Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

324/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ -  BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY §2

HLAVA III - HLÁŠENÍ OTRAV §3

HLAVA IV - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §4

Ministerstvo §5

Ministerstvo životního prostředí §6

Ministerstvo zemědělství §7

Kontrola §8

Orgány celní správy §9

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §10

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

HLAVA VI - PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní přípravky na trh na území České republiky §13

Oznamovací povinnost §14

Specifické požadavky na označení biocidních přípravků §15

HLAVA VII - ÚHRADA NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ ODBORNÝCH ÚKONŮ §16

HLAVA VIII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doručování prostřednictvím registru biocidních přípravků §17

Členský stát §18

Zmocňovací ustanovení §19

Přechodná ustanovení §20

Technický předpis §21

Zrušovací ustanovení §22

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §23

ČÁST TŘETÍ - Změna chemického zákona §24

Přechodné ustanovení §25

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §26

INFORMACE

324

XXXXX

xx xxx 6. xxxx 2016

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX PŘÍPRAVKY X XXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx používání1)

a) xxxxxxx povinnosti právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx používání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxx biocidními xxxxxxxxx x účinnými xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodávání x používání biocidních xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xx trh x jejich používání1) x xxxxx zákonem.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB PŘI XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX TRH XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§2

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravek xx trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxx návrh balení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx přípravek xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3),

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. 69 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/20124) (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxx"), nejedná-li se x biocidní xxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předkládají xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx uznání vnitrostátního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx povolení biocidního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; listiny, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx jazyce, xx musí xxxxxxxxx x originálním xxxxx x současně x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxxxx vlastností xxxxxxxxxx přípravku x xxxxxx jazyce6),

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx referenčním xxxxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku7).

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX OTRAV

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, x xx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky a xxxxxxxx látkami. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx8).

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx přípravcích a xxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1), xxxxx jsou xxxxxxxx xxx poskytnutí první xxxxxx nebo léčení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx fakultní xxxxxxxxx x Xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§4

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x x xxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvo zemědělství,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx správy"),

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x biocidech,

b) xxxxx xx. 27 xxxx. 1 nařízení x xxxxxxxxx přijímá xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xx. 6, 7 x 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 354/2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 354/2013; xxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupině,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx, prodloužení xxxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx x biocidech,

d) xxxxx xx. 30, 33, 34, 35, 36 x 37 xxxxxxxx x biocidech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 492/2014,

x) xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise podle xx. 36 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 48, 49 x 50 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx čl. 52 xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx čl. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské komisi xxxxxxxx povolení Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx, xxx se xxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx; za xxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx závazná stanoviska xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx přípravek podle xx. 53 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 55 nařízení x xxxxxxxxx x x xxxxx a zrušení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 56 xxxx. 2 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx biocidní přípravek xxxx xxxxxxxxxxxx účinnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neschválené xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 56 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxx nebo zkoušek xxx xxxxx výzkumu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepovolený biocidní xxxxxxxxx xxxx neschválenou xxxxxxx látku xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x biocidním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 81 xxxx. 2 xxxxxxxx x biocidech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zúčastněným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx skupině, ve Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx9),

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské komisi xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx10),

x) xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx látka xxxxxxxxxx xx nanomateriál x zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx biocidní přípravek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem,

p) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přezkum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx typů xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xx. 15 odst. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx tím xxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxx požádat Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxxxx informací podle xx. 66 nařízení x biocidech,

s) podle xx. 88 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xx účelem ochrany xxxxxx xxxx, zejména x zranitelných skupin, xxxx xxxx těhotné xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx x xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1), nestanoví-li tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2.

