Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon o azylu
325/99 Sb.

Zákon

Část první - Mezinárodní ochrana

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Hlava II - Žádost o udělení mezinárodní ochrany a doprava do azylového zařízení

Žádost o udělení mezinárodní ochrany §3 §3a §3b §3c §3d §3e §3f §3g

Doprava do azylového zařízení §4 §4a §4b §4c

Hlava III - Řízení ve věci mezinárodní ochrany a další řízení vedená podle tohoto zákona §5 §6 §7

Působnost ministerstva §8 §9

Zahájení řízení §10

Nepřípustnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany §10a §10b §10c §11

Opakovaná žádost o udělení mezinárodní ochrany §11a §11b §11c

Důvody udělení mezinárodní ochrany §12

Azyl za účelem sloučení rodiny §13

Národní humanitární azyl §14

Důvody udělení doplňkové ochrany §14a

Doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny §14b

Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany §15 §15a

Zjevná nedůvodnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany §16

Důvody odnětí a zánik azylu nebo doplňkové ochrany §17 §17a §18 §18a

Společná ustanovení o řízení §19

Účastník řízení §20 §21 §22

Pohovor §23 §23a §23b

Podklady pro vydání rozhodnutí §23c

Použití videokonferenčního zařízení §23d

Doručování písemností účastníku řízení ve věci mezinárodní ochrany §24

Doručení rozhodnutí §24a

Úřední deska §24b

Zastavení řízení §25

Přerušení řízení §26

Lhůty pro vydání rozhodnutí §27 §28 §29 §30

Poučení o možnosti podat žalobu §31

Právní moc rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany §31a

Hlava IV - Přezkum rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany soudem §32 §33 §33a §33b

Hlava V - Náklady a odměna tlumočníka §34 §35

Hlava VI - Úřad Vysokého komisaře §36 §37 §38 §39 §40

Hlava VII - Práva a povinnosti

Díl 1 - Práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany §41 §42 §42a §43 §44

Povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany §45 §46 §46a

Zvláštní opatření §47 §48 §49 §49a

Díl 2 - Práva a povinnosti azylantů §50 §50a

Povinnosti azylanta §51 §52 §53

Díl 3 - Práva a povinnosti osob požívajících doplňkové ochrany §53a §53b §53c
Díl 4 - Právní postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany jako dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území §53d §53e §53f
Díl 5 - Povinnost cizince vycestovat a povinnosti jiných osob §54

Dobrovolný návrat §54a

Povinnosti jiných osob §55 §56 §56a §56b

Hlava VIII - Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklady

Díl 1 - Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany §57

Neplatnost průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany §58

Díl 2 - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §59 §59a §59b

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §59c

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §60

Díl 3 §60a §60b
Díl 4 - Cestovní doklady

Cestovní doklad §61 §61a §61b §62 §63

Neplatnost cestovního dokladu §64 §64a

Cestovní průkaz totožnosti §65 §65a

Díl 5 - Zadržení dokladu vydaného podle tohoto zákona §66 §67

Hlava IX - Státní integrační program §68 §69 §70

Hlava X - Evidence, pobyt a hlášení pobytu

Evidence §71 §71a

Přístup k informačnímu systému smluvních států §71b §72

Řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti §73 §74 §75

Pobyt azylanta §76

Hlášení místa pobytu §77 §78 §78a

Strpění na území §78b §78c §78d

Hlava XI - Azylová zařízení §79 §80 §81 §81a §82 §83

Příspěvek obci §84

Hlava XII - Společná, zmocňovací a přechodná ustanovení §85 §85a §85b §86 §87 §87a

Zdravotní služby §88 §88a §88b §89 §89a §90 §91 §91a §92 §92a §92b §92c

Přestupky

Přestupky fyzických osob §93

Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby §93a

Společné ustanovení k přestupkům §93b

Přechodná ustanovení §94

Část druhá §95

Část třetí - Závěrečná ustanovení §96 §97

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 2/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 519/2002 Sb. - Čl. II

č. 350/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 136/2006 Sb. - Čl. V

č. 165/2006 Sb. - Čl. II

č. 379/2007 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. IV

č. 103/2013 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. II

č. 318/2015 Sb. - Čl. X

č. 456/2016 Sb. - Čl. IV

č. 274/2021 Sb. - Čl. IV

č. 173/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 9/2010 Sb.; č. 466/2013 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

325

XXXXX

xx xxx 11. xxxxxxxxx 1999

x xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

x) podmínky xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx požádal Českou xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "území"), x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xx území1),

b) xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx19) a xxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, azylanta, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx na území x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxx oblasti xxxxxx správy,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxx cizinec xx xxxx xxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx §32 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku, pokud x něj cizinec xxxxxxx. Xxxxxxxxx žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie20), x Xxxxx republika xxx xxxxxxxx na xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebylo x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeby mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) řízením xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany,

d) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxxx výsledkem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20), který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své příslušnosti x posouzení cizincem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx 15a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, prodloužení xxxx neprodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx azylu xxxx doplňkové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaná xxxxxx osobou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kdykoli xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaná xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xx x řízení xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx mezinárodní ochrana xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zamítá xxxx xxxxxx nedůvodná,

2. xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx podle §15, 15a, 17 xxxx 17a, xxxx

3. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. i) x důvodu uvedeného x §10a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx e).

h) nezletilou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx v xxxx, x xx xx takovou dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx osobou bez xxxxxxxxx xx xxxxxx x osoba xxxxxx 18 xxx, která xxxx ponechána xxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxxx na území21),

i) xxxxxxxxxxx osobou zejména xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítětem se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxx 65 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, oběť xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx, xxxxx byla xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx vážným xxxxxx xxxxxxxxxxx, fyzického xxxx sexuálního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osob stejného xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx je registrovaným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pronásledování, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxx a k xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx neopouštějí x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx 14a,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a základních xxxxxxxxx, včetně norem xxxxxxxxxx xx účinných xxxxxxxxx prostředků, a

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx třetí zemí xxxx xxxx xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a

1. xx kterého se xxxx xxxxx cizinec xxxxxx a požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx22),

2. xx xxxxxx xxxxxx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x

3. xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezpečnou xxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků x xxxxxxxx její xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx, xxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx zákonem xxxxxxxx azylové xxxxxx,

x xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx státu,

n) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx státu xxxxx trvalejší xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxx xxx xxxx jejího xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území, udělil-li xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxx x může-li xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx bezpečně xxxxxx,

x) azylovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx středisko, pobytové xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přesídlením xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx udělení xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxx

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, a xx xx dobu xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx azyl, x xx xxxx

1. xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx podle §32 proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx kasační xxxxxxxxx v této xxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxx o žalobě x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cizinec,

a) kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

1. xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

2. xx xxxx běhu xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx §32 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

3. po xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, nebo

4. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx věci, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrana, x xx xxxx

1. xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx podle §32 xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí doplňkové xxxxxxx,

2. xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx, xxxxx x opatření působící xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, která xx svém xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pronásledování.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxx, strany nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, kontrolující xxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vážné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního systému xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x trestání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx účinná, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x cizinec x xx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx se rozumí x soukromá xxxxx, xxxxx xxx prokázat, xx xxxx, xxxxxx xxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, kontrolující xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx z pronásledování xxxx vážné xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx xx, nebo, je-li xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x oprávněně xxxxxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxx, do xx xxxxxxxx x x ní se xxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx v této xxxxx xxxxx x x xxxx osobní xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxx xxxxxxx xxxxx, xx by xx xxx hrozilo skutečné xxxxxxxxx xxxxx újmy, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx pronásledováním xxxx xxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x něhož je xxxxxx, že xxxxx x České republice xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 učiněný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, soudního xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Žádostí o xxxxxxx mezinárodní ochrany xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo hrozbě xxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizince o xxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx považuje. Na xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxx xxxx xxxxx se §11a odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx cizince xxxxx odstavce 1 xxxxxxx

x) xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx cizího xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních,

b) xxxx, co Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxx předání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx alespoň jednu x podmínek xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech xxxxxxxxx, xxxx

x) xx dni, xx kterého se xx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx x xxxxxx vstupu xxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx rodičem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, souhlas druhého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxx23), xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany podána xxxxxxx, ministerstvo provede xxxxxxxxxx do 6 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x udělení mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x).

