Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2024.


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

253
XXXXX
xx xxx 5. xxxxxx 2008
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx4),

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3),

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx k obchodování x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění7),

9. osoba, xxxxx vykupuje dluhy xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9),

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx o xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x nájem, podnájem xxxx pacht, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xx věcech xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx26) a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx úschovy8) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "advokát") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, seskupení xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jemu xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský fond"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, nebo

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxxx dočasný x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osobu, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x němu dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů27) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to v xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s výjimkou xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx vztahujících se x majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx12), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx13), xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx14), xxxx k podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu14), xxxx xxxxx pachateli xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx zákona15), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odměnu nebo xx odškodnění,

c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx takových zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx této jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, předseda xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx parlamentu, člen xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, uchovává, pro xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxx měnou.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx nemá emitenta, xxxxx se xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x kterou xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx pouze za xxxx vymezený xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(10) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx občanství; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v zahraničí,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx členem statutárního xxxxxx této právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského správce x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx17), xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu je xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx17).

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx se xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx shodu xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx osobu jedná x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) klient, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, x

x) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil oprávnění xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostřednictvím prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x který xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo rámec xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x osobou xxxxxxxx ve třetí xxxx, kterou xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie39) xxxx z xxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, v xxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x důvěryhodných zdrojů x tím, xx x xxxxxxx, že xxxxxx podléhá povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x jednoho dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx majitel xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx struktuře xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx profilu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) oprávněného ze xxxxxxxxx pojištění, který xx

1. určen xxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx fond, jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxx název,

2. určen xx základě xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem x kterému byla xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním pojištění xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx nebo obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) získá xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x xxxx důvěryhodných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx x řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx instituce, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x ohledem xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) x f). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 3 x odstavce 3 xxxx. x) x x).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x datum sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxx xxxxx těch částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx použit digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zajistí její xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx včetně přílohy xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx identifikace v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx je provedla xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx si povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx fondů, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx, xxxxxx zašle kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxx x klientem x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx obsah bude xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) x

x) umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a příjmením xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx f); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii podpůrného xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx tato xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx stanoveným způsobem, xxxxxxx je opatří xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx41),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx podpisu podle xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby informování x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx třeba x xxxxx podmínky podle §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být poskytovatel xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 odst. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx "Xxxx") může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx xx xxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx dokumentů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu přijímá Xxxx. Adresu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx na xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx povinné osobě xxxx, a informaci, xxx hrozí bezprostřední xxxxxxxxx poškození, znehodnocení xxxx užití xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx současně sdělí Xxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nemá Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je splněna xxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx nesmějí xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxx do xxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx o zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nabývá právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx doručuje stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx není přípustné xxxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, od xxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx konce xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 povinné osobě xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx lhůtě stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx o 3 pracovní dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad povinnou xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx pro ni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x l), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí třetí xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x ochraně oznamovatelů xxxx dotčena.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx strategie x postupy povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní předpis xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x xxxxxx jazyce.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, který jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx stanoveném termínu xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).

(12) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx se xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy poskytovaných xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx mít xxxx xx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členů, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x další xxxxxxxx informace, které xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 a x zajišťování průběžného xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx této xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x), x), h) x x) Úřad xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx změny xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně pověří xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů31), xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx udržovala obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx1). Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1),

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti poskytování xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení těchto xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední kontaktní xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx alespoň xxxxx x podmínek pro xxxx určení podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst42) nebo

b) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx osoby xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), a to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx x rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx22),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx23), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x písmenu x), a to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx povinnost xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x o provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33), informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x povinností36), informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx historických x sportovních xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxx38) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx38) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx rovněž xxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx institucí a xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx rizik obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad zpracuje x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, evropskému xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou věcnou xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad zajistí, xxx shrnutí národního xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění opatření xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx na vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx x téže xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx ukončení nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx o xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, aby byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; počet xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx28), x nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů v Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné pro Xxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx43).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx základě vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití získaných xxxxx. Xxxxx získané x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx45) (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx46), xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx46) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, které získal xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, která obsahuje:

a) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx druh xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznamovatel xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává xxxxxx21),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20); Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx21).

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx zákona svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výsledky národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx provedené mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx banka

a) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx výkonu správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zkontroluje Xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx, x nichž xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx osoba o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx se Úřad x jejím obsahem xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx neudělí souhlas xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zvláštní řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx a rozhodnutí x přestupcích x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx odkladu o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x rozsahu xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 nebo 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x informací souvisejících x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx podnět x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Europolu při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx zpracováním osobních xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) povinnými osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to zejména x ohledem na xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx s výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem

Zaměstnanci příslušných xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem činné xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x vývoz platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13a odst. 1, xxxxx x obsahem xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx nebo x něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, údaje x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx na společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši kurzů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx oficiálních trzích.

§42

Činnost xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaznamenávat xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx systému kontrol x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem z xxxx xxxxxx.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné, nebude-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, která x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx x následných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení o xxxx změnách, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce úplné xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx v xxxxxxx x §25a

a) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx jinému v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí vhodných xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) lze xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x e) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx podle odstavce 4 písm. d) x j) lze xxxxxx pokutu xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až c) x x) až x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx způsobí, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 xx 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx poruší povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 nebo 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx osobě xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli povinné xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku xxxxx §4448 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4448, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky zaměstnanců Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx může Úřad xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x přestupku Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx použít zajištěné xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Úřad vede xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx je přestupek xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx stane xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx okamžiku, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx dostatečný.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx alespoň informace x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou obchodu xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx kterou nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx považuje

a) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx

x) xxxxxxxx záruka.

(8) Povinnosti x omezení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx osoba přestala xxxxxxxxx příslušnou funkci; xxxx však xx xxxx, než xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x klienta xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx osobě, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx klientovi xx xxxxxxxxx použijí i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx papírům se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx sankcí za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx republiky.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byla povinnou xxxxxx namísto jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, může x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. a) xx d), x) x i), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx nástrojem xxxxx aktiv,

d) klient xx obchodní xxxxxxxxx, x níž mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx jednající xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní postupy, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx země x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx sazebníku44)

5805

Tapisérie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše však x 8 xxxxxxx.

6304

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx originální předlohy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v 8 xxxxxxx.

9701

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zhotoveny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx plánů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, divadelní xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pozadí.

9702

Původní rytiny, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou zhotoveny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mechanickým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x jakéhokoliv xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx umělcem; xxxxxxxx xxxxx xx 8 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zástupce.

Uměleckým dílem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po dobu 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro účely xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) č. 1889/2005.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
3) Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxx č. 56/2006 Xx.
7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §81 x násl. zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.
12) §93 xxxxxxxxx zákona.
13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.
14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady xx dne 13. xxxxxx 2002 o xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX).
15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.
16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.
17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.

21) Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Xx.
24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x regulační technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. prosince 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.