Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.12.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.2015 do 31.12.2015.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
326/99 Sb.

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1
Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12
Prostředky k pobytu na území §13
Hraniční průvodka §14
Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a
Dlouhodobé vízum §17b
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18
Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31 §32
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů §35
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37
Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39
Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40
Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41
Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
Povolení k dlouhodobému pobytu §42
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f
Zaměstnanecká karta §42g
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h
Modrá karta §42i
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §45 §46
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e
Zrušení platnosti modré karty §46f §47 §48 §48a §48b
Oddíl 4
Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49
Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území
Výjezdní příkaz §50
Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a
Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54
Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55
Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57
Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61
Zánik platnosti dlouhodobého víza §62 §63
Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65
Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74
Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82
Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85
Díl 3 §86
Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt §87a §87b §87c
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a zánik jeho platnosti a důvody pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie §87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f
Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m
Díl 3 - Potvrzení a průkazy
Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie §87o
Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87p
Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87r
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie §87s
Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t
Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y
Skončení platnosti průkazu §87z
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a
Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100
Domovní kniha §101
Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103
Povinnost dopravce §104
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105
Povinnosti orgánů státní správy §106
Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112 §113

Cestovní průkaz totožnosti §114
Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115
Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a
Neplatnost cestovního dokladu §116
Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b
Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e
Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f
Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a
Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121
Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123
Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b
Finanční záruka §123c
Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a
Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128
Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129
Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153
Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Správní delikty

Přestupky §156 §156a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §157
Společná ustanovení ke správním deliktům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162
Ředitelství služby cizinecké policie §163
Odbor cizinecké policie §164
Působnost ministerstva §165
Oprávnění ministerstva §165a
Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166
Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168
Odchylky od správního řádu §169 §170 §170a §170b
Soudní přezkum §171
Žaloba §172

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174
Přiměřenost §174a §175
Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176
Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a
Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b
Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c
Totožnost §177
Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d
Důvody znemožňující vycestování §179
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a
Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b
Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c
Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d
Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e
Partnerství §180f
Zkouška z jazyka §180g
Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §182 §182a §182b
Přechodná ustanovení §183 §184 §184a
Část druhá §185
Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích
Správní poplatky §186
Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187
Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188
Část šestá - Závěrečná ustanovení
Zrušovací ustanovení §189
Účinnost §190
č. 140/2001 Sb. - Čl. II
č. 217/2002 Sb. - Čl. IV
č. 222/2003 Sb. - Čl. II
č. 428/2005 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV
č. 136/2006 Sb. - Čl. VII
č. 161/2006 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 379/2007 Sb. - Čl. II
č. 140/2008 Sb. - Čl. VII
č. 427/2010 Sb. - Čl. II
č. 101/2014 Sb. - Čl. II
č. 314/2015 Sb. - Čl. IV
Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky (xxxx xxx "území") x xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Ministerstva vnitra (xxxx xxx "ministerstvo") x Ministerstva zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,1a) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(3) Xxxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxxx x na xxxxxx státu, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím1c) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,1d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxx ozbrojených sil xx xxxxx,3)

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

XXXXX XX
XXXXX XX XXXXX
§3
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx přechodem xx xxxxxx
x) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx") xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3b) xxxxx splňuje xxxx podmínky:

1. bylo xxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3b)

x) xxxxxxx hranice3b) xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx v xxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola.

§4
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx podrobit se xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území, xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx odkladu xx ukončení hraniční xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx vnitřní xxxxxxx xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3b)
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx otisku vstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x na jejím xxxxxxx provedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Při vstupu xx xxxxx je xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxx xx na xxxxxxxx povinen
a) xxxxxxx x xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx cestovního dokladu x ověření své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči dat xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je mladší 15 let a xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx
x) přebírán xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx území xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx-xx si jej xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9
Odepření xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, jestliže
a) nemá xxxxxx cestovní xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) nepředloží xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x k vycestování x xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx smluvních států (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx území,
h) xx důvodné nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx x něm závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "požadavek xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), f) xx x).
(3) Xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx podmínky xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. nesplňuje-li požadavky xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění,

4. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podnět na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx této xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x příslušný orgán, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.
(5) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestovat xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§10

(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na území, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, se nevztahuje xx cizince, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život x xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx onemocnění,

b) xx xx neposkytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chorobné změny, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Cizinec, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xx nepovažuje za xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péči, xxxx policie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx existenčního minima") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vcelku xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), jde-li x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx může během xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

b) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx disponovat peněžními xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx z účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze kterého xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x pobytu závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx zajistí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud xxxxxx x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního minima x závazkem xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x poloviční xxxx.

§14

Xxxxxxxx průvodka

Hraniční xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx obsahuje číslo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx na území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vycestování x území, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x pobytu cizince xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z území, xxxxxxxx též s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x území.

§15x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx

x) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mladšího 21 let, x xxxxxxx xxxxxxxx pečuje,

c) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx potomek nebo xxxxxx manžela občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislý na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx manželem, xxxx xxx na xxxx výživě xxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxx bezprostředně před xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx cizinec, xxxxx xxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx xxxxx, jehož xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx občanem Evropské xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém měl xxxxxxx pobyt, nebo

3. xx x xxxx x vážných zdravotních xxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx trvalý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x žije x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx cizince, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, nebyl-li mu x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx dne xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx překročení xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) na xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x přechodnému xxxxxx, xxxx

x) na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) a xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] stanoveno xxxxx,

x) stanoví-li xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx svým nařízením [§181 písm. x)],

x) xx-xx občanem Evropské xxxx,1a)

x) je-li

1. xx xxxxxx zabezpečovací detence, xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; tento cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x bez cestovního xxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx umístění xxxxxxx xx území x xxx cestovního xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cestovním dokladu xx zapsán, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx po dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předběžného opatření xxxxxxxxxxx orgánu umístěn xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx fyzické osoby,

5. xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. žákem, který xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxx který xx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxxxx učitelem, a xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, účel a xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, nebo

e) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxx, pokud na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobytu

(1) Pobyt xxxxxxx na xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b), x), g), x), x) nebo j),

d) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx území xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, prohlášen xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xx xxxxx pobývá v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zániku xxxxxx xxxxx odstavce 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxxxxxx").

Xxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx na xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na krátkodobé xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).

(2) Krátkodobé xxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území xx xxxxxxxxxx vízum xxxxxx xxxxxxx policii.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxx cestovat xxxxxxxx s tímto xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx občanem, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx, který xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) předloží xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by při xxxxxx na xxxxx xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný pořádek, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxxx x pobytu xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx.

(6) Zastupitelský úřad xxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a na xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx občanem, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx víza a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neudělení xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxx neudělení víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů

§30

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3, §42g anebo §42i xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, studia xxxx vědeckého výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xx dobu 60 xxx. Xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí opravňuje x pobytu xx xxxx 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx prodlouženou až xx xxxx, xxx xxxx důvody xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxx věty třetí xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 , §42g xxxxx §42i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx udělené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xx xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx
(1) K žádosti x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx doklad,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území,
c) prostředky x xxxxxx na xxxxx (§13),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince,
f) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx žádost nebo xx kterým xxxx xxxx společně pobývat xx xxxxx, x xxxx pokud cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx cizinec, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx29), povinen předložit
a) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx, která má xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x e),
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace (§42f odst. 1) x účelu xxxx xxxxxx na území x
x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) až x) a xxxxxx x zápisu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence30).
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, jakož x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mladšího 15 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Povinnost xxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxx o udělení xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx doklad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu, doklad x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným podpisem, xxxxxx je cizinci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu na xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Současně je xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 428/2005 Sb.

§33

Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx nezávislá nebo xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §179 xxxx. 5,

x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxxxxx nelze prodloužit, xxxxxxx xx území x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx §69 xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx současně xxxxx xxxxx na xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx možné (§120a).

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(5) Dobu xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx území x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokázat, xx překážka xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,

c) fotografie,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxx o podání xxxxxx x xxxxxx xx přiznání odkladného xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 odst. 1 xxxx. d).

§35

Prodloužení doby platnosti xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů

(1) Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince opakovaně xxxxxxxxx, xx podmínky, xx trvá xxxxxx xxxx pobytu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(2) X xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x). Dále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Současně je xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x xxxxxxx změny xxxxxx x fotografie.

(3) Dobu xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§36

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), x), d) x x) x v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx náležitost podle §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxx znemožňujících vycestování x v xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§38).

§37

Zrušení platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) policie xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. d)] xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxx,

x) cestovní doklad xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x důvodu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

f) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx odsouzení cizince x trestu xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, anebo

g) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx ani ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx platnost víza x pobytu nad 90 dnů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§38

Zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxx uděleno podle §33 odst. 1 xxxx. d) x xxxx žalobě nepřiznal xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx vízum". Zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx vyznačením víza xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx a zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

§42

Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, hodlá xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je dále xxxxxxxx podat manžel, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dítě xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo již xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X žádosti je xxxxxxx příslušník výzkumného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), c) xx e) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx požádání xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4. Před xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180i xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx jako xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xx podává xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xx zastupitelském úřadu xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxx x pobytu xxx 90 dnů. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu.

(6) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu uvedenou x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§42a

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx rodiny") je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nezletilým xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xx bude xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx linii, x není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxxx, který se x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení rodiny x rodičem xxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "modrá karta"). Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterému byl xx území povolen xxxxx xxxx udělen xxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem xxxx cizinec xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx udělí, jestliže

a) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x sloučení manželů, xxxxxxxx musí xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g,

c) xxxxxxx, xx kterým xx být xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx manželství xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxx x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxx

x) cizinec, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny a xxx na xxxxx x jinou manželkou xxxxxx.

§42b

Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx možné,

c) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx za dítě xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, a xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, že souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx již xxxx xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx

1. xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxx rodiny x

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodiny; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx údajů, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho prohlášení x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.