§3a

(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2a),

2. x xxxxxxxxxx středisku,

3. na xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "útvar xxxxxxx") xx xxxxxxxx, xx xx dostavil xxxxxxxxxx, nebo

4. v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxx xxx zajištěného xxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo průvozu xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx přede xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx20), xxxxx

x) ministerstvu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx detenci, ochranné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie x xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxx, xxxxx hodlá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x mezinárodní ochraně xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxx xxxxxxxxx 7 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx.

(2) Xxxxxxx informuje xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx podat xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx podepíše xxxxxxx x xxx, kdo xxxxxx xxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, z xxxxx je zřejmé, xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tehdy, xxxxx xx xxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx domnívat, xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx hrozbě xxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx žádosti o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx §11a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§3c

Žadatel x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xx xx xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3, xxx propuštěn x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx jako zadržené xxxxx nebo poté, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, dostavit do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xx xx azylového xxxxxxxx, lhůta xxxxx xxxx první xxxxxx x žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxx a dostavit xx xx azylového xxxxxxxx ve xxxxx 24 xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně.

§3d

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xx xxxxxxx vstup xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx nelze xxxxxxx xx základě správního xxxx soudního rozhodnutí; xx xxxxxxx x xxxxxxx žadatele,

a) xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x), a

2. xx xxx xxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx x němž xxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx poslední trvalé xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx xxxxx opakovanou xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany.

(3) Xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

x) xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu,

2. mezinárodnímu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tribunálu, xxxx

3. mezinárodnímu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx jinému xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3x
§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§3x
§3x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.
§3x
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§4

(1) Policie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na útvaru xxxxxxx, xx přijímacího xxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ministerstvem xxxxxxxx jiného přijímacího xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx přijímacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4x
§4x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§4b

Žadateli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4c
§4c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX XX XXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXX X DALŠÍ XXXXXX XXXXXX PODLE XXXXXX XXXXXX

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§8

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) rozhoduje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxxxx xx xxxxx,

x) rozhoduje x řízení x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx věcech xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xx xxxxxx uvedená x §8 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x cizině,5b) o xxxxxx desce,5c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx pobytu x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se jim xxxxxx xxxxxxxxx,5d) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,5e) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nahlížení do xxxxx xxxxx xxxxxx xxx účastníkům a xxxxxx xxxxxxxxx,5f) o xxxxxx jednání,5g) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,5h) x lhůtách xxx vydání xxxxxxxxxx5i), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxx5j) , xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx25), o xxxxxx xxxxxx a novém xxxxxxxxxx26).

§10

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xx xxxxxxx xx xx písemnou výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxx dny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žadatele o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany písemně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zpětvzetí xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x právu xxxxxxxx xx obrátit xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxx Xxxxxxxx komisaře Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx rovněž poučí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx uvést ve xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx x

x) svém xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxx, pohlaví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x státu narození,

d) xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) státním občanství,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx,

x) xxxxxx xx státech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie20),

i) xxx x způsobu xxxxxx xx území,

j) čísle x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zvláštních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxx bylo xxxxx xxxx vedeno trestní xxxxxxx nebo byl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

n) jazyce, xx kterém xx xxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx cesty xx území a

p) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo ji xxxxxxxx čestným prohlášením.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvo xxxx xxxx, xxx tento xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx situaci potřebuje xxxxxxx k uplatňování xxxx a plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx souvisejí x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx potřeba xx x průběhu xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany.

(5) Ministerstvo x písemném poučení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajistit xx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx28),

x) xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20),

x) xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx opakovanou xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx, který Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnou třetí xxxx, xxxxxxxxx-xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nelze, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx státu, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, neprokáže-li xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xx x xxxx případě xxxxx stát za xxxxxxx zemi považovat xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, zda xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§10x
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§11

(1) Řízení o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xx příslušného xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. i) x xxxxxx uvedeného v §10a xxxx. 1 xxxx. b).

(3) Je-li xxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydat xxx vykonat xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x které již xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x před xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20), xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11c xxxx. 5 věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

§11a

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípustnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, x to, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zjištění, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxx řízení x

x) xxxxxx x xxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx že xx xxxxx vážná újma xxxxx §14a.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx neudělení xxxxxxxxxxx ochrany, pokud xxxx odůvodněn xxxx xxxxxx.

(3) Podal-li cizinec xxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatnou změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx pronásledování x důvodů uvedených x §12 nebo x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §14a xxxxxxx domnívat, xx xx cizinec xxxx xxx vystaven pronásledování, xx mu hrozí xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx udělení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 x 14a, xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx mezinárodní ochrany. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení doručí xxxxxxx na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxx-xx cizincem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxx 10 dnů x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášen k xxxxxx, a oznámení x uložení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx žaloby proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx.

§11x

(1) Podal-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byla-li xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx žádostí.

(2) Xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx vůle xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxx

x) během xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx podána,

b) po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) po podání xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx požádal,

d) xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx účinek, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx podání xxxxxxx xxxxxxxxx, která nemá xxxxxxxx účinek, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx, xxxxx x něj xxxxxxx požádal.

(3) Žaloba xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx.

§11x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. d), x), x), x) xxxx x).

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxx nepovažuje xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx podaná po xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) x pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x), d), x), x), x) xxxx j) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxxx náhradním xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 x nebyla xxxxx němu xxxxxx xxxx žaloba xxxxx xxxxxxxx xxxx správního.

(3) Xx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20).

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepovolení xxxxxx xx xxxxx bezpečné xxxxx země xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřípustnou xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. g), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx shledána xxxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení xx poznamená xx xxxxx a xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx; xxxxx xx písemné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyvěsí na xxxxxx xxxxx v xxxxx azylovém xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§12

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx, xx cizinec

a) je xxxxxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxx, náboženství, xxxxxxxxxx, příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx názorů xx státě, xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxx, x xxxxxxx xx xx osobou bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Azyl za xxxxxx xxxxxxxx rodiny

(1) Rodinnému xxxxxxxxxxxxx azylanta, xxxxx xxx udělen azyl xxxxx §12, xx x xxxxxxx hodném xxxxxxxxxx zřetele udělí xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx x xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zjištěn xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12.

(2) Rodinným xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxx 1 rozumí

a) xxxxxx xxxx registrovaný xxxxxxx azylanta,

b) svobodné xxxx azylanta xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx mladšího 18 xxx,

x) zletilá xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx sourozenec xxxxxxxx xxxxxx 18 xxx.

(3) Předpokladem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx manželu xxxxxxxx je trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerovi azylanta xx trvání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Národní humanitární azyl

Jestliže x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rodinnému xxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; §13 se použije xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§14x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obavy, xx pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx státního občanství, xx státu xxxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebezpečí využít xxxxxxx státu, jehož xx státním občanem, xxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxx smrti xxxx poprava,

b) xxxxxx xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vnitřního ozbrojeného xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sloučení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx v případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrana xx účelem xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx x řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx udělení.

(2) Xxxxxxxx příslušníkem se xxx xxxxx sloučení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) manžel xxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 let,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx nezletilou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx sourozenec xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx za účelem xxxxxxxx rodiny xxxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxx udělením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx registrovanému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxx udělením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx polygamního manželství, xx-xx xxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žijícího s xxx na území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem sloučení xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx manželem osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Důvody vylučující udělení xxxxxxxxxxx ochrany

§15

(1) Azyl xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx míru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činech,

b) xx xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxx, i když xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x cíli Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx, xxxxx podněcuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx obdobně.

