Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Zákon o azylu
325/99 Sb.

Zákon

Část první - Mezinárodní ochrana

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Hlava II - Žádost o udělení mezinárodní ochrany a doprava do azylového zařízení

Žádost o udělení mezinárodní ochrany §3 §3a §3b §3c §3d §3e §3f §3g

Doprava do azylového zařízení §4 §4a §4b §4c

Hlava III - Řízení ve věci mezinárodní ochrany a další řízení vedená podle tohoto zákona §5 §6 §7

Působnost ministerstva §8 §9

Zahájení řízení §10

Nepřípustnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany §10a §10b §10c §11

Opakovaná žádost o udělení mezinárodní ochrany §11a §11b §11c

Důvody udělení mezinárodní ochrany §12

Azyl za účelem sloučení rodiny §13

Humanitární azyl §14

Důvody udělení doplňkové ochrany §14a

Doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny §14b

Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany §15 §15a

Zjevná nedůvodnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany §16

Důvody odnětí a zánik azylu nebo doplňkové ochrany §17 §17a §18 §18a

Společná ustanovení o řízení §19

Účastník řízení §20 §21 §22

Pohovor §23 §23a §23b

Podklady pro vydání rozhodnutí §23c

Doručování písemností účastníku řízení ve věci mezinárodní ochrany §24

Doručení rozhodnutí §24a

Úřední deska §24b

Zastavení řízení §25

Přerušení řízení §26

Lhůty pro vydání rozhodnutí §27 §28 §29 §30 §31

Právní moc rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany §31a

Hlava IV - Přezkum rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany soudem §32 §33 §33a §33b

Hlava V - Náklady a odměna tlumočníka §34 §35

Hlava VI - Úřad Vysokého komisaře §36 §37 §38 §39 §40

Hlava VII - Práva a povinnosti

Díl 1 - Práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany §41 §42 §42a §43 §44

Povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany §45 §46 §46a

Zvláštní opatření §47 §48 §49 §49a

Díl 2 - Práva a povinnosti azylantů §50 §50a

Povinnosti azylanta §51 §52 §53

Díl 3 - Práva a povinnosti osob požívajících doplňkové ochrany §53a §53b §53c
Díl 4 - Právní postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany jako dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území §53d §53e §53f
Díl 5 - Povinnost cizince vycestovat z území a povinnosti jiných osob §54

Dobrovolný návrat §54a

Povinnosti jiných osob §55 §56 §56a §56b

Hlava VIII - Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklady

Díl 1 - Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany §57

Neplatnost průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany §58

Díl 2 - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §59 §59a §59b

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §59c

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §60

Díl 3 §60a §60b
Díl 4 - Cestovní doklady

Cestovní doklad §61 §61a §61b §62 §63

Neplatnost cestovního dokladu §64

Cestovní doklad vydaný osobě požívající doplňkové ochrany §64a

Cestovní průkaz totožnosti §65 §65a

Díl 5 - Zadržení dokladu vydaného podle tohoto zákona §66 §67

Hlava IX - Státní integrační program §68 §69 §70

Hlava X - Evidence, pobyt a hlášení pobytu

Evidence §71

Předávání osobních údajů do jiných států §71a

Přístup k informačnímu systému smluvních států §71b §72

Řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti §73 §74 §75

Pobyt azylanta §76

Hlášení místa pobytu §77 §78 §78a

Strpění na území §78b §78c §78d

Hlava XI - Azylová zařízení §79 §80 §81 §81a §82 §83

Příspěvek obci §84

Hlava XII - Společná, zmocňovací a přechodná ustanovení §85 §85a §85b §86 §87 §87a

Zdravotní služby §88 §88a §88b §89 §89a §90 §91 §91a §92 §92a §92b §92c

Přestupky

Přestupky fyzických osob §93

Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby §93a

Společné ustanovení k přestupkům §93b

Přechodná ustanovení §94

Část druhá §95

Část třetí - Závěrečná ustanovení §96 §97

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 2/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 519/2002 Sb. - Čl. II

č. 350/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 136/2006 Sb. - Čl. V

č. 165/2006 Sb. - Čl. II

č. 379/2007 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. IV

č. 103/2013 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. II

č. 318/2015 Sb. - Čl. X

č. 456/2016 Sb. - Čl. IV

č. 274/2021 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 9/2010 Sb.; č. 466/2013 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

325

XXXXX

xx dne 11. xxxxxxxxx 1999

x azylu

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Zákon xxxxxxxx

x) podmínky xxxxxx x xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky (dále xxx "území"), x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx1),

x) xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany19) x xxxxx řízení vedená xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx, o xxxxxx to xxxxxxx xxxxx zákon,

d) působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "policie") x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxx program,

f) xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x níž dosud xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu běhu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §32 x po dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx žaloba odkladný xxxxxx nebo do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o nepřiznání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x něj xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx20), x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) řízením x předání do xxxxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx výsledkem xx xxxxxx xxxxx vázaného xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie20), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx vydaná xxxxx §15 xxxx 15a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxxxxxxxx x udělení, prodloužení xxxx neprodloužení doplňkové xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesení x zastavení řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx ochrany,

f) xxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxx opakovanou žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx toutéž xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx §25 xxxx. a), x), x), x), x) xxxx j) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx následující xx xx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx bez doprovodu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx mladší 18 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, xx přicestovala xx území21),

i) zranitelnou xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxx xxx doprovodu, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodič nebo xxxxxx se zletilým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxx 65 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx žena, xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo xxxxx, xxxxx byla xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo podrobena xxxxx vážným xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou osob xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxx potvrzené xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zemí xxxxxx xxxx, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxxxxxxx, mučení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a x xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx občané xxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neopouštějí x xxxxxx uvedených x §12 xxxx 14a,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx x dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, které xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx lidských práv,

l) xxxxxxxxx xxxxx zemí xxxx xxxx než xxxx, xxxxx xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx před xxxxxxx xx xxxxx x

1. xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx22),

2. xx xxxxxx xxxxxx vystaven pronásledování xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x

3. xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x krutého, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx občanství stát xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxx

1. ratifikoval bez xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluvu o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx,

3. má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxx vstoupit xx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxx, ve xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx trvalejší povahy,

o) xxxxx xxxx xxxxx xxxx jiný xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx stát jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx jiný xxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxxx mezinárodní smlouvy22), xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxx do tohoto xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přesídlením xxxxx a přemístění xxxxxxx, které provádí xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, kterému xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této žádosti.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx lidských xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prováděna, xxxxxxxxxxx xxxx trpěna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx část jeho xxxxx, směřující k xxxxxxxxx pronásledování nebo xxxxxxxxx vážné xxxx xxxxxxx zavedením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx účinná, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxx.

(6) Původcem xxxxxxxxxxxxxx nebo vážné xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx území xxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxx občanem nebo x xxxx měla xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalé xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážné újmy xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, že xxxx, strana xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx ochotny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx nebo vážnou xxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy vztahuje xxxxx na xxxx xxxxx státu, jehož xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxx, je-li osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxx, xx ní xxxxxxxx a v xx xx xxxxxx, x pokud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x této xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxx xxxxxxx obavy, že xx xx zde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX DO XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vůle xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx před pronásledováním xxxx před xxxxxxx xxxxxx újmou.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 učiněný xxxxx xxxx vycestování xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lze důvodně xxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx; ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx vůle xx xxxxxx žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx vyrozumění podle xxxx druhé se §11a odst. 3 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vůle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech xxxxxxxxx,

x) xxxx, co Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x jeho předání xxxxxxxxxxxxx trestnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §145 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx

x) xx dni, xx xxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu vstupu xxxx pobytu.

