Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2008.


Nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88/2008 Sb.
88
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx 31. xxxxx 2008 x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vlasta Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Holländer, Ivana Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Jan Musil, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Miloslav Xxxxxxx, Xxxxxx Wagnerová a Xxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx 1. xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx, 2. xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x 3. xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx 17, 612 00 Xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx osmé, xxxxx xxxxxx, xxxx 1 v čl. XXXX xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, části xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, části xxxxxxxxx sedmé, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x X) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x X) skupiny 43 xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené poslancem XXXx. Vojtěchem Xxxxxxx, x D) skupiny 19 senátorů Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené XXXx. Kateřinou Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx xxxxxx x xxxx věci
Xxxxxxx 67 xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poslancem Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dne 22. října 2007, xxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Ústava") x xxxxx §64 odst. 1 xxxx. b) zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx blíže konkretizovaných xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxx skupina 67 xxxxxxxx týmž xxxxxxx domáhala zrušení xxxxxxxxx, x návrhu xxxxx konkretizovaných ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. ledna 2008 x. x. Xx. XX 24/07-147 byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhy xx xxxxxxx těch xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. a x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx zdravotního pojištění x návrhy xx xxxxxxx těch částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., které xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. Xx. ÚS 1/08 x xx. xx. XX. XX 2/08.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx. XX 24/07 tak xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhů, xx. o xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o daních z příjmů), xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců), xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů), části čtvrté (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty), části xxxx (změna zákona o dani z nemovitostí), xxxxx šesté (změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), části xxxxx (xxxxx zákona o registračních pokladnách), xxxxx xxxx (xxxxx zákona o správě daní a poplatků), xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.), xxxx 1 x čl. XXXX xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o spotřebních daních), xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o životním a existenčním minimu), xxxxx třinácté (xxxxx zákona o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů), části xxxxxxxx (xxxxx zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů), části xxxxxxxxx páté (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů), xxxxx xxxxxxxxx šesté (daň z pevných paliv), xxxxx čtyřicáté xxxxx (daň z elektřiny), části xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx ustanovení), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedených částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x o xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §6 odst. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 a §38h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účastenství
Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní náležitosti x xxxxxxxxxxx, a xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx samé. Xx smyslu xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. Poslanecká sněmovna x 2. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Filipem. Xxxxx návrh Ústavní xxxx svým usnesením xx dne 23.11.2007 xx. xx. Xx. XX 28/07 xxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o Xxxxxxxx xxxxx odmítl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx skupinu 43 poslanců ve xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájeného xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx má x xxxxxx xxxxxx xxxxx a povinnosti xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxx xxxxx konkretizovaných, xxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx advokátkou XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxx usnesením xx dne 12.12.2007 xx. xx. PI. XX 29/07 dle §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s §43 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxx vedlejšího účastníka xxxxxxxxx, dříve xxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxx 67 poslanců. Xxxxxxxx účastník má x řízení xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx ze dne 21.11.2007 označeným jako "Xxxxxxxx Městského soudu x Xxxx o xxxxxx do již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" se Xxxxxxx soud v Xxxx xxxxxxx, aby x xxx bylo xxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x vedlejším xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.11.2007 xxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/07 xx xxx 21.11.2007 odmítnut xxx xxxxxxxx litispendence.
X Xxxxxxxx xxxxxx x Brně však xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx účastníkem xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxx důvodů: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxxxxx soud xxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxx xx mohl být x xxxxxx rovině x soud, x xx na xxxxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx dojde-li xxxx x xxxxxx, xx zákon, jehož xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x rozporu x ústavním pořádkem, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx. Stěžejní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xx podmínku, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx, ,xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx použito". Xxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x zákon, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx judikatuře xxxxxxx, xx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, x nikoli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. jiné xxxxx xxxxxxxxxxx [srov. xxxxxxxx xx. zn. Pl. XX 39/2000, Sbírka xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Sbírka xxxxxxxxxx"), xxxxxx 20, xxx. x. 39, xxx. 353; usnesení xx. xx. Xx. XX 20/02, Sbírka rozhodnutí, xxxxxx 28, usn. x. 42, xxx. 477].
Xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx sp. xx. 50 X 259/2007, x xxx xxxxxx xxxxx uvedený návrh xxxxxxxxx soudu, byla xxxxxx xxx 5.11.2007 xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně XXXx. X. V. xxxxxx, xxxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxxxxx zaplacení xxxxxx xx výši 2&xxxx;600 Kč, x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx 2008 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx zmrazení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. XXXXXX části xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxx xxxxxxxx xxxxxx praxe x xxxxxxxx lze xxxxxxxx své xxxxx x xxxxx ve xxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, neboli xxxxx xxxx. Tímto xxxxxxx se stává xxxx, xx měl xxxxxxx xxxxxx splnit xxxx závazek. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zda x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx újma xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxx neměl xxxxxx x úvahám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx vyplývá xxx xxxxxx soud xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sporu, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx dospěl Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelem xx xxxxxx §35 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxx xx dne 15.1.2008 x. x. Xx. XX 24/07-158 Ústavní xxxx xxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
III.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx způsob přijetí x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Haškem, se xxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxx neústavním xxxxxxxx, x dostal xx xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Důvody xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předvídatelného práva, x porušení principu xxxxx moci x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kteréžto principy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Poukazují na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, který se xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx xxx x několika xxxxx rozhodnutích, zejména x xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, vyhlášen xxx č. 95/2002 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 5/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, nález x. 117, xxxxxxxx xxx č. 476/2002 Sb.) a xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb.), x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx výtky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx směřující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětného xxxxxx x ústavním xxxxxxxx), xxx stručně xxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx to, xx x xxxxxxx novelizujícím xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx mnoha xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, xxx x xxxxxx xxxxxx.
2. Pojítko xxxxxxxx xxxxx - stabilizace xxxxxxxxx rozpočtů - xx xxxxxx neurčité, xxxxxxxxxxx xxxx. xx "xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádu".
3. Úprava xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx zákonů se xxxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx důvodů xx xxxxxxxx stránce xxxxxxxxxxx xxx části xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, osmou, xxxxxx desátou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dvacátou xxxxx a dvacátou xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.
4. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obsaženy x xxx nové zákony o ekologických daních, což xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. "xxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx a účelu xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx pozměňovacích: xxxx xxxxxx cen xxxxxxxx xxxxx, zákon o účetnictví x zákon o cenách. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vytýkat xxxxxxxx času xx xxxxxx na straně xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx byla i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx transparentního xxxxxxxx x xxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xxx. "přílepky" xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1. x xxxxx čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x xx. VIII - xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 až 21; 2. v xxxxx xxxxxx (změna zákona o správních poplatcích) x xx. XXXX - xxxx 3 x 4; 3. x části xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) v xx. XXXX - xxxx 1, 2 a 12; 4. x xxxxx xxxxxxx čtvrté (xxxxx zákona o důchodovém pojištění) x xx. XXXVIII - xxxx 1, 2, 3 a 5; 5. x části xxxxxxxxx (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění) x čl. LXIV - xxxx 1 xx 9, 14 xx 17, 24 xx 26, 29, 30 x xx. XXX (přechodná ustanovení); 6. x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - xx. XXXX x XXXXX; 7. x xxxxx xxxxxxxxx deváté (změna zákona o cenách) - xx. XXXXXX; 8. x xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX. Xxxxxxxxxxxx upozorňují xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxx vyslovený požadavek "... aby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx toliko xxxxxxxxxx předkládanou právní xxxxxx, xxx. x xxxxxxx x požadavky xxx. xxxxxxxx úzkého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx pozměňovací xxxxx xxxx týkat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v legislativním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vybočit x xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dochází "... x xxxxxxxx xxxxx moci, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předvídatelného práva, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxx x obcházení institutu xxxxxxxxxxx iniciativy podle čl. 41 Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 44 Ústavy." (xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. ÚS 77/06, vyhlášen xxx č. 37/2007 Sb., xxx 73).
6. Pozměňovací xxxxxx xxxxxx projednány xx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády Xxxxx Xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7. X Senátu xxxxx xxxxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx.
8. Zákonodárný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X čl. 6 Xxxxxx totiž xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx většiny. Jelikož xx předmětný xxxxx xxxxxxxx četných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx relevantně xxxxxxxxx.
