Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2023.


Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
240/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2 §2a §3 §4

ČÁST DRUHÁ - OBHOSPODAŘOVATEL

HLAVA I - OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OBHOSPODAŘOVATEL

Díl 1 - Základní ustanovení

Obhospodařování §5

Obhospodařovatel §6

Investiční společnost §7

Investiční fond s právní osobností §8 §8a §9

Zahraniční osoba s povolením České národní banky §10

Díl 2 - Podnikatelské oprávnění

Předmět podnikání investiční společnosti a zahraniční osoby s povolením České národní banky, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem §11

Předmět podnikání samosprávného investičního fondu a zahraniční osoby s povolením České národní banky srovnatelné se samosprávným investičním fondem §12

Den vzniku oprávnění k obhospodařování §13

Obhospodařování investičního fondu zahraniční osobou §14

Díl 3 - Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním §15

Díl 4 - Přesažení rozhodného limitu §16

Přesažení rozhodného limitu osobou neoprávněnou jej přesáhnout §17

HLAVA II - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Odborná péče §18

Řádný a obezřetný výkon činnosti §19

Řídicí a kontrolní systém §20

Mechanismus k hlášení §20a

Personální vybavení §21

Pravidla jednání §22

Pověření jiného §23 §24 §25

Pověření dalšího pověřenou osobou §26

Vztah k právu Evropské unie §27

Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit §28

HLAVA III - POŽADAVKY NA KAPITÁL

Požadavky na počáteční kapitál §29

Minimální výše kapitálu §30

Zvýšení kapitálu §31

Umístění kapitálu §32

HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB §33

HLAVA V - POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘEKROČENÍ NĚKTERÝCH PODÍLŮ NA HLASOVACÍCH PRÁVECH NĚKTERÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Zpřístupnění některých informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu §34

Zpřístupnění některých informací kontrolované právnické osobě a jejím společníkům §35

Zpřístupnění některých informací zaměstnancům kontrolované právnické osoby nebo jejich zástupcům §36

Zabránění některých dispozic s majetkem kontrolované právnické osoby §37

ČÁST TŘETÍ - ADMINISTRÁTOR

HLAVA I - ADMINISTRACE A ADMINISTRÁTOR

Díl 1 - Základní ustanovení

Administrace §38

Požadavek na jiná podnikatelská oprávnění §39

Administrátor §40

Hlavní administrátor §41

Díl 2 - Podnikatelské oprávnění

Předmět podnikání hlavního administrátora §42

Podnikatelské oprávnění §43

Administrace investičního fondu zahraniční osobou §44

HLAVA II - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Odborná péče §45

Řádný a obezřetný výkon činnosti §46

Řídicí a kontrolní systém §47

Mechanismus k hlášení §47a

Personální vybavení §48

Pravidla jednání §49

Pověření jiného §50 §51 §52

Pověření dalšího pověřenou osobou §53

Vedení evidencí §54

Vztah k právu Evropské unie §55

Administrátor fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit §56

HLAVA III - POŽADAVKY NA KAPITÁL

Požadavky na počáteční kapitál §57

Minimální výše kapitálu §58

HLAVA IV - SMLOUVA O ADMINISTRACI §59

ČÁST ČTVRTÁ - DEPOZITÁŘ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Depozitář §60

Neslučitelnost §61

Odborná péče a jednání v nejlepším zájmu §62

Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu §63

Střety zájmů §64

Oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře §65

Postup při zjištění nedostatků §66

Mechanismus k hlášení §66a

Depozitářská smlouva §67

HLAVA II - DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Povinnost mít jednoho depozitáře §68

Osoby, které mohou být depozitářem §69

Některé náležitosti depozitářské smlouvy §70

Opatrování, úschova a evidence majetku fondu §71

Povinnosti depozitáře ve vztahu k vedení peněžních prostředků §72

Kontrolní povinnosti §73

Povinnosti obhospodařovatele ve vztahu k vedení peněžních prostředků §74

Povinnosti bývalého depozitáře §75

Povinnosti obhospodařovatele §76

Pověření jiného §77 §78

Pověření dalšího pověřenou osobou §79

Náhrady újmy depozitářem §80 §81 §82

HLAVA III - DEPOZITÁŘ FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ §83 §84

ČÁST PÁTÁ - HLAVNÍ PODPŮRCE

Hlavní podpůrce §85

Osoby, které mohou být hlavním podpůrcem §86

Činnost hlavního podpůrce §87 §88 §89

Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu §90

Výkon činnosti depozitáře hlavním podpůrcem §91

ČÁST ŠESTÁ - INVESTIČNÍ FONDY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Investiční fondy a jejich členění

Členění investičních fondů §92

Fondy kolektivního investování §93

Standardní fondy a speciální fondy §94

Fondy kvalifikovaných investorů §95

Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, kvalifikovaný fond sociálního podnikání a evropský fond dlouhodobých investic §96

Zahraniční investiční fond §97

Díl 2 - Pokoutné fondy kolektivního investování §98 §99

HLAVA II - PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍ FORMY

Díl 1 - Základní ustanovení

Fondy kolektivního investování §100

Fondy kvalifikovaných investorů §101

Díl 2 - Podílový fond

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §102 §103 §104 §105

Vytvoření, vznik a zánik podílového fondu §106 §107 §108

Seznam podílníků §109 §110 §111

Stejné zacházení §112

Shromáždění podílníků §113

Účetnictví §114

Podílové listy §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121

Změna druhu nebo formy podílových listů a vyřazení podílových listů z obchodování na evropském regulovaném trhu §122 §123 §124 §125 §126 §127

Oddíl 2 - Otevřený podílový fond §128 §129

Vydávání podílových listů §130

Odkupování podílových listů §131 §132 §133

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141

Oddíl 3 - Uzavřený podílový fond §142 §143 §144

Vydávání podílových listů §145

Přiznání práva na odkoupení podílových listů ve statutu §146 §147

Díl 3 - Svěřenský fond §148 §149

Svěřenský správce §150 §151

Dohled nad správou §152 §153

Díl 4 - Akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Oddíl 1 - Základní ustanovení §154

Základní kapitál §155

Obsah stanov §156 §157

Oddíl 2 - Zakladatelské akcie a investiční akcie §158

Zakladatelské akcie §159 §160 §161

Investiční akcie §162 §163

Jmění akciové společnosti nevytvářející podfondy §164 §164a

Oddíl 3 - Podfondy

Jmění akciové společnosti vytvářející podfondy §165 §166

Investiční akcie v případě podfondu §167 §168

Statut a sdělení klíčových informací §169 §169a

Díl 5 - Komanditní společnost na investiční listy §170

Druhy podílů §171

Investiční list §172 §173 §174 §175

Vklady §176 §177 §178

Zvláštní ustanovení o rozhodování společníků §179 §180

Zvláštní ustanovení o zániku účasti společníka §181 §182

Odevzdání investičního listu §182a

Díl 6 - Zvláštní ustanovení o komanditní společnosti §183 §184

Některá ustanovení o zániku účasti společníka §185 §186

HLAVA III - NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY

Ověření účetní závěrky §187

Promotér investičního fondu §188

Statut investičního fondu §189

Výpočet aktuální hodnoty podílových listů, investičních akcií a jiných podílů na investičním fondu §190 §191 §192 §193

Oceňování majetku a dluhů investičního fondu §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Vztah k některým právním předpisům §203 §204

ČÁST SEDMÁ - FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §205 206 §207

Fondový kapitál fondu kolektivního investování §208

Určení úplaty za obhospodařování §209

Nezahrnované náklady §210

Odkoupení podílového listu a investiční akcie bez srážky §211

Změna působnosti při schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a úhradě ztráty §212

Uveřejnění neschválení účetní závěrky §213

Úhrada ztráty §214

HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ §215 §216 §217 §218

HLAVA III - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Díl 1 - Statut §219 §220 §221

Uveřejnění statutu a jeho změn §222

Současné uveřejnění stanov §223

Poskytnutí statutu investorovi na jeho žádost §224 §225 §226

Díl 2 - Sdělení klíčových informací §227 §228

Obecné požadavky na sdělení klíčových informací §229

Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací §230

Poskytnutí sdělení klíčových informací investorovi na jeho žádost §231 §232

Díl 3 - Výroční zpráva §233

Zvláštní náležitosti výroční zprávy §234

Zpráva auditora §235 §236

Díl 4 - Pololetní zpráva §237

Zvláštní náležitosti pololetní zprávy §238

Díl 5 - Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic

Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování odkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu §239

Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu §240

Informování investorů speciálního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit §241

Díl 6 - Propagační sdělení týkající se fondu kolektivního investování a srovnatelného zahraničního investičního fondu §242 §243 §244

HLAVA IV - STRUKTURA ŘÍDÍCÍHO FONDU A PODŘÍZENÝCH FONDŮ

Díl 1 - Základní ustanovení

Řídící fond §245

Podřízený fond §246 §247

Podmínky pro možnost investovat jako podřízený fond a základní povinnosti s tím související §248

Oznámení o zahájení činnosti jako podřízený fond §249

Práva podílníků nebo akcionářů v souvislosti s oznámením o zahájení činnosti jako podřízený fond §250

Díl 2 - Dohoda obhospodařovatelů a administrátorů podřízeného fondu a řídícího fondu §251 §252 §253

Rozhodné právo §254

Náležitosti dohody §255 §256

Díl 3 - Dohoda depozitářů podřízeného a řídícího fondu §257

Rozhodné právo §258

Náležitosti dohody §259 §260

Díl 4 - Dohoda auditorů podřízeného a řídícího fondu §261

Rozhodné právo §262

Náležitosti dohody §263

Díl 5 - Zvláštní informační povinnosti České národní banky vůči obhospodařovateli podřízeného investičního fondu §264

HLAVA V - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ §265 §266

Posudek znalce nebo člena výboru odborníků §267

Výbor odborníků §268

Působnost výboru odborníků §269

Postup výboru odborníků §270

Nezávislost člena výboru odborníků §271

ČÁST OSMÁ - FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kvalifikovaný investor §272 §273

Vklady a investice §274

Plnění vkladové povinnosti po částech §275

Odměna člena statutárního orgánu a náhrada potřebných výdajů člena statutárního orgánu nebo společníka §276

Změny společenské smlouvy §277

Právo odmítnout poskytnutí informace §278

Zákaz konkurence a další zakázaná jednání §279

Fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů §280 §281 §282

Předkupní právo v případě výkonu rozhodnutí a exekuce §283 §283a

HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ §284 §285 §286 §287

HLAVA III - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Díl 1 - Statut §288 §289

Díl 2 - Výroční zpráva §290

Zvláštní náležitosti výroční zprávy §291

Zpráva auditora §292

Díl 3 - Informování investorů fondu kvalifikovaných investorů §293

ČÁST DEVÁTÁ - NABÍZENÍ INVESTIC

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Nabízení investic §294

Rozhodnutí investora z vlastního podnětu §295

Nabízení veřejně a jinak než veřejně §295a

Nabízení investic do fondů kvalifikovaných investorů a do srovnatelných zahraničních investičních fondů §296

Nabízení investic do zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem §297

Předběžné nabízení investic §297a §297b §297c

Vztah k právu Evropské unie §298 §299

HLAVA II - NABÍZENÍ INVESTIC DO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM JE ČLENSKÝ STÁT

Díl 1 - V případě obhospodařovatele, jehož domovským státem je členský stát

Oddíl 1 - Veřejné nabízení investic do standardního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu

Veřejné nabízení investic do standardního fondu v České republice §300

Veřejné nabízení investic do standardního fondu v jiném členském státě §301 §302 §303 §304 §304a

Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem v České republice §305 §306 §307

Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem obhospodařovaného investiční společností v jiném členském státě §308

Oddíl 2 - Nabízení investic do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je členský stát

V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice §309

V případě obhospodařovatele neoprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o veřejné nabízení v České republice §310

V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v jiném členském státě §311 §312 §313 §314 §314a

V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice §315 §315a

Díl 2 - V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem §316 §317

HLAVA III - NABÍZENÍ INVESTIC DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT

Díl 1 - V případě obhospodařovatele, který má sídlo v členském státě

V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení pouze v České republice §318

V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení pouze v České republice §319

V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice §320

V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v jiném členském státě §321

V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice §322

V případě obhospodařovatele se sídlem v členském státě neoprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o veřejné nabízení v České republice §323

Díl 2 - V případě obhospodařovatele, který nemá sídlo v členském státě

Nabízení pouze v České republice §324

Nabízení v České republice §325

V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem, neoprávněného přesáhnout rozhodný limit ani rozhodný limit nepřesahujícího, jde-li o veřejné nabízení v České republice §325a

Nabízení v jiném členském státě §326

Díl 3 - Depozitář zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát §327

ČÁST DESÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ

HLAVA I - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST NEBO ZAHRANIČNÍ OSOBA S POVOLENÍM ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NESROVNATELNÁ SE SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM OBHOSPODAŘUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ FOND

Díl 1 - Prostřednictvím pobočky

Oznámení investiční společnosti §328

Postup České národní banky §329

Vznik oprávnění §330

Oznamování změn §331

Díl 2 - Bez umístění pobočky

Oznámení §332

Postup České národní banky §333

Vznik oprávnění §334

Oznamování změn §335

Poskytování informací Českou národní bankou orgánu dohledu hostitelského státu §336

HLAVA II - OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT §337

HLAVA III - ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ STANDARDNÍ FOND §338 §339

Povinnosti zahraniční osoby při obhospodařování standardního fondu §340 §341

HLAVA IV - ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ SPECIÁLNÍ FOND NEBO FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ §342 §343

Povinnosti zahraniční osoby při poskytování služeb obhospodařování speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů §344

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE

HLAVA I - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Zrušení investiční společnosti s likvidací

Oddíl 1 - Postup v některých případech zrušení investiční společnosti s likvidací

Rozhodnutí soudu §345

Rozhodnutí orgánu investiční společnosti §346

Uplynutí doby §347

Oddíl 2 - Likvidátor

Odborná péče §348

Předpoklady pro výkon funkce §349

Jmenování a odvolání §350

Zánik funkce §351

Náhrada hotových výdajů a odměna §352

Povinnost součinnosti §353

Díl 2 - Přeměna investiční společnosti

Zakázané přeměny §354

Povolení České národní banky §355

Řízení o žádosti o povolení fúze, rozdělení nebo převodu jmění §356

Díl 3 - Převod, pacht a zastavení obchodního závodu investiční společnosti nebo jeho části §357

HLAVA II - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA HLAVNÍHO ADMINISTRÁTORA A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE HLAVNÍHO ADMINISTRÁTORA

Obdobné použití ustanovení o investiční společnosti §358

Změna právní formy hlavního administrátora §359

Řízení o žádosti o změnu právní formy hlavního administrátora §360

HLAVA III - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍHO FONDU S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO FONDU

Díl 1 - Zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací §361

Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku §362

Zvláštní ustanovení pro případ úpadku akciové společnosti s proměnným základním kapitálem §362a §362b §362c §362d

Díl 2 - Přeměna investičního fondu s právní osobností

Oddíl 1 - Základní ustanovení §363

Zakázané přeměny §364

Povolení České národní banky §365

Řízení o žádosti o povolení fúze, rozdělení nebo převodu jmění §366

Oddíl 2 - Přeměna investičního fondu, který má právní formu akciové společnosti, na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem

Přípustnost přeměny §367

Změna druhu akcií §368

Povolení České národní banky §369

Řízení o žádosti o povolení přeměny §370

Oddíl 3 - Obdobné použití některých ustanovení o splynutí a sloučení podílového fondu

Splynutí a sloučení investičního fondu s právní osobností, který je standardním fondem §371

Sloučení akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a otevřeného podílového fondu §372

Přeměna podfondu investičního fondu s právní osobností §373

Díl 3 - Převod, pacht a zastavení obchodního závodu investičního fondu s právní osobností nebo jeho části §374

HLAVA IV - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA PODÍLOVÉHO FONDU

Díl 1 - Zrušení podílového fondu s likvidací

Důvody zrušení podílového fondu s likvidací §375

Likvidace podílového fondu §376

Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku §377

Záloha na podíl na likvidačním zůstatku §378

Zvláštní ustanovení pro případ úpadku obhospodařovatele §379

Povinnosti podřízeného fondu při zrušení jeho řídícího fondu s likvidací §380

Díl 2 - Přeměna podílového fondu

Oddíl 1 - Základní ustanovení §381

Oddíl 2 - Splynutí podílových fondů

Přípustné způsoby splynutí §382

Projekt splynutí §383

Náležitosti projektu splynutí §384

Povolení České národní banky §385

Řízení o žádosti o povolení splynutí §386

Lhůta pro vydání rozhodnutí §387

Sdělení o splynutí §388

Náležitosti sdělení o splynutí §389

Následky uveřejnění sdělení o splynutí §390

Postup bez uveřejnění sdělení o splynutí §391

Dočasná výjimka z investičních limitů §392

Další pravidla §393

Rozhodný den splynutí §394

Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů §395

Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu §396

Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního investičního fondu v řízení o žádosti o povolení splynutí §397

Oddíl 3 - Sloučení podílových fondů

Přípustné způsoby sloučení §398

Projekt sloučení §399

Náležitosti projektu sloučení §400

Povolení České národní banky §401

Řízení o žádosti o povolení sloučení §402

Lhůta pro vydání rozhodnutí §403

Sdělení o sloučení §404

Náležitosti sdělení o sloučení §405

Následky uveřejnění sdělení o sloučení §406

Postup bez uveřejnění sdělení o sloučení §407

Dočasná výjimka z investičních limitů §408

Další pravidla §409

Rozhodný den sloučení §410

Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů §411

Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného poměru §412

Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního investičního fondu v řízení o žádosti o povolení sloučení §413

Oddíl 4 - Přeměna podílového fondu na akciovou společnost

Přípustnost přeměny §414

Projekt přeměny §415

Náležitosti projektu přeměny §416

Povolení České národní banky §417

Řízení o žádosti o povolení přeměny §418

Upsání zakladatelských akcií §419

Informování podílníků a právo na odkoupení podílového listu §420

Den účinnosti přeměny §421

Výměna podílových listů za akcie §422

Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu §423

Obdobné použití jiných částí tohoto zákona §424

Oddíl 5 - Přeměna uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond

Přípustnost přeměny §425

Povolení České národní banky §426

Řízení o žádosti o povolení přeměny §427

Další pravidla §428

Oddíl 6 - Přeměna speciálního fondu na standardní fond

Přípustnost přeměny §429

Povolení České národní banky §430

Řízení o žádosti o povolení přeměny §431

Další pravidla §432

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízené fondy

Povinnosti obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení jeho řídícího fondu §433

Díl 3 - Společná ustanovení

Povinnost sestavit účetní závěrku §434

Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízený fond §435

HLAVA V - ZMĚNA DOMOVSKÉHO STÁTU INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Díl 1 - Přeměna zahraničního investičního fondu s právní osobností na investiční fond s právní osobností

Přípustnost přeměny §436

Zvláštní ustanovení o udělení povolení k činnosti samosprávného investičního fondu §437

Obdobné použití jiných ustanovení tohoto zákona §438

Díl 2 - Přeměna investičního fondu s právní osobností na zahraniční investiční fond s právní osobností

Přípustnost přeměny §439

Povolení České národní banky §440

Řízení o žádosti o povolení přeměny §441

Díl 3 - Přeměna zahraničního investičního fondu bez právní osobnosti na investiční fond bez právní osobnosti

Přípustnost přeměny §442

Den účinnosti přeměny §443

Obdobné použití jiných ustanovení tohoto zákona §444

Díl 4 - Přeměna investičního fondu bez právní osobnosti na zahraniční investiční fond bez právní osobnosti

Přípustnost přeměny §445

Projekt přeměny §446

Náležitosti projektu přeměny §447

Povolení České národní banky §448

Řízení o žádosti o povolení přeměny §449

Informování investorů a právo na odkoupení podílového listu §450

Den účinnosti přeměny §451

Předání a výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů §452

Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu §453

HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §454

ČÁST DVANÁCTÁ - OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

Výroční a pololetní zprávy §455

Neschválení účetní závěrky §456

Statut a sdělení klíčových informací §457

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií §458

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §459

Pověření dalšího pověřenou osobou §460

Veřejné nabízení investic v České republice §461

Základní údaje ke skladbě majetku §462

Údaje týkající se obhospodařování investičního fondu a zahraničního investičního fondu §463

Údaje o využití pákového efektu §464

Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu §465

Další údaje §466

Oznamování změn §467

Údaje o derivátech §468

Údaje o výboru odborníků a o nemovitostech a účastech v nemovitostních společnostech §469

