Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.08.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.2017 do 31.07.2018.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Potvrzení a průkazy

Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n

Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu pro cizince §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince §87p

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu §87s

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti průkazu §87z

Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Dobrovolný návrat §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Odvolací řízení §170 §170a §170b

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POBYT XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území x vymezuje xxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b).

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na občana Xxxxxxxx unie se xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou s Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx mu xxxxxxx xxxxx xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

§2

Působnost zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, azylantem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx území,3)

c) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3a) nestanoví jinak.

HLAVA XX

XXXXX NA XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Podmínky vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1). Kontrola xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x ochraně státních xxxxxx3b) se považuje xx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx vstupu xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a dále xx xx požádání xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x nosiči dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými údaji.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx cizince, xxxxx xx mladší 15 xxx x je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx

x) přebírán od xxxxxx xxxxxx státu xxxxx zvláštního xxxxxx5),

x) xxxx území xxxxxxxx (§152), nebo

c) na xxxxx předáván podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva") nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx občan Evropské xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx-xx si xxx xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, je xxxx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opravňující x xxxxxx na xxxxx, vztahuje-li xx xx xxxx vízová xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx vstup na xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx a zabezpečení xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx uděleno vízum xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

i) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "požadavek opatření xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx").

(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území z xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx x).

(3) Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx podnět na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 odst. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx smluvního xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost nebo xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx1b) z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx policie postupuje x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu xx nevydá, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx neprodleně x xxxxxx xxxxxxx zpět xx zahraničí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx neprodleně dopraven xxxx do xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx první dopravit xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x není-li na xxxxxxxxxxxx letišti, na xxxxxx xx byl xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z něhož xxxx dopraven xxxx xx zahraničí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx; setrvání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx takového xxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx území, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx život z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx neposkytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s porodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podle odstavce 1 nevztahuje povinnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx nezbytně xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Je-li xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Prostředky k xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nemá vcelku xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pobyt xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx xx xx xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx o 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, xxxx

x) dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx bezplatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území ve xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x účtu xxxxxxxx v bance xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx o finančním xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xx zajištěnu xxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x bance xxxx jiné finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazek xxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši částky xxxxxxxxxxxx minima na 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx částka x závazku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx existenčního xxxxxx x závazkem na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx však 6xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který nedosáhl xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx evidenční xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x jménu x xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx x spolucestujících xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, jeho xxxxxxx občanství a xxxxxxx. Hraniční průvodka xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx x území, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x pobytu cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxx nemocného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15x

(1) Rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) manžel,

b) rodič, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pečuje,

c) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxxx xxxx předek xxxxx potomek nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx byl xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx neuvedeným v xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xx státě, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx před xxxxxxx xx území x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx,

2. je z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xx výživě xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxx byl xx xxxx výživě xxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx o xxxx x vážných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x ním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pevnost x intenzita xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx použijí x na cizince, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx státních hranic Xxxxx republiky x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x rámci hraniční xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx území, xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx na státních xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Přechodný xxxxx xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx přechodně xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx6a) a xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství6a) xxxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. b)],

c) xx-xx xxxxxxx Evropské xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx; tento cizinec xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec současně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu umístěn xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx xxx xxxx x děti nebo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. žákem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx učitelem, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), v xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxx, účel x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, držitelem pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, nebo

e) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx xx území nepřekročí 3 xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), h), x) nebo x),

x) xx žádost policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "správní vyhoštění").

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx jeho neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na krátkodobé xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx je cizinec xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx pobytu xx xxxxx xx krátkodobé xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx.

(4) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu.

(5) Xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxx xxxxxx na xxxxx jiného smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vízum x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeným x §15a xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx neudělení víza x x jeho xxxxxxxxx požádat xx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx víza Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

Krátkodobé vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx krátkodobé vízum27) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) se xxxxxxx xxxxxxx §32 odst. 2 xxxx. x), x) a e), §32 odst. 3 x §58 xxxx. 4.

(2) Žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxxxxx před žádostmi xxxxxxx, kteří o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx víz zrušena, xxxxxx by xx xxx stalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

§30

(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx. Vízum k xxxxxx xxx 90 xxx nelze xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x cizince, který xxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx sezónního zaměstnání.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxx uděluje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx (§49).

(3) Vízum xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx 1 xxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx po xxxx 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx dnů. V xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vstupu xxxxxxx xx území xx prodlouženou xx xx xxxx, než xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx důvodů xxxxx xxxx xxxxx xxxx důvody neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem.

(5) Žádost x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie29), xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vyžaduje pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) X žádosti x udělení víza x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupců nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx kterým xxxx xxxx společně xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že souhlas xxxxxx z důvodů xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx předložit.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx29), xxxxxxx předložit

a) xxxxxx o hostování xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42f odst. 1) x xxxxx jeho xxxxxx na území x

x) na požádání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(4) X xxxxxxx o udělení xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) doklad xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx pobýval v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo čestné xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxx 15 let,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na nezletilé xxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxx pobývají, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x občanství.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je cizinci xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, který xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, musí xxx podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

(7) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§32

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx závislé xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx za xxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x plnění tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx než 90 xxx.

(2) X žádosti x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, musí x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ubytování xxxxx §100 xxxx. x), zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx úplaty xxxx o tom, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výší xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx a x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dobou pobytu xx území nejdéle xx 6 xxxxxx.

(5) Xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx v období 5 xxx předcházejících xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poprvé; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxx xxxxxxx, ledaže xx se tak xxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §31 xxxx. 7.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) který v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx na území x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavy IV, xxxxx je x xxxx oprávněn a x xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto v xxxx platnosti oprávnění x pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxx podal xxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podal návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx (§120a).

(4) Xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou, nejdéle xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx překážka xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx a neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující existenci xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x návrhu xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x).

§35

Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x doby pobytu xx území xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx je kratší xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x pobytu xxx 90 dnů x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 4 písm. x). Xxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum nelze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx (§37).

§35a

Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního zaměstnání x dobu xxxxxx xx území na xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, ministerstvo xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, že trvá xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pobytu xx území na xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2 xxxx. x) x e) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx xxxxx §37a.

§35x vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§36

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. a), x), d) x x) x x xxxxxxx xxxxx podoby xx žádost xxxxxxxxxxxx x fotografie.

(2) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování x x případě xxxxx xxxxxx na xxxxxx ministerstva předložit x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x zrušení xxxxxxxxx xxxx požádá, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx předložil xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx

x) xxxxxx některý x xxxxxx uvedených x §56 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x) x j) xx x) nebo x §56 xxxx. 2,

b) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx o tom, xx požádal x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx cizineckého xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxx neplnil x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, pro který xx xxxx vízum xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx a udělí xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx vízum xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx mu xxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo

d) cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) není xxxxxxx některá x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx ze svého xxxxx9a) x důvodu xxxx odsouzení k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal závažnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx věci xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vycestování a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději xx 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j; xx požádání xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx vízum prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx a trvá-li xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podat manžel, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx manžela xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na požádání xx dále povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180i odst. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx území pobývá xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx republice xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4 xx xxxxxx ministerstvu x žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx držitelem xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,

x) xxxxxxxx cizincem xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx azylanta nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx azylantem xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nezletilého xxxxxxxx; xxxx-xx tento nezletilý xxxxxxx rodiče, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který před xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx příslušník držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci32) (xxxx xxx "modrá xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx55). Xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx vstupu xx území.

(3) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx povolen pobyt xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx po xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx nebo xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx.

(6) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, jestliže

a) xxx x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxxx, se xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pobývá xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x sloučení xxxxxxx, současně xxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx podle §42g x pobývá xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxx o cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx karty xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx podle §42k, 42m nebo 42n.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nositelem oprávnění xx xxxxxxxx rodiny x xxx na xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42b

Náležitosti x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2), lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s pobytem xxxxxx na území; xxxxxxx rodiče, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, jde-li x rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxx příjem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx rodiny a

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec předložil x žádosti doklad x xxxxxx člena xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx úřadu, a xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx azylu, je xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 4.

(5) Xxxx vyznačením xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx na území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx ministerstvu. Na xxxxx je rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) X žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

b) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx prokazující, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx území xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx; xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci a xxxxx x systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x žádosti doklad x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), a

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x pracovní xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx budoucí, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e).. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(5) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx má s xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx území xxxxxx státu právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x x žádosti xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob [xxxxxxxx 3 písm. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx částek xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; x xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x e). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na území

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x jde-li o xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x konzervatoři, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx dítěte xx území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nebo se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat na xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech doklad x xxx, že xxxxxxx na pobyt xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx hranice9i), nebo xxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo napomáháním x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, odhalení, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a nespolupracuje x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx neprodleně x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxx ministerstvem x právu xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx xxx xxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 měsíce pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx xxxx být xxxxxxxx, pokud cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx jeho pobyt xx území x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh lhůty xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince nebo xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx držitelem, x xx i xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na území xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu svěřen xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prokázat skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxx x), x) xxxx x), předložit cestovní xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 poskytnuta lhůta xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx cizinec, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx na xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx škola9k) xxxx xxxx výzkumná organizace xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx profesora x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).

(2) X průběhu pobytu xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území pobýval xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 3 let. Žádost xxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a) a x),

x) písemný xxxxxxx xxxxxxxx organizace, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vycestováním x území, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) a byly xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 4.

(4) Před xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxx xxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4.

(5) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnaneckou xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx pozici, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nebo 8. Xxxxxxx, x xxxxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx v §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, opravňuje zaměstnanecká xxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx zaměstnání49).

(2) Žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx se strany xxxxxxxx x ujednané xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx cizince xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x každém xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 hodin x

x) xx xxxxxxxx způsobilost xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanoví mezinárodní xxxxxxx, zejména

1. má xxxxxxxxxx vzdělání; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx zda toto xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx, je xx xxxxxx ministerstva povinen xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

2. xx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx povolání, jde-li x takové povolání.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x). Xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx společníka, statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z předmětu xxxx činnosti, xxxx x plnění těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přestože xx bylo za xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx o zaměstnanosti xx xxxxxxxx žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx podat, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxx podle §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx na území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zastoupení xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci jeho xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx vládou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx xxxxx ústředním správním xxxxxx, xxxxx okruhu xxxxxxxxxx xx program xxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx program"), x umožňují-li tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zaměstnaneckou xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. b) x c) a Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx hlavní město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

b) xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x bylo xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x

x) žádá x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x nenastal-li některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x), x v §46 xxxx. 6 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §42h xxxx. 1 písm. c) x x) x xxxx doklad o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §42g odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx karta nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, nebo x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx 60 xxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §42h xxxx. 1 písm. x), pokud je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nutná jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pozbyl xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pracovní pozici x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx x jeho zaměstnáním xx další xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx u jiného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x), a

b) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a) x x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx zavazují x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti.