9. Zákonodárná xxx xxxx moc stanovit xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx předsedu. Vládu xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx.
10. Zákon xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, x některých xxxxxxxxxx xx xx xxxx x účinnosti. Vzhledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx dny xxxxxx xxxxxxx seznat. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx retroaktivíty xxxxxx.
11. Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzniku mezer x xxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ten xxxxxxxx bod xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx legi xxxxxx. Xxx xxxx byla xxx xxxxxx xx 1. ledna 2008 xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
12. Xxxxxxx vlády xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx pod xxxx, xxxx xxxx xx xx krátká xxxxxxxxxxxx.
Navrhovatelé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xx mnoho xxxxxxxxx. Tvrdí, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx obsahově nekonzistentní, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, překvapivý, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Čas věnovaný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x neposkytující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx seznámení xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx diskusi.
V xxxxxxxxxxxxx procesu bylo xxx vzneseno velké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx i xx informování veřejnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx nesouvisející xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšly x xxxxx vlády. Xxxxxxxx xxxxx (v pozici xxxxxxxx) podstatně změnil xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx předkládat další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dominovali nad xxxxxxxxxxxx sborem, který xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx zázemí x xxxx, aby překvapivému xxxxxxxx návrhu xxxx xx vytvořené xxxxxx xxxxx xxxxxx argumentačně xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (a xx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Tím, xx Senát Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx většinou xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřil xxxx nezabývat xx xxxxxxx xxxxxx (čl. 48 Xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx; xxxxxxxx názory xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x Xxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx facto xxxxxxxx (xxxxxxxx: "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy, xx xxxxxxxxxx institutu zákonodárné xxxxxxxxxx podle čl. 41 Xxxxxx x xxxxxxxx x čl. 44 odst. 1 x čl. 76 Xxxxxx. Xxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, nadto xxxxxxxx nedlouho před xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xxxxxxx xxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx vyslovují xxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx by xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx: "... x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záměry xx návrhu zákona "x úpravě xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xx zákona "o xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxxx xx politickým xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx schválila návrh xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xx xxx faktický xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xx stal xxxxxx zbytečným. Vláda xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebovala xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx znemožnit jakoukoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx odmítala xxxxxxxxx jiné body xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx moci.".
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nekonzistentního x xxxxxxxxxxxxxxxx vládního xxxxxx zákona odporuje xxxxxxxxx Ústavy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řídit xx xxxxx osvědčenými xxxxxxxx xxxxxxxx státu), xxxxx i čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx místě požadavek, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx celý xxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx celý xxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx navrhuje x alternativním xxxxxx xxx bodem X) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx zákona. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx části zákona č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxx (změna zákona o registračních pokladnách) - xx. XIV,
- xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.) - xx. XVI,
- xxxx dvanáctá (xxxxx zákona o životním a existenčním minimu) - čl. XX,
- část xxxxxxxxx xxxx (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) - xx. LXXII,
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z pevných paliv) - xx. XXXXXX,
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z elektřiny) - xx. XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - xx. LXXVIII x XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xx. XXXX,
- xxxx padesátá xxxxx (xxxxxxxx), a xx x xx. XXXXX x xxxx 1 x xxxxxxx a) xxxxx "čl. XXXXXX xxxx 37 x 38, 40 xx 49, 51, xx. XXXX bodu 1, xx. XXXX bodu 7 x", písmeno x), v xxxxxxx x) slova "xx. XX xxxx 4 x 7, xx. XXXXX xxxx 4, 11 x 27, xx. XXX xxxx 13, xx. XXXX xxxx 3, 6 x 17, XXXX xxxx 2, XXXX xxxx 6, xx. X xxxx 2 x xx. XXX xx XXXXX" a xxxxxxx d).
X xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx legislativní řešení xx nepřehledné x xxxxxxxxxxxx chybné.
Xxxxx xx Ústavním soudem xxxxx xxxxxx celý xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx části zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxx E), xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx bodem X) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx. "xxxxxxxx", xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx úzkého xxxxxx x předmětu zákona, xxxxx jde xx xxxxx o xxxxx xxxx zákon, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) - x xx. XXXX xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - čl. XXXXXXX.
XXX/x
Argumentace xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předepsaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx z alternativ xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 poslanců obsahuje xxxxxx (xxxxxx xxxx x případě návrhu xxxxxxx 69 xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu. Argumentace xxxxxxx 43 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, která namítá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí x xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xx z xxxxx xxxxx stejná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skupiny 67 xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatému xxxxxx xxxxxxx legislativní chyby. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx obvyklou novelou xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx souborem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx jednak xxxxxx několika xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx jimi xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx téměř xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úpravy xxxxxxx základny pro xxxxxxxxx xxxx platu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhovatelů xxxxxxxxx xxxx. tím, xx xxxx zrušena xxxxxx xxxxxxxxxx novelizujícího zákona xxx předchozího xxxxxxxx xx novelizovaný xxxxx; xxx xxxxx např. x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx. (xxxxx zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změny dalších zákonů) přesto, xx zákon č. 218/2007 Xx. v xxxx xxxxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. ještě xxxxxxx xxxxxxxxx.
Projednávání xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx časovým xxxxxx, xxxxxxxx neměli dostatek xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx rozsáhlého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 46 xxxxxxxx norem. Projednávání xxxxx xxxx zkomplikováno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx se dotkl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx návrhu zákona x xxxxx rozšířil xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx tří xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx byly vždy xxxxxxxxx. Senát xx xxxxxxx zákona, přes xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x legislativními xxxxxxxx xxxxx (např. s čl. 2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx dbát xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx síly x x nálezy Xxxxxxxxx xxxxx a stal xx xxxxxxxxxx součástí xxxxxx právního xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednoznačně, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. XX 77/06. Xx xxx. "xxxxxxxx" xxxxxxxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx daní, xxxxx x změnu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí x xxxxxx zákona xx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx svévole xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx. Dále xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čl. 23 odst. 3 Ústavy x xxxxx xxxxxxxx x čl. 44 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pořádkem, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
X té xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx sp. xx. Xx. ÚS 24/07, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx padesáté (xx. LXXVIII x xx. XXXXX - xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Námitky xx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nezabývat xx návrhem xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxx navrhovatelů x xxxxxxx x xxxxxxx rolí Xxxxxx x s xxxxxxx §63, 101 x 102 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxx. Xx také v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx této xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx x xxxxxxx 43 xxxxxxxx v xxxx částech xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tzv. "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx návrzích poslance Xxxxx Xxxxxxxxx.
Ty xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx senátorů xxxxxxxx xx xxxxxxx, byly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Ústavou x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procedurou. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxx zákazu svévole xxx xxxxxxxxxxxx proceduře x xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - tedy porušení čl. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 6, čl. 37 xxxx. 2, čl. 41 x 44 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen "Listina"). Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx iniciativy xxxxx čl. 41 Xxxxxx x x xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx čl. 46 x 48 Ústavy. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o jednacím řádu Senátu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxx. xx nálezy xx. xx. Xx. XX 33/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 9, nález x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 5/02, sp. xx. Xx. XX 21/01 x zejména na xxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06 (xxx xxxx). Zásady xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedený xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důležité otázky xxx před Xxxxxxx, xxxxx xx měl xxx xx. xxx xxxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx řády xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Navrhovatelé vyslovují xxxxxxxxx, že Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kultivaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx hranice, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kultury x xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podobu.
IV.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. XX 24/07)
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx požaduje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx a §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx vady xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedená xxxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxxxxxxx zákonem č. 261/2007 Sb., xxxxxxx v xxx, že xxxx xxxx xxx od 1. xxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxxxxx, xxx také xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§6 xxxx. 13 x 14, §38h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.]. Xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků (x xxxxxx na tuto xxx) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba-zaměstnanec. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx uložené zaměstnavatelům. Xxxxxxx zákon xxxxxx x xxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx příjmů xxxxxxxxx, x tedy x zdaněny, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx společného x xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx smlouvy. Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx zaměstnavateli zákonem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 589/1992 Sb. x xxxxxxxx nerovné xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx nucen xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx tak xxxxxxx zásada xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxx z předpokladů xxxxxxxxx právního xxxxx. Xxx má xxx xxxxxxx čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx ve xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 5, čl. 30 xxxx. 1 x 3 x čl. 31 Listiny.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx xxxxx patří xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, racionalita x spravedlnost zákonné xxxxxx. Zákon xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ujasněné pojmosloví xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx o daň xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxx x poplatků, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 30 x 31 Xxxxxxx.