Podřízený a řídící fond §470

Oznamování podílů na hlasovacích právech §471 §472

Údaje týkající se porušení právní povinnosti nebo jejího možného porušení §473 §474 §475

Oznamovací povinnost osoby s předchozím souhlasem České národní banky k výkonu funkce §476

Rozšířená působnost §477

Zmocňovací ustanovení §478

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH

HLAVA I - POVOLENÍ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ A ADMINISTRACI

Díl 1 - Předpoklady pro udělení povolení

Investiční společnost §479

Samosprávný investiční fond §480

Zahraniční osoba jako obhospodařovatel §481

Hlavní administrátor §482

Díl 2 - Řízení

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Lhůty pro rozhodnutí §483

Úplné žádosti §484

Výrok rozhodnutí §485 §486 §487 §488

Konzultace zahraničního orgánu dohledu §489

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o posuzování žádosti v případě zahraniční osoby

Další přerušení běhu lhůty pro rozhodnutí ve věci §490 §491

Povolení výjimky z plnění povinností pro zahraniční osobu §492

Oddíl 3 - Určení referenčního státu

Česká republika jako referenční stát §493

Mnohost referenčních států §494

Rozhodování České národní banky §495

Změna v určení referenčního státu §496 §497

Nové určení referenčního státu §498

Dobrovolné nové určení referenčního státu §499

HLAVA II - ZMĚNA POVOLENÍ §500

HLAVA III - ZMĚNA V PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH ROZHODNÝCH PRO UDĚLENÍ POVOLENÍ §501 §502

HLAVA IV - ZÁPIS DO SEZNAMŮ BEZ PŘEZKUMU §503 §504 §505

HLAVA V - VÝMAZ ZE SEZNAMŮ §506 §506a §506b

HLAVA VI - DODATEČNÉ POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍM INVESTIČNÍM SLUŽBÁM §507

HLAVA VII - SOUHLAS S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI §508

HLAVA VIII - KVALIFIKOVANÁ ÚČAST INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NA JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ §509

HLAVA IX - ZÁPIS DEPOZITÁŘE INVESTIČNÍHO FONDU §510

HLAVA X - ZÁPIS STANDARDNÍHO FONDU A ÚDAJŮ O PODFONDU STANDARDNÍHO FONDU §511 §512

HLAVA XI - ZÁPIS EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC A ÚDAJŮ O PODFONDU EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC §512a §512b

HLAVA XII - ZÁPIS INVESTIČNÍHO FONDU, KTERÝ NENÍ SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM §513 §514

HLAVA XIII - UDĚLENÍ SOUHLASU K VÝKONU FUNKCE VEDOUCÍ OSOBY §515 §516 §517 §518

HLAVA XIV - ZÁPIS LIKVIDÁTORA A NUCENÉHO SPRÁVCE §519

HLAVA XV - KVALIFIKOVANÁ ÚČAST JINÉHO NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, SAMOSPRÁVNÉM INVESTIČNÍM FONDU A HLAVNÍM ADMINISTRÁTOROVI §520

Nutnost souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím §521

Posuzování žádosti §522 §523

Oznámení pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti §524

HLAVA XVI - ZMĚNA OBHOSPODAŘOVATELE STANDARDNÍHO FONDU §525 §526

HLAVA XVII - ZMĚNA DEPOZITÁŘE STANDARDNÍHO FONDU §527 §528

HLAVA XVIII - ZMĚNA STATUTU STANDARDNÍHO FONDU §529 §530

HLAVA XIX - ZÁPIS FONDU PENĚŽNÍHO TRHU, KTERÝ NENÍ STANDARDNÍM FONDEM §531

HLAVA XX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §532 §533

ČÁST ČTRNÁCTÁ - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

HLAVA I - ROZSAH DOHLEDU

Osobní rozsah dohledu §534

Věcný rozsah dohledu §535 §536 §537

HLAVA II - DOHLEDOVÁ OPATŘENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §538 §539 §540

Díl 2 - Změna obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu §541

Díl 3 - Změna administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu §542

Díl 4 - Změna depozitáře investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu §543

Díl 5 - Změna auditora §544

Díl 6 - Mimořádné provedení auditu účetní závěrky §545

Díl 7 - Ověření oceňování majetku a dluhů investičního fondu jinou osobou §546

Díl 8 - Omezení rozsahu povolení nebo určení podmínek pro výkon jednotlivých činností §547

Díl 9 - Podmínky pro využití pákového efektu nebo jiné podmínky §548

Díl 10 - Omezení rozsahu investiční strategie, zákaz nabízení investic nebo výmaz ze seznamu §549

Díl 11 - Zrušení investičního fondu §550

Díl 12 - Odnětí povolení

Obligatorní odnětí povolení §551

Fakultativní odnětí povolení §552

Odnětí povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu §553

Společná ustanovení pro účely odnětí povolení §554

Díl 13 - Odnětí souhlasu §555

Díl 14 - Zrušení rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií §556

Díl 15 - Opatření k účinnějšímu sledování možných zdrojů systémového rizika §557

Díl 16 - Nucená správa

Zavedení a ukončení nucené správy §558 §559 §560 §561 §562

Nucený správce §563 §564 §565 §566

Údaje zapisované do obchodního rejstříku §567

Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání §568

HLAVA III - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V PŘÍPADECH S PRVKY PRÁVA CIZÍHO STÁTU §569 §570

Porušení práva cizího státu §571

Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem §572

Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního investičního fondu v dalších případech §573

Podezření na neoprávněně udělené povolení §574

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ DOHLEDU ČLENSKÝCH STÁTŮ, EVROPSKÉHO ORGÁNU DOHLEDU A EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA A ŘEŠENÍ SPORU MEZI ORGÁNY DOHLEDU

Poskytování informací Českou národní bankou na žádost nebo na základě oznámení §575

Spolupráce při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu §576

Odmítnutí žádosti §577

Rozhodnutí o odejmutí povolení k činnosti nebo o odmítnutí zápisu standardního fondu do seznamu §578

Řešení sporu mezi orgány dohledu evropským orgánem dohledu §579

HLAVA V - INFORMAČNÍ POVINNOSTI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Díl 1 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské komisi §580

Díl 2 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k evropskému orgánu dohledu

Informace o povoleních §581

Informace o přeshraničním obhospodařování a provádění administrace §582

Informace o přeshraničním nabízení investic §583

Informace o zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem §584

Informování evropského orgánu dohledu v případě důvodného podezření §585

Informace poskytnuté ve vztahu k Evropské komisi §586

Stanovení podmínek pro využití pákového efektu §587

Opatření obecné povahy §588

Pokyny a doporučení §589

Díl 3 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské radě pro systémová rizika §590

Díl 4 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k příslušným orgánům dohledu jiných členských států

Informování orgánu dohledu jiného členského státu v případě důvodného podezření §591

Informační povinnost o opatření k nápravě §592

Informování v případě investičních fondů, které nejsou standardním fondem §593

Určení podmínek pro využití pákového efektu §594

Informování v případě standardních fondů §595

HLAVA VI - SEZNAMY §596 §597

Vedení seznamů §598

ČÁST PATNÁCTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Díl 1 - Přestupky obhospodařovatele §599 §600 §601 §602 §603

Díl 2 - Přestupky administrátora §604 §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Přestupky obhospodařovatele a administrátora §609

Díl 4 - Přestupky investičního fondu s právní osobností, investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora §610 §611

Díl 5 - Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce §612 §613

Díl 6 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §614 §615 §616 §617

HLAVA II - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §618 §619 §620 §621

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §622 §622a

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Členský stát, domovský stát, hostitelský stát a orgán dohledu §623

Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, úzké propojení a nepřímý podíl §624

Vztah k pojmosloví přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů §625

Srovnatelnost s právem cizího státu §626

Derivát, finanční derivát a otevřená pozice §627

Nemovitost §628

Společenská smlouva §629

Společník a podílník §630

Účastnický cenný papír §631

Újma §632

Majetek a dluhy investičního fondu ve vztahu k podílovému fondu, svěřenskému fondu a podfondu §633

Označení §634

Důvěryhodnost kapitálového trhu a zákaz klamavosti §635

Zvláštní ochrana některých označení §636

Používání údajů o dohledu České národní banky §637

Jazyk §638

Mlčenlivost §639 §640

Pravomoc českých soudů a úřadů pro případ sporu mezi investory a investiční společností §641

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení

Povolení k činnosti investiční společnosti §642

Povolení k činnosti investičního fondu §643

Povolení investiční společnosti k poskytování investičních služeb §644

Výpis o povolení k činnosti §645

Rozhodný limit ve vztahu k odejmutí povolení k činnosti §646

Rozhodný limit ve vztahu ke změně povolení k činnosti §647

Rozhodný limit v případě fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných přede dnem 22. července 2013 §648

Výše vkladů a investic do fondu kvalifikovaných investorů podle dosavadních právních předpisů §649

Podílový fond §650

Povolení k činnosti investičního fondu s uzavřenou smlouvou o obhospodařování §651

Poměry v investiční společnosti a investičním fondu §652 §653

Další podnikatelská činnost §654

Výroční a konsolidovaná zpráva §655

Nabízení investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu §656

Zahraniční depozitář speciálního fondu §657

Smlouva o výkonu činnosti depozitáře §658

Souhlas udělený podle dosavadních právních předpisů §659

Řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů §660

Povolení zahraniční osobě §661

Seznamy §662

Poskytnutí údajů Evropské komisi §663

Ustanovení vztahující se k novému soukromému právu §664 §665

Díl 2 - Přechodná ustanovení k depozitáři standardního fondu §666

Rozhodné právo ve věci výkonu činnosti depozitáře §667

Obsah depozitářské smlouvy §668

Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením účtu §669

Kontrolní povinnosti §670

Základní povinnosti a právo zřídit účet §671

Povinnosti bývalého depozitáře §672

Povinnosti obhospodařovatele §673 §674 §675

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §676

Účinnost §677

č. 336/2014 Sb. - Čl. II

č. 148/2016 Sb. - Čl. VI

č. 204/2017 Sb. - Čl. XIII

č. 33/2020 Sb. - Čl. XIII

č. 119/2020 Sb. - Čl. X

č. 96/2022 Sb. - Čl. XIV

INFORMACE

240

ZÁKON

ze xxx 3. xxxxxxxx 2013

x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařování x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§2

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spočívající

a) xx xxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx prostředků, xxxxx hlavním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx než xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabytého xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx penězi ocenitelných xxxx xxxx majetku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ocenitelné xxxx,

x) xx shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ocenitelných xxxx nebo majetku xxxxxxxx za tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnických xxxxxxx přispívala x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x

1. její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxx cílem xxxx xxxxxx zisku xxxxxx zcizování účasti x těchto osobách; xxxx podmínka je xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxx z jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxxxx věcí, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx3) a xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx ocenitelné xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jinak (§98 xxxx. 3).

§2x

Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) ve xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investování x na další xxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxxxxx xx tyto peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ocenitelných xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx ocenitelné xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx výlučně xxxxx, která spolu x xxx, xxx xxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §596 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx i xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx dále xxxxx (§98 xxxx. 3).

§3

Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx jiný xxxxxx předpis, na xxxxxxx vykonávanou x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx jiného xxxxxxxxxxx xx stáří xx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace,

b) xxxxxxxxxx zabezpečení x

x) xxxxxxxxxxx činnosti.

§4

Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, neprovádí x Xxxxx republice administraci xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx investování xx xxxx xxxxxx xxxxx, x řízení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx investováním.

(2) Obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxx bez povolení xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx předpis jinak.

(3) Xxxxxxxxxx §1401, §1415 xxxx. 1 x §14321437 xxxxxxxxxx zákoníku se xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxx.

§6

Obhospodařovatel

(1) Xxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xx jeho obhospodařovatelem; xxx není dotčen §9 xxxx. 1. Xxxxx investiční fond xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x obhospodařování xxxx podfondů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu", xxxxxx se xxx x obhospodařování jeho xxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx i xxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx fondu dlouhodobých xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlouhodobých xxxxxxxx18) (xxxx xxx "evropský xxxx dlouhodobých xxxxxxxx") xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit (§16).

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxx xxxx19) (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy nebo xxxxxxxxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§16).

§7

Investiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. c) až x).

Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxxxxx fond x xxxxxx osobností, xxxxx xx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provádět xxxx administraci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu je xxxxx fond.

(3) Investiční xxxx s právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§8a

Správní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xx jednočlenná a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x xxxxxx právním předpisem x. 33/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

(1) Investiční fond x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xx obhospodařovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby. Xx-xx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxx, oprávněna xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx investiční fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.

(2) Obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx statutárním orgánem. Xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx zmocnit i xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 nesmí

a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx podle §15 odst. 1, x

x) xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x seznamu xxxxxxxx x xxxxxxx x), provádět jinou xxxxxxx, xxx xx xxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo cizí xxxx xx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xx xxxxxxxxx osoba xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §481 xxxxxxxxx

x) obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xx x).

Xxx 2

Podnikatelské oprávnění

§11

Předmět xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx x povolením České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx srovnatelná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx xxxx srovnatelná xx samosprávným investičním xxxxxx, může x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxx xxxxx x xxxxx smluvního ujednání (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zaknihovaným cenným xxxxxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,

e) přijímat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se investičních xxxxxxxx a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx investičních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx f), není-li xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx evropský xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx se standardním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x odstavci 6.

(5) Investiční xxxxxxxxxx xxxx zahraniční osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481, která xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, investiční společností xxxx xxxxxxxxxx osobou x povolením podle §481, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, pro xxxx, xxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx srovnatelná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx společnost oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §481, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), může xxxx xxxxxxxxxx také

a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx součástí není xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx oceňování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Předmět podnikání samosprávného xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx srovnatelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, může jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxx xxxxxxxx.

§13

Den vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §479,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §480, xxxx

3. zahraniční xxxxx podle §481,

b) xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx, xxx je toto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu vzniká xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxx povolení xxxxx §479, 480 xxxx 481 nebo xxxxxx zapsala xx xxxxxxxxxxx seznamu podle §513, xxxx jejího xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) prostřednictvím xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §338 odst. 2, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §339.

(2) Zahraniční osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným investičním xxxxxx a xxxxx xx povolení orgánu xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §342, xxxx

x) xxx xxxxxxxx pobočky, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §343.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční xxxx, se §20, 21 a 23 xx 26 xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x obhospodařováním

§15

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenským nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodlá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věcech xx xxxxxxxxx xxxx nabytý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou podle §596 písm. e) x xxx x xxxxx xxxxxxx zapsána. Xxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zapsaná v xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx jde, xx-xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx toho, xxx xx tom má xxxxxxxxx zájem, zruší xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx podle xxxxxxxx 1 zapsána x xxxxxxxxxx seznamu, x xxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx v příslušném xxxxxxx. Xxxx rozhodnutím xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu ke xxxxxxxx nápravy.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§16

(1) Přesažení xxxxxxxxxx xxxxxx nastává, jakmile xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x majetku podle §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx spravovaného xxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxx odpovídající

a) 100 000 000 XXX, xxxx

x) 500 000 000 XXX,

1. xxxx-xx žádná xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx efektu x

2. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx se určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013. X osoby xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx oceňování jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §196 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucích xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxxxx úvěru nebo xxxxxxxx peněžních prostředků xxxx investičních xxxxxxxx xxxxx investování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx využití pákového xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx číselný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx srovnatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu snížená x xxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Způsob xxxxxxx expozice xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx je obhospodařován xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, jakož x xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxx pákového xxxxxx, vymezují články 6 xx 11 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013. Xxx účely xxxxxx toho, zda xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se x využití xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.

§17

Přesažení xxxxxxxxxx limitu xxxxxx xxxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx

(1) Přesáhne-li xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §479 xxxx 480 opravňující xx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxx mohla dozvědět x xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx, ledaže v xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx limit nepřesahovala.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 žádost x xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx až xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx skončeno xxxxxx x xxxx žádosti. Xxx xxxx právnickou xxxxx xx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 3 použije xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx6), která ukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obdobně.

(4) Skončí-li xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx, zajistí xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Podá-li xx xxxxx pravomocně xxxxxxxxx řízení tatáž xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Přesahuje-li právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 rozhodný xxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 x xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, soud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§18

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxx x obezřetný xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx xxxxxxx řádně x obezřetně.

(2) X xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy

a) xxxxxxxxxxx a operativní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uspořádání x vnitřní xxxxxxxx, xxxxx xxx upravují, x jasným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx činností xxxxxx tohoto obhospodařovatele x výborů, xxxxx xxxxxx, x s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodovacích xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx současně xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxxxx,

x) systém xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxx xxx vystaven xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční investiční xxxx, včetně rizik xxxxxxxxxxxxx x vnitřního xxxxx vnějšího xxxxxxxxx x xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, měření, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) systém vnitřní xxxxxxxx, jehož součástí xx xxxx

1. kontrola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příkazu xxxxxx (xxxx xxx "pracovník"), xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx2), xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx (xxxx jen "compliance") x

3. xxxxxxx audit xxxxxxxxxxx nezávislou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx doporučení k xxxxxxxxx nápravy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx

x) systém xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, vyhodnocování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovatele,

e) xxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a pomocí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalého xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx kterých xxxxxxxx činnost,

h) kontrolní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování a xxxxxxxx informací,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných xxxxx; xxx xxxxx vedení xxxx evidence xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx čísla xxxxxxxxx obchodů,

j) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx x rámci xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx významný vliv xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx vystaven xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxx

1. xxxxx xxx určení a xxxxxxxx výplaty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx x

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx x xxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx pákového xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx jím vykonávaných xxxxxxxx x jeho xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx x jeho xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx upravující správce xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx6).

§20x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx pracovníky xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx nebo hrozícího xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx předpisů jej xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozícího xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx porušení; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx za porušení xxxx hrozící xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx soudním xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na mechanismus x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Personální xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přiměřené xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxx xxxxxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx této činnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx zajistí, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vykonávaných osobami xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx (§624), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie (§93 xxxx. 3) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro řádný xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx x podstatných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 ve xxxxxx k xxxxxx xxxxx splněna i xxxxx, má-li xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx 2 osoby, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx x mají xxxxxxxxxx zkušenosti se xxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxx xxxxx xxxx funkce.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxx xxxxxx činnosti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) jedná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, společníků x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx zavede, xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) postupy xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx informací,

b) postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxx ekonomickou analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařovateli, xxxxx-xx xxxx osoba xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavírá-li xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxx,

2. xx účet xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

3. xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xx xxxx xxxx xxxxx, má-li osoba xx xxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxxxxxxxxxxx přímý xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx provedení obchodu,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxx spravedlivě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pravidla xxx přijetí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) nenabízí xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxx bezhotovostně, xxxxxxxxxx-xx xx jejich povaha,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx podílníků, společníků xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx nejlepších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, nenabídne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c),

h) xxxxxxxxxxx srážky, přirážky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vydáním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nabývány xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx standardního xxxxx xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx téhož xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, že xx zjišťuje, xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx jím obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxx dokument xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

(4) Osobou se xxxxxxxxx vztahem k xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx, který xx podílí xx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba pověřila xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxx xxxx peněžitá xxxx xxxxxxxxxx výhoda.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupy, xxxxxxxx a zásady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 x xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx upravující xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

Pověření xxxxxx

§23

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, jiného xxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,

b) xx xxxxxxx xxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx2) xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxx dokumentem dotčeného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xx xxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx fondu xxxxx x obezřetně x xxxxxx v nejlepším xxxxx xxxxxxxxx, společníků xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx,

x) je zajištěno, xx xxxxx obhospodařovatel xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušit xxxx pověření, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu,

f) xx xxxx pověření xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, x xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx osvědčit, že xxx, kdo má xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

h) statut xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx pověřit xxxxxx.

§24

(1) Pověří-li xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zavede, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů2) xxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx statutu dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx srovnatelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx,

x) xxx xx nezbytné xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby xxxx důvěryhodné x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx činnosti,

c) xxx má xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx srovnatelná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti tohoto xxxxxxxxxx x

x) x xxxx xxxxxx dojít xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x společnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, osobu xx xxxxxx xxxx bydlištěm xx státě, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je-li zajištěna xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději 1 xxxxx přede xxxx, kdy je xxxxxxxx účinné, xxxxx x tom, xxx xx xxx pověřen xxxxxxx této xxxxxxxx, x současně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx podle §23, x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx oznámení xxxxxxxx o tom, xx x tímto xxxxxxxxx nesouhlasí.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx může pověřit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx xxx, xxx xx být xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx zavedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx dalších xxxxxxxx, x nichž xxxxx střet xxxxx, x

x) xxxxxx, udržuje x uplatňuje xxxxxxx xxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx dalšího, jen xxxxxxxx

x) x tím xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xx bylo xxxxxx oznámeno Xxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 x 25.