(9) K xxxxxxx o udělení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §42h xxxx. 1 xxxx. x) nebo pracovní xxxxxxx, dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 písm. x) x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §42h xxxx. 1 xxxx. x), pokud xx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázal xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pozbyl xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 x 8 se xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx uvedeného x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx novou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnání xx xxxxx pracovní xxxxxx u téhož xxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx povinen takovou xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx x xx xxxxx.

(11) Podá-li xxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x době xxxxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §47 xxxx. 3 x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x cizinec xx xxxxxxx doložit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §44a xxxx. 9; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx nežádá x prodloužení platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(12) X žádosti o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx území a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x centrální evidenci xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na kterou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a povolání xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) a x),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvu x smlouvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zaměstnání xxxxx §42g odst. 2 xxxx. x), xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 2 xxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele vykonávat, xxxxx výkonu xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 6,

x) že x xxxxxxxx uzavřel pracovní xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, a výši xxxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxx má odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Před xxxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), a xx požádání doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx delší než 3 xxxxxx a xxxx zaměstnán na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, který xx xxxxx pobývá x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na území xx oprávněn xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx, x dále xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x dlouhodobému pobytu xx jiným účelem. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 3 let. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu x ní xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx a jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx padělané anebo xxxxxxxxx náležitosti nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x), i) xxxx x),

x) se xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx není občanem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXXXX KARTA EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr x době xxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxx skutečnost xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x nadále xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx uvede jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx, datum, xx xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, číslo modré xxxxx xxxxxx cizinci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx bydliště v xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná od xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx území x číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx modré karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx dětí a

f) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, datum x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání sourozenců.

§42j

Náležitosti x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x) x x),

x) xxxxxxxx smlouvu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxx roční mzdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré karty xx území xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, je xxxx xxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x to xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42k

Karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx území xxxxxxx xxx 90 xxx x x výkonu xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx stážisty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx cizince

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní smlouvu, xx jejího odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxx

x) x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx území, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx56) nebo jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx pracující xx xxxxxxx pozici, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx x xx xxxxx činnost obecně xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo kontrolní xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nad dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo řídící xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx propuštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, postupy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x který xx xxxx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušenosti, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx požadavky zvláštní xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xx xxxxxxxx do obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xx xxxxx za xxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxx zaškolení x xxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo plat.

(6) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx účelem podnikání,

d) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx střední xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jazykové xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studium xx xxxxxx škole, xxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci se xxxxxx xx státě, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx státu vyplývá xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru1d).

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podává cizinec xx zastupitelském úřadu. Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx cizince podat xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx plné moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) byl tento xxxxxxx bezprostředně xxxxx xxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx nebo x níž má xxx převeden na xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) vyžadována, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx i) x x) nebo xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxx xxxxxxx převeden, byly xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obchodní korporaci, x xxx nebo xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx 4 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti pravomocně xxxxxxx pokuta za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůtě xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx x xx došlo.

§42k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 4,

c) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx po dobu xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx

1. potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §42k xxxx. 2 x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx s uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a místa xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx pracovní xxxx, délku xxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxx xxxx xxxx platu; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než stanoví xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxx x ostatní xxxxxxxxxx x nediskriminaci, x

3. xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx převeden xx xxxxxxxx korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 písm. x),

x) v případě xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xx cizinec xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, že xxxxxxxx korporace, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxx ovládající a xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42k odst. 8 xxxx. c) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx programu xxxxxxx přípravy, ze xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx přípravu xx xxxxxx profesního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pozici x xxxxxxxx korporaci, v xxx xxxx x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xx xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stážista během xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx nebo obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx umožňují nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42l xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx a x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx manažera, specialisty xxxx zaměstnaného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 4,

x) povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) v případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx xxxxxxx převeden, xx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, z xxx xx cizinec xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 písm. b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ovládající x xxxxxxxxx osobou xxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x

x) doklad o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. b).

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xx být xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx náležitosti xxxxxxx x odstavci 2 písm. d) xx h) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnání na xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx zaměstnaného stážisty,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odbornou kvalifikaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených v §56 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), x) xx x) x x) nebo xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx založeny xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uplynula xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, za xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§42n

Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx x

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x předmětu xxxxxxxx, kterou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) hodlá xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx spočívající ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx prokáže x xxxxx hodnota xxxxxxx znalcem podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá společně x xxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jiný xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx podnikání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x významná xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx stát, kraj xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxxxxx xxxx uloženy na xxxx cizince xxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie nebo x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx služby; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

e) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxxxxx zaměstnancem, který xx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, xx společníkem, statutárním xxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace a xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní korporace, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx nařízením vlády.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx cizince xxxx obchodní xxxxxxxxx xx srovnatelný x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které tento xxxxxxx nahrazuje,

d) xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xx za xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž počet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování se xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx na území xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 odst. 3 x následně xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§42o

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 4,

c) xxxxxx x zápisu xx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo evidence30),

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx popis cílů xxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx záměru uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx cizinec statutárním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejímž xx prokuristou nebo xxxxxxxxxxx, může xx xxxxx nakládat x xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxx starší 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 a xx ovládající xxxxx xx 2 kalendářní xxxx xxxxxx roky xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, že na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n odst. 3 x jí xxxxxxxxxx osoby nebylo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeného x §42n xxxx. 1 xxxx. x) x znalecký xxxxxxx x ocenění tohoto xxxxxxx, má-li být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx dosud na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxx, xx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) jde-li x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx v této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42o xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§42x

Xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx významnou investici xx věrohodný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x časovému harmonogramu xxxx xxxxxxxxx,

x) podnikatelský xxxxx xx xxxxxxx xx znalosti místních xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxx technického a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zásadních bodech xxxxx chybný.

(2) Významná xxxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxx stát, xxxx xxxx xxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nedostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytované služby xxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakter, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xx xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx bylo toto xxxxxxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a probíhá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužné xxxx a xxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xx uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx určen x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec, který xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je určen x jeho dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, modré xxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, ministerstvo xx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxx xxxxxxxxx x splnění podmínek xxx vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci, kterému xxxx vydáno na xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxx xxxxx xx xxxxxxx v §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx x dobou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kratší xxx 1 xxx,

x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,

x) 2 roky v xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu,

e) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx rezidentovi,

f) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o dobrovolnické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §42d,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x ostatních xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx než 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx potřebnou k xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx karta xx xxxxxx xx xxxx, xx kterou byla xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, nejdéle xxxx na xxxx 2 let; x xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §42g xxxx. 3 xx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx s dobou xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, než xx doba, na xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

(8) Karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx převedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x 1 rok, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xx xxxxxx na dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

§44x

(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou v §44 odst. 4 xxxx. a), x), x) xx x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) na xxxx 5 let, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §44 xxxx. 4 xxxx. d),

e) nejdéle xx xxxx stanovenou x §44 odst. 7, xxx-xx x xxxxxx kartu.

(2) Platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy však xxxxxxx x 2 xxxx, pokud bylo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx škole nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxx; x případě, xx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxxx prodloužit xxxxx xxxxxx. Xxxxx bylo xxxx povolení vydáno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterém xx xxxxxx žádost x vydání xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36 x §55 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x), c) x x) x xxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx požádání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46a).

(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x výjimkou dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7. K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx o provedení xxxxx a náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(6) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xx xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx náležitosti podle §31 odst. 1 xxxx. x), b), x) a x),

x) xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx území (§13), xxx-xx x studium xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuzemská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xx požádání předložit x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xx požádání xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. b) a x), §42g odst. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx prodloužit xx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x pracovní činnosti, xxxx však xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g odst. 3, xx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlouží xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) a d),

b) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx kterou žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x cizince, kterému xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx podle §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 x

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny podoby.

(10) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §42h xxxx. 2 x xxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx umožňují nahrazení xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 9 xxxx. x) x d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxxx uvede

a) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx x xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřena,

b) xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v §31 xxxx. 6,

x) xx xx s xxxxxxxx xxxxxx uzavřenou pracovní xxxxxxx xxxx dohodu x pracovní činnosti xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g odst. 2 písm. b) x

x) xx xxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(11) Ministerstvo platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) a c), §42g odst. 3 xxxx xxxxx nebo x §42g xxxx. 4 anebo xx-xx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty (§46e), a xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu vydal xxxxxxx stanovisko, že xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxx vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g xxxx. 3 xxxx druhá xx xxxxxxx obdobně.

(12) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 písm. x) xx x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx výzvu osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.

§44b

(1) Xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nejdéle xxxx xx dobu 3 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nejdéle xx xxxx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) neuplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx prodloužení platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx §44a xxxx. 13 x 14 x §55 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxx podoby,

c) xx požádání náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 4,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx xx území,

e) potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx nebo xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §42l xxxx. 1 písm. x) xxxx nadále xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx x místa xxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. b),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxx §42l odst. 1 xxxx. x), x uvedením xxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

h) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, v níž xxxx do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodní korporací.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celková xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Ministerstvo xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §46g odst. 2, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx neprodloužení platnosti xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu potřebnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vždy však xxxxxxx na xxxx 2 let, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42n xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx pokud dosud xxxxxxxxxxx investice poměrně xxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxx na území x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investice xxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nadále xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx území xx x xxxxxx podstatný xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému nařízením xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §42n xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejímž xx xxxxxxxxxxx xxxx společníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, xxxxxxxxxx orgán, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) podíl xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, v této xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, přihlédne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x situaci xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx doručí xxxxxxxxx ministerstvu do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx dobu xxxxxxxxx přeruší.

(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 x 14 x §55 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 4,

x) doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx korporace, dále xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xx prokuristou nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx cizince; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx společník, statutární xxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá alespoň xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§45

(1) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x hodlá na xxxxx pobývat za xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx byl xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 odst. 2. Xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu. Xxxxxxx, xxxxx hodlá na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, může x xxxxxxx změnu xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx; xx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tímto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 letech xxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx pobýval xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neplatí, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx §42a x je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx v případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x manželství xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx a doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 je cizinec xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j a xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) fotografie.

(6) Oprávnění xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx tento důvod xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx 1 xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx §46c odst. 1 xxxx. a) xx x).

