Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.04.2021.


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

253
ZÁKON
ze xxx 5. xxxxxx 2008
x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3),

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění7),

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x poradenství x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů9),

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx prodává xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, podnájem xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční platby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x auditorech (xxxx xxx "auditor"), osoba xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx, poplatků x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, které s xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) a osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx8) anebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie podle xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x jednání za xxxxxxx xxxx pro xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx klienta xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda se xxxxx x právnickou xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. inkasu, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dočasný x souvisí se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, popřípadě x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, kulturních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx27) (dále xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx je pobočka, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost vykonává xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx12), teroristického xxxxx13) xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx14), xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx14), nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) pro účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx rozhodující, zda x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx jednající v xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx této jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. která xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, nebo

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, která je xxxx byla ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, předseda vlády, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, která xx

1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x písmenu a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x), nebo je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx známo, xx byly vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx finančních prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx virtuálního aktiva, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nabídky xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) způsobilá plnit xxxxxxxx, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, pokud xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, investiční xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x platebním styku, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelnou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým podnikatelským xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx pociťovat jako xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, který není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, též xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační údaje xxxx svěřenského správce x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se jinak xxxxxx xx obchodu x xx povinné xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí17), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí17).

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x dobu xxxx platnosti; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxx fond x daném obchodu xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x v jakém xxxxxxx xx tato xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu a xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx platnost x úplnost informací xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže povinná xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx povinen xxxx výzvě vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, z nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona, x xx bez xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx40) x který xx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebo výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx k dispozici xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39) xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. s osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx obchodu v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), a to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, že x xxxxxxx, že xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx vždy xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx skutečný majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi a xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a

f) x xxxxx obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx též přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx ověření splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx byl určen xxxx nový oprávněný, xxxxxx totožnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním pojištění xxxx k okamžiku xxxxxx nového oprávněného x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx nebo svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxx výplaty xxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané informace x naplnění účelu xxxxxx zákona.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku a x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx nad rámec xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx důvěryhodných zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby x rámci obchodního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x účtu xxxxxxxx xx jméno klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) x x). X xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx její xxxxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxx xx pevně xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx povinná osoba xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx a xxx identifikační xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx existenci a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx fondem, zašle xxxxxxx osobě doklad x své xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x případě, xx xx klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za něj x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx za klienta,

c) xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x ověří xxxxx x oprávnění zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx v textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx písmene x) x

x) xxxxxxxx-xx xx daný platební xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx xxxxxxx f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle písmene x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx opatří xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx41),

x) povinná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) shodují x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový postup xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x rámci postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx se nepoužije x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20) se nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx v xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků20),

b) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxx osobní údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů informace x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") bez zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X oznámení uvede xxxx i stručný xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického spojení x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto informace xxxx Úřad k xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x důvodu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxx do svých xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x povinné xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nabývá xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxx xx xxxxxxx majetek, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, písemně xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx xx xxxxxx další xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení oznámení Xxxxx xxx, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx služeb xxxx produktů povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx účelem xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx nesmí xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx právo daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně jeho xxxxxx znění doručí Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Uvedený vnitřní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).

(12) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx členů, a xxxx písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadnárodního hodnocení xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x další xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x zajišťování průběžného xxxxx s Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) Xxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastaly, x uvedením jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx orgánu úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx opodstatněno rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní osoby xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx osoba stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx správního xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31), xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Úřadu x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx1). Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx zcela ukončily xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx xx známo, xx umožňuje využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx1),

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal rozhodnutí x řízení xxxxxx xxxxx.

§25a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst42) xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení této xxxxxxxxxx je přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta xxxx které xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) soudní exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových poradců Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxxxx, pokud xxx o informace x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, zda tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx již xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta22),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx23), nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xx povinnou osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx je tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Právnická xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktuální xxxxx ke zjištění x ověření totožnosti xxxxx skutečného majitele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx x evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x správnosti xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx činného x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx byl xxxxx skutečným majitelem x uvede xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x finančně zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx příjmy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují bezodkladně Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel36), xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace36), xxxxxxxx silničních xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx historických x sportovních vozidel37), xxxxxxxx řidičů38) x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx38) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx dostupné informace, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v téže xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x výsledcích opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx souvisejících x legalizací výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx seznam tuzemských xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Úřadu xxxxx o svých xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů v Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx podle odstavce 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx členů xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob ani xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), a xxxxx x nich podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx43).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x budou požívat xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "systém pro xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

(3) Postupy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele a xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx porušení povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x vložen právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx21),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x povinných xxxx uvedených v §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx komora u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20); Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx21).

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) zjistí skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx analýza je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx banka

a) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx nad povinnou xxxxxx se sídlem x Xxxxx republice, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx s dozorčími xxxxx z členských xxxxx, ve xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx mají xxxxx, pobočku nebo xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Tento seznam Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx byl uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o zahájení xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx osoba o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, které xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se oznámení x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx každý, xxx xx o nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx předseda vlády xxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx xxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) příslušné xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx stanovené v §38 se, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi působícími xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx boj proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx pro povinnou xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, a xx x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx n)

a) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx s xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou odstavce 1 písm. x) x n) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx odradit ho xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x u xxxxxx xxxx, na které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 má rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, která xx tyto xxxx xxx sobě při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží nebo x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx vývozu x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož vzor xx xxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx sdělí xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou cenných xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, kterých se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od toho, x xxxx byly xxxx zajištěny, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x určení kontaktní xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§47

Nesplnění povinnosti odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx vnitřních zásad x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo nepodá xxxxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 6 se uloží xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx skupiny, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), c) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Zahraniční poskytovatel xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §25a

a) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx vymezeném rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4 xxxx xx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o nich.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxx způsobí, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x).

(2) Přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxx x zahájení xxxxxx x přestupku, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, předá tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx však může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad. O xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx na xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §4349 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx účelem zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se stalo xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v konkrétním xxxxxxx vedl k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx změněno, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x něm xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku auditora xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Povinná osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx vztah se xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 12 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x klienta riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx klientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx osobě xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx jednáním xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřenského správce x rámci správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxx to vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o přestupcích x povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx podle zákona x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při výkonu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, může x této xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Topolánek x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti

Příloha x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx svěřenský fond xxxx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie xx formě na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Umělecká xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44)

5805

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x 8 xxxxxxx.

6304

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx originální předlohy xxxxxxxxxx umělcem, xxxxxxx xxxx v 8 xxxxxxx.

9701

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x podobná xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx výhradně xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x výkresů xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x zhotovené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9702

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezeném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx výhradně xxxxx nikoli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx postupem.

9703

Původní xxxxxxxx x xxxxx x jakéhokoliv xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx umělcem; odlévané xxxxx do 8 xxxx, pokud výroba xxxxxxx xxx dohledem xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zástupce.

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x ním x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Společenství nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1781/2006.
3) Zákon č. 370/2017 Sb., x platebním xxxxx.
4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.
12) §93 xxxxxxxxx zákona.
13) §95 xxxxxxxxx zákona.
14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti terorismu (2002/475/XXX).
15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.
16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.
17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx území České xxxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Sb.
23) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Xx.
24) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití chemických xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.