(2) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx kontroluje xxxxx úkonu nebo xxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřil xxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx některého xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx z činnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx dalšího, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b), odstavci 2 x v §23 x 25.

§27

Vztah x xxxxx Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13, 16 xx 25, 27 xx 58, 60 xx 64, 66 a 75 xx 82 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů6).

§28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx 7 až 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx xxxxx, použijí xxxxxxx a §20 xxxx. 2 xxxx. x), §20a, §20 xxxx. 5, §22 xxxx. 6 x §2327 xx xxxxxxxxx.

XXXXX III

POŽADAVKY XX XXXXXXX

§29

Xxxxxxxxx na počáteční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 125&xxxx;000 XXX, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx, která není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a), a

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Počáteční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 300&xxxx;000 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxx kapitál

a) samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxx písmene x), x

x) xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.

(3) Počáteční xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 musí xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 EUR.

(4) Počátečním xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx součet

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) povinných xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zdanění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx nerozděleného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedeného x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nerozhodla, a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 odst. 1 xxxx. x)&xxxx;xxxx §29 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203320).

(2) Nevykonávala-li xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 nesmí xx celou dobu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §29 odst. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx toho, xxx výše kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3, xx splacený xxxxxxxx kapitál, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rezervní xxxxx, emisní xxxx x xxxxxxxxxxx zisk x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx odečítá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x) zvýší xxxxxxx podle §30 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxx 0,02 % xx součtu xxxxxx xxxxxxx jí obhospodařovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;000 EUR, xxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxx xx xx xxxx 50 % kryta xxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná.

(3) Xx xxxxxxx podle odstavce 1 xx započítávají xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §29 xxxx. 1 xxxx. x), samosprávný xxxxxxxxxx xxxx uvedený x §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) x zahraniční xxxxx uvedenou x §29 xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx;xxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx vztahu x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x §29 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx

x) zvýšit v xxxxxxx x xxxxxx 12 x 14 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013, xxxxxxx podle §30 xxxx. 1 x 3 x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxx újmy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx v xxxxxxx x xxxxxx 12 x 15 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, xxxxxxxxx pro případ xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(6) Pro xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 2 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx-xx xx x jeho xxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx, xx odstavec 5 xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Umístění xxxxxxxx

(1) Kapitál xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, která xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx x §30 x 31, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx"), jejíž xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x krátké době, xxxxxxx tato xxx xxxxxxxxxx spekulativní xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 písm. x), xxx xxxxxxx pouze xx likvidní xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx spekulativní xxxxx.

XXXXX IV

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxx xxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 odst. 1 xxxx. x) až x), zejména xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravidel xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxx jiného x odbornou xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. odbornost xxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx vykonává xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

5. Garanční fond xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykonává-li obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §11 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxx, nesmí bez xxxxxxxxxxx výslovného souhlasu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetek do xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx obhospodařovaným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxx tento xxxxxxx k xxxx, xxx se zákazník xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, která xxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxx, xxxx zakladatelem xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX PŘEKROČENÍ XXXXXXXXX XXXXXX XX HLASOVACÍCH XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§34

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x podílům xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxx xx výši 50 % xx xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx, a

a) xxxxx xxxxxxx alespoň 2 x xxxxxx 3 xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počtu 250,

2. xxxxx xxxxx obrat xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 EUR, xxxx

3. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxx 43 000 000 XXX, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obmyšleným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Obhospodařovatel xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) objektivní zhodnocení xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx období,

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx akcií kontrolované xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx touto xxxxxx xx srovnatelném rozsahu, xx-xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelnou x akciovou xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §234 xxxx. 2 xxxx. x). Obhospodařovatel xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx §234 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx obhospodařovaných investičních xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) kterými xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx užívací xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx svým jménem xx účet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx plné moci, xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x xxxxxx-xx xx zmocnitelem uděleny xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx, nebo

h) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na jejíchž xxxxxxxxxxx právech byl xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx x ve výši xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx v §35 xxxx. 3.

§35

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohl o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxxx totožnost a xxxxxx je xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rejstříku, byly xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxx, ke xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx,

x) údaje nutné x identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx jejich jménem; xx-xx to xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávána, x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vedly,

e) x záměrech obhospodařovatele xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zaměstnance, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x případně xxxxxx xxxx, se xxxxxxx jedná xx xxxxx,

x) x řízení xxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nerovnovážné, x

x) x postupech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx komunikaci kontrolované xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xxxx, co xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §34 odst. 1 xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xx hlasovacích právech xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx překročil xxxxx xx xxxx 30 % na xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx xxxxx, xxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxx. x) až e), xxxxxxx obdobně.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxxx xxxxxxxx 3 xx §34 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

§36

Zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx uvedený x §34 xxxx. 1 xxx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxx xxxxx xxxxx zpřístupnil xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx této osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §35 odst. 1 xxxx. a) xx x), x v xxxxx xxxxx možností xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx uvedený x §34 odst. 1 xxxx x §35 odst. 3 xxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx, xxx xxxxx orgán zpřístupnil xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx této osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x v xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxx x §34 odst. 1 požádá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, aby xxxxx xxxxx xx lhůtě, x níž xxxx xxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, zpřístupnil zaměstnancům xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §34 xxxx. 2, a x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §234 odst. 2 xxxx. d); x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolované xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xx xxxxx, v níž xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva dotčeného xxxxx xxxx podílníkům, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §34 xxxx. 2, x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby statutární xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zástupcem xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rada xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo zástupci xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolované xxxxxxxxx osoby

(1) Obhospodařovatel xxxxxxx x §34 xxxx. 1 nebo §35 xxxx. 3 xxxxxxx xx xxxx 24 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. 1 xxxx §35 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, srovnatelné xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x zahraničí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x) xx použije xxx x případě, xx

x) xxxxxxx majetku xxxxxxx x závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xx nižší, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx výše xxxxxxxxxx kapitálu, popřípadě xxxxxxxxxxx veličiny, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xx sídlem x xxxxxxxxx,

1. zvýšeného x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx použít x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxx x nesplacený základní xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxxxx x xxxxxx x předchozích období x x příděly xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, že snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úhrady ztráty xxxx za účelem xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx a úhrady xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přesáhne 10 % sníženého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx snížené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx použije xxx x případě, xx xx toto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx vlastní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxx x závazky xxxx xxxxxxxxx osoby pod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu se xxxxxx x zahraničí,

a) xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x plnění xxxxx společníkům, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veličinu, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x rozvaze x aktivech.

ČÁST TŘETÍ

ADMINISTRÁTOR

HLAVA I

ADMINISTRACE X ADMINISTRÁTOR

Díl 1

Základní xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxxxx

(1) Administrací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx fondu tyto xxxxxxxx:

x) vedení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx právních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vnitřní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) výpočet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zaknihovaného xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xxxxx fondem,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plněním,

h) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem,

i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odkupování xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zprávy tohoto xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx tohoto fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizího xxxxx x xxxxxxxxx xxxx změn,

m) vyhotovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, zpřístupňování x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx společníkům xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údajů x poskytování xxxxxxxxx, xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x hodnotami x majetku tohoto xxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx souvisejících xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx služeb týkajících xx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxx fond majetkovou xxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a vyplácení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxx xxxxx,

x) vedení xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxx fondem,

s) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx s).

(2) Administrací xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx popřípadě xxx x tyto činnosti:

a) xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto fondem, xxxx

x) nabízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxx jen, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o administraci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "administrátor xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nesmí xxxxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx nebo xxxx xxxxxx předpis xxxxx.

§39

Požadavek na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jednotlivé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxx podle práva Xxxxxxxx unie, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nevyžaduje; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) X výkonu činnosti xxxxx §38 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx vztahu k xxx xxxxxxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx nebo zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxx podle §38 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx tuto činnost xxxxxxxxx s odbornou xxxx x dodržovat xxxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Ten, xxx xx oprávněn xxxxxxxx administraci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx, xx xxxx administrátorem. Xxxxx xxxxxxxxxx fond může xxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Administrátorem standardního xxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx administraci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§41

Hlavní administrátor

Hlavním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Podnikatelské oprávnění

§42

Předmět xxxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxx xxxxxxxx administraci investičních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jen x xxxxxxx xxxxxxxx x povolení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx povolení k xxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §479,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle §480,

3. zahraniční osoby xxxxx §481, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §482,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx uvedený x §9 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není zapsána x obchodním rejstříku x xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §479, 480, 481 nebo 482 xxxx kterou xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §513, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 2, xxxxx xx sídlo v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx administraci speciálního xxxxx, xxxxx obhospodařuje, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx §47, 48 a 50 xx 53 xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxx péče

Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxx.

§46

Xxxxx x obezřetný xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řádně x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx zavede, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§47

Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Součástí řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx a operativní xxxxxx,

x) organizační xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej upravují, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se současně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) systém řízení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxx vystaven, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitřního xxxxx xxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx, ohlašování a xxxxxxxxx rizik včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxx xxxxxx výskytu xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. compliance x

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxx administrátora x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx administraci xxxxxxx, a předkládání xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx nápravy takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx vnitřní x vnější xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, vyhodnocování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxx střetů zájmů xxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx srovnatelném postavení xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx administrátora,

f) kontrola xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx pracovníky x xxxxxx kterých xxxxxxxx činnost,

g) zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s předmětem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťování xxxxxxxxxxxxxx x nezbytných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x dluhů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx x ucelený x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx celku x xxxxxxx.

(4) Administrátor investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravidelně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx xx řídící x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

§47a

Mechanismus x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx osoby, xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předpisů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx x povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít alespoň 2 vedoucí osoby, xxxxx xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx této xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x)&xxxx;x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a obmyšlených xxxxxx fondu.

(2) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o provedeném xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx vydávání x odkupování cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxx fondem x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) nenabízí xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx zaručit,

c) provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nevylučuje-li xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obmyšleným tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobídku, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx povinnosti stanovené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odkoupením xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů uvedené xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxx xxxxxx nabývány xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx téhož xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx zájmů xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx, zamezuje xxx x oznamuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,

j) dodržuje §1843 občanského zákoníku xxxxxxxxxxx informační povinnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupy x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

Pověření xxxxxx

§50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx zahraničního investičního xxxxx, xxxxxx jen, xxxxxxxx

x) to xxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance,

b) s xxx souhlasí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx výkonu dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů2) xxxx xxx plněním xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx, xxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx x tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jednali x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx x svými xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx pověřeným,

f) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx s okamžitou xxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx činnost xxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx k xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x pravidelně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pověřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx tohoto xxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx investičního fondu xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxx xxxx,

x) kdo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx x

x) xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxx administrátorem investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x tím předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx oznámeno Xxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxx obdobně splněny xxxxxxxx stanovené x §50 a 52.

(2) Xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx pověřil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx jeho nebo xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxx dalšího, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxx 2 x x §50 x 52.

§54

Vedení evidencí

(1) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx převzatých xx úschovy x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 oprávněn xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

Vztah x xxxxx Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxx 16 xx 24, 26, 57 až 62 x 65 až 82 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§56

Administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a srovnatelných xxxxxxxxxxxx investičních fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x srovnatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem xxxxxxxx x §28 xx x rozsahu administrace xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5, §47a, §49 xxxx. 4 x §5053 a §55 xxxxxxxxx x xxxxxx 7 xx 11 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx7) xx použijí xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

§57

Xxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX.

§58

Minimální xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jeho trvání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx x §57.

(2) Xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxx pro xxxxx určení toho, xxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, emisní ážio x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x od xxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích období.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 2.

HLAVA XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§59

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provádět administraci xxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xx zavazuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x administraci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jiného xxx, xxxx-xx to xxxxxxxx xx smlouvě x administraci.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, nejsou xxxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx o administraci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součinnost xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx mu z xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx administrátorovi xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, x předávat xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx záznamy.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx administrátora xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx mohl xxxxx povinnosti plynoucí xx z xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti, o xxxxx se xxxxx, x předávat xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx doklady x xxxx o xxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

DEPOZITÁŘ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§60

Xxxxxxxxx

(1) Depozitářem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněna

a) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu,

b) xxxxxx a xxxx xxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku investičního xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b).

(2) Depozitářem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx státem xxxx členský stát x který obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §327.

§61

Neslučitelnost

Depozitářem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx obhospodařovatel xxxxxx fondu.

§62

Xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x při jejím xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx, a podílníků, xxxxxxxxxx nebo obmyšlených xxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činností.

§63

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx poskytnutí finančního xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x opatrování xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx prospěch tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx zajištění pohledávky xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§64

Střety xxxxx

(1) X xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ním, tímto xxxxxx, obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx x podílníky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxxxx investičního fondu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obmyšleným xxxxxx fondu.

§65

Oddělení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx i jiné xxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

(2) Xxxxxxxx může z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx tento střet xxxxx minimalizoval.

(3) Oceňovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vydávaného xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx depozitář xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx x xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66a

Mechanismus x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a.

§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§67

Xxxxxxxxxxxx smlouva

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx x obhospodařovatel xxxxxx fondu xx xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxx úplatu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§68

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx depozitáře

Každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxx. Připouští-li stanovy xxxxxx xxxxx vytvoření xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx i xxx xxxx podfondy.

§69

Osoby, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx pouze

a) xxxxx xx sídlem x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx umístěnou x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx a xxxxx

1. xx povinen dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. má povolení x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zahraniční osoba, xxxxx

1. xx povolení xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx x správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona, xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx6) x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů8).

§70

Xxxxxxx náležitosti depozitářské xxxxxxx

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxx způsob vzájemné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx komunikaci, x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu si x depozitářské xxxxxxx xxxx xxxxxx lhůty, x xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx, úschově xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx fondu.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezují xxxxxx 83 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady upravující xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8).

§71

Opatrování, úschova x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx činnosti xxxxxxxxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

a) xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnickém účtu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxx tento xxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení založeného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx odstavec 3 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxx investiční xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx povaha xx umožňuje, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx umožňuje.

(2) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (prime xxxxxx) xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) má xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx plnění povinností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx 88 xx 90 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx6), x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx koordinaci předpisů x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx vztahu x depozitářům xxxxxxxxxxxx xxxxx8).

(4) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podpůrce xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) peněžní účty xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx jméno obhospodařovatele xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxx účtu nebyly xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Peněžní účty xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx u

a) Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

e) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx srovnatelná x pravidly obezřetnosti xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

g) xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (část xxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx prostředky tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem.

(4) X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx eviduje xxxxxxx xxxxxxx účty xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Způsob xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx články 85 x 86 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů8).

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy

a) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx protiplnění x obchodů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obvyklých xxxxxxx,

x) xxxx používány xxxxxx xxxxxxxx xxx tento xxxx,

x) xxxx prováděny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx věcí v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxx xxxxx způsob xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; jak xxxx xxxxxxx provedeny, kontroluje xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx týkající xx

1. xxxxxxx v xxxxxxx nepřevyšující xxxxxx 500&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu uvedeném x §3 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x techniky k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx činnosti xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx články 92 xx 97 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů8).

§74

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáři tohoto xxxxx xxxxxxxx zřídit xxx tento xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2.

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §72 odst. 2, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládá xxx xxxxxxxxxx odkladu na xxxxxxxxx xxxxxxx účet xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx zřízený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72 odst. 1 a 2 xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxx získané xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydáváním xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 87 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8).

§75

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx investování vykonávat xxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a předat xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, které xx xx xxx xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; §81 xx xxx toho, kdo xxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§76

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx xxxxxxxxx depozitářské xxxxxxx, xxxxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxx nahrazena xxxxx depozitářskou smlouvou,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxxx xxxxx, který xx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx fond xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx úhrady závazků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výdajů, x xx xx xx xxxx nabytí účinnosti xxxx depozitářské smlouvy,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x) x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxx fondem České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách tohoto xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxx depozitáře.

Xxxxxxxx jiného

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §71 odst. 1 xxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxx §78 a xx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výběr,

c) xx xxxxxxx tomu, xxx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxx činnost xx vztahu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx v nejlepším xxxxx xxxxxxxxx, společníků xxxx obmyšlených xxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §71 xxxx. 1, kterým xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx povinností uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 98 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8).

§78

(1) Depozitář fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxx toho, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx x od xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx daný majetek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obdobně xxxxx §64 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a oznamování, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxx xxxxx §65, může-li x xxxxxx jeho xxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx střet xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §71 xxxx. 1 písm. x) a x) xxx toho, xxx

x) xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx orgánu dohledu xxxxx, xx kterém xx sídlo, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který ověřuje, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71 xxxx. 1 písm. x) x b) x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx

x) xx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx, sídlo xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx a) vyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx. x) a b),

c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx své xxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

1. x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

2. o xxx, že toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k omezením xxxxxxxxxxxx z práva xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx obhospodařovatele tohoto xxxxx písemné přivolení, xxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx povedou k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku x prohlášení konkurzu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Požadavky na xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx 99 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů8).

§79

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxx depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71 odst. 1, může pověřit xxxxxxxx úkonem xxxx xxxxxxxxx úkony x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §77 a 78.

(2) Xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §71 xxxx. 1, xxxxxxxxxx kontroluje úkon xxxx úkony z xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xxx xxxxxxx xxxxxxxx úkonem xxxx některými xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se §82 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tomuto xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednané xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx depozitáře, xx xxxxxxx ji xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx před středníkem xxxx úschově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 písm. x), depozitář nahradí xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti jiného.

(2) Xxxxxxx, kdy xxx x xxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx 100 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8).

§82

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §81 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxxx článek 101 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, x xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů8).

(2) Povinnosti x xxxxxxx xxxxx §81 se depozitář xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxx, koho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx tom, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů namísto xxx, x xxxxxxx-xx, xx

x) xxx pověření xxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxx v §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 x 2 x

x) xxx xxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxxxxx v xxxxxx 102 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX INVESTORŮ

§83

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx; fond kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xxxx xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se §69 xx 82 použijí xxxxxxx, s xxxxxxxx §73 odst. 1 xxxx. x) a §73 odst. 2 x s výjimkou xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8). Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů6), jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3, §72 xxxx. 5, §73 xxxx. 4 x §74 xxxx. 4, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx tyto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x tehdy, způsobí-li xx obmyšlenému nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu.

(4) Xxx xxxxxxxxxx evropského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nějž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx §82 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxx xxxxxxxx příkazů xxxxx §73 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx profesionálními xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x notář; xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x vyplacení xxxx rozdělení majetku xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx penězi xxxxxxxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx dříve než xx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx, x

x) xxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxxxxxxx, xxxx

2. více než 90 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxx duševního vlastnictví, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách xxx, xxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo právnických xxxxxxx xxx překročen xxxxxxxx a xx xxxx stanovených x §34 xxxx. 1 xxxx x §35 xxxx. 3.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

(3) Xxx xxxxxx, xxxxx xx depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx §69 nepoužije.

XXXX PÁTÁ

HLAVNÍ XXXXXXXX

§85

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx přenechávat xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx financování xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx.

§86

Osoby, které mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx x členském xxxxx,

x) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 a 9a xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálovou přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxx §9 x 9a zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu a

e) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx státě.

Xxxxxxx xxxxxxxx podpůrce

§87

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx tohoto fondu xxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx x §85, xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §85, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x jiné podpůrné xxxxxx xxxx

1. zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji prováděných x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx x §85 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x).

(2) Depozitář investičního xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§88

(1) Xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxxxx hlavní podpůrce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxx depozitáře, xxxxxx xx depozitář xxxx xxxxxxx stranou.

§89

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxxxx podpůrce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jehož majetek xxxx, zajistí, aby xxxxxx podpůrce poskytoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx depozitáře, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx 91 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§90

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxx podpůrce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční nástroje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§91

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx,

x) má funkčně x hierarchicky xxxxxxx xxxxx činnosti hlavního xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx depozitáře x

x) xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx podpůrce x z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x oznamování.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Investiční xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§92

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxx kolektivního investování

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xx oprávněna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx vydáváním akcií x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akcií, x dále spravovat xxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxxx fond, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydáváním xxxxxxxxxx xxxxx a společné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílových xxxxx x další xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se považuje xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx společnost x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo srovnatelných xxxxxxxxxxxx zařízení, investuje-li xxxxxx fond, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných xxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx strategií se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x mohou-li xx xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhopisy, x xxxxx-xx xx xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky, xxxxx také druh xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx limity, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x tom, zda xxxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx kopíruje xxxx xxxxx sledovat xxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx investice, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx investice,

e) xxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxx x xxxx investice mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx zaručeny (xxxxxxxx fondy), x xxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx dosaženy,

f) možnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx obhospodařováním,

h) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xx xxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx ve svém xxxxxxx, x

x) xxxx x technikách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx indexu xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxx složení xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

§94

Standardní xxxxx x xxxxxxxxx fondy

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx investování4) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§511).