§46

(1) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 písm. x) až x), §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1 a 2, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující xx na dlouhodobé xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx nevydá, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účel, xxx xxxxx mu xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx x pro xxxxx xx má xxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx na území xxxx, xxx který xx bylo xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx x neplnění účelu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující se xx dlouhodobé vízum. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(3) Xxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), e), x), x), l) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx pobyt xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. c), x), x), l) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující se xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx c), x), x), h), l) x m), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(6) Xxx zaměstnaneckou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxx xxx o žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podanou cizincem xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx práce xxxxxxx, xxxx a

d) xx-xx zaměstnavatel cizince xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než součet xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x existenčním minimu xx podmínek uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx prohlášení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx předložil x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx člena xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu nebo xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmu,

g) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(8) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 odst. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(9) Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx5a), který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo oznámí xxxxxxxxx státu, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx uplatňujícího společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a pobyt xxxxxxx na jejich xxxxx,

x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) bylo xxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d),

e) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, že xx cizinec dopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx požádal x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo mu xxxx platnost tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo skončila, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušena, xxxx

x) xxxxxxxx modré xxxxx byla platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mu nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx skončila,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. h), x) a x) xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxx xxxxx domácího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§46b

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xx žádost rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx držitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole nepředloží xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) držitel tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně s xxx posuzovaných osob [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx zruší x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx bude přiměřené x hlediska zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx x x případě, xx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42e odst. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx území xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zanikla xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxx 5; cizinec je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx další xxxxx xx xxxxx xx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu jeho xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxx x hostování9j) x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

e) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z území x výzkumnému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §37 a xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46f

Zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požádá,

b) xxxxxx, že náležitosti xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) její držitel xxxxxx účel, pro xxxxx xxxx modrá xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxx nezávislé,

f) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx měsíce,

g) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx opakovaně xx dobu platnosti xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), nebo

j) její xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) jiný stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx připravuje na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx její xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxx xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx systému pomoci x hmotné nouzi, xxxx

x) xxxx držitel xx mohl xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu x vycestování x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx mu xxxx xxxxx vydána, xxxx

x) xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx některá x podmínek xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx držitel xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx bezdlužnou,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xx xxxx xxxxxxx převeden, byla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do níž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx nebo xx xxx xx cizinec xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§47

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, nejdříve však 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx účelem je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) důvody na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx žádost xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx podání žádosti x na xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, ačkoliv žádost xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx v §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx platné xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti, xxxxx cizinec

a) podal xx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x podání xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 5, §42c xxxx. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §42c odst. 2 xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx pozici, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx pozici, xx xxxxxx xx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty podle §42g xxxx. 6 xxxxxxx z xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit, xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočku xxx hlavní město Xxxxx.

(8) Modrá xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx, než jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v době xxxxxxxxx modré xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

c) xx xxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie xx xx území xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx modré karty x o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx 9 věta druhá xxxxxxxx obdobně.

(11) Xxxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxxxxxxxxx osvědčí xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx potvrzení o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6. Platnost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Odstavce 4, 6 x 8 se nepoužijí, xxxx-xx xxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 xxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx, xx lhůta xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, držiteli poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě. Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),

b) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,

x) který podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxxx x §42e xxxx. 5, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx v §18 xxxx. x) xxxx 4, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x společně s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li společně xxxxxxxxxx 5 a xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx žádost cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx nejdříve xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx poměry své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba (§15 x 180),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení vydáno, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx podle §18 písm. a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx.

(4) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejvýše 10 let, x xxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxxxxxxx vládních organizací.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) policie xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx krátkodobého víza, xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxx v tranzitním xxxxxxxx mezinárodního letiště, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x trvalému pobytu, xx zrušení přechodného xxxxxx občanu Evropské xxxx1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxx poskytování ochrany xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohlášení neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem (§49 xxxx. 5) anebo xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, a x xxxxxxxxxxx z xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx xx území oprávněn xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 x §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxxx cizince z xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, doba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx pobytu stanoví x xx výjezdním xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx ministerstvo.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doba xxxxxx xx výjezdní xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíc. Podmínka xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zjištěno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, ve které xx xxxxxxx povinen x xxxxx vycestovat; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být vycestování xxxxxx xxxxxxxxx spočívající x určení hraničního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který policie, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výjezdní xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx neoprávněně, xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

1. bylo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve výjezdním xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li cizinci xxxxxxxx xxxxxx udělen, xxxx

3. xx uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b),

x) xxxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx být předán xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx i xxx cizince, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie37) x xx xx xxxxxxxx dobrovolné vycestování, xxxx

x) cizinci, u xxxxxxx xxxxxx shledány xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, není-li cizinec xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(4) Policie x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxx, x xx x rozmezí 7 až 60 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 měla xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx x opuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové doby x opuštění území x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx stanoví xxxxx xxxx x opuštění xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx. Novou xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(5) Xx-xx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx od xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit území xxxxxxx.

(6) Xx-xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx života cizince x pobývá-li cizinec xx xxxxx neoprávněně, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Policie xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxx xxx, xxx xxx cizinec x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(7) V řízení x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxx 6

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx po dobu x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx vízum xx považuje xx xxxxxxx xxxx vyznačením.

§52

X xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx

x) dlouhodobé xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx je oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx snímat otisky xxxxx a pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jméno x příjmení, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx současné x xxx narození, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, rodinný xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x cizině x adresu xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxx xx území, druh, xxxxx x xxxx x xxxx vydání x platnosti cestovního xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x jde-li x cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného xxxxx, x údaj x xxx, zda je xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx a upřesňující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pobytem včetně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pobytu xx xxxxx, xxxxx x případné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxx název, sídlo x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx uděleným x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a údaje x manželu x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména x xxx, měsíc, rok x místo xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, matriční xxxxxx x doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x udělení dlouhodobého xxxx se x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx prstů x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxxxxx ministertva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedostaví x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx ověření údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nesla Česká xxxxxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. a), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neopustí xxxxx xxxx že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx,

x) xxxx vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx území xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území,

k) cizinec xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x souvislosti x xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nebo

m) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx obchodní korporace xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx korporace nebo xxxx člena xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3, ministerstvo cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174), nebo

b) x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky neudělení xxxxxxxxxxxx víza budou xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, jestliže xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), g) xx x) x l) xxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. a), a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedl xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx víza x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se smluvním xxxxxx, který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x případy xxxxxxx x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žadatelem x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X provedeném xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žadateli x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx vízu xxx vyznačit jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddílu "xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "SEASONAL XXXX".

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx na toto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na území xx xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx na xxxx xxxxx, nejdříve však 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx včasnému xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 pracovních xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxx x xxxxx, než xx uvedeno v xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doba pobytu xx území na xxxx vízum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Oprávnění x pobytu podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x to xx xxxxx dlouhodobého xxxx s dobou xxxxxxxxx odpovídající předpokládané xxxxx řízení x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se vydá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx posledního dne xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně, je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx žádost x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu a xxx xxxxx §69 xxxxxxxx podat na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx pobyt xx xxxx vízum, x xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx zanikne, jakmile xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanecké karty, xxxxx karty nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx doplňkové ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx skončil poslední xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání anebo xx xxxxx byl xxxxxx souhlas ministerstva xxxxx §42g odst. 7 xxxx 8; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx žádost o xxxxxxx souhlasu ministerstva xxxxx §42g xxxx. 7, platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým nebyl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

§64

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) střední xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx odborné xxxxx, zapsané xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a), x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx xxxxxx škole9k),

b) účast xx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx jazykovém a xxxxxxxx kurzu pořádaném x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) odborná praxe xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizincem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx anebo x xxxx nejvýše 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxxxxxxxx složku,

e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx od 18 xx 30 xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx praktických, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx programu nebo xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx na xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výměna xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx vykonávány v xxxxx programů xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42d) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo x konzervatoři xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výměnného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx praxí pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx území x rámci trvalého xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x s xxxxxxxx §8385 na xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx manželem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx péči azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o žalobě nebo xxxxxxx stížnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v zákonné xxxxx. Xx xxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx započítává xxxx pobytu xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xx xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po kterou xxx xxxxxxx žadatelem x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pobytových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se při splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) se xxxx schopen x xxxx sám postarat x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx je xxxxx xxxxxx příbuzným xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxx v odstavci 2, xx jehož xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx je při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x cizinec, xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(5) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 pouze xxxx-xx xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx oprávněným xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, pokud xxxxxx x xxxx žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx v odstavci 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) doba xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx předchozího pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. bylo cizinci xx xxxxxx xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu během xxxxx k vycestování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx x §87f xxxx. 5,

x) jednou xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxx xxxxxx x žalobě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x celém xxxxxxx,

x) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x průběhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dítěte, závažné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx území v xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx xxxxxx x) xx x), pokud xxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí x xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx měsíců a xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 xxx.

(3) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výpomoc x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, ubytování x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx),

x) výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pobýval na xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx §43, x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxx podle §60 xxxx. 4; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx zakládající xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §47 odst. 4 xxxx 6 xxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydáno nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx toto xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx dále xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xx nezapočítává xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx jeho území xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 560 xxx. Do požadované xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele modré xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pobývá xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, jemuž byl xxxxxx azyl x xxxxxx uvedených ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),

b) xxxxxx na xxxxx xx základě uděleného xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xx základě vydaného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu podává xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, jemuž xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxx na xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx lhůty k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §68 xx xxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx na území, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, pobývá xx xxxxx na základě xxxxxxxxx x pobytu xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) x §68.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější příjmení, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, název a xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx vstupu xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx narození, bydliště x xxxxxxxx manžele xxxx manželky,

c) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx sourozenců.

(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, například xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx, doklad o xxx, že cizinec xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 nebo xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx účelem ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) vydaný xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx; tato povinnost xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67; xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, jde-li x cizince podle §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx o xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

x) souhlas xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx dítěte na xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, který za xxxx xxxxx žádost xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x dále xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,

x) doklad prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §182a odst. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) x pobývá xx xxxxx na základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území, xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) až c) x f).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx na požádání xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nevyžaduje xx cizince, který

a) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x průběhu 20 xxx předcházejících podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu byl xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo nejméně 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx studijní xxxxxxx zaměřený xx xxxxx xxxxx na xxxxxx škole,

c) xxxxxxx, xx absolvoval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo 67 nebo xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. a) bodu 4,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx postižení, xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx komunikovat, nebo

f) xxxxxx xxxx 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x absolvování xxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky x českého xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx pochybnost xxx xxxxx, o xxxxxx xx nesepisuje xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx lhůtu x vykonání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxx x x xxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx koná x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx osobou nemůže xxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Za doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx a xxxxxx měsíční příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c odst. 3 xxxx. c)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx účely výpočtu xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Příjem xxxxxxx xxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx závislé činnosti, xxxx daňovým xxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxx, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx příjmy disponuje xxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu anebo xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Ubytování xxxx být zajištěno xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxx, xx kterým xxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad prokazující xxxx pobytu je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§73

Ministerstvo bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§74

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx xx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

b) ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx převzal xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených důvodů, xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

b) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §67 xxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx žádající x povolení k xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) cizinec x xxxx xxxxxxxxx posledního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 neplnil xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx mu povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx se xxxxxxx o neplnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) X důvodům podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu zaniká

a) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci trest xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) jestliže jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) cizinci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, závažným onemocněním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxx,

x) xx xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy,

f) o xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, bývalý držitel xxxxx karty, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxxx,

x) byl xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně odsouzen xxxxxx České xxxxxxxxx xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx 4 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx od xxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxxxxx xxxx delší než xxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx uděleného xxxx, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx a příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx České republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx z hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 2

Xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském společenství xx xxxxx

§83

(1) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx přizná cizinci xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území dále xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx karty x xx dobu xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území. Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané tímto xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty, xxxxxx xxxx umožněno společné xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení, pokud xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území uplynulo xxxxxxx 5 let x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx pobytu, xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx cestovního dokladu.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta - XX"7c).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxx x povolení x pobytu dále xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx státu] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, kterému jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx udělil mezinárodní xxxxxxx. Záznam xx xxxxx, pouze xxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx území závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta na xxxxx xx svém xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Cizinec xxxxxx 18 let svěřený xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx dosažení věku 15 xxx pobývat xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx oprávnění xxxxxx; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k nepodmíněnému xxxxxx odnětí svobody,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; k oznámení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podpisem,

3. nabude xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx věku 18 xxx; to neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx-xx xx cizinec xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odhlásí x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e xx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obdobně.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx výchovy před xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx na xxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xx pobyt podle §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 do 9.5.2013 (xx novely x. 103/2013 Xx.

