Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.09.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.09.2016 do 30.09.2016.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.
Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Zaměstnanecká karta §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113
Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Zkouška z jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "ministerstvo") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,1a) včetně xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1d) pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxx,3)

x) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXX NA XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx3b) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a dále xx na xxxxxxxx xxxxxxx

x) vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxx průvodku,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předložit cestovní xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx 15 xxx x je xxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevztahuje xx cizince, který xx

x) přebírán xx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx zvláštního xxxxxx5),

x) xxxx území provážen (§152), xxxx

x) xx xxxxx předáván podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxx cestovní doklad. Xxxx-xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej obstarat, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx svou totožnost x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem.

(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, je xxxx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx se xx něho vízová xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li cizinec xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x pobytu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x vycestování x území,

f) xx xxxxxxxxx osobou (§154),

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích5a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na území,

h) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xx zahraničí podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví (xxxx xxx "požadavek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx j).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) občanu Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní doklad xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. nesplňuje-li požadavky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

4. je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx podnět na xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx vízové povinnosti xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

4. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx občanu Evropské xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a). Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x trestu vyhoštění x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestovat xxxx do xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopraven xxxx xx zahraničí. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxx x xxxxxx mezinárodního letiště x není-li xx xxxxxxxxxxxx letišti, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiné vhodné xxxxxxxxxxx letiště, xx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx zajištěna, a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx dopraven xxxx xx zahraničí.

(7) Cizinec xxxxxxx x odstavci 6 xx oprávněn xxxxxxx xx území xxxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx policie se xx takového xxxxxxx xxxxx jako na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, pokud

a) xx bezprostředně ohrožen xxxx život z xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx setrvat xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx území xx nepovažuje za xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu oprávnění xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx cizinec xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx schopen vycestovat.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx existenčního minima") xx 1 den xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxx vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 dnů, x xxx, xx tato xxxxxx xx za xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná o xxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx x bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x pobytu závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx minima na 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, nebo xxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx x pobytem budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud částka x xxxxxxx xxxx xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx existenčního xxxxxx x závazkem xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 let, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx odstavce 1 x poloviční xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx průvodkou xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Hraniční průvodka xxxx obsahuje xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx x datum xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xx území.

§15

Xxxxxxx

(1) Rozsah xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x pobytu cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) V xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištěného xxxxxxx na xxxxx x xxxx vycestováním x území.

§15x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx

x) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pečuje,

c) xxxxxxx mladší 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx byl na xxxx výživě xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx na xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Za rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx považuje xxx cizinec, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, žil xxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxx xx této výživě xxxx xxxx xxxxx xxxx závislý xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve státě, xx kterém měl xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx x xxxx x vážných xxxxxxxxxxx xxxxxx nedokáže sám xxxxxxxx xxx osobní xxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx partnerský xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x ním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x intenzita vztahu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policií odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx dnem a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Cizinec xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxx

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.

Díl 2

Přechodný xxxxx xx území xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx víza,

a) stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlády [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; tento cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení") (§130); xxxxx cizinec současně xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobývat xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 let xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu umístěn xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx svěřen xx xxxx xxxxxxx osoby,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. žákem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx který xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx na školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx na xxxxxxx žáků xxxxxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx průjezdu,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a zánik xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx území, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) pobývá xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), x) nebo x),

x) xx žádost policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 x 180), xxxx

x) na území xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělením výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "správní xxxxxxxxx").

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). O důvodech xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a na xxxxx xxxxx cestovat xxxxxxxx x tímto xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx krátkodobé xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) předloží xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx cestovat xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx cestovat za xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x oprávnění požádat x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx neudělení víza xxxxxx xxxxxxx policie.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Přechodný xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx

§30

(1) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx nelze udělit xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42 odst. 3, §42g xxxxx §42i xxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i nebo povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx dobu 60 xxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doba xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx doby, než xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxx-xx x xxxxx udělené xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem.

(5) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie29), xxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

§31

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) prostředky x xxxxxx na xxxxx (§13),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince,

f) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx za dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx kterým xxxx xxxx společně pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx z důvodů xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx vědeckého výzkumu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx29), povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f odst. 1) x xxxxx xxxx xxxxxx xx území x

x) xx požádání xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4.

(3) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) až x) x doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx evidence30).

(4) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů jako xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx státem, jehož xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, v nichž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxx 15 let,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx vstupem xx xxxxx, xx nezletilé xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) jsou xxxxxxx uvedení xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x občanství.

(6) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx rozumí doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx zajištěno xxxxx x objektu, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

(7) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx je xxxxxxx povinen na xxxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,

x) který xx xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xx území x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x x xxxx žádosti nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx možné (§120a).

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x návrhu xx přiznání odkladného xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

§35

Xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů

(1) Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 xxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx stejný xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 1 roku.

(2) K xxxxxxx x prodloužení xxxx pobytu xx xxxxx na vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza (§37).

§36

Prodloužení doby platnosti xxxx a doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 písm. a), x), d) x x) a v xxxxxxx změny podoby xx xxxxxx ministerstva x fotografie.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. d)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) a

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží potvrzení x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxx

2. ačkoli je xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx odcizený x xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) cizinec xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx na jejich xxxxx, anebo

g) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí, kterým xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Cizinec xx povinen požádat x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx anebo bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx vízum

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx vízum". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx diplomatického pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx povinen xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j; xx požádání xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx druhá xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Diplomatické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

§41

Prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

§42

Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx a xxxx-xx xxxxxx účel xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx manžela xxxx takové xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo již xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx pobývá (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X žádosti je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4. Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem převzetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České republice xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx, pokud xx xxxx xxxx x nezletilého cizince xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2); xxxx-xx xxxxx nezletilý cizinec xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx podat jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x není-li takového xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podat poručník xxxxxxxxxxx cizince,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx starším 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x sloučení xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx karta"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx udělen xxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu nad 90 xxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx jiným účelem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx podat xx xxxxx ministerstvu.

(6) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 let,

b) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g,

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cizinci, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) jde x cizince podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx společné soužití xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx karty.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cizinci, xxxxx manžel je xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny x xxx na xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 písm. a), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx; jde-li x xxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x jiným věrohodným xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx za dítě xxxxx žádost nebo xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx již dítě xxxxxx xx území xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx účelem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx příjem rodiny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxxxxx; xx požádání je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx ověření úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx předložil x žádosti xxxxxx x xxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx32), dále xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x oprávnění x xxxxxx, xxxxx xx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému byl xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní doklad x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.

(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42c

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxx je rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx podat v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx vstupu xx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žadatel povinen xxxxxxxxx

x) doklad prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxx prokazující, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) nebo xxxxxx, kterou žadatel xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx v plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti doklad x xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xx xxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 4.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx xx xxxxxx zavazují v xxxxxxxx lhůtě uzavřít xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x).. Xx požádání je xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, nebo xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx přiznáno.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x k žádosti xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x). Xx požádání je xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem studia xx území9f) je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škole nebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x pobytem dítěte xx území; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nebo se xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, nebo pokud xxx dítě xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li o xxxxxxx xx vysoké xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §31 odst. 4.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx9i), nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx napomáháním x neoprávněnému xxxxxx xx území

za podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a nespolupracuje x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, prověřování xxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu, x xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x nespolupracuje x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx neprodleně x xxxxxx, ve xxxxxx xx schopen se xxxxxxxxx, xxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto pobytu. Xxxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, poskytnuta lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je-li xx nezbytné pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo cizinec x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx poskytnuté xxxxx nelze cizince xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území x xxx s xxx xxxx řízení o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí právního xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxx podat x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany2).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x fotografie.

(5) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx uvedeného x odstavci 1, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxx xxxxx cizinec zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x), x) nebo x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx jeho platnosti, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, zajistit xxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedenému x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého výzkumu29) xx oprávněn podat xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Výzkumnou organizací xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx škola9k) nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx profesora x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx jiné výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).

(2) X průběhu xxxxxx xx území xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu podat xx xxxxx ministerstvu.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dohodu x hostování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxxx náklady xxxxxxx x pobytem výzkumného xxxxxxxxxx xx území xx skončení platnosti xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxx vycestováním x xxxxx, pokud tyto xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxx xxxxxxx x veřejných prostředků, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 4.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxx xxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx na pracovní xxxxxx, na kterou xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxx pozici, ke xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxx xx xxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx zaměstnání49).

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx zaměstnání xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xx kterého xxxxxxx, xx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxxxxx mzdy; týdenní xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, zejména

1. xx xxxxxxxxxx vzdělání; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx vzdělání odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxx uznáno xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

2. xx požadovanou odbornou xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx splňuje xxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx, který x xxxxxxxxx společníka, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxxx pro xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 zákona x zaměstnanosti je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx, pokud splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cizinci, bude-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu práce xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx na xxxxx xxxxxxxxx x bylo xx xxx tyto xxxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxx, ačkoli x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx zaměstnání x xxxxx zaměstnavatele x xx xxxxxxx xxxxxxxx pozici, kterou xxx vykonává.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na další xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx uvedené x §56, s výjimkou xxxxxx uvedeného v §56 odst. 1 xxxx. f). X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se změnou xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitost podle §42h xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx náležitost xxxxx §42h xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pokud doklad, xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx nepoužije, jedná-li xx o cizince xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx cizince, kterému xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti vyžadováno; xxxxxxx xx v xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního zařazení xxxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx k xx xxxxx.