(2) Xxxxxxxxxx fondem je xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsaný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§511).

§95

Fondy xxxxxxxxxxxxxxx investorů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx ocenitelné xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáváním účastnických xxxxxxx papírů xxxx xxx, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xx prospěch těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investování shromážděných xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, založené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozložení xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílových xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx fond,

1. xxxxx xxxxxx určuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obmyšlených, xxxxxxx xxxx zakladatel tohoto xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx smlouvou, x

2. xxxxx xx zřízený xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx principu xxxxxxxxx rizika, ve xxxxxxxx jeho obmyšlených.

(2) Xxxxxxxx mnohosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nemusí být xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obmyšleným xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podřízená xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx investor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxx kvalifikovaných investorů, x xxxxx xx xxx účely této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§96

Xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xx

x) kvalifikovaným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, v platném xxxxx,

x) kvalifikovaným fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 346/2013, x platném xxxxx, x

x) evropským xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxx x jiném xxxxx, xxx xx Xxxxx republika, srovnatelná x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Pokoutné fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ocenitelné xxxx od xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx být návratnost xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx závislý na xxxxxxx nebo výnosu xxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jinak xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx případ, xxx xx shromažďuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 není §2 písm. b) x c) x §2a xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §15 xxxx. 1.

§99

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázanou xxxxx §98 xxxx propagací xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§100

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx pouze

a) xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) akciová xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciová společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xxxxxx xxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx k nemovitostem, x to za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§101

Fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx být xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx společnost, xxxx

x) xxxxxxxx.

(2) Fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investujícím xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx podílový xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§102

(1) Podílový xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vlastnické xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx všem podílníkům, x to x xxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x oddělení xxxxxxx x podílovém xxxxx, rozdělení podílového xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx fondu. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx nepoužijí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pohledávky odpovídající xxxxxx x podílovém xxxxx xx uspokojují x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu.

§103

Podílový xxxx nemá xxxxxx osobnost.

§104

Podílový xxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podílového fondu. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právní jednání xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílový xxxx, xxxxxxx-xx se x xxx, kdo xx xx stát xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxx statutu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právním jednáním xxxx, kdo xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx, jinak xx xxxxxxxx; soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

§107

§107 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb.

§108

(1) Podílový xxxx xxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou. Podílový xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx fondu ze xxxxxxx xxxxxx likvidátor, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx oprávněný xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xx neplatné a xxxxx z toho xxxxxx zrušit xxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§109

(1) Administrátor xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jeho podílníků. Xxxx-xx vydány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listy, xxxx xxxxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.

(2) Xx xxxxxxx podílníků xx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxx listu, jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jenž xx xxxxxxxxxxx členem Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx podílového listu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papíru.

§110

(1) Má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx je ten, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx zapíše nového xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

(1) Údaje zapsané x seznamu podílníků xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx jiným xxxxxx xxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen se xxxxxxxxx podílníků, kterých xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xx seznamu podílníků xxx zbytečného odkladu xxxxxx.

§112

Xxxxxx zacházení

(1) Obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx podmínek se xxxxx podílníky xxxxxx.

(2) X právním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xx újmu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dobré xxxx spoléhaly.

§113

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx statut xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§114

Účetnictví

O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx podílový xxxx.

Podílové xxxxx

§115

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx papír xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx, xxxxx představuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fondu x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx práva podílníka xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§116

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penězi xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx podílového fondu xxxxxxxxx podílových xxxxx.

(2) Xxx ocenění penězi xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstev x xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§117

(1) Xxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx

x) označení "xxxxxxxx xxxx",

x) údaje xxxxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxx, v níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, že xxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i s xxxxxxx na statut,

e) xxxxxxxx formy podílového xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podílový xxxx xxxx mít xxx xxxxx cenného xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx listinného xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxxx x příslušné evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxx druhu nahrazuje.

§118

Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondem může xxx vyjádřena x xxxxxxx měnách, vymezuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o jaké xxxx xx xxxxx.

§119

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx administrátorovi podílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx administrátorovi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§120

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stejná xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx.

(2) X podílovými xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx právo xx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx na zisk,

c) xxxxx úplatu xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), s xxxx xx výkonnost srovnávána, xxxx

x) nižší xxxxxx xx odkoupení, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zálohu xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxx xxxxxxxx jen, xxxxxxx-xx x rozumně xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx má nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obsah xx určí xx xxxxxxx podílového fondu. X xxxxxxx pochybností x xxxxxx obsahu xxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx s xxxxxxxxx listem spojeno, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx této xxxx xxxxxxxx nejbližší, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x), rozhodnout, že xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx spojeno xxxxxxxx xxxxx.

(2) Řízení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 písm. d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx názvu xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx

§122

Xxxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podílového fondu xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx formy xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílníků.

§123

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxx srážky; srazit xxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx nové xxxxxxxx xxxxx x xxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx listů xx podílové xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx se ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx přiměřeně.

§124

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxx fondem nebo x vyřazení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podílových listů xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xx odkoupení podílových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 jinak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxx 100 xxxx,

x) podílových listů, xxxxxxx souhrnná jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx obchodovaných xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxx druhu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx odvolat, jakmile xxx učiněn. Změnit xxx je xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxx bude-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxxxxx i xx xxxxx smlouvách xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx návrhu.

§125

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxx vlastníky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx, formy xxxx xxxxxxxx týká, a xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx x změně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobám, které xxxx xx do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx formy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyřazení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníky xxxxxxxxxx xxxxx, jichž xx rozhodnutí x xxxxx druhu, formy xxxx xxxxxxxx týká.

§126

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §125 xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x vůči xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§127

Při změně druhu xxxx formy xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo formou xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx podílový xxxx

§128

(1) X podílovým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem je xxxxxxx právo podílníka xx jeho xxxxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxx.

(2) Xxxxx podílových xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx, xxxx omezen.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx obsahuje xxxxx "xxxxxxxx podílový xxxx".

§130

Xxxxxxxx podílových listů

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx listu za xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx určenému xx xxxxxxx; tato xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxx xx statutu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx 3 měsíce xxx xxx, kdy obhospodařovatel xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx může být xxxxxxx x přirážku xxxxxxxx xx statutu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxx fond zřídil xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx vydat xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 pouze xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem podle §2a odst. 1 xxxx. a) xx x) zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx neodvolatelného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx peněžní xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx zřídil xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§131

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotě xxx xxx, ke kterému xxxxxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedenou xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx odkoupením zanikají.

§132

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fondu xx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do

a) 2 týdnů, xxx-xx x standardní xxxx,

x) 1 xxxxxx, jde-li x speciální fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 1 xxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který neinvestuje xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, x

x) 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kdykoliv. Administrátor xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejbližší xxxxx xxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx.

(3) Po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx speciálním xxxxxx investujícím do xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxx nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx podílový xxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx neodkupují.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxx listy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fondu za xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx.

Pozastavení vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových xxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílníků, nebo

b) xx dobu nezbytně xxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též, xx-xx pozastaveno vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§245).

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 zápis, xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx x přesný čas xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů,

c) xx, zda xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx listy, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bylo požádáno xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx e), x x nichž xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů,

d) xx, xxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx postupovat xxxxx §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx §139 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx, jak xx xxxx postupovat, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxx, od kterého xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zápise xxxxx §134 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápise xxxxx §134 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §141 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx, o jejichž xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx požádáno před xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §134 xxxx. 3 xxxx. x) x x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za odkoupení. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodl, xx se xxxxxxxxxx x pozastavení vydávání xxxx xxxxxxxxxx vztahuje x na xxxx xxxxxxxx listy.

§136

(1) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odkupování podílových xxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx delší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx pro pozastavení xxxxxxxx xxxx odkupování xxxxxxxxxx listů určit xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 2 xxxx se xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx odchylně; xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 2 xxxx xx zakazuje.

§137

(1) Administrátor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §134 xxxx. 3 zajistí uveřejnění xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx.

(2) Obhospodařovatel, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zbytečného odkladu xxxxx x tomto xxxx rozhodnutí. X xxxxxxxx zejména uvede xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu zajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, které xx xxxxx xx pozastavení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx fondu.

§139

(1) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx podle §141 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxxxx

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx podle §141 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx odkoupení xxxx xxxxxxxx x x xxxxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podílových listů, x xx xx xxxxxx, která xx xxxxx jejich

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx žádosti, xxxx

2. první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §141 xxxx. a); x xxxxxxx xxxxxxx neprovádí xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) x žádostem o xxxxxx xxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nedošlo x xxxxxxxxx protiplnění xx xxxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx §141 xxxx. x) vyzve, xxx xxxx žádost xxxxxx znovu, jestliže xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx podle §141 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podílníci xxxxxxxx x x xxxxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to za xxxxxx, která se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené xx xxx podání žádosti.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zápise xxxxx §134 xxxx. 3 písm. x).

§140

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx pozastavení vydávání xxxx odkupování podílových xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx pozastavení již x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) zrušila-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx podílníkovi vyplaceno xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxx xxxxxxxx uhradit xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§141

Dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxxxxx uplynula xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozastaveno,

b) xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxxxxx xxxxxxxx doba, xx kterou bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§142

X podílovým listem xxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxx fondu.

§143

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx podílový xxxx".

§144

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx určitou xx xxxxxxxx této xxxx, zda xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx doby do xxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřeným podílovým xxxxxx xx §130 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže xxxxx xxxx xxx xxxxxx podílové xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, xxxxxxx než 1 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx, umožní podílníkům xxxxxxxxx xxxx vlastněných xxxxxxxxxx listů xx 10 xxxxxx xxx xxx xxxxxx fondu x dále xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podílníkovi xxxxx xx odkoupení xxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxx podílového xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx §131 xx 141 xxxxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxx-xx soud x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §121 xxxx. 1 xxxx. x), může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx druhu xxxx rozhodnuto, požadovat, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tento xxxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx xxxx koupil, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zřejmá xxx v xxxx, xxx podílový xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxx do 15 pracovních xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, může se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o koupi xxxxxxxxxx listů u xxxxx xxxx požadovat xxxxxxx újmy, x xx nejpozději xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx návrh xx uzavření smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxx

§148

(1) Xxxxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx; jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx vytvořit. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyčleněním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právní jednání xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jinak xx xxxxxxxx; xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond více xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx nebo že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Svěřenský xxxx xx xxxxx investičním xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxx, co xx xxxxxxxxx fond xxxxx investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx a xxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond xx §114 použije xxxxxxx.

§149

Ustanovení §1452 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond nepoužije. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", rozumí xx xxx v xxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Svěřenský správce

§150

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenský xxxx xx jednoho xxxxxxx.

(2) Xxxxx správcem xxxx být xxx xxx, xxx je xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, nejsou xxxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §1454 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním fondem.

Xxxxxx xxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §150 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx §1465 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxx společnost x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§154

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydává akcie, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx akcionáře xx jejich xxxxxxxxx xx účet společnosti, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "SICAV".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxx být pouze xxxxxxxxxx fond.

§155

Základní kapitál

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxx xxxx xxxxxxxx kapitál zapisuje xxxxxx vložená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx ve stanovách xxxxxxx základního kapitálu.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx je xxxxxxx 1 Xx, xxxx 1 XXX; ustanovení §246 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx obchodních společností x družstev xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§156

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob určení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx administrace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nákladů, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) určení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxx, x

x) xxxxxx, jak xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(2) Připouštějí-li xxxxxxx možnost vytvářet xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx úhradu nákladů, xxxxx xxxxx vznikat x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx administrace.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx počtu xxxxx x celkového xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

§157

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem se xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, x ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx ážiu x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Akciová xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx akcie

§158

(1) Xxxxxxx společnost s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxxx xxxxxx akcie xxxx akcie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxx vlastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předkupního xxxxx xxxxx §160, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jiná xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §161.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje označení, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx akcii; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x hlasovacím xxxxxx.

Zakladatelské xxxxx

§159

(1) Se xxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxx xxx xxxxxxx právo xx její xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx jiné zvláštní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx právní poměry xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx o xxxxx xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx změně výše xxxxxxxxxx kapitálu akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx akciím.

§160

(1) Xxxxx-xx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx 6 měsíců ode xxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxx zakladatelských xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakladatelských xxxxx. Xxxx-xx ujednáno xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx vykonají, xxxx xxxxx vykoupit xxxxxxxxxxxxx akcie poměrně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx zakladatelských xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx x vlastníků zakladatelských xxxxx převádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx vlastníci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. To xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§161

Každý vlastník zakladatelských xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zakladatelských xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, má každý xxxxxxxx zakladatelských xxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxx x těch xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx neupsal jiný xxxxxxxx. V xxxxxx xx §485 xx 490 xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxxxx xxxxx

§162

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx podfondu, x xxxxx byla vydána. Xxxxxxxxxx akcie odkoupením xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zákon xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx podle druhu xxxxx, je vlastník xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněn xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X investiční xxxxx xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx investičních xxxxx xx §130 xx 140 použijí xxxxxxx.

(3) Xxxx obnovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je

a) den xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx uplynula xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkupování investičních xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxxxxxx x §156 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx 3 x §131 xx 140 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxx investiční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx majetek x xxxx investiční činnosti. Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx podílet xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vztahují xxx x xxxxxxx x dluhům x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Tím není xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev.

§164x

Xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x dluhů x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§164x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

Xxxxx 3

Xxxxxxxx

§165

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podfondy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxx vytvářet xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx její xxxxxxx. Podfond xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X majetkových xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx vede xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nezahrnuje-li xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx x dluhů xxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Podfond xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx něco xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx x rámci určitého xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx téhož podfondu.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x akciové xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx "podfond", popřípadě xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podfondu.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Akciová xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx fondovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x likvidací. Tím xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxx xxxxx investičních xxxxx x témuž xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx podfondu xxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx označení xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podfondu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxxx právem. V xxxxxxx xxxxxxx stanovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§168

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podfondu a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxx xx jedná.

§169

Statut x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx podfondu xxxx být xxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vyhotovuje za xxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx "investiční xxxx", "xxxx xxxxxxxxxxxx investování" xxxx "fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxx se xxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx něco xxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxx 5

Komanditní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

§170

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxx dluhy xxxxxxxxx (xxxx xxx "komplementář") x alespoň xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investiční listy xxxx představovány investičními xxxxx.

(2) Xxxxxxxx firma xxxxxxxx xxxxxxxx "komanditní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx xxxx xxx nahrazeno xxxxxxxx "xxx. xxxx. xx xxxxxx. xxxxx" xxxx "x. s. x. x.".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.

§171

Druhy xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podíly, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx druh. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx představuje xxxxx, x xxxx xxxxxx spojena žádná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx základní xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Určí-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podílů, a xx x různého xxxxx. Je-li podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxx pro xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxx smlouvě.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x komanditní společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x popis práv x xxxxxxxxxx x xxx spojených, a xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x komanditistech. Soud, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin. Xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xx oprávněný xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx §121 x 147 xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxxxx list

§172

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx cenný xxxxx xx xxx, xxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx",

x) xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx investičního xxxxx x,

x) označení xxxxxxxxxxxx listu, xxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx list xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx cenný xxxxx.

(3) Xxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx něm xxxxxxxxxx společnost na xxxxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§173

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx přijat k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§174

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních listů xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx §210 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

§175

(1) Xx-xx komanditista xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx ve xxxxx určené společenskou xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx, xxxxxx k xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neplatné. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Vklady

§176

Před vznikem komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx spravuje xxxx xxxxxxxx vklady ten, xxx xx má xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§177

Vkladová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listy xx xxxx v xxxxxxxx.

§178

(1) Xxxxx komplementáře xxxxxxxx 2 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxx zakládajících komanditistů, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxx.

(2) Xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx celý vklad xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§179

(1) K xxxxxxx rozhodnutí o xxxxx společenské smlouvy, xxxxx x x xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx si nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§180

Komplementář ani komanditista xxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx, xxxxxxxxx-xx společníci x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x dalších xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx účasti xxxxxxxxxx

§181

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X vyloučení xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx společenská xxxxxxx většinu vyšší. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xx investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doby xx likvidace. Xx xxxxxx xxxxxx komplementáře xx xxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx nevyžaduje.

§182

(1) Nevyplývá-li ze xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, důvodem pro xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx investiční xxxxx xxxx xxxxx účasti xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx v komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx listy vystoupit xxx svou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx komplementáře xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komplementář, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výpovědí, má x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx komplementář.

§182x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx účasti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Právo xx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx komanditní xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho neplatnosti xxxxx §175 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxx xx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§182x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 336/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Xxx 6

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§183

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxxx xx tento xxx xxxxxxxxx.

(2) Komanditní společnost, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxx xxxxxxx komplementáře.

§184

Pro komanditní xxxxxxxxxx, xxxxx xx investičním xxxxxx, se §176 xx 180 xxxxxxx xxxxxxx.

Některá xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se §181 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx omezeně xxxxxxxx společníka xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ručící xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx vystoupení xx xxxxxxxxx (§186 xxxx. 2), xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného společníka xxx xxxxx svého xxxxxxxxxx neoznačil.

§186

(1) Xxxxxxx ručící xxxxxxxxx nemůže x xxxxxxxxxx společnosti vystoupit, xxx xxxxxx svou xxxxx výpovědí, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva určí xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zanikla-li x xx účast společníka, xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxxx společníka xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; k pozdějšímu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se považuje xx změnu společenské xxxxxxx.

(4) Xxx komplementáře xx §182 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

NĚKTERÉ XXXXXXXX XXXXXX

§187

Xxxxxxx účetní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x jeho jednotlivých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§188

Promotér xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx osoba, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, kdo xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodovat o xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, obhospodařovatele, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx osoba, pak xx příslušným orgánem xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx této právnické xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx nerozhoduje.

(3) Xxxxxx-xx právo rozhodovat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx investičního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xx-xx promotérů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx statut xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx nebo xx xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx.

§189

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydává x aktualizuje jeho xxxxxxxxxxxxxxxx.

Výpočet xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx

§190

(1) Xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xx fondovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx statutu, například xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výkon činnosti xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx xxxx xxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dělená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; jinak se xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx určí xxxx xxxxxxx fondového kapitálu xxxxxx fondu xx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaokrouhlením xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx s xxxxxxxxx listem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, určí xx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx podílových listů xxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx §164 odst. 1 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xxxxxxxxxx §190 xxxx. 2 věty xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxx se určí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xx xxxxxx §164 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx akciemi xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcie xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx xxxx podfondu, xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx investičních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxxx akcii xx §190 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podfondu xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x hodnotu xxxxx v podfondu.

§192

Jak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx investičním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx akcií, určí xxxxxx tohoto fondu.

§193

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, investiční xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx investičním xxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než

a) 2 xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx fond,

b) 1 xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx do nemovitostí xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 1 xxx, jde-li x xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx společnosti, x

x) 2 roky, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xx zjevně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xx správného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. 0,25 % xxxxxxx fondového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. 0,5 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx chybného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obohatil, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obohacení.

(5) Xx xxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 x §133 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§194

Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx vždy způsoby xxxxxxxxx x ohledem xx investiční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx tom, xxx xxxx xx oceňuje.

§195

Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dluhy xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §194 písm. b), xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxx a xxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie10) x tím, xx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx závaznou xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) x

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx představujícího podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyhlášena na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx pozdějšímu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx blížícímu xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxx majetku x dluhů xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1.

§197

(1) Xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na

1. xxxxx administrátorovi,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, x

4. xxxx xxxxx x úzkým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 x

x) poskytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oceňováním xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxx některého xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xx xxx, nepřihlíží xx k xxxx.

(3) Xx xx za xx, xx xxx, xxxx administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, je xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxxx-xx

x) vedoucí xxxxxx xxxx pracovníkem xxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zakladatelem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek x xxxxx má oceňovat, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, také xxx, kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx a xxxxx má xxxxxxxx, xxxxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxx, má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady

a) xxx řádnou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x

x) nestrannosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx §194 písm. b), xxxxxxxxxx xxxxxx střetů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §197 xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx, §197 xxxx. 1 xxxx. x) x §197 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dluhů tohoto xxxxx xxxxxx jen, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu.