(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx než Xxxxx Xxxxxxxx komisaře; není-li xxxxxxx xxxx podpora x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx postavení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx příslušnými xxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxx v místě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušností x xxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxx, xx xxxxxx mu hrozí xxxxxxxxxxxxxx podle §12,

c) xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) existují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

(1) Doplňkovou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx, válečného xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx vážného xxxxxxx,

x) xx dopustil činů, xxxxx jsou v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx státu.

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx podněcuje xx spáchání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxx udělit cizinci,

a) xxxxx xx mimo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišných xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát jejího xxxxxxxxxx trvalého bydliště xxxxx x xxxxx xxxxxxx se trestnímu xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxx nedůvodnost xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany neuvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx xx xx xxxxx xxxxx újma xxxxx §14a, a xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) žádá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx proto, xxx xxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xx jinou důležitou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 6, nebo

g) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx x cílem xxxxxxx se hrozícímu xxxxxxxxx, vydání xxxx xxxxxxx xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zamítne x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který Xxxxx xxxxxxxxx považuje xx bezpečnou xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx tento xxxx xx xxxxxxx xxxx považovat nelze.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxx xxx 1 xxxxxx občanství x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx ze států, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx neprokáže, xx z xxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx 14a této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany splňuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 x 14 xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx §14b. Xxxx-xx xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx mohl xxx vystaven pronásledování x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx xx mu xxxxx xxxxx xxxx podle §14a.

(5) Xxxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Důvody xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

§17

(1) Xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zamlčel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu posledního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) azylant xxxxxxxxxx znovu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx proto xxxxxxx požívat xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx opustil x důvodů uvedených x §12,

x) azylant xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx vrátit xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxx xxxx je xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxx §15,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx pro bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a g) xx xxxxxxxxx k xxxx, zda změna xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxxx udělen xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx opodstatněné. Xxxx xx xxxxxxxxx k xxxx, xxx azylant xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pronásledováním xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx, xx-xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rodiny xx xxxx odejme, xxxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx byl udělen, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele pro xxxx xxxxxxxxx.

(4) Humanitární xxxx xx xxxx xxxxxx, zanikne-li xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx, a nebude-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xx xxxx, xx xxx doplňkové xxxxxxx xxxx zapotřebí,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx být nebo xx vyloučena x xxxxxxxx doplňkovou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx padělaných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodující xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustila xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalé povahy, xx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany již xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vážnou xxxx. Xxxx xx přihlédne x tomu, xxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxx újmou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ochrana xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odejme, xxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x nebude-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ponechání.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvou,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany,

d) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxx uvedeným x §18a odst. 1.

§18a

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. x) se xxxxxxxxx, podal-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany do 60 xxx ode xxx zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podal-li azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx x případě podání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xx na xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xx cizince s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranu, xxxx-xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

§18a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2022

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx20), ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxx žadatel o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dbá ochrany xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníků x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě osoby xxx státního občanství x zemi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě další xxxxxx veřejné moci, xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx osobě požívající xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážné újmy; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx připravovala xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx proškolena x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx použitelném předpisu Xxxxxxxx unie29).

§20

Xxxxxxxx řízení

(1) Účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) cizinec, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Účastníkem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§21

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx x pomoc xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx xxxxxx uprchlíkům; xxxxxxxxxxxx přispěje xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx na právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx; úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx právní pomoc. X azylovém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xx právo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znění a xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx českého; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx vyhotovenou x xxxxxx, x xxxx jedná xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx předvolán xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxx volby.

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, o xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. O xxxxxxxxxx pohovoru se xxxxxxxx protokol30). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstva a xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní ochrany. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohovoru. Xxxxxxx xxxxxx pohovoru xxxx ministerstvo pořídit x z xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx azylu,

b) xxxx-xx xxxxxx opakovaná xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx nezletilé osoby xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx27),

xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx neprovádí, xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx pohovoru xxxxxxxxx, x xx zejména xx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx předvolání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx v místě x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výslovnou xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx, x xx-xx xx x jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx domnívá, xx žádost xx xxxxxxxx na skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předkládání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Vysokého xxxxxxxx, xxxx oprávněn xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjádřit xx x jeho xxxxxx.

(7) Xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §20; odstavce 1 x 3 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

§23x vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

§23b

Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§23x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx

x) žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx k xxxxxx doplnění,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx informace x různých xxxxxx x státu, jehož xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx občanství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx vyšetření xxxxx §10 odst. 5.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Xx. x účinností xx 18.12.2015

§23x

Xxxxxxx videokonferenčního zařízení

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "videokonferenční xxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx přítomnost xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nachází.

(2) V xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 ověří xx dohodě x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřední osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kdykoli x xxxxxxx provádění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vznášet xxxxxxx xxxxx kvalitě xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, x není-li xxxxxxx xxxxx nebo xx-xx spojena xx xxxxxxxx xxxxxxxx, úkon xxxxxxx.

(5) O xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxx přiměřeně.

§23d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx doručují účastníku xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí adresa xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx střediska podle §82 xxxx. 2, xxxx adresa azylového xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodnou, xxxxx xx xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x dohodě xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx mu má xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx doručovat, xxxxxxxx xxxxx, do kterého xx mu xx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx azylového zařízení. X xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx druhá xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx písemnost xxxxx x místně xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je účastník xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášen x xxxxxx, x xxxxxxxxx řízení ve xxxx mezinárodní xxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určená xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx mezinárodní ochrany, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx dobu 10 xxx x azylovém xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx, je-li xxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx azylovém xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyvěsí x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§24a

Doručení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx účastníku xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v písemné xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx x xxx a xxx ve výzvě xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx den, kdy xx rozhodnutí xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zastoupenému. Xxxxxx účinky doručení xxxxxxxxx doručením zastoupenému.

§24x

Xxxxxx deska

Ministerstvo zřizuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

§25

Zastavení xxxxxx

Xxxxxx se xxxx zastaví, jestliže

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) odpadl xxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxx závažného xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x podané žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx nebo neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx stavu xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neodstranil xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxxxx nelze x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx marně xxxxx, xx xxx xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx-xx rozhodnout xx xxxx xx xxxxxxx spisového materiálu,

g) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se x xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx anebo xxx xxxxx xxxx předán xxxxx §3d odst. 2 písm. x) xxxx 2 nebo §3d odst. 3,

x) xx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxxxx, nebo

j) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx řízení

(1) Řízení xxx usnesením přerušit, x xx i xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xxxxxx xxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx odstranil vadu xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 14 xxx,

x) účastník xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx majících xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 90 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxx posledního trvalého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) probíhá xxxxxx x předběžné otázce, xxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxxxx opatrovník.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx každých 180 xxx od xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx zhodnotí xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, x zemi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), běh xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§27

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx

x) 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx k novému xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavu xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xx 9 xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx prodloužit xx x 9 xxxxxx, xxxxx

x) jde x xxxxxxx věcně xxxx xxxxxx složité,

b) je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádostí o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx to xxxxxxxx xxx zjištění xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx výjimečně prodloužit xxxxx podle xxxxxxxx 2 až x 3 měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxx postup.

(5) Xxxxxxxxxx x zamítnutí žádosti xxx její zjevnou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. c), musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany a x vrácení k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do cizího xxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx přednostně, jde-li x xxxxxxx, xxx xxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx nebo předat xxxxx §3d xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 nebo §3d xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx, jde-li x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxx xxxxx §3d odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 nebo §3d xxxx. 3. Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx xxx doplnění xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. b).

(9) Vydáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §24a xxxx. 1 x poštovní xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx vyznačí slovy "Xxxxx xxxxxxxxx xxx:".