Xx příjem se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; pro účely xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x plném xxxxxxx údajů, xx xxxxxx ověření úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie32), xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxx-xx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve lhůtě xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx přiložit doklady xxxxxxx v §31 xxxx. 4.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxxx podat xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx o povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx podat v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x přechodnému xxxxxx xx xxxxx, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxx prokazující, xx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebude xxxxx než součet xxxxxx životních minim9d) xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx normativních nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxxxx o životním x existenčním xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx se xxxxxxxx příjem započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu nepoužije; xx xxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), a

e) na xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxx zavazují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x).. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(5) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx má x xxx xxxxxxx pobyt xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny na xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx xx území xxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 5 x k žádosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; a xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušník povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce x jde-li x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx vzdělávání x základní xxxxx, xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníků, x xxxxxxx dítěte xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka se xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nemůže x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxx pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem,

c) prokázat xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx organizace,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

(3) Xxxx vyznačením xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx povinen na xxxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi9h), nebo

b) xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx nebo organizované xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo napomáháním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území

za podmínky, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxx xx xxxxxx dále xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného úmyslného xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, poučen orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxx ministerstvem x právu xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxx je ode xxx, kdy byl xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek podle xxxxxxxx 1, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. X průběhu xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx jeho pobyt xx území x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) K xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx držitelem, a xx x tehdy xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu na xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxx ministerstvo xxxxx na žádost xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx cizinec zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, a to x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x fotografie.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx, žadatel x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx zajistit xxxxxxxxx x cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výzkumnou organizací xxxxxx x hostování9j) x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx též činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území ministerstvu.

(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dohodu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx závazek výzkumné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 4.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx ode dne xxxxxx xx území Xxxxx republiky do xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnaneckou xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxx, x kterého xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x xxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx rozsah práce xxxxxxx mzda, plat xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; týdenní xxxxxxxx xxxx x xxxxxx základním pracovněprávním xxxxxx xxxx činit xxxxxxx 15 xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání a xxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména

1. xx xxxxxxxxxx vzdělání; x odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností, zda xxxxxxx xx požadované xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x

3. xxxxxxx podmínky pro xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, x cizinec splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx společníka, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podat žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedený x §98 zákona x zaměstnanosti xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké karty xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů nebo xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zaměstnaneckou kartu xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x) x Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x situaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 3 xxxx 4 x

x) xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

b) je xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) žádá x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx zaměstnání x téhož xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx pozici, kterou xxx vykonává.

(7) Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele zaměstnanecké xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo udělí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a neexistují-li xxxxxx xxxxxxx x §56, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx o udělení xxxxxxxx se změnou xxxxx věty první xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42h xxxx. 1 xxxx. c) x xxxx xxxxxxxxxx podle §42h xxxx. 1 xxxx. d), pokud xx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nutná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, pozbyl xxxxxxxxx.

(8) Odstavec 7 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti xxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno; xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx x xx xxxxx.

(9) Podá-li xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x době 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přesahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx za xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §44a xxxx. 9; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxx, že xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty; xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx se písemně xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x),

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) povolení x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx jedná x cizince uvedeného x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 4.

(2) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx převzetí zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Žádost x vydání xxxxx xxxxx32) xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území hodlá xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou usnadňující xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx podává xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx podat ministerstvu xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx

x) xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx uvedenou.

(5) Xxx-xx x výkon zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx modré xxxxx xx vyjádření příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Ministerstvo xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec předložil xxxxxxxx anebo pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x),

x) se nejedná x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx pozici vyžadující xxxxxxx kvalifikaci, která xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo v xxxxx kartě x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX EU".

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx zaměstnavatele nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prvních xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx této xxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx je držitel xxxxx karty xxxxxxx xxxx změny oznámit xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx modré karty xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx občanství cizince, xxxxx, od kdy xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx karta xxxxxx, xxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§42x

Xxxxxxxxxxx k žádosti x vydání modré xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. x), x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxx roční mzdy xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx regulovaného povolání, xxxxxx o splnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xx území pobýval xxxx držitel xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x to xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, xxx se na xxxx bude vztahovat xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§43

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33, xxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx udělí na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx uděleno xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 rok xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění pobytu,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,

x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx vydán tomuto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx službě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §42d,

x) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x dosažení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx dobu, na xxxxxx byla uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 2 xxx; v xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §42g xxxx. 3 xx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x zaměstnání.

(7) Xxxxx xxxxx xx vydává x dobou platnosti x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 roky.

(8) Xxxxx xxxxx podle §42i xx xxxxxxxx xx platnou

a) xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx podána x době platnosti xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx, xxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §42i,

c) xx xxxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx modrou xxxxx,

x) xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx žádosti cizince x xxxxxx modré xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx za platnou xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx modré xxxxx xxxxx §42i, xxxxx x době xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxx §42i x x jejím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx.

§44a

(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze opakovaně xxxxxxxxxx, a xx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) xx h),

c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) na xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 7, jde-li o xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxx prodloužit xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vysoké xxxxx. Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, lze xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 odst. 2 x 3, §36 x §46 xxxx. 3 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x), c) a x) x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4. Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny udělen xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx prodloužit, xx-xx důvod pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx x němž pobýval, x dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(6) X žádosti x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx náležitosti podle §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) x e),

b) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území (§13), xxx-xx x studium xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý.

(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx fotografie. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42f xxxx. 3 xxxx. x) x c) x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxxxxxxxx shledá důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx x) x prokázat, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) x x), §42g odst. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx prodloužit na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti, xxxx však nejdéle xx xxxx 2 xxx; v xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx zaměstnanecká karta xxxxx §42g xxxx. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podává ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx smlouvu nebo xxxxxx x pracovní xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxx způsobilost při xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4 x

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx neprodlouží, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) x c), §42g xxxx. 3 xxxx 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty (§46e), a xxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42j odst. 1 xxxx. x) xx x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx překážka.

(13) Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§45

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx povolen, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze udělit x případech xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x výjimkou případů xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2. Xxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu x xx území xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxx.

(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx po 3 xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx jiným xxxxxx.

(3) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem, xxxxxxxx

x) ke dni xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozvodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území,

d) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4,

f) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxx xxxx po 1 roce xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za jiným xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) až c).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území podle §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) až x), §37, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x) x x), §56 odst. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1.

(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), §56 odst. 2 xxxx. a) a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) platí xxxxxxx §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx c), x), x) x h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx uvedených x §56, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v §56 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x §42g odst. 2, 3 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cizincem xxxxxxxx v §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x situaci xx xxxx práce xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx příjem cizince x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věrohodně xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx xxxxxxx své x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxx na dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx výpočtu příjmu xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

c) doklad x zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidence30),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x tom, xx xxxx vymahatelné nedoplatky, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx36) včetně xxxxxx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančním xxxxxx nebo okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vymahatelné xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx státem5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46a

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rovněž, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, jestliže

a) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx uplatňujícího společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx porušení xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) bylo zjištěno, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) cizinec přestal xxxxxxxx xxxxxxxx prokazované xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti v xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nemá xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

j) xxxxxxx nositel oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

k) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx anebo xx xxxxxx prodloužena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání modré xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) držitel xxxxxx xxxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §46e odst. 1 xxxx. b) x x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 písm. x)] xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx9o), xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal právní xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, rozhodl o xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(3) Xxx xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

b) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx o zrušení xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; cizinec xx povinen ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx odloženo jeho xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 1 současně xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na žádost xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,

c) xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx anebo ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xxxxxx x hostování9j), xxxx vyřazena ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9j); xx neplatí, xxxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxxx,

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prokazované xxxxx §42f odst. 3,

x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx jsou padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který bylo xxxx povolení xxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života výzkumného xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx udělí výjezdní xxxxxx; výzkumný pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §37 a xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx nezaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxx a cizinec x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu podle §42g xxxx. 7 xxxx mu xxxxx xxxxxxx nebyl udělen,

c) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx skončila; x xxxxxxx zrušení dohody x pracovní činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 1 měsíc x cizinec x xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 7 nebo xx xxxxx souhlas xxxxx udělen, xxxx

x) xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až

e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx karta zruší, xxxxxx-xx cizinci xx xxxxx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 7 xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx vydání modré xxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx byla xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; to xxxxxxx, pokud splnění xxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhla 3 xx sobě xxxxxx měsíce,

g) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx došlo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx orgánem35).

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx držitel xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění jejího xxxxxxxx ze svého xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bydlení xxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života držitele xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí, kterým xxxxx platnost xxxxx xxxxx, stanoví lhůtu x vycestování x xxxxx x xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§47

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 120 x nejpozději 30 xxx xxxx uplynutím xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx včasnému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo odstavce 6 xxxx. b) xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx zániku těchto xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, než je xxxxxxx x odstavci 1. Důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx výzvu xxxx důvody prokázat.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3, považuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx platné xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x podané xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx podat x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí nebo x době přechodného xxxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx x), nejdříve xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxx

x) podal xx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty xxxx modré xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 5, §42c xxxx. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 a §42i odst. 3 xxxx. x) oprávněn x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(7) Jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx odstavec 4 obdobně xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, na xxxxxx xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g odst. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx žádá x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Xxxx první x druhá neplatí, xxx-xx o pracovní xxxxxx, na kterou xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 6 xxxxxxx x důvodu, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x situaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx, zaniká oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání nevztahuje. X oznámení rozhodnutí xxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočku pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, kterému xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx podle odstavce 4 xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx cizinec žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, x vydání nového xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 6 anebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(9) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx nebo osobě, xxxxx má obdobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx tímto dnem xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den. Xxxxx odstavec xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxx účely úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§43),

b) xxxxx xx xxxxxx x §42e odst. 1 xx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx,

x) který xx uveden x §42e odst. 5, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) který xx xxxxxx v §18 xxxx. x) xxxx 4, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx podle §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx bez společně xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Výše xxxxxxxxxx příspěvku se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx poučen podle §42e odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vyplatit xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek lze xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx své xxxxxxxx x majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx x doložit xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytových xxxxxxx xxxx právnická xxxx fyzická xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx nebo majetkových xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx nebo majetkových xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx příspěvek neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx cizinci, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení (§42e odst. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti; to xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti jejich xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx během pobytu xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx opravňuje xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušník xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x moci úřední xxxxxxx

x) xxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx správním vyhoštění,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza, po xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému pobytu, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx přechodného xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b), xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) anebo xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx; x xxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xx pobytu xx území xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 x §42e.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx 1 měsíc. Xxxxxxxx stanovení minimální xxxx xxxxxx neplatí, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, v odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(3) Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx opuštění xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělen, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany (§124b),

x) xxxxxxx, který neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) (§129), nebo

c) xxxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 stanoví xxxx x opuštění xxxxx, a to x xxxxxxx 7 xx 60 dní. Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx doba x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx zajištění cizince, xxxxxx xxxx doba xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním přerušuje. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx doby x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §101 správního xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu převzat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx.

(6) Xx-xx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx neoprávněně, xxxxxxxx xx zahájené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území. Xxxxxxx cizince x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince ke xxxxxx x pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx právní nárok.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyznačením.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxx

x) dlouhodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nebo vycestování x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx.