(2) Ministerstvo xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx xx. 26 nařízení o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx xx. 34 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o povolení Xxxx xxxxx xx. 43 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx následných změn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 7 nařízení x xxxxxxxxx a xxxxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014,

x) provádí hodnocení xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 29 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, žádosti x xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 43 nařízení x biocidech, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx podle xx. 45 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 nařízení x biocidech, žádosti x xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 nařízení o xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxx srovnávací posouzení, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxxx zprávy x xxxxxxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx povolení podle xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx o biocidech, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 43 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxx čl. 50 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxxx účinné látky xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx čl. 13 nařízení x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolení Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx o xxxxxxxxx; x xxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx x biocidech,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrženého referenčním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 33 a 34 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných od xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx informace získané x oznámení x xxxxxxxxxxx pokusech xxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx oznámení xxxxx xx. 27 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda biocidní xxxxxxxxx povolený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 25 nařízení x biocidech,

h) připravuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 44 odst. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) provádí posouzení, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení o xxxxxxxxx,

x) předává Toxikologickému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14, vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x biocidních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a dále x xxxxxxxx žádostech x xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §8 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §9,

x) xx oprávněno požadovat xxxxxxxxxx modelu nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku,

o) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle nařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit činnostmi xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) Státní zdravotní xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxxx funkci zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx x rámci xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx zaslání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu ministerstva x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxx podle xx. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx účinná xxxxx xxxx biocidní xxxxxxxxx uvedený v xxxxxxx xxxxx xx. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebylo možné xxxxxx xxxxx xx. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 7, 13, 26, 43, 45 xxxx 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx a je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx prvotní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dotčeného xxxxxxxxxx přípravku. Xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxxx žadateli xxxxxx, xx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§6

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx stanovisku xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrad xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx §16,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke změně xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxx k přezkumu xxxxxxxxx účinné látky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracuje x ministerstvem podle §5 xxxx. 1 xxxx. o) a x) x hlediska xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx zastupování České xxxxxxxxx x orgánech xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxx závazného xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx úplnost žádosti x xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx povolení podle xx. 34 xxxx. 1 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx čl. 34 xxxx. 2 nařízení x biocidech, žádosti x povolení Xxxx xxxxx xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné látky xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx povolení xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014,

x) xxxxxxx hodnocení žádosti x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx o vnitrostátní xxxxxxxx podle xx. 29 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení podle xx. 34 odst. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x povolení Xxxx podle čl. 43 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 45 xxxxxxxx o biocidech, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 13 nařízení o xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxx posouzení, stanoví-li xxx nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posouzení xx věci žádosti x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o vnitrostátní xxxxxxxx podle čl. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o obnovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) x. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx podle xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx povolení Xxxx xxxxx xx. 45 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 nařízení o xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x biocidech x xxxxxxx o xxxxxxxx schválení účinné xxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x biocidech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádosti x xxxxxxxx povolení Xxxx xxxxx xx. 45 xxxxxxxx o biocidech; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx x xxxxxx zprávy x xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením x biocidech,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 33 x 34 xxxxxxxx x biocidech,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkouškách pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopad xx životní prostředí,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xx. 25 xxxxxxxx x biocidech,

h) xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx x biocidech,

i) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx důkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xx. 88 nařízení x xxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xx k provedení xxxxxxxx podle odstavce 2 xx nezbytné xx xx žadatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx vyžádá. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 xx xxxxx do xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatelem.

§7

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx zvířat; ve xxxxxxxxxx xx též xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx potřeby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podněty xx změně nebo xxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx, vzájemného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ochrany xxxxxx zvířat.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 29 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x biocidech, žádosti x vzájemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx xx. 34 xxxx. 2 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx o povolení Xxxx xxxxx čl. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obnovení vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx podle xx. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxx povolení xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x biocidech, žádosti x schválení xxxxxx xxxxx podle xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx následných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx hodnocení xxxx xxxxxxx srovnávací xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení podle xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x povolení Xxxx podle čl. 43 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 45 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xx. 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 13 nařízení x xxxxxxxxx; xxxx zpracovává xxxxxxxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxx látky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx látky podle xx. 13 nařízení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx povolení ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx x biocidech; x xxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnu vlastností xxxxxxxxxx přípravku navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vzájemného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 x 34 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti,

f) provádí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x zamýšlených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxx nepříznivý xxxxx xx zdraví xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolování xx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xx. 25 xxxxxxxx x biocidech,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx některých xxxxxxxx povolení Unie xxxxx čl. 44 xxxx. 5 nařízení x xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nových důkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xx. 88 xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xx žadatele vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxxx do xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1), z xxxxxx zákona a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx a podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx biocidní xxxxxxxxx, xxxxxx látky a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013, xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx správních orgánů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává zprávy x provedených xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x předkládá xx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx předkládané zprávy xxxx xxxxxxxxx o xxxx provedené xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxx, název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsažených v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účinných xxxxx, xxxxxxx xxx ošetřený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x biocidním přípravku, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přípravku, xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, informace o xxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx otrav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinnými xxxxxxx.

