Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2021.


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

253
XXXXX
xx xxx 5. xxxxxx 2008
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské unie2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3),

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7),

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx v oblasti xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9),

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) osoba, která

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), osoba xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx daní, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických rad xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx26) x osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx úschovy8) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx jen "advokát") xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. obstarávání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx závodu9) xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jemu xxxx strukturou nebo xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xxx svěřenský fond xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x dalších s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. obchodující x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx27) (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma usazení, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx12), teroristického xxxxx13), xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx14), xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu14), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15), nebo xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx odměnu nebo xx odškodnění,

c) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva29).

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající v xxxxx postavení s xxxxx osobou, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož účelem xx nakládání x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže je xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx jeho úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xx významné xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, předseda xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx státní správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx k osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, o kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x něhož xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem transakcí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné obdobné xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx nemá emitenta, xxxxx se nejedná x

1. cenný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx pouze za xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx České republiky, xx-xx povinnou osobou xxxxxx poradce.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) u fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u právnické xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx jsou obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského správce x xxxxxxx podle xxxxxx x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx využíván x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) klient xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, za kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí17), nebo

b) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí17).

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé typy xx poskytovaných xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x rozsahu xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x daném xxxxxxx xxxx při vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x rozsahu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede povinná xxxxx její identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx fyzické xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx, xxxxxx xx účet hotovost x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, není xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zaznamenává xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx nebo notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x který xx vydáván x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, nebo

b) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje právní xxxxxxx nebo výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§9

Kontrola klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39) xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků v xxxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informací x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx skutečný majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, a xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx daného vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx ke zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo příslušnosti x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx s osobou xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx řízení zjištěného xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) získá další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx souhlas člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx osoby xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx nebo k xxxx pokračování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx první platby x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). X xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. c) a x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx plné xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajistí xxxx doručení povinné xxxxx. Na žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny xxxxxxx způsobem, aby xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, podléhá x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, který xx

1. xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx osoba zaznamená x ověří xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx jméno x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle písmene x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx třeba xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx tato xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby jednající xx klienta, xxx, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x požadované xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx41),

x) povinná xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx získané xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého při xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx sdělené xxxxx písmene a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem veřejné xxxxxx opatřeného kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxxxx této xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. X xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x rámci postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx xxxx tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené identifikace x kontroly klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20) se nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 odst. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x této nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Úřad") xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x další xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků20),

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu s xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o podstatných xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(3) V oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxx Úřad způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv nebo xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nemá Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti se xxxx činností podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx z xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení podává.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx porušením smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx xxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 3 pracovních dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nabývá právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává informace x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx systém přiměřený xxxxxxx x povaze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx země, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro jejich xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní předpis xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx musí být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx jim xxx zaslán podle xxxxxxxx 8, stanoví xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx21).

(12) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), pokud se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx nadnárodního hodnocení xxxxx, faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem. X xxxxxx xxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx následných změnách xxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), h) x x) Xxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby podílejí xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů31), xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, který xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je zapsána xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1),

a pokud xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx dostatečně obeznámen x xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx alespoň xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx42) xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx správním dozoru xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získá x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po něm.

(2) Xx-xx auditor, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx22),

x) zastupováním xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx23), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx povinnost xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 odst. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším než 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx je tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 odst. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení informací x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x podezření, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxx správního xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33), informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx34), katastru nemovitostí35), xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx36), xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí36), xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), xxxxxxxx silničních xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů38) x x informačního xxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné moci.

(2) X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 let od xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, evropskému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty podle xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx o účinnosti x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx výroční zprávy x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení kvalifikované xxxxxx osoby v xxxxxxx ochrany osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx28), x xxxxx x nich podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x trestním řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx43).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx vyhledávání majetku x trestné xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx45) (dále xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx46), poskytne Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě odůvodněné xxxxxxx údaje, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx46) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí souhlasu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx v souvislosti x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 let ode xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) je zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho důvodnosti x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Postupy xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx oznamovatele x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven odvetným xxxxxxxxx.

§34x vložen právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx21),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20); Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled21).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx poskytnou Úřadu xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona svá xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx republice, x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Evropské komisi xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) zkontroluje Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, že právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx x takové činnosti xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x písemně Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx informací xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx se Úřad x jejím obsahem xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neudělí souhlas xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud obsahuje xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, popřípadě xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx seznámením se x příslušnou písemností xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pokud marně xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx osobě xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financováním terorismu, xxx odkladu o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 odst. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, jsou povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení sankce x případě, že Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx jednáno xxxxx xxxxxx zákona, xx xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx v xxxxxx o nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Úřadu, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, která xx tyto věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx v zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x původu xxxx x účelu dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, xx xxx souvisí s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně zasílají Xxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxx uchovává xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxx při xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezření xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; o xxxxxxxxx se dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Rady pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x určení kontaktní xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx o určení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 8 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 6 se xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků20),

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní postupy xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx o plátci x příjemci.

(2) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx x rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx vykonává činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(5) Za přestupek xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4448a xxxx §49 odst. 2 až 4 xxxx xx povinná xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx 100 000 Xx nebo

b) zákaz xxxxxxxx.

(3) Podle odstavce 2 písm. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50b

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4448, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Přestupky zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxx osoby.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxxxxx ten orgán, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx pro xxxx xx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x přestupku, k xxxxx projednání xx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx k projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; i xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Nezahájí-li příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §4349 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §4349 xxxx 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že by xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího trestního xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zájmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx tyto xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx postup podle xxxxxxx a) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x něm xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx informace x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám uplatní xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx však xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx pro politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním za xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x rámci správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx papírům se xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx povinností podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx ukončení šetření Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx o xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x této činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) právnická xxxxx xxxx svěřenský fond xxxx xxxxxxx nástrojem xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se podílí xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Umělecká xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx sazebníku44)

5805

Tapisérie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x 8 xxxxxxx.

6304

Xxxxxxxx xxxxxxxx, zhotovené ručně xxxxx xxxxxxxxxx předlohy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 8 xxxxxxx.

9701

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x podobná xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kromě xxxxx x výkresů xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, topografické xxxx xxxxxxx xxxxx, ručně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9702

Xxxxxxx rytiny, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředním xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx barevném provedení, x xx výhradně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; odlévané xxxxx xx 8 xxxx, xxxxx výroba xxxxxxx pod dohledem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx státního zaměstnance xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx kontaktu x xxx v xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, která xx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních společnostech x investičních xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.
3) Xxxxx č. 370/2017 Sb., x platebním xxxxx.
4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.
7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči.
11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.
12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §95 xxxxxxxxx zákona.
14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX).
15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/847.

21) Xxxxxxxxx §44 zákona č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
24) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x statistické nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.