Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

324/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ -  BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY §2

HLAVA III - HLÁŠENÍ OTRAV §3

HLAVA IV - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §4

Ministerstvo §5

Ministerstvo životního prostředí §6

Ministerstvo zemědělství §7

Kontrola §8

Orgány celní správy §9

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §10

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

HLAVA VI - PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní přípravky na trh na území České republiky §13

Oznamovací povinnost §14

Specifické požadavky na označení biocidních přípravků §15

HLAVA VII - ÚHRADA NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ ODBORNÝCH ÚKONŮ §16

HLAVA VIII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doručování prostřednictvím registru biocidních přípravků §17

Členský stát §18

Zmocňovací ustanovení §19

Přechodná ustanovení §20

Technický předpis §21

Zrušovací ustanovení §22

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §23

ČÁST TŘETÍ - Změna chemického zákona §24

Přechodné ustanovení §25

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §26

INFORMACE

324

XXXXX

xx dne 6. xxxx 2016

x biocidních xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX LÁTKY

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x jejich používání1)

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků na xxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx používání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na trh x xxxxxx xxxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

NĚKTERÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX BIOCIDNÍCH XXXXXXXXX XX TRH XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

§2

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx na xxxxx České republiky

a) xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx model xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx přípravek xxx xxxxxxx x českém xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3),

x) zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx podle čl. 69 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/20124) (dále xxx "nařízení x xxxxxxxxx"), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) žádost x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x českém xxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx jazyce, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znění x současně x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku v xxxxxx xxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx referenčním členským xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 byly xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, že takový xxxxxxx nepožaduje. Takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx též prohlášením xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx.

HLAVA III

HLÁŠENÍ XXXXX

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxx x povolání, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky x xxxxxxxx xxxxxxx. Údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8).

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na trh x xxxxxx xxxxxxxxx1), xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nehod způsobených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické povolání Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středisko Xxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§4

Xxxxxx správu v xxxxxxx xxxxxxxx látek, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo životního xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Celní xxxxxx České republiky (xxxx xxx "orgány xxxxx xxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§5

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) rozhoduje x xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 27 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx přijímá xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v referenčním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6, 7 x 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 354/2013 x xxxxxxx revidovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013; xxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) podle xx. 30, 33, 34, 35, 36 x 37 nařízení x biocidech rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 5 nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) x. 492/2014,

e) xxxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise podle xx. 36 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) podle xx. 48, 49 x 50 xxxxxxxx x biocidech rozhoduje x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx čl. 52 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odkladné lhůty xxx xxxxxx xx xxx x používání xxxxxxxxxxx xxxxx biocidního xxxxxxxxx,

x) podle čl. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx návrh Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; za tím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxx, xxxxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx, změně x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 53 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx používání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 55 xxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 56 xxxx. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkouškách xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, které zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxxxxx účinnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přípravku, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších informací x posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxxxx účinné xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxx čl. 56 odst. 3 xxxxxxxx o biocidech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx výzkumu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepovolený xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx látku xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x biocidním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx. 81 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stranám xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1),

x) zastupuje Xxxxxx republiku v xxxxxxxxxxx skupině, ve Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx9),

x) xxxxxx zprávy a xxxx informační xxxxxxxxxx xxxx Evropské komisi xxxxx nařízení x xxxxxxxxx10),

x) xxxxx xx. 3 odst. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx látka xxxxxxxxxx xx nanomateriál x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravků xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřený předmět; xx xxx účelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem,

p) xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx x přezkum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx typů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 15 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výhodách a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 17 odst. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoc, která xxxxxxxxx odbornou xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací podle xx. 66 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) podle xx. 88 xxxxxxxx x biocidech je xxxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx x xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxxx opatření,