(4) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezletilého xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx23), xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. x).

§3x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx přechodu, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx2a),

2. v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství policie (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

4. x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx3) v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou cizince xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20), anebo

b) xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx-xx zabezpečovací detenci, ochranné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uprchlíkům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vztahující xx x mezinárodní xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxx xxxxxxxxx 7 dnů xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x důsledcích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x oprávnění podat xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ten, xxx xxxxxx xxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxx podpis xxxx xxxxxx-xx psát, xxxxx xx tato skutečnost x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zřejmé, xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx důvodně xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vážné xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx §11a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany je xxxxxxx xx xx xxxxx 24 hodin xx okamžiku, xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. x) bodu 3, byl xxxxxxxxx x hospitalizace, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, ochranného xxxxxx, vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany nezávislá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx střediska ve xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§3d

(1) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx setrvání žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx území xxxxxxx xx základě xxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx předání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tribunálu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx trestních.

§3x
§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§3f
§3f zrušen právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.
§3g
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx.

Xxxxxxx xx azylového xxxxxxxx

§4

(1) Policie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného ministerstvem, xxxxxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xx-xx důvodná xxxxx, xx xx xx stanovené lhůtě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx provozováno xxxxxxxxx středisko, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x režimem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4a
§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§4b

Žadateli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4c
§4c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX VE XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX TOHOTO XXXXXX

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxx stát xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany20) podané xx xxxxx,

x) rozhoduje x řízení o xxxxxxx xx příslušného xxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xx řízení xxxxxxx x §8 písm. x), x) x x) xx použije xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx adresátům xxxxxxxxxx xx v xxxxxx,5b) x xxxxxx xxxxx,5c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobám, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,5d) x x ustanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,5e) x xxxx xxxxxxxxxx x umožnění nahlížení xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,5f) x xxxxxx xxxxxxx,5g) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,5h) o xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx5i), ustanovení x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx x rozkladu5j) , xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx25), x xxxxxx xxxxxx a xxxxx rozhodnutí26).

§10

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x mateřském xxxxxx nebo v xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x udělení mezinárodní xxxxxxx x právu xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx se poskytováním xxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x na Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x osobní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx uvést ve xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx dřívějších příjmeních x xxxxxx užívaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx, měsíci a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození,

d) xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a politickém xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx občanství,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území,

h) pobytu xx xxxxxxx, které xxxx vázány přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx20),

x) dni x xxxxxxx vstupu xx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

k) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvodu xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jeho xxxxx xx území x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státy, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státech.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx platným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zemí xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxx-xx x žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X souvislosti x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí, xxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zranitelnou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rovněž poskytne, xxxxxxx-xx xxxx potřeba xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxx na zjištění xxxxxx pronásledování nebo xxxxx xxxx.

§10a

Nepřípustnost xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx27), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx28),

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20),

x) xxxx-xx žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie,

d) xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zemi xxxxx,

x) xxxxx-xx cizinec opakovanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx podle §11a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnou xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přichází-li žadatel x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou bez xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zemi, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx nepřípustná, xxxxxxxxxx xx, zda xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx splňuje důvody xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10b
§10b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§10x
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§11

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x moci úřední. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. i) z xxxxxx uvedeného x §10a odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§11x

(1) Xxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx vlastního xxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení a

b) xxxxxx o tom, xx by xxxxxxx xxxx být vystaven xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §14a.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx.

(3) Podal-li xxxxxxx xxxxx opakovanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x důvodů uvedených x §12 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §14a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx mu xxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §13 a 14a, xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, byla-li xxxxxxxx xxx xxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jinak xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx x xxxxxxxx zařízení, xxx byl cizinec xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx písemnosti xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx byla-li xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx posoudí opakovanou xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxx podle §3 odst. 1 xxxxxxx

x) během xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, byla-li žaloba xxxxxxxx podána,

b) xx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx má odkladný xxxxxx, xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxx následně xxxxxx,

x) po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx odkladný xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

f) xx podání xxxxxxx xxxxxxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

§11x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx opakovaná xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaná xx 9 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. d), e), x), x) xxxx x).

(2) Xx opakovanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie20) x pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x), d), x), x), h) xxxx x) nebo xxxxxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x rozhodnutí bylo xxxxxxxx náhradním xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxx xxxx podána xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaná xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx cizinci, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10a odst. 1 xxxx. x), xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpět xxxxxxx, xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx shledána xxxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. f).

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxx skončeno předchozí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx20), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx; xxxxx xx písemné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx desce x xxxxx azylovém xxxxxxxx. Xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2015 Xx. x účinností xx 18.12.2015

Xxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

§12

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) je xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, nebo

b) má xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx z důvodu xxxx, pohlaví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx skupině xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má, xxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxx udělen xxxx xxxxx §12 xxxx §14, xx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 rozumí

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx azylanta,

b) xxxxxxxx xxxx azylanta xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18 let,

d) xxxxxxx xxxxx odpovídající za xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx azylanta xxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sloučení rodiny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx azylu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx azylu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx manželství, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx další xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx státu manželem xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §12, lze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Důvody udělení xxxxxxxxx xxxxxxx

§14x

(1) Xxxxxxxxx ochrana xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvody xxx udělení azylu, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx případě xxxx xxxxxxx obavy, xx pokud by xxx cizinec xxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu hrozilo xxxxxxxx xxxxxxxxx vážné xxxx podle odstavce 2 a xx xxxxxx xxxx není xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nebezpečí využít xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.

(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx života xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx vycestování xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx sloučení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doplňková ochrana xx účelem sloučení xxxxxx, x když x řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxx udělení.

(2) Xxxxxxxx příslušníkem xx xxx xxxxx sloučení xxxxxx podle odstavce 1 rozumí

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 18 let,

c) xxxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxxx sloučení xxxxxx manželu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxxx manželství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx partnerství xxxx xxxxxxxx doplňkové xxxxxxx cizinci.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žijícího x xxx na území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

§15

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany,

a) se xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx míru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx mezinárodní ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx krutého xxxx, x xxxx xxx xxxxxx spáchán x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zásadami x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx, který podněcuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo se xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx dále nelze xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiných xxxxxx nebo odborných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxx udělována xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx, vztahují se xx něho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, x xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx trvalého bydliště, xx osobu, xxxxx xxxx přiznány práva x povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12,

x) xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo pobytu.

§15x

(1) Xxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, válečného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činu proti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 vztahuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxx udělit xxxxxxx,

x) xxxxx xx mimo xxxxx dopustil xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišných xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1, xxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx předpokladu, že xxx o xxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§16

Xxxxxx nedůvodnost žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodná, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx by xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §12 xxxx xx xx xxxxx xxxxx újma xxxxx §14a, a xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bez xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxx totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx odmítá xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxx,

x) má xxxx xxx 1 státní xxxxxxxxx a nevyužil xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx má, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx 14a xxxx ochrany xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevěrohodné,

f) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx, poškodil nebo xxxxxxx svůj cestovní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tímto xxxxx xxxxxxxxx padělaný nebo xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xx jinou důležitou xxxxxxx,

x) xxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků xxxxx podle §45 xxxx. 6, nebo

h) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo je xxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, jestliže xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přichází xx xxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, neprokáže-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx tento xxxx xx takovou xxxx považovat xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodné, xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §13 x 14 xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx §14b. Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx mohl xxx vystaven xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 nebo xx xx hrozí xxxxx újma xxxxx §14a.

