Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

146/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE §1 §1a §2 §3 §3a §3b §3c §3d §4 §4a §4b §4c §5 §5a §5b §5c §6 §7 §8 §9 §10

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §11 §11a §11b

Společná ustanovení k přestupkům §11c §12 §12a §13

Zmocnění §14

Přechodná a zrušovací ustanovení §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §20

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů §21

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. §22

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) §23

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §24

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 65/2017 Sb. - §56

č. 174/2021 Sb. - Čl. IV

č. 247/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

146

XXXXX

xx dne 20. xxxxxx 2002

x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX INSPEKCE

§1

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxx působnost pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mající xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx kraje (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a xxxx sídlo:

a) Středočeský x Hlavní město Xxxxx xx xxxxxx x Praze,

b) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx x Karlovarský xx sídlem x Xxxxx,

x) Ústecký a Xxxxxxxxx se sídlem x Xxxx nad Xxxxx,

x) Královéhradecký a Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Králové,

f) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx,

x) Olomoucký x Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx,1) xx xxxxxx xxxxxxxxx.2)

(4) Sídlem xxxxxxxx xx Xxxx.

(5) V xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx inspektorát x xxxxxxxx inspektorátů. Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x ředitele inspektorátu xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(6) Xxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při xxx xxxxxxxxx postupoval xxxxx §4 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxx, ani x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřihlédne xxx xxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§1x

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2022 Sb.

§2

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx výrobkem xxxxxxx xxxxxxxxxx prvovýroby, s xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx4), xxxxx xx určen xx konzumaci xxxxxxxx xxxx x něhož xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx člověk xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx soustavné xxxx výběrově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobcích, xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích.

§3

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxx, potraviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxx zemědělské xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),6), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva")7) xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

x) xxx xxx výrobě zemědělských xxxxxxx nebo potravin xxxx xxx jejich xxxxxxx na trh29) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxx uvádění xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy3), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7) nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx3), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7) xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

x) xxx nedochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,8)

x) zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tabákové xxxxxxx distribuované nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,9)

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jimž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků10) nebo xxxxxxxxxx tradičních xxxxxxxxx10a).

(2) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx osob

a) xxxxxxxxxx, xxx čerstvé xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx brambory xxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx12) x xxxxxx x správnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxx čl. 137 xxxx. 2 x 3 xxxx čl. 138 xxxx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/62546), xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxxx §4c xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §5 xxxx. 1 ukládá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to x x průběhu kontroly,

c) xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx podezření x xxxxxxxx právních xxxxxxxx,3)

x) kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na osobní x provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxx xxxxxxxx12a) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritériích pro xxxxxxxxx41),

x) kontroluje dodržování xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lihu, xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx pří xxxxxx xxx jiné působnosti,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx označování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje dodržování xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx vyplývající xxx ni xxxx xxx xxxxx dozoru x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx je pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněna využívat x opatření x xxxx uvedená,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx reklamu na xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

x) xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx42) x xxxxxx své působnosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své působnosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podané v xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniky, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potraviny xxxxxx xxx živočišného xxxxxx x odnímá xxxx pozastavuje schválení, x xx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a); xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx trh; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podle §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, zda obaly, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx,

x) xxxxxxx kontroly v xxxxxxx xx zákonem x ekologickém xxxxxxxxxxx53).

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3)

x) ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,3)

x) xxxxxxx xxxxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozborů xxxxxx a přípravu xxxxxx30) xxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625,

2. xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobilost xxxxxxxxxx a kalibračních xxxxxxxxxx33),

3. xxxxxx odebraných x míst, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx používaných xxx xxxxxx x xxxxxxx xx trh xxxxxxxx podléhajících kontrole x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625; x případě vzorků xxx xxxxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx druhého odborného xxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxx xxxxxxxxxx obalů x xxxxxxxxx materiálů určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx, které xxx jsou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x laboratořích x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výrobci o xxx, xx xxx xxxxxxxx zemědělský xxxxxxx, xxxxxxxxx28), ke xxxxxxxx xxxxx výroby je xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a), anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušná, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy3) xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3a); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. ze xxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx, xxxxxx provede x xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx způsobilost zkušebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx33), xxxxxxx xxxxxxxxx inspekce xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osvědčení určit xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx skutečností, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. x výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxx v laboratoři, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx provoz laboratoří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx33), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx vydává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx10),10a), xxx xxxxx specifikace xxxx xxxxxxx zápisu označení xxxxxx, zeměpisných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx vydává xxxxxxxxx pro fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxx, čerstvá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx3) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx3a); vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku,