t) xxxx xxxxx úkoly příslušného xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx1), xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx úplnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 26 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x vzájemné uznání xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx xx. 34 xxxx. 2 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxx povolení xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 nařízení x xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 492/2014,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x obnovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Unie podle xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx povolení xxxxx xx. 50 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 nařízení o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx hodnocení dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 29 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 34 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx vnitrostátního povolení xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx podle xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx čl. 45 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx podle xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 13 nařízení x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obnovení xxxxxxxxx účinné xxxxx xx věci xxxxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 13 xxxxxxxx x biocidech x xxxxxxxxxx doporučení k xxxxxxxx povolení xx xxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx provádí xxxxxxxxx připomínek žadatele x xxxxxx zprávy x posouzení x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenčním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vzájemného uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 a 34 nařízení x xxxxxxxxx,

x) provádí posouzení, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z úřední xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokusech xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopad na xxxxxx lidí nebo xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) provádí posouzení, xxx na xxxxxxx xxxxxx důkazů xx xxxxxx xxxxxxxx prozatímní xxxxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných látkách x povolených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravcích,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14, vede evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14, o biocidních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx žádostech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přijímá zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §8 x xx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxx §9,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx balení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle nařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx činnostmi xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu ministerstva x tím, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xx. 7, 13, 26, 43, 45 xxxx 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx nevydá, zejména xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx účinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení x xxxxxxxxx má negativní xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxx na životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx z kapacitních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 365 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7, 13, 26, 43, 45 xxxx 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Ministerstvo vydá xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxxxxx prvotní žádost x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku. Na xxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx xxxx právní nárok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx.

§6

Ministerstvo životního prostředí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx základě žádosti xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx stanovisku xxx xxxxx xxxxx xxxxx strávených xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx potřeby xxxxxxxxx xxxx úhrad xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx §16,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem podle §5 odst. 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx zastupování Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx závazného xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xx. 29 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 34 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx uznání xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx xx. 34 xxxx. 2 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxx čl. 50 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o provedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx o biocidech x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 2 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 492/2014,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 29 nařízení o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xx. 34 xxxx. 1 nařízení o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 492/2014, xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 43 nařízení x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx o biocidech, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx podle xx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxx; x rámci xxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx čl. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 492/2014, xxxxxxx x povolení Xxxx xxxxx xx. 43 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x změnu xxxxxxxx podle xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxx xx. 13 nařízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x návrhu xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx x biocidech,

d) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 x 34 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx činnosti,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zamýšlených xxxxxxxx xxxx zkouškách pro xxxxx výzkumu xxxx xxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 27 xxxxxxxx o biocidech xxxxxxx posouzení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx některých xxxxxxxx povolení Unie xxxxx xx. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vhodné přijmout xxxxxxxxxx opatření xxxxx xx. 88 nařízení x biocidech.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx k provedení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx vyžádá. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxxx xx xx xxxx, než xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat; xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx hodin xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx potřeby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxx podle §16,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat,

d) spolupracuje x ministerstvem xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánech xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. m) xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku zjednodušeným xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x vzájemné xxxxxx xxxxxxxx podle čl. 33 xxxx čl. 34 xxxx. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx následných změn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle čl. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 492/2014,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku zjednodušeným xxxxxxxx podle xx. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x vnitrostátní povolení xxxxx čl. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 492/2014, xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxx podle xx. 43 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx povolení Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 50 nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxx podle xx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx následných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x obnovení schválení xxxxxx xxxxx podle xx. 13 nařízení x biocidech; v xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxxxxx ve věci xxxxxxx o vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxxxxxx o xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 34 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx o biocidech, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx podle xx. 43 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx čl. 45 xxxxxxxx o biocidech, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xx. 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxx čl. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schválení účinné xxxxx xxxxx xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx; dále zpracovává xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xx věci žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 13 nařízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doporučení k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx povolení Unie xxxxx xx. 45 xxxxxxxx x biocidech; x dále provádí xxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x posouzení x xxxxxxx x xxxxxxxxx x biocidech,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnu vlastností xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxx xx. 33 x 34 xxxxxxxx x biocidech,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxxx informací získaných xx držitele povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx informace xxxxxxx z xxxxxxxx x zamýšlených pokusech xxxx zkouškách xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopad xx zdraví xxxxxx,

x) xx xxxxxxx oznámení xxxxx xx. 27 xxxxxxxx x biocidech xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx přípravek povolený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolování xx xxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi týkající xx úpravy některých xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xx. 44 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 88 nařízení x xxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nezbytné xx xx žadatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x xxxxxx xxxxxxxxx1), z xxxxxx xxxxxx a x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx hygienická stanice

a) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxxxxx, dodržována xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydaná podle xxxxxx zákona,

b) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle nařízení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x provedených kontrolách xx každý xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku; xxxxxxxx předkládané zprávy xxxx informace x xxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx název xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxxx a xxx balení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, množství xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přípravku, xxxxxxxx ustanovení zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxx sankčním xxxxxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx biocidními přípravky xxxx xxxxxxxx látkami.