(4) Nezletilé osobě xxx doprovodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodnou.

Důvody xxxxxx x xxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§17

(1) Xxxx xx xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podkladů pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx znovu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx občanství státu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx strachu x xxxxxxxxxxxxxx,

x) azylant xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx požívat ochranu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx opustil x xxxxxx xxxxxxxxx x §12,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) azylant xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx vrátit do xxxxx xxxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxx §15,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx azylanta za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x představuje xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a g) xx přihlédne k xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx a trvalé xxxxxx, že důvody, xxx které byl xxxxxxxxxx udělen xxxx, xxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxxx. Dále xx přihlédne k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx závažné okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pronásledováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx, xx-xx xxxxxx bez xxxxxxxx občanství, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dále odejme, xxxxxxx-xx důvod, pro xxxxx xxx xxxxxx, x nebude-li xxxxxxx xxxx xxxxx hodný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, zanikne-li xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxx ponechání.

§17a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx změnily xx xx xxxx, xx xxx doplňkové ochrany xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx být nebo xx vyloučena x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15a,

x) xxxxxxxxx uvedení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx zvlášť závažného xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalé povahy, xx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany již xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxx xxxxxx újmu. Xxxx xx přihlédne x xxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, je-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dále odejme, xxxxxxx-xx důvod, pro xxxxx byla udělena, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodný xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx ponechání.

§18

Mezinárodní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx mrtvou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx6) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x vzdání xx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx,

x) uplynutím doby, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx, od xxxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo pobytu, xxxx xxxx uvedeným x §18a xxxx. 1.

§18a

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. e) se xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx azylant xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany takovou xxxxxxx, zaniká xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona nebo x xxxxxxx podání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx vyhověno. Xxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xx na xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx hledí jako xx cizince x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Dojde-li x odstranění zápisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x) sankčního xxxxxx, xxxxx ministerstvo xx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci mezinárodní xxxxxxx od xxxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie20), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, pokud x xxx žadatel x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx vyjádří xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx věty první xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníků x zemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx občanství x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakkoli se xxxxxxxxxx k žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; povinnost spolupráce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx České republiky x plnění povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx x žadatelem x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx podklady xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie29).

§20

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x předání xx příslušného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, o xxxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d).

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx x xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx právo účastníka xxxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx poskytující xx právní pomoc. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovat právní xxxxx jen v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezených.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx má xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předkládat x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx v překladu xx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x písemnost vyhotovenou x xxxxxx, x xxxx xx vede xxxxxx xxxxx věty xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx takový překlad xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

§23

Pohovor

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohovor se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx30). Xxxxxxxx xx zejména xxxxxxxx xxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxx lze vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany; x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění xxxxx věci, x xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx.

(3) Pohovor xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilý, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx v místě x xxxx určeném xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx předvolání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx konáním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx v místě x xxxx určeném xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx skutečnosti xxxxxx.

(5) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na výslovnou xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx, a je-li xx v xxxx xxxxxxxxxx, i tlumočení xxxxxx stejného xxxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocněnec xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu Xxxxxxxx komisaře, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx skončení pohovoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožní vyjádřit xx k jeho xxxxxx.

(7) Xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxx nejsou důvodné xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx x x jiným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §20; xxxxxxxx 1 x 3 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxxxxx nepořizuje kopie xxxxx xxx xxxx xxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

§23x

Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§23c

Podklady pro xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx

x) žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx doplnění,

b) protokol x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx x

x) výsledek xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx schránky.

(2) Adresou xxx doručování xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §82 odst. 1, xxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxxx §82 xxxx. 3, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x ministerstvo dohodnou, xxxxx xx má xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx. X xxxxxxxx záznamu x dohodě se xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, od kterého xx mu xx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx, xx xxxxxxx xx mu má xx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení. X xxxxx xxxxxx xxx doručování se xxxx žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ministerstvo dohodnout; xxxx druhá xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx písemnost xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence nebo x azylovém xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Písemnost xxxxxx xxxxxxxxx řízení ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobyt není xxxx, xx xxxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxx, je-li xxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx určeném xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx místu jeho xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx x xxxxxxx písemnosti xx vyvěsí x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xx xxxx xxxxxxxx.

§24a

Doručení xxxxxxxxxx

(1) Stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a čase xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx řízení ve xxxx mezinárodní ochrany x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x den x xxx xx výzvě xxxxxxx, xx xx xxxxx byla xxxxxxxx, xx xxx k xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx rozhodnutí doručeno.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx doručením xxxxxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem č. 501/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxx x podnětu ministerstva,

c) xxxxxxxx řízení x xxxx průběhu zemřel,

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx k poskytnutí xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavu xxxx, x xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podání x x řízení xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uplynula xxxxx xxxxx, xx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), a xxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx spisového xxxxxxxxx,

x) žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx uděleno xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vstoupil xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx na xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx,

x) je žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřípustná, nebo

j) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx zjištěného stavu xxxx nelze xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx vyzván, xxx xx stanovené xxxxx odstranil vadu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 14 xxx,

x) xxxxxxxx řízení xx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vážných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx nezbytně xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx nejisté xxxxxxx x xxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx je xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx xx vydání usnesení x přerušení řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx situaci x xxxx xxxxxx žadatele x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, x zemi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.

(3) Xx-xx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), běh xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx.

§27

Lhůty xxx vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx poskytnuty údaje x podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xx o 9 xxxxxx, xxxxx

x) jde x xxxxxxx věcně xxxx právně xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx podán xxxxx počet žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x proto nelze xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx to xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx x 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxx údajů x podané žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Postupuje-li ministerstvo xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx mezinárodní xxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxx projednání.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozhodl x xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x předání žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxxxx stíhání nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody do xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 60 dnů xxx dne zahájení xxxxxx. Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; shledá-li xxxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12, 13 xxxx 14, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neshledá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxx jedné z xxxxx mezinárodní ochrany, xxxxxxxx xxx rozhodnutí xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany nepřípustnou x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx současně x xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx bezpečnou xxxxx zemi v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebylo posuzováno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany.

(4) Xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxx x pronásledování z xxxxxx uvedených v §12, je rozhodující xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x důvodů uvedených x §12, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, k xxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx bydliště; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zohlední xxx posuzování xxxxxxx xxxx cizince podle §3 xxxx. 2, §3b xxxx. 3, §11a a 11b.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci mezinárodní xxxxxxx

§31x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxx účastníku xxxxxx.

HLAVA IV

PŘEZKUM XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX SOUDEM

§32

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx1b) xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má odkladný xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. b), x), x) x x), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2, žaloby xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx §25, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx podle §25 xxxx. x) z xxxxxx xxxxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxx. x). O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx xxx požádat xxxxx společně s xxxxxxx žaloby.

(3) K xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxx podání xxxxxx xxxxxx k xxxxxx.

(4) Byl-li žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (žalobci) uložen xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx cizího xxxxx xxxx x jeho xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu14), krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx zahájení xxxxxx xxxx ode dne, xxx se po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxx xxxx x předání xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li x xxxxxx případech xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxxx xxx přednostně x s nejvyšším xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxx x xxxx xxx všechny xxxxxxxxxxx, nebo ode xxx, xxx se xx případném xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dozvěděl o xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxx o xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx.