f) xxxxxx xxx místně xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx34),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx orgány Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná xxx xxxxx kontroly nebo xxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebitele,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx prováděných kontrol xxxxxx zkoušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků,

l) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxx a tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekce xxx účely xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozbor a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inspekce, rozhodne xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 2, rozhodne inspekce x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx; náhrada xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx čl. 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 x xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xx. 39 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxxxxxx xxxxxx úředních xxxxxxxxxx podle xx. 39 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625, navrhuje ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úředních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx xx svých laboratořích xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx ozařování potravin xxxxxxxxxxx zářením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) (xxxx jen "xxxxxxxxxx x schválení ozařovny"),

q) xxxxxxxxx Komisi Xxxxxxxx xxxx o schválení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x případném xxxxxxxxxxx xxxx zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx Evropské xxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděných xx xxx ve xxxxxx k použitým xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pramenité xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ozonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14a)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxx X xxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx celní xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx své xxxxxxxxx činnosti,

v) xxxxxxx xxxxxx, původ, cukernatost x hmotnost xxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vína x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o tom xxxxxx,

x) provádí zatřiďování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,14d)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hroznů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,14d) xxxx produktů xxxxxxxxxx x xxxxxx vinných xxxxxx,

x) informuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřební daně x xxxxxx živnostenský xxxx, xxxxxx-xx, že

1. xxxx porušena xxxxxxxxx xxx značení tabákových xxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s lihem,

z) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,14f)

aa) provádí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14g),

bb) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pravidelnou xxxxxxxx přípravu xxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu shody xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxx14h),

xx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označení, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx speciality10a) a xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx14d),35) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ověření,

dd) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxxxxxxx xxxxxx3) dále

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 ,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625; xxxxxxxx ratingu xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách,

d) xxxxxxxxx x nahrazení nebo xxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx47)

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx identifikačního kódu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx48),

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejichž xxxxx xxxxxxxx způsobem porušuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

g) rozhoduje x xxxxxx internetových xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx stránek x x výmazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx stránek.

(5) Xx xxxxxxxx kontrolní vzorky xx kontrolované osobě xxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx výrobek, xxxxxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx zemědělský xxxxxxx, potravina nebo xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy3), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx3a) nebo mezinárodními xxxxxxxxx.7) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx x xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx3), přímo použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx3a) xxxx mezinárodními xxxxxxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx uhradí náklady xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odebraný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontrolované požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx to xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx není potřebný x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednáním xxx xxxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxx kontrolním xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předmět xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vybírá xx inspektorát, xxxxx xx xxxxxx.

(7) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx zemědělské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na trh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a) xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami7), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozboru. X případě, že xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 79 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625. Xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx. X náhradě xxxxxxx xx dodatečnou xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxx čl. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx inspekce.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku je xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx s dovozem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14m). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx potravin ze xxxxxxx zemí a xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx nákladů xx laboratorní rozbor xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx laboratoří xxxxxxxx. X náhradě těchto xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx x dozorové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Státním zemědělském xxxxxxxxxxxx fondu14n).

(12) Inspekce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x zemědělství14o) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx14p).

(13) Odběr, přípravu x zkoušení xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x uvádění na xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jejich výroby x xxxxxxx xx xxx s právními xxxxxxxx.

§3a

Bylo-li xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx překlad xxxxxxxxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dozoru z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Náhrada xxxxxxx úředního xxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložil.

§3a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

§3x

Xxxxxx internetových stránek xxxxxxxx

x) adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

§3x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx internetových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vydává xxxx xxxxx xxxx x řízení. X xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výmazu internetových xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, pominou-li xxxxxx xxx jejich xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx x této xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Účastníky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx je vedeno xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx internetových xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x řízení xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doménového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx řízení o xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx adresu.

(5) Inspekce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

§3d

Poskytovatel služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§4

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx úkolů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx

x) xxxxxxx prostory přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu a x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx odstranění,

c) xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx věci, xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxx xxxxxxx xx místě,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx spotřebitele x

x) xxxxxxxx zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu, xxxxx xxxx inspektory, pokud xx xxxxxxxx účelné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx inspektorátem.

(3) Xxxxxxxxxx xx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx prokazují xxxxxxxx inspekce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich pověření xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověření xx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx doručení xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx kontrolované xxxxx.

(5) Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xx xx, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxx. Osoba xxxxx xxxx druhé poskytne xxxxxxxxxxxx informace bez xxxxxxxxxx odkladu.