HLAVA IVa

POBYT OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx13a), a

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx občanem Xxxxxxxx unie a xxxxx xx území xxxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x občanem Evropské xxxx, xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x doklad xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx nebo následuje xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13).

(2) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx požádat ministerstvo xx xxxxx do 3 měsíců ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx požádat x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87a xxxx. 2 písm. a), x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, x

x) doklad x xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx bylo občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxx xxx-xx o rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území pobývá xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxx pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxx.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvody xxx xxxxxxx x zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) a xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinci byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné pro xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx přesahující 3 xxxx anebo xxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx k nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx pobyt xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukončení pobytu xx xxxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo žádost x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x §15a, xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje xxxxxx Evropské unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx dopustil podvodného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx žadatele xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné informace, xx jejichž vyhodnocení xxx mít xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx.

(2) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx anebo z xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx závazku. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x udělí xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud x xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15x nebo přestal xx území xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx z důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx občan Evropské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoři xxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Evropské unie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx zdržoval xx xxxx alespoň 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zaniklo xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství xxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky x x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, nebo

3. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §15a xxxx. 2 xxxx. x) x

1. rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx na xxxxx, xxxx

2. xx to xxxxxxxxxxxx obzvláště obtížnými xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obětí xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neuvedený x xxxxxxx x) xxxx x) se xxxx xxxxx domácího xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 po sobě xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx dítěte, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,

x) se stal xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinci xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx pravomocně odsouzen xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x příslušný orgán, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie.

(4) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x ukončení přechodného xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx xxxx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx; cizinec xx v xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li x cizince, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx dobu xx jeho pobyt xx území xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx druhé se xxxxxxxxx obdobně jako xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx podle §87y. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(6) Xx zánik platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 písm. x), b) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Ministerstvo xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx důchod13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku požádal, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxxx x současně zde xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), jestliže xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx tohoto povolení xxxx z humanitárních xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx každý xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Podmínka xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx manželem xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a) nebo jehož xxxxxx pozbyl státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ním xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Doba, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), za xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx zachována, pokud xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

x) x důvodu plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx onemocnění, studium xxxx odborné školení, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu, se xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 až 3, xxxx. 6, odst. 7 xxxx. a) xxx 1 až 3 a xxxx. 7 písm. b) x x) použije xxxxxxx. Pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx, xxxxx xx by xxxxx.

(9) Do xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx c) xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xx přerušuje i xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x to xx xx doby xxxx xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx trestu.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx13)

x) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území,

b) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxxx 1 rok rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx občanu České xxxxxxxxx1a), který xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx území xxxxxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx pobyt na xxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který je xx území xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx §87g xxxx. 7 vztahuje obdobně. Xx xxxx nepřetržitého xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody; xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx až xx xxxx xxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) K žádosti x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a

d) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx rozumí doklad x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x jejím xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je občanu Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x povoleném xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x zařazení xx xxxxxxxx pojištěnců všeobecného xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s cílem xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádá xxx xxxxxxxx předchozího nepřetržitého xxxxxx na území x x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §87g nebo 87h.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x řízení xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x správním vyhoštění,

b) xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx delší xxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

f) byl xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 roky anebo xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx České xxxxxxxxx x nejméně 5 xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x území x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx, xxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušena xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik povolení x trvalému xxxxxx xx §76 písm. x), b) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x jazyce xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx, rodné číslo x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx cizince

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 písm. x), x), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx uvedeným x §87f odst. 2; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f. Xxxxx ministerstvo neprodlouží xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx přechodný pobyt xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie ukončen; xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Shledá-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx neprodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx listinou; xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx průkazu xxx prodloužit o 10 xxx, x xx x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§87t

§87t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§87u

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx x potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x jiném xxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x matričním xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který žádá x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 písm. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx x xxxxxx x zajištění ubytování.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kartě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx změnu xx xxxxxxx již xxxxxxxx, vydá xx xxxx držiteli xxxx xxxxxx; v takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území se xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87w

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Cestovní xxxxxx a matriční xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx území, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od místa xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxx a xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x platnost xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození x xxxxxxxx manžele xxxx manželky x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xx území pobývá xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx do nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho žádosti; xx tuto xxxx xx jeho xxxxx xx území xxxxxxxx xx pobyt xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; o xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), x to xx xxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytování xx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87aa

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Platnost xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x místu xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na území,

d) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx držitele potvrzení, xx se xxxxxxxx xxxx platnosti souhlasí. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx víza, a xx xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pobyt narozeného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx považuje xx pobyt trvalý.

(4) Xxxx podle odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx zákonného zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěti.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx razítka xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x xxxxx i xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx38), odepře xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx, xx uhradí náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx a léčením xx xxxx pobytu xx území až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x při nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx vycestování xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx xx povinen xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx policii se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx povinnost splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx v policejní xxxx7) nebo x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo právnická xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx omezená svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx osoby i xxxxxx prokazující, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Cizinec xxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného cizince, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx x víza, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx pobytu, předpokládanou xxxx x účel xxxxxx xx xxxxx.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Cizinec, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx nebo průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince, x xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Ministerstvo x xxxxx pobytu xxxxxxxxxx informuje policii.

(2) Xx cizince xxxxx §87, jehož omezená xxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxx xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 odst. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu místa xxxxxx na území xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xx cizince vztahuje, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx víza, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny policii xxxxxxxxx podle nového xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxx, xx xxxxx místa xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx místa xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vztahuje, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 15 dnů.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle §96 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxx, kdo hlásí xxxxx, povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem x ohlásí xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, je xxxx xxxxxxx předložit doklad x zajištění xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3, a pokud xxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši mzdy, xxxxx nebo xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k přechodnému xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,

x) byl-li objekt, xx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), nebo

d) zaniklo-li xxxxx xxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx xx území, a xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx xx území xx xxxxx správního xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx více xxx 5 xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obdobným xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxx xx míst, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto vstupem xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx rodinný život,

c) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx obdobného xxxxxx x obci, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro ubytování, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx ubytovány xxx xxxxx; xx každou xxxxx ubytovanou osobu xx x podlahové xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) xxxxxxx na xxxxxxxx vydat potvrzení x ubytování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx době.

§101

Xxxxxxx xxxxx

(1) Domovní xxxxx xx dokument, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizincem xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx kontroly xxxxx §100 xxxx. x) xx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxx x listinné xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx domovní xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 let od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uschovávat xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ubytovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. x),

x) předložením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx dálkového přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Xxx-xx x ubytovatele, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x funkční.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podepsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx ubytování xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx první pracovní xxx následující xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx policii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince xxxx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx mladší 15 xxx věku,

c) uvádět x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx stanovené xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totožnost, xxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx anebo průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, může totožnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) hlásit xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, x jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento doklad xxxxx,

x) odevzdat xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x území; doklad xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento doklad xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození nebo xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx na území, xxxxxx xx cizinec xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ohlásí xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza,

l) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx opatřením x omezení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx §108 odst. 1 písm. x), x), c), g) xxxx h),

n) pobývat xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vízem, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx policie prokázat xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxx xxxxxxxxx příslušníka nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany,

p) x případě, xx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podle §92, x toto potvrzení xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x území xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování, prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, který mu xxx svěřen xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohled, a xxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, jehož xx xxxxxxxx zástupcem, který xx xxx xxxxxx xx péče xxxx xxx xxxxxx mu xxx po xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§104

Povinnost dopravce

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx nebo vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Dopravce15a) xx povinen na xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, pokud xxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přepravoval xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx odepřen xxxxx na území xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 hodin xx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx, xxx-xx o provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo ve xxxxx do 7 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10.

(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí,

a) byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxx pobývajícího v xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx, xxxxx odmítá xxxxxxxxxx v cestě xx xxxxxx státu x jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx bude x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx vnějším letu3b) xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice x věznice

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,

xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.

(2) Ústav pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx cizince, kterému xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

(1) Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx držitele xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta nebo xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxx xxxx povinny neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zánik anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu.

(3) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecní xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxx x hmotné xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(4) Orgán pomoci x hmotné xxxxx9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x společně s xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - generální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx další úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) informuje ministerstvo x xxxxxxxxxx vydaném x xxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty.

(7) Soud, xxxxx xx xxxxxx x vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx, který xx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx podnikajících fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské unie.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx ministerstvu, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx kartou; tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx neprodleně xxx xxxxxx cizinecké policie xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx jiných xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx zajištěno.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx podle §15, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného cizince xx území.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezahájení, xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j).

(8) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xx byla xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x území, nejdéle xxxx xx xxxx, xx kterou bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx nákladů xx zajištěna jiným xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s dohodnutou xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxx úplaty za xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vznikla, xxxxxxx ušlou xxxx, xxxx xxxx odměnu, xx něž xx xxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x náklady xxxxxxx s vycestováním xxxxxxx xx státu, xxxxx xx občanem, xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx pobyt, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xxx převeden xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxx karta vydána, xx lhůtě xx 3 pracovních xxx xxx xxx, kdy x xx xxxxx.

(13) Xxxxxxxx korporace, x xxx nebo do xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, a xxxxx xxxxx na xxxxxxx převedení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx povinen nejméně 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx policii x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx zástupce xxxxxxx mladšího 15 xxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 xxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xxxx zajistit, aby xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX IX

CESTOVNÍ DOKLAD

§108

(1) Xx cestovní doklad xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx listina, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxx republikou na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. fotografie žáků, xxxxx xxxxxx schopni xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stát Evropské xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx žáků uznávat xxxx cestovní xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) lze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx vydanou cizím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx držitele,

d) xxxx x době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 let, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx stránky x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, než je xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xx vydává xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 zrušen právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) V xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo, xxx xx hlášen k xxxxxx xx xxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx v odstavci 1 a opatřit xxx fotografií cizince xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx prstů.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxx xx s xxxxxx platností do xxxxx xxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, cizincům xxxxxxx 15 xxx s xxxxx platnosti na 5 xxx. Xxx-xx x xxxxxx cizineckého xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydává se x dobou platnosti xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s biometrickými xxxxx zpracovanými v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx cizineckého xxxx.