§28

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx azylu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x udělení xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřípustnou x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx bezpečné xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx bezpečnou xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx jazyce, že x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx skutečnosti, zda xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §12, xx rozhodující xx, xxx původce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx.

(6) Xxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §12, xx rozhodné, xxx existuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důvody x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx.

(7) Odůvodněná obava x pronásledování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxx žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx země, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx občanství xxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, §3b xxxx. 3, §11a x 11b.

(8) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx skutečného nebezpečí xxxxx xxxx, neexistují-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx již xxxxxx opakovat.

(9) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. i) x j), xx x případě, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx práva xxxxxxx x xx. 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx strpění xx xxxxx podle §78b x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x strpění xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx xx území x předloží cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx. Dobu xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx 1 xxx x xxx xx opakovaně xxxxxxxxxxx. Ustanovení §78d xxxx. 2 xx 6 x §79 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx.

§29

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. b) xx xxxxxxxx u důvodu

a) xxxx xxxxxxx x xxxxx pleti, původu xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx teistických, neteistických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx formálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, etnickými xxxx jazykovými xxxxx, xxxxxxxxx zeměpisným nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skupině, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx sexuální xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx okolní xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx bydliště; xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identity, nebo

e) xxxxxxxxx určitých politických xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, myšlenek xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pronásledování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx anebo postupech, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, myšlenek xxxx xxxxxxxxxxx jednal.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§31

Poučení x možnosti xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxx, zda xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, v jaké xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx x xx kterého dne xx xxxx lhůta xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§31x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

PŘEZKUM ROZHODNUTÍ XX XXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXX SOUDEM

§32

(1) Žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podat xx xxxxx

x) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x

1. xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxx nedůvodné,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx xx povolen xxxxx xx území xxxx je-li zajištěn xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

4. případ xxxxxxx x §27 xxxx. 7,

x) 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx §31.

(2) Podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x), x) a f), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 x 3, xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx §25 xxxx. i) x důvodu uvedeného x §10a xxxx. 1 písm. x). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxx x žalobě xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu. X xxxxxx x xxxxxx podané xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx.

(4) Byl-li xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxx x xxxx vydání do xxxxxx xxxxx nebo x jeho předání xx jiného xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx14), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx urychlením, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx, kdy xx po xxxxxxxx xxxxxx dozvěděl x xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxx x řízení x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §3d odst. 2 xxxx. x) bodu 2 xxxx §3d xxxx. 3. Xx-xx x těchto xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx podána kasační xxxxxxxx, Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věc přednostně x s nejvyšším xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx podaná xxxxxxx stížnost bude xxxxxx xxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx doplnění xxxxx xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxx x xxxxxx x xxxxxx nebo x předání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §3d xxxx. 2 xxxx. a) bodu 2 xxxx §3d xxxx. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxx účinek, mělo-li xxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podání kasační xxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx kasační xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx §25 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §10a odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodne xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx žaloba xxxx xxxxxx xxx x xxxx mít všechny xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx kasační xxxxxxxx xxxx prostá xxx x bude xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Není-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx povolen xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věc přednostně x x nejvyšším xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx kasační stížnost, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx urychlením, xxxxxxxxxx do 45 xxx xxx xxx, xxx xxxx kasační xxxxxxxx podána.

(8) Kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x případě další xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. x).

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x hrozbě xxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxx není xxxx xxxxx xxxxxxxxx body. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zjistit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x průběhu xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx změnu soudu xxxxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo jiné xxxxx u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vstupu na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Použitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X případě postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx totožnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vězeňské služby, xxxxxxx-xx xx tato xxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx azylového zařízení xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nachází-li xx xxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx,

xxxxx x tomu byl xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vedoucím, vedoucím xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx přítomnost xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jednání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, přítomen xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx jednání xxxxx, xxxxx přítomnost x xxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxx kvalitě obrazového xxxx zvukového xxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x nápravě, x xxxx-xx xxxxxxx možná, xxxx xx-xx xxxxxxx xx značnými obtížemi, xxxxxxx odročí.

(5) X xxxxxx xxxxx prováděném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pořizován xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x přítomnost tlumočníka x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx přiměřeně.

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX V

Náklady x xxxxxx xxxxxxxxxx

§34

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx (§42) žadatelům x udělení mezinárodní xxxxxxx.

§35

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx mezi ministerstvem x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x úhrada xxxxxxx xxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.8)

XXXXX VI

ÚŘAD XXXXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Ministerstvo, popřípadě xxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx pověřenému xxxxxxxx Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxx xxx průtahů

a) xxxxxxxx navázat x xxxxxxxxxx xxxxxx kontakt,

b) xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tím účastník xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx účastníka xxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xx území. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje, xx xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nahlížení do xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.

§38

Xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx být xx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x jinými organizacemi, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§39

Ministerstvo předává Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) statistické informace x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

XXXXX XXX

XXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dojde-li x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předat, xxxxxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx k podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§42

(1) Žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x azylovém zařízení xx xxxxxxxx

x) ubytování, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §42a.

(2) Ministerstvo xxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx nezbytné služby x xxxx x xxxxxxx xx individuální xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxx středisku xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx. X úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx převyšují xxxxxx xxxxxxxxx minima9) žadatele x xxxxxxxx s xxx posuzovaných xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx zařízení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 3. Pokud xxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx32) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stravování, xxxxxxxx příspěvek xx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxx xxxxxxxx osoby z xxxxxx dietního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx termíny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxx zveřejní xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x azylovém zařízení.

(6) Xxxxxx-xx žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx v §48 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx 4 xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima17) xx xxxx 1 xxxxxx; závažným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx azylová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to, že xxxxxxx x azylovém xxxxxxxx xxxxxx život xxxx zdraví xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx alkohol xxxx xxxxx xxxxxxxxx látku, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, opakovaně xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedodržuje xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xxxxx xxxx za xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §93 odst. 3 xxxx. j) xxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx x xxxx azylové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx může obsahovat x xxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, které x xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx věty xxxxx xxxxxxx vázány xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatelů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx uvedených v §79 xxxx. 5 xxxx azylové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, xxxx-xx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx za poskytnutou xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x pobytu v xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednorázový xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxxx-xx x xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 2 x §14b xxxx. 2), xxxxx byl x době xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx středisku.

§42x

(1) Kapesné xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x azylovém xxxxxxxx.

(2) Kapesné xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nárok na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx období xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx 18 let xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx středisku xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx slouží xx xxxxxxxxxxx přizpůsobení na xxxxxxxxx azylového zařízení x zároveň přispívají x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx kapesné. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx učiněného xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx měsíčně. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výši kapesného x zvýšeného xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení.

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88, z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo opustil-li xxxxxxx zařízení na xxxx xxxxx než 24 xxxxx, xx xx xxxx, kdy xxxx hlášen nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně, xxxx xx xxxxxx xxx pobytu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxx x pobytu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx. Xx osoby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x sobě xxxx xxxxxx xxxxx.

Povinnosti xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§45

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, a x době pobytu x azylovém xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx nebo alkohol x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život xx zdraví xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx návykovou xxxxx xxxx skrývá xxxx, xx xxx užít xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx jiný xxxxxx, je povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při příchodu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, x xxxxx je spolu xx xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany20), x xxxxx ji ministerstvu.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxx sejmutí xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Sejmutí xxxxxx zajišťuje xxxxxxx, xxxxxxxx obrazového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx, zda xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx netrpí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx či zdraví xxxx život xx xxxxxx jiných xxxx,

x) xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx přijímacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxx xx nařízeném xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx, xxx žadatel x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxx xxxxx xx xxxxxx nebo život xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx je nelze x xxxxxxxxxx středisku xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doprovod xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.4)

§46x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx3), xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxx totožnosti,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pořádek,

d) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie20) x existuje-li vážné xxxxxxxxx útěku, zejména xxxxx xx xxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nerespektovat pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státu vázaného xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie20) xxxx xxxxx xx xxxxxx úmysl xxxxxx x jeho jednání,

e) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x existují xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podána xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo předání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x trestnímu xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve,

f) svým xxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx nejsou důvodné xxxxxxxxxxx, existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opatřením.