§53
(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, ve kterém xx cizinec povolen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx uveden x právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx obrazového xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx tiskopisu, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxx poplatek; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxx otisky xxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, pohlaví, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx současné x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x cizině x telefonické xxxxxxx, xxxx, číslo x xxxx o xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxx-xx o xxxxxxx x povoleným pobytem xx území xxxxxx xxxxx, x údaj x tom, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x čísle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx školy), xxx xxxxx, dobu xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx, zamýšlený den xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trasu, x xxx již xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx osobě, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x vízům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, údaje x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x pohovoru nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,

x) xx poznatky x xxx, xx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx cizince na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx poučí, xx xx xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), x), h), x) xxxx j),

h) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hodlá zneužít x xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiná závažná xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, nebo

k) xxxxxxx neuhradil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174), nebo

b) v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem,

za podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince o xxxxxxxx neudělení dlouhodobého xxxx a o xxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělení xxxx xx smluvním státem, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil; x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx uplatnit stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí ministerstvu; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x žadatele x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx provádějící pohovor x podpis žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx zastupitelského úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Vyznačování xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jeden xxxx více xxxxx xxxxxx.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podává xxxxxxx ministerstvu.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 90 xxx x xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx doby xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx tuto žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů; xxxxxxxxxx vízum se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx pobytu xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx žádost xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xx dlouhodobé xxxxx za xxxxxx x xxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx xxxx důvody pro xxxxxxxxx víza.

(7) Xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx žádost x době platnosti xxxxxxxxx x pobytu x byl xxxxx §69 oprávněn xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx za pobyt xx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu.

§61

§61 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxx právní xxxx xxxxxxxx ukládající trest xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, za účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx karty nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx doplňkové ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx vycestování xxxxxxx x území xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxx xxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§64

Studium

(1) Xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),

x) účast xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx praxe xxxxxx x získání xxxxxxxxxxx a odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxx xxxxx anebo x době xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo území, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx složku,

e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mládeže xx xxxx xx 18 do 30 xxx xxxx dobrovolnická xxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx účelu ministerstvem xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx složku,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xx vzděláváním xx xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxx praxí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxx §87 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) x s xxxxxxxx §8385 na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení k xxxxxxxx pobytu se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x vydání xxxxxx povolení žádá x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo dítětem, xxxxx je xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx v minulosti xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pobyt na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxx xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doba 3 xxx.

§67

(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx stížnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxx x zákonné xxxxx. Xx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx strpěn xx území xxxxx xxxxxx o xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx je zachována, xxxxx cizinec xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx trvalému xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx žadatelem xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx schopen o xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.

(3) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx při splnění xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxx xx péče, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxx xxxxxx péči je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x cizinec, xxxxx x vydání xxxxxx povolení xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Povolení x xxxxxxxx pobytu může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx oprávněným xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pobytu xx území.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Do xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx

x) doba xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x žádosti, xx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxx, pokud

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůty x vycestování stanovené x xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f odst. 5,

x) xxxxxx polovinou

1. xxxx xxxxxx xx území xx dlouhodobé vízum x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxx, xx kterou bylo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxx x žalobě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx déle než 18 xxxxxx, započítává xx tato xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx území x xxxxxxx doby pobytu xxxxx xxxxxx x) xx x), pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx doby xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezapočítává,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx byl xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 10 xx xxxx jdoucích xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx.

(3) Do xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na střídání xxxxxxx období nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx stravu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx do výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx až xx doby xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx trestu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx nepřetržitě pobývá xx xxxxx po xxxx nejméně 2 xxx; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxx kratší xxx 560 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti nepřesáhla 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xxxxx v souhrnu xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx území.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx xxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území skončí xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pobývá xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jemuž byl xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx spolupráce x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx též ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného x pobytu xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a)xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f odst. 5, xxx-xx x xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxx též na xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx být povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x pobytu xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx 6; xx neplatí, jde-li x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) a §68.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx rodičů,

d) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah, xxxxxx x tom, že xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky1a); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx doklad o xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx prohlášení x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obdobný výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx stát xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx uděleno vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2), xxxx xxxxx xxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území (§71 xxxx. 2),

g) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx, který xx dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x dále xxxxx cizinec prokáže, xx xxxxxxx nemůže x xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §182a xxxx. 1 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxx x jazyka"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xx manželem nebo xxxxxxxxxx dítětem azylanta2) xxxx dítětem, xxxxx xx závislé xx xxxx azylanta, anebo xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. a) nebo x) a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x f).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstva předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 let,

b) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 1 akademický xxx studoval vysokou xxxxx x českým xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx český xxxxx xx vysoké škole,

c) xxxxxxx, xx absolvoval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z českého xxxxxx, která xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx zkoušce x xxxxxx,

x) žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 4,

e) prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx věku 60 xxx.

(6) Ministerstvo xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x absolvování xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx; vznikne-li důvodná xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx do xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx usnesení, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x cizinci určí xxxxx x vykonání xxxx opětovnému vykonání xxxxxxx x xxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zkouška x xxxxxx podle xxxx xxxxx xx koná x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, určené Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx; xxxxx osobou xxxxxx být určena xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X tom, x xxxxx xxxxx určené Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje.

§71
(1) Za doklad x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx a společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx [§42c odst. 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) cizince a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Jde-li o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému pomoci x xxxxxx nouzi; xxx účely výpočtu xxxxxx se §8 xxxx. 2 až 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu předložit xxxxxx x účtu xxxxxxxx v xxxxx xx posledních 6 xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje xxxx platební výměr xxxx z příjmu.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx podáváno xxxxxxxxxxxx, xxxx být podepsáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Náležitosti žádosti x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx listu, xxxxxxxx xxxxx, dokladu xxxxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx.

§74

(1) Cizinec, který xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx se xx xxxxx 3 pracovních xxx ode dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, který xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx ministerstvo

a) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx je určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen se xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx převzal xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nenabylo právní xxxx x jiných xxxxxxx stanovených důvodů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

Důvody xxx nevydání, xxxxx platnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxx předloží padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti, v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx uvede nepravdivé xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvody uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §66 nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

e) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. g),

f) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx do soukromého xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) K důvodům xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání povolení x trvalému xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) K xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx xx skutečnostem, které xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, který xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxx pobyt povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec pobýval xxxx území států Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx,

x) je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxxxxx požádá,

g) xxxxxxx, bývalý xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, nebo

h) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přesahující 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx soudem České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x nepodmíněnému trestu xxxxxx svobody.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu dále xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxx do 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx důvod, xxx xxxxx bylo xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) povolení x xxxxxxxx pobytu vydáno,

c) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x trestu odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Právní postavení xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx přizná cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (dále jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) splnil xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neohrozil xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx dále přizná xxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx právní postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydáním povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x splňuje podmínky xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přizná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x po xxxx xxxx let xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě pobývá xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx území xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx tímto členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx než 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx alespoň 5 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx uvedenou xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Ministerstvo do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx dále xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [název xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Záznam se xxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx na svém xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx mladší 18 let xxxxxxx xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxx svěřen, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx na xxxxx xxxxxxx ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx pobývat xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, jíž xxx xxxxxxx svěřen xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ověřeným xxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) skončí xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

d) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení věku 15 xxx zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x oznámení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx věku 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx-xx xx xxxxxxx do 60 xxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx dosažením xxxx 18 let xxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxxx xxxxx odstavce 1 se odhlásí x trvalého xxxxxx xx území.

(8) Dnem, xxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu zaniklo xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, současně xxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e se xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Byl-li xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. a).

Účinnost xx 1.5.2011 do 9.5.2013 (xx xxxxxx č. 103/2013 Sb.

XXXXX XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) anebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), a

e) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) společně x xxxxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x doklad xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87b

(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a odst. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87c

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, je povinen xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie.

§87d

Důvody pro zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, že xxxx nemocí uvedenou x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z území x xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x území vycestovat.

(4) Xx zánik platnosti xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), b) a x) xxxxxxx obdobně.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87d odst. 1 vztahují obdobně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže žadatel

a) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,

x) xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a příslušný xxxxx, který žadatele xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, že xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství,

d) se xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x výslechu (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, že rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života žadatele.

(3) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx k tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který žadatele xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§87f

Důvody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přechodný xxxxx xx území, pokud x to rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přechodný xxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15x xxxx přestal xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, zejména xxxxx občan Evropské xxxx xxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxx xxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx ukončil svůj xxxxx na xxxxx xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x to po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx studia tohoto xxxxxx na vysoké xxxxx,

x) občan Xxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zemřel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx území zdržoval xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx před xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x x xxxx xxxxxx manželství xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxx

3. je to xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) došlo x xxxxxxxx partnerského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx v §15a xxxx. 2 xxxx. x) x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx péče dítě xxxxxx Evropské unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxx, nebo

2. je xx xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx se rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx partnerského vztahu xxxxx domácího násilí, xxxx

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) nebo d) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx území, xxxxx

x) ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx onemocnění došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx,

x) se stal xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx systému pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxx svém pobytu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

za podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx ukončí rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx území z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx je x xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx, x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxx; xx tuto xxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

§87g

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) po 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) jestliže x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx13c) xxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx věku13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku požádal, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx skončil zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) x xxxxxx xxxxxx invalidity xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podniká nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo alespoň xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx území xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxx xxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx vydání povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) se xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. b) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie, který xx manželem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1a) xxxx jehož xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx sňatku x xxx xxxx nabytím xxxx státního občanství.

(6) Xxxx, xx kterou xx občan Evropské xxxx1b) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x důvodů xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

x) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium nebo xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí.

(8) Xx xxxxxx Evropské xxxx mladšího 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 použije xxxxxxx.

(9) Xx xxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx, x xx xx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého přechodného xxxxxx xx xxxxx,

x) xx 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx na území xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx občanu Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

1. ke xxx xxxxx pobýval xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx nabytím xxxx xxxxxxxx občanství.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx pobyt na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. z xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), který xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx sám x xxxx postarat, xxxx

2. žádá-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx xxxxx přihlášen x trvalému pobytu, xxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich společné xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx §87g xxxx. 7 vztahuje xxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx tento zvláštní xxxxxx předpis xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) se xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x doba xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx, a xx xx do xxxx jeho propuštění x xxxxxx tohoto xxxxxx.

§87x
(1) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občan Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h odst. 1, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx příslušníka,
c) xxxxxxxxxx x
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, a je xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podepíše-li xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem ministerstva. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx občanu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx občanem Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx (§87r), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§87t)12a). Spolu x průkazem xxxxx xxxx první xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá i xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

d) xxxxxxx xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

e) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádá xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na území,

f) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx, nebo

g) x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx podle §87g xxxx 87h.