(3) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx kapitola XV x xx. 17, 56, 58 x 95 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) kontroluje, zda xxxx právnickými a xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x §15,

c) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX a xx. 17, 56, 58 x 95 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx, tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o provedených xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xxxxxxxx předkládané xxxxxx jsou informace x datu provedené xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x biocidním přípravku xxxx xxxxx účinných xxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx biocidního přípravku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, porušená ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx, životního xxxxxxxxx x počet evidovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví11) xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prováděcím nařízením Xxxxxx (XX) č. 354/2013 x rozsahu své xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx11) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx x biocidech x prováděcím nařízením Xxxxxx (EU) č. 354/2013 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx celní správy

(1) Xxxxxx celní správy

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxx oznámen xxxxx §14 do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu, pokud xxxxxxxx x biocidech xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx použití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena na xxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxxxxx x biocidech xxxx xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx bez xxxxxxxxx prohlášení dovozce, xx je účinná xxxxx určena xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x vývoje,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx volného xxxxx xxxxx xxxx biocidní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž je x této xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx z xxxx xxxx taková látka xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx náleží, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx chemické xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 až 5 x 7 přílohy X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx 1 xx 5 x 7 xxxxxxx X xxxxxxxx x biocidech,

d) nepropustí xx navrženého celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedeny xx xxxxxxx schválených xxxxxxxx xxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nejsou xxxxxxx veškeré určené xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx látky, xxxx xxx písemného prohlášení xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x biocidech x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x), a xx v rozsahu xxxxx, kterými xxxx xxxxx biocidního xxxxxxxxx, xxx biocidního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x biocidním přípravku, xxxxx x žadateli, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx evidenci dovezených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účinných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx navrženého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), pořizovat xx z xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx kopie,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepropuštěných xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podnikání,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) popis, xxxxxx obchodního názvu x druhu xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/8713),

d) zemi xxxxxxxx x xxxx xxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ošetřeného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v objemu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx14).

HLAVA X

XXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedenými xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výstražné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona15) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečnosti, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx pokyny pro xxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx16) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 nebo xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x článkem 17 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§11

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxx na území Xxxxx xxxxxxxxx

1. biocidní xxxxxxxxx, který nebyl xxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx §14,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

3. biocidní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 27 xxxx. 1 xxxxxxxx x biocidech,

4. xxxxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx uvede xx xxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x souladu x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxx v českém xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx přípravek xxxx xxxxx oznámeným xxxxx §14 xxxx. l),

8. xxxxxxxx přípravek xxxxxxx x §13 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

b) dodá xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxxxx xxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx biocidní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx xx. 69 xxxxxxxx x biocidech,

d) xxxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx přípravek, xxxxx xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zveřejněném Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 odst. 1 xxxxxxxx x biocidech (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), takovou látku xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx taková xxxxx vzniknout, xxxx xx xxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx přípravku xxx zařazen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx přípravků, x xxxx přípravek xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx 1 až 5 a 7 xxxxxxx X xxxxxxxx x biocidech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x kategoriích 1 xx 5 x 7 xxxxxxx I xxxxxxxx x biocidech,

e) xxxxx xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 58 odst. 3, 4 a 6 nařízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx přípravku x xxxxxxx s xx. 70 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 72 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx nevede xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 68 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na trh, xxxx xx nezpřístupní xxxxxxx uvedeným x §8 xxxx. 1,

k) xxx provádění pokusů xxxx xxxxxxx nevypracuje xxxx nevede xxxxxxx xxxxxxx podle čl. 56 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xx. 56 xxxx. 2 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. k),

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx §14 písm. x) xx x) xxxx poskytne nepravdivé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením o xxxxxxxxx, aniž xx xx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxx xx štítku nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xxxxxxxxx symboly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x racionálním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzikálních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx minimum x xxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) č. 354/2013,

x) xxxxxxxxxx používat xxxx xxxxxxxxxx navrhovanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) č. 354/2013,

s) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x prováděcím xxxxxxxxx Komise (EU) č. 354/2013,

x) xxxxxxxxxx revidovaný xxxxxx vlastností biocidního xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013, xxxx

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 354/2013, než xxxxx xx uvedena x písmeni a) xxxxxx 1 xx 4, 6 x 7 x x xxxxxxxxx b) xx x).

