Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0629 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/629 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 532/2014 a (EU) č. 1255/2014 a kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podrobné minimální požadavky pro účely auditu a údaje, které je třeba zaznamenat a uchovat R P
32021R0177 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/177 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na krizi související s rozšířením onemocnění COVID-19 R P
32019L1158 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU R P
32017R0310 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/310 ze dne 22. února 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2018, které se týkají materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením (Text s významem pro EHP) R P
32016L0800 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení R P
32016R0114 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/114 ze dne 28. ledna 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí (Text s významem pro EHP) R P
32015R2256 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2256 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1983/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Text s významem pro EHP) R P
32015R1976 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1976 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 R P
32015R1972 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1972 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám R P
32015R1386 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1386 ze dne 12. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o vzory prohlášení řídicího subjektu, auditní strategie, výroku auditora a výroční kontrolní zprávy R P
32015R0341 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/341 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde vzory pro předložení určitých informací Komisi R P
32015R0212 ROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/212 ze dne 11. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o technické specifikace systému pro zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, včetně údajů o jednotlivých účastnících operací spolufinancovaných z OP II R P
32014R0532 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 532/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám R P
32014R0463 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 463/2014 ze dne 5. května 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí R P
32014R0223 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám R P
32013R1381 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Text s významem pro EHP) R P
32013R1260 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice (Text s významem pro EHP) R P
32013L0062 SMĚRNICE RADY 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS R P
32010R1157 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1157/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení (Text s významem pro EHP) R P
32010R0481 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 481/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2011, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění (Text s významem pro EHP) R P