(7) Xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění úkonů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§4a

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx místě nebo xx místě doručuje xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxx člen jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zkoušení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, x xx v rozsahu xxxxx určených xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx určení xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 i xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx není xxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jej provést x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odborné stanovisko x jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 174/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 12.5.2021

§4b

(1) Xxxxx, xxxxx xx uloženo opatření, xx xxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Je zakázáno xxxxxxx pečeť xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx poštovní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x). Inspektor xx povinen xx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxx inspekce a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x

(1) Inspektor vydá xxxxxxxx, xxxxxx poskytovateli xxxxxx informační xxxxxxxxxxx49) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx varování xxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx x on-line xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx první xxxx x xxxxxx.

(2) Dochází-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxx xxxxxxxx xx inspekce příslušná, x není-li xxxxx xxxx účelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx pozastavit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x obnovením fungování xxxxxxxxxxx stránky nebo xxxx xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1.

(3) Xxx podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a pro xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 x 5 obdobně. Xxxxxxxxxx §5 odst. 8 a §5a xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Opatření xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx x opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 x 8 x §5a xxxx. 5 xx xxxxxxx obdobně.

§4c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 12.5.2021

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým kontrolované xxxxx

x) xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx29), xxxxx výrobu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a) xxxx mezinárodními xxxxxxxxx7),

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3),6),9),17) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie3a), xxxx xx kterým xxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3a),

3. xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx uvádění xx xxx29) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxxx distribuci xxxx xxx jejich xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx6),18),36),

4. užívání xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxxx distribuci xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx kontrolovaná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemky, xx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx podle kontrolního xxxx,

5. xxxxxxxxx obalů xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx3a),

x) nařídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx36) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, potravin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, které nelze xxxxx xx trh xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx37),

3. xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie54) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. na trh xxxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxx potraviny xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo na xxx xxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, tabákové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx43),

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo potravin xx trh xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx36),

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx manipuluje s xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx, xxx podezření, xx xxxxx x xxxxxxxxxx požadavku na xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx podniku, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami,

f) xxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxx hroznů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx14e) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem14d) xxxx xxxxxxxx vyrobených x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) uloží povinnost xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx laboratoří stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxx zkušebních x xxxxxxxxxxxx laboratoří33) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorku a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontrolách38) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35), x xx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx36) zemědělských xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obalů a xxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx, nebo při xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, potraviny, xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxx zjištění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie14h) xxxxx xxxxxxx deklarované xxxxxxxx, xxxx

3. při xxxxxxxx, xx informace xxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo tabákových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx8),16),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx14q), xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání zakáže xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) při zjištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zajištění souladu x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx3a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7),

x) uloží xxxxxxxxx xxxxx §7c xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx50),

x) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxx potravin x xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx z distribuce xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7), xxxx

2. xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx, potravin nebo xxxxxxxxxx výrobků, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7), x o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přesně xxxxxxxxxx,

x) uloží xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Opatření xxxxx odstavce 1 xx xxxx vydává xxxx xxxxx xxxx x řízení. Xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxx na místě, xxxxxx xxx předáním xxxxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě, x xx členovi xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx podle xxxx druhé stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xx x této skutečnosti xxxxxx xx spisu x opatření xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 odst. 2 xxxxxxxxx řádu. Xx-xx opatření vydávané xx xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxx řádu44), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx kontrolní xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx podezření, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xxxxxxxxxxx xxxxxxx7) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který provedl xxxxxxxx, xxxx inspektor xxxxx opatření podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 2. Toto opatření xx vydává a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Inspektorát, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxxxxxxx kontrolovanou xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx není nutno x vydaném opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Kontrolovaná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx u xxxxxxxxxxxx, xxxxx inspektor xxxxxxxx xxxxxxxx vydal. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx, xxxxxx tato xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx směřuje, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx postupoval xxxxx §37 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx. Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx, xx nemělo xxx xxxxxx; xxxxx vadné xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zamítne x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx 1, xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 2. Xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úkonem postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxxxx se na xxxx xxxxxxx 15 xxx. Inspektorát, který xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx, xxx nejpozději x xxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx územní xxxxxxxxxx má opatření xxxxxx xxxxxx mít xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(7) Vlastníci xxxxxxxxxxxx výrobků, potravin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo, určí-li xxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxx vydat x x případě, kdy xxx xxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x opatření xxxxx odstavce 6 xxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Xxxxxxxx vydané jako xxxxxxxx nemá vliv xx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx osobě xx stejné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxx vydá xxxxxxx s obnovením xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uváděním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obalů, xxxxxx, xxxxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zakázány podle §5 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; souhlas xxxx xxx vydán xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx stavu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, x distribucí xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo uvádění xx xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, xxxx xx xxxxxxx xxxx x manipulací x potravinami x xxxx, kterým byly xxxxx xxxx manipulace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. e) xxxx 2, xxxx x fungováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3, x to