(3) Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitola XX x čl. 17, 56, 58 a 95 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx právnickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) x §15,

c) ukládá xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX x xx. 17, 56, 58 x 95 nařízení x xxxxxxxxx, rozhodnutí Xxxxxxxx komise vydaných xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace x xxxx provedené xxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx, xxxxxxxx název xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, velikost x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obsažených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, deklarovaný xxx xxxxxxx biocidního přípravku, xxxxx xxxxx biocidního xxxxxxxxx, xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x biocidech, xxxxxxxxx x použitém xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zjištěném xxxxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobených biocidními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví11) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxx x biocidech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo obrany xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 354/2013 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx.

§9

Orgány celní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx biocidní přípravek, xxxxx xxxxx povolen xxxxx nařízení x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §14 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu, pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x vývoje,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx přípravcích, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx12) nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozce, xx xx účinná xxxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx náleží, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 1 nařízení x biocidech, s xxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x látku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 xx 5 x 7 přílohy X xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx 1 až 5 a 7 xxxxxxx X xxxxxxxx x biocidech,

d) nepropustí xx navrženého celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxx xxxxxxxx x biocidních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx, xxxxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx o xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo omezení xxxxxxx látky, xxxx xxx písemného prohlášení xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx,

x) xxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. l), x xx x rozsahu xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků, účinných xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x biocidních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx xx x ní xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účinných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vyžádání orgánů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu x xxxxxx xxxxx pobytu xxxx místa xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x adresu xxxxx pobytu,

c) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře xxxxxxx x příloze X xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/8713),

d) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předmětu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu14).

HLAVA X

XXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letáku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx věty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxxxx zákona15) nebo xxxxxxxxx symboly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x nebezpečnosti, xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x xxxxx16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx povolen xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebyl xxxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, aniž xx xx bylo xxxxxxx dočasné xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx biocidní xxxxxxxxx x rozporu x článkem 17 xxxx. 5 větou xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§11

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) dodá na xxx na xxxxx Xxxxx republiky

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x biocidech xxxx xxxxx xxxxxxx podle §14,

2. xxxxxxxx přípravek x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami použití xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 27 odst. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx o biocidech, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasného xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx x souladu x §2 odst. 1 xxxx. x),

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxx v českém xxxxxx, nebo příbalové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 písm. x),

8. xxxxxxxx přípravek xxxxxxx x §13 odst. 1, který xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxx xx xxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx oznámen před xxxxxxxx xx trh xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxxxx dodá na xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, označen a xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx xx. 69 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx trh na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravek, xxxxx xx složen x xxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx podle xx. 95 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx látku xxxxxxxx xxxx x xxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařazen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx přípravků, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx 1 xx 5 x 7 xxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx 1 xx 5 x 7 xxxxxxx I xxxxxxxx x biocidech,

e) xxxxx xx trh xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx předmět x rozporu x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 3, 4 a 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 5 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx nezpřístupní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx přípravku x xxxxxxx x čl. 70 nařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx reklamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 72 xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x biocidních xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 68 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §8 odst. 1,

k) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nevypracuje xxxx nevede xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 56 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx provádění xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx čl. 56 xxxx. 2 nařízení x biocidech,

l) xxxxxxx xxxxx nebo zkoušku x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným podle §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. x) xx m) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povolení,

o) xxxxxxx xxxxxxxx přípravek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx štítku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx symboly, xxxxxxxxxx věty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečnosti, xxxxxxxx slova, xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x xxxxx16) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vhodná preventivní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x prováděcím xxxxxxxxx Komise (XX) č. 354/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx biocidního přípravku x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x prováděcím nařízením Xxxxxx (EU) č. 354/2013, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013, xxx xxxxx je xxxxxxx x písmeni x) xxxxxx 1 xx 4, 6 x 7 a x xxxxxxxxx x) až x).