(5) Podání xxxxxxx xxxxxxxxx má odkladný xxxxxx, xxxx-xx jej xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxx §25 xxxx. i) z xxxxxx xxxxxxxxx x §10a odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx podanou žalobu xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx přednostně x x nejvyšším xxxxxxxxxx, nejpozději do 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxx x xxxx xxx všechny náležitosti. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx projedná x xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx stížnost bude xxxxxx xxx x xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Kasační xxxxxxxx xx nepřípustná

a) x xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 písm. x), xxxx

x) pokud xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

§33

Xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) žadatel o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx zemřel,

b) xxxxx xxxxxxx místo pobytu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (žalobce) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na území xxxxxx státu,

d) žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (žalobci) xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx neoznámil.

§33x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx x řízení x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). Použitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přítomnost x xxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, na xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx nachází.

(2) X případě postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) zaměstnanec soudu, xxxxxxx-xx xx tato xxxxx u xxxxxx xxxxx,

x) příslušník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx osoba xx xxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx policie, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x azylovém zařízení xxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx

x) příslušník xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vedoucím, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx místě, xxx xx tato xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx poučí xxxx zahájením xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx x jednání xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalitě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x nápravě, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx obtížemi, xxxxxxx odročí.

(5) X xxxxxx xxxxx prováděném xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x přítomnost tlumočníka x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1; odstavce 2 až 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

§33x zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX X

Xxxxxxx x xxxxxx tlumočníka

§34

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (§42) xxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx.

§35

Odměna xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxx se stanoví xxxxxxx mezi ministerstvem x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.8)

XXXXX VI

ÚŘAD XXXXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxxxx informuje na xxxxxxxx Úřad Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx orgány xxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Vysokého xxxxxxxx na xxxx xxxxxx bez xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx do spisu xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na území. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje, xx xxxxxxx xx Úřad Xxxxxxxx komisaře xxxxxxxx xxx nahlížení xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, smí xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx ochrany.

§38

Účastník řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx být xx styku x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§39

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx komisaře

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx za xxxxxxxx, xx x tím xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) statistické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40
§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

XXXXX XXX

XXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx doklad se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany předložit xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx31) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemá-li xxxxxx xxxxxxxx účinek,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx8a).

(3) Pokud bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, dojde-li k xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx jej x xxxxxx uschová.

(4) Žadatel x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx

x) ubytování, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §42a.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx služeb uvedených x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociální x xxxx nezbytné služby x xxxx x xxxxxxx xx individuální xxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x podporu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x pobytu x xxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx převyšují xxxxxx xxxxxxxxx minima9) žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx zařízení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx s xxx posuzovaných osob. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx kapesné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxxxxxx32) xxxxxxxxx lékaře xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32) xxxxxx živobytí xxxxx x důvodu dietního xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se předem xxxxxx zúčtovatelné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx termíny xxxxxxxxxx finančního příspěvku xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovací xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 písm. a), xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx17) xx dobu 1 xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozumí to, xx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx konzumuje xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxx poruší zákaz xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xx totožné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxx. i) xxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx hodném xxxxxxxxxx xxxxxxx lze služby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené ministerstvem x poskytovatelem služeb.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx stravu x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx k úmrtí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 2 x §14b xxxx. 2), který xxx x xxxx xxxxx hlášen k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42a

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapesného xxxxxxxxx, nárok na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxxxx x přijímacím xxxx pobytovém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx chodu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx azylového xxxxxxxx x rozsahu nejvýše 12 hodin měsíčně. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx výplaty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

(1) Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx středisko xx hradí xxxxxxx xxxxxxx x pobytem xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zdravotních xxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx k pobytu xxxx xxxxxxxx středisko xxx s xxxxxxx xx prokázané xxxxxxxxx x xxxxxxxx poměry xxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx až do xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9), je-li xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 4),

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx (§42 odst. 3), xxxx-xx společně posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx;

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.4) Xxxxxxx doba, xx xxxxxx xx x průběhu xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx 3 měsíce.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxxx poskytnout, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nákladů nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,9a)

x) xxxxxxx o xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx,

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyplácen xxxxxxxxxxxxx.

§44

Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxx zařízení, x němž xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x příbuzným v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx x xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prohlašující, že x xxxx mají xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

§45

(1) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany je xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx nebo xxxxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx&xxxx;xx mezinárodním xxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx elektronické komunikační xxxxxxxx.

(2) Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx žadatel x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, neodevzdal xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx něco, xx lze xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx jiný xxxxxx, xx povinen xxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxxxxx letišti xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pobytu v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, odebere, x xxxxx je spolu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky sepíše xxxxxxx záznam.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx pohlaví.

(5) Policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 2, která xxxx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany20), a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků prstů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §45 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (§57),

x) ukončení karantény xxxx jiného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xx zdraví xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxx x přijímacím xxxxxxxxx provést. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx doprovod xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.4)

§46a

(1) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců3), nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx známa,

c) xx xxxxxxx xx domnívat, xx by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx státu xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx útěku, xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx pokusil x xxxx anebo vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zjevný x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x existují oprávněné xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx je pozdržet, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx ztěžuje řízení xx věci mezinárodní xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx ministerstvu nezbytnou xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, existuje nebezpečí xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zařízení xxx zajištění xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx 18 xxx x porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x který xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx x opakovaně, xxxxxxx xx 120 xxx.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání jeho xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x řízení. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o zajištění x o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xxxx x místně xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx žaloby xxxxxx x xxxxxx.

(8) X xxxxxxx, že je xxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyjádření x žalobě a xxxxxxx spis xx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx žaloby; xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx spis. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx spis xx 5 dnů ode xxx doručení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X žalobě soud xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx; x tom xxxx xxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění x x xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx x jeho xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění, x xx xx xxxxxxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o žalobě.

(11) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného důvodu, xxxx xxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx ruší. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(12) Na žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného v xxxxxxxxxx středisku podle xxxxxx ustanovení se §46 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Zajištění xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxxxxxxxxx ukončeno,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) byl-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělen xxxx xxxx doplňková xxxxxxx.

(14) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zajištění cizinců x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x opuštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §46a xxxx. 1 nebo §73 xxxx. 3, xxx je xxxxxxx xx domnívat, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečné x xxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx situace, lze xxxxxxxx opatření uložit x žadateli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx doručení xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx rozhodnutí ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx x xxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uložení xxxxxxxxxx opatření.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; na xxxx kontrolu xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx ubytovací xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx azylového xxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstva xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) šetřit majetek xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx33).

§49

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§57) xxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx průkazu,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; v případě, xx tyto okolnosti xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xx xxxxxxxx (§58).

§49x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx povinen x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x úplné informace xxxxxxxx pro zjištění xxxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx oprávněn xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxx území.

Xxx 2

Práva a xxxxxxxxxx azylantů

§50

Práva související x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

§50a

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxx podanou xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednorázový xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx; ministerstvo tento xxxxxxxxx neposkytne, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxx v mateřském xxxxxx xxxx v xxxxxx, xx kterém xx schopen se xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx azylanta

§51

Azylant je xxxxxxx oznamovat ministerstvu xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxxx azylu, xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§52

Azylant xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zničením, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; v případě, xx xxxxxxx z xxxxxx okolností xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstvu,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx prokazovat xxxxxxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxx či jiné xxxxxxxxxxx zapsané v xxxxxxx xx základě xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxxxx-xx xxxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odnětí xxxx xxxxxx azylu; v xxxxxxx xxxxxx azylu x xxxxxx xxxxx §18 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx xxxxx xxx 365 xxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xxxxxxxx biometrických xxxxx x jeho xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx nepořídí, pokud xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx aktuální pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx azylanta,

j) xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů, xxx-xx x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poškozený, zničený, xxxxxxxx, odcizený nebo xxxxxxxx-xx nefunkční xxxxx xxx, převzít nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§53

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx azylu.