a) neprodleně, xxxxxxxxxx však xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx prokáže, že xxxxxxx xxxx potraviny xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x potravinami xxxxxxxxxxx, splňuje požadavky xx xxxxxx hygienu xxxxx xxxxxxx II xxxxxxxx VIII bodu 2 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx předpisů, xxxx

x) xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodňující xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx oznámení xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x) bodu 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx potraviny nebo xxxxxxxxxx výrobky xxxxxx xx xxx xxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxx.

(4) Inspektor xxxx vydané xxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx zapotřebí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §5 xxxx. 2. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 x 5 obdobně.

(5) Xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx změnily důvody xxx xxxx xxxxxx; §5 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx prokázáno, xx xxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zajistí xxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx45) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že kontrolovaná xxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx vydání xxxxxxx, xxxxxxx inspektor xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxx.

(4) Inspektor xx xxxxxxx xxxx zajištěné xxxxx §5 xxxx. 1 písm. d) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx.

(5) Xxxxxxx xx uskladnění xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxx, prokáže-li, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zničení xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx, xxxxxxxx, tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nařídil xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x to na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5c

V xxxxxxx situaci20a) xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x potravin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20b) byl xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx ohrožení xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

§6

(1) Xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxx důvod xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx vydat xx 1 xxxx xx uložení xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Zničení se xxxxxxx úředně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem inspektorátu xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx kontrolovaná xxxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxxxx na trh, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zničení xxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložil.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx51) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxx hroznů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14e) xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,14d) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Inspektorát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, potravinám nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx kontrolních úkonech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx provedena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/625 xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zaznamená xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do Systému xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x), x) x x) a doklad xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústřední inspektorát xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2016/779 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozhoduje xxxxx tohoto nařízení.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx účtů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx a zmocněncích, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak nebo xxx s vynaložením xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1. Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx podané xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx, xxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavce 1 Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx banky, že x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§11

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx21) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx, xxxx

x) poruší xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě §4 odst. 1 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 3 nebo

e) xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k internetovým xxxxxxxx zapsaným x xxxxxxx internetových stránek.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx za to, xx xx kontrolovanou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx e) xxxx xxxxx odstavce 2,

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Orgán xxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx bezprostředně xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx22).

§11a

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§11x

§11x zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§11x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.

(3) Xxxxxxx xxxxx oprávněná úřední xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx inspekcí x každém stupni xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti vzdělávání Xxxxx na veřejné, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx studiem xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx v bakalářském xxxxxxxxx programu xxxxx xxxx první xxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx52) xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 120/2008 Sb.

§12x

Xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie mluví x xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autoritě, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx na kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Policie Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

Zmocnění

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 x xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) bodu 2.

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§17

X xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx zemědělská a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vystupuje x xxxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Zrušuje xx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zemědělskou a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§20

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Sb., zákona x. 223/1999 Sb., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., zákona x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Xx., zákona x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Sb., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx. a xxxxxx č. 149/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

X Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 91x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 91x

x) vydání xxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx potravinářské xxxxx...Xx 500,-

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx čerstvého xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx brambor...Kč 1&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xx xxxxxx předcházející xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 19.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§21

Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 119/2000 Xx. a xxxxxx x. 306/2000 Xx., xx mění takto:

1. X §3 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x) x 9e) znějí:

"(6) Xxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx houby9d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely, xxxx xxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx k podnikání.

(7) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 6 vykonávat xxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx1x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.9e)

(9) Xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxx xx může xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, mající xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx-xx se osoba, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzena x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx činnosti,

b) xx uplynutí 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 60 xxx,

x) xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx u xxxx xx xxxx xx 60 do 65 xxx,

x) po xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx 65 let,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

9x) Xxxxxxxx x. 332/1997 Xx., xxxxxx xx provádí §18 xxxx. a), x), h), x), x) a x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, pro xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxx, zpracované xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, houby, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx.

9x) Xxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

2. X §11 odst. 2 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 4 xxxxx zrušuje x xxxxxxxx se xxxx xxxxx: "xxxxx neuvedené xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ve vyhlášce xxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx,".

