Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R0610 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/610 ze dne 20. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Text s významem pro EHP) R P
32015R1515 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Text s významem pro EHP) R P
32014R1398 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1398/2014 ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU (Text s významem pro EHP) R P
32014R1255 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1255/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám tím, že stanoví obsah výročních zpráv a závěrečných zpráv o provádění, včetně seznamu společných ukazatelů R P
32014L0050 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (Text s významem pro EHP) R P
32012R0208 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 208/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010 R P
32012R0121 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 121/2012 ze dne 15. února 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii R P
32011R1260 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1260/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 945/2010, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010 R P
32009R0546 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci R P
32003R1177 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP) R P
32002R1747 Nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1747/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Radě Evropské unie R P
32002R1746 Nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1746/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s reformou Komise zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Komisi Evropských společenství R P