Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
69/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce R P
68/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem R P
66/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008 R P
65/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980, přijatého dne 3. června 1999 ve Vilniusu R P
64/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů R P
63/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu R P
62/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech R P
61/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené R P
60/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky R P
59/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání R P
58/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15) R P
57/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002 R P
56/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací R P
55/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené R P
54/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz R P
52/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury R P
51/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán R P
50/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě R P
49/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě R P
48/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000 R P