Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0803 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/803 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a upřesňují procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty a penále ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ve vztahu k poskytovatelům služeb hlášení údajů (Text s významem pro EHP) R P
32022R0750 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/750 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP) R P
32022R0749 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/749 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2417, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP) R P
32021L1270 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1270 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) R P
32021L1269 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1269 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů R P
32021R1255 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1255 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které berou do úvahy správci alternativních investičních fondů R P
32021R1254 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1254 ze dne 21. dubna 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice R P
32021R1253 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1253 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do určitých organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků R P
32021R0955 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací R P
32021R0822 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/822 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 a (EU) 2019/360, pokud jde o roční poplatky za dohled účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů za rok 2021 R P
32021R0732 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/732 ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty R P
32021R0731 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/731 ze dne 26. ledna 2021 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy R P
32021D0583 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/583 ze dne 9. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1073 o rovnocennosti určených smluvních trhů ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 R P
32021R0529 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/529 ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví regulační technické normy, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodních percentilů používaných k určení konkrétního objemu pro daný nástroj použitelného pro určité nekapitálové nástroje R P
32021R0528 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/528 ze dne 16. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o minimální informační obsah dokumentu, který má být uveřejněn pro účely výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt v souvislosti s převzetím pomocí výměnné nabídky, fúzí nebo rozdělením R P
32021R0527 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/527 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o prahové hodnoty pro týdenní podávání zpráv o pozicích R P
32021R0237 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/237 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu R P
32021R0070 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/70, ze dne 23. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 týkající se regulačních technických norem pro zajištění disciplíny při vypořádání, pokud jde o jeho vstup v platnost R P
32020D2127 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2127, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/541 o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro schválené burzy a uznané organizátory trhu v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 R P
32020R1406 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1406 ze dne 2. října 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, orgánem ESMA, Komisí a dalšími subjekty podle čl. 24 odst. 2 a článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu R P