(9) Xxxx-xx cizinec xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x xxxx 120 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přesahuje-li xxxxxxxxxx cizince dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §44a xxxx. 9; xx neplatí, pokud xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) x e),

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě budoucí xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x), xxx-xx x žádost xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) xxxxxxxx x zaměstnání, jde-li x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx uvedeného x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jde-li x žádost xxxxx §42g xxxx. 4.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx modré xxxxx32) je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx xxxxxxxx cizincem, který xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých kategorií xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Za xxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx odborné vzdělání, xxxxx studium xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu v xx xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec předložil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xx nejedná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx druh povolení xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx platnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx změnami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx splňuje. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx je držitel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxxx jejího xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) a e),

b) xxxxxxxx smlouvu pro xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx obsahuje výši xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx 1,5xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx povolání,

e) na xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx, který před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xx xxxxx pobýval xxxx držitel xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx podle §42b odst. 1 xxxx. d).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxx karty xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx na xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§43

Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, pro které xxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx na xxxxxx cizince, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho podpisu, xxxxx je xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx ministerstvo k xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu delší xxx 1 rok xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 rok,

d) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) odpovídající x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxx xxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx službě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §42d,

x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného výzkumnému xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx případech, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx potřebný xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx vydává x xxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 měsíců.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxx, na xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx.

(7) Modrá xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x 3 měsíce xxxxx, xxx je xxxx, xx niž xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.

(8) Xxxxx karta xxxxx §42i xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx, než xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty, pokud xxxx xxxxxx o xxxxxx modré xxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx členský xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x vydání modré xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání modré xxxxx xxxxx §42i, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i a x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx obdobně.

§44x

(1) Dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to

a) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 4 xxxx. a), x), x) xx h),

c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xxxx. c),

d) na xxxx 5 let, xxx-xx o dobu xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. d),

e) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxx prodloužit xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx x 2 xxxx, xxxxx bylo xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxx xxx prodloužit xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 odst. 2 x 3, §36 x §46 xxxx. 3 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx požádání xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46a).

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx občanem xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x).

(6) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x e),

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx o studium xx xxxxxx xxxxx xxxx neplacenou odbornou xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská hostitelská xxxxxxxxxx,

x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx na území, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.

(8) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx výzkumný pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx v §42f xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx povolení (§46d). Xxxxxxx příslušník výzkumného xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a) x x) až x) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. x) x x), §42g xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx prodloužit na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxx nejdéle xx dobu 2 xxx; v případě xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlouží xx xxxx odpovídající xxxx uvedené x xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) a d),

b) xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx xxxxxx žádá x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxx vydána zaměstnanecká xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g odst. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxx způsobilost při xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxx platnosti,

e) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4 x

x) fotografie v xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. b) x x), §42g xxxx. 3 xxxx 4 anebo xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání cizince xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx fotografie.

(12) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, dostavit xx xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu.

§45

(1) Xxxxxxx, který xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než který xx byl xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu x xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 xxxx.

(2) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným účelem, xxxxxxxx

x) xx dni xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání.

(4) Cizinec x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozvodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx trvalo xxxxxxx 5 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx cizinec x xxxxxxxx uzavření sňatku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx státní občanství Xxxxx republiky.

(5) X xxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 4,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx na území,

d) xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x na požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za jiným xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 písm. x) xx x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xx cizinec dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území x důvodu uvedeného x §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxx §43 odst. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), §37, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), e), x) x h), §56 xxxx. 2 xxxx. a) a §62 odst. 1.

(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x rezidentem, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x), x), x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na území (§42d) platí xxxxxxx §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 písm. x) xx x), e), x) a x), §56 xxxx. 2 xxxx. a) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pro xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §56, s výjimkou xxxxxx uvedeného v §56 odst. 1 xxxx. f),

b) nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) jestliže xxx o žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 a Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx práce xxxxxxx.

(7) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x e),

b) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx příjem xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x dávek x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; na požádání xx cizinec povinen xxxxxxxxx též prohlášení x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x to v xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx ověření xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního úřadu x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nedoplatky, x potvrzení xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti36) xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto skutečnost,

e) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x potvrzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo nemá xxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně penále,

f) xx xxxxxxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(8) Xxx-xx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, které smluvní xxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx systému. Vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zruší rovněž, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx jejich xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) cizinec přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,

x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem získat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx sloučení rodiny x xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

k) držiteli xxxxx karty byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a platnost xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) byl držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu,

b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky,

c) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx povolení neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx toto povolení xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §46e xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a to xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx tohoto povolení xxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 písm. x)] nedosahuje částky xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx9o), nebo

h) xxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x trvalému pobytu xx svém xxxxx

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie zanikla xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx udělí výjezdní xxxxxx; rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), jestliže

a) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení podle §42e xxxx. 1,

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z území x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx uděleného povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území odložen xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5; xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pracovník xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx svého xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 rok xxxxx xxx důvodné podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx porušení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx území,

c) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxx xxxxxx tím, xx trpí nemocí xxxxxxxx v požadavcích xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx výzkumný pracovník xxxxxxx dohodu o xxxxxxxxx9j) x jinou xxxxxxxxx organizací, která xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

f) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx neplní účel, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx platnosti. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §37 x xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skončil; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx xx zaměstnanecká xxxxx zruší, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přesáhla 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g odst. 7 xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nezaměstnanosti cizince xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx nepožádal xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 nebo xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx povolení x zaměstnání cizince xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx

x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx mu xxxxx xxxxxxx nebyl udělen.

(2) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec je xxxxxxx ve stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) její držitel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požádá,

b) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti jsou xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhla 3 po xxxx xxxxxx měsíce,

g) k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx skončil x xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze svého xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) její držitel xxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx na bydlení xxxx mimořádnou okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života držitele xxxxx karty.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx platnost modré xxxxx, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx vycestovat.

§47

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo x xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 120 x xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zabrání-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx odstavce 6 xxxx. b) xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněn tuto xxxxxx xxxxx xx 5 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxxx v odstavci 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx žádosti x xx jeho xxxxx xxxx důvody prokázat.

(4) Xxxxx xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xxxxxxx žádost xxxx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkami uvedenými x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx podat x xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx 120 dnů xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 xxxx x §42c xxxx. 2 se xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx xxxx modré karty xxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 5, §42c xxxx. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 nebo §42c xxxx. 2 uplyne xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty, xxxxxxx se odstavec 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jde-li o xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx na xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x pracovní xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxx rozhodnutí; odkladný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání nevztahuje. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informuje Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočku xxx xxxxxx město Prahu.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx víza x pobytu xxx 90 dnů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6. Xxxxxxxx dokladu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o žádosti. Xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 6 xxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(9) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 x 5 je xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx lhůty žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 a 5 též xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx v jiném xxxxx. Xxxxxxx-xx konec xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu x xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx lhůty nejbližší xxxxxxxxxxxxx pracovní xxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§43),

b) xxxxx xx uveden x §42e odst. 1 xx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

x) který xx uveden v §42e xxxx. 5, x xx ode xxx podání žádosti, xxxx

x) xxxxx je xxxxxx x §18 xxxx. x) xxxx 4, x to xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx bez společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3násobku xxxxxx životního minima xxxxxxxx x společně x ním posuzovaných xxxx, xx-xx společně xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je povinen xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční a xxxxxxxxx poměry xxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu těchto xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení vydáno, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxx žádosti; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x vydání xxxxxx povolení splňuje xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx studia považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx povolení lze xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území podle §18 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx opravňuje xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušník xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx uvedenou x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx neplatné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx ukončení přechodného xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx vyhoštění,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uplynutí platnosti xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx zániku platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx po prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, x x vycestování x xxxxx; v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx oprávněn xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx podle §33 odst. 1 x §42e.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx než 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx minimálně xx 1 měsíc. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobu, ve xxxxx je cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

§50a

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b),

x) xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území a xx xxx předán xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) (§129), xxxx

x) xxxxxxx, u kterého xxxxxx shledány xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xx území.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx, a to x rozmezí 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxx doba x xxxxxxxx území xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud x průběhu xxxx x xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx území x ohledem xx xxxxx xxxxxx uváděných xxxxxx. Xxxxx xxxx x opuštění území xxx stanovit xxxxxxx xx 180 xxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzat xxxxx xxxxxxxx státem xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. ledna 2009 nebo vrátí-li xx cizinec neprodleně xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx od vydání xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx neoprávněně, považuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx. Xxxxxxx cizince x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn.

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x xxxxxx xx území a xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyznačením.

§52

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území,

b) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Žádost xx xxxxxxx oprávněn podat xxxxx na zastupitelském xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. x).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu.

(3) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx víza se xxxxxxxx xx nepřípustnou, xxxxxxxx

x) k xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx úředním tiskopisu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxx tiskopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správní xxxxxxxx; xxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zastupitelský xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx snímat otisky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy.

§54

V žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, číslo x xxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx vydal, x xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, i xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x čísle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení (x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx), cíl xxxxx, xxxx pobytu, xxxxx xxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, v případě xxxxxxxx xxxx trasu, x xxx xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, adresu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a příjmení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx x vízům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o předchozím xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména, den, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx prstů x xxxxxxxx obrazového xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Dlouhodobé xxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx doklady xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx vízum xxxx jestliže se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ověřit,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx poznatky x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizince na xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) cizinec xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. a), x), x), x), x) nebo j),

h) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jinému xxxxx, xxx xx xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx nepředloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx území není x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, nebo

k) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, ministerstvo cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní zachovalosti (§174), nebo

b) v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxxxxxxx přihlíží zejména x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxx.

(3) K xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx plnění mezinárodního xxxxxxx.