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) bodu 7, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) xxxx x) až x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) nebo x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xx 6 nebo 8, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d), x) xxxx x).

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §10 a 11,

x) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 7, §11 odst. 1 xxxx. x), x) xx l), x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Příjem x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXX

§13

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xx. 17 xxxx. 1, xx. 19 xxxx. 1 x xx. 20 xxxx. 1 nařízení o xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo používán, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx §14 x xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx látkami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx pracovní program xxxxxxxxxxxxx stávajících účinných xxxxx12), xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxx schváleny, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxx stávajících účinných xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx představuje vážné xxxxxxxxxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxx xxx zdraví xxxx, zejména x xxxxxxxxxxxx skupin, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x děti, nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx životní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx dodávat xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx biocidní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolení biocidního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souběžné xxxxxxxx xxxxxx biocidního přípravku xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxx přípravku nebo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxx přípravku pro xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx poslední xxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx přípravku.

(4) Xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxx §14, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x biocidech, x xx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx x neschválení xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx zásoby xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxx používat xx xxx, xxxxxx uplyne 18 xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámeného xxxxx §14, xxxxx xxxx xxx xxxxxx biocidní xxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx účinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx daný xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxx obsažené v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx typ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx látky xxxxxxxx x biocidním xxxxxxxxx; běh xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xx trh na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5, xxxxx ministerstvo zamítne xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx pokud na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx x souběžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx rozhodne x zamítnutí žádosti x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, x to xxx xxx, xxxxxx uplyne 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolení; xxxxxxxxx xxxxxx takového biocidního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx přípravku.

§14

Oznamovací xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx uvést xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x §13 odst. 1, xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx biocidního přípravku xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx obchodní xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přípravku,

d) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxx, xx-xx dostupná, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotkách,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace, xx-xx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx typ xxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx biocidního přípravku xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx textu xxxxxxxx xxxxx,

x) přibližné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xx xxxxx České xxxxxxxxx xx kalendářní xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prvního xxxxxx biocidního xxxxxxxxx xx trh na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx xxxxx17).

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx biocidních přípravků

(1) Xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx biocidní xxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona15) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx16).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx obsahovalo xxxxxxxxxxx xxxxx čitelné a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyce:

a) identitu xxxxxxxxxxxx účinných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotkách,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) typ složení,

e) xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro uživatele xxx xxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x pravděpodobných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) větu "Xxxx xxxxxxxx si přečtěte xxxxxxxxx xxxxxx.", xx-xx x přípravku xxxxxxxx xxxxxxxxx leták, a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ženy x xxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a datum xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skladování,

k) xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx potřebné xxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx vstup xxxx xxxx zvířat do xxxxxxx, kde byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx větrání xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx čištění xxxxxxxx xxxxxxxx x aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx používání x xxxxxxxx,

x) přichází-li x úvahu kategorie xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přichází-li x xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), f), x), x), x), x) x x) xxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí obalu, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX XX PROVEDENÍ ODBORNÝCH XXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna ministerstvu xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx odborných úkonů x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na její xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nařízení o xxxxxxxxx, prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 354/2013 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 492/2014. Xx xxxxxxx úkony se xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx potřeby vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx x posouzení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x §5 odst. 2 xxxx. a) až x).

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů.

(3) Xxxxxx stanovení výše xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výši.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx právnické a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x plné výši, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx, xxxx k tomu xxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx odborný úkon xxxxx zahájen, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx.

(5) Právnická x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx skutečná xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zálohu.

(6) Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na provedení xxxxx odborného xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX VIII

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků

Rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxxx x žádostí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x jejich xxxxxxxxx1) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 71 xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx vložení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků.

§18

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx nebo smluvní xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarská konfederace.

§19

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §16 xxxx. 3.