3. X §11 xx doplňují odstavce 7, 8 x 9, které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10f) xxxxx:

"(7) Xxxxxxxxxx, který xxxxx xx oběhu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost příslušnému xxxxxx xxxxxx,10) a xx nejpozději x xxx zahájení xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxx vývozu. Xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx.10)

(8) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx podnikání, xxx-xx x osobu fyzickou, xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo vyvážet.

(9) Xxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.10x)

10x) §20x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. V §12 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx určený x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 5, 6 x 7, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 10x) xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxx výčet xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednotlivých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x členěním xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkci ve xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formě.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx jedenkrát ročně, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx složek xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx o celkovém xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx uhelnatého x příslušném xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxx zveřejňování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představujících obchodní xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx takto xxxxxx.

10x) Xxxxxxxx č. 325/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), l) x m) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxx.".

5. V §17 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxx:

"1. v §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx §3 xxxx. 2, 3, 4, 6 nebo 7 xxxx §4a xxxx. 1,".

6. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

"2. v §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx §11 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx §11 xxxx. 5, 6, 7 xxxx 8.".

7. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "§3 xxxx. 1 písm. x) a e)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. x), x), j), x), x) a x) a §3 xxxx. 4 xxxx 5" x xxxxx "§3x odst. 1 xxxx. a)" se xxxxxxxxx slovy "§3x xxxx. 1 nebo 2".

8. V §17 xxxx. 2 písm. x) bodě 4 xx xxxxx "§11 xxxx. 1 písm. x) x c)" xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 1 písm. x), x), e) x f)".

9. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 5 xxx:

"5. x §12 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §12 xxxx. 3, 4, 5 xxxx 6,".

10. V §17 xxxxxxxx 7 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 14x) x 14x) zní:

"(7) Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V případě, xxx xxxxx x xxxxxxx protiprávního stavu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx14x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx xxxx zjištěno porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,14x) xxxx xxxxx dozoru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

14x) §5 xxxx. 1 xxxxxx č. 146/2002 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14x) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §18 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potravin, xxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena f) xx n) xx xxxxxxxx jako písmena x) až x).

12. X §19 xx xx konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx znalostí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, způsob xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.".

13. X §19 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx potraviny a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x uvádění xx xxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.".

14. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 63/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/1997 Xx.

§22

X xxxxxx č. 145/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/1986 Xx., x České xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., se část xxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 102/2001 Xx., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

§23

X zákoně č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx pátá xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 bodů 1, 2 a 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx 11, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. července 2003.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. r.

§56

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 65/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 146/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx vztahuje x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. x účinností xx 12.5.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí xxxxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 146/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx 1, 2 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.6.2002, ustanovení xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxxxx xxxx 11, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.7.2003.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

94/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 477/2001 o xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 146/2002 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.3.2004

316/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2004

321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 28.5.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

120/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x potravinách x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2008

223/2008 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 146/2002 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 70/2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

407/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx lihu

s xxxxxxxxx od 1.12.2013

138/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 146/2002 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2014

250/2014 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

180/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

26/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

302/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

174/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.5.2021

261/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

244/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na životní xxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2022

247/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 242/2000 Xx., x ekologickém zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

167/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1a) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Například zákon č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 61/1997 Sb., o xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 307/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských veřejných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3a) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Evropský úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o hygieně xxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2073/2005 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro potraviny, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Rady 90/496/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/13/ES, xxxxxxx Xxxxxx 2002/67/ES x 2008/5/XX x xxxxxxxx Komise (ES) x. 608/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1935/2004 xx xxx 27. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x potravinami x x zrušení směrnic 80/590/XXX a 89/109/EHS, x platném znění, xxxxxxxx Komise (EU) č. 10/2011 ze xxx 14. xxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x plastů xxxxxxxx pro xxxx x potravinami, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx hygienická pravidla xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4) §3 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

5) §2 xxxx. a) xxxxxx x. 110/1997 Sb.

6) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Xxxxxxxxx Dohoda x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potravin x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx (ATP), xxxxxxxxxx xxx č. 61/1983 Sb., xx xxxxx změn uveřejněných xxx x. 54/1998 Xx. x x. 92/2000 Xx. x. x.

8) Xxxxxxxxx §5 xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002, xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1169/2011.

9) Xxxxx č. 102/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

10) Zákon č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx označení xxxxxx x zeměpisných xxxxxxxx x o xxxxx zákona x xxxxxxx spotřebitele.