(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání povolení x xxxxxxxx pobytu x zájmu České xxxxxxxxx, x humanitárních xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l

Důvody pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1b), x je xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména pokud xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx po xxxx delší xxx 2 xx sobě xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx výjezdní xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx §76 xxxx. x), b) nebo x) xxxxxxxx obdobně.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xx veřejnou listinou.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x xxxxxx xxxxxx x zpravidla xx dvou xxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx.

(3) Pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx s předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Platnost pobytové xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před skončením xxxxxxxxx této xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pobývá na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f odst. 2; pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území podle §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytovou kartu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x neprodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Shledá-li xxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poučí xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx k xxxxxxxxx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxx skutečnosti a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§87r

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém a xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Průkaz x povolení k xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx prokazuje své xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87l).

§87x

Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém a xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xx průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §87r xxxx. 3 x §87s vztahují obdobně.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v cestovním xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx oddací xxxx znějící xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx tvaru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamu v xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území, xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průkaz; xxxxxxx se postupuje x v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §87z xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník x vydání průkazu xx skončení jeho xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §87z odst. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx žádá o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li požadovanou xxxxx xx průkazu xxx xxxxxxxx, xxxx xx jeho držiteli xxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě je xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx oddacího xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx na území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

b) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, dřívější příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87x

Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx území xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie nemohl xxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx formě víza x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x žádosti; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Platnost xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přechodnému xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxxx průkazu za xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx

x) xx průkaz xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx xxxx držitele.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a plně xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele průkazu, xx xx zrušením xxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx území

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx, xxxx dnem, xx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx,

x) úmrtím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx potvrzení, lze xxxxxxxxxx rozhodnutí nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx území xx xxxx xxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx přechodný, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxx, xx povinen x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx víza, a xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud narozený xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx době zabránily xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, pobývá-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx kterém je xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X ÚZEMÍ

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyznačením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Policie xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx příslušníku, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, umožní xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx

x) občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, nebo xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx průkaz x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

§92

Odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie rozhodnutím, xxxxx xxxx na xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ověřené xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx území x cestovním dokladem x xx uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu pobytu xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx mladšího 15 let, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx policii xx xxxx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Evropské xxxx1b) xx povinen xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne vstupu xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx xxxxx než 30 dnů; tato xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu ani x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx který je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prokazující, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxxxx a místo xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, počátek x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx.

§98

Xxxxxxx změn

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a občan Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, anebo xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx změna místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx o změně xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 30 xxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx xxxx, je povinen xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Změny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx osoba xxxxx §96 odst. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xx požádání xx xxx, kdo xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§98x
Xxxxxxx xxxxx o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx trvalý pobyt xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx,
x) xxx-xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neplatných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností,
b) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §100 xxxx. d), xxxx
x) zaniklo-li xxxxx xxxxxx objekt nebo xxxxxxxxx xxxx objektu, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x pobytu xx xxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx objektu xxxx jeho vymezené xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx navrhovatel xxxxxxx prokázat.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Ubytovatel a jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx více xxx 5 xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx blízké.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah založený xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahem.

§100

Ubytovatel je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, kde xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx porušeno právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti počtu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx ubytovanou xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) cizinci na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx, xxxxx a xxxx ubytování,

f) vést xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domovní knihu xxxxxxxxxx údaje k xxxxxxxx ubytovaným x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxx

(1) Domovní xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého ubytovatel xxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx ubytování. Za xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje též xxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném ve xxxx první.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 písm. x) xx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxx, pravidelně, přehledně x srozumitelně. Xxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince.

§102
Oznámení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx jeho ubytování; xxxxxxxx učiní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx vyplněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu podepsaného xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x); povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytovatele xxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), je-li xxxxxx xxxxxxx zřízen x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podepsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx xxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx ubytovateli xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x osobně xxxxxxx x podepsat přihlašovací xxxxxxxx xxxx podepsat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx požadované xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, průkazu x povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, x xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx totožnost předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dokladu prokazujícího xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx předložením xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, změnu údajů x dokladu vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx nastala, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lhůtě do 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ztrátou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zneužitím x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,

g) xxx xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,

x) odevzdat xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx vydal,

j) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx nastala; xxxxxxx-xx xxxx událost xx xxxxx, ohlásí xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu; obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohlásil,

k) xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za neplatné, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy xxxx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx požádání xxxxxx xxxxxxx daktyloskopických xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx,

x) podrobit se x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, lékařskému xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokladem a xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,

o) xx požádání policie xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jehož xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, x toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx hraniční kontrole,

r) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, xxx-xx o případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

s) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxxx xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti,

u) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx mu xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx svěřen xx xxxx nebo xxx xxxxxx mu xxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozovatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xx xxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx na xxxxx, jestliže cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxxx xxxx území, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx od xxxxxxxx pokynu policie, xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.
(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx státu, xxxx
x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven xx zahraničí.

§105

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x věznice

(1) Xxxx, xxxxx pravomocně xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx cizince,

b) x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx nezvěstného,

d) x xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") nebo neplatnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx poručníka xxxxxxxxxxx cizinci, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x oprávněním x pobytu xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,

xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, vazební xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx ministerstvu, týkají-li xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsaditelné držitelem xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx držitele xxxxx karty,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x důvod xxxxxxxx zaměstnání,

a xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Živnostenský xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pověřené xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx že xxxxxxx modré karty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pomoci x hmotné xxxxx9o) xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Úřad xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx ředitelství, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jim známy x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(7) Soud, xxxxx xx určený x vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rejstříku, seznamu xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přerušení xxxx ukončení výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení k xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx neprodleně též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx cizince.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx xxxxxxx na jeho xxxxxx vydat doklad x zajištění ubytování x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zajištěno.

(3) Zvoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, která xxxxxxx státu nedodržením xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, kdo se xxxxxxx podle §15, xx povinen neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx odstoupit x xxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Vysoká škola xxxx vyšší odborná xxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx x hostování9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné organizace xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 zákoníku práce xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx mu xxxx xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci x xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx policii x ukončení xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx do xxxx xxxx které xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zajistit plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x osobě cizince xxxxxxxx 15 xxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx oprávněně.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx xxxxxxxx doklad xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxx totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxx světa,

e) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxx

x) xxxxxxxx doklad xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výlet v xxxxx Evropské unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie žáků, xxxxx xxxxxx schopni xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx oprávněn xx xx tohoto xxxxx xxxxxx, x xx předpokladu, že xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx České xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx z xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii držitele,

d) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx stránky x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cizinci, který xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxx jména, pohlaví, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx hlášen k xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 3 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx fotografii.
(3) V xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx totožnosti xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 a 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112
Při xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx vydání; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§113
(1) Cizinecký pas, xxxxx xx opatřen xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxx xxxxxxx 15 let x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xxxxxxx, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji x správnost x xxx zpracovávaných biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Cizinci xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) nestanoví odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas x nosičem xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje x zobrazení xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx nosič xxx xxxxxxxxxx otisky prstů xxxxx xxxxxxx. Cizinecký xxx xx vydá xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxx pro xxx xxxx platnosti xxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx-xx xxxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx pouze xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxx pořadí: typ xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxx číslice, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx čitelné zóně.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx ztrácí xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 anebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplňkové xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx doplňkové xxxxxxx nebo dnem xxxxxx doplňkové ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx cizince
a) který xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx a doloží, xx xx xxx xxxxxx nezávisle na xxx vůli xxxxxxx,
x) xxxxx je oprávněn x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, pokud xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx držitelem cestovního xxxxxxx,
x) jemuž byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx cizineckého xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x zastupitelského úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x správnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx na xxxxxx nového cizineckého xxxx; vydání nového xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Cestovní průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní doklad x nemůže si x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) mladšímu 15 xxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §92 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x územní platností xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx uděleno vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodů xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xxxx b), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx,

x) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxx poskytování dočasné xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z důvodů xxxxx §33 odst. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx si xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xx vydá x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(7) Zastupitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx x je

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx cizinec xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx xx z xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vážné xxxx39) při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem.

§115
Důvody xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x)
(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo vydaný xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xx podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxxxx xxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) cizinec xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx cestovní doklad xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, jehož xx žadatel xxxxxxx, xxxx na území xxxxx, xxx se xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx zastoupen xxxxx, xxxxx jeho zastoupení xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx své jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx bydliště, kontaktní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx zastupitelský xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost cestovního dokladu

Cestovní xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx cestovního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zadrží při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. cizinec xxxxxxxxxx nezdůvodní, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) nebo h), xxxxx xx orgánem xxxxx, xxxxx jej xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxx doklad zadržet xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx vydá držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá

a) xxxxxx policie příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f) potvrzení x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx pas xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx držitele xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx obdržení zadrženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx zničí, xxxxx tento xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), b), x), x) nebo x) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx dokladu a xxxxxxxx cestovní doklad xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostředkem v xxxxxxxx řízení.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX

§117x

Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Cizinci mladšímu 6 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx cizinci, x xxxxx není xxxxx pořídit otisky xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxx x povolení x pobytu, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx dat je x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) x dále

a) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. druh x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

6. záznam xxxxx §42i xxxx. 7,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu cizince,

b) x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §84,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx dat průkazu x povolení k xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podmínkách užívání xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vydávaném xxxxxxx o povolení x xxxxxx, funkčnost xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx dat průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx porovnáním biometrických xxxxx zpracovaných x xxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, pořízenými x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízením xxxxxx prstů cizince x xxxxxx xxxxxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§117b

Zapisování xxxxx do xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx cizince xx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx list xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení x jiném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx formou xxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx uvedení jména, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx ve tvaru xxxxxxxx x rodném x xxxxxxx xxxxx.

(2) X průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX EU", pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx podle §68 x 83.

(3) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se vyznačí xx průkazu x xxxxxxxx k pobytu xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x přístupu na xxx xxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx cizince s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 let, s xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 let, x 5 let.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx však 90 dnů před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podat x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx podání žádosti xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx podání žádosti.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxx důvodů.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxxxx nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o provedení xxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx osobně dostavit xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x rezidenta xx xxxxx (§83), který x důvodu pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ubytování xx území, xxxx

x) xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx, jestliže

a) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx zápisy v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě jeho xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nosič x biometrickými údaji.