(2) Xxxxxxx mladšímu 12 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx, nebo cizinci, x něhož xxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx, xx vydá xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx dat, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xx x tomto případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prstů xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxx něj xxxx platnosti xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx vydávajícího xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, státní xxxxxxxxx, datum narození, xxxxxxx, doba platnosti xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu nelze xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví zákon.

(6) Xxxxxxxxx pas vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx území na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx opatřit,

b) který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, pokud nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx tohoto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti nosiče xxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, zpracovaných x cizineckém xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx cizineckého pasu x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x xxxxxxx totožnosti cizince xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů (odstavec 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Cestovní průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) který xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx opatřit dokumenty, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx.

(3) Policie vydá xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x který xxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x vycestování vydá xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx na xxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xxxx přechodný xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) nebo x) nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx dokladu, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodů xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), pokud xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx xxxxx písmene x) x c) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx na 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států světa.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizinců,

e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

f) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx si xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx totožnosti se xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx vydá cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx

x) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, jehož xxxxxxxxxx x azylantem xxxx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx tento xxxxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si ho x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx odnětí x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, jestliže xxxxxxxx důvody pro xxxx xxxxxx.

(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, pokud xxx x cizince, xxxxx xxxxxxx

x) xx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx nevykonal trest xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pas se xxxxxx z xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. x), xx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115a

Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx nebo konzulární xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie lze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx narození, státní xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a odůvodnění xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx zastupitelský xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pro niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie zašle xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§116

Neplatnost cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, xx zápisy x xxx uvedené xxxx nečitelné,

c) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Zadržení cestovního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

1. xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, nebo

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx f), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo h), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx odcizený.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona je x důvodů uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx též xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx a zadržený xxxxxxxx doklad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem,

s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx zadrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx vrácení xx 15 xxx xx obdržení zadrženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) doklad po 60 xxxxx xxx xxx předání zničí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) xxxx h) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx padělaný, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX X POBYTU

§117a

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Průkaz o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mladšímu 6 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx pořídit otisky xxxxx rukou x xxxxxx anatomických nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, se xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x xxxxx případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x dále

a) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx,

4. záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxx §117b odst. 4,

6. záznam xxxxx §42i xxxx. 7,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

8. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 5,

b) v xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. xxxxxx x omezení svéprávnosti,

5. xxxxxx xxxxx §84,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

8. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické údaje xxxxxxx x xxxx xxxxxx, určený x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx x cizinci xxxxxx x informačním xxxxxxx cizinců, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(5) Ministerstvo xxxx předáním průkazu x povolení x xxxxxx prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vydaným průkazem, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučí o xxxxxxxxxx xxxxxxx průkazu xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří správnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx biometrických údajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení umožňujícího xxxxxxxx aktuálně zobrazených xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, se xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx byla způsobena xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx využívat xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx držitelem, popřípadě xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otisků xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadem České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, popřípadě jmen, x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu ministerstvo xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXXXX XXXXX KARTY XX", pokud xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx byl držitelem xxxxx karty, xxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx xx vyznačí xx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx údaj o xxxxxxxx na trh xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "XXX". Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx druh povolení xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx XXX".

§117c

Doba xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx lze prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, o 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání žádosti.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání důvody xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx těchto důvodů.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, xx povinen xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů, dostavit xx na xxxxxxxxxxxx x převzetí průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince do xxxxxxxxxx xxxxxxx vízový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce řízení x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx štítek xx xx cestovního dokladu xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx. Platnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a poškozený xxxxxx xxxx průkaz x nefunkčním xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx cizinec xxxx x vydání xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 odst. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen k xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

(1) Xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x xxx uvedené,

b) xxxxxxxxx jeho ztráty, xxxxxxxx nebo zničení,

c) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky,

f) úmrtím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

h) xxxx xxxxxx nového xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx žádosti cizince x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx držitel průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

§117g

Vydávání průkazů o xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx technologii, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx štítku, který xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx neprodleně využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx podle xxxx první nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx první zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ukončení pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X odůvodněných případech xxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z území.

(2) Xxxxxxxx vyhoštěním občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Je-li rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxx podle §119 xxxx. 1 písm. x), xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 7 dní. Pokud xx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x stanovení xxxx doby k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vycestování x území x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx není rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx považuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx nepřiměřený xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxx §50a odst. 6. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s dobou, xx kterou nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující základy xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx hraniční nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxx xx neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), c) xxxx x),

3. xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx je toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání cizince xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci zprostředkoval,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx měl xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání zprostředkovala,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrole,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úkrytu xxxx xx o takové xxxxxxx pokusí,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx je xx tomto xxxxx xxxxxxxx pobývat xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

9. porušuje-li cizinec xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx maří-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) až xx 3 xxxx,

1. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx na území xxx xxxx, xx x tomu není xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

3. xxxxx-xx cizinec x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, nebo

4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník

a) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx této doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx. x) anebo x), nebo xx xx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x x ohledem xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx převzetí xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx studia xx území.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx postupem příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvlášť závažný xxxxxx a příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) azyl xxxx doplňková xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dočasné ochrany xxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx ve věci xxxxxxx ochrany anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.

(9) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx mu neprodleně xxxxxxx xxx řízení x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx x xxxxx xxx o úkolech xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez povolení x sám xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení bezpečnosti xxxxx, xxxx xx-xx xx x jeho xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který požádal x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, pokud xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx přispěla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytnutou spolupráci xx xxxx xxx xx vycestování z xxxxx ohrožen jeho xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xx xx

x) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx síly při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx,

x) 10 let, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx území závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx na závažnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx vyhoštění bylo x jeho nejlepším xxxxx, nebo

b) občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 10 let, xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxx na xxxxx, se xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx tuto skutečnost xxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Pominou-li důvody xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) po xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká platnost xxxx uděleného podle §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx podle xxxx první nejpozději xx dvou xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cizinec xxxxxx xxxx do 3 xxx xx pominutí xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx podle §120 xxxx. 1 písm. x) nebo x),

x) xxxxxxxxx se jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro omezení xxxxxx cizince xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) nebo §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3, x xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdu xxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx je osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx pobyt. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx právo xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx práce41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxx x přijetím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx cizinec projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx na žádost xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, nebo

b) se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje snahu x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud nehrozí xxxxxxxxx, xx by xxxx při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§123

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním vyhoštěním xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx platného xxxxxxxxx k xxxxxx, xx povinen náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx ten, xxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl x xxxxxxxxxxxx cizinců xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatele. Xxxx xxxxx x druhá xx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx povolení k xxxxxx předložené cizincem xx padělkem.

(3) Nehradí-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním osoba xxxxxxx v odstavci 2 x xxxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizincem xxxx složitelem xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx vyhoštěn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebyly-li xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v pozvání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j),

x) xxx, kdo xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxxx,

x) ten, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání x území xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x ten, xxx cizince zaměstnal, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt,

d) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pracovní xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx státu, xxxxx xx občanem, xxxx xx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §104.

(5) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jaké xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx přípustné.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42), xxxx

x) ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx v jazyce, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočeno x xxxxxx o zajištění, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výši xxxxxxx x možnosti xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx nést xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx zajištěn xx xxxxxx správního vyhoštění,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) který na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx země, xxxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxxx xxxxx, který cizinci xxxxxx xxxxx na xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx doby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v zařízení, xxxx

x) xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX Z XXXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

(1) Zvláštním opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu zdržovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním (xxxx xxx "finanční záruka") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxx osobně xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nevycestuje.

(3) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování xxxxxxx, xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxx o cizince, x xxxx je xxxxxx, že xx x úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx z území x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(7) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x době k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevycestuje, xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123c

Finanční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx skládá xx účet policie x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x území xxxx xxxx, xx mu xxx povolen dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na způsobu xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx xx vrácení xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, xxxx xx státě, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobý anebo xxxxxx pobyt nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal osobně,

c) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, jehož xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) cizinec xx osobně neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx xxxxxxxxx době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx složitel xx lhůtě xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v této xxxx splněny xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx záruka xxxx být použita xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo připadnout xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§124

Zajištění cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx doručeno xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx pravomocně rozhodnuto xxxx mu byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx členských xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování, pokud

a) xx nebezpečí, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxxxx xxxx ztěžovat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxx, že x xxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx o totožnosti, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx je xxxxxx xxxxx zjevný x xxxx jednání,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx cizinec evidován x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx je policie xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx cizinců bez xxxxxxxxx x rodin xx xxxxxx xxxx x dětmi. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Policie vydá xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx zákona x xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, podal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxx předání k xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xxxx do 3 xxx xx xxxx, xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx rozhodováno o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c), xxxxxxxx mu policie xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x správním xxxxxxxxx zahájeno z xxxxxx podle §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území, jestliže

a) xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení ve xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, času a xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy vycestování xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání rozhodnutí xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(5) Xx zajištění za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XII xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxx vycestování x xxxxx (xxxxxxx, jízdenku), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 písm. x) z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Doba zajištění xxxxx překročit 180 xxx a xxxxxx xx od okamžiku xxxxxxx osobní xxxxxxx. X xxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročit 90 dnů.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx §124124b x nad xxxx stanovenou v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xx xxxxxxxx, xx vyhoštění cizince xx uskutečnitelné x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištění zmařil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycestování,

b) xxxxxxx xxxxx nepravdivé údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx odmítá xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx úsilí xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Doba xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) nesmí xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 xxx x xxxxxx se xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xx sídlo na xxxxx a xxxxx x to cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x zajištění xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx cizince poté, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx době xxxxxxxxx podle §46a xxxxxx o xxxxx xx nepřihlíží.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Vydáním xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx.

§126

Policie xx povinna

a) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx policii xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutí x nepropuštění xx xxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení policie xxxxxx záznam.

§126x

(1) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že

a) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx mohl xxx xxx dalším xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx běh xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126x

(1) Je-li zajištěný xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx podle §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxx předpokládat, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx scházející xx xxxxxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) rozhodne-li xxxx xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx; xxxxxxxxx propustit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx udělen xxxx xxxx doplňková xxxxxxx,2)

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a zákona x azylu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx má být xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zajištěn xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 teprve xxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie zajistí xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil nebo xxxxxxx xx xxxxx, xx účelem jeho xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37); xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxx xxxxx přestávky.