§20

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Biocidní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx látek na xxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x biocidech x lze xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx §35 xxxxxx x. 120/2002 Xx. přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx oznámené xxxxx §14.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §13 odst. 1, xxxxx xxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx dodávány na xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx označení xxxxx §15 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx xxxxx zákona č. 120/2002 Sb., xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončené, xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Technický předpis

Tento xxxxx xxx oznámen v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. června 1998 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací x oblasti norem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů pro xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a příloha x xxxxxx x. 120/2002 Sb.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx České republiky.

3. Xxxx první xxxxxx č. 125/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb., x některé další xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 297/2008 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx na trh x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx č. 136/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx xxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 342/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x podmínkách xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxx šedesátá xxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Část xxxxxxx xxxxxx zákona č. 18/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

9. Vyhláška č. 304/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x postup hodnocení xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek.

10. Xxxxxxxx č. 305/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx.

11. Vyhláška č. 382/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 305/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podrobná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinné xxxxx na trh.

12. Xxxxxxxx č. 343/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 313/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 343/2011 Xx., x seznamu xxxxxxxx xxxxx.

14. Vyhláška č. 91/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 343/2011 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 313/2012 Xx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxxx 95 přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 297/2008 Sb., včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 56 xxx:

"Xxxxxxx 95

1. Xxxxxx žádosti xxxx xxxxxx o56)

a) xxxxxxxxx účinné xxxxx xxx první xxx xxxxxxxxx...Xx 150&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx typ přípravku, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx další xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky xxx xxxxx typ xxxxxxxxx...Xx 75 000

e) obnovení xxxxxxxxx účinné látky xxx xxxxx typ xxxxxxxxx...Xx 75 000

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku...Kč 30 000

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 60 000

h) povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem...Kč 6&xxxx;000

x) xxxxxxxxx změnu x xxxxxxxx...Xx 12 000

k) xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;800

x) změnu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

m) xxxxxxxx xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx...Xx 22&xxxx;500

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxxx56)

x) x xxxxxxxxx, který xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

b) x xxxxxxxxx, který xxx xxx povolen zjednodušeným xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx nebo ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

3. Xxxxxx xxxxxxx56) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Česká republika xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxx dočasného xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 7&xxxx;500

4. Xxxxxxx xxxxxxx56) x

x) povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Švýcarské xxxxxxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

5. Přijetí xxxxxxxx56)

x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poplatkem xxxxx xxxx 1 xxxx. f) této xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

56) Xxxxx x. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx).".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

§24

X §2 zákona č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek xxx čarou x. 5 a 6 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxxx biocidní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx xx trh6) se x xxxxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, balení a xxxxxxxxxx. Xx povolené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx6) xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, balení, xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxx.

5) Zákon č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. října 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/EHS, v xxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxx x. 324/2016 Xx., x biocidních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx).".

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 zákona x. 350/2011 Sb. x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx povoleny x xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§26

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. r.

Zeman x. r.

Sobotka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 324/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.10.2016.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 528/2012 xx xxx 22. xxxxxx 2012 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 354/2013 xx xxx 18. xxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 528/2012.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 414/2013 xx xxx 6. xxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx povolování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 528/2012.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 492/2014 xx xxx 7. března 2014, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 528/2012, xxxxx xxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx biocidních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vzájemnému xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1062/2014 ze xxx 4. srpna 2014, xxxxxxxx se pracovního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 528/2012.

2) Xx. 69 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xx. 69 xxxx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 528/2012 xx xxx 22. května 2012 o dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

5) Čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 528/2012, x platném xxxxx.

6) Xx. 20 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 528/2012, x xxxxxxx znění.

7) Xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx znění.

8) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Čl. 35 xxxx. 1, xx. 75 xxxx. 2, xx. 82 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 528/2012, x xxxxxxx xxxxx.

10) Xx. 65 xxxx. 3, čl. 81 odst. 3 x xx. 88 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 528/2012, x platném xxxxx.

11) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 1062/2014.

13) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

14) §52 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.

15) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x chemických směsích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x x změně nařízení (XX) č. 1907/2006, x platném znění.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX), x xxxxxxx xxxxx.