Xxxxx v návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx vada xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrace (xxxx §5a xx 5c, §28 odst. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx.). Xxx x xxxxx nový, zákonu o dani z přidané hodnoty xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výborech Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx navrhovatelů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx otázku, xxxxx xxxxxx xx "skupina" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xx právnickou) x jaké xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxxxxx x v procesním xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. X té xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx projednávána x xxxx xxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xx znění pozdějších xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že tato xxxxxxxx x rozsáhlá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xx xxxx zákonech. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvětvím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v téže xxxxxxx xxxxxxxx nedává xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx zpochybňována xxxxxxxxxx, xx zákonem č. 261/2007 Sb. xxxxx (x xxxxx xxxxx, deváté x xxxxxxxx xxxxx) de xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxx xxxxxxx předstírá, xx xxx toliko x "xxxxx zákona". Xxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrační pokladny xxxx vzdáleně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nikoli xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx de xxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasováním (čl. 6 Ústavy). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jenž xxx x minulých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střetů, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nikoli xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx desítky xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxx" xxxx pojata xxxxxxxxxx xxxxx samostatná xxxxxx nových xxxx x ochraně životního xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, xxxx čtyřicátá xxxxx - daň z pevných paliv, část xxxxxxxxx xxxxx - daň z elektřiny). Úprava xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx ústavněprávní xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxx xxxxxx finančního xxxxx xxxx měla xxx upravena xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xxxx xxx zvlášť), xxx xxxxxxx v jednom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx druhu xxxx. Přijaté xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxx navrhovatelů nepřehledné x legislativně xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx je xxx navrhovatelů xxxx xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxx velmi xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx, xx se do xxxxxxxxxx zákona dostala xx xxxxxx nesouvisejícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. "xxxxxxxx").
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx část padesátou xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x x petitu xxxxx vymezená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhé (xxxxxxxx). Xxxxx částem xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
IV/b
Argumentace xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx skupiny 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx celého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procedury xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) "xxxxxxx xxxx xxxxx ... zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx". Xxxxxxxxx části zákona, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x petitu, nýbrž xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx (x části XXX. xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx výtky v xx xxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx ve věci xx. xx. Xx. XX 24/07, xx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (týkající se xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx) x čl. X xxxx xxxxxxxx xxxx 16, 69 x 58; v xx. II je xxxxxxx xxx 18. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx platí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx namítáno, xx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Protiústavnost je xxxxxxxxxx také x xxx, xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx výdaj (náklad). Xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx daně x xxx xxxxxxx zdravotního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) zaplatí některé xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 18 xx xxxxxxxxxxxx znění §38na xxxxxx x. 586/1992 Xx. xx xxxxxx xxxxxx x xxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly po 1. lednu 2004.
X části druhé (xx. XX) napadeného xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx vytýkáno xxxxxxxxxxxx vadné xxxxxxx xxxxx sedmé xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znění §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Sb. x písmeno xx); xxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx xx to bylo xxxxxxxxxx xx "xxxx" xxxxxxx novelizovaného xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.
V xxxxx xxxxxx (xx. XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxx 4, vkládající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx §5a x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Je xxxxxxx, jakou xxxxxx xxxxxx taková "xxxxxxx" xx, xxx je xx s xxxx xxxxxxxxxxxx, jaké je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx tato konstrukce xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxx čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 4, čl. 26 xxxx. 3 x xx. 31 Listiny, xxxx čl. 10 Ústavy a čl. 14 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"). Xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxx. nálezy xx. xx. Pl. ÚS 77/06 (xxx výše) x xx. zn. XX. XX 167/05 (Xxxxxx rozhodnutí, svazek 37, nález č. 94).
X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
Xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §42 xxxx. 4 x §69 zákona x Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
X/x
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.11.2007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelů x xxxxxxxxx s xxxx nesouhlas.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavního soudu xx. xx. Pl. XX 77/06 (xxxxxxxxx xx xxx. "přílepků") x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výklad, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx Ústavním soudem xxxxxxx nejen na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů x Xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx toho, že xxxxxxxxxx citovaného xxxxxx Xxxxxxxxx soudu "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xx xxxx "xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx dalšími xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, souladnosti x přehlednosti práva, xx xxx poukazují xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxx Ústavní soud xxxxxxxx vycházel x xxx vyslovených xxxxxx, ".. xxx xx xxxxx zrušovat xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx se právní xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přístupným i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nýbrž xx xx představovalo xxxxxxx překročení kompetencí Xxxxxxxxx xxxxx. ...Pokud xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soudem (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxx na xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx kompetenci Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon, xxxx xx xx musel xxx hledání důvodů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na znění xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx formuloval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvolil x která xx xxxx xxxx xx xxx činnosti odpovědná.". Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přepisů" xxxxxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx to prý "... příčí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
Xx xxxxxxxxx xx vyslovuje nesouhlas x tvrzením xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xx obsahově xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx "... xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx". X xxxxx vymezeného předmětem xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijaté xx třetím čtení.
Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x jejich námitky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xxxxxxxx novelizace xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x polemice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx placené zaměstnancem x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, protože uvedené xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx úprava xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx činnosti.
Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko, že Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx je x souladu x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxxx.
X/x
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
Senát Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx vyjádření xx xxx 28.11.2007 xxxxxx zejména proceduru xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx.
Uvedl, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx - výboru xxx xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx garanční xxxxx), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Všechny xxx xxxxxx doporučily xxxxx xxxxxx schválit xx xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxxxx jednal x návrhu xxxxxx xx své 8. xxxxxx xxx 19.9.2007.
Xx vyjádření xx xxxxx, xx x xxxxx Xxxxxx neproběhla "xxxxxxxx" xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. Před hlasováním x xxxxxx, aby xx Senát návrhem xxxxxx nezabýval, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx slova (§69 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx Senátu a xxxxxxxxxx klubů.
Xxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxx Senátu, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výborech, zazněly xxxxxx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x v xxxxx právním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx byl xxxxxx, xxxx byly při xxxxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx další námitky.
Xxxxx prý tím, xx svým xxxxxxxxx x. 192 ze xxx 19.9.2007 většinově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx je x xxxxxxx x Ústavou x x Listinou. Ačkoliv xxxxx xxx ..."xx první xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílčích právních xxxxx xxxxxxxxx xxx xx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx ..."xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ideu ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxx též např. xxx zřizování xxxxx (xxxxx č. 132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxx xxx ukončování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Senát xxxxxxxxxx x komplex pozměňovacích xxxxxx (poslanců Topolánka, Xxxxxxxx x Rovana) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou.
Xxxxxxxxx Senátu také xxxxxxxx některá nesouhlasná xxxxxxxxxx k návrhu xx zrušení jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavními xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx xxxx". Vyslovuje xx xxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neústavnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx §7 odst. 8 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, x xxxxxx též x xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx shodným skupinám xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx.
V/c
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví
Dne 27.12.2007 obdržel Xxxxxxx xxxx (xxxx xx x xx xxxxx) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 19.12.2007, xxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx XXXx. Tomášem Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví v xxx sděluje, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx a senátorů xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx názor, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhajuje ústavní xxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovanou xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nynějším xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozebírána.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že také xxxxxxxxxxxx proces přijetí xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx x souladu x xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxx čtyřicáté xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx obsah xxxx xxxxxx obsažené x xxxxx čtyřicáté xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx, xxxxxxxx účelem xxxxxx, xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx nová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhrad x xxx léčivých přípravků xx shodný xxxxxxx xxxxxx xxxx celý xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx", xx. "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx námitky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx stanovování xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxx pozměňovací xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx - skupina 67 poslanců zaslali xxx 18.12.2007 x xxxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx svou nesouhlasnou xxxxxxx. Poukazují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, nikoli xxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Předsedové xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůli xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx - xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx stanovených Xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx sdělovat x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx Parlamentu xxxxxxxxxx návrh vyjádření xxxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x nesporné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu Přemyslem Xxxxxxxx to, že x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Senátu x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxx Xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxxxx Senát xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevanci xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx i x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx návrh xx zrušení zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx. Jedna x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxx - navrhovatele x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Miloslav Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxx předseda Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vytýká "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx práva". Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx porušení konkrétních xxxxxxxxxx Xxxxxx, zejména čl. 41 Ústavy (obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 6 Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 15 Ústavy (xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx bagatelizovány xxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx je xxx x xxxxxxx xxxxx tehdy, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vláda, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx x xx xxxxxxx chráněné základy xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hájí xxxxxxxxx xxx odvedených xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxx odvedené xxxxxx "xxxx xxxxxxx fyzické xxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxx x svévolná xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soubor xxxxx nesouvisejících dílčích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx podobné xxxxxx přijímané x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 132/2000 Xx., x. 320/2002 Xx.), xxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xx liší xxxxxxx intenzivnější xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx menší xxx xxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxxxxxx - skupina 67 xxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxx 17.1.2008 Xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovisko x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze dne 19.12.2007, s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesouhlas. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx zmiňována. Navrhovatelé xx xxxx zároveň xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx "přenesení politického xxxx ... xx xxxx xxxx soudní", xxx xxxxxx role xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ústavnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavních xxxx x xxxxxx.