(2) X xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxx do 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 xx lhůtě xx 72 hodin, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem jeho xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx nebezpečí xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37), xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx o přemístění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) xxxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxx x xxxx jednání. Za xxxxx nebezpečí útěku xx dále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předán xx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx37) xxxxx nesousedícího x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx samostatně xx tohoto státu xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx x jeho xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx xxxx, xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx cizince. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx průvozu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx účelem předání xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx jednat xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x propuštění xx zařízení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx dovolává x xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x nepropuštění ze xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před výslechem xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je x xxxxx dobu, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx z nich xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx proveden xxxxxxx cizince; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výslechu svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince xx zpravidla vykonává x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx dělí xx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx režimem") a xxxx s přísným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx režimem"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx xx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx provozovatele nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince v xxxxxxxx, x x xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se provede x mateřském xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěným xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx s xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx mohou zajištění xxxxxxx volně pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ubytovacích místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části s xxxxxx režimem je xxxxxxxx lůžky, skříňkami xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ubytovací xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx od zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,

x) umožní přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,

x) xxxxx možností zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tyto xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmluvu x vedoucím xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x policií x zařízení,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x této xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci určeného xxxxxxxx vycházku x xxxxxx nejméně 1 xxxxxx denně, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxxx xx závažného xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické a xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xx vycestování x území.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x přísným režimem, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) opakovaně xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx zařízení, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxx sepíše x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x přísným režimem xxxxx stížnost ministerstvu (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx poznamená.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze cizince xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx důvod xxx xxxxxxx dohled, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xx xxxxx x mírným režimem. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx zařízení,

c) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx x souvislosti xx zajištěním,

d) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo účel xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx soukromí x xxxxxxx pohybu x pobytu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx, xx udržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem.

(2) Zajištěný xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx a laboratorních xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Nelze-li úkon xxx odpor zajištěného xxxxxxx provést, je xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx překonat. Přitom xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec po xxxx umístění do xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx množstvím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx cizinec xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, nalezené xxx xxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx dokladu, dokladu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx18) x věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nabídku kulturního x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx výdeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx návštěv,

f) prostor xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx x xxxxx s mírným xxxxxxx xxxxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx kouření,

k) pravidla xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxx potřeby, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx a nezletilí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x xxxxxxx vyžití xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení je xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, hindském, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx jej xx x péči, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx s pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx jiným xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx c), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 vztahují xxxxxxx.

§141

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx.

(2) Odděleně se xxxxxxxx

x) nezletilí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) muži xx žen, x xxxxxxxx xxxx blízkých14), xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxx dalších činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxx x není xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx cizince třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v trvání xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně přítomných. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx častější xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx naruší klid xxxx pořádek x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx nebo zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx režimu xxxxxxx xx přítomnosti policie.

§145

(1) Zajištěný cizinec xxxx jednou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do hmotnosti 10 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx s oblečením xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxx x zadrží xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx přechovávání v xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx jeho náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo předány xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxx cizince může xxxxxxxx xx úschovy xxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx jedenkrát xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věcí x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků.

§146

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxx jiné xxxxx směnitelné měně, x xxxxxx, byť x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxx, xxx cizinci xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, vydá xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx výši, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx uschované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx ze zařízení 400 Xx.

(2) Provozovatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx ze zařízení xxxx zajištěnému cizinci xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx úschovy, s xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x peněz, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx propuštění ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx přechod z xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství xxxxxx xxxx xx ho xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx obavy, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ztěžovat xxxxxxxxxxx x území, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x to nejpozději 24 hodin xxxxxx; xxxx-xx x té xxxx xxxxxxx datum x čas xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx xx jeho přezkoumání.

§149

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánem než xxxxxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx. Provozovatel je xxxxxxxx neumožnit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X provozním informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx identifikující xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx základních xxxx, x dále xxxxx, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx informační xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, údajů x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cizince nezbytných xxx xxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x ukončení xxxx pobytu cizince x xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zařízení x účelu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se týkají, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx ubytování cizince x xxxxxxxx; po xxxxxxxx této doby xx xxxxxxxxxx.

§151

Příspěvek obci

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx území. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozvoj xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vláda.

XXXXX XXXX

XXXXXX CIZINCE X NEŽÁDOUCÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Průvozem cizince xxxx xxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pobyt xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx cizince; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x mezipřistáním xx xxxxx20) (xxxx jen "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxx, xx-xx dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxx obviněn x trestného xxxx xxxx xx hledán x xxxxxx výkonu xxxxxx,

x) průvoz jinými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx země určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území,

d) požadovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x omezí osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx až xx okamžiku jeho xxxxxxx do xxxxxxx xxx odletu. X xxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx xxxxx provážený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště; xx xxxxxxx, je-li xx nezbytné z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxx, zda x xxxx nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie stravu xxxxxxxxx každých 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxx života x zdraví, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.

(6) Úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Nežádoucí osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx při pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy.

(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx případě

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx dbát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Policie xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, policie zařadí xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesděluje.

§155

(1) Policie přezkoumá xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zpochybňující, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx ponechá nebo xxx z xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Policie xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x důvodu uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Cizince zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §154 xxxx. 4 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 letech od xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx podle §154 xxxx. 6.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,

f) xxxxxxx povinnost podle §103 xxxx. h), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 xxxx. b), d), x), x) nebo x xxxxxxx x §103 xxxx. c) xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx je neplatný x xxxxxx podle §116 xxxx. a), x), x) nebo x),

x) v xxxxxxx x §136 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn x xxxxxxx zajištění,

j) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona,

k) xxx xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx xx prokáže xxxxxxxxx listinné xxxxxx xxxx cestovním dokladem, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vystavené xxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 3 xxxx §117d odst. 5.

(2) Fyzická osoba xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) vede nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §101, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §107 xxxx. 2,

x) xxxx osoba, xxxxx xx zavázala xxxxx §15, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx osoba, které xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx svěřen xx péče xxxx xxxxx byl xxx xxxxxxxx mladším 15 xxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinnost podle §107 xxxx. 15.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx zaměstnavatel, xxxxx zajišťuje nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx cizincem xxxxxx x příjmu xxxxxx xxxxxxx podle §146 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), m) xxxx x),

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), j) xxxx x), odstavce 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b),

d) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), d), x), g) xxxx x).

(6) V xxxxxxxx xxxxxx lze uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§156a

§156a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxxxx na pravidelných xxxxxxxxxxxx linkách se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší zákaz xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §104 odst. 3 nezajistí dopravu xx zahraničí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) vede xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu x rozporu x §101, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává ubytování xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem,

a) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxxxxx splňovalo podmínky xxxxxxx v §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx ubytování nebyla xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx práce, nebo

b) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. b) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx škola nebo xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Kč xx 500 000 Kč xx každého cizince, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxx státu, xxxxx xxxx smluvním xxxxxx, anebo xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

c) xx 5&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.

§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx v §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž dodržování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx ministerstvo.

§157x

§157x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XV

INFORMAČNÍ XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců, jehož xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaje x xxxx tělesných xxxxxxx. Xxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6, §42g xxxx. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1), xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87x),

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx,

2. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, zvoucí osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zamítnutí,

4. dni, xxxxxx a roku xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx a x době xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedení xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. hodině, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx vstupu xxxx xxxxxxxx vycestování,

7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 nebo 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx systému zařadil,

10. xxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x xxxxx xxxxxxxxxx xx x vybírání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ve stejném xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxx o správním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

13. xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. xxxxx x xxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za neplatný, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

17. obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpném závodu, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o které xx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxx b), x výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxx k ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. rodinném xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci partnerství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, místu x xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, o xxxxx, xx kterém x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxx úmrtí,

6. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který cizinec xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, který xxxxxxx x prohlášení za xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vede, je-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. datu x xxxxx narození,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx číslech xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto údaje xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx xx území, která xxx xxxxxxxx a xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu delší xxx 90 dnů, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana,

f) xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxxxx příjmení

1. xxxxxxxxx cizince, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx poručníka xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx území,

4. xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii nebo xxxxxxx příbuzným manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

g) xxxx x xxx, že xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x tom, že xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

x) záznam o xxxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx požádali Českou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8; tyto xxxxx poskytuje do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx údaj v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx lze v xxxxx informačním systému xxxx xxxxxx údaj x xxxxxx, xx xxxxxx mu mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Adresu xxxxx xxxx druhé, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další informační xxxxxx, xxxxx xx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx informačním xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx v tomto xxxxxxxxxxx systému evidován.

(6) Xxxx z informačního xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx x údajem xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné pro xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx do informačního xxxxxxx cizinců podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx ministerstvo.

(8) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, místo x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx 1.8.2018,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

h) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x tom, xx xx jedná x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na kterou xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx včetně uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx území,

m) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo jiný xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x osvojenci, pokud xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní a xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní příslušnost,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx osvojitele,

6. rodná xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx nevedou, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x porodem,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx poručníkem nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným přímým xxxxxxxxx ve vzestupné xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, že xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxx, že cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx46), xxxxx xxxxxx pobytu x doba xxxx xxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx správního xxxxxx x zákazu xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx x cizincích s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x o cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx x poskytnutí xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x vedou xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx včetně dat, xx xxxxxx tyto xxxxx nastaly, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxx x datu x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx.

(11) X informačního xxxxxxx cizinců xx xxxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly podle xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obrany,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx xxxxx poskytnuty, písemně xxxxxxxx, xx záznam x poskytnutí údajů xxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) zpřístupnit, lze xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x trestný xxx xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu nezbytně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxx podle xxxxxxxx 12, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x dále oznámit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 12, xxx xxxxx by mu xxxx údaje poskytnuty. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 12 a oznámení xxxxx věty první xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxx oprávněny x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx náhodným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(15) Policie xxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx se narodil,

d) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,

x) státní občanství,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x označení xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx za xxxxxxx, x to včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx nezvěstného, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Jménem, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v cestovním xxxxxxx x rovněž xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx dřívějších xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený tímto xxxxxxxx, x další xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx (§115a),

b) x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx číslo, druh, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, číslo xxxx xxxx dokladu, xxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) a xxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx d).

(2) Ministerstvo xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx

x) xxxxx x rozsahu xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x tomto xxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx xxxx identifikační údaj xxxxxxx cizincem,

d) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x údaje x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx umožňující xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) a xxxxx xxxxx vztahující se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 1 x 2. Tento xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x zpracování protokolu xxxxx §117a odst. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo náhradou xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxx podané žádosti. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou vedeny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pořízeny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx po xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx ministerstvem předány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud si xxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, x to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx zlikvidují po xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo zahraničních xxxx x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáváním, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx identifikačními údaji xxxx x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx narození, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx bodem 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx práce a xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách,

e) informace x tom, zda xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§158x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxx knih.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství,

h) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx rodné číslo xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x jejich xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx je cizincem

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x nové jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, která jej xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) xx k) x x) bodů 2, 5 x 6 xx rozumí jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x účinností xx 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx území. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxx osobních, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xxxxx xx touto xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající na xxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx jeho xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx byla podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který rozhodl x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx na svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, dni, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxx x xxx, xxxxxx a xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx podle §182b.