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) bodu 7, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) xxxx x) xx x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx x) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 6 xxxx 8, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), k) xxxx x).

§12

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §10 x 11,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §11 odst. 1 xxxx. x) bodů 5 x 7, §11 odst. 1 xxxx. x), x) xx x), x) x p).

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX

§13

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 17 xxxx. 1, čl. 19 xxxx. 1 x xx. 20 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx trh xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §14 x xxxxx

x) xxxxxxx účinné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly hodnoceny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovní program xxxxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxx12), xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) účinné xxxxx xxxx kombinací stávajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenu a) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zakáže, xxxxxxxx se prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vážné xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdraví xxxx, zejména x xxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx těhotné xxxx x děti, nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámený xxxxx §14, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolení biocidního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souběžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxx obsažené x xxxxxxxxx přípravku pro xxxx typ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxx, kterým uplyne 180 xxx ode xxx schválení poslední xxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku lze xxxxxxxx do dne, xxxxxx uplyne 365 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; stávající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxx, kterým xxxxxx 18 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámeného xxxxx §14, xxxxx byla xxx takový xxxxxxxx xxxxxxxxx podána xxxxxx x xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx daný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx typ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přípravek xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx látku, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxx první xx staví xx xxxx xxxxxx podle xx. 37 nařízení x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravek uvedený x xxxxxxxx 5, xxxxx ministerstvo zamítne xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx jiného členského xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx x souběžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx pokud Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxx x odstavci 5, x xx xxx xxx, kterým uplyne 180 dní ode xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx biocidního přípravku xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dne, xxxxxx xxxxxx 365 xxx xxx xxx rozhodnutí x zamítnutí povolení xxxxxxxxxx přípravku.

§14

Oznamovací xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravek xxxxxxx x §13 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xx trh na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx nebo obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx biocidního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x metrických jednotkách,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příslušný xxx xxxx typy biocidního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X nařízení x xxxxxxxxx,

x) kategorii xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, xx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx účinnosti x xxxxx než xxxxxx xxxxxx, musí xx xxxxxxxxx x originálním xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x českém xxxxxx,

x) návod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx označení xxxxx,

x) přibližné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávané xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx předpokládaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

m) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx17).

§15

Xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx, xxx xxx označen xxxxx xxxxxxxxxx zákona15) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího klasifikaci, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x xxxxx16).

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) identitu xxxxxxxxxxxx účinných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x případných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informace x zvláštních xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx "nano" x závorkách,

c) xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx území České xxxxxxxxx,

x) typ xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku,

f) xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro uživatele xxx každé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x pravděpodobných xxxxxxx xxxx nepřímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) větu "Před xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.", xx-xx x xxxxxxxxx přiložen xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx biocidního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, aby nastal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx se má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx aplikací a xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kde xxx xxxxxxxx přípravek xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx x aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přepravy,

l) xxxxxxxx-xx x xxxxx kategorie xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přichází-li x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro životní xxxxxxxxx, zvláště pokud xxx x ochranu xxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x), x) x m) mohou xxx xxxxx na xxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX ODBORNÝCH XXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx povinna ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x rámci xxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxxx na její xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 354/2013 x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx stanovisek nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x §5 xxxx. 2 xxxx. a) až x).

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx na provedení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výši.