VII.
Xxxxxxx xxxxxxxxx získané Ústavním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx své rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamy x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx tisky xxxxx xxxxxxxx v digitální xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx.xxx.xx a xxx.xxxxx.xx.
XXXX.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
X xxxxxxxxx xxxx komor Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx příloh x x xxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxx cestou Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dne 24.5.2007 (xxxx 222/0). Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 24.5.2007. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Sobotku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, 2. výboru xxx xxxxxxxx politiku, 3. xxxxxxxxxxxx výboru.
- Xxxxx čtení xxxxxxxx xx dnech 6. x 7. xxxxxx 2007 xx 15. xxxxxx sněmovny. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxxx výborům (usnesení x. 335).
- Xxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxx 2007, nepřijal xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 2.7.2007 x xx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx projednal xxxxx zákona dne 8.8.2007 x xx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
- Xxxxxx čtením xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 14. x 15. xxxxx 2007 xx 18. xxxxxx. Xxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 222/3, xxxxx xxx xxxxxxxx 16.8.2007.
- Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 21.8.2007 xx 18. schůzi. Xxxxx xxxxxx xxx schválen; x xxxxxxxxxx 200 xxxxxxxx hlasovalo xxx xxxxxxx 101 xxxxxxxx, 99 xxxxx xxxx xxxxx.
- Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31.8.2007 xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx 106/0. Xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx 8. xxxxxx a xxxxxxxxx xxx dne 19.9.2007. Xxxxxxxxx x. 192 Xxxxx vyjádřil xxxx xxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx.
- Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsání xxx 25.9.2007 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 5.10.2007.
- Xxxxx xxx vyhlášen xxx 16.10.2007 xx Sbírce xxxxxx x xxxxxx 85 xxx xxxxxx 261/2007 Sb.
IX.
Xxxxx xxxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx 31. xxxxx 2008, xxxxxxxxx x vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxx, příp. vyjádřeních Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxx. Nadto XXXx. Vojtěch Filip, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, uplatnil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx analytickým materiálem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxx §48 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx analytický materiál xx týká xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X.
Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxx soud x xxxxx řízení x xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tvořící xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydal, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx obsah. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je dána xxxxxxx xxxxxxxxxx: x xxxxxx xxxx se Xxxxxxx soud zabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, potom, x to x xxxxxxx pozitivní odpovědi x xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nakonec, xx xxxxxxxx konstatování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zákony.
Xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx akceptoval xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx předsedové xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx oprávněni xxxxxx xxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudem xxx tuto xxx xxxx již vyjádřením xxxxxx, xxxxx osobním xxxxxxx xxxxxx předsedy.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx přesně označených xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákona o daních z příjmů. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb. tvoří xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Návrh na xxxxxxx uvedených xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. se xxxxx x první xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Jde x xxxxxxx nekonzistentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x námitku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) protiústavnosti xxxxxxxxxx Senátu xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
X pohledu xxxxx xxxxxxxxxxxxx procedurálních xxxxxxx xxxxx připomenout xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 7/03, Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx pod č. 512/2004 Sb.): "Xx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x kontrole xxxxx namítáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezených xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb.), xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx částem, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx legislativních xxxxxxxx xxxxx x xxxx částech předmětného xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx novou (nenovelizující) xxxxxx úpravu.
X/x
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx, že má xx následek xxxxxxx xxxxxx možnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x legislativou.
Zákon č. 261/2007 Sb. xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxxx zákonů (xxxxx 1 xx 36, 38 xx 44, 48 xx 50), dále původní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx zrušovací xxxxxxxxxx (xxxx 51) x xxxxxxxxxx x účinnosti (xxxx 52). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jde x zákon, jenž xx zčásti "sběrnou xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpravou.
Ústavní xxxx se k xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, vyhlášen xxx č. 95/2002 Sb.). Konstatoval, xx "xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx různých xxxxxx, je x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... xxxx xxxxx je x xxxxxx ústavně konformní, xxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx meritorně xxxxxxx. Xxxxxx xx nežádoucí xxx, nekorespondující xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx označit xxxxxxx, xxx jedním zákonem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx urychlení legislativní xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx formou podaných xxxxxxxxxxxxx návrhů. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principům právního xxxxx, mezi xxxxx xxxxx zásada xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx srozumitelnosti x zásada jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jedním xxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx upravované několika xxxxxx jinými a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obsahově x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, srozumitelnosti x vnitřní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxxxx zamítavým xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx novely" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotit xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx vyslovil k xxxxx "sběrných novel" x nálezu xx xxx 16. března 2001 (X 150/00-12) Xxxxxxx soud Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sběrných xxxxx" xxxxx, xx xx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxx obiter xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx rušil x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx toliko xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zákon xx xxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu pomocí xxxxxxxxx interpretačních postupů. Xxxxxxx hledisko lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/06 (vyhlášen xxx č. 163/2007 Sb.) Ústavní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x požadavkem xxxxxx xxxxxxx, a tudíž x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx postupů." [nálezy xx. zn. Pl. XX 4/95 (Sbírka xxxxxxxxxx, svazek 3, xxxxx x. 29, xxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb.), xx. zn. Xx. XX 9/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 5, xxxxx č. 16, xxxxxxxx xxx č. 107/1996 Sb.), xx. xx. Pl. XX 2/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 8, xxxxx x. 91, xxxxxxxx pod č. 186/1997 Sb.), xx. xx. XX. XX 23/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 33, xxxxx x. 89, xxxxxxxx xxx č. 476/2004 Sb.), xx. zn. PI. XX 40/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, svazek 30, xxxxx č. 88, xxxxxxxx xxx č. 199/2003 Sb.), xx. xx. PI. XX 44/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 98, xxxxxxxx pod č. 210/2003 Sb.), xx. xx. Xx. XX 25/06 (xxxxxxxx xxx č. 487/2006 Sb.)].
Zrušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částí založil Xxxxxxx xxxx xx xxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdílnosti xxxxxxx x xxxxxxx procedury xxxxxxxxx xxxxxx, rozdílnosti, xxx xxxxxx xx xxxx jednotlivé xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx. xx. XX. XX 21/01 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx pod č. 95/2002 Sb.) xxxxxxxx x xxxx x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: "Xxxxxxx Ústava xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ingerenci Xxxxxx xx legislativního xxxxxxx x tento xxxxx může xxx - xx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x schvalován xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx konformní xxxxxx xx xxxxxx, xxx je tento xxxxx projednáván x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxx také xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxxx č. 90/1995 Sb.) v xxxxxxxxxx §101 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákonů. (Xxxxxxxx: Xxxxx č. 10/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx na xxx 1993, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 90/1995 Sb.) Xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxx z xxxx zákonné xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx běžného xxxxxx xxxxxx být xxxxx, xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx kdy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x zákony xxxxx, je xxxx - jak xxx xxxx xxxxxx - xxxxxx, který není x xxxxxxx xxx x Ústavou ani xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx č. 90/1995 Sb.).".
Argumentuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb., zakládající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde x argument lišící xx xx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx zákon č. 261/2007 Sb. xx x hlediska xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx smíšeným, xx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 1 xx 36, 38 až 44, 48 xx 50), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákony (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení (xxxx 51) x xxxxxxxxxx x účinnosti (xxxx 52), xx xxxx xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x zčásti novou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
X xxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 50 samostatných xxxxxx, z xxxx 46 xxxxx x 4 xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx obsahem xxxxx xxxx xxxxxxx nemožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx, xx u "sběrné xxxxxx" xx novelizující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx zákonů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxxxxxx nová, nenovelizující, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxx u jiných xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx "xxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx", xxx je xxxxxxxx "xxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxx xxx adresáty xxxxxx, a xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx takovou "xxxx" xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxx, xx. x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx námitky "nekonzistentnosti" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: "V absurdním xxxxxxxxx případě xx xxxxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxx ročně veškeré xxx legislativní xxxxxx xx xxxxxx zákona x úpravě xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxx xx zákona x xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx politickým xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxxxxx by byl xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x dělby xxxx.".
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky nekonzistentnosti xx xxxxxx xx xxxxxxx meze platné xxx zákonodárce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx nutno x xxxx souvislosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx garantované xxxxxxx:
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx, xxx xxxx x v takovýchto xxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx).
Xxx xxxxxx je xxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xx do xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 77/06: "Zákon xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nejrůznějších xxxx prováděných xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní stát xxxxxx vyžaduje, aby xxxxx xxx jak x xxxxxxxx formy, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva.".
Ad a) Xxxxxx xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx její 18. xxxxxx konané xxx 21. srpna 2007 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x. 23, x xxxx x 200 přítomných xxxxxxxxx x poslanců xxx xxxxx xxxxxxxxx 101, xxxxx 99 (xxx stenografický záznam x jednání Poslanecké xxxxxxxx, digitální xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, www.psp.cz). Xxxxx xxx xxx 19. xxxx 2007 xxxxxxxxx na 8. xxxxxx Xxxxxx, ten xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 192 xxxxxxxx vůli xx jím xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x 80 přítomných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 49, xxxxx xxxxxxxxx 27 x hlasování xx xxxxxxx 4 (xxx záznam o xxxxxxxxx Senátu, www.senat.cz). Xx podepsání příslušnými xxxxxxxxx činiteli byl xxxxx xxxxxxxx xxx 16. xxxxx 2007 x xxxxxx 85 Xxxxxx zákonů pod xxxxxx 261/2007 Sb.
X pohledu xxxxxxx hodnoty parlamentarismu x xxxxx moci xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx reálného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx).
Xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lhůty, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§89, §91 xxxx. 2, §95 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.). Xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx 60 dnů pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx prvního xxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodloužit xx x 20 xxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxx.
X xxxxxxx prvního xxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dne 6. x 7. xxxxxx 2007 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 15. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx 6. a 7. června 2007, xxx.xxx.xx) xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výborům xx xxxxxxxxxxxx částech, Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, v případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx "prodloužení lhůty xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x 30 xxx". Jeroným Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx rozsahu o 20 xxx.
Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Miroslav Xxxxxxxx xxx 7. xxxxxx 2007 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxx "xxxx xxxxx xxxx 222 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, ale xxx xxx xxxx xxxx přikázán xxxxx xxxx xxxxxxx.". X xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx 60 x xxxxxxxxxx 197 xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyslovilo 113, xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxxxxx. X uvedeného xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx proti.
Návrhy xxxxxxxx Xxxxxxxxx a Tejce, xxxx xx xx xx obsahovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vlády, příp. xxxxxxxx xxxxxx koalice, xxxx xxxxxxxxx (z xxxxxxxxxx 198 xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx hlasovalo 97, xxxxx 94).
X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx garancí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx postupy v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dodrženy, x xxx xxxxx x lhůta xxx §95 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/1995 Xx.
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx, rovněž xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx parlamentní xxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxx ale x xxxx, jenž xxxx dopadá "xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který ale xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx projednávání xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxx. Princip xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx názorů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stěží xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xx prodloužení Lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx rozsah x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zamítnut, xxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx většiny. Xxxxxx xxxxx dopadá x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx vlády xxx 15. xxxxx 2007, xxxxxx xxxxxxxxxx 37 xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxx lhůta 72 hodin xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§95 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Sb.), xx xxxxxx xxxxxx většiny xxxxx učiněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšině xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xx b) Xxxxxxx odpovědi xx xxx výše uvedené xxxxxxxxxx námitky nekonzistentnosti, xx. porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x nepřehlednost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx téma zní, xxx-xx "reformní" záměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práva x legislativní xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxx 19. xxxxxxx, anebo xxxx xxx xxxx. Xx-xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx akceptovatelná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přes 2700 paragrafů, z xxxxxx xxxxxx pak xxxx ale přijatelná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnujícího xxxxxx "xxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx původní spornost xx již xxxxx xxxxxxxxxx. X nejslavnějším xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx Savigny a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx začátku 19. století x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx kodifikace občanského xxxxx x Xxxxxxx (xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx. Ein xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx. X. Stern, Xxxxxxxxx 1959) - xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jenž x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx civilního xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx a Xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx součástí společenského xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určovat přitom xxxxxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxx xxxxx rovněž zvážit xxxx uskutečnění podstatných xxxx určitého segmentu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx novelizace xxxxxxxx xxxxxx x zčásti xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxx. Xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx metodou. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx v metodách xxxxxx práva. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právního xxxx ukazuje, xx x zákonů a xxxxxxxx "xxxxxxxx novelizací xx xxxx 1990 xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx xxxxxx", přičemž "v xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx vzdálenější xxxxxxxxx xxxx spíše xxxxxxxxx. Xxx xx, xx x xxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx parlament soustředí xx novelizování xxxxx xxxxxxxxx novel." (X. Xxxxxx, Základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českého xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, x. 4, 2006, x. 442 - 443).
Xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx novel". Xx xxxxxx poukazem xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx rozdílnost legislativních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx konzistentnosti xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 77/06, xxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx smyslu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx chápat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prováděných xxxxxx xxxxxxx xxxxx", xxxxxxx xx xxxxxx derogačního xxxxxx, pak xxxxxx xxx extrémní situace, xxxxx xx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx vláda soustředila "xxxxxx xxxxx veškeré xxx xxxxxxxxxxxx záměry xx xxxxxx xxxxxx ,x xxxxxx právních xxxxxx x České xxxxxxxxx', xx xxxxxxx xx xxxxxx ,x xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx republiky"'. Xxxxxxxx xxxx možným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x vhodnosti rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o takovýto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nejde.
Dle xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx oblasti xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx (jde především x xxxxx v xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, životního x xxxxxxxxxxxx minima, systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x v xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, pojistného xx toto pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx optimalizací příjmů xxxxxxxx rozpočtu podpořit xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx navržená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx podíl těchto xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.". Jinými slovy, xxxx. jiným "slovníkem" xxxxxx xxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 6. xxxxxx 2007 na xxxx 15. xxxxxx xxx 1. čtení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx: "Snažíme xx zatáhnout xx xxxxxxxxxx brzdu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx xx neústavní, xxxx xxxx, že xxx ústavní xxxxxx xxxxxxxx. Xx není xxxxx přílepek, xx xx xxxxxxx stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx žádný xxxxxxxx xxxx.". Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx "přílepek" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jenž xxx xxxxxx Ústavním xxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 77/06 xxx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx čtení, u xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx významu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb. se xxxxxx xx xxx rozhodujících xxxxx - xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - jež xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oblast veřejných xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k závěru x extrémní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X/b
K xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Dle čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx x forem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyjádření jeho xxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx promítnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., o jednacím xxxx Senátu, xxx xxxxx "Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh, xxx Xxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx předsedající xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x doporučení výboru xxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx zákona xxxxx.". Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xx xxxxx usnesením xx xxxxxx čl. 48 Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxx Senátu xxx 30. xxxxx 2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx následujícího xxx xxxxxxxx senátní xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx výbor pro xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxxxx dne 13. xxxx 2007, a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxx 2007, a xxxxxxx výboru xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx. 12. xxxx 2007. Xxxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx 19. xxxx 2007 bylo x plénu Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předsedy xxxxx x ministrů financí, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx bylo xxx xxxxxxx xxxx, na xxx 8. xxxxxx, xxxxxx dne 19. xxxx 2007, Senát xxxxxxxx xxxxx vůli xxxxxxx xx nezabývat, xxxx xx pro xxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x 80 přítomných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx kvoru 41 xxxxxxxxx 49, xxxxx xxxx 27 (xxx xxx.xxxxx.xx).