(3) Xxx-xx x žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxx jejímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxx 18 let x porušil opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx na 180 dnů.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zajištění xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění a x nepropuštění xxx xxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, kterým xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(8) V xxxxxxx, xx xx žaloba xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx doručení žaloby; xx-xx xxxxxx xxxxxx x příslušného xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx své vyjádření x žalobě xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodne-li xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx posledního rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxx; to platí x xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(11) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Oznámením xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky xx dosavadní xxxxxxxxxx x zajištění xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nepřerušuje xxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §46 xxxx. 2 použije xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxxxxxxxxx ukončeno,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx lhůta xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zajištění,

c) rozhodne-li xxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx vyhlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana.

(14) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx střediska nebo xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx policie o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

(15) Xxx xxxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x po

a) uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xx do okamžiku, xxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx, xxxx podána, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xx xxxx, xxx policie xxxxxxxx x případném xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(16) Xxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20).

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) osobně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §46a xxxx. 1 xxxx §73 odst. 3, xxx je důvodné xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečné k xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věci mezinárodní xxxxxxx.

(3) Nebrání-li tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx doručení xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx doby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx, a xx x opakovaně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x x prodloužení zvláštního xxxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního opatření xxxxxxx ministerstvo; xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§48

Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro azylová xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx udržování xxxxxxxxxxxx standardu stanoveného xxxxxxxxxx řádem,

c) plnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) šetřit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxx xxxxxxxxx prohlídku, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxx33).

§49

Xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§57) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx poškozením, zničením, xxxxxxx, odcizením xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx policii,

c) xxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx je xxxxxxxx (§58).

§49x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zjištění xxxxx xxxx, o xxxx nejsou důvodné xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxx x xxxxxxxxxx azylantů

§50

Práva xxxxxxxxxxx x trvalým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxx a společně x ní posuzovaných xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v mateřském xxxxxx nebo v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§51

Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizením xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxx-xx xxxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx lhůtě 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 15 pracovních xxx xx zániku těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x důvodu podle §18 xxxx. a) xx xxxx xxxxxxxxx xxx, komu azylant xxxxxx předal, xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. neplatný xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

2. při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, má-li xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení azylu xxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 365 dnů,

h) xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu,

i) strpět xxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nosič dat, xxxxxxx xxxx průkaz x povolení x xxxxxx.

§53

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6, xxxx-xx dány xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany

§53a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx xxxx (§14a), xxxxxxx však xx 1 xxx; na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xx účelem xxxxxxxx xxxxxx. Osobě požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pobyt xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podanou xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši životního xxxxxx9) xxxxx x xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxx xxxx; ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx neposkytne, xx-xx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jazyce nebo x jazyce, xx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx o prodloužení xxxx, na xxxxxx xx doplňková xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx hrozí xxxxx xxxx (§14a) x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx odejmutí (§17a). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nejméně x 2 xxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany. Xxx prodlužování xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. x) xx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx ochrany xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§53x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je povinna

a) xxxxxxxxx ministerstvu skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

b) chránit xxxxxx x povolení x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nastala, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průkazem x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svou totožnost xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §18 xxxx. a) xx xxxx xxxxxxxxx ten, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany průkaz xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxx průkaz xxxxxx,

x) xxxxxxxx ministerstvu

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxx zákona xxxxxx x povolení k xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx doplňkové ochrany xxxxxxx povolen trvalý xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxx území delší xxx 365 dnů,

g) xxxxxx identifikační úkony xxxxx §45 odst. 6, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx doplňkové ochrany,

h) xxxxxx pořízení biometrických xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x následné ověřování xxxxxxxx tohoto xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxx o povolení x pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxx-xx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poškozený, xxxxxxx, xxxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxx-xx nefunkční xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

§53x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx považuje xx osobu x xxxxxxx pobytem na xxxxx.

Xxx 4

Právní postavení xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx v Evropské xxxx xx xxxxx

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx §12 nebo 13, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Evropské xxxx xx xxxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), pokud o xx písemně xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu podle §71 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, na povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany. Xxxx xxxxxx na území xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx polovinou. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxx řízení o xxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, započítává xx xxxx doba x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první a xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, a xxxx xxxxxx nepřítomnosti xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxxx. Nepřetržitost xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx závažných důvodů, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx, narození xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, studium xxxx odborné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx požadované xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx požadované xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítává xxxx, po kterou xxx xxxxxxx, azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx kterou xxxxxxx na území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závislého xx xxxxxxxx xxxxxxx období xxxx vypomáhal x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, ubytování a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho základních xxxxxxxxxx, kulturních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (au xxxx).

§53e

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území, xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx území x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 12 měsíců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx pobýval mimo xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší než 6 xxx.

(2) Právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx odnětím xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx h), xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx §17a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) anebo xxxxxxxxxxxxxx doplňkové ochrany x xxxxxx xxxxxxxxx x §17a xxxx. 1 písm. b) xxxx x).

(3) Xxxxx-xx x zániku nebo xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx, xx rezident xxxxxxxx xxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx x souvislosti x rozhodováním o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx, do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti informaci, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sdělí x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému ministerstvo xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 xxxx. x), xx 1 xxxxxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx platné.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx

§54

(1) Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx policií xxxxxxxx xx účelem xxxx vycestování x xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx konfederace.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výjezdním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9d); xxxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxxx udělen, xx 30 xxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx oprávněn x pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§54a

Dobrovolný xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který vzal xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní ochrany xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx podané xx 15 xxx xx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x do xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státem xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20).

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ubytování, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx vycestování xxxx xx doby xxxxxxxx ministerstva x xxx, xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x dobrovolný návrat xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx, xx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxx, xx vzal xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dobrovolného xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s dopravou xxxxx xxxx první xxxxx ministerstvo. Policie xxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx jiných xxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4) xx xxxxx, xxxx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxx §42 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §88.

§56

Každý, xxx nalezne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56a

(1) Letecká společnost xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx cizinec xx x době xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56b

Poskytovatel xxxxxxx xxxx, x kterého xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nahradí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx vzniklou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku, jinak xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, o náhradě x její xxxx xxxxxxxxx soud.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXX, PRŮKAZ X XXXXXXXX X XXXXXX X CESTOVNÍ XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá žadateli x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnuty nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx na jiném xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx azylového zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx prokazuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxx x totožnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxxx a o xxxx jeho platnosti.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx prodlužovat. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; osobní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx nevyžaduje v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx vydání rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx jej xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx ztráta xxxx xxxxxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za mrtvého,

d) xxxx držitel již xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §65 odst. 2,

x) xxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedenou.

Xxx 2

Průkaz o xxxxxxxx k pobytu

§59

Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxx azylantovi x xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx doklad obsahující xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o otiscích xxxxx. Jde-li o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxx 6 xxx, xxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie15) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pořídit xxxxxx xxxxx rukou, vydá xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X nosiči xxx xx x tomto xxxxxxx uveden údaj, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15) x xxxx

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx "Mezinárodní xxxxxxx udělena XXX xxx [xxxxx]"18),

x) x xxxxxxxxx xx území xxxxxx "povolení k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"18),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolením k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx azylantovi xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rodný xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x jiném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx určený k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx azylantovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxx, které xxxx x azylantovi xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx prokazatelně xxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x něm zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, se xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat s xxxxx vedenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech údajů xxxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořízenými x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Pokud azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji v xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu není xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porovnáním x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vedenými xxx tyto účely x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx azylantovi udělen xxxxxxxxxxx azyl, xxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx humanitární xxxx".