§200

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vymezují články 67 xx 74 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

(2) Xxxxxxxxxx §50 xx 52 xxxxxx §197 xx 199 xxxxxxx.

§201

(1) Xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx investičního xxxxx se oceňují xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Ustanovení §193 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§202

(1) Majetek x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §201 xxxx. 1 xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx delší xxx 1 rok.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §201 xxxx. 1 xx §201 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpisům

§203

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, xxx získá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, nevzniká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx nevznikají xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ukládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§204

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx znění nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 3 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 346/2013, v xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxx kvalifikovaným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu7) x xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9).

(2) Xxx investiční xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx má stát xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investic18).

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx peněžního trhu, xx ustanovení tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx19).

XXXX SEDMÁ

FONDY KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§205

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §93 xxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shromažďovat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxx.

§206

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vydat xxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papír, x xxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx fondu xxxx. Xx platí i x případě, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx vydány na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §93 odst. 3 písm. x) xx i) není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxx

x) přímo vyvolanou xxxxxx právní úpravy,

b) x důsledku změny xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§549 xxxx. 1 a 2).

(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx administrátor xxxxxx xxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx odkoupení xxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx §211 xxxxxxx xxxxxxx. Informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx administrátor xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§208

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx investičního xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;250&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxxxxxxx-xx průměrná xxxx fondového kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(3) Xxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zruší xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§209

Xxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obhospodařování xxxxx kolektivního investování xx určí xxxxxxx

x) xxxxxxx z průměrné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx části xx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxx, 1 xxxxxxxxxx akcii nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§210

Nezahrnované xxxxxxx

Xx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx zahrnout

a) xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxx pro tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x přeměnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dispozicí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (část jedenáctá).

§211

Odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx x investiční akcie xxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování xxxx výstupního xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx, jichž se xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční akcie xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx tak, xxx činila xxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx o xxxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx této xxxxx právo xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx. Součástí xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxx práva xx xxxxxxxxx.

§212

Xxxxx působnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx k rozhodování, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým schválil xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu tuto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxx soudu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu.

§214

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX K XXXXXXXXXXXXXXX

§215

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x uplatňuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx ve vymezení xxxx, které mohou xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx fondu, x investičních xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxx kopírování xxxxxxx xxxxxx akcií x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení dlužné xxxxxx xxxx jiného xxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx použití majetku xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx úvěru, zápůjčky xxxx daru, x xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxx k poskytnutí xxxxx xxxx zápůjčky, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxx k poskytnutí xxxx, x zajištění xxxxx xxxx osoby xxxx x úhradě xxxxx, xxxxx nesouvisí x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx uzavírání xxxxx o xxxxxxx xxxx xx účet xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx svém majetku xxxx které xx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx toho, zda xxx na xxxx xxxxxx fondu uzavírat xxxxxxx x prodeji xxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemá xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx repo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx investování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro snižování xxxxxx x použití xxxxxxxx, a jde-li x speciální fond, xxxxx xxxxxxx pákový xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx celkové xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, metodou xxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx, a

i) xxxxxx x celkové expozice x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx standardní fond, xxx speciální xxxx, x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) pravidla xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) a x) xx x), včetně xxxx, xxx xxx

1. xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, x

3. xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prodeji věcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx na xxx xxxxxxxxxx,

x) techniky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) xxxxxx x celkové expozice xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx upravující xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x techniky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Repo xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx sjednanou xxxxxxx koupí xxxx xxxxx xxxxxxx převodem x koupě xxxx xxxx převod xxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx převodem.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x dalších limitů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papír, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hledí xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §206 xxxx. 2 věta xxxxx xx použije xxxxxxx.

§216

(1) Došlo-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx soulad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s pravidly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx soulad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxx fondu.

(2) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx však musí xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skladby xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

§217

§217 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 336/2014 Sb.

§218

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx, jak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA III

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx

§219

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení investice, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§220

(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx,

x) údaje nutné x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxx kolektivního investování,

h) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonem jednotlivé xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, údaje x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208821) a údaje xxxxx xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/85222) x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informací xxxxx xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým obsahem xxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů pro xxxxxx xxxxx.

§221

Údaje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxx aktualizovány.

§222

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxx.

(2) Uveřejnění xxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nového xxxxxxx xxxxx.

§223

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Stanovy xxxxxx xxx uveřejněny, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxx, xx stanovy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) o místě, xxx xx možno xx xxxxxx nahlížet, xxxxxxx xxxxx údaj xx xxxxx za xxxxx členský stát, x němž jsou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx.

§224

Poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§225

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx.

(2) Xx podmínek, xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx11), xxx xxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx administrátorem, xxxxxxxxxxx xxxxx a investorem, x

x) xxxxxxxx xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx zvolil xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Statut xxxxxxxxxxx fondu lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek včetně xxxxx, kde na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) investor xx xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxx účelu.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx požádá.

§226

Xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxx, poskytne xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu,

c) xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§227

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povahy x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, zpracované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§228

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxx.

§229

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace,

b) xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx újmu xxxxxxxx xx xxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ve statutu xxxxxx fondu; xxxxx xxxx xxxxxxxx investorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx.

§230

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x požadavky xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxx x způsob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lhůty xxx xxxx uveřejňování vymezuje xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stránky, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, že tyto xxxxx budou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezúplatně x listinné podobě. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxx, jak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx přiznávání odměn, xxxxxx xxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/201424).

§231

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investorovi xx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§232

(1) Administrátor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx11), xxxxxxx listinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx §225 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací vždy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx požádá.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxx

§233

(1) Xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejní nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxx podílníkovi poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x to xxxxxxxx xxxx podílník xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx x za který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx zprávy.

§234

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx x zprávu auditora x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx obhospodařovatele ve xxxxxx k majetku xxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx fondem, které xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx akcii xxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu,

g) xxxxx x vývoji xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx list za 3 uplynulá účetní xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxx se týkají xxxx xxxxx účetního xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx objemu závazků xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x repo xxxxxxx xxxx deriváty,

j) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/208821) x xxxxx xxxxx xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/85222) a

k) xxxxx podstatné xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci, podnikatelské xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x majetku xxxxx xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2365.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovníkům xxxx xxxxxxxx osobám v xxxxxxx xxxxxx, členěných xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxx pracovníků x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx fond nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyplatil,

c) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx profil xxxxxx fondu, x

x) xxxxx xxxxxxx v §34 odst. 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 2 nebo §36 xxxx. 3; xxxx xxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zpráva speciálního xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dále obsahuje

a) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §267 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx g) x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu,

b) účel, xxx který byla xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx-xx ke změně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxx vyhotoven xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §266,

x) údaje nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x člena výboru xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx kterých byla xxxx xxxxxxxxxxx určena, xxxx-xx nemovitost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údaje xxxxx k identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x majetku nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xx fond účast,

j) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxx informace x členech xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech,

m) údaje x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí vlastnického xxxxx x nemovitosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strategii,

o) xxxxx xxxxxx nedodržení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx-xx x němu x xxxxxxxxx účetním období, x

x) xxxxx podstatné xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx výroční zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období.

(4) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx

x) údaj x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx, x

x) xxxx x tom, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x investováním xxxxxxxxxxx xxxxx hrazeny x xxxx majetku x xxx k xxx je uplatňovaná xxxxx nebo vratka.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a struktuře xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx 103 až 107 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx 1 xx 5 x rozsahu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

(8) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nemusí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxx výroční finanční xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx s výroční xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§235

Xxxxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s účetní xxxxxxxx.

§236

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx podřízeného fondu xx xxxxxxxx závěry xxxxxx xxxxxxxx řídícího xxxxx.

(2) Neshoduje-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s účetním xxxxxxx řídícího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxxxx zprávu xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx začlení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Součástí xxxxxx xxxxxxxx podřízeného fondu xxxx i údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dopadu xx xxxxxxxxx fond.

Xxx 4

Xxxxxxxxx zpráva

§237

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx uplynutí prvních 6 měsíců xxxxxxxx xxxxxx pololetní zprávu xxxxxx xxxxx.

(2) Administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxx fondu v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupuje, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pololetní xxxxxx řídícího fondu, xx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeným xxxxxx.

§238

Zvláštní náležitosti xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pololetní zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a údaje xxxxxxx x §234 xxxx. 1 písm. x), x), x) x j).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx investuje xx xxxxxxxxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §234 xxxx. 3 xxxx. x) xx c), x), h) x x).

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedený x §234 xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Xxxxx národní banka xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxx 5

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§239

Xxxxx uveřejňované x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkupujícímu jím xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx x srovnatelnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx jednou ve xxxxx xxxxx §193 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x pokaždé, když xxxx vydávány nebo xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, za xxxxxx xxxx vydávány a xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaj x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x

x) xx xxxxx kalendářní xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fondu k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nabízené x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 nepoužije.

§240

Xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vydávané xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx do tohoto xxxxx veřejně xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) nejméně xxxxxx xx xxxxx xxxxx §193 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx hodnotě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) za xxxxx kalendářní xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx x poslednímu dni xxxxxx.

§241

Informování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx

(1) Investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx investorům xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx strategie xxxxxx fondu, xxxxxxx

1. xxxxxx druhy xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx limity, xxxxx je nutno xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx podle xxxx 1,

3. xxxx x technikách k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x podmínkách xxx xxxxxx používání, xxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pákového xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o případných xxxxxxxx xxx míru xxxxxxx pákového efektu,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond, x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx než 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxx, xx xxxxxx podmínek xxxx dojít xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx prováděna,

f) údaje x xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx,

2. právu xxxxxxxxx xxx daný smluvní xxxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxx xx neexistenci xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxx rozhodnutí ve xxxxx, xx kterém xx fond xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx speciálním fondem,

g) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx obhospodařovatele, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx činností xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x základních xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §32,

x) xxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxx činnostmi xxxxxxxxxx byl xxxxx §78 xxxxxxx jiný, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x identifikaci pověřeného x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxx oceňování xxxxxxx a xxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxx xxxx oceňování, xxxxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a mimořádných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx nepřímo nese xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxx, zda x xxxxxxx, xx xxxxxxx x investorů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, mají tuto xxxxxx xxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx nebo právo xxxxxxx, včetně uvedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx obhospodařovatele x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu,

n) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x xxxxx xx. 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2365,

o) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx nebo aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx fond, popis xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx případné střety xxxxx plynoucích xx xxxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx depozitářské xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx depozitářem,

t) údaje x xxx, xxxxx xxxxxxxx a kdy xxxx zpřístupňovány xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 a 4,

x) xxxxx x xxx, xxx xx depozitář xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x údaj x xxxxx a xxxxxx změny této xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/208821) x údaje xxxxx xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/85222).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, zpřístupňují xx xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx, tento xxxx xx xxxxx x procentním vyjádření,

b) xxxx xxxxxxxx přijatá x řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity fondu x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx rizik, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dále xxxxx o

a) změnách x míře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx využití poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizího xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx efektu xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxx 108 x 109 nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. v) xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 6

Propagační sdělení xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx

§242

§242 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

§243

(1) Xxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx značnou xxxxxxxxxxx, musí xx xxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx indexu xxxx sleduje jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxx.

§244

Propagační xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx označení xxxxxx řídícího xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§245

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, do jímž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxx zákon xxxx xxxx právní předpis xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního předpisu xxxxx.

§246

Xxxxxxxxx fond

(1) Podřízeným xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx alespoň 85 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx řídícím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx předpisu xxxxx.

§247

(1) Xxx-xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx fond, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se x případě, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond vytváří xxxxxxxx xxxx, jde-li x zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxx xxxxxx fondu.

§248

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x základní xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 100 % xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxx řídícím xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §251255,

x) xx-xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x auditorem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx auditora,

d) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond,

e) xxxxxxxxxxx-xx řídící fond xx xxxxxxx papírů xxx xx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondy,

f) xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx,

x) x xxxxxxx řídícího xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx investičním fondem xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx §250 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxx fondu, do xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mu obhospodařovatelem, xxxxxxxxxxx x auditorem xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

Oznámení x zahájení xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx doposud, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx statut xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx, kde xxx xxxxxx aktualizované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx, xx kterému předpokládá xxxxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx obhospodařování, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx listy nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 současně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rovněž jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§250

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Uveřejněním xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podřízeného fondu xxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx investiční xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx nebo zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx.

(2) Uplynutím 30 dní ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 zaniká xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx určit xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů podřízeného xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

§251

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx jednání mezi xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, xxxx-xx oba xxxxx téhož obhospodařovatele x téhož xxxxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxx, upraví-li xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx obhospodařovateli a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zavede a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx řídícím xxxxxx x xxxxxxxxxx fondem.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx nebo akcionář, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxx, který xx zahraničním investičním xxxxxx.

§252

Xxxxxxxx-xx xx dohoda xxxxx §251 odst. 1, lze xxxxx xxxxxx nebo zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané řídícím xxxxxx xx podřízeného xxxxx xxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxx fond ve xxxx xxxxxxx.

§253

(1) Xxxxxxxx plnění xxxxxxx v souvislosti x investováním do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx podřízeného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxx, přirážky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem.

§254

Rozhodné xxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx dohody xxxxx §251 odst. 1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, strany xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 si x xxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx fondu.

§255

Náležitosti dohody

(1) X xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, přirážky xxxx poplatky budou x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx x zda x xxx bude xxxxxxxxxxx sleva či xxxxxx,

x) podmínky xxxxx xxxxx §252,

d) xxxxxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx informací při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dluhů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxx hodnotě,

e) pravidla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný,

f) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx soulad xxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem předcházet xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx převodního xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx, neúčtují-li řídící xxxx x podřízený xxxx x téže xxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem; x xxxxxxxx-xx to x xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xx odkoupení xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vyřizování stížností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xx srovnatelném postavení xxxx podílník xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je zahraničním xxxxxxxxxxx fondem,

j) podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx související x cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podřízeného xxxxx, shoduje-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s účetním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxx auditora xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §236 xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx podřízeného fondu x účetním obdobím xxxxxxxx fondu,

l) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zahraniční xxxxxxxxxx fond, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předávání xxxxxxxxx x pověření xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx řídícího fondu, x způsob jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx informací x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx předávání,

p) xxxxx xxx předávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozicích xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx otevřenou xxxxxx z finančních xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx předávání,

q) lhůty xxx xxxxxxxxx informací x tom, xx xxxxxxxx nebo odkupování xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem xxxx podřízeným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x x tom, xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx předávání,

r) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a způsob xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx pro xxxxxxxxx informací x xxxxxxx této xxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx srovnatelného dokumentu xxxxxxxx fondu, jeho xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nabyla xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tyto lhůty xxxxxx, x nichž xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx informací x xxx, xx xxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx přestal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaných xxxxxxx x osobě

1. xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx podřízeného xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx podřízeného xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxx, kdo byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

6. xxxx, xxx xxx pověřen výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx podřízeného xxxxx,

xxxxx i o xxx, xx xxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o navrhovaných xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohoda xxxxx §251 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat obhospodařovatele xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx národní banku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, o všech xxxxxxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(3) X xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řídí.

§256

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx depozitáři tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, x xxxxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx jsou xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitáře.

Díl 3

Dohoda depozitářů xxxxxxxxxxx x řídícího xxxxx

§257

(1) Xxxxxxxxx podřízeného xxxxx x depozitář xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na pravidlech xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, xxxx-xx oba xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx depozitáře.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednaná xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x důvěrnými xxxxxxxxxxx nebo osobními xxxxx.

§258

Rozhodné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §257 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dohoda xxxxx §251 odst. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2, xxxx si xxxxxx x dohodě xxxxx §257 xxxx. 1, xxx se xxxx ujednání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fondu.

§259

Náležitosti dohody

(1) X xxxxxx podle §257 xxxx. 1 si xxxxxx ujednají xxxxxxx

x) xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jakým xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů, xxx xxxxxxx vymezí

1. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx poskytovat, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x osobních xxxxx a dokumentů xx xxxxxxxxx xx xxxxxx a které xxx xxxxxxx, x

2. xxxxx pro vzájemné xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxx předávání,

b) xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolních povinností xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,

x) druhy porušení xxxxxxxxxx obhospodařovatele xxxx xxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxxxx události, které xx oznamují, xxxxx xxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx událostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §257 odst. 1 xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řídí.

§260

(1) Xxxxxx xxxxx §257 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx depozitářské xxxxxxx xxxx o xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Depozitář xxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxx x ocenění xxxxxxx x dluhů xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx ve xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx investičních xxxxx xxxxxxxx řídícím xxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxxx podílu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v řídícím xxxxx, v promítnutí xxxxxx, která xx xxxxx odpovídala xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx v aktuální xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx související xxxxxxxx daně,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxx xxxxx, nebo

e) porušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx přijímání x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx 4

Dohoda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§261

(1) Auditor podřízeného xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx pravidlech xxxxxxx xxxx nimi.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx oba fondy xxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx případě postačí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, které xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx auditora.

(3) Plněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednaná nebo xxxxxxx uložená povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobními xxxxx.

§262

Rozhodné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx podle §261 xxxx. 1 se xxxx xxxxxx státu, xxxx xx xxxx xxxxxx podle §251 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxx v xxxxxx podle §261 xxxx. 1, xxx xx xxxx ujednání xxxx xxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§263

Náležitosti xxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx koordinace vypracování xxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx x zprávy xxxxxxxx podřízeného xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytnutí, xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx podřízeného xxxxx x účetním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx, jak je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx auditora podřízeného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §236 xxxx. 2, včetně xxxx pro poskytnutí xxxxxx auditora dodatečné xxxxxx xxxxx §236 xxxx. 2 xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obdobím řídícího xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xx uvede, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řídí.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§264

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o každé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx důvodu xxxxxxx tohoto opatření xxxx pokuty, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx auditorovi řídícího xxxxx udělila Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX X

XXXXXXXXX NEMOVITOSTÍ

§265

Nemovitost, xxxxxx xxxxx obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování xxxxx xx majetku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, xx xxxxx v souladu x účelem jejího xxxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx prodeje x xxx zohlednění

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výnosu xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ní xx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx podmínek xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxx uvedenou x §265 odst. 1 xxxxx 2 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxx nezávislým xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx obhospodařovatel.

(2) Xx xx za to, xx xxxxxx xx xx vztahu k xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx, xxxx-xx

x) vedoucí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx členem xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto fondu.

§267

Xxxxxxx znalce nebo xxxxx xxxxxx odborníků

(1) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti xxxxx uplynout xxxx xxx 6 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalce nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx nemovitosti,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo členem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x stupeň xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx,

x) popis závad xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx informace x absolutních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) poslední známý x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zisk z xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udržitelných xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitostmi x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§268

Xxxxx odborníků

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo účastí x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx výbor xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx lichý a xxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 3 xxxx, xxxxxxx tutéž xxxxx lze do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx členství.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx zkušenosti x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx. Xxx uvedené podmínky xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx je xxxx překážka xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx o xxx rozhodl xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§269

Xxxxxxxxx xxxxxx odborníků

(1) Xxxxx xxxxxxxxx

x) sleduje xxxx, xxxxxxx a xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx vliv xx hodnotu nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx společnosti, v xxx xx tento xxxx účast,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx učiněním xxxxxxxx xxxxxxx, pro které xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx alespoň dvakrát xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxx a obezřetně x odpovídá xxxxxxxxxxxxxxxxx x akcionářům xxxx xxxxxxxxxx dotčeného fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodborným xxxxxxx xxx funkce.

§270

Postup xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx xx tento xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx odborníků xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271

Nezávislost člena výboru xxxxxxxxx

Xx xx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx investuje xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 2.

XXXX OSMÁ

FONDY KVALIFIKOVANÝCH XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§272

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Podíl xx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx smluvně nabýt xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tichým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §2a odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §2a odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba na xxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx společnost xx xxxx účastnického xxxxx xxxx transformovaného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) osoba, xxxxx xx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, zakladatelem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tentýž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx tento xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx fond, ve xxxx xxxxxxx částce xxxxxxx

1. 125&xxxx;000 XXX, xxxx

2. 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx pověřená osoba, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osoby obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zázemí, investičním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxx

x) xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxxx rizik spojených x xxxxxxxxxxxx do xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejíž xxxx splaceného vkladu xxxx xxxxxxxx investice xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. 125&xxxx;000 EUR, nebo

2. 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jím xxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně jako xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e) zákona x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx důvodně xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx znalostem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investující xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nabyl-li xxxxx xxxxx xx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo tichým xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx majetek xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx formě x xxxxxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxx podmínek, xxxxx se řídí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx kvalifikovaného investora xxxxxxxx xxx minimální xxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx i). Xxxxxxx kvalifikovaného investora xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vyžadovaný xxxxx xxxxxxxx 1. Před xxxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy.