Xxxxxxx Xxxx Oberfalzer xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx: "Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxx již xxxxx, xx xxxx současná xxxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jinými xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vracení xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx schodku. Xxxxxx xxxxxx rozpočtu xxx xx nutná, xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X dodržení konvergenčního xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro čerpání xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto návrhu xxxxxx Xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxxxxx tři xxxxxx Senátu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - doporučily plénu xxxxx návrh xxxxxxxx.".
X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx principů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxx nás skutečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x autoritářským xxxxxxxx, xxxxxxx. Protože xxxxxxxx není možné xxxxxxxxx ani xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státě. ... Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx - x xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, že xxxxx, x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, je zásadní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx ODS xx hlasování x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud si xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxxxx xxx x Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx jsme xxxxxxxxx vždycky xxxxx xxxxxxxxx x jenom xxx, kde xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zájmu. Pokud xxxx XXX x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx orloj xx počátku projednávání xxxxxx bodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministry, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezabývat xx, x zamezí xxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxx by xx xxxxx xxxxxxx, kdo xx xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx současné xxxxx xxxxxxxxxx.". Xxx xxxxxxxx Josefa Xxxxxxxxx xxxxx "připomenout xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zrychlenou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx Senát xxxxx zabývat x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx popírá xxxxx xxxxx slib, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. ... Xx bych xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, tak xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zde xxxxxxxx.". Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Jan Xxxxxxx xxxxxxxxx, "že x úvodu xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx tu xx xxxx, xxx xxxxxx jsem to xxx, že xx xxx slyšena x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx jsem xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx Senátu, pan xxxxxx Sobotka, xxxxxxx xx velmi xxxxx, xxxx, xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Chápal xxxx xx tedy x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx §107, možná xx xxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx jsem xx xxxx zrychlené xxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx zbylo dostatek xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx velmi xxxxxxxx. Xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se, xxxxxxx xx xxxx xxx 89, kdy xxxxx x vláda xx bály xxxx, xxx x vyslovených xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Xx straně druhé xxxxxxx Adolf Xxxxx xxxxxxxxxxx, "xx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx to xxxxx xx, kteří xxx xxxxxxx chtějí xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx x x noci naše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ranní a xxxxxxx jsou rádi, xxxx xx tam xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxx měli možnost xx xxxx objevit. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že tento xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, všichni xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx x klubů xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxx xxxx u xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx byl xx xxxxxx, byl na xxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx myslím, xx xx proběhlo xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxx.".
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxx stanoviska x xxxxxx, tj. x xxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx věcně reagovali xxxxxxxx financí X. Xxxxxxxx x zdravotnictví X. Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z 8. xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxx 19. xxxx 2007, xxx.xxxxx.xx).
Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky není xxxxxxxxxx. Xx na Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavních xxxxxx x přesně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sněmovnami (čl. 39 xxxx. 4, čl. 40 Xxxxxx) pravidlem xx xxxxxx, x němž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (čl. 47 odst. 3 Xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx. Čl. 46 Xxxxxx zakotvuje xxx xxxxx postupu, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x Senátě. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu (čl. 46 xxxx. 3 Xxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůle Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxx xx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx [xxx J. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR x xxxx naplňování. Xx: X. Xxxxxx (xx.), Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx republiky: xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxx 2003, x. 263 x xxxx.]. Xxx X. Xxxxxx xxx "xxxx xxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona', xxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu spočívajícího x absenci xxxxxxx (xxxxxxxxx schválení) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxx špatný, ale xxxxxxxx), případně xx xxxxx spekulovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koalice xxxxxxxx, zrychlit průběh xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx` xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx sice nikoli xxxxx dokonalé, leč xxxxxxx technické` novely xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx x zřetelném xxxxxxxxx zájmu Senátu x xxxxxx typ xxxxxx, jimž xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx' xxxxxxxx." (X. Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, historie x xxxxxxxx dvoukomorových xxxxxxxxxx. Praha 2004, x. 552 - 553.) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe xxxxx formulovat zřetelnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx dle čl. 46 odst. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx čl. 46 Ústavy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x situaci, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pakliže xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (ex xxxx) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx to xxx xxxxxxxxxxx proces značnou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx vyjádří vůli xx jím xxxxxxxxx, xx promítá xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxx rozpravy x xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx není. Xx tomto xxxxx xxxxx zodpovědět xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxx většina xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx znakem xxxxxxxxxxxxxx fungování parlamentu, xx. právem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx k jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxx vzájemného vztahu xxxx komor x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
Nelze xx xxxxx místě xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx struktura Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fungování Xxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 x 2 zakotvila xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x cílem xxxxxxxxx tak jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. stavu, ve xxxxxx xx xx Xxxxx nestal xxxxxx xxxxxxxxxx kopií Poslanecké xxxxxxxx, x byl xxxxx s to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ale xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx constitutione xxxxxxx, x xxxxxxxxx extrémních (xx. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx postupu, xxxxxxxxxxx xx xxxxx důsledcích x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Parlamentu x xxxx reálné xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx) xxxx xx stát x interpretačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x založit derogační xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kautel přijímání xxxxxx.
X xxxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavením, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Poslanecké xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxx, kdy x xxxx xxxx byl xxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů xx xxxxxx xxxxxxxx klubů xxx x xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, v níž xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx signalizující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx, nelze v xxxxxxx Senátu xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxx xxxxxxxxx spíše xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vykračuje, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx senátní xxxxxxx.
X/x
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s předmětem xxxxxx a překročení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. navrhovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxx zákona u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- v xxxxx čtvrté (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) v xx. XXXX x xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- v xxxxx padesáté (změna zákona o účetnictví) x xx. XXXXXXX x LXXIX.
V případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx pozměňovací xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx vlády X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxx x přidané xxxxxxx - xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 4, 5, 15 xx 21 čl. XXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxx byl změněn x doplněn zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx v xxxxxxxxxxxx §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 odst. 11, §100 xxxx. 5, §105 odst. 2, §106a, §107 xxxx. 3). X případě xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namítá, xx xxx jeho xxxxxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx zasahující do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 zformuloval Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx výkladu §63 xxxx. 1 x 5 xxxxxx č. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předneseným xx xxxxxx čtení návrhu xxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. Haška, X. Xxxxxx x X. Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx), (sněmovní xxxx x. 1222/0). Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměňovací xxxxx x zařazen do xxxxx x. 1222/3, xxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxx "...x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xxxx xx čl. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nová xxxx xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx zněla: "XXXX XXXXX - Xxxxx xxxxxx x. 319/2001 Xx., o xxxxxxx," x která obsahovala xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxx xx 3. xxxxx xxx 23. xxxxxx 2006 xx 56. schůzi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 16, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 142, xxxxx 3. Nato byl xxxxx pozměněný xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 2470). Důsledkem tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx původní xxxxx xxxxxx obsahoval xxxxx §5 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 178/2005 Xx., x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 xxx. Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx domovů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředků z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx problematika naprosto xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x bankách.
O případ xxxxxxxx vybočení x xxxxx předmětu vytyčeného xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx-xx v xxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pozměňovací xxxxx přednesený xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlády X. Topolánkem obsahoval xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 4, 5, 15 xx 21 xx. XXXX. xxxxxx č. 261/2007 Sb., jímž xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x ustanoveních §5a5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3), xxx x xxxxxx xx srovnání x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx, xx. Xx. ÚS 77/06 xxxxxxx. Pozměňovací návrh xxxxxxxxx z rámce xxxxxxxxxxxxxx původního xxxxxx xxxxxx, xxxx byla xxxxx x doplnění xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx, xxx níž xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, konané xxx 12. prosince 1991, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ČSFR Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x účetnictví xxxxx: "Xxxxx x xxxxxxxxxx stanoví rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx osoby x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, které provozují xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kromě svých xxxxxx i své xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příjmů. X xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se zákon xxxxxxxxxx xx ty, xxxx je xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxx xx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona. Tyto xxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx." (viz xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx.xxx.xx).
Xxxxxxx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x příjmů. Xxx neúplnosti xxxxxxxxxx xxx xxxx daňový xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx břemene xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výdaje daňového xxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx daňové xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxx Králové xx. xx. Xx 25/2005 ze dne 31. xxxxx 2005.)
Je-li xxx xxxxxx řádně xxxxxx účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění daňové xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx novela zákona x účetnictví definiční xxxx legální xxxxxxxx xxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zapsáni xx obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx xxx zákona č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxx x xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx účetnictví.
K xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k jednotlivým xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxx xxxx x překročení zákonného xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů ve xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx.
Xxx ustanovení §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx. xx ve xxxxxx xxxxx koná xxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx pouze opravu xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, gramatických xxxx, chyb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222), xxxxxxx xxx 21. srpna 2007, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxxx ústavnosti xxxxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx pozměňovací xxxxx", jenž "xx xxxx xxxxxxxxx xxxx 7 xxxxx xxxxx xxxxx 222. Bod 7 xx xxxxxxx xxx xxxx - xxxxxx: X §13x xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx xxxxx xxxx' xxxxxxxx xxxxx ,xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. v) xxxx', xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ,xxxxx' xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třikrát." (viz xxxxxxxxxxxxx záznam x 18. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, konané dne 21. xxxxx 2007, xxx.xxx.xx).
X hlediska jeho xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx návrh, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/1995 Xx. xxxxxxxxxx.
X/d
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx x xxxx částech xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxxxxx výtek x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 7/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, nález x. 113, xxxxxxxx pod č. 512/2004 Sb.). Xxxxxxxxxxx x xxx, xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxx Ústavou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. bez xxxxxxxx xxxxxxx předepsaného způsobu xxxxxxx x vydání xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá.
Xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členění xxxxxxxx xxxxxxxx dle čl. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19. března 1998 x. 188, xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx principem právního xxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (zákona) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odlišující xxx xx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx), xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx).
O xxxxxxxx xxxxxx ale x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (čl. LXXII xx LXXIV) zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v nich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xx své ustálené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu [xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/96 (Sbírka xxxxxxxxxx, svazek 6, xxxxx x. 98, xxxxxxxx xxx č. 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 25/2000 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 19, xxx. x. 27), xxxxxx sp. xx. XX. XX 21/01 (xxx xxxx), xx. zn. Pl. XX 33/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx č. 28, xxxxxxxx xxx č. 145/2002 Sb.)], x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx normotvorné xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx novely [xxx nálezy xx. xx. Xx. XX 5/02, xx. zn. Xx. XX 7/03 (xxx xxxx)].
Xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci toliko:
- xxxx čtyřicátá xxxxx (daň z pevných paliv),
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z elektřiny) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
- xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx-xx x ústního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx subjektivitou, xxxxxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx návrhu, jenž xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxx soud opakovaně xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx rozporu zákona, xxxx. xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx petitem, a xxxxxx xxxx odůvodněním [xxxxx xx. xx. Xx. XX 16/93 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 1, nález x. 25, xxxxxxxx xxx č. 131/1994 Sb.) x xxxxx], x uvedeného xxxxxxx xxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x kontrole norem, xxxxxxxxxxx-xx obsahovým xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesouladu zákona x xxxxxxxx pořádkem, xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, příp. xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x jeho strany x xxxxx xxxxx xxxxxxxx protiústavnosti. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx přezkumu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nikoli xxx rozsahem přezkumu, xxxxx důvody obsaženými x xxxxxx na xxxxxxxx norem. Neunese-li xxxxxxxxxxx v řízení x kontrole xxxxx xxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx x ustanovením §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednání (xxx nález sp. xx. Xx. ÚS 7/03).
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx části xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (vedlejší xxxxxxxxx) domáhají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sedmé xxxxxx č. 261/2007 Sb. Kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx nebyly z xxxxxx xxxxxx vzneseny xxxxx obsahové (xxxxxxxxxx) xxxxx.
XI/a
Xxxxxxxx xxxx xxxx zákonu x xxxxxx z xxxxxx
Na xxxxxx xx částí xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 věty xxxxx, §6 odst. 13 a 14, §7 xxxx. 8 xxxx první a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní námitky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem.
Xxxxxxxxxx, xx xxx x příjmů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx odečtení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež zahrnuje xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistné na xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx u xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§6 zákona x. 586/1992 Xx.), xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxx xxxxxx). Zdaňován xxx tedy pouze xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx bylo xx xx přijetí xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxx, že nejde x součást xxxxxxx xxx výpočet xxxx x xxxxxx (§6 xxxx. 13, §7 xxxx. 6, 7 x 10 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xx 31. prosince 2007), xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx x xxxx podíl na xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx garantovaných xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx příjmem, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x čl. 30 a 31 Xxxxxxx, x úmluvou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 102) - (sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 461/1991 Sb.), x Xxxxxxxxx xxxxxxxx chartou (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2000 Sb. m. s.) x Xxxxxxxxx zákoníkem sociálního xxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 90/2001 Sb. m. s.) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx x poznatelnosti xxxxx, xxxxxxx naplňování xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx.
Kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx fyzických osob, xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelé. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx, xx odvody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx a souvisí x xxxxxx zaměstnance xxxxx zprostředkovaně. Za xxxxxxx, xxx jsou xx 1. xxxxx 2008 zdaněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx platby, xxxxx xxxx uloženy xxxxxxxxxxxxxx [§6 odst. 13 x 14, §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 586/1992 Xx.], xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojistné, xxx xxxxxx uložené zaměstnavatelům. Xxxxxx uložené zaměstnavatelům xxx xxx navrhovatele xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jde o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx udržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxx dovozuje, xx x případě odvodů xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx z vlastních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pročež x xxxxx xxxxxxx xxx x zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx něj xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdanění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rovnosti (čl. 1 x 3 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx racionality a xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu (čl. 1 Xxxxxx).
Dle xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxx x budoucnu, xxxxxxx xxxx odvedeným pojistným x možným xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x důchodů, xxxx. zdravotní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx "xxxxx souvislost xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx" (xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pojištěné xxxxx nárok xx xxxxxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxx, x tedy xxx xxxxx x xxxxxxxx příjem, který xx být zdaněn x xxxxxxxx době). X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxx napadené xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmu, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx. Předmětná xxxxxxx xxxxxx tak dle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx současnému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx hovoří x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx zdravotního a xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx systémem daní x xxxxxxxx, který xx xxxx ústavní xxxxxx v čl. 11 xxxx. 5 Listiny, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotního xxxxxxxxx, jež se xxxxxxx x čl. 30 x 31 Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx X xxxxxx č. 261/2007 Sb. v bodech 49 x 50 xxxxxxxxxx totéž xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§16), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxx 49 xxxxx 15 % xxxxxxxx xxxxxxx, xxx 50 xxx sazbu 12,5 % xxxxxxxx xxxxxxx. Xx smyslu eventuálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx interpretaci uvedených xxxxxxxxxx bodu 50 xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx posterior derogat xxxx priori.
Xxx xxxx 64 xxxxx xxxxxx se x §21 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21", x bodě 65 v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20", x x xxxx 66 xx xxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Xxx xx. LXXXI xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. pak xx. X xxx 65 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009, xxx čl. XXXXX xxxx 1 písm. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. 1 bod 66 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010. Xxxxxxxxx xxxx úpravy, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdaňovány xx 1. xxxxx 2008, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení.
XI/b
Dikce xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx se x xxxxxx svého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16 a §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxx věty xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. "Xxxxxx zúčtované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx plátců xxxx xxxxxxxxxx x §38c xxxx po xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxx podle §36 odst. 2, xxxxx-xx se x xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřesáhne xx kalendářní měsíc xxxxxx 5 000 Kč.".
Ustanovení §6 odst. 13 x 14 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., stanoví:
"(13) Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx sebe, a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) Xxxxx-xx se o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx x poplatníka xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 základem xxxx xxxx příjem xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, zvýšený o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 x xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto státě xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 13 x snížený x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx nebyla xxxx xxx započtena xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxxxx §38f x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxx xxxx xxxxx §7 odst. 8 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., "Uplatní-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, má xx xx xx, xx x xxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a z xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx: "Xxx xx základu daně xxxxxxxxx o nezdanitelnou xxxx základu xxxx (§15) x x xxxxxxxxxxx položky od xxxxxxx daně (§34) xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxx Kč xxxx xxxx 12,5 %.". Xxx §21 xxxx. 1 téhož xxxxxx xxx xxxxx: "Xxxxx xxxx xxxx 19 %, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §34 x §20 xxxx. 7 x 8, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxx xxxxxxxxxx x napadených xxxxxxxxxx - §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., zní: "Plátce xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx a x xxxxxxxxx požitků ze xxxxxxx xxx výpočet xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx období, vyjma xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx ,xxxxxxxx'), xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám za xxxx, x x xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxx, zvýšený x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx pojištění.".