10a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1151/2012, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 607/2009 xx xxx 14. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 479/2008, xxxxx xxx x xxxxxxxx označení původu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodní úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 110/2008 xx dne 15. ledna 2008 x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx úpravě, xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1576/89, x platném xxxxx.

10b) §3b xxxxxx x. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 316/2004 Xx.
11) §16 xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 306/2000 Xx.

12) Xxxxxxxx č. 157/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, brambory x xxxxxxx z nich, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 852/2004.

13) Xxxxx č. 258/2000 Sb.

Zákon č. 110/1997 Sb.

Xxxxxxxx č. 107/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hygieny xxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

14a) Xxxxxxxx č. 275/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 404/2006 Xx.

14b) Xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.
14x) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14x) Zákon č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

14x) Čl. 85x xx 85x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. xxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských trhů x zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. 60 xx 66 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 555/2008 xx xxx 27. června 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 479/2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vínem, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, obchod xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odvětví xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

14x) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 555/2008.

14x) Čl. 63 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 607/2009.

14x) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2011 xx dne 7. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ovoce x xxxxxxxx, x platném xxxxx.

14x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

14x) Čl. 28 xxxxxxxx (XX) č. 882/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krmiv x xxxxxxxx a xxxxxxxx x zdraví xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

14x) Xx. 15 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 509/2006. Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 510/2006.
14x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 882/2004.

14x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 669/2009 xx dne 24. xxxxxxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 882/2004, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovozu xxxxxxxxx xxxxx x potravin xxxxxx xxx živočišného xxxxxx, x kterým xx mění xxxxxxxxxx 2006/504/XX, v xxxxxxx xxxxx, prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 884/2014 xx xxx 13. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1152/2009, v xxxxxxx znění, xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2017/186 xx xxx 2. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx xxxxx zásilek x některých xxxxxxx xxxx do Xxxx x xxxxxxxx mikrobiologické xxxxxxxxxxx x kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 669/2009, xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/175 ze xxx 5. února 2015, kterým se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx gumy pocházející xxxx xxxxxxxx x Xxxxx vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/1660 ze xxx 7. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx některých potravin xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx kontaminace xxxxxxx pesticidů, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 669/2009 x xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) č. 885/2014.

14x) §12a xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14x) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Sb.

14x) Čl. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 ze xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx režimy podpor xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

14x) Xx. 105 x 106 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX)&xxxx;č. 2017/625 .

14x) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

15) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Sb.

17) §11 a 19 vyhlášky č. 38/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Například xxxxxxxx č. 333/1997 Sb., kterou se xxxxxxx §18 xxxx. x), b), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx výrobky, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 316/2012 Sb.

20) §244 x xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20x) §2 písm. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.

20b) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Sb.

Zákon č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.

21) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, zřizuje xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Například §17 xxxxxx x. 110/1997 Xx., §23 xxxxxx x. 115/1995 Xx., §24 xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx zákona x. 104/1995 Xx., §7 xxxxxx x. 303/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

24) §84 x 85 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §8 xxxx. 2 zákona x. 634/1992 Xx.

26) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

28) Čl. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002.

29) Xx. 3 xxx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

30) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 333/2007 xx xxx 28. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzorků x xxxxxx analýzy xxx xxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, 3-MCPD x xxxxx[ x ]xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, x nařízení Xxxxxx (XX) č. 401/2006 xx xxx 23. xxxxx 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x potravinách, x xxxxxxx xxxxx.

31) Xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 882/2004.

32) Xx. 11 x 12 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 882/2004.

33) XXX XX XXX/XXX 17025 Posuzování xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobilost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

34) Čl. 3 xxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002.

35) Zákon č. 110/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xx. 14 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002.

Xxxxx č. 102/2001 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

37) Xx. 80 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (ES) x. 1234/2007.

38) Xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

39) Čl. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 882/2004.

40) Xxxxxxxxx xx. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a rady (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxx výrobků xx xxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2073/2005, x xxxxxxx xxxxx.

42) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x získané produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě, x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

43) Například §115 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §58 xxxx. 3 zákona č. 307/2013 Xx., x xxxxxxxx značení lihu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

45) §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 255/2012 Sb.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/ES a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/EHS, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Rady 92/438/XXX (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

47) §12c xxxx. 6 xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §13g odst. 6 xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

49) §2 písm. x) xxxxxx č. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační společnosti).

50) Například §23a xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §4 odst. 5 xxxxxx č. 110/1997 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

52) §111 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

53) Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx zemědělství x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Například čl. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 852/2004, xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 210/2013 xx xxx 11. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 852/2004.