(4) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xx úhradu nákladů x xxxx výši, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu nákladů, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx odborný xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odpovídající odborným xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x skutečnou xxxx xxxxxx nákladů v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxx úkonu x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx ji xxxxxxxx x nerozdílně.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podanou xxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x xxxxxx xxxxxxxxx1) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xxxxx xx. 71 xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Rozhodnutí se xxxxxxxx za doručené xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx stát

Členským státem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Švýcarská xxxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k provedení §16 xxxx. 3.

§20

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx povolené k xxxxxxx xx xxx xxxxx zákona č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx je xxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx §35 xxxxxx x. 120/2002 Xx. xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1, xxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §15 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončené, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 120/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Technický xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx oznámen v xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx norem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx xxxxx x xxxxxx zákona č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxx x. 120/2002 Xx.

2. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx první xxxxxx č. 125/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Části první x xxxxx xxxxxx č. 297/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

5. Xxxxx č. 136/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx trh x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Zákon č. 342/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 120/2002 Xx., x podmínkách xxxxxxx biocidních přípravků x xxxxxxxx látek xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxx šedesátá xxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 18/2012 Sb., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

9. Vyhláška č. 304/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x postup hodnocení xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx.

10. Vyhláška č. 305/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxxx x podrobná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx.

11. Xxxxxxxx č. 382/2007 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 305/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinné xxxxx xx xxx.

12. Xxxxxxxx č. 343/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx látek.

13. Xxxxxxxx č. 313/2012 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 343/2011 Sb., x xxxxxxx účinných xxxxx.

14. Vyhláška č. 91/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 343/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 313/2012 Xx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxxx 95 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 297/2008 Xx., xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 56 xxx:

"Xxxxxxx 95

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x56)

x) xxxxxxxxx účinné xxxxx xxx první typ xxxxxxxxx...Xx 150&xxxx;000

x) schválení xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx mikroorganismus...Kč 75&xxxx;000

x) xxxxxxxxx účinné xxxxx xxx další xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) obnovení xxxxxxxxx účinné xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

f) povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30 000

g) xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 60&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným postupem...Kč 6&xxxx;000

x) xxxxxxxxx změnu x xxxxxxxx...Xx 12 000

k) xxxxxxxxxxx změnu x xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;800

x) změnu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

m) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 22&xxxx;500

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxxx56)

x) x přípravku, xxxxx xxxxx do již xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

b) x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx konfederaci...Kč 2&xxxx;000

3. Xxxxxx xxxxxxx56) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, jde-li x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

x) xxxxxxxxx maximálního xxxxxx xxxxxxx...Xx 7&xxxx;500

4. Xxxxxxx xxxxxxx56) x

x) povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 40 000

5. Xxxxxxx xxxxxxxx56)

x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx území České xxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poplatkem xxxxx xxxx 1 xxxx. f) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Česká republika xxxx xxxxx hodnotícího xxxxxxxxxxx xxxxxx.

56) Xxxxx x. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§24

X §2 xxxxxx č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 5 a 6 xxx:

"(2) Na přípravky xx xxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx6) xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx přípravků na xxx6) xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxx.

5) Zákon č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči a xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX, v xxxxxxx xxxxx.

6) Zákon x. 324/2016 Xx., x biocidních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).".

§25

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxxxx x. 350/2011 Xx. x směsí xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, musí být xxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§26

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 324/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.10.2016.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 528/2012 xx xxx 22. května 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013 xx xxx 18. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků povolených xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 528/2012.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 414/2013 xx dne 6. xxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 528/2012.

Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014 xx xxx 7. března 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, xxxxx jde o xxxxxxxx xxx obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1062/2014 ze xxx 4. xxxxx 2014, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsažených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 528/2012.

2) Čl. 69 xxxx. 3 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xx. 69 xxxx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 528/2012 xx xxx 22. května 2012 x dodávání xxxxxxxxxx přípravků xx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

6) Xx. 20 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, x platném xxxxx.

7) Xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 528/2012, x platném znění.

8) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

9) Čl. 35 xxxx. 1, xx. 75 xxxx. 2, xx. 82 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

10) Xx. 65 xxxx. 3, xx. 81 xxxx. 3 x xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

11) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 1062/2014.

13) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

14) §52 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád.

15) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 o xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx chemických xxxxx (XXXXX), x xxxxxxx znění.