(11) Ministerstvo právním xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a postup xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx a podpisu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu,

b) xxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§59x

(1) Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx doba platnosti xxxxxxx 5 let. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je shodná x xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx (§53a).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx prodlužuje xxxxxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

§59b

(1) Prodloužení platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxx. K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinni předložit xxxxxxxx doklad, jsou-li xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

(2) Xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, xxxxx žádají o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxxx poškozený, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Azylant xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §60 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx povolení x xxxxxx, jehož platnost xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx změny x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxxx, dosavadní xxxxxx o povolení x xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx provádí vydáním xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx povinni xxx xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx na ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx včetně pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx azylanta xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpisu, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud azylantovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx se xx ministerstvo k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§59c

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x technické závadě xx zařízení zabezpečujícím xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx výrobní technologii, xxxxx tato technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx katastrofy nebo xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx platnosti 6 xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany a xxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 11 x poté, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tito xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx důvody k xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx namísto průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx výrobcem tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§60

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx uvedený v §53e nebo §58 xxxx. 1,

x) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zanikne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §18,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany nový xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu,

f) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx z důvodu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxx nefunkční xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí není x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Cestovní doklady

Cestovní xxxxxx

§61

(1) Azylantovi, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx §12 nebo 13, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterému xxx udělen humanitární xxxx, xx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizinecký xxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx azylantovi xx xxxxxx s xxxxx platnosti na 10 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx doklad xx xxxxxxx nosičem dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie9f) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou hranici, xxxx azylantovi nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx nemožné xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx strojově čitelnou xxxx. Do strojově xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx zóně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx se nevydá, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by tím xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xx vydávaném cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx cestovního dokladu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§61x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§61 odst. 4) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu nebo x xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx"), s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxxx údajů u xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo fyziologickými xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx.

§61x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx (§61 xxxx. 4) xxxxx zpracovat xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 zahrnuje xxxxxxx státy xxxxx. Xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že uplynula xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3.

§62

(1) Cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) První xxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dalším vydání xxxxxx cestovního xxxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§63

V žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx číslo, xxx, měsíc, rok xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x místo, xxx xx xxxxxx x pobytu na xxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastane xxxxx xxxxxxx x §58 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxx x §61b odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxx

x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§65

Cestovní průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxx totožnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu x krátké xxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx učinit záznam xx xxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx prodlouží xxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx slouží x xxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx.

(4) Cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx území,

b) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx cizinec proti xxxx kasační xxxxxxxx xxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x kasační stížnosti, xxxx

x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 30 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx 60 dnů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx může být xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx prodloužena.

(7) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (§59).

(8) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xx uvede xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xx xxxxx a x xxxxxxx se xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx odebere xxx xxxxxxxx kontrole.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x změnu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelský xxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.

§65x

Xxxxxxxx průkaz totožnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

Xxx 5

Zadržení dokladu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx kontrole11) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx rozhodnuto.

(2) X xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 policie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zadržení.

§67

Xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx tento doklad xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§68

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, vzdělávání, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vynakládaných xx realizaci jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§69

Státní xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§70

Státní xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu.

HLAVA X

XXXXXXXX, POBYT X XXXXXXX XXXXXX

§71

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) evidenci xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízených xxxxx §45 odst. 6,

b) xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx požívajících xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pobytu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, cizinců, xxxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx8a), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azylantů,

d) xxxxxxxx cizinců narozených xx území žadatelům x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cizinců, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xx příslušného xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1

x) xxxx. x), c) x f) xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx §3 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx podáním podle §3a x v xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx. x) jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu podle §77, 78 x 78b,

x) xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a,

x) xxxx. e) xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku,

f) písm. x) jsou vedeny xxxxx v xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) x

x) xxxx. x) xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx informační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx jsou vedeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx citlivých, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx osobám xxxxx tohoto zákona, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x financováním.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxx x azylovém xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azylovém zařízení xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x účetnictví, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, datu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, údajů o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složených xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x účelu x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx x azylovém xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx20).

(6) Xxxxx x evidencí podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx státním xxxxxxx xx základě jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejím podáním,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příkazu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) místa xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místa xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx a místa xxxxxx azylantů,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pořízených žadateli x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 6, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, místě x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx požívajících doplňkové xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, x xx v xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxx biometrických, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, čísla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx. V této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydaného xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx. Údaje xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. e) neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx azylantem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxxxxx údaje xxxxxx x evidencích xxxxx xxxxxxxx 1 x 7 a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x evidencích podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; údaje z xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpravodajským službám Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx správcem

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o azylantech xxxx xxxxxxx požívajících xxxxxxxxx ochrany žádajících x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 4), x xx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx obsahujícího nosič xxx x biometrickými xxxxx, včetně biometrických xxxxx,

x) informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §61, x xx x rozsahu xxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxx,

x) informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové ochrany, xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx a zpracování xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx požívajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx náhradou za xxxxxx o povolení x pobytu, xxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.

(12) Údaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx azylantem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předávají xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x).

(13) Xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vedené o xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 11, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 60 dnů xxx dne dodání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(14) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx mohou být xxxxxxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(15) Údaje xxxxxx x evidencích x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a i) x xxxxxxxx 7 x 10 písm. x) xx zlikvidují 20 let xx xxxxxxxx pobytu azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; dobou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování.

(16) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 10 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx 15 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§71x

§71x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§71b

Přístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států

V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx12b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx12c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státy, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxxxxxx smlouvami o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§72

Policie xxxx xx xxxxxx informování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ohlášení xxxxxx nebo odcizení xxxxxx xxxxxxx.

§73

Řízení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podal x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx střediska xx mezinárodním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx podáním žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx a bude xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, po xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nutnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx žadateli x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx padělanými xxxx pozměněnými xxxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxxxxx jinak xxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx představovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20) x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx již x xxxxxxxxx xxxxxx přemístění, xxxx se xxxxxxx x xxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, že xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxx xxxxxxx se hrozícímu xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stíhání nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytnou součinnost, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, o němž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dříve xxxxx neoprávněně xxxxxxx,

xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxx dobu xxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx delší xxx 180 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxx x nepovolení xxxxxx na xxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx vstup na xxxxx povolit, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxx na ustanovení xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx vstup xx xxxxx žadateli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx v Praze.

(7) X případě, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu žalobu, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxx rozhodne xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Soud xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 5 dnů xxx dne podání xxxxxx xxxx xx-xx xx nezbytné; x xxx musí xxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsudku.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx vstup xx území xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany vstup xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx žadatel o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, podle xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx mezinárodním letišti xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vstupu xx xxxxx. Oznámením xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutí x prodloužení doby, xx xxxxxx nelze xxxxx na území xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Oznámením nového xxxxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xx xxxxx xx doba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 4 týdnů xxx xxx podání xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx umožní xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx opatření, vstup xx území xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx-xx o zranitelnou xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku nebo x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vstup žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx rozhodnutí, pokud

a) xxxxxxx důvody, xxx xxxxx nebyl žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx vstup xx území,

c) soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx povolit xxxxx xx území; xxxxxxxxx umožnit xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx doplňková xxxxxxx, xxxx

x) ministerstvo xx xxxxx 4 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, že xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako zjevně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, umožňuje-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxx bezodkladného xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx azylového xxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx nebo xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xx žalobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx uskutečnit xx xxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx umožněn bez xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx povinen setrvat x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přechod.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§76

Pobyt xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx místa xxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx zajištění cizinců xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při žádosti x xxxxx místa xxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx

x) xxxxxx příjmení, xxxxx, xxx, xxxxx a xxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx nebo rekreaci; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x) musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx místa xxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxxxx o dosažitelnosti xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x novém místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, že předložené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx x změnu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx ubytování xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §100 xxxx. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky.