Xxx 3

Xxxxx a xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§53x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hrozí xxxxx xxxx (§14a), xxxxxxx xxxx xx 1 xxx; na xxxxxxx dobu se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x udělení doplňkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podanou xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) osoby x xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx osob; ministerstvo xxxxx příspěvek neposkytne, xx-xx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx zároveň xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx níž xx xx doplňková xxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx podání žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany x xxxxxx hrozí xxxxx újma (§14a) x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx (§17a). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x 2 xxxx; xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx osoba xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ho již xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxx. Xxx xxxxxxxxxxxx doplňkové ochrany xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§53x

Xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ztrátou, xxxxxxxxx xxxx zneužitím; x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nastala, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu xx základě xxxxxx,

x) xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. a) xx xxxx povinnost xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx ten, xxx tento xxxxxx xxxxxx,

x) odevzdat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx delší xxx 365 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6, jsou-li xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

h) xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx průkazu x ověřování totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického zařízení,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poškozený, zničený, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

§53x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx považuje xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx18) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx území"), pokud x to xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx neohrozil bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovaným x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §71 zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx požadované xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx4) x xxxx xxxxxx x postavení xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxx pobytu na xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx započítává doba, xx kterou bylo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x kasační stížnosti; xxxx-xx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než 18 xxxxxx, započítává xx tato doba x celém xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx první x druhé, pokud xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovně xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x těhotenství, narození xxxxxx, závažné onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx se do xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxx vyslán xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxxx xxxxxxxxxx závislého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domácími xxxxxxx xx xxxxxx, ubytování x xxxxxxx určené x uspokojování xxxx xxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx).

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2013

§53e

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx přechodného xxxxxx rezidenta xx xxxx území z xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx mimo území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxx.

(2) Právní xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) xxxx h), xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx §17a odst. 1 xxxx. x) xxxx c) anebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů uvedených x §17a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pobývat na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx.

§53x

(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí xx věci mezinárodní xxxxxxx nadále platné.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx záznam x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §59 odst. 3 xxxx. x), xx 1 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ve xxxx mezinárodní ochrany xxxxxx xxxxxx.

§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2013

Xxx 5

Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x území x xxxxxxxxxx jiných xxxx

§54

(1) Bylo-li xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx z xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9d); nebyl-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§54a

Dobrovolný návrat

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx neposkytl xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx ministerstvem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxxxx byl uveden xx výzvě x xxxxxxxxxx údajů k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx o kasační xxxxxxxxx

xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx. X xxxxxxx hodném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x písmenech a) x b) x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx20).

(2) Xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x dobrovolný xxxxxx, xx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x dobrovolný návrat xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx podmínky, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stížnost zpět.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

§55

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4) xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany tyto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §42 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §88.

§56

Každý, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx ministerstvu nebo xxxxxxxxx služebně xxxxxxx.

§56x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxx doklad.

(2) Letecká xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodné xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cizinec, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx majetkové újmy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, o náhradě x její výši xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXX X POBYTU X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany do xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx3) xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení, vazby xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(3) Průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx totožnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx setrvání xx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, místě xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx prodlužovat. X xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účast xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podal žalobu xxxxx tomuto xxxxxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxx odkladného účinku, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58

Neplatnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) byla ohlášena xxxx ztráta nebo xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) jeho xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx příslušný x jeho xxxxxx, xxxxxxxx

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxx změnil xxxx xxxxxx,

x) xx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

§59

Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx veřejnou listinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x otiscích xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 6 xxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx15) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx o zobrazení xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx15) x xxxx

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

b) xxxxx xxxxx,

x) místo hlášeného xxxxxx xx území,

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) digitální zpracování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rezidenta xx xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxx XXX dne [datum]"18),

g) x xxxxxxxxx na xxxxx záznam "povolení x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"18),

x) záznam xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx azylantovi nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxx znějící xx xxxxx, popřípadě jména, x příjmení x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx záznamu v xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx x rodném x xxxxxxx listu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo osobě xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx poškození xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x správnost v xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, nebo x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx osobě požívající xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu; xxxxxx xxxxxx průkazu x tomto případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mohou xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx x xxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx o uvedených xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrickými údaji xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

(9) Xxxxx azylant nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§59a

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx, u xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx lze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx shodná x xxxxx, po xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§53a).

(3) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx platnost prodlužuje xxxxxxxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§59x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vydáním nového xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxx azylant xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, jsou-li xxxx držitelem, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Azylant xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany, kteří xxxxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx povolení k xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žádají x xxxxxxxxx xxxxx x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů azylanta xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx azylantovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx.

§59c

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, jestliže

a) došlo x xxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenos údajů xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, xxxxx xxxx technická xxxxxx trvá déle xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx katastrofy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče dat x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx platnosti 6 xxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými údaji xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx podpisy určené x xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxx xx tyto xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému podle §71 xxxx. 11 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx azylantovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx a jejich xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany doručí xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx s biometrickými xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§60

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §53e xxxx §58 xxxx. 1,

x) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany,

c) zanikne xxxx z důvodu xxxxxxxxx x §18 xxxx. a) xx x),

x) zanikla doplňková xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §18,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

f) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx území, xxxxx z xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podobu,

b) xx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx porušena xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

§60a

§60a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Sb.

§60x

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxx doklady

Cestovní xxxxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx a ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx doklad je xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou údaje x xxxxxxxxx obličeje x údaje x xxxxxxxx prstů, x xxxxxx se s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x dobou xxxxxxxxx xx 5 let. Xxxxxxxx doklad se xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx jeho žádost xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných biometrických xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Azylantovi xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx doklad s xxxxxxx xxx, v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx údaje x xxxxxxxxx obličeje. X xxxxxx dat xx x xxxxx případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx neobsahuje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx doklad xx xxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx platnosti uvedená x odstavci 2.

(5) Xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zapisují v xxxxx pořadí: typ xxxxxxx, xxx vydávajícího xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§61x

(1) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování pravosti xxxxxxxxxx dokladu a xxxxxxx totožnosti azylanta xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě porovnání xxxxxxxxxxxxx údajů (§61 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitel cestovního xxxxxxx xx xxxxxxxx x kteréhokoliv orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx azylant xxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx nebo nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxx a postup xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx anatomickými xxxx fyziologickými předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pravé x levé ruce.

§61x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji (§61 xxxx. 2) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než jaký xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit.

§61b vložen xxxxxxx předpisem x. 136/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) První xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dalším xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§63

(1) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, místo x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, jestliže

a) nastane xxxxx xxxxxxx v §58 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. b) xxxxx x).

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svou podobu,

b) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§64x

Xxxxxxxx doklad vydaný xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx cizinecký xxx podle xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti

(1) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx vydá zastupitelský xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx ministerstvem přesídlován x xxxx vlastní xxxxxxxx doklad.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxx ministerstvo xx xxxxxx cizinci, který xx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx žalobu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxx 1 je 30 xxx. Doba xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 60 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 dále xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu (§59).

(8) X xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx jméno x xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx narození, xxxxx pobytu xx xxxxx x x xxxxxxx připojí 1 xxxxxxxxxx.