§273

(1) Xxxxxxxxxx §272 xxxx. 1 a 6 xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 346/2013, x xxxxxxx znění, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxx xx tom xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikového xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nesplňuje-li xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo tichý xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, kdo xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, předpoklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, v platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx, xxx na xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxx, a nařídí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, předpoklad xxxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 346/2013, v xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Soud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx na xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx tichý xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyžadovaný xxxxx článku 30 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/760. Xxxx rozhodnutím poskytne xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zjednání nápravy.

§274

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxx nebo povinnosti xxxxxxxxxx v minimální xxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx návrhu xx zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§275

Plnění xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vkladovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xx xxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Výzva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx dní xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx splatnou.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx důsledků, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určuje xxxxx, vykonávat hlasovací xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx xx ní xxxxxx.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §150 xxxx. 1 x §344 odst. 1 xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§276

Xxxxxx člena statutárního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx statutární xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mohl xxxxxxx pokládat xx xxxxxxxx, má člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Společenská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx

x) xxxxxx určení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x to, zda xxx členovi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odměny, a xx i xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x rozsah hrazení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx x xx, xxx xxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx společníkovi xxxxxx xxxxx vyplácet xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx odměnu členu xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Důvodem xx xxxxxxx odměny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx.

§277

Xxxxx společenské smlouvy

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x tohoto zákona xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx změně xxxxxxx xxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx být xxxxxx společenské smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx společníka, xx xxxxx k xxxx xxxxx x souhlas xxxx společníka, xx xxxxx práva xx xxxxxxxx.

(2) Společenskou smlouvu xxx změnit i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon x, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x změnu xxxxx vyvolanou xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tiskových xxxx xxxxx úpravu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§278

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx podílníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dokumentů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx-xx by poskytnutí xxxxxxxxx přivodit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx osobám, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx informaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

c) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů,

d) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx rozhodce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx určený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§279

Zákaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxx účastí xxxx investuje,

c) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vyhodnotí xxxx vhodnou xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxx, xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx nebo na xxxx xxxx osoby

1. xxxxxx xxxx zcizila xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k věci, xxx xx investiční xxxxxxxxxxx týká, xxxx

2. xxxxx či nepřímo xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zcizení xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká, xxxx xxxx xxxx, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx, jíž xx investiční příležitost xxxx, x

x) bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxx nebo poskytnout xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Dozví-li xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx, nebo osoba xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Společenská xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§280

Xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;250&xxxx;000 EUR, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §281.

§281

Xxxxxxx kapitál fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 90 % xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx představujících podíl xx xxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných právnických xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx lhůtě určené xx statutu a, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx smlouvě, dosáhnout xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 EUR.

§282

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §280 xxxx 281, jeho obhospodařovatel xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx, xxxx rozhodne o xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx na xxxxx České xxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxx xx tom xx xxxxxxxxx zájem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxx x nařídí xxxx xxxxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxx xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx x §280 xxxx 281. Před xxxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxxxx xxxxxxx.

§283

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výkonu rozhodnutí x xxxxxxx

(1) V xxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx, investičního xxxxx, xxxxxxxxx listu, akcie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx exekučního příkazu x prodeji tohoto xxxxxxx xxxxxx, zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx stejného druhu xxxxxxxxxxxx listu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx podílu, předkupní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zaknihovaným cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx zakladatelských xxxxx xxxxxxxxx právo podle §160.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x jiného xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx.

§283x

Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §212 xx §214 použijí xxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejnění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§283x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

HLAVA II

INVESTOVÁNÍ A XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

§284

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxxx fondu x xxxxxxx a xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, spočívající ve xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxx, přichází-li x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla xxx přijetí úvěru xxxx zápůjčky xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx daru, x xxxxxxxxx dluhu xxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru nebo xxxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx, zda xxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daru, x xxxxxxxxx dluhu xxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx nebo které xx xx čas xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx tohoto fondu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx fond xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx které xx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx rizika x xxxxxxx derivátů, x xxxxxxx-xx pákový xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx využití pákového xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx závazkovou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jinou pokročilou xxxxxxx měření rizik, x

x) limity x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) xx x), xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x limity x xxxxxxx expozice podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostí u xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xx §265 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odporuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, neudržuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx limity xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo nařízení vlády xxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x jejich obhospodařování.

§285

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx soulad skladby xxxxxxx xxxxxx xxxxx x těmito xxxxxxxx; xxxxxx přihlédne k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obmyšlených tohoto xxxxx.

(2) V souvislosti x uplatněním xxxxxxxxxxxx xxxxx na upsání xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které má xxxx xx mít xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xx xxxx majetku, xxxxxx být dodržen xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxx xxxx obnovit xxx zbytečného xxxxxxx xx uplatnění tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku tohoto xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

§286

§286 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 336/2014 Sb.

§287

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, osvědčí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx přiměřenost xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx

§288

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popis xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu a xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§289

Xxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Výroční xxxxxx

§290

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn přesáhnout xxxxxxxx limit, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovenou xxxxxxx zprávu tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx společník xxxx xxxxxxxx požádá.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn přesáhnout xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, se xxxxxxxx 1 x 2 x §291 nepoužijí. X xxxx případě xxxxxxx, xxxxxxxx poskytne xxxxxxx investorovi xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §291, xxxxx xxxxxx obsaženy xx xxxxxxx zprávě xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx výroční xxxxxx.

§291

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx §234 xxxx. 1 xxxx. x) , x) x x) x §234 xxxx. 2, 6 x 8 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx článek 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, v xxxxxxx xxxxx, použije xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

§292

Zpráva xxxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§293

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xx §241 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxx nabízení xxxxxxxx xx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx limit, se xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx znění, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX INVESTIC

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§294

Nabízení investic

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx fondu nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydaných podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx

x) xxxxxxxx jiné možnosti xxxx xx podílníkem, xxxxxxxxxx, zakladatelem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx společníkem xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx, která zvyšuje xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx nebo srovnatelnému xxxxxxxx použijí obdobně.

§295

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X nabízení xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 1 xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenný xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stát xx xxxxx podílníkem, obmyšleným, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také osobou, xxxxx xxxxxxx majetek xxxxxx fondu smlouvou, x vlastního xxxxxxx.

§295x

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx, xx-xx xxxxx fond xxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou; tím xxxx dotčen §305 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do investičního xxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx, jestliže takové xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 20.

§295x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 336/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§296

Xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx kvalifikovaných investorů x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podílníkem, obmyšleným, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx smlouvou, xx xxxx xxxx stát xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§297

Nabízení xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se speciálním xxxxxx

(1) Investice xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx speciálním xxxxxx lze x Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 6 až 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx x §306 xxxx. 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §306 odst. 1 xx v xxxxx xxxxxxx §306 odst. 2 xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 §296 xxxxxxx.

(3) X xxx, xx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx předložení xxxxxxx, xxxxx xx předepsané xxxxxxxxxxx x ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx obsahovat údaje x doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx formu x xxxxxx xxxxxx.

§297x

Xxxxxxxxx nabízení investic

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu považovány xx xxxxxx x xxxxxxxxxx do daného xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x speciální xxxx, xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx x srovnatelný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stát, xxxx o jeho xxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, ale xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx podfondu

1. xxxxxx podána xxxxxx x zápis do xxxxxxx podle §309, xxxxxx učiněno oznámení xxxxx §312 odst. 1 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §313 xxxx. 3, jde-li x xxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 1 xxxx srovnatelné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) X xxxxxxxxx nabízení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nejedná, xxxxx xx tato xxxxxxx nabízením investic xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§297x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§297x

(1) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx republice vykonávat, xxxxx xxxxxxxxx sdělené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx investorům xxxxxxxx xxxxxxx xx k xxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumenty xx xxxxx návrhu xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx při vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxx.

(2) Je-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytnut návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx stanovit, xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxx xx informace, xxxxx xxxx x xxx obsažené, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x mohou podléhat xxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance obsah xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani splnit xxxx vykonáním předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 4 xx 8 x x §297c.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx kontaktovaní x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx nabízení xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx papírů x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřízeného na xxxxxxx předběžného nabízení xx xxxxx 18 xxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx výsledek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx smí předběžně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

c) xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxx

x) tak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(7) Xxx xxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx 1 xx 5 x 8 x §297c použijí xxxxxxx.

(8) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vede x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízení xxxxxxx.

§297x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§297x

(1) Obhospodařovatel do 2 xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice nebo x xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obhospodařovatel

a) xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx státech xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investic xxxxxxxxxx x xx xxxxx dobu,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx představ x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxx předmětem předběžného xxxxxxxx investic.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§297x vložen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§298

Vztah x xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 346/2013, v xxxxxxx xxxxx, vymezuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx evropského fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondy dlouhodobých xxxxxxxx18).

§299

Xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxx zahraniční investiční xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx státem není xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx svého statutu xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu

a) xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % hodnoty svého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % hodnoty xxxxx majetku xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx mít xxxxxxxx xx ve xxxx 85 % xxxxx xxxxxxx xx vztahu x zahraničnímu investičnímu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) nebo x) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému v xxxxxxx x) xxxxx xx vztahu k xxxx xxxxxxx fondům, xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxx xxxxxxxxxx strategii.

XXXXX XX

XXXXXXXX INVESTIC XX INVESTIČNÍHO FONDU XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU, XXXXX XXXXXXXXX STÁTEM JE XXXXXXX XXXX

Xxx 1

V xxxxxxx obhospodařovatele, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Veřejné xxxxxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

§300

Veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 písm. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx standardní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelné se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Veřejné xxxxxxxx investic xx standardního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§301

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxx členském xxxxx veřejně xxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §303 odst. 3.

(2) Xxxx-xx investice do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxx x poskytováno xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice. Xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxxx, xxxxx xxxx dodatky, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §229 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

§302

(1) Mají-li xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 584/2010. Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxx investice xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx úkolů xxxxx §306.

(3) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto fondu x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx vyhotovení aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx přiloženo s xxxxxxxxx do xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx investice xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, přiložit x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx nabízeny, xxxx

x) anglického xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx překlad xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dotčeného standardního xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nabízeny, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 7 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx mají být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 7, xx xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx.

(9) Xxxxx byla xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x v xxxxxxxx této xxxxx xxx dotčený standardní xxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nabízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx investice xx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§303

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §302 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx banka xx 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §302, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ani xxxxxx xxxxxx vadami, xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxx. 1 xxxxxxx nabízeny,

a) toto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x anglickém jazyce x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx investování4); xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 x xxxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 584/2010.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oznámení, jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxx vymezují xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx 3 xx 5 nařízení Xxxxxx (EU) č. 584/2010.

§304

(1) Jsou-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxxxxxxx xx standardního fondu, xxxx být x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx investorům poskytnuty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxx xxxxx,

x) výroční zpráva xxxxxx fondu, jakož x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxx xxxxx, a

e) xxxxx x xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, investorům xxxxxxxxx x uveřejňují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytují x uveřejňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx x jeho xxxxx, xx v xxxxx členském xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xx standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx předkládat xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxx x jejich xxxxx, x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x jiném xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejňují x xxxxxxxxx xx

x) jazyka, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, nebo

b) xxxxxxxxxx jazyka.

(5) Četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxx xxxxxx.

§304x

(1) Účinky oznámení xxxxx §302 xxxx. 1 xxxxxxxx doručením xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto podmínek:

a) xx xxxx xxxxxxx 30 pracovních dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odkup xxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx sídlem nebo xxxxxxxxx x dotčeném xxxxxxxx xxxxx, x xx bez jakýchkoliv xxxxxx, přirážek xxxx xxxxx,

x) úmysl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx vhodný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investujícího xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx závazky xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §302 xxxx. 1 ukončeny xxxx změněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebylo xx xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxx xxxxxxxxxxx fondem, pokud xxxxxxxxx nabídku xx xxxxx, x musí xxx zveřejněny v xxxxxxx jazyce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jazyce, xx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x evropskému orgánu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx xxx zbytečného odkladu, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(4) Xx zániku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx veřejně xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxx standardním xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx bydliště x xxxxxxxx členském státě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 xxxx. x) prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jazyce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxx podle odstavce 5 xxxx být xxxxxxx i České xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dokumenty a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

Veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

§305

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem xxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx §303 xxxx. 3. Česká xxxxxxx xxxxx zapíše zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx obdrží xx xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxx xxxxx §303 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xx veřejně nabízet x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dohledu jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx státem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §304a xxxx. 3 xxxx třetí.

§306

(1) Xxxx-xx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §307,

x) poskytování xxxxxxxxx investorům x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) prováděny, x x rozdělování x xxxxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jež xxxxxxx řádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxx xxx investory při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxx §307,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úkolů, které xxxxx plní, xx xxxxxxx nosiči xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x příslušnými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem srovnatelným xx standardním fondem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx společně xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) že zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx zajištěny

a) x českém xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx.

§307

(1) Jsou-li x Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx bydlištěm x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx internetových stránkách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokument xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx standardního fondu, xxxxx x xxxx xxxxx,

x) dokument xxxxxxxxxxx xx statutem xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxx změny,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx srovnatelný x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xx §306 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx d), xxxxx x xxxxxx xxxxx, x údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uveřejňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování11).

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx i jeho xxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx investorům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do

a) xxxxxxx jazyka, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx použití xxx xxxx účely Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), jakož i xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx do

a) českého xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) anglického xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§308

Xxxxxxx xxxxxxxx investic xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxx státě

Investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného se xxxxxxxxxxx fondem, xxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond obdrží xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx přílohami x xxxxxxxxxx xxxxx §303 xxxx. 2.

Xxxxx 2

Nabízení xxxxxxxx xx speciálního xxxxx, xx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx domovským xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

§309

X případě xxxxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nabízení x České republice

Investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České republice xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxx xxx, xxx xx tento xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx podle §597. Xxx-xx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, použije xx pro xxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx §312 xxxx. 2 xxxxxxx.

§310

V případě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx nabízení x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx domovským xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatel xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx neoprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. a), b), x) nebo d).

(2) Xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu srovnatelného xx xxxxxxxxxx fondem xxxx x fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státem je xxxx členský stát, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, lze v Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxx xxx xxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx bankou podle §597 xxxx. x).

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x jiném členském xxxxx

§311

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatel xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx a osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §313 xxxx. 3.

§312

(1) Xxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx investice xxxxx §311, oznámí xx obhospodařovatel dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxxx xxxx první x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx zasílají v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x překladem xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx přiloženy,

a) xxxx xxxxxxxx činnosti ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokument, xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxx x dotčeném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investorům, xxxx xxxxx těchto xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx §293 xxxx. 1,

x) jde-li xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx může mít xxxxxxxx xx xxxx xx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxx jednomu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx více investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x domovském xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxx investuje, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx investice xxxxx §311,

x) mají-li být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeným v §2a xxxx. 1 xxxx 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx považovány xx xxxxxx x investicím xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxx, xxxxx xx profesionálním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx x souladu s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nezbytné xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovány činnosti xxxxx §315a.

§313

(1) Xxxxx národní xxxxx ověří, zda xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §312 předepsané náležitosti x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xx 20 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx podle §312, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx jinými vadami, xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxx nabízeny xxxxxxxxx xxxxx §311,

a) xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx x

x) potvrzení x xxxxxxxxx jazyce x xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx x obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx investiční xxxxx x určitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odeslala xxxxxxxx, jeho xxxxxxx x potvrzení podle xxxxxxxx 2.

§314

(1) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §311, oznamovatel xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nastala xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy jí xxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx oznamovatel xxxxxx xxxx x xxxxxxx na plánovanou xxxxx nelze xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx6).

(4) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, včetně xxxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§314x

(1) Účinky xxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) po xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem určená xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastníkům xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 694/201423) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18),

x) úmysl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nabízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx členském státě xxx zveřejněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx investic xx xxxxxxxxxxx fondů, xx fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondů, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které umožňují xxxxxxxx investic xx xxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v daném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx po tomto xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, pokud nepřijmou xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxx, xx kterém xxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vadami, xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx účinků oznámení xxxxx §312 xxxx. 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dotčeném xxxxxxxx státě, poskytnuty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a údaje xxxxx §304 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx být xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx zašle xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§315

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Investice do xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx domovským státem xx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatel xx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze v Xxxxx xxxxxxxxx nabízet xxxxxx xxxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx daného xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, srovnatelné xx sdělením České xxxxxxx xxxxx podle §313 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) xxx zbytečného xxxxxxx poté, kdy xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §313 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx je tento xxxx zapsaný x xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597 xxxx. a), x), x) xxxx x).

§315x

(1) Jsou-li x Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx v České xxxxxxxxx zajištěn xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx vydávání, upisování x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §307,

b) xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx být pokyny xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na zisku x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxx,

x) zpřístupňování xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxx xx kontrole a x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §241,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investorům xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxxx osoby xxxx, xx trvalém nosiči xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx zajišťovat xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo bankou, xxxxxxxxxx bankou s xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 nebo xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx samostatně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x písemné xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx,

x) xxxxx x úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx speciálním xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxx xxxxxx, nebo

b) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou.

§315a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxx 2

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx státě, který xxxx xxxxxxxx státem, xxx xxxxx v Xxxxx republice nabízet xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx národní xxxxx zapíše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx podle §597 xxxx. x)&xxxx;xxxx x) xx žádost xxxx obhospodařovatele xx 20 pracovních dnů, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, x Xxxxx národní xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxx 113 xx 115 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013, dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který udělil xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx dohledu domovského xxxxx xxxxxx xxxxx, xx x souladu x xxxxxx 113 xx 115 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx domovského xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), x

x) xxxx, ve xxxxxx má sídlo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x teritorií xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním výborem xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx investic xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xx 37, §233235, §241, 290, 291, 293, 463, 464 x 557 xxxxxxx.

(4) Povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxx plněny x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 přestaly xxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xx xx xx vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxx xx srovnatelném xxxxxxxxx x podílníky, obmyšlenými, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx zvýšili majetek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zakazuje xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 po xxx, který určí xxx x přenesené xxxxxxxxxx přijatý Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 68 xxxx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5) xxxx xxx, x xxxxx xx xxxx ukončit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 36 x 42 xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx stanovený x xxxxxxxx 35 a 37 až 41 xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxx xxxxx elektronicky; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§317

(1) Investice do xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx domovským xxxxxx xx xxxx členský xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxx xxxxx §481, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy je xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx speciálního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož domovským xxxxxx je xxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx x povolením xxxxx §481, osobám uvedeným x §2a odst. 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx považovány xx vztahu k xxxxxxxxxx xx daného xxxxx za zákazníka, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §311 xx 314 použijí xxxxxxx.

(3) Xxx nabízení xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, do fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státem xx xxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x povolením podle §481, se §315 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem xxxx x fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx §481 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. x).

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX DOMOVSKÝM XXXXXX NENÍ XXXXXXX XXXX

Xxx 1

X případě xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§318

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nabízení pouze x České republice

(1) Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx tento xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) nebo e) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do 20 xxxxxxxxxx dnů, jestliže

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx se v xxxxxxx x xxxxxx 113 až 115 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, xxxxxxx xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxxx zemí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx investic podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů6), x xxxxxxxx §60 xx 84; obhospodařovatel dotčeného xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §71 xx 73 xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx podle §71 xx 73, xxxxx x jejich změny.

(4) Xxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xx §316 xxxx. 4 použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 po dni, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx 68 xxxx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5) jako xxx, x němuž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 36 x 42 xxxx xxxxxxxx x režim pasu xxxxxxxxx x článcích 35 a 37 xx 41 této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinným xxxxxxx xxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, její xxxxx a způsob xxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx rozsah, xxxxxxxxx, formu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x lhůty xxx jejich oznamování x xxxxxxxxxxx.

§319

X xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy je xxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 do xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x)&xxxx;xxxx x) xx žádost jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém má xxxxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx, se v xxxxxxx s xxxxxx 113 až 115 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013, dohodly na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), a

b) je xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxx §318 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxx nabízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx6), x xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx má sídlo, xx základě směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), x výjimkou xxxxxx 21 xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx činnost xxxxxxxxxx podle xxxxxx 21 odst. 7, 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5) ve vztahu x xxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zašle xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 21 xxxx. 7, 8 x 9 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx povinnosti xxxxxxxxx x odstavci 3 xx §316 xxxx. 4 použije obdobně.