(5) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx bytu xxxx domu,

b) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo oprávněným xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xx nevyžaduje, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva,

b) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx35), xxxx

x) xxxxxx je dodán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného pobytu, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(8) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx vedených xxxxx §71 xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx útvaru xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přihlásit xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

x) xxxxx místa xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx.

(3) Ministerstvo oznámí xxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(4) Xxx hlášení pobytu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx §77 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78x

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§78b

Strpění na území

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx strpění xx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. X strpění xx území vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x strpění xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vyloučeno, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, rozhodne o xxxxxxx xx území xxxxxx narozeného xx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x strpění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx zákona, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x x) na základě xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx prodloužení xxxx strpění na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doklad x včas podané xxxxxxx stížnosti x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx kasační xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx, že řízení x xxxxxx kasační xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x třetí xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nepřiznáním xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx zaniká xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížnosti nebo xxxxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx území. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx strpění xx území x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zániku xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx x vyznačí xxxx skutečnost x xxxxxxxxx o strpění xx xxxxx.

(9) Při xxxxxxx pobytu cizince, xxxxx je xxxxxx xx území, x xxxxxxx xxxx změn xx §77 použije xxxxxxxxx.

§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§78d

(1) Cizinec, xxxxx xx strpěn xx xxxxx, si xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx, xxx s ohledem xx prokázané xxxxxxxxx x xxxxxxxx poměry xxxx nebo jeho xxxxxx poskytnout na xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx až xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x azyl stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx (§42 odst. 4),

b) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 osoby,

c) 1,4xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x více xxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x majetkové poměry xxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxx xxxxx poskytnout, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,9a)

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx finančních anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x finančních nebo xxxxxxxxxxx poměrech své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí finančního xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx skutečností.

(5) K xxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx životního minima9) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxx ubytování x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX

§79

(1) Xxxxxxx zařízení slouží x xxxxxxxxxx ubytování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, azylantů x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xx xxxx, kterou stanoví xxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i přijímací xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx azylové zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x důvodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx střediska na xxxxxxxxxxxx letišti, x xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty druhé, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx zařízení určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx provádí policie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxxx a osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle věty xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 18 měsíců. Xxxxxxxxxxxx xxxx výjimečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx 18 měsíců

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, x xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) cizinci, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádem,

c) plnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstva xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx-xx x zranitelné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§80

(1) Azylová xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(2) Přijímací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x za xxxxxx.

(4) Žadatelé o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12c). Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxx xxx je školní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx republiky, xx vzdělávání v xxxxxxxx škole.

§81

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx x skříňku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přijímat xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čas xx xxxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §82 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx pravomocí a xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany je xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, provozovatel dále xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx potřeby, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx po xxxxx xxxx pobytu žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v azylovém xxxxxxxx.

§81x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx středisku nesmí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx středisku xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx, vyrábět x xxxxxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx narušovat pořádek xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxx se xxx navrátí xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx jejím odchodu xx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx kazí, x xxxxxxxx xxxx xxxx potraviny, xxxxx xxxxxx odebrány x xxxxxxxxxxxx originálních xxxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx odebrané xxxxxxx xxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx a předané xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, že osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových látek, xx provozovatel azylového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx látkou. Jestliže xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxx dechové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,00 ‰, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky xxxx xx odmítne zjištění xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o případ xxxxx odstavce 4, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určený provozovatelem xx xxxxxxxx nevpustit xx azylového zařízení xxxx z azylového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v azylovém xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx majetku.

§82

(1) Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xx xxxx xxxxx xxx 24 hodin. X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx odchodem x pobytového střediska.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 15 xx xxxx xxxxxxxx xxx, nebrání-li xx řádnému xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx žadatel o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 5; x xxxxxxx x zajištění ubytování xxxxx §77 xxxx. 5 xxxx. c) xx x takovém xxxxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxx xxxxxx mohly být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx označením xxxxxxx xxxxxxxx svým jménem.

(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schválené xxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx návratu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx střediska.

(4) Xxxx-xx žadateli x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx; odstavec 1 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technickém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxxx

x) časový rozvrh xxxxxxx kapesného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx výdeje hygienických xxxxxxxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxx ubytovaných x azylových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bezplatné xxxxxx xxxxxx x azylovém xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních,

g) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) nabídku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx ubytovací řád xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ubytovací řád xx xxxxxxxx x x jazyce, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ubytovaných, x xx xxxxxxx xx veřejně přístupném xxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxx ubytovanými. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx možný xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení života, xxxxxx xxxx majetku. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycestování x území, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx, xxxx x důvodu xxxx odchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; není-li x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx datum a xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se je xxxxx.

§84

Příspěvek obci

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx úhradu nákladů xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx na rozvoj xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§85

Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

§85a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx-xx xx zajištění x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx v zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§85b

(1) Nepostupuje-li ministerstvo xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx po

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní ochrany,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx zrušeno,

d) xxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li x xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §78b xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, která brání xxxx dostavení xx xxx výjezdní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx výjezdní xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx s dobrovolným xxxxxxxx, xxx vydat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx výjezdního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx.

§86

(1) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x zpravodajské xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocně udělena xxxx odejmuta některá x forem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterým byla xxxxxxx některá z xxxxx mezinárodní ochrany x xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účastníků xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx azylantů x xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

§87

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxxxxxx služba Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxx ohroženo xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí36). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu.

(2) Organizační xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§92c) a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx zjistily při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx12). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o odnětí xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx a skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxx xxxxxxx podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu sdělí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx x xxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §77.

(7) Xxxxxxxxxxxx nebo policie xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx policie xx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizince x xxxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx území. Policie xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobodu a xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 hradí xxxxxxxxxxxx.

§87a

(1) Na cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §73 xxxx. 1 xxxx §79 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §42, x xxxxxxxx kapesného. Xxxxxxxx příspěvek xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx, x xxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §10a odst. 1 písm. x), xx hledí xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §42, s výjimkou xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hledí xxxx na cizince xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x xxxxx x něm xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx. Na pobyt xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se §46 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení řízení xxxxx §25 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní ochrany xxxx, se pro xxxxx jeho návratu xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx požádá x vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxx Evropské unie27) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxxxxx, která má xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx po dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx dítěti xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xx poskytují xx xxxxx bezplatné xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxx hrazených xx zdravotního pojištění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění12aa) x xxxx zdravotní xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného zdraví; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.12d)

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx; xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, x dítě, xxxxx xx na území xxxxxxxx azylantovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobývá xx xxxxx, xx xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx území xxxxxxx xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x strpění xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx strpěno xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném druhu xxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dítěti xxxxxxxxxx xx území xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ministerstva, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12f).

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §176 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88a

Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxx xxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx 60 dnů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xx xxx xx xxxxxxx povinnosti podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx odpadnutí xxxxxxxx.

§88b

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xx azylantem nebo xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx dítě xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xx, xxxx x případě, xx je xxxx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx zejména ve xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx mají, nebo, x případě, že xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.

§89

(1) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx doprovodu x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx udávaném xxxx, provede se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx lékařské xxxxxxxxx. Odmítne-li nezletilá xxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx, ve xxxxxx xx schopna xx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xx posuzování xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezletilým xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.

§90

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx může xxxx udělit xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem xx území.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§91x

Xxx vydávání cestovních xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx22) x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx přešla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx hlavy VIII xxxx 4.