(9) Cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se odebere xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jazyce xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx 15 xxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx11) xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxx neplatnosti xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx zadržení dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxx zadržený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx doklad xxxxx.

XXXXX IX

STÁTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

§68

(1) Státní xxxxxxxxxx xxxxxxx je program xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bydlení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxx integrační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx realizuje xxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxx xxxxxxxxxx příspěvku.

§70

Xxxxxx integrační program x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX, XXXXX X HLÁŠENÍ POBYTU

§71

Evidence

(1) Xxxxxxxxxxxx vede

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, x xx xxxxxx obrazových xxxxxxx pořízených xxxxx §45 odst. 6,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pobytu azylantů,

c) xxxxxxxx, xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx8a), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území žadatelům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx požívajícím xxxxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) evidenci cizinců, x jejichž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

g) xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1

x) písm. x), x) x x) xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx podáním a x rozsahu poskytnutí xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx. x) jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a,

x) xxxx. x) jsou vedeny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx. x) xxxx vedeny xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxx. g) xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie20).

(3) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ubytování x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, azylantům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx hlášeni k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxx; provozní xxxxxxxxxx xxxxxx nevyužívá xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou hlášeni x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x něm xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx, a dále xxxxx, xxxxxxx zpracování xx nezbytné pro xxxxxx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx osobám podle xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azylovém xxxxxxxx, x výjimkou údajů, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx, údajů x jménu, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, datu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údajů o xxxxxxxx a ukončení xxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složených xxxxxxxx xx úschovy x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v azylovém xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxx evidenci

a) xxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx x rozsahu xxxxx zpracovaných v xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příkazů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx výjezdním příkazu, xxxxx a série xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydání x xxxx, xx xxxxxx xxx výjezdní xxxxxx xxxxx,

x) místa xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx pobytu cizinců, xxxxx podali kasační xxxxxxxx, místa xxxxxx xxxx požívajících xxxxxxxxx xxxxxxx x místa xxxxxx azylantů,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pořízených žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 6, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx příjmeních, xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) azylantů x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, x to včetně xxxxx biometrických, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx o xxxx platnosti vydaného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxx evidenci azylantů x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxx vydán xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx se vedou xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, digitálního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydaného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vydaní x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx vydaného průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx vedené x této evidenci xxxxxxxxxxxx předá do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) využívat xxxxx xxxxxx x evidencích xxxxx odstavců 1 x 7 a xxxxxxx za stejných xxxxxxxx xxxxx vedené x evidencích xxxxx xxxxxxxx 1, včetně xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx; údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) informačního xxxxxxx x azylantech xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2 x 3), x xx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx §61 xxxx. 4, x to x xxxxxxx údajů xxxxxxx x vydání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65, a xx x xxxxxxx údajů xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 5 vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, jehož xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(12) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx. x).

(13) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx nepřevezme xxxxxx x povolení x pobytu, xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx odstavce 11, x to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx x xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě x xx stejné xxxxxx x předávány, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 10 písm. a) xx xxxxxxxxxx 20 xxx po ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxx kalendářní xxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx.

(16) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x) x c) xx xxxxxxxxxx 15 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu azylanta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx požívajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.12a)

§71x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx12b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx12c) xx ministerstvo xxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeném xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§73

Xxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxx xxxxxxx xx přijímacího střediska xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x skutečnosti, xx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, po xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x případě xxxxxxxx x nepovolení xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) účelem xxxxxxxxx je spolehlivé xxxxxxxx xxxx ověření xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx, x xxxx-xx totožnost xxxxx známa,

c) je xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečí pro xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxx pořádek,

d) xxxx xxxxxxxxx xx státu xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie20) x xxxxxxxx-xx vážné xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxx xxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx pokusil x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx o přemístění xx státu vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx zjevný z xxxx jednání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx podal xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x cílem vyhnout xx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx nebo předání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl požádat x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx ztěžuje xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx není xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx-xx takový xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx lze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Doba pobytu xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx letišti xxxxx xxx xxxxx xxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx v řízení. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území x v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby, xx kterou xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx vstup xx xxxxx žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx nebo u xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k pobytu.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x správní spis xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxx x správní xxxx xx 5 xxx x zároveň xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x žalobě soud xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxx soudu. Soud xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xx nezbytné; x xxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí x xxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsudku.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx, pro které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepovolení xxxxxx xx území, x xx po xxxxxxxx 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x žalobě.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodním letišti xxxxxxxx nové skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Oznámením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx x nepovolení xxxxxx xx xxxxx xx doba xxxxx xxxxxxxx 4 nepřerušuje xxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx, xx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 4 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx umožní xxx xxxxxxxxxx, neukládá-li xxxxxxxx xxxxxxxx, vstup xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vstup žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xx xxxxx xxx rozhodnutí, xxxxx

x) xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx,

x) uplynula xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx o prodloužení xxxx, po kterou xxxxx povolit xxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělen xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx x nepřípustnosti xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany nebo x xxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uložit zvláštní xxxxxxxx, umožňuje-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx. X takovém případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx žalobě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx žalobě nepřiznává xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx umožněn bez xxxxxxxxxx vstup xx xxxxx.

(6) Cizince, xxxxx xxxxxxx o dobrovolný xxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx který xx povinen setrvat x tomto přijímacím xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dopraví xx hraniční přechod.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2002 Sb.

§76

Xxxxx azylanta

Azylant xx xxxxxx pobyt ve smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zařízení, do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx středisko, xx xxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu je xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx příjmení, xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxx x objektu, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx34) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx místě xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx, xx předložené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx

x) x vlastnictví xxxx nebo domu,

b) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo domu, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x jeho úředně xxxxxxxx podpisem, kterým xx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §100 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx35), xxxx

x) xxxxxx je dodán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx vlastníka. Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 se za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstva; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxx údaj xxxxxxx xxxx adresa xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Azylant xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x pobytu xxxxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlásící xx x pobytu ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany, hlášení xxxx změn x xxxxxx místa hlášeného xxxxxx xx §77 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78a

§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§78x

Xxxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. X xxxxxxx xx území vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Strpění xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky xxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx narozeného xx území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 4 xxxx. x) a x) xx základě xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x strpění na xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxx na xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx,

x) předložit doklad x včas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doklad o xxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dosud pravomocně xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx prodlouží xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx a třetí xx použije xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx území xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zaniká xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x kasační xxxxxxxxx xxxxxx nebo nepřiznáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx strpění xx území x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx stížnosti.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x vyznačí xxxx skutečnost x xxxxxxxxx x strpění xx území.

(9) Při xxxxxxx pobytu cizince, xxxxx je strpěn xx xxxxx, a xxxxxxx xxxx změn xx §77 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78c
§78c zrušen právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§78d

(1) Cizinec, který xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx území x vlastních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na území, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx částky xxxxxxxxx minima žadatele x azyl stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9), xx-xx posuzován xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 odst. 4),

b) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob (§42 xxxx. 3), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 xxxx. 3), jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§42 odst. 3), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxx své xxxxxx a majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x majetkové xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,9a)

x) xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) K xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x 5 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX

§79

(1) Xxxxxxx zařízení slouží x xxxxxxxxxx ubytování xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaručujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizince po xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx i přijímací xxxxxxxxx na jiném xxxxxxxxxxxx letišti xxxx xxxx azylové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx přijímacího xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx omezit xxxx osobní svobodu x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení určeného xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx středisko slouží x přechodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx a osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se poskytuje xxxxxxx xx xxxx 18 měsíců. Ministerstvo xxxx výjimečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx i xx xxxx xxxxx než 18 xxxxxx

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a ubytování x azylovém xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxx 1 až 3, x xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u něhož xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

b) zákonnému xxxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezletilý xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, nebo

e) cizinci, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx ubytovaná v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx azylová xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podílet xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) plnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxx xxxxxxx azylového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx jde-li o xxxxxxxxxx osoby, pracovaly xxxxx, které xxxx xxxxxxx způsobem proškoleny.