(4) Ministerstvo písemně xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nové xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx; x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx x zařazení cizince xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx cizinec před xxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, a vízum xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx se uváděného xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x podpis xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(3) X dlouhodobém xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 dnů a xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx důvody xx vůli cizince xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx vízum xx xx xxxx zániku xxxxxxxxx považuje xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx pobytu xx toto xxxxxxxxxx xxxxx uplyne xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoli žádost xxxx xxxxxx ve xxxxx podle odstavce 2 nebo 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx platné x xxxx pobytu xx toto dlouhodobé xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze prodloužit, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Důvody xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx víza.

(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území, xxxxxxx podal žádost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xx až xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx platnost xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vycestováním cizince x území xxxxxxx.

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx vyšší odborné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení10a), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx škole9k),

b) xxxxx xx jazykové x xxxxxxx přípravě xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzu pořádaném x xxxxx programu Xxxxxxxx unie nebo xx základě mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) odborná xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx v době xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx studia na xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx účelu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území nebo xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx složku,

e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx věku xx 18 do 30 xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx se xxxxxx xxxx území, xxxxx xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx lidských xxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx programů nebo xxxxxxxxx Evropské unie xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xx vzděláváním xx xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři rozumí xxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

HLAVA IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) a s xxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto cizinců.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx žádost vydá xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx xx ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx poslední řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stížnost xxxx xxxxxx x zákonné xxxxx. Xx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx o xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušena.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xx-xx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx x starší 65 xxx.

(3) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) kterému byl xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xxxxxx do péče, xxxx

x) který je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, na jehož xxxxxx péči je xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 2 závislý.

(4) Xxxxxx je při xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 2 měsíců po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx povolení xxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.

(7) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx poslední řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx oprávněným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Splnění xxxxxxxx podat žádost xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x jeho žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx řízení x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak,

b) xxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx,

x) doba xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx, po kterou xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx v §87f xxxx. 5,

d) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx doby xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx řízení o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, započítává xx xxxx xxxx x xxxxx rozsahu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx jednotlivá období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx sobě jdoucích xxxxxx x xxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 310 dnů; xxxxx jedno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx studium nebo xxxxxxx školení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx do doby xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezapočítává,

f) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx.

(3) Do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx na území xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx období nebo xxxxxxxxx x domácími xxxxxxx xx stravu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (au xxxx),

x) xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx až xx doby jeho xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu.

(4) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx na žádost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxx kratší xxx 560 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 12 po sobě xxxxxxxx měsíců a xxxxx x souhrnu xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx mimo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného pobytu x xx manželem xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx nebo xxxxxxxxx organizování xxxx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a)xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie uvedené x §87f xxxx. 5, jde-li x xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx; xxxxxx xxxxx §68 odst. 5 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx na základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 nebo 6; xx xxxxxxx, xxx-xx x žádost o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) x §68.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, zaměstnání xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a

e) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky1a); to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to neplatí, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx jde-li o xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po dosažení xxxx 18 let x důvodu podle §66 odst. 1 xxxx. a); xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti finančního xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, za účelem xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx předložil k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzované osoby, xx povinen xx xxxxxxxx předložit též xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

e) xxxxxx obdobný výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení trestní xxxxxxxxxxxx (§174) vydaný xxxxxx, jehož je xxxxxxx státním xxxxxxx xxxx x xxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx x státy, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince mladšího 15 let x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), je povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx požádán,

f) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníků, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxx podal xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, a xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx nemůže x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §182a xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxx x jazyka"), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a pobývá xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x f).

(4) Xxxxxxx žádající x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) nedosáhl věku 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x průběhu 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nejméně 1 xxxxxx xxx nepřetržitě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx český jazyk xx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxx, xx absolvoval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovena prováděcím xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 odst. 7 xxxx. a) xxxx 4,

e) xxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx na xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx věku 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx má požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx právním předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx protokol, xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx přeruší x cizinci určí xxxxx x vykonání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x x předložení xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxx x osoby oprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx osobou xxxxxx být určena xxxxx, která vydala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad. X xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Za doklad x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx pravidelný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c xxxx. 3 písm. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek x systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx. Příjem xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčního xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx závislé xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přiznáním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, lze xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx posledních 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx disponuje xxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem popisným xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování xxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba podle xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx listu, xxxxxxxx listu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx uděleno xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx se xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo

a) x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka.

(3) Cizinec xx xxxxxxx xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx převzal podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, nenabylo xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Důvody xxx xxxxxxxx, xxxxx platnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),

d) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 písm. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx důvody uvedené x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále zamítne, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),

d) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

e) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států zařadil.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx zahraničí,

d) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 let,

e) je xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy,

f) x xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx karty, nebo xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nepřetržitě po xxxx delší xxx 24 xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 nebo §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx tohoto povolení, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) cizinec xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xx 3 let xxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; cizinec je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx přizná xxxxxxx xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (dále jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx cizinec

a) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dále přizná xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx o xx xxxxxxx písemně požádá x splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x xx xxxx dvou let xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxx použije x na rodinné xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bylo xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx uplynulo xxxxxxx 5 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xx xxxxx xx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "povolení k xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxx záznam "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx platné.

§85

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxxxxx x ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx zneplatní xxxxxx "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx

§86

§86 (díl 3) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Cizinec xxxxxx 18 let svěřený xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xx xxxxx nachází ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx umístěn.

(2) Oprávnění xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx požádání vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx cizinec svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění vzdává; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ověřeným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; k oznámení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), nebo

4. xxxxxxx věku 18 xxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x trvalého pobytu xx xxxxx.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniklo xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, současně xxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d a 117e xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx se xxxx pobyt na xxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.

HLAVA XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx

§87x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx Evropské xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxx-xx x zaměstnání, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) anebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x hodlá na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Žádost xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.

(2) K žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87a xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie.

§87x

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx xxxxx pobývá jako xxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rodinnému příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, xxxxx sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx jako člen xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx lhůtě do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx příslušníku xxxxx xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx také xxxxxx potvrzující, že xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87d

Důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území x xxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxxx xxx zrušení přechodného xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je žadatel xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) se xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude přiměřené x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx občanu Xxxxxxxx unie výjezdní xxxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx obdobně.

§87e

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žádost dále xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,

b) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 odst. 2), xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx x §15a xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, který žadatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx ukončí rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15x xxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ukončil xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zrušen, za xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx.

(2) Přechodný xxxxx xx xxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx ukončil svůj xxxxx xx xxxxx xxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x to xx xxxx vzdělávání dítěte xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemřel x xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx zdržoval xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxx pravidelného osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx manželství trvalo xxxxxxx 3 roky x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxx 1 xxx, xxxx

3. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obětí xxxxxxxx xxxxxx,

x) došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx v §15a xxxx. 2 písm. x) x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku s xxxxxxx občana Evropské xxxx pouze xx xxxxx, xxxx

2. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx partnerského xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x tohoto důvodu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx na xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx,

x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx pomoci x hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a udělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, stanoví xxxxx x vycestování xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx v xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; po tuto xxxx se xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx zánik xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxx,

x) jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod13c) xxxx xxx vznik xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx na území xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na invalidní xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),

x) jestliže je xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let, xxxx

x) jde-li o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) se xxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Evropské xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxx doby pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx nabytím xxxx státního xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, xx xxxxxx xx občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, že xxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx dobu

a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 12 po sobě xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx závažných xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, anebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 letech xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xx nejméně 1 rok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1a), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx občanu České xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, a

1. xx xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské unie xx jeho žádost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x humanitárních důvodů, xxxxxxx

1. z xxxxxx xxxx o občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který je xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx jejich společné xxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §87g odst. 7 xxxxxxxx obdobně. Xx doby nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx tento zvláštní xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody; xxxx xxxxxxx cizince xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx propuštění x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87i

(1) K žádosti x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka,

c) xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx anebo xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx zajištěno xxxxx x objektu, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x je xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, musí xxx podepsáno xxxxxxxx, xx kterým jiný xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§87j

(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx občanem Evropské xxxx, pouze xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87t)12a). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx vydá i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

c) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci nežádoucích xxxx (§154) a xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx trvá důvodné xxxxxxxxx, že by xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,

x) xx žadatel xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), odmítne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

g) v xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx podle §87g xxxx 87h.

(2) K xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l

Důvody xxx zrušení x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx území po xxxx xxxxx než 2 xx xxxx xxxxxx roky, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně ministerstvo xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušena podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87m

Na xxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx §76 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Potvrzení x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. O prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87p

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), x), x) x xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poučí xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§87r

Průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx a další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 let, x xx i xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(2) X případě, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody xx vůli žadatele xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na území.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se §87r xxxx. 3 a §87s xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xx x xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu uvedou xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx tvaru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, a xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x rodném x oddacím listu.

(2) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§87v

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x vydání pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxx poškozený, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průkaz; xxxxxxx se postupuje x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §87z odst. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kartě rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, ve xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx průkazu xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx průkaz; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx změna neprovádí; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území.

§87w

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu o xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxxxx xxxx oddacího xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazů je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, název a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx území, předchozí xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (důvod a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx manžele xxxx xxxxxxxx a

c) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87y

Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx tuto xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx do nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x to xx formě víza x xxxxxx xxx 90 xxx s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx x žádosti; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nabytím xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxx

x) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx, xxxx dnem, xx kterém občan Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx poškozeno xxx, xx zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.

(3) Xx-xx držitel potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA V

POBYT XXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx cizinec xx xxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xx tomto území xx xxxx xxxxxx xxxx zákonného zástupce, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vízum, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x udělení stejného xxxxx víza, a xx xxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxx x pobytu xx území, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti x xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx oznámit policii, xxxxxx-xx xx území xx krátkodobé vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

§89

(1) K xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx nahradit předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx dítěte,

c) doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb dítěti.