(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx uzná xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx déle xxx 7 kalendářních dnů, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxx, xxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx §158a xxxx. 4 x poté, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, je xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx pominou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx skončení platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x vycestování z xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx policie x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx z území.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 dní. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx běžet ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx k xxxxxxxxxxx x území je xxxxxxx zajištěn, běh xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx doby x xxxxxxxxxxx z xxxxx o stanovení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxx xxxxxxx novou xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx z území xxx stanovit xxxxxxx xx 180 dnů.

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xx přechodný xxxxx xx území xxxxxxxx x neoprávněné xxxxxxxxx xx cizince na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizince v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x žalobě xx xxxx dočasné xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx nepřiměřený xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx postupuje xxxxx §50a odst. 6. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx.

(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednoho rozhodnutí xx zakazuje.

§119

Správní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) až xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx obdobným způsobem, xxxx

2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx jako dokladem xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cestovním dokladem, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 písm. x), x), c) xxxx x),

3. je-li xxxxxxx na území xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx provozuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání cizince xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx jednal xxxx měl xxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx cizince xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx kontrole,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. překročí-li xxxxxxx státní hranice xxxx hraniční xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx

9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx právní předpis, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxx maří-li výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx na 3 xxxx,

1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx víza, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

3. uvedl-li cizinec x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že trpí xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xx xxxxxxx xx na 10 let, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. a) anebo x), xxxx až xx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu xx území, lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).

(6) Rozhoduje-li xxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx. Je-li rozhodnutí xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx závažný xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xx

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx,

x) řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který požádal x oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx vykonatelné xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x této xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx nevyhověl xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 a 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx se xxx prodlení přihlásí xxxxxxx xxxx ministerstvu x prokáže závažný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009.

§120

Správní xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ledaže by xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x jeho xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx dobu xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, po xxxxxx nelze občanu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx vstup na xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Policie v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné (§179); xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výslovně uvede, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Vzniknou-li xxxxxx znemožňující vycestování xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5d). Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx první nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxx žádost xxxx do 3 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx důvodů.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx dále xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx po xxxx rovnající se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx pro omezení xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 písm. x).

(9) Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 x 8 počíná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx azylu xxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(10) Xxxxxxx informuje xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx plat, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaslání xxxx xxxx platu xx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx sdělí, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Vysloví-li jiný xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez státního xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu.

§122

Podmínky x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na území, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum nebo xxxxxx vstup na xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a uplynula xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) jde o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xx jedná x xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx dosáhl xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci na xxxxx.

(7) Policie vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud nehrozí xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.

§123

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady. Xx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za cizince xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx s cizincem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxx, xxx cizince xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx uhradit, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnával, nebo xxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl x zaměstnávání cizinců xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatele. Věta xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx předložené xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Nehradí-li xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx složitelem podle §123c, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx x nebyly-li náklady xxxxxxxx x finanční xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) xxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx organizace uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx do xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud věrohodně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost podle §104.

(5) Policie nebo xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, x jaké xxxxx x výši je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebyly-li xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, hodlá dobrovolně xxxxxxx území x xxxx xx následně xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění,

do xxxx, xxxxxx xx občanem, xxxx xx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxx xxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poloviční xxxx; do doby xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx návrat xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx neuplynula xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxxxx x dobrovolný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Zvláštním opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii a xx stanovené době xx na xxxxxx xxxxx pobytu zdržovat xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měně xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním (dále xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobytem xx území (xxxx xxx "složitel"), xxxx

x) xxxxxxxxx cizince xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx policií xxxxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uložit, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx neuloží, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, x nějž xx xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z území x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(7) X xxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, že xxxxxxx povinnosti zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se skládá xx účet xxxxxxx x je vratná xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxx xxxx, co mu xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx vycestoval, xx povinen žádost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx se cizince xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 let ode xxx xxxxxxx finanční xxxxxx nepožádal x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x této xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx vrácení.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§124

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx nebezpečí, že xx cizinec mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, odmítl xxxx xxxxx uvést xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxx neopustit nebo xxxxx je xxxxxx xxxxx zjevný z xxxx xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Xxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x rodin xx jiných osob x xxxxx. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx prodloužit, x to x xxxxxxxxx. X řízení x prodloužení doby xxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, nerozhodlo-li ministerstvo xxxxx zákona x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stíhání do xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x zajištění policie xxxx xx 3 xxx xx xxxx, xxx mělo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx rozhodováno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu (§180c), xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx x xxxx zájmu v xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněna cizince xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx xx zjištěn xxxx skutečný věk. Xxxxxxx zahájí úkony xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx trvání zajištění. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování

(1) Xxxxx-xx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx průkazu xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(2) X xxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, času a xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx, policie v xxxxxx o zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx přípustné.

(4) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx stanoví dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx oprávněna dobu xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V řízení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx za xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x hlavy XXX xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,

x) xx-xx důvod zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) zjištěn xx xxxxxxxxx přechodu při xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (letenku, jízdenku), xxx xxxxxx vycestovat xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a počítá xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124124b x xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx podmínky, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx trvání zajištění, xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souhrnu 545 xxx x xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(4) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx policie xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxx o xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jménem zajištěného xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx požádá, nestanoví-li xxxxx mezinárodní smlouva; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Českou xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx §46x zákona x xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx.

§126

Xxxxxxx je xxxxxxx

x) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně xx xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx schopen se xxxxxxxxx, x možnosti xxxxx policii xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení policie xxxxxx záznam.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e odst. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx nebo xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126b

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx podle §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx scházející xx uplynutí 180 xxx ode dne xxxxxxxxx, policie zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx víza xxxxxxx xx xxxx potřebnou x vycestování cizince x xxxxx, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx důvodu pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, x zrušení xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx zajištění xxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx ze zařízení; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx azyl nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zajištění.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna ponechat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx cizinci bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xx xxxx nezbytně xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx území, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistí i xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx a xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx nebo dokončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx útěku. Xx vážné xxxxxxxxx xxxxx se zejména xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx pokusil x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přemístění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx xxxxx xx takový xxxxx zjevný x xxxx jednání. Xx xxxxx xxxxxxxxx útěku xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx republikou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu xx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx jednat xxx, xxx xxx xxxxxxx předán xxxx xxx průvoz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává a xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx doba xxxxxxxxx prodloužena, nebo xxx jsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince poučí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx je cizinec xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince nebo xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx dobu, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu svědka xxxxxxxx x nahlížení xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x zařízení.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx dělí na xxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "část s xxxxxx xxxxxxx") a xxxx x přísným xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "xxxx s xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxx vstup cizincům xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterým je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x povinností, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx vnitřního xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním řádem xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx režimem je xxxxxxxx od části x xxxxxx xxxxxxx x tvoří xx xxxxxxxxx místnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx zařízení x x zájmu zajištění xxxxxxxxxxx zajištěných cizinců x ostatních osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, s xxxxxxxx ubytovacích místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx osobní prohlídky xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, skříňkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprůhlednou zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato místnost xx uzamykatelná xxxxx x vnější strany.

§134

(1) Provozovatel zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez omezení,

c) xxxxxx přijímat návštěvy,

d) xxxxx možností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím za xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x tyto xxxxxxxxxx odešle,

f) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku x xxxxxx nejméně 1 xxxxxx denně, xx xxxxx xx xxxxxxxxx policie. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x sociální xxxxxx x xxxxx služby x xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přípravu xx xxxxxxxxxxx x území.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě vlastních xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx důvodu,

b) opakovaně xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx s přísným xxxxxxx xxxxxxx pouze x důvodu podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx proti xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, policie to xx záznamu xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(5) Xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx důvodu xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx důvod xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx povinen

a) dodržovat xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv, zejména xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx strpět xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, i xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li lékař xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí

a) vnášet, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxx, vyrábět nebo xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx množstvím xxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x sebe xxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného podezření, xx xxxxx cizinec xxxx mít x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, xxxxxxxx xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zadržené věci xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx stravy,

c) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x prádla,

e) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh xxxxxxxx xxx přísný xxxxx xxxxxxxxx,

x) prostory, xxx xx vstup xxxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázán,

h) xxxxxx xxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xx v části x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky,

j) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické podrobnosti.

(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx x nezletilí xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, arabském, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců nezbytné.

§139

Xxxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx v xxxxx x přísným režimem.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, nelze-li xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k projevu xxxx vůle.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx jiným způsobem. Xxx-xx x nezletilého xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx jen xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 xxxx. x) xx c) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 odst. 1 xx 3 x §145 vztahují xxxxxxx.

§141

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnímu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zletilých,

b) muži xx žen, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx14), xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mladší 18 let xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, které byl xxxxxx xx péče.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx umístěnému v xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx školní docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Provozovatel xxxxx cizinci xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxx x není schopen xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám správné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxxx xx xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx návštěvu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pořádek x xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx život nebo xxxxxx osob v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x věcmi osobní xxxxxxx xx hmotnosti 5 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání v xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), jejichž xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět odesílateli xx jeho xxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x předá xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx prostředky, xx xxxx čerpat xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx týdně xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx objednávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou xxxxxx xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxx peněžních prostředků.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx zařízení bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vydáno xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx uschované xxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx celá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídal xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, poskytne xx provozovatel xxx xxxxxxxxxx ze zařízení 400 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx předán do xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx dopraven xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Provozovatel při xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx úschovy, x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx v průběhu xxxxxx v zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx než volně xxxxxxxxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, že xx cizinec cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, xxx tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, předá xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx důvodné xxxxx, xx cizinec bude xxxxx nebo ztěžovat xxxxxxxxxxx x území, xx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxx, xxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 24 hodin předem; xxxx-xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranou práv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx neumožnit xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Provozovatel pro xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx cizinců umístěných x zařízení a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxxxx identifikující xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx práv, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx provozovatele souvisejících x xxxxxxx povinností x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizince x zařízení, údajů x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v zařízení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx ubytování xxxxxxx x zařízení; po xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx úhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx území. X xxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vstup x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx vůli cizince; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx cestou"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx na území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx cizince.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dán důvod xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx obviněn x xxxxxxxxx činu xxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx země určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. V xxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního letiště; xx neplatí, je-li xx nezbytné x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 xxxx §129 odst. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) Cizinec xx povinen strpět xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, jejímž xxxxx xx zjistit, xxx x sebe nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx svobody.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx x xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxx pobytu xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx zájem chráněný xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x označení cizince xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx vyhoštění z xxxxx,10) xxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxx xxxx ministerstvo (§123 xxxx. 6),

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx přiměřenosti je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo občana xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat, xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cizince za xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) nebo x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

HLAVA XIV
SPRÁVNÍ XXXXXXX
§156
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. 1,
x) x rozporu x §4 odst. 1 xx xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b odst. 1 xxxx §87o xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxx zákonný xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xx xxxxx nesplní xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2 xxxx 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x) xxxx u),
i) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 xxxx. x), x), x), r) xxxx x xxxxxxx x §103 písm. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxx §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),
x) x xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí bez xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx péče, xx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
m) xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx jako cestovním xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xx nechá xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) xxxx doklad xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě požadované xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 nebo §117d xxxx. 6.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §100,
x) vede xxxx xxxxxxxx domovní xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §102 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1,
x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,
x) xxxx osoba, xxxxx xx zavázala xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx
x) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx, xxxxx byl cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx do xxxx xxxx které xxx xxx xxxxxxxx mladším 15 let xx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 11.
(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx
x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2,
x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), k), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), j), x), xxxxx p) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx x), x) nebo x).
(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx dopravce xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx zákaz dopravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 odst. 1, xxxx

x) nedopraví xxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx pravidelných autobusových xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx překračujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx knihu x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx vyšší odborná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.

