Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
143/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky R P
142/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Říme dne 16. května 2002 R P
140/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování R P
139/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prvního doplňku k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR) R P
138/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971 R P
137/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Dohody o ochraně netopýrů v Evropě R P
135/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky R P
134/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé stanovující opatření pro obchod s některými druhy ryb a výrobky z ryb R P
133/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů R P
132/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody R P
130/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení R P
128/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o spolupráci litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky R P
127/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů R P
126/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání R P
124/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996 R P
123/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech R P
120/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohoda o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu R P
119/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci R P
118/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění R P
117/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení R P