(5) Xxxxxxxx xx nabízet x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dni, xxxxx určí akt x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 68 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx5) xxxx xxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 36 a 42 této xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 35 a 37 xx 41 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx režimem xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx; žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x způsob xxxxxx.

§320

X případě investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597 xxxx. x) xxxx e).

(2) Xxxxx národní banka xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle §597 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) jsou obdobně xxxxxxx xxxxxxxx podle §318 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) domovský stát xxxxxx xxxxx uzavřel x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxxx x majetku x xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a

c) xxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxx 67 xxxx. 6 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů5) xxxx xxx nabytí účinnosti xx. 35 x 37 až 41 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; žádost xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§321

V xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx oprávněné přesáhnout xxxxxxxx limit, xxx-xx x nabízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, osobám xxxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu x xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za zákazníka, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §311 xx 314 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §318 odst. 2 xxxx. x) a x) x §320 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 26 Modelové xxxxxx xxxxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx.

§322

X xxxxxxx obhospodařovatele xx sídlem v xxxxx členském státě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný limit xx xxxxxx x xxxxx členském státě, xxxxxx uvedeným x §2a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k investicím xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §315 xxxx. 1 použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §318 xxxx. 2 xxxx. x), §319 odst. 2 xxxx. x) x §320 odst. 2 xxxx. x) a x) x

x) domovský xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 26 Modelové xxxxxx xxxxxxx Organizace xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Investice xxxxx xxxxxxxx 1 xxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx fond xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) xxxx x).

(4) Česká národní xxxxx zapíše zahraniční xxxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle §597 xxxx. d) xxxx x) xx xxxxxx xxxx obhospodařovatele xx 20 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §318 xxxx. 2 písm. b), §319 odst. 2 xxxx. x), §320 xxxx. 2 písm. x) a x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Žádost xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§323

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx, xxx-xx o veřejné xxxxxxxx x České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatel xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx nabízet ode xxx, xxx je xxxxx xxxx zapsaný x seznamu vedeném Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597 xxxx. x)

Díl 2

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x členském xxxxx

§324

Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Investice xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx, xxx xxxxx v Xxxxx republice xxxxxxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. d) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx seznamu xxxxx §597 xxxx. x)&xxxx;xxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 pracovních dnů, xxxxxxxx

x) xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx podle §318 xxxx. 2 xxxx. a) x x),

x) orgán dohledu xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxx obhospodařovat xxxxx xxxx, a Xxxxx xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx s xxxxxx 113 xx 115 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013, dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

x) xxxx, xx kterém xx xxxxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx seznamu nespolupracujících xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx §316 xxxx. 3 až 5 použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx; žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx náležitosti žádosti xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxx formu x xxxxxx podání.

§325

Xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Investice xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx je xxxxx xxxx zapsaný v xxxxxxx vedeném Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 písm. d) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) nebo e) xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxx xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx podle §318 xxxx. 2 písm. x) x x) x §320 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx domovským xxxxxx xxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481, lze x České xxxxxxxxx xxxxxxx osobám uvedeným x §2a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x osobám, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx daného xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, který xx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx x povolením xxxxx §481, xxxxxxxxxxx xx sdělením Xxxxx xxxxxxx banky podle §313 odst. 3.&xxxx;Xxxxxxxxxx §315 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §318 xxxx. 2 xxxx. b) a §320 odst. 2 xxxx. x) x x) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx fondu x xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, se x xxxxxxx x články 113 xx 115 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013, dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5), x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dohledu udělil xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §481, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxx smlouvy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nabízet xxx dne, kdy xx xxxxx xxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx podle §597 xxxx. x) nebo x).

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx podle §597 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů, jestliže xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §318 xxxx. 2 písm. x), §320 xxxx. 2 xxxx. b) x x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; žádost xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§325x

X případě xxxxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xxx rozhodný limit xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice

Investice xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxx povolení xxxxx §481 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §597 xxxx. x).

§325x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§326

Nabízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx domovským státem xxxx členský xxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, osobám xxxxxxxx x §2a xxxx. 1 nebo 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx daného xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §311 xx 314 xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §318 xxxx. 2 xxxx. a) x x), §320 xxxx. 2 písm. x) x x) x §321 xxxx. 2 písm. x).

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx

§327

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx domovským xxxxxx xxxx xxxxxxx stát x xx xxxx xxxx xxxxxxxx investice x České republice, xxxx být xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxx, xx kterém xx xxxxx,

4. jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §318 xxxx. 2 písm. x) x §320 xxxx. 2 xxxx. x),

5. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx státu, xx kterém má xxxxx, x Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

6. xxxxx xx xx smlouvě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx vykonávat kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx vyplývá x §73, a xxxxxxxxx xx újmu xxxxxxx xxx, jak xxxxxxx z §80 xx 82, xxxx

x) xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx kterém má xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, x xxxxx může xxx podle xxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx depozitáře xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), xxxxx obhospodařovatel xx xxxxx xxxx pobočku x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxx 84 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

XXXX DESÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXXXX INVESTIČNÍM XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Prostřednictvím xxxxxxx

§328

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje

a) hostitelský xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) plán xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx oznamovatel hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu,

c) hodlá-li xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem,

1. xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxx x této pobočce,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. popis opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxx srovnatelný xx xxxxxxxxxx fondem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pobočky, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho kontaktní xxxxx.

§329

Postup Xxxxx národní xxxxx

(1) Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx, kdy jí xxxxx oznámení xxxxx §328 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §328 odst. 2.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx hostitelského státu xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx údajů xxxxx odstavců 1 xx 3 orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx fondem a Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxx oznamovatele x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §328 odst. 2 písm. x), xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx jí xxxxx xxxxxxxx podle §328 xxxx. 1, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx v §328 xxxx. 2.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s povolením xxxxx §481, která xxxx srovnatelná se xxxxxxxxxxxx investičním fondem, xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx speciálním xxxxxx nebo s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. a), a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §328 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx oprávněnému přesáhnout xxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů6), xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx oznámení xxxxx §328 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §328 xxxx. 2.

§330

Vznik xxxxxxxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx fondy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx může začít xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx informační povinnosti xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx ode xxx, xxx ji Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §329 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx o předání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit a xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx xxxx srovnatelná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx začít xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx některou x činností podle §11 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) nebo xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x), x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 písm. x), ode xxx, xxx ji Česká xxxxxxx banka xxxxx §329 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§331

Oznamování xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, oznámí xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxxx překážka xxxxxx.

(3) Xxx-xx x obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx odmítá xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neplní xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nadále xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx základě směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4).

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx plánovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů6).

(5) Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxx 2

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx

§332

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněná xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, která xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx bez umístění xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x §328 xxxx. 2 písm. x) až d).

§333

Xxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, kdy jí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §332 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §332 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx též x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) O předání xxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§334

Xxxxx oprávnění

(1) Investiční xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx může začít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx státě xxx xxx, xxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §333 xxxx. 4 informovala x xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x §333 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxxx §481, která xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxxx x činností xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx podle §328 xxxx. 2 písm. x), xxx dne, xxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx §333 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§335

Oznamování změn

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx změnu xx xxxxxxxxxxxxx oznámených podle §332 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx překážku, která xxxxxxx nezávisle na xxxx xxxx, xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, oznámí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx také x xxxxx xxxxx oznámené xxxxx xxxxxxxx 1.

§336

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx o každé xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hostitelském xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx osobě, která xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxxx zástupcích, pomocí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tomto hostitelském xxxxx provádět činnost.

XXXXX II

OBHOSPODAŘOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX STÁT

§337

Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) plní při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx6), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §60 xx 91, §233 xx 236 x §290 xx 292, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka se x xxxxxxx x xxxxxx 113 xx 115 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, dohodly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

ZAHRANIČNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§338

(1) Xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx x §14 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 2 xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxx srovnatelné x xxxxx podle §328 xxxx. 2, které xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx začít xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxxxx standardní xxxx xxx xxx, kdy xx Xxxxx národní xxxxx sdělila, xxxxx xxxxxxxxxx, stanovené xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1.

§339

Zahraniční xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 může začít xxx xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond

a) xxx xxx, kdy xx xx orgánu xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx informace, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§340

Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx v §14 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardní xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx uveřejňuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxx změnu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 x

x) dodržuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zahraniční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy xxxx xxxxxxxx pomine.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 1 xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx x České republice xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odlišení jejího xxxxxxxx xx jiného xx může Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond; xx xxxx xxxxx xx xx xx vypořádání xxxxxxx vůči vlastníkům xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondem, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, hledí xxxx xx zahraniční xxxxx xxxxxxxx x §14 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x tato xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

§341

§341 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX SPECIÁLNÍ FOND XXXX FOND KVALIFIKOVANÝCH XXXXXXXXX

§342

Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx jí od xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx povolení opravňující xx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, dojde informace, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx předal Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraniční osobou.

§343

Zahraniční xxxxx uvedená x §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxx fond kvalifikovaných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx zahraniční osobě xxxxxx povolení k xxxxxxxx, xxxxx informace, xx xxxxx orgán xxxxxxx předal Xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§344

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx sídlo xxxx xxxxx orgán xxxxxxx jí udělil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle §481, xxxx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obsažených x oznámení srovnatelném x xxxxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 2 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx řádný a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 odst. 2, xxxxx xxxxxxxxx služby x Xxxxx republice, xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 písm. x) dodržet xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezávisle xx její xxxx, xxxxxx změnu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx v §14 xxxx. 2 používá xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx některé x činností podle §11 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xxxxx §11 odst. 6 xxxx. x), v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx. X případě nedostatečného xxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxx jí xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx dne, xxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu odňal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 xxxxxxxx opravňující xx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podílníky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště x Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx zvýšili xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx bydliště v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 1 až 3.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXX X XXXX MAJETKOVÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČNOSTI X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXXX SPOLEČNOSTI

Díl 1

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx

§345

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx soud x zrušení investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx jejího likvidátora xx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§346

Rozhodnutí orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Rozhodne-li příslušný xxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§347

Uplynutí doby

Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Likvidátor

§348

Odborná xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odbornou xxxx.

§349

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxx ten, xxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxx jmenovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nemůže být xxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx auditu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§350

Jmenování x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx žádost xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx podává Xxxxx xxxxxxx banka.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx §515 xxxxxxxxx.

§351

Zánik funkce

(1) Likvidátor xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nejdříve však 30 dní ode xxx, kdy oznámení xxxxx České národní xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §349,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x funkce, je-li xxxxxxx nebo zanikne-li xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx.

§352

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady hotových xxxxxx x odměny xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx stát.

(3) X xx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx náhrady hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx likvidátora postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx odměny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx likvidátora xxxxxx.

§353

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu, x xxxx xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek x xxxxxxx jeho xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

§354

Xxxxxxxx přeměny

Zakazují xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) změna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§355

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx x převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx převod xxxxx xx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx.

§356

Řízení x žádosti x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x povolení převodu xxxxx xx společníka, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx kolektivního investování, xxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx nebo převodu xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxx, rozdělení nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho části

§357

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx části, xxxxx xx znamenaly podstatnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatnou xxxxx v činnosti xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §374 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetek x xxxxx x investiční xxxxxxxx.

XXXXX II

ZRUŠENÍ X XXXXXXX HLAVNÍHO XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§358

Xxxxxxx použití xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx použijí xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx ustanovení obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních fondů, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmto xxxxxx.

§359

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka nepovolí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí.

§360

Xxxxxx o xxxxxxx x změnu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU X PRÁVNÍ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXX FONDU

Díl 1

Zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§361

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx osobností se xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použijí xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Investiční xxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 se xxxxxxx s xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx obhospodařovatel xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x Xxxxx xxxxxxx xxxxx nerozhodla do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx x likvidací, nebo xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle §541.

(3) Investiční xxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 se xxxxxxx x likvidací x jeho likvidátora xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§362

Náhradní xxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku investičního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do soudní xxxxxxx. Podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx soudní úschovy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jestliže soudní xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x úschově převyšuje xxxxxx, xxxxx má xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§362x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx akciové společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí insolvenční xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx insolvenčního správce, xxxxxx veškerého xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx převod xxxxx podfondů, x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "převod jmění") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx x obezřetný výkon xxxxxx činností možné. X převodem jmění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x valná hromada xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xx v xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx vlastnící xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x převáděnému jmění. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x úpadku, xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx jmění má xxxx insolvenční správce xxxx ten, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx insolvenční xxxxxxx nebo xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx jmění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx jmění xxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činností xxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ten, kdo xxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, likvidaci xxxxxxx x dluhů x investiční xxxxxxxx xxxx podfondu či xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx účinností xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společnosti x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx jmění xx převáděno (xxxx xxx "převádějící xxxxxxxxxx"), x xxxxxxx společnosti x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx společnost"),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xx toto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx údaje budoucího xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je převáděn xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, který musí xxx stanoven jako xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zachován xxxxx xxxxxxxxx, jehož se xxxxxx týká, xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podrobná pravidla xxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxx a

g) xxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx xx převodu xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podfondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxx x převodu xxxxx.

(6) Xx postup xxxxx odstavců 1, 2, 4 x 5 se nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx korporací.

§362a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

§362b

(1) Xxx xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx´ občanského xxxxxxxx x xxxxxxx zaknihovaného xxxxxxx papíru na xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxx odevzdání xxxxxxxx akcie xxxx xxxx smlouva o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx.

(2) Xxx postup xxx xxxxxx listinných xxxxx xx xxxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx´ xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zaknihovaný cenný xxxxx; délku lhůty xxx xxxxxxxxx listinné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx, x xx xx xx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx společnost požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx x zaevidování zaknihovaných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxxx x převodu xxxxx. Xxx xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxx xx listinné xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvést x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se uvádějí xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xx xxxxx v xxxxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx vyměněny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu po xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx x zaevidování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxx k identifikaci xxxxxxxx v příslušném xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§362x vložen xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§362x

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jmění. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, změní xxxxxx xxxxx statutární xxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím valné xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) X změně obsahu xxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pořizuje xxxxxxx xxxxxxx.

§362x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§362x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx s úkoly xxxxxxxxxxxxx správce, přísluší xx xxxxxxx xxxxxxxx x §362a náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hotových výdajů x odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §362a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem.

§362d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§363

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxxxx přeměny

Zakazují xx

x) xxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx xxxxx s právní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x

x) změna xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx osobností.

§365

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X fúzi xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx osobností xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx fúzi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobností, xxxxx investuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nemovitostní xxxxxxxxxxx.

§366

Xxxxxx o žádosti x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Žádost o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx administrátor xxxxxx xxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx o xxxxxxx x povolení xxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobností xxxx x xxxxxxxx převodu xxxxx xx společníka, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx osobností, jsou xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, administrátoři x depozitáři.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem

§367

Přípustnost xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx.

(2) X přeměně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxx svoji xxxxxxxx firmu xxx, xxx xxxx x xxxxxxx s požadavkem xxxxx §154 xxxx. 1, xxxxx svoje xxxxxxx tak, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx stanov xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxxxxxxxx x §156, x xxxxx druh xxxxx, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx přeměny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx zápisu obchodní xxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xx obchodního xxxxxxxxx.

§368

Xxxxx xxxxx akcií

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxx xxxxx xx xxxx akcie, xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxx zakladatelskými xxxxxxx, x xx xx xxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx zapisovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx budoucí akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem; xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx investičními xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx, xxxx se x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxx xxxxx xxxxx xx kromě xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx stanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx určeny xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zcela xxxxxxx.

§369

Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má právní xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx akcionářů přeměňovaného xxxxx kolektivního investování.

§370

Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Účastníky řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx přeměny jsou xxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Obdobné xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§371

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obdobně. Dovolávají-li xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx investičních xxxxx; dovolávají-li xx xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx upravujícího xxxxxxx obchodních společností x družstev xxxxxxx, xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§372

Sloučení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, x

x) sloučení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obdobně. Pro xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníci investičních xxxxx; dovolávají-li se xxxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx sloučení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx formu xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx.

§373

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx

Xxx přeměnu podfondu xxxxxxxxxxxx fondu s xxxxxx osobností, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o přeměně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. Dovolávají-li xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

Díl 3

Převod, pacht x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx

§374

Xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx struktury závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

XXXXX IV

ZRUŠENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

§375

Xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x tom xxxxxxx jeho obhospodařovatel,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx příslušný orgán xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovatele s xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxx obhospodařovat, nerozhodne-li Xxxxx xxxxxxx banka xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele podílového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx o xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx podílový fond, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na otevřený xxxxxxxx fond nebo xx akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx.

§376

Xxxxxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek v xxxxx fondu x xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx zrušení tohoto xxxxx.

(2) Administrátor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

§377

Náhradní splnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx splnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úschovy. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na zahájení xxxxxx x úschově xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xx xxxxxx úschovy xxxxxxx.

§378

Záloha xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx uspokojena xxxxx xxxxx známých xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx ani ve xxxxx xxxxxx, ani xxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, lze likvidační xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx zálohy, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §376 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx podílníkům jejich xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §376 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx splnit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedené x §376 odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§379

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §376 xxxxxxxxxxx správce nebo xxx, kdo podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly srovnatelné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přitom se §377 a 378 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxx podle xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vykonává úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 x xxxxxx maximální xxxx xxxxxxxx státem.

§380

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x likvidací xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky x tím, xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx majetek x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx podřízeným fondem.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle odstavce 1 xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxx fond xxxxxxx (§435 xxxx. 2), nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx s likvidací. Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fondu pouze xx xxxxxx zachování xxxx majetku.

Xxx 2

Přeměna xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§381

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fond x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Splynutí xxxxxxxxxx xxxxx

§382

Xxxxxxxxx xxxxxxx splynutí

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podílového fondu, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx podílového fondu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) standardních xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx podílových xxxxx, x jeden xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx má právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx srovnatelný se xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxx, x zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu srovnatelného xx standardním xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podílové xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxx v xxxx se stává xxxxxx x podílovém xxxxx, popřípadě x x zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§383

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných xx standardním fondem, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx všemi, xxx xxx xxxxxxxxxxx.

§384

Xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx splynutí obsahuje x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx, x xxxxx xxxxxx splynutí xxxxxxx x §382 xxxx. 1 xx xxxxx,

x) xxxxxxxx podílového fondu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx splynutím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx zrušen,

e) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x podílovém fondu, xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx investičním xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx zrušen,

f) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§395),

x) xxxxxxxx den xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx převzetí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x x zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelném se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být splynutím xxxxxx, a výměnu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxx xx xxxxx papíry xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzniknout, x

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx splynutím xxxxxxxxx.

(2) Projekt xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§385

Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §382 xxxx. 1 písm. x) až x), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výrazně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ruší. Xxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§386

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx splynutí

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxxx, x němuž xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §382 odst. 1 xxxx. a), xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §382 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx administrátor xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxx splynutím xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §382 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx splynutí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxx i zahraničních xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx standardním fondem, xxxxx mají být xxxxxxxxx xxxxxxx.

§387

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx x povolení xxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, vyzve Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§388

Sdělení x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zpracuje, xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondu sdělení x xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx srovnatelný xx standardním fondem, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Administrátoři standardních xxxxx, xxxxx xxxx xxx splynutím xxxxxxx, xxxxx zpracovat xxxxxxxx xxxxxxx x splynutí. Xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxx vždy, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fond.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx se standardním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

§389

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx fondy, popřípadě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx splynutí na xxx xxxxx; sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx zájmy vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodný den xxxxxxxx x

x) informaci x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílovými xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx mají být xxxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxxx xx odkoupení xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, a xxxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxx včetně lhůty xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rovněž v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx xxx splynutím xxxxxx, xxxx x xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x splynutí x rozsahu odstavce 1.

§390

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlastníkovi cenného xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zahraničním investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx lze xxxxxx odpovídající účelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx na nahrazení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatel xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx standardním fondem, xxxxx vydává xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx být xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právo podle xxxxxxxx 1 zanikne, xxxx-xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 musí být xxxxxx xxx, aby xxxxxx alespoň 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x skončila xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xx §131 xx 141 xxxxxxx xxxxxxx.

§391

Postup xxx uveřejnění xxxxxxx o splynutí

(1) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx, xxx xxxx xx zpracovává xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx být splynutím xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx podílového xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxxxx podílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zrušeny, xxxxx na odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx; srazit xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaloženým nákladům xxxxxxxx x odkoupením xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx zanikne, xxxx-xx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxx podle §131 xx 141.