§80

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školským xxxxxxx12c). Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§81

(1) Xxxxxxx ubytovaný x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx středisku xx xxxxx

x) xx bezplatné xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx denně, x xxxxxxx xxxx xx 18 let pětkrát xxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx odesílat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čas xx spánku,

h) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §82 xxxxxxx pobytové xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx určí, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou. Xxx-xx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx je zranitelnou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, zda xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx se xx ukončení úkonů xxxxx §46 xxxx. 1 umísťuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí soudu.

§81x

(1) Xxxxx ubytovaná x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxx střediska xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x konzumovat xxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x přechovávat věci, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo povahou xxxxx narušovat xxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx je do xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx odchodu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxx kazí, x xxxxxxxx xxxx xxxx potraviny, xxxxx xxxxxx odebrány x xxxxxxxxxxxx originálních xxxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxx odebrané xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx xxxxxx střediska xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx přechovávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odebere a xxxxx xx xx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx potvrzení. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxx-xx x elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxx osobám při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx bude zdržovat, x xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xx xxxx delší xxx 3 xxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx před xxxxxxxx x pobytového střediska.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx středisku může xxxx středisko xxxxxxxx xx xxxx nejdéle 15 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dny x xxxxxxxxxxx měsíci nad xxxx stanovenou x xxxxxxxx 2, nebrání-li xx řádnému provádění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xx oznámené adrese xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx střediska xxxxxxxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxxxx návratem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxxxxx měsíci; xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx řád pro xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizačně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu cizince x xxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) časový rozvrh xxxxxxx kapesného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) časový xxxxxx poskytování stravy,

c) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x azylových xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx x azylovém xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx podávání xxxxxxx, stížností x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specificky xxx xxxxx věkové kategorie xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx porozumět xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx zveřejní i x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ubytovaných, x xx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx azylového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx azylového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx ubytovaného; bez xxxx xxxxxx je xxxxxx vstup xxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Neexistují-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxx ztěžovat xxxxxxxxxxx x území, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x datu, xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; není-li x této době xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizince bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xx xxxxx.

§84

Příspěvek obci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx úhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x azylovým xxxxxxxxx na jejím xxxxx. O výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxx azylové xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§85

Při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx rozhodnuto x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako na xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx úřední po xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx nedůvodné, nebylo-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxx-xx o xxx xxxxxxxx, udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle na xxxx 1 měsíce, xxxx-xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx výjezdní xxxxxx xxxxxxxx na ministerstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Po xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx překážka xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx dostavení xx xxx výjezdní příkaz. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx odpadnutí xxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělena xxxx odejmuta xxxxxxx x forem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 3 xxx xxx dne právní xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bezpečných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxxxxxx roce.

§87

(1) Xxxxxxx, zpravodajská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx důvodné pochybnosti, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestávají xx součástí xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx seznámení xx x xxxxxxxxx xxxxx obsahu takové xxxxxxxxx xxxx stanoviska, xxxxx pokud xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§92c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím ministerstva xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx oboru xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů12). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxx ohroženo plnění xxxxxx úkolů.

(3) Policie xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dostavit se xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx střediska.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, a den x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx §77.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx20) xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpět. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost ministerstva xxxxxx zabezpečí dopravu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx Česká republika xx příslušná x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cizince přijmout xxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx cestovní doklad xxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx nenachází.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx zařízení xxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx podle §46x xxxx. 2 xxxx 3. Policie je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 9 xxxxx ministerstvo.

§87x

(1) Xx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §73 odst. 1 xxxx §79 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxx §42, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxx nelze.

(2) Xx cizince, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx vycestování z xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x služeb xxxxx §42, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Na žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxx xxxxxxxxxx žádost, xx nevztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx cizince xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxx cizince a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letišti, xxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx střediska xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx x pobyt xx xxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se §46 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx doručeno rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) nebo který xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx návratu xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx a jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na území, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xx poskytují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění12aa) x xxxx zdravotní xxxxxx x souvislosti x nařízenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx veřejného xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.12d)

(2) Náklady xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx; náklady vzniklé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území, xx xxx účely xxxxxxxxx zdravotního pojištění xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelné, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx. Dítě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany narozené xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxx, x dítě, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx území, xx xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx nejdéle xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx, je-li xx dítě podána xxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jiný druh xxxxxx na xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxx xxx podání xxxx žádosti do xxxx, než bude xxxx xxxxxxx na xxxxx podle tohoto xxxxxx nebo rozhodnuto x jiném druhu xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx žadateli o xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxx xxxxxx narozenému xx území xx xxxx 60 xxx xxx xxx narození, xxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx dítěti xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ministerstva, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12f).

(5) Žadateli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx §176 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x osoba požívající xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x strpění xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 60 dnů xx považuje xx xxxxxxxxxx, x to x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx ve xxxxxxx povinnosti podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx strpěn xx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxx první xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x

Xxx vyhledávání rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx nachází xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu osoby xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx má, xxxx x xxxxxxx, xx xx dítě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx bydliště, je xxxxx postupovat tak, xxx nebyl ohrožen xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mají, nebo, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx bydliště.

§89

(1) Xx-xx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx opatrovník podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřit, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx nezletilá xxxxx xxx doprovodu xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezletilá xxxxx bez xxxxxxxxx x xxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, provede xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věku xxxxxxxx vyšetření. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xx xx ministerstvo pohlížet xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění věku xxxxx věty první xxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezletilou xxxxx xxx doprovodu x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx k podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany nebo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxx způsob, xxxxx se vyšetření xxxxxxx, xxxxxxxxx nezletilou xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx možných xxxxxxxxxx x xxxxxx xx poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.

§89x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášeným x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§90

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx uprchlíkem xxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se smluvními xxxxx Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

§91

Působnost xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§91x

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx uprchlíka xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx22) v xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxx VIII xxxx 4.

§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§92a
§92a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

§92x

(1) Xx řízení x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x zrušení xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx části xxxxx a třetí xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §53d x 53e xxxxxxxxx Komise xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4b, §34 xxxx. 2, §42 odst. 1 až 5, 7 a 9, §42a xxxx. 1 xx 3, §43 xxxx. 6, §45 xxxx. 3, §47 xxxx. 8, §48 xxxx. x), §50a xxxx. 1, §53a xxxx. 2, §54a, §68§70, §71 odst. 3, §74 odst. 1 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dopravy, §77 xxxx. 1, §78d xxxx. 5 a 6, §79 odst. 5, 7 x 8,§80 xxxx. 2 x 3, §81a xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1, §83 odst. 1 a 6, §87 xxxx. 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, §88 x 89a pověřit xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxxxxxx ministerstvem.

Přestupky

§93

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §54 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §74 odst. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78b xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §88a.

