupců x x změně x xxxxxxxx zákona x. 143/92 Xx., x xxxxx a odměně xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

104/2010 Xx., nález XX xx dne 2.3.2010 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx platů xxxxxx xxxxxxxxx, krajských x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 30.4.2010

269/2010 Xx., xxxxx XX ze dne 7.9.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 4 zákona x. 236/95 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 418/2009 Sb., xxxxx se xxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

425/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 201/97 Xx., x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/92 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx č. 347/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

267/2011 Xx., nález XX xx dne 2.8.2011 xx. zn. Pl. XX 16/11 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 425/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 201/97 Sb., x platu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/92 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.9.2011

364/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

181/2012 Sb., xxxxx XX xx xxx 3.5.2012 sp. zn. Xx. XX 33/11 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 236/95 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2012 s xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

186/2012 Sb., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 sp. xx. Xx. XX 54/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx č. 236/95 Xx., x platu x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §48 xxxx. 3 xxxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2012

245/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 15.5.2012 xx. zn. Pl. XX 23/09 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §34 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a některých xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 28.7.2012

11/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.2.2013

231/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 17.8.2013

161/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 10.7.2014 sp. xx. Xx. ÚS 28/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

185/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2014

359/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

87/2016 Xx., xxxxx ÚS xx dne 2.2.2016 xx. xx. Xx. XX 14/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragravovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.4.2016

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

316/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

32/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

111/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

178/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

587/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

374/2021 Sb.,  xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

18/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 201/1997 Xx., x platu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx a odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

49/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x podpoře sportu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §6 xxxx. 2 a §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx XX x. 253/1992 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, některých xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §5 xxxx. 1 x 2 zákona x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) §16 x 17 zákona x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 40/1994 Xx.
§21 xxxxxx x. 119/1992 Xx.
4) §18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §13 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx sedmá xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, §57 xxxxxx x. 335/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxx.
7) Hlava xxxx zákoníku práce.
8) §12 xxxxxx x. 119/1992 Xx., o cestovních xxxxxxxxx.
9) §96 xxxxxxxx xxxxx.
10) §99 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
11) §91 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
12) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
13) Např. xxxxx x. 99/1948 Xx., x národním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 58/1964 Xx., x zvýšení péče x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákoník práce - xxxxxx předpis x. 99/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1956 Xx., xxxxxx xxxxxxx x. 58/1964 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.
14) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).
§29 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách.
15) Zákon č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv).
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §127 x 128 xxxxxxxx xxxxx.
19) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §8 zákona x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 582/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx základny xxx xxxxxx xxxxx x některých xxxxxx xxxxxx podle zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x některých xxxxxxxx xxxxxx a soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, v xxxx 2007.