XX/x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx u daně x příjmů ve xxxxx na maximu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx skupinu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x aplikaci ustanovení čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 x čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx xx věcech xxxx podzákonné právní xxxxxx daní x xxxxxxxx [viz xxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. XX 3/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 4, xxxxx x. 59, xxxxxxxx pod č. 265/1995 Sb.), xx. xx. Xx. XX 63/04 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 36, nález x. 61, vyhlášen xxx č. 210/2005 Sb.), xx. xx. Xx. XX 20/06 (xxxxxxxx xxx č. 164/2007 Sb.)].
Druhou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění), xxxxx x peněžních xxxxxx. Xxxxxxx xxxx nastínil xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [sp. xx. Xx. XX 3/02 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 27, xxxxx č. 105, str. 177, xxxxxxxx xxx č. 405/2002 Sb.), xx. zn. Pl. XX 12/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 32, xxxxx x. 37, xxx. 367, vyhlášen xxx č. 300/2004 Sb.), xx. xx. Xx. XX 7/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, str. 184, vyhlášen xxx č. 512/2004 Sb.)]: Z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx x x ústavního vymezení xxxxxxxxxxx xxxx (čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxx xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x předmětu, xxxx x rozsahu xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Zákonodárce xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx daň, xxxxxxxx, xxxx. peněžitá xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžitým xxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnické xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu Xxxxxx). Xxxxxxx přezkum xxxx, xxxxxxxx x peněžité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plynoucích z xxxxxxxxx principu rovnosti, x xx jak xxxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx), xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyloučení svévole xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x práv, xxx x akcesorické x xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by byla xxxxxx odlišující xxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xx xxxxxx čl. 3 xxxx. 1 Listiny xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx zasáhla do xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x čl. 15 odst. 1). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx daň, xxxxxxxx, xxxx. peněžitá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx substrátu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx obdobných xxxxxxx stanovených xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx. xx. Xx. ÚS 22/92 (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX, č. 11, xxx. 37), xxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, že "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx libovolných daní, xxxxx by xx xxx stalo xx xxxxxxx xxxxxx ... X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx zákonodárný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x racionálními xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxx vyloučit, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diferencované xxxx xxxxx xxxxxx, xx výkonnější xxxxxxx xxxx odvádět xxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx státu, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodl, xx xxxxxx skupině xxxxxxxx méně xxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx XXXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 9/01 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 192, xxxxxxxx xxx č. 35/2002 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xx Xxxxxxx xxxx" ve xxxxxx §35 xxxx. 1 zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ,Xxxxxxx xxxx' XXXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx vede x xxxxxx, že xxxxxxx ustanovení xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx ČR, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavy XX, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XX.... I xxxx xxxxxx Ústavního soudu XXXX xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xx Xxxxxxx soud XXXX xxx soudním xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx je nyní xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx xx xxxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vstupuje xx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx straně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx došlo xx změně xxxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx druhé xx xxxxxx nezpochybňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k takové xxxxx okolností nedošlo.".
Žádný x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 odst. 8 xxxx xxxxx x §38h xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xxxxx naznačený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx, poplatku, xxxx. xxxx obdobné xxxxxxx stanovené povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx zodpovědět xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx, příp. xxxx xxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxx dávky.
Právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Objektem xxxx neboli předmětem xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx to xxx xxxxxx příjem, xxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Objekt daně xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx (např. xxx z příjmů, xxx x pozemků, xxx xx xxxxxx). Xxxxxx daňového objektu xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx nám říká, xx je důvodem xxxxxxxxx daňové povinnosti, xxxxxx základ určuje, x čeho xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (X. Xxxxx x xxx., Xxxxxxxx xxxxx, 4. xxx., Xxxxx 2006, s. 194.)
Zákon x xxxxxx z xxxxxx ve znění xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx požitky [§3 xxxx. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxx], xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xxxx funkční xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxx (§6 xxxx. 13 xxxxxx zákona).
Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx zaměstnance, xxx i xxxxxxxxxxxxxx, xx úhrn příjmů, xxxxx jsou předmětem xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx [§5 xxxx. 1, §5a xxxx. a) x x) xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx], xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx příjmů xx závislé xxxxxxxx x funkčních požitků, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §9 xxxx. 2 zákona x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se vypočítává x tzv. "xxxxx" xxxx, xxx x xxxxxx xxx z xxxxxxxxx předmětu, z xxx. "xxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxxxxx kromě "xxxxx" xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i zaměstnance xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x jiný objekt (xxxxxxx), než xx xxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxx z příjmů, x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx je tedy xxx upravená xxxxxxx č. 592/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, daní x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx a x funkčních xxxxxxx x x xxxxxx xx nemocenské pojištění, xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx odvody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, odvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx x budoucnu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důsledků, xxx bylo xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx (xxxx. xxx x xxxxxx), xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx užívání xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx eventuálně xxxx xxxxxxx.
Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx uvedená svévole xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakládá rozpor x xxxxxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (nálezy sp. xx. Xx. XX 4/95, xx. xx. Xx. XX 9/95, xx. zn. Xx. XX 2/97, xx. xx. Xx. XX 23/02, xx. xx. Xx. XX 40/02, xx. zn. Xx. XX 44/02, xx. xx. Pl. ÚS 10/06, xx. xx. Xx. XX 25/06 - viz xxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxx je obsažen x x xxxxxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, "xxxxxxxx-xx xx, xxx xxxxxxxxxx daňové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx požadavkem, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx i xxxx" (K. Xxxxxx, Xxxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx. Xx. XX., Xxxxx 1937, x. 193; xxxxxx, Xxxxxxxx věda. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx 1929, x. 196).
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x z xxxxxxxxx požitků, xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, navzdory této xxxxxxxxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxxx neurčitost, jež xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čili xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx).
Xxxxx tudíž reagovat xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx ústavně xxxxxxxxxxxxxx zdanění jakéhokoli xxxxxxxx? Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xx xxx xxx xxxxxx xxxxx, měla-li by xxxx xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxx, xxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx-xx by xxxxxxxx x xx xxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx sazby xxxx x příjmů xxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx nebyla.
Zbývá xxxxxx xxxxxxxx xx okraj, xxxx x xxxx xxxxxx obiter xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx určitě xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx". Připomíná xxx jednu v xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx x reakci xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, týkající xx xxxx nedůstojnosti, xxxxxxx slavnou xxxx: "Xxxxxxx xxx olet.".
XX/x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 odst. x zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., a to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxx 49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx (§16) - xxxxx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovou xxxxx (xxx 49 xxxxx 15 % daňového xxxxxxx, xxx 50 xxx xxxxx 12,5 % xxxxxxxx základu), xxxxxxx dle xx. XXXXX xxxx. 1 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Sb. ve xxxxx čl. X xxxx 49 zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2008, dle xx. XXXXX odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx. ve xxxxx xx. 1 bodu 50 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 2009. Xxx xxxxxxx žádná neurčitost xxxx body 49 x 50 xx. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx.
Jak xxxx xxx xxxxxxx, dle xxxx 64 xxxxx xxxxxx xx v §21 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx "24" nahrazuje xxxxxx "21", v bodě 65 x témže xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxx "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20" x x xxxx 66 se xxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Xxx xx. LXXXI xxxx 1 xxxx. c) xxxxxx č. 261/2007 Sb. pak xx. I xxx 65 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxx xx. XXXXX xxxx 1 písm. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. X xxx 66 uvedeného zákona xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2010. Xxxxx, xxx budou xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008, xx xxxxxx xxxxxx čl. LXXXI xxxx. 1, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění čl. X bodu 64 xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, pročež xxx v daném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx mezera xx xxxxxxxxx data xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxx xx zrušení xxxxx první, části xxxxx, xxxxx třetí, xxxxx čtvrté, xxxxx xxxx, xxxxx šesté, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx 1 v xx. XXXX xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, části xxxxxxxx, xxxxx čtrnácté, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx, xxxxx padesáté, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 a 14, §7 odst. 8 xxxx xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zamítl [§70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx.].
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Rychetský x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Jan Xxxxx, Xxxxx Rychetský x Xxxxxx Wagnerová.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 88/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2008.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.