§92
§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§92x
§92x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§92x

(1) Xx řízení x strpění na xxxxx x xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx území xx nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §53d a 53e xxxxxxxxx Komise xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§92c

Ministerstvo xxxx plněním xxxxx xxxxxxxxx v §4b, §34 xxxx. 2, §42 xxxx. 1 xx 5, 7, 8 a 10, §42a odst. 1 xx 3, §45 xxxx. 3, §47 xxxx. 8, §48 xxxx. x), §50a xxxx. 1, §53a odst. 2, §54a, §68§70, §71 xxxx. 3, §74 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxx zajištění dopravy, §77 odst. 1, §78d xxxx. 5 x 6, §79 xxxx. 5, 7 x 8,§80 xxxx. 2 a 3, §81a xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1, §83 xxxx. 1 a 6, §87 odst. 7 xxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxx, §88 a 89a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§93

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §46 odst. 1 xxxxxx přijímací xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §54 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x území, xxxx

x) x xxxxxxx x §74 xxxx. 5 xxxxxxxx v xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78b odst. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §88a.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §3c

1. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xx lhůtě 24 xxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx osoby xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislou,

b) xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6,

d) x xxxxxxx x §41 xxxx. 1 nepředloží xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3,

x) x rozporu x §45 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo x době xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohrožující xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) odmítne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §45 odst. 2,

x) v rozporu x §46 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a xxxx. 1, 2 xxxx 3 nesetrvá x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku nebo x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců,

j) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §48,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §49,

l) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 xxxx druhé,

m) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §82 xxxxxx pobytové xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §88a.

(4) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. x) až x) xxxx j),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. h) x i) xxxx x xxxxxxx x §53 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x identifikačních xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxx xxxxx §88a.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §53b xxxx. b) xx x) xxxx x),

x) odmítne xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53b xxxx. x) x x) xxxx v xxxxxxx x §53b xxxx. g) odmítne xxxxxx některý z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx 30 xxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53a odst. 4,

x) x rozporu s §78 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonů xxxxx §88a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §79 xxxx. 6, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxx §81a xxxx. 1.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx x) xxx uložit xxxxxx xx 2 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 6.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §56b xxxxxxxx ministerstvu činit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

§94

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

§95

§95 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§96

Zrušuje xx xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx xxxxx zákona x. 317/1993 Xx., x xx. XXX xxxxxx x. 150/1996 Sb.

§97

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 325/1999 Sb.

Příloha x. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 325/1999 Sb.

Příloha x. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx pravomocně rozhodnuto xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx vnitra nerozhodl xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxx 3 xx dokončí podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 4, se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx dobu xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadního §73 xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče postupuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

7. X řízení x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xx uděleno xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx, se postupuje xxxxx §43, x xxxxxxxx xxxxxxxx věty xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxx x žalobě xx věci xxxxx xxxx přerušeno proto, xx žalobce xx xxxxxxxxx pobytu, x xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx uplynutí 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx změna xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxx soud v Xxxxx nerozhodl x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx žaloby nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx v den xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §132 xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx.

2. Xxxxx ministr xxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podaném podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxx x 31. lednu 2002, xxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí do xxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (žalobce) x xxx podání xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 3 x 4 zákona č. 2/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x řízení x xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 519/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 13.10.2005

Xx. X

1. Řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Cestovní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx xx vydávají xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx §10 odst. 3 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje.

2. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 165/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Čl. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxx podat x xxxxxx příslušného x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx nové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2008 Xx. x účinností od 25.4.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zákona x azylu, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neskončené, se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu azylanta x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považují za xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a xxxx 14b xxxxxx x. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx. zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx neskončené xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/2013 Xx. x účinností xx 1.5.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x k xxxxxx dni xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x umístění x xxxxxxxxxx středisku na xxxxxxxxxxxx letišti x xxxxxxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Určení, xxx xxx x xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx. zahájeného přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxx §78x xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považuje xx xxxxxx xx xxxx x něm xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx zákona č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za platný xx dobu x xxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 314/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxx od 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. prosince 2015 nelze xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 10.12.2015

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 zákona č. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2016 Xx. x účinností od 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx. x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx věci xxxxxxxxxx vydaného podle xxxxxx x. 325/1999 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti s xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x účinností xx 2.8.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx. x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Sb. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neskončená xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §3d xxxx. 2 x 3, §15 x 25 a §87 xxxx. 1 zákona x. 325/1999 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X případě cizince, xxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx újmy xxxxx §14a odst. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx vážnou xxxx xx xxxxxx §14a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx. xxxxxxxx dále situace, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

3. Xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x souladu x xxxxx rozhodnutím.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x účinností od 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 325/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

2/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

217/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxx x. 329/99 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

519/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx zákona č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx §2 x 9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

57/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

136/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

437/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 141/2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti xx vstupem XX xx schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxxxx Schengenského informačního xxxxxxx v XX (1.9.2007)

343/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007 x xxxxxxxx §3x x 77, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané dne 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2009

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

197/2009 Xx., x certifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

9/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.12.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.1.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

103/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

466/2013 Xx., xxxxx XX ze xxx 17.9.2013 xx. xx. Pl. XX 41/10 xx věci xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx §32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.1.2013

101/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

314/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

16/2019 Xx., xxxxx ÚS xxxxx ze dne 27.11.2018 sp. xx. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2022

173/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/95/EU ze xxx 13. prosince 2011 x normách, které xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx poskytnuté xxxxxxx.
1a) Xxxxxxxx Rady 2005/85/ES xx dne 1. prosince 2005 x minimálních normách xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) Sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1c) Díl 1 xxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
1x) Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx žadatelů x xxxx.
Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 o xxxxx xx sloučení xxxxxx.
1x) Nařízení Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1560/2003 ze xxx 2. září 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 343/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování žádosti x azyl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x některém x členských xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů.
2a) §129 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
3) §130 xx 151 xxxxxx x. 326/1999 Sb.
4) Zákon č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
5a) §19 xxxx. 4, 5 x 8 správního xxxx.
5b) §22 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §26 xxxxxxxxx xxxx.
5d) §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu.
5e) §33 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §38 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §49 xxxxxxxxx xxxx.
5h) §69 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
5x) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.
5x) §81 xx 93 a §152 xxxxxxxxx řádu.
5x) §101 xxxxxxxxx řádu.
5x) Čl. 17 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
5x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

6) Xxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).
6a) §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní.
7) §250l x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxx 1 hlavy XXX xxxxx xxxxx zákona č. 150/2002 Sb.
9) §2 x 3 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §15 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
9x) §56 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2002 Xx.
9x) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) §118 odst. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9e) §150 xxxxxxxxx xxxx.
9f) Nařízení Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, v xxxxxxx znění.

10) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §167 xxxx. d) zákona x. 326/1999 Xx.

12) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) §27 xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
12xx) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12b) Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
12x) Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12d) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
12f) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

Zákon č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

13a) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13b) §5 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 ze xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, x xxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx zpravodajství, ve xxxxx zákona x. 274/2008 Xx.
17) Část xxxxx xxxxx XXXX x IX a §152 správního xxxx.
17) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Xx.
§3 xxxxxxxx xxxxx x. 409/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx minima.
18) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/51/XX ze xxx 11. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/32/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx statusu xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/33/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013, kterou se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxxxxx ochranu (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 604/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x postupy xxx určení členského xxxxx příslušného k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx xxxx osobou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 604/2013 ze xxx 26. června 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx země xxxx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).

Nařízení Komise (XX) č. 1560/2003 ze xxx 2. xxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Rady (XX) x. 343/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx k posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 118/2014 xx xxx 30. xxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 1560/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Rady (ES) x. 343/2003, xxxxxx xx stanoví kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/33/EU xx dne 26. xxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx sloučení xxxxxx.

22) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 208/1993 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23) §140 xxxxxxxxx xxxx.

24) Sdělení č. 108/2004 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

25) §9499 xxxxxxxxx xxxx.

26) §100 xx 102 správního xxxx.

27) Xx. 20 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

28) Protokol x. 24 xx Smlouvě x Evropské xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx azylu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2303 xx xxx 15. xxxxxxxx 2021 o xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx otázky xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 439/2010.

30) §18 xxxxxxxxx xxxx.

31) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

32) §29 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxx nouzi.

33) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxxxxx č. 326/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx názvy, o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

36) §49 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.