(2) X xxxxxxx podle §88 xxxx. 3 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

XXXXX VI

VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.

§91

Policie občanu Evropské xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x území i xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxx pobytovou xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx vydá na xxxxx38), odepře xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx území x cestovním xxxxxxxx x má uděleno xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x že fyzická xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obživou xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx ponechává xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx místo pobytu xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který tuto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Evropské xxxx1b) xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx dne vstupu xx území, xxxxx xxxx předpokládaný pobyt xxxx xxxxx než 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx na xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x objektu xxx x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx který xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx cizince, xxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k trvalému xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci předloží xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prokazující, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§97

Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx hlášení xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místo xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, počátek a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx na xxxxx.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude delší xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx o změně xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx změnu osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx na cizince xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 30 dnů.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, je povinen xxxxxx změnu místa xxxxxx na území xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx místa pobytu, xxxxx xx xx xxxxx, že změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx než 90 xxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx požádání xx xxx, xxx xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dokladu xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx trvalý xxxxx xx území, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,
a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx proveden na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neplatných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) byl-li xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 písm. x), xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx vymezenou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pobytu xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx xxxx vymezenou xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat.
(3) Xxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx správního xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx ubytovaného cizince,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, kde xx může cizinec xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx úrovně ubytování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x podlahové ploše xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx ubytovanou xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxx knihu x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx předložit xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x počátek a xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §103 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 písm. x) xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, přehledně x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných dokumentů xxxxxxxxxxxxx domovní xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx posledního zápisu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx,

x) předložením stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b); povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vyplněný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52) ubytovatele xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) prostřednictvím xxxxxx schránky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx cizince.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx cizince

Cizinec xx mimo povinností xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx následující xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx podmínkou xxxx pobytu na xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; povinnost xxxxxxxx vyplnění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxx,

x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a ve xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxx xxxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x to do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx nastala, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 pracovních xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dbát, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odevzdat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxx zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx a cestovního xxxxxxx totožnosti, byl-li xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx vydal,

j) xxxxxxx xxxxxx, zničení, poškození xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx nastala; nastala-li xxxx událost xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, který xx tento doklad xxxxx, nastala-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; obdobně xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) podrobit xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, lékařskému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) nebo x),

x) xxxxxxx xx území xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x pobytu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx zákonným zástupcem, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

s) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výkon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx totožnosti,

u) xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx xx péče xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx mu xxx xx dobu jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pobýval xx xxxxx oprávněně.

§104

Povinnost dopravce

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dopravit cizince, xxxxx nemá cestovní xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem k xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxx dopravit cizince, xxxxx nemá cestovní xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx potřebné.

(3) Xxxxxxxx15a) xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) dopravil xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li podmínkou xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) dopravil xx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10.

(4) Xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx státu, xxxx

x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx i).

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx náklady15c) spojené x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx vnějším letu3b) xxxxx xxx prováděném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx.

§105

Povinnost xxxxx, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x věznice

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x odsouzení xxxxxxx,

x) x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx informuje neprodleně xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxx informace obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo byl xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Povinnosti orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsaditelné držitelem xxxxxxxxxxxxx karty anebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, i xxxxx xxxxxxxx zaměstnání,

a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, neprodloužení xxxx odejmutí povolení x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. c)], nedosahuje xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(5) Xx-xx xxxxxxx vydána zaměstnanecká xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - generální ředitelství, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx x mohou být xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxx, xxxxx xx určený x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo výmaz xxxxxx cizince v xxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx Evropské unie.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, že xxxxxxx xxxxxxx přerušení xxxx ukončení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xx neplatí, jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce a xxxxxxxx inspektoráty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, bez xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kartou; tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cizince.

§107

Xxxxxxxxxx jiných xxxx

(1) Xxx nalezne či xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, je povinen xx neprodleně odevzdat xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií.

(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx závazku policii. Xx závazku xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince na xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia.

(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení platnosti xxxx dohody xxxx xxxxx skutečnosti, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xx seznamu výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce xxxxx dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku práce xxxx uplynutím xxxx, xx kterou bylo xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx důvodu mu xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, nejdéle však xx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx nákladů je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty, xx povinna ministerstvu xxxxxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxx jeho xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x dále xxxxxxxx, xxx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx světa,

e) cestovní xxxxxx totožnosti, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,15e)

h) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx, že xxx je xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx stát Evropské xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx žáků uznávat xxxx cestovní xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx účely tohoto xxxxxx uznat veřejnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cizince,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. a) a x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxx starší 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a xxxx jeho platnosti xxxx být delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx pas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xx vydává na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx xx území. X žádosti o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) dále xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V cizineckém xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx všechny údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx nosičem xxx s biometrickými xxxxx, jimiž xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Cizinecký xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, cizincům xxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti na 5 xxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx opatřit xxxxxxxx doklad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx cizinecký xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxx-xx x xxxxxxx požívajícího doplňkové xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydává xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx vydá xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxx xx na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx vydá xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x tomto xxxxxxx xxxxxx údaj, že xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů rukou xxxxxxx. Cizinecký xxx xx vydá ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx pro xxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx strojově xxxxxxx xxxx xx údaje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplňkové ochrany xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) který xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx opatřit,

b) xxxxx xx oprávněn k xxxxxxxx xxxxxx podle §87, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

c) xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx u kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx xxxx x zastupitelského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pase, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx správnímu poplatku xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Cestovní xxxxxx totožnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem; za xxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxx totožnost prokázána, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx a jehož xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech států xxxxx.

(3) Policie xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx cizinci, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování vydá xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx,

x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže xx x důvodů nezávislých xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) xxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx pobývá xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), pokud xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx x dobou platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx xxxxx písmene x) x x) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle doby xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx způsobem; xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xx xxxx x xxxxxx platností do xxxxx států světa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx.

(7) Zastupitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx a je

a) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx manželství x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx xx z xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx hrozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x pro nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 odst. 1 xxxx. f)

(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx vydaný doklad xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, proti xxxxxxx

x) xx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx promlčen,

za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pas xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. d), xx-xx

x) xxxxxxx nebezpečí, xx xx tím xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

x) cizinec xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx zastupitelský xxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, jehož xx žadatel občanem, xxxx xx území xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X žádosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době nezbytně xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jehož je xxxxxxx občanem.

§115a vložen xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx za mrtvého.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx kontrole xxxx xxxxxxxx kontrole

a) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx takový xxxxxxxx xxxxxx v držení,

b) xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx f), pokud xxx lze považovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), c), x) xxxx h), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zadržet xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem,

s uvedením xxxxxx jeho zadržení.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. d), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx x cizinecký xxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, xxxxx zadržený cestovní xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx držitele xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho vrácení xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5. X xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) doklad po 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx zničí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x doklad xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX

§117x

Xxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xx veřejnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad obsahující xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Cizinci mladšímu 6 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, nebo cizinci, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx o povolení x pobytu, v xxxx jsou z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxx dat neobsahuje xxxxxx prstů xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. druh x účel pobytu,

2. xxxxx číslo,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. záznam o xxxxxxx svéprávnosti,

5. xxxxxx xxxxx §117b odst. 4,

6. xxxxxx xxxxx §42i odst. 7,

7. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince,

b) x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. záznam xxxxx §84,

6. záznam podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

8. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx x dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpracuje x využitím xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a to x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vydávaném xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx.

(7) Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx dat. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pravosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx dat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrickými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nemůže pro xxxxx ověření totožnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokud nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx cizince xx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Pokud xxx cizinci vydán xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rodný xxxx xxxxxx list znějící xx xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení x xxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v rodném x xxxxxxx listu.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXXX DRŽITEL XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx pobytu byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §68 x 83.

(3) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx průkazu o xxxxxxxx k pobytu xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx x xxxxxxxx xx xxx práce; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117c

Doba xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, a xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 let, o 5 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x odůvodněných případech xxxx žádost podat x xxxxx. Důvody xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx důvody xx vůli cizince xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, shledá-li xxxxx pro zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §77.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), který x důvodu pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x průkazu neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, nebo

d) průkaz xxxxxxxx nefunkční nosič x biometrickými xxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx přítomen x xxxx xxxx důvody xxx zrušení platnosti xxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxx, xx se xxxxxxxx jeho platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může vydávat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x technické xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx biometrických údajů x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytných xxx výrobu průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v důsledku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s dobou xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx poté, xxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx pořízeny biometrické xxxxx cizince a xxxx podpis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx neprodleně využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx namísto xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

XXXXX X

SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním se xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx cizinci vstup xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, stanoví policie x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod pro xxxxxxxxxxx x území.

(2) Xxxxxxxx vyhoštěním občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx kratší xxx 7 xxx. Pokud xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z území xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x vycestování z xxxxx x stanovení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x důvodů xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vycestování x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uváděných důvodů. Xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx x území xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 dnů.

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxxxxx vyhoštění se xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx považuje x neoprávněné xxxxxxxxx xx cizince xx xxxxx xxxx zdržování xx cizince v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, setrvání xxxx xxxxxxx na území xxxxx zvláštního zákona2) xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x žalobě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx byl nepřiměřený xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, policie postupuje xxxxx §50a odst. 6. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazuje.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Policie vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx území xxxxxxxxx, s dobou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx se cizinec xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dokladem xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. prokáže-li xx xxxxxxx při pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx je neplatný x důvodů uvedených x §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),

3. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx anebo xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xx toto xxxxxxxx podmínkou výkonu xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx provozuje xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxxx bez povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci zprostředkoval,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. překročí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o takové xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx smluvních států xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx tomto území xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx víza nebo xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx

9. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx vydání xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) až xx 3 xxxx,

1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

3. xxxxx-xx cizinec x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx pobytu na xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx v případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxx x), nebo xx xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto povolení. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx cizince až xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx účelem xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxxxx mimo území xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7c).