(10) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx objektu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx občanství xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněně užívaného xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty. Xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ministerstvo dále xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx držitel pobývá x jiném členském xxxxx xx základě xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx být uchovávány x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx x xx xxxxxx podobě x xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpracovávány vždy x elektronické xxxxxx. Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) 10 let xx doby xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xx uplynutí lhůty, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 let od xxxxxx evidenční xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), c), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx něhož xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x xxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx víza, xxx xxxx zastupitelským xxxxxx xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxxx víza, xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x částí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 let.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 dnů xxx xxx dodání vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, se xxxxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx smluvních států

V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx policie"),

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X MINISTERSTVA XXXXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa vykonávaná xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxx detašovaná xxxxxxxxxx,

x) odbory xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx místa, xxx xx převážně xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx místa, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§161x

Xxxxxxx neprodleně postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx a vyřazení x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

g) podává xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který uplatňuje xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x policejním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (letenky, jízdenky xxxx.) x uděluje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx nebo opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, řízením x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,

x) x souvislosti s xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa nebo 117f,

x) rozhoduje v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,

u) xxxxxxx x souladu xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx vzniklými xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

w) xxxxxxxxx, xxx se cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx opustit xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistit dopravu xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 3 a 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx náklady x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) rozhoduje o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124b xxxx xx účelem xxxxxx závazků vyplývajících x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx jiné mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx ostrahu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx cizinců x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxx x zpět,

g) vyžaduje xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx 3, x), x) xx x), u), x), x) xx z) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx výjezdní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

j) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

k) rozhoduje x hrazení nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 odst. 1,

m) xxxxxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxxx ohlašovacího xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxx záznamy x xxxxx daktyloskopické xxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, řízením o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) vyžaduje xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování cizince xx možné,

r) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

u) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx přechod,

v) rozhoduje x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124b xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx eskortu xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx; zabezpečuje přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů x trestním xxxxxx, x xxxxxxxxx dalších xxxxx souvisejících x xxxxxx zajištění, xxxxx x soudu x xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx x xxxx z evidence xxxxxxxxx se předávají x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxx cizinecké xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné,

d) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.

§165

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx státní správy,

b) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x prodloužení xxxx xxxxxx a platnosti xxxxxxxxxxxx víza,

d) zřizuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §113 odst. 1 x 2 nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle §117a,

x) rozhoduje x xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti,

i) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx x x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x zrušení postavení xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxx xxx působnosti,

m) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxx xx rozhodování xxxxx písmen x), x), x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech podle §158,

x) x xx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doplňovat xxxxx x vyřízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§165a

Oprávnění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx společenství5a) x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx pasu,

b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx policií,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) zadržet xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 nebo doklad, xxxxx platnost skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty zaměstnán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx se xxxxx x nedoplatek, u xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho úhrady xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxx, x po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení xx xxxxxx zjištění, xxx xx zaměstnavatel, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nespolehlivým xxxxx §178f.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxx oprávněno x xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a). X xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x x řízení x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx si vždy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opis z xxxxxxxx přestupků pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxx x výpis nebo xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů24a) xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození, xxxxx xx narodil x cizině, místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx též adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi rodné xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a adresa xxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo území, xxxxx x stát; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx manželství, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx narození,

o) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní x nové rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení osvojení,

p) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx průkazů,

g) xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho platnosti.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) číslo x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

e) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx pobytu cizinců xx území požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele víza, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxx podmínky pobytu xx xxxxx podle xxxxxx zákona,

2. cizince xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx tento zákon,

h) xxxxxx do cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,

i) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zadržené podle xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxx vycestováním x území,

k) při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení,

n) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyzvat xxxxxxx x vycestování xxx zbytečného xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x provést xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx cizinec xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžadovat opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek; xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nevztahuje.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx.

(5) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu,

d) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x okres narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxxxx stav, datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx vzniku partnerství, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x datum xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x dítěte, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení osvojení,

p) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx průkazu,

e) digitální xxxxxxxxxx podoby xxxxxx x xxxx podpisu,

f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Policie xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx dokladů,

g) xxxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mu xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX X SOUDNÍ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nevztahují xx xxxxxx podle §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41,&xxxx;49, 50, 52, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

§169

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx vždy vyhotovují x jazyce xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x úkonu, xxx xxxxxx nebylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zastupitelský úřad xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxx úkonu xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx jazyk, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx x ani xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, žadatel prohlásil, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxxxx x xxxxxxxx x tlumočnících, xxxxxx byl xxxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169a

Doručování na xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území, doručuje xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, x není-li údaj x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx doručování xxxxx odstavce 1 x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, doručuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx do xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) adresu xxxxx xxxxxx v xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx sdělenou písemně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nejde-li x písemnost xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, je-li to xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx provede x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vyhotovil xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v přiměřené xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx písemnost do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx xx xx 4 xxxxxx xxx dne odeslání xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx písemnost doručena, x nejde-li x xxxxxx, x xxxx xx xxx uložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhotovil, xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx po zveřejnění xx písemnost xxxxxxxx xx doručenou; jde-li x řízení, x xxxx má xxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx jako x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán dokument xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx prostřednictvím provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx na elektronickou xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x doručování písemnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx xxxxxx žádosti

§169d

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xx žadatel xxxxxx dostaví xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxx, x xxxxx přímo xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxx podá žádost x době xxxxxx xxx jednotlivé druhy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx zástupce. Podmínka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xx kterou má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijímání xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb"), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx upustit, xxxxx xxxxxxxx s doručením xxxxxxx cizinec xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x případě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx došla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx věty první xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řízení x xxxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti xxxxxxx také xxx xxxxxxx důvodů cizincem, xxxx-xx xx důvody xxx xxxx upuštění xxxxx x xxxx xxxxxx činnosti, xxxx xxxx učinit xx xxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x prodloužení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Řízení xx x případě xxxxx xxxx první zahájeno xxxx, kdy žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxx xx povinnosti osobního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169e

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výběrem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytováním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na zastupitelském xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx žádosti externímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx podávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx externího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žádostí, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn vybírat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, jejíž xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx, xxx xxxx přiměřená xxxxxxxx, xxxxx externímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikly.

§169e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx podání xxxxxxx

Xxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x).

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je nepřijatelná, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx

x) žádost xxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx, xxxxx xxxx příslušný xxxxx §169g.

(2) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx a xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx zaplacen xxxxxxx xxxxxxxx za přijetí xxxxxxx,

x) x žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu,

d) xxxxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxx prstů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx jednání, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx náklady xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxxxx x znalcích a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x této povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťuje x žádosti podané xx zastupitelském xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x x xxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx nepřijatelná, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx žádost xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx podána; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad cizinci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, učiní x xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxx, ač xx x tomu xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx xxxx druhé.

§169h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výzvu, xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo do xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx lhůta, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této xxxxx; xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx vady xxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx prováděný xx xxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavu věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyslechnout xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx účastníka řízení xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx svědeckou xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výslechy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x svědka odděleně xx stejnou dobu xxxx bezprostředně xx xxxx; jiný xxxxxxxx xxxxxx ani jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx souvisejícímu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx seznámí xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsleších; xx xxxx provedení všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx se k xxxxxxxx nedostaví, xxxxxxx xxxxx xxxx upustit xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx je-li při xxxxxxxx xxxxxx přítomen xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx výslechu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx podjatosti xxxxxx xxxxx, námitku, xx xxxxxx xxxxxx položena xxxxx x srozumitelně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx odpovědět, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx se x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, svědek xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx záznam xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx.

(6) Xxxxxxx lze provést xxxx při podání xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx x výslech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může zastupitelský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohovor, x xx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 věta xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ministerstva výslech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 až 6 se pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obdobně.

§169k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx na místě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx vede, totožnost xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx x tomu xxx pověřen xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx výslechu xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek xxxxxxx.

(4) Xxxxxx osoba poučí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výslechu xx xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, jakož x x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděného za xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx vyslýchaný účastník xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obrazového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx výslech vede, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, učiní xxxx úřední osoba xxxxx x xxxxxxx, x není-li xxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přeruší.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznam; x xxxxxx nahlížet xx xxxxx není xxxxxxx xxxxx na to, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxx přiměřeně.

§169l xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Písemnosti xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, se x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uchovávají xxxxxxxx xxxx spis x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterém xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základy, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx informace xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx podezření, xx xx xxxxxxx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrozit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx v odůvodnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxx, xx důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu. Pokud xx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navíc uvede xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxx stanoviska, xxxxx; xxxxx stanoviska xxxx x xxxxxxxxxx neuvádí.

§169m xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx podané xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x účastníku xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169o

Závazné stanovisko Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu, xxx xxxxx zaměstnávání cizince xxx vzhledem x xxxxxxx na xxxx xxxxx povolit; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx vyžádá v xxxxx rozhodování o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx v xxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

§169o vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169p

Nahlížení xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Pokud xxxxxxx hodlá v xxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podané na xxxxxxxxxxxxxx úřadu uplatnit xxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xx spisu umožní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xx žadatele xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx. Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx řízení

Vyjdou-li x xxxxxx o žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxx domnívat, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx policie xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx první usnesením xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169r

Zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a odst. 14 xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx území xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, ač x xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxx oprávněn,

d) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti x xxxx pobytu xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xx o dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) podal xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedl xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx podané xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx karty, xx x xxxx není xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vyznačení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů podle §30 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, že xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x době platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxx nesdělí, xx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XXx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xx území, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, nebo xxxx, xx se xxxx prohlášením vzdal xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f), se xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě nesdělí, xx mu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §24 xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podal xxxxxx o vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ač x xxxx není xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 6, nebo

n) v xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx vypovídat xxxx xx bez xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x výslechu.

(2) Xxxxxx x žádosti xx xxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona,

c) xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel nabyl xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx vydá usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx se x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) xxx o žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx a nebyla xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; v případě xxxxx xxxxxx žádosti xx §47 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §42e, která xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není zahájeno x ministerstvo xxx xxxxxxxxx odloží. Usnesení xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169t

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxx

(1) O žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx lhůtě do 14 xxx ode xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx žadateli xxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxxx lhůty x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx xx lhůtě xx 120 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. X žádosti x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X žádosti x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxx ministerstvo ve xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx žádosti.

(4) X xxxxxxx o prodloužení xxxx platnosti a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodne ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxx diplomatického víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx účelem podání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v případě xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx

1. xx lhůtě xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

2. xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx do 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx lhůtě do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxx x držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxx do 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

6. ve xxxxx xx 270 xxx ode dne xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xx xxxxx do 30 xxx ode xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx,

x) xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty; xx xxxxx 90 dnů xxx dne podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie,

f) xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx žádosti x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, je-li xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §74 xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87r, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx ministerstvo xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx, vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhovět, vyzve xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

b) podle §44 odst. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 odst. 3 k převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx výzvy zastupitelského xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx doby xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx c) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx odeslání výzvy xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx zamítnutí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx bezpředmětnou, x xxxxxxxxx v řízení.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 7 xxx ode xxx zahájení xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnout, je xxxxxxx x tom xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxx xxxxxxx policií xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§170

Odvolací xxxxxx

(1) Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) anebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx průkazu o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 10 dnů; xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxx odvolání xx 5 xxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx lhůta xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Proti rozhodnutí x propadnutí xxxxxxxx xxxxxx podle §123c xxxx. 3 lze xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx.