§392

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx limitů

Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx splynutí xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §215 xxxx. 2 xxxxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x české xxxx xxxx měně, xx-xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvod.

§393

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxx xxxxxx fondu, že xxxxxx xxxxx v xxxxx fondu xxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx podíl byl xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem x projektem xxxxxxxx. X výsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investičním fondem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx fondem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx splynutím vznikl, xxxxxxxxxxx soulad údajů xxxxxxxxxx xx sdělení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x statutem těchto xxxxx.

§394

Xxxxxxxx xxx splynutí

(1) Xxxxxxxx fond, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx splynutí xxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx den splynutí xx xxxxxx den, xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x x zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelném xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzniknout, xx xxx, xxxxx vyplývá x xxxxx domovského xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx splynutí xxxxxx fond, může xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxx oznámení o xxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxxx (§435 odst. 1).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx změněn xxxx xxxxxx xxx xxxxxx být splynutí xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§395

Výměna cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zajistí do 3 měsíců od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě i xxxxxxxxxxx investičním fondem xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxx splynutím xxxxxx, v poměru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx podílovým fondem, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Zrušuje-li xx xxxxxxxxx podílový xxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxx srovnatelný se xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xx podílový xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a x xxxxxx stanoveném xx xxx, který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§396

Xxxxxxx dorovnání pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx §395 xxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splynutím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx zrušen, dorovnání x xxxxxxxx, x xx xx do xxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Den, x xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

§397

Spolupráce České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxx, k němuž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §382 xxxx. 1 písm. x) xxxx d), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx x xxxxx dokladů, které xxxx x ní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzniknout, x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx dochází xxxxxxxx xxxxxxxx x §382 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx i x xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nastal.

Oddíl 3

Sloučení podílových xxxxx

§398

Xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sloučení

a) xxxxxxxxxxx fondů, které xxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) speciálního xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx podílového xxxxx, x standardního xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx podílového xxxxx, xx-xx být xxxxxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, které mají xxxxxx xxxxx podílových xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podílového xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podílových xxxxx.

(2) Xxxxxxxx fond, který xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x jmění x xxx se xxxxx xxxxxxxx jmění v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných se xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx sloučení xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx o sloučení xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx dohoda.

§399

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílových fondů, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sloučení xxxx xxx xxxxxxxx xx stejném znění xxxxx, kdo jej xxxxxxxxxxx.

§400

Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx sloučení xxxxxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedený x §398 xxxx. 1 se jedná,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx,

x) pravděpodobné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podílovým xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem,

e) xxxxxxxx xxx ocenění majetku x xxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, popřípadě x x přejímajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxx výměnného xxxxxx (§411),

x) xxxxxxxx den xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxx aktualizovaného xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

§401

Povolení Xxxxx národní xxxxx

(1) Xx sloučení, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §398 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xx xxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxx xx xxxxx x sloučení, x xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §398 xxxx. 1 xxxx. x), x sloučením xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx nepovolí xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx podílového xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) podílových xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx němž xx zpracovává xxxxxxx x sloučení, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xx stejných členských xxxxxxx, v nichž xxx oprávněn xx xxxxxxx nabízet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a

f) podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx standardním fondem, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx o sloučení, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přejímajícího xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx, České xxxxxxx bance xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx.

(3) Dnem xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx dohledu domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sloučení xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

§402

Řízení x xxxxxxx x povolení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §398 odst. 1 písm. x), xxxxxx administrátor přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx v §398 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxxx administrátor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx sloučením xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, k němuž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §398 odst. 1 xxxx. x), x její xxxxxxx xxxx být rovněž x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxxx státu zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x úředním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, v xxxx xxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu těchto xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxxxx i zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx se sloučení xxxxxxx.

§403

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Nemá-li žádost x povolení xxxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, vyzve Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx doplnění, xxx xxxx vady x xxxxxxxxx xxxxx odstranil.

§404

Sdělení x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, uveřejní x xxxxxxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx x xxxxx x xxx se xxxx xxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx investičním fondu xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx sloučení xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účastní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxx vždy, xxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx standardní xxxxx x má-li xx jmění v xxxx xxxx součástí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx účastní, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx po dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení xxxxxxxx.

§405

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx

(1) Sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účastní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx; sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičními xxxxx srovnatelnými xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sloučení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx sloučení x

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílovými xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx účastní, xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxx právo xx nahrazení xxxxx §406 xxxx. 1, x xxxxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx x uveřejní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských států, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x do zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx 1.

§406

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx srážky; xxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx podílového listu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxx obhospodařovatel xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx papíry, xx xxx mají xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx uplatněno xx xxxxx určené xx xxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx alespoň 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx x skončila xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučení.

(3) Při xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §131141.

§407

Xxxxxx bez uveřejnění xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx. Zároveň xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxx sloučením xxxxxx, xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx.

(2) Uveřejněním xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx; srazit xxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladům xxxxxxxx x odkoupením xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx zanikne, není-li xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx oznámení.

(3) Při xxxxxxxxx se §131 xx 141 xxxxxxx xxxxxxx.

§408

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxx až 6 měsíců xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxx nařízení xxxxx xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx-xx pro xx x hlediska důsledků xxxxxxxx xxxxx.

§409

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přejímajícího zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx ukončen; xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx informaci o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkontroluje, xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x projektu xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X výsledku kontroly xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx národní bance x orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx standardním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x sloučení x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§410

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx fond, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx srovnatelný xx xxxxxxxxxxx fondem, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x vlastníci xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxx fondem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx dni sloučení.

(2) Xxxxxxxx xxx sloučení xx xxxxxx den, xx něhož se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx investičním xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx sloučení xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx standardním xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond a xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stávají se xxxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx x práva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx řídící xxxx, xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx fond xxxxxxx (§435 odst. 1).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušen xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx neplatné.

§411

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajistí xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, který xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx list xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určeném xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo zaknihovaný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se standardním xxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx-xx přejímajícím fondem xxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx papír xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§412

Xxxxxxx dorovnání xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §411 výměnný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sloučení přiměřený, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydaných podílovým xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Den, x xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnota cenného xxxxxx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx totožný s xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Jakmile xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §398 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kopii x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx, orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx jej x xxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xx xxxxxxx x sloučení x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozhodováním x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §398 xxxx. 1 písm. x), obdrží Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, který xx účastní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xx po jeho xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x sloučení xxxxxx; xxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dní xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx základě výhrad Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx výzvy Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx. Oznámení, xx xxxx výhrady trvají, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx došlo xxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxx sdělení x sloučení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx sloučení xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §398 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x x tom, xx nastal xxxxxxxx xxx sloučení.

Xxxxx 4

Xxxxxxx podílového xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxx

§414

Xxxxxxxxxxx přeměny

(1) Podílový xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Uzavřený xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx akciovou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx podílového fondu xx akciovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§415

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Přeměna xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx administrátor xxxxxxxxxx fondu.

§416

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přeměny na xxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v podílovém xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podílovými xxxxx x akciemi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx (§422),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podílovém fondu xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xx akcie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx společenské smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx přeměnit.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

§417

Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) X přeměně xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx přeměnu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx osobou, která xx upsat zakladatelské xxxxx akciové xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx přeměna nepovoluje, xx xxxxxxx přeměny xxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxxxx xxxxx.

§418

Xxxxxx x xxxxxxx x povolení přeměny

(1) Xxxxxx o povolení xxxxxxx podává administrátor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§419

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií

Má-li xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí obhospodařovatele xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závazek xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akcie xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti.

§420

Xxxxxxxxxxx podílníků a xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x statut xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se má xxxxxxxx xxxx přeměnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx x vzniku práva xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzniká podílníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx na odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx oznámení.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §131141.

§421

Xxx xxxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Nově xxxxxxxx akciovou společnost xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx přeměny, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx zcela xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx projekt přeměny xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx prohlášeny xx xxxxxxxx.

§422

Výměna podílových xxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterou xxx podílový xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx přeměny xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx zrušeným xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx akcii nově xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle výše xxxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx přeměny.

§423

Peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výměnného xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx uplatnění xxxxx na výměnu xxxxx §422 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušeným xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx 10 % xxxxxxxx hodnoty podílových xxxxx vydaných zrušeným xxxxxxxxx fondem.

(2) Den, x xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx totožný xx xxxx xxxxxxxxx přeměny.

§424

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona

V xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx společnosti, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx podílový xxxx, a xx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§425

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx podílový xxxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx-xx xx o xxxxxx uvedený x §144.

(2) O přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx otevřený podílový xxxx xxxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.

§426

Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxx uzavřeného podílového xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§427

Xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§428

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pravidly, xxxxxxxxxx xxxx limity, xxxxx xxxx xxx xxxxx §215 nebo 284 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx se ve xxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) délku xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx, techniky xxxx limitů, které xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx přeměnu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšlené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Přeměna xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§429

Xxxxxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přeměňovaného xxxxxxxxxxx xxxxx.

§430

Povolení Xxxxx národní xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolení České xxxxxxx banky.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx nepovolí xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x povolením xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx fondu.

§431

Řízení x žádosti x xxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x povolení xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§432

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx §215 pro xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxxxx x uplatňovány, xxxxxx xx ve xxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx x pravidel, xxxxxxxx xxxx limitů, xxxxx xxxx x přechodném xxxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx obhospodařovateli xxxx administrátorovi podílového xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) další xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ode xxx xxxxxx žádosti x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Oddíl 7

Xxxxxxxx ustanovení xxx řídící x xxxxxxxxx xxxxx

§433

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx

(1) Účastní-li se xxxxxx fond xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx jiné xxxxxxx, xxxxxx připouští xxxxx xxxxxx státu, xxxxx zrušuje-li se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, obhospodařovatel podřízeného xxxxx xxxxxx řídícího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souhlas Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx majetek x tomto xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx řídícím xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx majetek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy obdržel xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx (§435 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx cizího xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§434

Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx.

§435

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a podřízený xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx zrušit xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx se xxxxx xxxx zrušuje.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx administrátor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podřízeným xxxxxx x příslušným xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxxx států.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX INVESTIČNÍHO FONDU XXXX XXXXXXXXXXXX INVESTIČNÍHO XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx osobností

§436

Přípustnost přeměny

(1) Xxxxxxxxx xx přeměna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxxxxx dochází xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxx republiky.

§437

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxx národní xxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní osobností xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx. Účinky rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx dříve xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx osobností xx Xxxxx xxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx samosprávný xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxx osobností

§439

Přípustnost xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx přeměna xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s právní xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx přeměňovaný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§440

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx osobností xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx ochrana zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§441

Xxxxxx o žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení x žádosti x xxxxxxxx přeměny xxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

§442

Xxxxxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zároveň xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x x xxx, xxxxx právní xxxxx přípustnou podle xxxxxxx práva xxxx xxx xxxxxxxxx investiční xxxx.

§443

Den xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx investiční xxxx xxx právní xxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedeného Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podílového fondu, xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, má-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přeměňovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx za xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx, xx použijí x po dni xxxxxxxxx xxxxxxx, trvá-li xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být přeměna xxxx xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§444

Xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx se pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx právní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx obdobně.

Xxx 4

Přeměna xxxxxxxxxxxx xxxxx bez právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx

§445

Xxxxxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x x xxx, xxxxx xxxxxx formu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

§446

Projekt xxxxxxx

(1) Přeměna xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osobnosti xx provádí xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§447

Náležitosti xxxxxxxx přeměny

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx přeměňovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x státě, xxxxx xxxx domovským státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxxxxx formě, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pro přeměnu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku x dluhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

g) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovanými xxxxxxx papíry, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx představovat podíl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx den xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu, připadá-li xx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

§448

Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) přeměnu xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx právní osobnosti, xxxx

x) xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování.

(3) Xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ruší. Xxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx pominou xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

§449

Řízení o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrátor xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměňovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§450

Informování xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejní na xxxxxxxxxxxxx stránkách tohoto xxxxx projekt xxxxxxx x rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx s dokumenty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx podílníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx bez xxxxxx; xxxxxx však lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu.

(5) Xxxxx xx odkoupení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx odstavce 3.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §131 xx 141.

§451

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxx xxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx právní osobnosti xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx českého xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxx právní xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx dni xxxxxxxxx přeměny.

(3) Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx předcházet xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx projekt xxxxxxx změněn xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx přeměna nebo xxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx xx neplatné.

§452

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

(1) Xx-xx být podíl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxx, kdo pro xxxxx xxxx vykonává xxxxxxx srovnatelnou s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx dne přeměny xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investorům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

(2) Měl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxx x poměru xxxxxxx podle výše xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx přeměny.

§453

Peněžní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx výměnného xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §452 xxxx. 2 výměnný poměr xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ten, xxx vykonává xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxx tento fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx administrátora, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x to až xx xxxx 10 % xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxx být xxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§454

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 2 xxx xxxxx pouze elektronicky; xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení povolení xxxxx §356 xxxx. 1, §360 xxxx. 1, §366 odst. 1, §370 xxxx. 1, §386 xxxx. 1, §402 odst. 1, §418 xxxx. 1, §427 odst. 1, §431 xxxx. 1, §441 odst. 1 x §449 xxxx. 1 lze xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx udělení povolení xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, její xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

§455

Výroční x xxxxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx svou výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx a pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx administraci xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, poskytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li vyhotovována.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxxxx.

§456

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xx příslušný xxxxx ve stanovené xxxxx neschválil xxxxxx xxxxxxx investičního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx účetní závěrku xxxxxxxxxxxx fondu.

§457

Statut x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxx národní bance xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxx jí každou xxxx xxxxx.

§458

Xxxxxxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx České národní xxxxx své xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx zápis x xxxxx xxxxxxxxxx.

§459

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§460

Pověření dalšího xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx dalšího.

(2) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx, xxx xxx pověřen xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pověřit xxxxx xxxxx xxxxxxx některého xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§461

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pololetní xxxxxxx x xxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx dokumenty xxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §306 x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx České národní xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny. Další xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 1 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 584/2010.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx změnu x údajích uvedených x oznámení xxxxx xxxxxxxx 3, jakož x xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx být x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§462

Xxxxxxxx údaje xx xxxxxxx majetku

Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxx národní bance xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx investory xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x investory xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm x Xxxxx xxxxxxxxx a x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx investory xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§463

Xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) podílu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx likvidity, xx xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu,

c) rizikovém xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rizik, kterým xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx účet xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxxxxxxx nástrojích, x xxxxx obchoduje xx xxxx jím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

3. expozicích xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx investiční fond x

x) investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X dalším xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxx 110 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§464

Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx pákový xxxxx xxx, že xx xxxx xxxxxxx pákového xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vysoká, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxxxxx xx investičních xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx efektu xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxxx fondu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx efektu x

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(2) Xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx efektu xxxxxx, xxxxxxxx článek 111 xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013.

§465

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Nedosáhne-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§466

Další xxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odkoupených xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto fondu xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x

x) xxx xxxxxxxx situaci,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x

x) plnění zákonných xxxxxxxx xxx výkon xxx činnosti.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nabyl kvalifikovanou xxxxx na právnické xxxxx, xxxx

x) došlo

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx společníkem,

2. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx měly x xxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xxxx xxxxx x ním xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§467

Oznamování xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxx §479, 480, 481 xxxx §482, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xx skutečnostech, xx jejichž základě xx bylo xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx, xxxxx-xx to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zahraniční xxxxx x povolením xxxxx §481 oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx každou xxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hospodářskou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx-xx xx x změnu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změnu, která xxxx významně xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu, xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Změní-li xx xxxxxxx skutečnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, komu xx xxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 x 597 xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxxxx.

§468

Údaje x derivátech

Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx,

x) rizicích xxxxxxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx limitech xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmeni x), xxxxx xxxxxxxx.

§469

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxx odborníků a

b) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx investuje.

§470

Podřízený a xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx srovnatelný x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx, xxxxx xxxxxxx fondem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx změnu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§471

(1) Xxxxx-xx xx x podíly xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxx jeho obhospodařovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §34 xxxx. 1, xxxxxxx-xx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx 10 %, 20 %, 30 %, 50 % nebo 75 %, nebo xxxxx-xx xx xxx xxxx limity.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx v §34 xxxx. 1 x x §35 xxxx. 1 písm. x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx uvedený x §34 xxxx. 1 xxxx v §35 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx §34 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

§472

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §471 odst. 1 xxxxxxx x xxxxx x rozložení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx zakládajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §471 xxxx. 1 více xxxxxx, mohou tyto xxxxx splnit oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx, je-li písemné xxxxxxxx řádně xxxxxxxx.

Údaje týkající xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx možného xxxxxxxx

§473

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx České národní xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§474

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §66, nebo bez xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx provádějící, xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Depozitář xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnost, kterou xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných tímto xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxxx k podstatnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§475

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx Xxxxx národní bance, xx mu překážka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx2).

§476

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x předchozím xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx v §515, xxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxx x §516 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

§477

Xxxxxxxxx působnost

(1) Ustanovení §462, §463 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 x 3 x §475 xx pro xxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 použijí xxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx x §458, 462, §463 odst. 1, §464 xxxx. 1, §466 xxxx. 1, §467 odst. 2 x 3 x §468 xx xxxxxx Xxxxx národní bance x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§478

Zmocňovací ustanovení

Česká národní xxxxx stanoví vyhláškou xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x lhůty xxx oznamování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §455 xx 477 x §545 xxxx. 3, x xx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx, který neupravuje xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx6).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXX O XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

§479

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx na žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx jejího zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) sídlo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx má xxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx důvěryhodná,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx společnost nebude xxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx, a především xx zřejmé, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx strategie, zajišťována xxxxxxxxxx x vnitřní xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční kontrola x řízeny xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx některé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a obezřetný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řídit xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené x §516 xxxx. 1,

x) základní xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx x nezávadný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx nebude xxx společnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx, která xxxxxxxx řádné obhospodařování xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxxx, x který bude xxxxxxx x xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§32),

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x osobou, xxxxx má sídlo xxxx skutečné xxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx uplatňování, včetně xxxx vymahatelnosti, xxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nevznikají xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zpřístupňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §241 odst. 1 xxxx §293,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §522 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxx §507 xxxx. 1, xxxxx-xx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. c) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 14 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 345/2013, x platném znění, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx, x

x) splňuje předpoklady xxxxx xxxxxx 15 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 346/2013, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sociálního podnikání xxxxx xxxxxx 3 xxxx. b) tohoto xxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx investiční fondy.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 345/2013, x platném xxxxx, kvalifikované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 346/2013, v xxxxxxx znění, nebo xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, také xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a

a) jsou-li xxxxxxx předpoklady podle xxxxxx 14 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x xxxxxxx xxxxx, hodlá-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu podle xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx fondy, nebo

b) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 346/2013, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxx 3 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx investiční xxxxx.

§480

Samosprávný investiční xxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx jejího xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1, xxxxxxxx

x) osvědčí, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §479 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o administraci, xx-xx administraci provádět xxxx osoba,

d) xxxxx, xxxxx xxxx depozitářem, xxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxx x plnění povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) předloží xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §248 xxxx. 1, xx-xx xxx podřízeným xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) jsou xxxxxxx předpoklady xxxxx xxxxxx 5 x 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/760, xx-xx xxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xx žádost xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx vedeném Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §596 písm. x), xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x platném xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 346/2013, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx fondu uvedeného x §9 odst. 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §596 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §479 xxxx. 1 písm. a) x

x) jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 345/2013, x platném xxxxx, xxxx

x) jsou-li xxxxxxx předpoklady xxxxx xxxxxx 15 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 346/2013, x xxxxxxx xxxxx.

§481

Zahraniční osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx udělí povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondů, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je Xxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §479 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxx,

x) xx xx mají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) činnost xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxxx osoba se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxx-xx xx x xxxxx, orgán dohledu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx, xx x souladu x xxxxxx 113 xx 115 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013, xxxxxxx na výměně xxxxxxxxx nezbytných k xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x teritorií xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, uzavřel s Xxxxxx xxxxxxxxxx dohodu, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 26 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x příjmech x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx skutečné sídlo, xxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx osoby x xxxxx státě, nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) osvědčí xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §507 xxxx. 2, xxxxx-xx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) až f),

k) xxxxxxxx-xx to v xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z plnění xxxxxxxxxx xxxxx §492 xxxx. 1, a

l) xxxxxxxx zdůvodnění, proč xx Xxxxx republika xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx nabízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx součástí xxxxx xxxxx §479 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xx za xx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx žadatel potvrzení xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx.

§482

Xxxxxx administrátor

Česká národní xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, jestliže

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxx xx důvěryhodná,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx administrátor xxxxxx xxx x rozsahu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx zajišťováno operativní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx

1.