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx členský xxxx Evropské xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x území. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx a příslušný xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xx

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) řízení o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) azyl xxxx doplňková ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx vykonatelné xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxx x této xxxxxxx, jestliže marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxx soud nevyhověl xxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx opatrovníka nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x jeho xxxxx x souladu x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s ohledem xx poskytnutou xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx ohrozit veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx se nevydává, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané s xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, nebo

c) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxx nejlepším xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx území xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 let, xxxxxx ohrožuje bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx občanu Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx stanoví xx na 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

§120a

(1) Policie v xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx je xxxxx (§179); to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5d). Xxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx platnost víza xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz x stanoví xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(6) Cizinec, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, je xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx xxxxx nejpozději xx xxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat nezaniká, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx rovnající xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxx xxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx se xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx pro omezení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x udělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, o xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx plat, a xx xxxxxx případných xxxxxxx xx zaslání xxxx xxxx xxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx státního občanství, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx41) x xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§122

Podmínky k xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního vyhoštění

(1) X xxxx, po xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx x ciziny.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, pro které xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx dosáhl věku 18 let a xxxxx vyjádření orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x integraci xx xxxxx.

(6) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§123

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na ubytování x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněžní náklady. Xx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx platného xxxxxxxxx x pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, kdo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Věta xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, že xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Nehradí-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z finanční xxxxxx xxxxxxx cizincem xxxx složitelem xxxxx §123c, xx povinen xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním x xxxxxx-xx náklady xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxx náklady xxxx xxxxxx zbývající část xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx policií, nebo xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se k xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx organizace uhradí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx povolení k xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx cizince a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx zrušení platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x území xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a ten, xxx cizince zaměstnal, xxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx x pracovní xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxxx dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx cizinci vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx věrohodně xxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vycestováním xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx,

x) dopravce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §104.

(5) Policie nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx lhůtě x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, nese xxxx náklady xx xxxx jejich úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx nést xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizince,

a) xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxx

x) xxxxx na xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dostavil na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,

do xxxx, xxxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vstup na xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit přepravní xxxxxxx x poloviční xxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) x době svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vycestování.

(4) X žádosti cizince x dobrovolný návrat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚČELEM VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX CIZINCE

§123b

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx") xx

x) povinnost xxxxxxx oznámit policii xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx následující pracovní xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx adrese xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelné xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxx cizince xxxxxx xx xxxxxx policii x době xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x době xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx x způsobu xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření policie xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, xx má x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx, že cizinec xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Finanční xxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x je xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky nese xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx po splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policii xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, xxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt; zastupitelský xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost nepodal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx občanem, nebo xx státě, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 xxx xxx xxx složení finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx vrácení.

(7) X důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo složitel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§124

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx vstupu platný xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný pořádek,

b) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx, xx x xxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neopustit nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxx

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jiných xxxx x xxxxx. Je-li xx nezbytné k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx xxxxxx o xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, podal xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx. Nové rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xxxx xx 3 xxx od xxxx, xxx mělo ministerstvo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx x xxxx xxxxx v xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do doby, xxx je zjištěn xxxx skutečný věk. Xxxxxxx zahájí úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení, x xxxx o xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx policie o xxxxxx oprávněních xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx o xxxx vyhoštění pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx vycestování

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx cizinec xxxxxxxxx údaje x xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx řízení ve xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx uplynula xxxx oprávnění k xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(2) O xxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, času x xxxxx zajištění.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx o zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou přípustné.

(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije,

a) xx-xx xxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo x) zjištěn xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxxx přepravní doklad xxx vycestování z xxxxx (xxxxxxx, jízdenku), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx prodlužovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xx 124b x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 dnů x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx pobytem na xxxxx; xx-xx zajištěným xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxx x xxxxx o xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a zákona x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Vydáním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx.

§126

Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx x soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x španělském x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e odst. 2), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx mohl xxx xxx dalším xxxxxx x zařízení xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxx přerušení xxxxxxxxx xx staví xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx uprchne, xxxx xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126b

(1) Xx-xx zajištěný xxxxxxx přijat do xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx xxxx umístění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx stanoví xx xxxx potřebnou x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx soudnictví x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx ze zařízení; xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxxx zrušujícího xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx podle §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx ukončen xxxxx xx xxxxx, dopraví xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx rovněž dopraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 teprve xxxx, co xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil nebo xxxxxxx xx území, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončit xxx nutné xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx předání xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, které xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem jeho xxxxxxx do státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx37), xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx, vyhnul xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx20) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zjevný x xxxx jednání. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále považuje, xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37) přímo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx adresu xxxxx xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doby, než xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku nezletilého xxxxxxx bez doprovodu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx průvozu xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx cizince xxxxxx dokončen v xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává x xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování. O xxxxxxx policie xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x oprávnění xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx dobu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx předvoláni na xxxxxxx xxxx x xxxxx z nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx protokol x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost vyjádřit xx k xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§129a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené organizační xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx s mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx režimem") x xxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "část x xxxxxxx xxxxxxx"). Část x mírným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx neprodleně xx xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx provede x xxxxxxx změn práv x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo vnitřního xxxx xxxxxxxx. Informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x němž xx mohou zajištění xxxxxxx volně pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx místnost x části x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxx, stolkem x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx počtu ubytovaných xxxxxxx.

(2) Ubytovací místnost x části x xxxxxxx režimem je xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato místnost xx uzamykatelná xxxxx x vnější xxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stravu x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tisk x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx státním orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx odešle,

f) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový xxxxxx v době xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pohyb x xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxx s ostatními xxxxxxx umístěnými x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou prohlídku xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx diagnostická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku x xxxxxx nejméně 1 xxxxxx denně, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vycházku xx xxxxxxxxx důvodu omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxxx x sociální služby x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx cizince zajištěného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§135

(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx provozovatele xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx části x xxxxxxx režimem neprodleně xxxxxx a v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx části x přísným xxxxxxx xxxxx stížnost ministerstvu (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx to xx záznamu poznamená.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx režimem xx dobu xxxxx xxx 48 hodin, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Do xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxx x xxxxxxx režimem zkoumá xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx mařilo účel xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx xxxx, zejména xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou a xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, x xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x rozsahu určeném xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li úkon xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx umístění xx xxxxxxxx nesmí

a) vnášet, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx množstvím nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, nebo elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx věcí xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx mít x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zakázáno.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zakázáno, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, dokladu xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx občanství, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x rozporu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx poskytovaných zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajištění,

g) prostory, xxx xx vstup xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx x části x mírným režimem xxxxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) časový rozvrh xxx zajištění xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, novin x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, anglickém, francouzském, xxxxxxxx, ruském, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, arabském, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců nezbytné.

§139

Rozdělení xxxxxx x xxxxx zařízení je xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx o xxx jiným xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, přihlíží xx x projevu xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zařízení xxx xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 a 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 písm. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským, xxxxxxxx xx národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx právnímu postavení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu od xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) muži xx xxx, s xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx s xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mladší 18 let xxxx xxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx schopen xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případě xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx podle možností xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx návštěvy dvakrát xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx možnosti místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx pořádek x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný cizinec xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec nebo xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx balíček x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Omezení xx nevztahuje xx xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx účelem xxxx výměny. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zařízení, vyrábění xxxx přechovávání x xxxxxxxx je zakázáno. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx do zařízení xxxxxxx xxxx předány xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do úschovy xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx prostředky do xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x předá xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxx a xxxxxxx xxxxxx bezpečné uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx jedenkrát týdně xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx objednávky cizince x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

§146

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx jeho propuštění xx xxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xxxxxxx 400 Xx; xx-xx cizinec uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx částce, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx prostředky x xxxxxx výši, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částce 400 Xx. Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx provozovatel xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx 400 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xx-xx cizinec xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxx policií xx hraniční přechod xx xxxxxx vycestování x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, jejichž xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx výši.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li cizinec xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, vydá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zničil xxxx se xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx potvrzující jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, na xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx cizinec bude xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x datu, čase x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx zařízení, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; xxxx-xx x té xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 3 xxxxxxxx dny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; přitom je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx cizinců umístěných x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx jsou vedeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči cizinci xxxxx xxxxxx zákona, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ubytování cizince x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x finančních prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx užívání. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Příspěvek xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zařízením xx jejím xxxxx. X výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozvoj xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ CIZINCE X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vstup x xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx policií nezávisle xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezipřistáním xx xxxxx20) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vstup a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx cizince.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx průvozu odepřít, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činu xxxx je xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), xxx-xx o průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx okamžiku xxxx xxxxxxx do letadla xxx odletu. V xxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx nesmí provážený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zjistit, xxx x sebe xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho života x xxxxxx, zejména xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x označení cizince xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx výši (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx přiměřenosti xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx a důsledky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tom, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx přiměřenosti xx xxxxx zejména posuzovat xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx neplatí v xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx občana xxxxxxxxx státu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx vždy, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx zpochybňující, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizince v xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx o jejich xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx dodatečné úhradě xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo uplynutí xxxx stanovené x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx z důvodu xxxxxxxxx v §154 xxxx. 4 xxxx. x) nebo c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí policie x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx tam xxxx xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

HLAVA XXX

XXXXXXX DELIKTY

§156

Přestupky

(1) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx podle §117d xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 1 xxxx §87o xxxx. 3,

d) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 odst. 2 xxxx 3,

f) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), j), x), x) nebo x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona nepravdivé xxxx xxxxxxx údaje,

h) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx se prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x takový xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx nechá xxxxxxx neoprávněně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx nebo doklady xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d odst. 6.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 odst. 4.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

b) xxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 let xx dobu jeho xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 11.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx o),

c) 5&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), j) xxxx x) nebo xxxxx odstavce 3,

d) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) xxxx x).