(5) Vyloučil-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, doručením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění x pobytu xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx 6, podle §60 xxxx. 4 xxxx podle §87y.

§170a

(1) Zřizuje xx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.

(3) Předsedu x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin spáchaný x xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx trestný xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,

b) xxxxx trestní xxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) jehož trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, nebo xxxx x trestním řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(5) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(6) Xxxxxxxx spolehlivosti nesplňuje xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, že úmyslně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněné výhody, xxxxxxx podal xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx prohlášení u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupoval xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

c) xxxxx xxxxxxxxxx soužití,

d) xxxxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx

x) podle tohoto xxxxxx.

(7) Spolehlivost xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx senátů.

(9) Komise xxxxxxxxx svůj jednací xxx. Členové komise xxxx xx svém xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170x

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx x tříčlenných xxxxxxxx; většina členů xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Soudní xxxxxxx

§171

X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx víza; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2009 Xx.,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně.

§172

Žaloba

(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v posledním xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Zmeškání xxxxx nelze prominout.

(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx podána xx 10 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stupni. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí; xx neplatí, xxxxx xxx cizinec vyhoštěn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, policie předloží xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x žalobě x xxxxxxx spis do 5 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 dnů. Zároveň xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince a x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx to xxxxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx policie xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxx o xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx by xxx cizinec xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ohlašovací povinnost. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx části s xxxxxxx režimem xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(8) O xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 60 xxx.

(9) Xxx-xx o xxxxxx proti rozhodnutí, xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx svrchovanosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb České xxxxxxxxx xxxx policie; xxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předseda senátu xxxxx x tom, xx účastníku xxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, §45 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx mohou xxxxxxxxx pouze osoby, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxx určitou xxxx jednání xxxxxxx.

§172x

(1) Přítomnost xxxxxxx xxxx xxxx osoby x jednání xxxxx x řízení o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Použitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx na řízení; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxx nachází.

(2) X xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx totožnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se tato xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nachází-li xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx využíváno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie,

pokud k xxxx byl pověřen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vedoucím, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xxxxx poučí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx účastníky xxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx přítomnost x jednání xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obrazového xxxx zvukového xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx, učiní xxxxxxxx senátu xxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx náprava xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx videokonferenčního zařízení xxxx být zajištěna x přítomnost tlumočníka x xxxxxxx soudu x řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx; odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§172x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k pobytu xxx cizince, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.

§174

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx zachovalého se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) x xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx vyžádá xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a). Žádost x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx 6 měsíců, xxxx obdobnými doklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i státy, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; x případě, xx stát takový xxxxxx nevydává, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán zohlední xxxxxxx závažnost xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, délku pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, zdravotní xxxx, povahu x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx, společenské x xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxx xx státu, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Policie x xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx nezletilých xxxx plnících povinnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; to neplatí, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Přiměřenost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§175

Xxxxx republika převezme xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vydala xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx. Obdobná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Zdravotní xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx stavech, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb trvalé xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxx utrpení x xxxxxx,

5. způsobují změny xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx podle §134 odst. 2 xxxxx stát, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li zdravotní xxxxxx poskytnout v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx náklady léčení, xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na ostrahu x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx náklady xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) ministerstvo xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení,

b) xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x odstavci 1 a x §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xx xxxx žádost xxx xxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176a

Zdravotní služby ve xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a nebo §118 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. mohou xxxx xxxxxxxxxxxxx chorobných xxxx x xxxxxxx úmrtí,

3. xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx chorobné xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx okolí, xxxx

5. se týkají xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství na xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx, xxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů ministerstvo.

§176x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přijímacím středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx, si xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x vlastních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx hradí cizinec x vlastních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x částečně, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x není-li jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx náklady xxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou (§152 x 153) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se započítávají xxxxxxx, které policii xxxx ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx návrat xx území státu xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, který cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přes xxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx nákladů xxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx

(1) Totožností se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit daktyloskopickými xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x údaji, xxxxx policie x xxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizinec xxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx jednat.

§178x

(1) Xxxxxxxx cizincem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx svobodný, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 26 xxx věku, xxxxx xxxxxxxxxxx studuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevydalo xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178b

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrou xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů vyplývajících x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje povolení x xxxxxxxxxx8e), zaměstnaneckou xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xx zaměstnavatele xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společníka, statutárního xxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx družstva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x takovému xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) povolení k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikateli xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem za xxxxxx xxxxxxxxx dovedností x kvalifikace na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxx xxxxx x tohoto zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Vláda xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxx vyslán xx české právnické xxxx fyzické osoby xx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx cizince xxxxx věty první xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).

§178c

Právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) xxxxxx platnost xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§178x

(1) Xxxxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x přiměřeným předstihem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx do xxxxx x přísným xxxxxxx x xxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§178e

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) x orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění x na xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 30 dnů.

§178e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§178x

Xxxxxxxxxxxx zaměstnavatel

Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §178e,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta za xxxxxxxx xxxxxx nelegální xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který xx x xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx rejstřících xxxx skutečné; xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx přijímána xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§178x vložen právním xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s účinností xx 15.8.2017

§179

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx cizince není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx by xxx xxxxxxx vrácen xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, by xx hrozilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x že nemůže xxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx využít ochrany xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, nebo xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.

(2) Xx vážnou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxx vykonání xxxxxx xxxxx,

x) mučení xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx trestných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx činů, které xxxx x rozporu xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx nebo xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxx o xxxxxx, xx xxx lze x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx policie xxxxx xxxxxx o xxxxxxx víza [§33 xxxx. 1 xxxx. x)].

§180

Ověření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zastoupena na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx být xxxx podpis xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pozvání xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvoucí xxxxxxx xxxxx x pozvání xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Zvoucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jménem, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx cesty x xxxx, na xxxxxx xxxxxxx zve xx území.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zvoucí xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx s xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx ověřeného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvaný xxxxxxx xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jestliže zvoucí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx podle §15,

x) xxxxxxxx zvoucí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxx podle §100,

d) xxx xxxxxxxx důvodu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i),

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplnila xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx:

x) xxxxxxxxx prostředky k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,25 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6) za xxxxx den xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestovního zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §180j xxxxxxxxx částkou xxxxxxx 60&xxxx;000,- XXX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx x území xx xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) xxxxxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx přijatého x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výši. Prokázání xxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x d) xxxxxxx zvoucí osoba xxxxxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx vyznačí xx xxxxxxx.

§180x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxx.

§180b

Identifikační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx personálu zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx rodinným příslušníkům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxx xxxxx a imunit, xxxxxxx jeho držitel xxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 15 až 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx xxxx platného na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státního občanství, xx území xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x péči xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx xx xxxxx9c).

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 24.11.2005

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, který v xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx vstupu xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrdí.

§180e

Nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území

(1) Cizinec xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,

x) neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 podává xxxxxxx x správního xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, písemně xx xxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx víza, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné xxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxx žádosti xxxx odkladný účinek. Xxxxx sdělení xxxxxx xxxxx xxxxxxx doručit, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxx posouzení důvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat údaje x xxx, xxx xx podává, x x xxx je xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nedoložil xxxx neuvedl x xxxxxxx x udělení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx území.

(4) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ji xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, povolení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx žádost xxxxxx, může dotčené xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx, xxxxx tím xxxx vyhoví xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Žádost x xxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx soulad důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uděleného cizinci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 5. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx policie x případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; policie xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a), x jde-li o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xxxxxxxxx v §20 odst. 5, xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxx případů, xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170a xxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx uvedenými x §56.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x důvody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27) x v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu3b), xxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx neudělení krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a), x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 5, xxxxxx důvodů xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x důvody xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 2.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informuje cizince x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx víza, prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx zrušení xxxx platnosti xxxx xxxxxx odepření xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x výsledku nového xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§180f

Partnerství

(1) Xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "manžel", "xxxxxxxxxx" nebo "dítě xxxxxxx", xxxxxx xx xxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dítě xxxxxxx x partnerů nebo xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že vstoupila xx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx stejného pohlaví xxxxx odstavce 2.

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180g

Zkouška x xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona.

(2) Osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy. Xxxxxx xxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxx x době 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), b) xxxx x); x takovému xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx sdělí, xx xxxx přípustné, x xxxxx zákonný důvod xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyka podle xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x počtech xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, jestliže xxxx xxxxx

x) xxxxxxx x 5 případech xxxxxxx x xxxxxx za xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vykonané xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 6 xxxx první,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxx xxxx požádá; xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), b) xxxx c) xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx nejpozději xx 12 měsíců, počítaných x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx uplynutí xxxx uvedené x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xx dodatečného xxxxxxx xxxxx tohoto písmene x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxx inspekce, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Zkoušku x xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx plnoprávný xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx asociací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jazyka. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxx 3.

§180x

Xxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x území xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§180x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§180x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od cizince xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), xxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx cizince xx xxxxx přínosný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42b odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštního xxxx upustil, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x zájmu České xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x občana Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§180j

Doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxx nad 90 xxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx po dobu xxxxx xxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojistného plnění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí nejméně 60&xxxx;000 XXX, a xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění na xxxxx45),

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx provozovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d), xxxx xx xxxxx, jehož xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx překlady pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, prokazující xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx plnění 60&xxxx;000 XXX x skutečnosti, xx pojištění xx xxxxxxxx xxx spoluúčasti xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx cizince xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), jsou-li xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx hrazeny jiným xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, kulturních xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a sportu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obsaženého v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xx-xx o xxx xxxxxx na území, xxxx x prodloužení xxxx pobytu na xxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxxxx na xxxxx45) x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 7.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx úrazu, xx kterému došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavinění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx požití xxxxxxxx, omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zdravotní xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojistitele xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x cílem zachovat xxxx xxxxxxxxx stav x xxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyloučena xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x těhotenstvím xxxxxxxxx xxxxx a porodem xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xxxxxxxxxx x třetích xxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§180x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 247/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

§181

Vláda Xxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x nařízení xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx podmíněn xxxxxxxx víza,

b) xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx uvedenou x xxxxx nařízení; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxx na xxxxx xxxx podmíněn xxxxxxxx xxxx.

§181x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely vydání x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx investovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vytvářených xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx považována xx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podnikání x

x) xxxxxxxx podíl cizince, xxxxx žádá x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§181x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s účinností xx 15.8.2017

§182

(1) Xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx vyžadovaných od xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx,

x) výši xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přepravu xx xxxxx xxxxxxx zajištěného xx účelem správního xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx otisků xxxxx xx xxxxx x xxxx ruce,

e) po xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) technické xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§182a

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx hlavy XX

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky,

c) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládání přehledu x xxxxx zkoušených,

e) xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zkoušce x xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx x sociálních věcí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx karet vyhlašuje xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrubou xxxxx mzdu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x účinností xx 1. května xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

§182x

Xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cizineckých pasů, xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx a průkazů x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx jednacího čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx vydaných xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Přechodná ustanovení

§183