(6) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx jde-li o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6.

(8) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek.

§157a

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby21a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Je-li k xxxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, projedná jej xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§157b

§157b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

HLAVA XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx cizinců, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, cizince, xxxx daktyloskopické xxxxxx x údaje o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx o udělení xxxx (§54), povolení x dlouhodobému pobytu (§42 xxxx. 5), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1),

2. žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 odst. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 odst. 2) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. dni, xxxxxx x roku xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,

2. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odepření, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx tiskopisu xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx, x skutečnostech, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx ověření pozvání x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, a údaje x xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx a xxxx, kdy nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x roku vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x x xxxx jeho xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x čísla, x xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, roku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxx,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx území xxxxx §122 odst. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. dni, xxxxxx x roku, xxx bylo vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx soudním vyhoštění, x kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. dni, xxxxxx x xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx,

12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

13. druhu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ztraceného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) údaje

1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx vedou údaje xxxxx písmene x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x založený xx xxxx, x xxxxx xx vedou údaje xxxxx písmene x),

3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x), x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx o

1. omezení xxxxxxxxxxxx,

2. rodinném stavu, xxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, datu xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x rozvodu manželství,

3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx partnerství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx den, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

5. xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx, o xxxxx, xx kterém x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx úmrtí,

6. xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území, x povoleným přechodným xxxxxxx na území xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x občana Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, a o xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana,

e) xxxxx x

1. stupni xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx čísle xxxxxxxxx,

4. xxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; pokud jim xxxxxx přiděleno, údaje x jejich jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, která jej xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx přechodným pobytem xx xxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl cizinci x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx se x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu,
i) záznam x poskytnutí xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx x adrese, xx xxxxxx xx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Adresu xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx provozování nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxx i v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1, xxxxx mají xxxxx x cizinci, který xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidován.
(6) Xxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, pokud je xx nezbytné pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 údaje xxxxxxx v rámci xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 využívat xxx xxxx činnost; xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx poskytují xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx svéprávnosti,
k) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství,
m) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x případě, že xxxxxx nebylo rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
p) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x jejich rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxx je cizincem:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,

5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx o jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x porodem,

7. xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, stát, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení

1. zletilého xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dočasná xxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

v) x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx trvání,
x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a místě xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.
(9) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 zpracovávají x vedou rovněž xxxxxx změny, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx tyto xxxxx nastaly, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(10) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx.
(12) X případech, xxx byly xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuty xxxxx xx xxxxxx zajišťování
a) xxxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,
e) xxxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo
f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxx byly tyto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) zpřístupnit, xxx xxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx k tomuto xxxxxxx x poskytnutí xxxxx přístup pouze x rozsahu nezbytně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx požadující xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x dále xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 12, pro xxxxx by xx xxxx xxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x jejich shromažďování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(15) Policie xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(16) Xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx.
(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx jmény, x xxxxxxxxx cizince xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších jménech x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x další xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 5), o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87x), x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

x) x xxxxxxx vyřízení žádosti xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x označení orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo výjezdního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, důvod a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl,

e) xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxx x) xx d) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 xxxx. 5),

x) xxxxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a druhu xxxxxxx, dni, měsíci x xxxx xxxxxx x době platnosti xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí žádosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx písmen x) až x) x další xxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx informační systém x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx podle §113 xxxx. 1 x 2. Tento xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx biometrických xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona dále xxx účely vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx trvalému pobytu, xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx náhradou za xxxxxx ztracený, zničený, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradou za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji je xxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx xxxxx xx ministerstvo. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx vedeny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pořízeny xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému podle xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx cizinci v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 60 xxx ode xxx dodání vyrobeného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x vydáváním, xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x modré karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty; poskytovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. právnické xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, sídlo, identifikační xxxxx osoby,

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x umístění xxxxxxxxxxx složky x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx práce,

c) předpoklady x xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

f) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx předpokládaná xxxxx.

(9) X údajů xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu ministerstvem xxxx Ministerstvem zahraničních xxxx.

§158b
(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx policii xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih.
(2) Xxxxxxxx úřad poskytuje xxxxx odstavce 1 x cizincích údaje x rozsahu
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) místo x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
h) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství manžela xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a jeho xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
k) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx jsou xxxxxxx, x jejich rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx, xxxxx xx cizincem

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní a xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum a xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o utajení xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), i) xx k) x x) xxxx 2, 5 x 6 xx rozumí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx byl matričnímu xxxxx xxxxxxxxx.

§158c

Obecní xxxx oznamuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx xx xx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cizinci xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxx xx potřebují k xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx při xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx46) využívat xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx; xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x to x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx. Policie dále xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx o xxxx vycestování z xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx na xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněně užívaného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx části.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx ministerstvo dále xxxxx údaje x xxxxxx xxxxx karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§160

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 a 158a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x ve xxxxxx podobě x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, a x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx ode xxx nabytí státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 let xx xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx odcizení cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) xxxx x), které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášeny xx xxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx roce, xxxxx xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx víza, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zrušení jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx evidenční xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxxxxxx systémech podle §158 odst. 4 xxxxx přesáhnout xxxx 20 let.

(5) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx se xxxxxxxxxx, xx-xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, xx zlikvidují 60 xxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x souvislosti x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx dne skončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§160a

Přístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx států

a) xxxxxxxxxxxx,

x) ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pracoviště,

c) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) odbory cizinecké xxxxxxx.

(2) Místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx podle xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se převážně xxxxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx být důvodem xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163
Ředitelství služby cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a o xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,
x) provozuje xxxxxxxxxx systémy podle §158 x rozsahu xxx působnosti,
d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §119a xxxx. 5 x 6,

3. vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx §129a,

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo jiného xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx průvozem xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, jízdenky xxxx.) a uděluje xxxxxxxx příkaz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,
j) vyžaduje xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); žádost a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním cizince xx účelem správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
l) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,
m) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila podle §87z, 87aa xxxx 117f,
x) rozhoduje v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §122,
u) xxxxxxx v souladu xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních smluv x odstraňování kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,
x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x povinnosti opustit xxxxx (§50a), o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxx spojené.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),
x) zajišťuje xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k provedení xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) bodu 3, x), k) xx x), x), x), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx cizinecké policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžaduje xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup,

e) rozhoduje x rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx x xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx (§180d),

k) xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) provádí zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o správním xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117,

x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

u) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx vstup xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx cizinců x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3b), xxxx

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizince xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

e) rozhoduje x xxxxxxxx vycestování x xxxxx.

§165

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx, x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx spojených se xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu a x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti,

i) xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx své působnosti,

m) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x), x), x), x), x) a l),

n) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 vkládat xxxxx a x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158,

x) x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o vyřízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x vyřízení žádosti x xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§165x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx základě přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx společenství5a) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) vyžadovat xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpisu xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx vždy xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyžádá opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) a xxxxx xxxx opis z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel24b), kterými xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na kterou xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li k xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x den, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte x xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. původní a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx přiděleno, jejich xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

7. datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

q) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil.

Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státní správy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx platnosti občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana a xxxx podpisu,

f) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx potvrzení x občanském xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státní správy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a druh xxxxxxxx cestovního dokladu,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladech: číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mu byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vycestování xx zahraničí.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx státní správu xx věcech udělování xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

c) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. cizince xx účelem xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) x xxxxxxxxxxx x hraniční xxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx po cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) zapsat xx xxxxxxxxxx dokladu, xx cizinci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx prostředky cizince xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) x xxxxxx, xxx i částečné, xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního dokladu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx potvrzení,

n) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vycestování bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úkony x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycestoval.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxxx nevztahuje.

(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru obyvatel, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, místo x xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxx místní správy, xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) rodinný stav, xxxxx, xxxxx a xxxxx uzavření manželství, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx mimo území, xxxxx x xxxx; xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx, místo a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

1. stupeň xxxxxxxx,

2. původní a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx a xxxxx; pokud jim xxxxxx přiděleno, jejich xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Policie při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx,

x) xxxxx a druh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

HLAVA XVII

SPRÁVNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

Xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (s výjimkou xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41,&xxxx;49, 50, 52, §53 xxxx. 3, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 odst. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

§169
Xxxxxxxx od správního xxxx
(1) Pokud nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx:
x) xx xxxxx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx,
x) xx lhůtě 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,
x) xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87g x 87h,
x) xx lhůtě 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx,
x) ve xxxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modré xxxxx xx území,
h) xx xxxxx 60 dnů xxx dne podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx; ve xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17.
(2) Správní xxxxx je oprávněn xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě a xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán účastníka xxxxxx xxxx výslechem xxxxx o důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.
(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx proti rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; nemůže-li policie x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvědomit.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odkladný xxxxxx.
(6) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 let, činí xxxxx pro odvolání 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx zastaví řízení x žádosti, jestliže xxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx §44a xxxx. 12 nedostaví xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných pro xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 13 nepřevezme xxxxxx x povolení x pobytu, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx na ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx, xx mu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,
c) xxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x podání žádosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx,
x) xxxxx opakovaně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedl nové xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx dříve xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) podal xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx podle §30 odst. 2, x jehož xxxxxxx xxxxxx pokyn ministerstvo, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx brání důvody xx jeho xxxx xxxxxxxxx,
x) který xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x době xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 odst. 4 nepřicestuje xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xxxx platnosti xxxx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx na xxxxx správního orgánu xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxx x xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx, že xx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě do 14 dnů.
(10) X xxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx

x) xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74, xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87t, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx podle §30 xxxx. 2, po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1, §44x xxxx. 12 xxxx §74 odst. 2, xxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx předchozího řízení x xxxx důvodem xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesením o xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(12) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx

x) výzvy zastupitelského xxxxx x vyznačení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2 xx doby xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 1, §44a xxxx. 12 xxxx §74 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 3 xx doby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, nebo

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §87t xx doby xxxxxxxx xxxxxx dokladu.