(5) X blokovém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx do zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxxx provozovatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx překračujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxxxx, kterému mu xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx knihu v xxxxxxx s §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní povinnost xxxxx §107 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx se uloží xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx každého xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx jde-li o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4, 5 xxxx 6.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokuty xx 5&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§157a

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm nezahájil xxxxxx do 1 xxxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx v §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, projedná xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx, projedná jej xxxxxxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx, projedná xxx xxx x nich, xxxxx nejdříve zahájí xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XV
INFORMAČNÍ XXXXXXX
§158
(1) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x příjmení, den, xxxxx a rok xxxxxxxx, pohlaví a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rodné číslo, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx daktyloskopické otisky x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 xxxx. 1),

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx x xxxx ověření pozvání xxxx xxxx odepření, xxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x údaje x orgánu, xxxxx xx věci xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx jeho xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, x důvodu zrušení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, dni, xxxxxx, xxxx a xxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vycestování,

7. xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx vstupu na xxxxx,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 odst. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx x x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx zařadil,

10. xxx, xxxxxx a roku, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, a orgánu, xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx,

12. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonného ustanovení x xxxx subjektu x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty; xx xxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx fyzické, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

13. druhu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x datu xxxxxxxx xxxxxx nebo odcizení xxxxxxx,

14. druhu x xxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx nebo správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx určit orgán, xxxxx rozhodoval ve xxxx, o xxxxx xx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizinci x založený xx xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

3. xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx řízení ve xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. rodinném xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx manželství, datu xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. datu x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. dni, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x to včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx za nezvěstného,

5. xxxx, xxxxx a xxxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx, o státu, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, a to xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx o xxxxxxx prohlášení za xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého,

jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx dobu xxxxx než 90 xxx, x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x cizince, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dočasná xxxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x novém jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx čísle xxxxxxxxx,

4. xxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x datu narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx dobu delší xxx 90 dnů, x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, a o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx ochrana,

f) xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx anebo jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx ohledu xx věk xxxxxxx, xxxxx se o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, že xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 8; tyto xxxxx poskytuje do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx x xxxxxx, na kterou xx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx zrušení, může xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informační systém, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou podmínkou xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx informačním xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx.
(5) Údaje vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx být xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx vztah x xxxxxxx, xxxxx xx x tomto informačním xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Ministerstvo je xxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem vkládat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ministerstva a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx pro svou xxxxxxx; za údaje xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ministerstvo.
(8) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxx a platnost xxxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx partner cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxx je cizincem:

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx rodné číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rodném příjmení x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení za xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx úmrtí,
t) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení

1. zletilého xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx cizincem s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 let xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx manžela občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a jeho xxxxx xxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxx, xx cizinec xx xxxxxx xx dodatku xxxxxxx seznamu voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx trvání, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo xxxxx xxxxx,
xxxxx xxxx tyto xxxxx vedeny x xxxxxxxxx s povoleným xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx tyto změny xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxx.
(10) X poskytnutí xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx.
(11) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx států xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 údaje o xxxxxxxxx, xxxxx požádali Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(12) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx základě xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Evropské unie xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx subjektu xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, xx záznam x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxxx, xxx tak xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Policie xx x tomuto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx správce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxx, xxxxxxx mají xxx poskytnuty xxxxx xxxxx odstavce 12, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 12, xxx xxxxx xx mu byly xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 ministerstvu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
c) xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x jeho xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; místo xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého,
j) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x to včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.
(17) Xxxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxxx cizince xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 rozumí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rovněž xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti (§111 xxxx. 1), žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xx xxxxx, druh, datum xxxxxx, xxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx,

x) o udělení xxxxxxxxxx příkazu, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výjezdního xxxxxxx, datum vydání, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx dokladu vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to druh, xxxxx víza xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5),

b) důvod xxxxxxx v potvrzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) den, měsíc x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dobu xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx a) xx x).

(3) Ministerstvo xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti podle xxxxxx zákona xxxx xxx účely vydávání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx cizinci x povoleným xxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradou xx xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předány do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x to včetně xxxxx biometrických, se xxxxxxxxxx xx uplynutí 60 dnů xxx xxx dodání vyrobeného xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x vydáváním, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x modré xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; poskytovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

1. fyzické osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, bydliště xxxxx,

2. právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 2 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) druh xxxxx x xxxxx xxxxxx práce,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovené xxx zastávání xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, zda xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxx modré xxxxx xx vyhrazené nebo xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xxx o xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx určitou x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158b

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozování informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních skutečnostech xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x cizincích údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x manželů xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu manželství,

h) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné příjmení x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx o jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, která jej xxxxxxxx x písemně xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s porodem,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), i) xx x) x x) xxxx 2, 5 a 6 xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxx.

§158c

Obecní úřad oznamuje xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx cizince xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx potřebují x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.

(4) Policie xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika vázána; xxxx je oprávněna xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xx něhož xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající xx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158a xxxx. 1 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx Česká republika xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx povolil xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na území xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx x xxxx vycestování z xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území7c), xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx narození x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx x xxx, xxxxxx a xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, a xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx objektu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx užívaného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré karty. Xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx podobě x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy x elektronické podobě. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vedené x xxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx uchovávají xx xxxx

x) 10 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, nebo xxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 let xx xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx byl xxxxxxx zařazen do xxxxxxxx nežádoucích osob,

c) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), které xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášeny xx xxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx roce, xxxxx xxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů uchovávaných xx zastupitelském xxxxx, x xxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx víza, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx ve smyslu §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x nejdelší xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx veden x elektronické xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx vydáním xxxx xxxx údaje pořízeny.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx smluvních xxxxx

X xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) a xxxxxxxxxxx smlouvou o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích5a) mají xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pracoviště,

c) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx hlásit xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

§161a

Policie neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx §129a,

g) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx cestou,

h) provádí xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s policejním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx průvozem xxxxxxxx cestou,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, jízdenky xxxx.) a uděluje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

j) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); žádost a xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjišťováním totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx dočasné ochrany,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x zrušení platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vycestování z xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a správních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §122,

x) xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxx,

x) posuzuje, zda xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

w) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s cílem xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x povinnosti opustit xxxxx (§50a), o xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x xxxxxxx finanční záruky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx dokladu podle §117,

x) xxxxxx pokyn xxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42),

d) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x od xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx jiné mezinárodní xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ostrahu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; v části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení x lékařskému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,&xxxx;x případě xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k provedení xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x účelem zajištění, xxxxx x xxxxx x xxxx.

(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) bodu 3, x), k) xx x), x), x), x) až x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, k xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx.

§164

Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžaduje xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x vydání x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby pobytu xx krátkodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx příkaz,

g) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50a), x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x vrácení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§180d),

x) rozhoduje x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z území, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu podle §117 xxxx. 1,

x) xxxxxxx pozvání,

n) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s vyhošťováním xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

p) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxx x udělení víza, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx s prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117,

x) xxxxxxx potvrzení xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převoz x poskytovateli zdravotních xxxxxx, x xx xxx xxxx na xxxxxxxx přechod,

v) rozhoduje x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, zajištění podle §124b xxxx za xxxxxx plnění závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx cizince do xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení cizinců včetně xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x provedení úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) posuzuje, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx policie, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x zrušení xxxxxxxxx krátkodobého víza x o prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx provádí xxxxxxxx úkony x xxxxx zajistit, aby xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vycestoval zpět xx zahraničí,

e) rozhoduje x xxxxxxxx vycestování x území.

§165

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců na xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx dozor xxx policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zřizuje x xxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, pokud x xxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území,

j) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto oprávnění x xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxx působnosti,

m) xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či rozhodování xxxxx písmen c), x), x), j), x) a l),

n) xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx karty, o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vkládat xxxxx x x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona využívat xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx systémech podle §158,

x) x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných držiteli xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx doplňovat údaje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx,

x) plní další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§165a

Oprávnění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) vyžadovat xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policií,

f) vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx víza,

g) zadržet xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpisu nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu si xxxx xxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a) x xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx24b), kterými xxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx nebo den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxxx narození; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, došlo-li k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x osvojenci xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx xxxxx otce a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

Údaje, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) Ministerstvo při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx občana a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

d) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo neplatných xxxxxxxxxx dokladech: xxxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo a xxxx cestovního dokladu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.

§166

Působnost Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx udělování xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); žádost x xxxxx nebo xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. cizince xx účelem xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle tohoto xxxxxx,

2. cizince xxxx xxxxxx osob za xxxxxx zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,

h) zapsat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zadržet xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),

j) použít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx spojených s xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

l) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx cestovního dokladu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; o xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx vyzvat xxxxxxx x vycestování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx zpět xx zahraničí xxx xxxxxxxxxx odkladu vycestoval.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx do xxxxxxx x na pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má policie x xx skončení xxxxxxxx, prodejní xxxx xxxxxxxx doby.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x kontrole xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; je-li opatrovníkem xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx a adresa xxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx, místo a xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných partnerů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx narození,

o) x osvojenci údaje x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, u xxxxxx, které xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla osvojitelů; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx narození osvojitele,

6. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

XXXXX XVII

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ X XXXXXX PŘEZKUM

Správní xxxxxx

§168

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí správního xxxx se xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 4149, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 odst. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e a 180h.

§169

Xxxxxxxx xx správního xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydat bezodkladně, xxxxxxxxxx se xxxx:

x) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx 180 xxx ode dne xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx 270 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

d) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) ve xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g x 87h,

x) xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) ve xxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území,

h) ve xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 17.

(2) Správní xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx xx území, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nic zamlčet. Xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(3) Odvolání proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit území xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvědomit.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mladšího 18 let, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §123c xxxx. 3 lze xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx řízení x žádosti, jestliže xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx výzvu xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 12 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx, že xx x xxxxx xxxxx xxxxx důvody nezávislé xx xxxx xxxx,

x) xxxxx podal žádost x vydání xxxxxxxx x trvalému pobytu, xx ve lhůtě xxxx na xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání povolení x trvalému pobytu x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx ministerstva, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli nezávislé,

c) xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, xx x podání xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx, kdy k xxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodováno xxxx, co začala xxxxx xxxxx, x xxx xxx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),

g) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxx nedostaví x xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 2, x jehož udělení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx nesdělí, že xx x tomto xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 4 nepřicestuje xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, pokud x xxxx platnosti xxxx nesdělí, že xx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx ke zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx obsahující nosič xxx x biometrickými xxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, xx xx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx platnosti víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 14 dnů.

(10) X xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx prodloužení jeho xxxxxxxxx, vydání potvrzení x přechodném xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a povolení x trvalému pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie,

c) převzetí xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §74, xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87t, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 12 xxxx §74 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §87x, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neexistovaly v xxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(12) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyznačení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2 xx doby xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx,

x) xxxxx ministerstva xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 12 nebo §74 xxxx. 2 xx xxxx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,

x) výzvy xxxxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 nebo §74 xxxx. 3 xx xxxx převzetí xxxxxxx x povolení x pobytu, nebo

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87t xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxx §42e, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx a ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx vyzve x jejich odstranění x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, je-li to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(15) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 písm. e), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve kterém xx cizinec povolen xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(16) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(17) V xxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx vyžádá závazné xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x zaměstnání xxxx xxxxx xx uvedený x §98 xxxxxx x zaměstnanosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení žádosti x xxxxxxx stanovisko; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§170

(1) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx, x xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního xxxx, x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx podle předchozí xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů ode xxx, xxx cizinec x xxxxxxxxx termínu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, vyřídí xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne podání xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx udělovaného cizinci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 90 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xx 120 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 7 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx vyřídí ministerstvo xx 30 xxx.

(8) Xx ukončení řízení xx xxxxx xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xx xxxxx sdělí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx.

§170x
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx pro rozhodování xx věcech pobytu xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje její xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věcech, x xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx vnitra.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ustanoven státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozhodování xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, nebo bylo x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínku xxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx úseku státní xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, ač xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba,
b) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, že zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx práce, xxxx
x) xxxxx xxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx prohlášením.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozdělení xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členy xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxxx nezávislí.
§170a xxxxxx právním předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke komisi.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx x ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, mohou xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx

§171

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučena

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 47/2009 Sb.,

d) xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zahájením řízení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xxxxxxxxxxx.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x posledním xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx nelze prominout.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, pokud xxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx ze zařízení xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podána prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žalobu, xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx spis do 5 dnů ode xxx doručení xxxxxx. X případě, xx xx xxxxxx podána x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx spis xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx x žalobě xxxxxx xxxxxxx.

(5) O žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o nepropuštění xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxxx x projednání xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xx nezbytné. X xxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx poučen. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt, krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Pobývá-li xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx by měl xxxxxxx xx vstupu xx xxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost. To xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxx do 60 xxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§173

Cizinec, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx území, xxxxxxx xx něm x vycestovat x xxxxx xxx víza.

§174

Xxxxxxx zachovalost

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá

a) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx cizího státu xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Za xxxxxx doložení trestní xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 měsíců, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec občanem, xxxxx i státy, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx závažnost xxxx xxxx protiprávního xxxxxxx xxxxxxx, délku xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx věk, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx rodinných xxxxxx, xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxxxx x kulturní xxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že je xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx jeho nezletilých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxx.

§175

Xxxxx republika převezme xx xxxxx cizince, xxxxxxx vydala modrou xxxxx, pokud xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxxx, xx platnost modré xxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Obdobná povinnost xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx služby po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poskytnou zdravotní xxxxxx

x) xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx ohrožují život,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxx,

3. způsobí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx utrpení a xxxxxx,

5. xxxxxxxxx změny xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

6. se xxxxxx těhotenství x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,

b) x souvislosti s xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx stát, a xx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx léčení, xxxxxx skutečně vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů

a) xxxxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, které xxxxxx hrazeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx stát. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx vymezený xx větě první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

§176x

Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx v průběhu xxxx k vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 odst. 3 xx území poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. bezprostředně xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x náhlému xxxxx,

3. xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny,

4. xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X případě, xxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx nákladů ministerstvo.

§176x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx, xx hradí xxxxxxx spojené s xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 hradit, xxx x xxxxxxxx, x vlastních xxxxxxxxxx x xxxx-xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx náklady xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx ministerstvo.

§176x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou (§152 x 153) xx xxxxxxxxx obdobně xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx podle §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxx návrat xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zajištění jeho xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx územím byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx bydliště mimo xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Procesní způsobilost

Za procesně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxx starší 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178x

(1) Osamělým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx nejdéle do 26 let xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx studium xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178b

(1) Zaměstnáním xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x zaměstnání8e), zaměstnaneckou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx cizinec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem podnikateli xx xx statutární xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

(4) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx zvyšování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky. Vláda xxxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx české xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178x

Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§178c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§178x

(1) Xxxxxxx informuje Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x každém výkonu xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytuje pověřenému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o nepropuštění xx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jej x rozhodnutích xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx svého posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx není ochoten x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxx vykonání xxxxxx xxxxx,

x) mučení xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx zacházení nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx Organizace spojených xxxxxx, xxxx

x) představuje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx činů uvedených x odstavci 3 xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx spáchání xxxxxxx, nebo

b) se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx občanství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx trestnímu xxxxxxx xx xx, xx předpokladu, xx xxx x xxxxxx, xx něž lze x České xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxx cizinci vyhledat xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x jiném xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nezískal, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ověření

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plně xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx, která xxxx x ověření xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné plné xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození x xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v pozvání xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx osoby (statutárního xxxxxx). Xxxxxx osoba x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxxxx zve xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx pracovní xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx x dříve, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxxx x xxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvaný xxxxxxx je evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušila závazek xxxxx §15 nebo xxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx i),

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ačkoliv xxxxxx prohlásila, xx xxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx osoba povinna xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx stanoveném x §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima6) xx xxxxx xxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x zvoucí xxxxx,

x) xxxxxxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;000,- EUR,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x území ve xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx do xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijatého v xxxxxxx v jejich xxxxxxxx xxxx. Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a), x) x x) xxxxxxx zvoucí osoba xxxxxxxx uvedeným v §13 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxx dostavení xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180a

Zastupitelský xxxx xxxxxxx, xxx osoba, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xx oprávněna xxxxxx xxxxxx vydávat.

§180b

Identifikační xxxxxx vydávaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx průkaz je xxxxxxx listina xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

(2) Identifikační průkaz xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x rozsahu xxxxx a imunit, xxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx registrace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xx 18 let, který xxxxxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxx zletilé xxxxx odpovídající xx xxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx mladší 18 xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx, na požádání x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§180e

Nové xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx x xxxx posouzení důvodů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) neudělení krátkodobého xxxx,

x) neudělení dlouhodobého xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx krátkodobého víza xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxx víza, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx za neplatné xxxx ode xxx, xxx mu byl xxxxxxx vstup xx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti běžet xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Žádost o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx, a x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o udělení xxxx nebo v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx se žádost xxxxxx, ji postoupí xx xxxxx 5 xxx ode dne xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx se žádost xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v rozsahu xxx působnosti Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx víza je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nevydání xxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx stanovenými x §9 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170a xxxxxxxx soulad důvodů xxxxxxxxx dlouhodobého víza x xxxxxx uvedenými x §56.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxx soulad důvodů xxxxxxx platnosti krátkodobého xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxxxx posuzuje soulad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody uvedenými x §20 odst. 5, soulad důvodů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 nebo 2.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx x xxxxx zákoně xxxxxx pojem "manžel", "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxx xxxxxxx", rozumí xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx jednoho x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx stejného xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxxx x jazyka

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba xxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxx x xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), b) xxxx x); x takovému xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx přípustné, x xxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) uskutečňuje xxxxxxx x jazyka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Česká xxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Ministerstvo školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, jestliže xxxx xxxxx

x) nejméně x 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úspěšného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 6 věty xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx předpisu v xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx předpisem xxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x) je xxxxxxxxxxx.

(6) Řízení xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx, počítaných x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) od xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx termínu xxxxx tohoto písmene x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx z xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Evropě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxx 3.

§180x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x vyhoštění cizince x území podle xxxxxx zákona.

§180h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xx od cizince xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, x to na xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx cizince na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxx pojištění na xxxxx státu svého xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 3; x takovém případě xx cizinec povinen xxxxxxxxx sjednat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx xxx 90 xxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec prokazuje xxxxxxxxx kryjící náklady, xxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho tělesných xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Xxxx sjednaného xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 60&xxxx;000 XXX, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d), xxxx xx státě, xxxxx xxxxxxxx doklad cizinec xxxxxxx, popřípadě x xxxxx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx pojištění uzavřeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předloží:

a) xxxxxx xxxxxxx překlady xxxxxxxx xxxxxxx a všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 XXX x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx za pojištění xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

(4) Doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od cizince xxxxxxxxxx, je-li zdravotně xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu33), jsou-li xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxx xxxxxx duchovních xxxxxx, ochranu lidských xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Cestovní xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx žádosti o xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xx-xx o xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněné provozovat xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45) a xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 7.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx x případě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x důvodu úmyslného xxxxxxx, zavinění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, omamných nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěným.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rozumí zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx kterých pojišťoven x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1.