(3) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §3c

1. se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xx xxxxx 24 xxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. x) xxxx 3, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení, vazby xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, nebo

2. xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4,

x) odmítne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úkonů podle §45 xxxx. 6,

d) x xxxxxxx s §41 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxxx doklad,

e) neodevzdá xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §41 odst. 4,

x) v xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx návykovou xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxx zařízení,

g) xxxxxxx xxxxxx osobní prohlídku xxxx prohlídku svých xxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §46a odst. 1, 2 nebo 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xxxx v zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §48,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §49,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §73 xxxx. 3, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx území,

m) v xxxxxxx x §82 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx jeden x xxxxx xxxxx §88a.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §52 písm. a) xx x) nebo x),

x) xxxxxxx strpět xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §52 xxxx. x) a x) xxxx x xxxxxxx x §53 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxx §45 xxxx. 6,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §78 xxxx. 1, nebo

d) neučiní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §88a.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §53b xxxx. x) xx x) xxxx j),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxx §53b xxxx. x) x i) xxxx x xxxxxxx x §53b xxxx. x) xxxxxxx strpět xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 6,

c) xxxxxxxx xxxxx 30 dnů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx §53a xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §78 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonů podle §88a.

(6) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx podle §56,

x) xxxx xxxxx ubytovaná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 6, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xxxxxx xxxxx xxxxx §81a odst. 1 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §81a xxxx. 1.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000 Xx x xx přestupek podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 Xx.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §42 odst. 6.

§93x

Xxxxxxxxx právnické a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §56b xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činit xxxxxxxx úkony v xxxxxxxxxxx x řízením x udělení mezinárodní xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx zahájení řízení x xxxxxxx azylu x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpravy, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

§95

§95 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§96

Xxxxxxx xx xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících, ve xxxxx xxxxxx č. 317/1993 Xx., a xx. XXX xxxxxx x. 150/1996 Sb.

§97

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx v. r.

Zeman x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 325/1999 Sb.

Příloha x. 1 zrušena právním xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 325/1999 Sb.

Příloha č. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2015 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx, x kterém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4, xx řídí xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

6. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §73 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o udělení xxxxx.

7. V xxxxxx x xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xx uděleno vízum xx účelem xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §43, x xxxxxxxx poslední věty xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxxx používá xxxxx "xxxxxxx x udělení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", rozumí xx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Pokud xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věci, xx xxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx změna xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 2/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx, x xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx; xxxxxxxxxx §132 xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 2 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rozhodl x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxx 2002, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xx xxxx doručení xxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy druhé xxxx prvního xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxxx o udělení xxxxx (xxxxxxx) x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 3 x 4 zákona č. 2/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxxx x xx nepoužijí.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 519/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx rozhodnuto, xx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 13.10.2005

Xx. V

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Cestovní xxxxxxx x nosičem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o otiscích xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxxxx č. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx základě xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxx pobyt xx území xxxxxxx xxxxx zákona č. 325/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx v xxxxxx xxxxxxxxx §10 odst. 3 zákona č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x udělení xxxxx, o nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Čl. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx x otiscích prstů xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx vydání xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx 2009.

2. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahujícím xxxxx x otiscích xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Sb. x účinností xx 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx azylanta x průkazy xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x povinnosti xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a nebo 14b zákona č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx zákonem č. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx zákona č. 325/1999 Xx. zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x k xxxxxx dni xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx x povinnosti x ním související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se považuje xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx uplatní pro xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zařízení xxx zajištění xxxxxxx x umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x řízení xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx udělené xxxxx §78x zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx příkaz xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx platný xx dobu x xxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.12.2015

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxx od 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji x s xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx jej xxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x výjimkou xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 10.12.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx označí v xxxxxxxxxx vedených podle §71 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb. a xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 325/1999 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 325/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

2/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

217/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), a xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

519/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx §2 x 9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

57/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2005

350/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

136/2006 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

437/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 141/2006

170/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx v XX (1.9.2007)

343/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

379/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007 x xxxxxxxx §3x x 77, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

140/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx dokladů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2011

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

9/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.12.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §32 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.1.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011

303/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x zdravotnické záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

103/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

466/2013 Sb., xxxxx XX xx xxx 17.9.2013 xx. xx. Pl. ÚS 41/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 325/99 Xx., o azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.1.2013

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 221/2003 Xx., x dočasné ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

456/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

16/2019 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 27.11.2018 xx. zn. Xx. XX 41/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.1.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

240/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/95/EU ze dne 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
1x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/85/ES ze xxx 1. prosince 2005 x xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 208/1993 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků.
1x) Xxx 1 hlavy XX xxxxx třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx.
1x) Směrnice Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx žadatelů x xxxx.
Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx na sloučení xxxxxx.
1x) Nařízení Rady (XX) č. 343/2003 xx xxx 18. února 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx x xxxxxxxx x členských států. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1560/2003 xx xxx 2. xxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 343/2003, kterým xx stanoví xxxxxxxx x postupy pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
2a) §129 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
3) §130 xx 151 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §19 xxxx. 4, 5 x 8 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §22 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §26 xxxxxxxxx řádu.
5d) §32 xxxx. 2 písm. x) správního xxxx.
5e) §33 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §38 xxxx. 2 správního xxxx.
5x) §49 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §69 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
5i) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.
5x) §81 xx 93 a §152 správního xxxx.
5k) §101 xxxxxxxxx xxxx.
5x) Xx. 17 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
5x) Protokol x poskytování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

6) Xxxxx č. 186/2013 Sb., x státním občanství Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).
6x) §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní.
7) §250l x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.
8) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxx 1 hlavy XXX xxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb.
9) §2 x 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9a) §15 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
9x) §56 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/2002 Xx.
9c) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

9x) §118 xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
9e) §150 xxxxxxxxx xxxx.
9f) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx státy, v xxxxxxx znění.

10) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §167 xxxx. d) zákona x. 326/1999 Xx.

12) Zákon č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx zpravodajství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12x) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
12xx) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.
12x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12e) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
12x) Zákon č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

13x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §5 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 380/2008.
16) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb.
17) Xxxx xxxxx hlavy VIII x XX x §152 xxxxxxxxx xxxx.
17) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 110/2006 Sb.
§3 xxxxxxxx vlády x. 409/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima x xxxxxxxxxxxx minima.
18) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/51/XX xx xxx 11. května 2011, kterou se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxxxx požívající xxxxxxxxxxx ochrany.

19) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/32/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiznávání x xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (přepracované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/33/EU xx xxx 26. června 2013, kterou se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx (přepracované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 604/2013 xx xxx 26. června 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x postupy xxx určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo osobou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 604/2013 ze xxx 26. června 2013, kterým se xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx v některém x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1560/2003 ze xxx 2. září 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx Nařízení Xxxxxx (XX) x. 118/2014 xx xxx 30. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1560/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 343/2003, kterým xx xxxxxxx kritéria x postupy pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x posuzování žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem třetí xxxx x některém x členských xxxxx.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/33/EU xx xxx 26. června 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. září 2003 o právu xx sloučení xxxxxx.

22) Sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 208/1993 Sb., x sjednání Xxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx x protokolu xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

23) §140 xxxxxxxxx xxxx.

24) Xxxxxxx č. 108/2004 Sb. m. s., x sjednání Úmluvy x právním xxxxxxxxx xxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

25) §94 xx 99 xxxxxxxxx xxxx.

26) §100 xx 102 správního xxxx.

27) Xx. 20 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

28) Xxxxxxxx x. 24 xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x Smlouvě o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

29) Xx. 6 xxxx. 4 xxxx. x) až x) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady č. 439/2010 xx xxx 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

30) §18 správního xxxx.

31) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) §29 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 389/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx nouzi.

33) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Vyhláška x. 326/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx čísel k xxxxxxxx budov, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx budov x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.