(13) Xxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxx §42e, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odloží. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx do spisu.
(14) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx a náležitostí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Do doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx.
(15) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaném podle §182 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx držitelem, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt. Xxxxxxx-xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxxx x zastupitelský úřad xxx usnesením xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.
(16) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(17) X xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočky xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodování x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko; neučiní-li xxx x xxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§170

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádal.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 vyřídí xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx dne podání xxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx podání xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx (§30 xxxx. 2) xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 90 xxx, xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 120 xxx ode xxx podání xxxxxxx. Xxxxxx o udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo xx 30 xxx.

(8) Xx ukončení xxxxxx xx vízum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do jiného xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx doklad.

§170a
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx pro rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.
(3) Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitra. Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx je bezúhonný x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti, jestliže xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxx, x od xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně zastaveno, x xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x níž xxxx být xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo bylo x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx něho xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplňuje ten, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxxx, ač xxx xxxxxxxxx takový xxxx uvést, úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou výpověď xx správním řízení, xxxxxxx xxxxx nepravdivý xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx u správního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) proti xxxxxxxxxx soužití,
d) proti xxxxxxx,
x) podle zákona xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, xx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx umožnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx komise xxxx xx svém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx v tříčlenných xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnané x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx předseda senátu.

§170b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xxxxxx xxxxxxx

§171

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o neudělení xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi,

c) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2009 Xx.,

x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se cizinec xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xxxxxxxxxxx.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx podána xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podána prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxx podána x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx si soud xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) O žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o nepropuštění xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, navrhne-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx poučen. Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx x žalobě xxxxx správnímu xxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xx xxxxxxx proti nečinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxx podání xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx případech krajský xxxx, x jehož xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx cizinec x xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx vstupu xx území splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 60 xxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxxxx z xxxxx bez xxxx.

§174

Trestní zachovalost

(1) Xx xxxxxxx zachovalého xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá

a) xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxx doložení trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Žádost a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx státem, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx; v případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx závažnost xxxx xxxx protiprávního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x kulturní xxxxx xxxxxxxx na území x intenzitu vazeb xx státu, xxxxx xx cizinec státním xxxxxxx, nebo v xxxxxxx, xx xx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedeného na xxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx plnících xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vazeb xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxxx.

§175

Česká republika xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vydala xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x přes xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo byla xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xx xxxx zajištění na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx prohlubováním xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx úmrtí,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. způsobují xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, nebo

6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx stát, a xx x xxxxx, xxxxx bylo zajištění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxx.

(5) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx cizince zajištěného x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx případech

(1) Cizinci xx v průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx §118 odst. 3 xx území poskytnou xxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxx xxx stavech, xxxxx

1. bezprostředně ohrožují xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných změn x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx

5. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx těhotenství na xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovení doby x vycestování x xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X případě, xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx zdravotní služb xxxxx xxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přijímacím středisku xx mezinárodním xxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx mimo území x vlastních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x vlastních prostředků x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx zajištěna jinak, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176c

Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxx nákladů spojených xx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 a 153) xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem předání xxxxx mezinárodní smlouvy nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xx xxxx xxxx předání příslušnému xxxxxx druhého xxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx průvozu xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx státu. V xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§177

Totožnost

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x státního xxxxxxxxx nebo posledního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx procesně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starší 15 xxx, který xx xxxxxxx projevit xxxx xxxx a xxxxxxxxxx jednat.

§178x

(1) Osamělým xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svobodný, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejdéle xx 26 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx studium xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na středních xxxx vysokých školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx družstva xxx družstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

(4) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx vyslaného xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx xxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx práce x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx vyslán xx xxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178c

Právní mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§178d

(1) Policie xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx předstihem x xxxxxx výkonu xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

(2) Policie předává Xxxxxxxxx ochránci práv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx do části x xxxxxxx xxxxxxx x informuje xxx x xxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutím.

§179

Xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx by byl xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smrti,

b) mučení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení odstavce 1 xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zločin,

c) se xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x rozporu xx zásadami a xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 1 dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx předpokladu, xx xxx o skutky, xx xxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejdéle xx 60 dnů xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nezískal, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxx [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180

Xxxxxxx pozvání x xxxxxxxx tohoto ověření

(1) Xxxxxxx ověřuje policie xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxx xxxx podpis xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pozvání xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Zvoucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx opatří xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jméno, příjmení x ostatní xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, účel cesty x dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx území.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx odepře ověření xxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jestliže xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprokáže schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx podle §100,

x) xxx zjištění důvodu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nečitelně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlásila, xx xxx xxxxx.

(6) Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvaného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima6) za xxxxx den xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvoucí osoby,

c) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx uzavře xxxx vstupem cizince xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §180j xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,

x) disponuje xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x území ve xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle písmen x) až d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v jejich xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x) a x) xxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xx policii. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skutečnost bez xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§180a

Zastupitelský xxxx ověřuje, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§180b

Identifikační průkaz xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxxx průkaz xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§180c

Nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinec ve xxxx 15 xx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx má, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx území xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxx; nezletilým xxxxxxxx bez doprovodu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, který byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx území9c).

§180c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx vstupu xx xxxxx, xx požádání x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrdí.

§180x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx,

x) odepření vstupu xx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx krátkodobého víza xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, písemně ve xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx ode dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, kdo xx podává, x x čem je xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx žádost xxxxxx, xx postoupí xx xxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Žádost o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x rozsahu xxx působnosti Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, ministerstvo x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, x xxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x důvody xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5. X xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx víza je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx stanovisko xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx nevydání xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx; xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx bezodkladně.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 odst. 5, xxxxxx důvodů odepření xxxxxx na území x xxxxxx stanovenými x §9 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie. Komise xxxxxxx podle §170a xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x důvody xxxxxxxxx x §56.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx stanovena xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx27) a x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na hraničním xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx6a), a xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x důvody xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 nebo 2.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx platnosti nebo xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti.

§180x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxx pojem "xxxxxx", "xxxxxxxxxx" xxxx "dítě xxxxxxx", xxxxxx se xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x partnerů xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxxx 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

§180x

Xxxxxxx z xxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx uskutečňovat xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx krajem, xxxxx vykonává činnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ohlášením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxx v době 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) nebo x); k xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx sdělí, xx xxxx přípustné, a xxxxx zákonný důvod xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxx zkoušených xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, jestliže tato xxxxx

x) xxxxxxx x 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úspěšného xxxxxxx, xxxxx neuspěl xxx xxxxxxx vykonané xx neuznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx §70 odst. 6 věty xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem ani x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

c) xxx uskutečňování zkoušky x jazyka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx právní předpis, xxxx

x) o xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x) je xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx, počítaných x případě podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx z xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.

§180h

Ukončení pobytu x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx i).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění xxxxxxx x území podle xxxxxx xxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to na xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxxxxx práv x nebo jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x tradic, xxxxxx vědy, vzdělání, xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevyžaduje xx xxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx uvedeného x §42b xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, pokud zastupitelský xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštního xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x občana Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xxx pobytu xxx 90 xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx kryjící náklady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převozem nebo, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do státu, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má povolen xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 60&xxxx;000 EUR, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nákladech.

(2) Cestovní xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx:

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru1d), xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx pojištění uzavřeného x xxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) úředně xxxxxxx překlady xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, limitu xxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 XXX x skutečnosti, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx spoluúčasti xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

(4) Doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot, ochranu xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxx, vzdělání, xxxxxxxxxxx x sportu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pozvání xxxxx §15.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xx-xx x xxx xxxxxx xx území, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx45) a xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xx smyslu xxxxxxxx 7.

(6) Pojistná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx vylučovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavinění xxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěného xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěným.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zachovat xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx péče související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xxxxxxxxxx x třetích xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§180k

Působnost stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

XXXXX XIX

ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§181

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; x nařízení xxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx je podmíněn xxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxx xx území xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§182
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx x Ministerstvem zahraničních xxxx v návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx pobývat v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, stravování x xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx postupu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x cizinců s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx prstů xx xxxxx x xxxx ruce,
e) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx držitelem, nebo xx státě, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) technické xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 a podmínky xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§182a

(1) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx XX

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx určování xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice vždy x xxxxxxxxx xx 1. května xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx 12 kalendářních měsíců.

§182b

Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a průkazů x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ztráty xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx jednacího xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§182b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx x rozhodnutí podle xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za povolení x pobytu.

(4) Xxx xxxx předpisy hovoří x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vydané xxxxx tohoto xxxxxx xx dobu platnosti x xxx vyznačenou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 5 xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto evidenční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxx zničí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx není dotčena. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx za rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb.

§184a
Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ratifikací Úmluvy x xxxxxxx dítěte, xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x odkazem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 x 3, čl. 24 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx na základě xxxxxxxx k pobytu xx podmínky, že xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001

XXXX XXXXX

§185

§185 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§186

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxx x. 223/1999 Sb., xx mění takto:

1. X položce 99 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X položce 99 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx xx osvobozeno vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx.".

3. X xxxxxxx 99 xx xxxxxxxx poznámka, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxx:

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

4. Položka 100, xxxxxx xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx 1 000,-

b) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let Xx 500,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx Kč 1 000,-

d) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx (xx každou xxxxx) Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu.".

5. Xxxxxxx 101, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx 101

a) Xxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky Kč 1&xxxx;500,-

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu do 90 xxx xxxxxxxxx xx hraničním přechodu Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xx 200,-

x) Prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kč 200,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky Xx 200,-

Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno:

a) Udělení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx x zapsání xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx narozeného xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx osvobozeno x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx cizince mladší 15 xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx upustit, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu za xxxxxx nezbytného pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx pobytu.

Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx zpoplatňovaný úkon xxxxx xxxx xxxxxxx x moci úřední.".