§180k

Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

§180k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

HLAVA XIX

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu stanoveném xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxx na xxxxx xxxxxxx xxx víza xx dobu uvedenou x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§182

Ministerstvo právním xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od cizince xxxxx xxxxxx zákona,

b) xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx nákladů xx xxxxxxxxx, stravování a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištěného za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx projednání s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx podmínky a xxxxxx při xxxxxxxxxx x dalším zpracovávání xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologickými xxxxxxxxxxx xxx zobrazení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx,

x) xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni požádat x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xx xxxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) technické xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx cizince xxx xxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 x podmínky jeho xxxxxxxxxx.

§182a

(1) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle xxxxx XX

x) rozsah znalostí xxxxxxx jazyka xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, organizačního xxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx zkoušce z xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx vydávání xxxxxxx karet vyhlašuje xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx kalendářního xxxx xx xxxx 12 kalendářních měsíců.

§182b

Policie je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx a průkazů x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně policie xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanům Xxxxxxxx xxxx.

§182x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Přechodná ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Trvalý pobyt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx písemných xxxxxxxxx evidovaných před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxx zaevidování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxx jejich provozovatel xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není dotčena. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 24 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184x

Xxxxx republika xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx53), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, a x odkazem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxx. Xxxxxx péče xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx zřídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§185

§185 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 223/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. X položce 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 let.".

3. X xxxxxxx 99 xx doplňuje poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx úřední.".

4. Xxxxxxx 100, xxxxxx poznámky xxx:

"Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1 000,-

b) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx Xx 500,-

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince (xx xxxxxx xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxx pro cizince xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, zničený, ztracený xxxx xxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx za vydání xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx x xx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx zní:

"Položka 101

a) Xxxxxxx českého xxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx hraničním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1 000,-

c) Udělení xxxxxxxxxxx xxxx jednosměrného, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xx 200,-

x) Prodloužení doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx prodloužení jeho xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx osvobozeno:

a) Udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci.

b) Xxxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx českého víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx udělení xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x zapsání xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx narozeného xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx vízum xxx cizince xxxxxx 15 let.

c) Xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxx x dočasnou xxxxxxx, a udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, x které xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx upustit xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována vzájemnost.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přistání letadla xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán vybere xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx x v xxxxxxx, xx-xx prodlužována xxxxx xxxx pobytu.

Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x moci úřední.".

6. Xxxxxxx 132 bod 1 xxx:

"1. Xxxxxxx

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx, letištního víza xxxxxxxxxxxxx Kč 800,-

b) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx obousměrného, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X xxxxxxx 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx položky xx osvobozeno

- udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx nebo x důvodů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx zachována xxxxxxxxxx.".

8. Položka 153 xxxxxxx a) xxx:

"x) x vydání Povolení x xxxxxx Xx 200,-".

XXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Novela občanského xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Sb., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x vkládají se xxxxx "x xxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx".

2. Xx §200x xx vkládají xxxx §200o xx 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) zní:

"Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx rozhodl podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx cizince, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu nemá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) může xx xxxxxxx xxxxxxx xx soud s xxxxxxx, xxx nařídil xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí xxx x xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí x xxx být xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dovolává, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

34x) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení"), x němž xx xxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx, je x řízení xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx policie, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§200x

(1) Návrh xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx vydal napadené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je nepochybné, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx podán návrh xxxxx §200x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x řízení, jež xxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxx xx xxx skutková xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vady mohly xxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx zamítá; jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx návrh xxxxxxxx, xxxxx důvody, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, již xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením navrhovateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx při jednání, xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodováno xxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, je x xxxx případech po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx policie, xxxxx provozuje zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx průtahů xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§189

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. Zákon č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Článek X xxxxxx č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 123/1992 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.

Xxxxx x. x.

x. x. Xxxxxx x. x.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §175 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxx 125 tohoto xxxxxx xxxxx i xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx policie xxxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx při prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx policii x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.

3. Občan Evropské xxxx,1a) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1a) x xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx, xx povinen xx xxxxx xx 180 xxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x zneplatnění xxxx.

6. Řízení zahájená xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podaná xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Žádost x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

9. Žádost x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1a) před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

11. Cizinec, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx víza x xx území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43; policie xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu.

3. Xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 39 uvedeného v xx. X xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany,3a) nelze-li xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

6. Dočasná ochrana xxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podané xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 dostavit xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx za průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx víza xx provede po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění.

7. Xxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních postupně xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. prosince 2005; xx xxxx xxxxx xxxxxx režimu xxxxxxx plní xxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Policie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podanou do 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxx trvalému pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx příslušníkem podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Občan Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu vydaného xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx-xx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnu xx průkaz o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxx x xxxxxxx jistoty, xxxxx xxxxxx použita x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx použita x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx podat u xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to xx základě nové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považují xx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxx jej xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Řízení x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

5. Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodnuto podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.5.2011

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx dne neskončené, xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstává x platnosti xx xxxx v xx xxxxxxxx a xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne neskončené, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §160 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nedotčeny.

3. Ustanovení §48 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, pokud xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx x bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X době od 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx ani xxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016 x xxxxxxxx bodu 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2015

§24

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2016 Xx. x účinností od 1.8.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxx č. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 5, 6, 9, §15x, části §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87t, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a čl. XX, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §3, 4, 17x, 18, §26x, 29x, 29b, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem, xxx bude XX xxxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 s výjimkou §69x, 69x, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; části §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17x, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180a, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx, přijatému Parlamentem xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 23.8.2004

s účinností xx 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005 x výjimkou §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007), x xxxxxxxxxx §169, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007); §37, §46a x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007) a §157x odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti xx 26.6.2006; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, stanoveným v xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxx v xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích xxx ČR (21.12.2007) x některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006 s xxxxxxxx §115 odst. 3 xxxx. b), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x účinností ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx EU x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)

379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2008

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti od 1.1.2011

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

42/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Sb. publikované x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX ze dne 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení §171 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.2.2009

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Sb., xxxxxx xx mění volební xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Pl. XX 23/11 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §171 písm. x) zákona x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., respektive xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 15.1.2013

103/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 325/99 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 x 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 7.2.2014

101/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx dokladech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x xxxxxxxx xxxxx §158, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Xx., xxxxx ÚS xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. zn. Xx. XX 41/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx pro cestovní xxxxxxxxx a xxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

240/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. ÚS 12/19 ve věci xxxxxx xx zrušení §129x xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., kterým se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

89/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správě voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

123/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční pohyb xxxx (Schengenský hraniční xxxxx).
1x) Zákon č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Například Smlouva Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxxxxx států xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx konfederací.
1x) Přílohy X x XXXX Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců.

3b) Zákon č. 191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx státních xxxxxx).
4) Xxxxx č. 49/1997 Sb., o civilním xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 ze xxx 13. prosince 2004, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřovat otiskem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x tomuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Schengenské xxxxxx x Společná xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Dohoda xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, podepsaná v Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích.
5x) Hlava xxxxxxx pátá trestního řádu.
5x) Rozhodnutí Rady 2004/574/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx mění xxxx XX Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7x) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Xxxx x společné xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze třetích xxxx x bydlištěm x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 xx xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.
8) Zákon č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. října 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8c) Xxxxxxxxxx Rady 2004/17/ES xx dne 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X xxx 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 ze xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. xxxxxxxx 2003, kterým xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I bod 4.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx doklady pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxx.
8x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxx Rady 2001/40/ES xx dne 28. května 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
9b) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
9c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
9x) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu.
9x) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Rozhodnutí Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, výměnných pobytů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxxxx se vydávání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx stali xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spolupracují x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
9k) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9l) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9m) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 161/2005 Xx.
9n) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Například §114 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
10c) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Sb.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Sb.
11b) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx č. 438/2004 Sb.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
14) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15a) Xxxxxx 2 xxx 14 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 562/2006.
15x) Příloha V, xxxx X xxxxxxxx 3 písm. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Článek 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterou xx xxxxxxxx článek 26 úmluvy x xxxxxxxxx Schengenské dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15d) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx nouzi.
15e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě xx dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16x) §2 xxxx. 7 a §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16b) §15 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. občanského xxxxxxxx xxxx.
17x) Nařízení Rady (XX) č. 343/2003 ze xxx 18. února 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx států.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů..
19x) §36 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Směrnice Xxxx 2003/110/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxx.
20a) Nařízení Rady (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x zavedení xxxxxxxxx nových funkcí x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) zákona x. 256/1992 Sb.
23x) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
24) Zákon č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Sb.
24x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x tlumočnících.
26) §244 xx 250k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
26x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SCH/Com (99)13 xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární xxxxxxxxx.
27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx o vízech (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Sb.
29) Směrnice Rady 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, o způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES o podmínkách xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Společenství.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 604/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx států (xxxxxxxxxxxx znění).
38) §143 xxxxxxxxx řádu.
39) §14a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx jednotný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 380/2008.
41) Zákon č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §27 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Zákon č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Sb.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
48) §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 427/2010 Sb. x xxxxxx x. 103/2013 Xx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx povolení k xxxxxx a xxxxx xx xxxxx členského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

50) §98a xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1683/95 xx xxx 29. května 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx.

52) §18 odst. 2 zákona x. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

53) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 104/1991 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.