6. Xxxxxxx 132 xxx 1 xxx:

"1. Udělení

a) Xxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx 800,-

x) Xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx Xx 3000,-

x) Xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů Xx 1500,-

d) Xxxxxxxxxxx xxxx obousměrného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kč 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezení xxxxx xxxx Xx 3000,-".

7. X položce 132 xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx:

Xx poplatků xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx nebo x xxxxxx zdravotnické x xxxxxxxxxxx pomoci,

- xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx,

- xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. Xxxxxxx 153 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx Xxxxxxxx x pobytu Xx 200,-".

ČÁST XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§187

Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cestování xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Xx. xx xxxx takto:

Ustanovení §5 xxxx. 3, §11 x §26 se xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Novela xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§188

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §120 xxxx. 2 xx xx xxxxx "znovuobnovení jejich xxxxxxxx" doplňuje čárka x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx xxxxxxxxxx".

2. Za §200x xx xxxxxxxx xxxx §200o xx 200x, xxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) zní:

"Řízení o xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

§200x

(1) Jestliže orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění x xxxxxxx propuštění. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ukončeno zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,34x) xxxx xx cizinec obrátit xx soud s xxxxxxx, aby nařídil xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx důvodů, x xxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx navrhovatel xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx se navrhovatel xxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navrhovatel dovolává, x xxxx x xxx xxx patrno, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydaného rozhodnutí xxxxxx.

34x) Xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení"), x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxx navrhovatel x xxxx podání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

§200q

(1) Návrh xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkají. Orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, je tento xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xx spolu x xxxxxxx xx 24 xxxxx příslušnému xxxxx.

§200x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx navrhovateli účast xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx z obsahu xxxxx xx nepochybné, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zákonné podmínky xxx trvání xxxxxxxxx.

§200x

(1) Xx-xx podán xxxxx xxxxx §200o xxxx. 1, xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; důvod xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Důkazy xxxxxxxxx x řízení, xxx xxxxxxxxxxx napadenému rozhodnutí, xxxx soud xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nezpochybnil.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx vady xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonné, xxxxxxxx, xx xx xxxxx zamítá; jinak xxxxxxxx rozhodnutí zruší x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, již xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxx.

§200x

Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §200x xxxx. 2 x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat se xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx přezkoumání zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§200u

(1) Soud xx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx přednostně x x největším urychlením.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doručením navrhovateli xx xxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx usnesením xxxxxxxxxx navrhovatele na xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, doručí soud xxxxxxxx účastníkům řízení xx 24 hodin xx jeho xxxxxx. Xxxxx policie, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx policie, xxxxx provozuje xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhovatele xxx xxxxxxx propustil.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§189

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 190/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx X zákona č. 150/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

v. x. Xxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx. I xxxx 125 tohoto xxxxxx platí x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxx vstoupila v xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx na xxxxx podle tohoto xxxxxx. Držiteli xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, učiní tak xxxxxxxxxx xxx prvém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xx 180 dnů xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx průkaz x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.

3. Xxxxx Evropské xxxx,1a) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx do 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx průkaz x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a) který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, je xxxxxxx xx lhůtě xx 180 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x zneplatnění xxxx.

6. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xx neplatí x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

7. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx unie1a) před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.

10. Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 xxx podaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xx území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43; xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Kde se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx účelem xxxxxxx pobytu, rozumí xx xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx a xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

5. Do doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 39 uvedeného v xx. X xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3a) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x dočasné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx používat i xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx o xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny se xxxxxxxx za žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx.

4. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Držitel xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxx xx na policii x výměně xxxxxx xxxx za xxxxxx x povolení k xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; do xxxx xxxxx xxxxxx režimu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Pravomoci xx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx podle xxxxx XXX xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx ministerstvo xxxx 1. xxxxx 2006.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 428/2005 Xx. x účinností xx 24.11.2005

Xx. XXIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx, vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 112/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x nosičem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx se vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území podle §83 odst. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřídí xx xxxxx xx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10a) xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zletilosti neuplynulo xxxx xxx 30 xxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx oprávněn x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádat x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx průkaz vydán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho výměnu xx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a lze xxx vydávat xx 31. xxxxxxxx 2007.

12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Žádost x xxxxxxx jistoty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 1 roku xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Přechodné ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností od 21.12.2007

Xx. VII

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx prstů xxx podat x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24. března 2009.

2. X xxxxxxx, že xx x cestovním xxxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx, x to xx xxxxxxx nové xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považují xx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx jej xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doby xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx zahájená do 31. prosince 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx pobývající xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx karta xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x platnosti po xxxx v xx xxxxxxxx x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 24.6.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx a povinnosti x ním související xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Lhůty xxx xxxxxxxxxx údajů stanovené x §160 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nedotčeny.

3. Xxxxxxxxxx §48 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. a tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx moci.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu bez xxxxxxxx čitelných údajů x bez xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X době xx 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jej xxxxxxx.

Xx. XII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 318/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

140/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.4.2001; §161, §163 x §164, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

217/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §2, 5, 6, 9, §15x, xxxxx §17, 18, 19, 20, 31, 51, 56, 64x, 70, 78, §87x - 87x, xxxxx §88, 98, 103, 106, 108, 119, 120, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169, 171, 172, 173, §182x a xx. XX, které nabyly xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 17a, 18, §26x, 29x, 29x, xxxxx §78, 93, 94, 118, 158 x xx. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích pro XX (21.12.2007); části xxxxxxxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx ČR xxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004); §9, 124, 154 x 155 x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

222/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §69x, 69b, 165, 176x, které xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003; xxxxx §1, 6, 7, 8, 9, 17, 17x, 17b, 19, 20, 21, §30 xx 50, 51, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 69b, 70, 75, 80, 81, 87x, 87x, 87x, 88, 98, 107, 114, 118, 159, 160, 163, 164, 169, 170, 173, xxxxx nabyly účinnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); xxxxx §17x x 17x, 18, 26, 29x, 80, 180x, xxxxx nabývají účinnosti xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx v platnost Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

290/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 326/99 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s xxxxxxxxx xx 6.11.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/99 Sb., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

428/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005 x výjimkou §14, 29x, 80 x 158, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007), x ustanovení §169, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006; §18 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007); §37, §46x x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007) x §157x odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x zákona o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.2006; některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007) x některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxx dne stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006 x xxxxxxxx §115 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

170/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

379/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2008, 1.1.2009 x xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Francouzskou xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

42/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. publikované x xxxxxx č. 13/2008

124/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

42/2009 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 13/2009

47/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 9.12.2008 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §171 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

x účinností xx 13.2.2009

197/2009 Sb., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx s biometrickými xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x 1.1.2013

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

224/2011 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 326/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 80/2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

234/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 23/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) zákona č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.5.2013 a 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., nález ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

101/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 24.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

203/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

314/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně cizinců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017 x výjimkou části §158, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2018

16/2019 Sb., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. xx. Xx. XX 41/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2019, 1.7.2020 x 1.1.2021

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

165/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxx pro cestovní xxxxxxxxx x povolení (XXXXX) xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx podle čl. 88 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1240

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

279/2022 Xx., nález XX xx dne 19. xxxxxxxx 2022 xx. xx. Xx. XX 12/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §129x xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 s xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

278/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.9.2023

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x některých xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

31/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x účinností xx 1.4.2024

89/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 2/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
1x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
1c) Například Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx konfederací.
1d) Přílohy X x VIII Smlouvy x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
3a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
4) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. prosince 2004, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic členských xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx mění prováděcí xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Společná xxxxxxxx.
5) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx republiky Německo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxxxx, podepsaná v Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985.
Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. června 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) Hlava xxxxxxx xxxx trestního řádu.
5x) Xxxxxxxxxx Rady 2004/574/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxx II Xxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §101 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
6) §5 xxxx. 1 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
6a) Nařízení Xxxx (XX) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
7) §26 xx 32 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 163/1993 Xx.
7a) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx.
7x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 147/1947 Sb.
7b*) Xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxx akci xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx čl. K.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx xx třetích xxxx x xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).
7c) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 415/2003 ze xxx 27. února 2003 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx projíždějícím námořníkům.
8) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx xx mění xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a část X bod 4.1.2 Xxxxxxxx příručky, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 xxxx xxxxxxx států Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích.
Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru XXX/Xxx (99)13 ze xxx 28. dubna 1999 x konečném xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/17/ES ze xxx 22. prosince 2003, kterým xx xxxx xxxx X xxx 1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx instrukce x xxxx I xxx 4.1.2 Společné příručky, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8g) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
9) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxx Xxxx 2001/40/ES ze xxx 28. xxxxxx 2001 x vzájemném uznávání xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.
9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx na xxxxxxxx rodiny.
9x) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
9x) §26 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9f) Rozhodnutí Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9g) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx objekty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.
9h) §232a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a x 171d xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Zákon č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9x) §37a xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx.
9x) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2005 Xx.
9x) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Sb. x xxxxxx č. 492/2000 Xx.
9x) §24 xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.
10) §57 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxx §114 xxxxxx č. 561/2004 Sb.
10x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx.
11x) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, o způsobu xxxxxxx a umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x přečíslování budov x x postupu x oznamování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
11b) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
11x) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Sb.
12x) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.
13x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. října 1968 o volném xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13c) §32 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx.
13f) Například Xxxxxxxx Xxxx 68/360/EHS, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx Společenství.
14) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15x) Článek 2 xxx 14 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Příloha X, xxxx X xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx článek 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Schengenské dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985.
15x) Zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi.
15x) Rozhodnutí zástupců xxxx členských států xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/SZBP).
15x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16x) §2 xxxx. 7 x §14a odst. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx.
16x) §15 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx.
17) §200o x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem třetí xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.
18) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., o xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x x změně některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx..
19a) §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx Xxxx 2003/110/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x pomoci xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxx.
20a) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §17 xxxx. x) xxxxxx x. 256/1992 Sb.
23x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Xx.
24a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24x) Xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu.
25) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících.
26) §244 xx 250k zákona x. 99/1963 Xx.
26x) Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx).
28) §42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxx x. 176/2007 Sb.
29) Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
32) Xxxxxxxx Rady 2009/50/ES x xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx.
33) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Společenství.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
34) §319 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 589/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 604/2013 xx xxx 26. června 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x mezinárodní ochranu xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
38) §143 xxxxxxxxx xxxx.
39) §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.
40) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení Rady (XX) x. 380/2008.
41) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §27 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.
43) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
44) Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
46) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2008 Xx.
Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx.
47) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
48) §46a xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 103/2013 Xx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x společném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx.

50) §98a zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1683/95 xx xxx 29. xxxxxx 1995, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxx.