Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2008.


Nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88/2008 Sb.
88
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx 31. xxxxx 2008 x xxxxx xx xxxxxxx Stanislav Balík, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Ivana Xxxx, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Lastovecká, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Židlická o xxxxxx 1. xxxxxxx 67 poslanců Parlamentu Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx, 2. skupiny 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x 3. xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Mojžíšova 17, 612 00 Brno, xx zrušení xxxxx xxxxx, části druhé, xxxxx xxxxx, části xxxxxx, části xxxx, xxxxx šesté, části xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx deváté, bodu 1 x čl. XXXX xxxxx desáté, xxxxx jedenácté, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx třinácté, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx šesté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx první, §16, §21 odst. 1 x §38h xxxx. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účasti X) Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx republiky x X) Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky jako xxxxxxxxx xxxxxx x X) xxxxxxx 43 xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx, zastoupené xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x X) xxxxxxx 19 xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Kateřinou Šimáčkovou, xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
takto:
Xxxxx xx zamítá.
Odůvodnění
I.
Xxxxxxx řízení x xxxx věci
Xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupená poslancem Xxx. Xxxxxxxx Haškem, xx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dne 22. října 2007, xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxxxxxx xxxx jednotlivých x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx tato xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x návrhu xxxxx konkretizovaných ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,
- zákona Xxxxx národní xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx ze dne 8. ledna 2008 x. x. Pl. XX 24/07-147 xxxx xxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx návrhy na xxxxxxx těch xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. a x xxx související xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx problematiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx částech návrhů xxxx vedena samostatná xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 1/08 x xx. xx. XX. XX 2/08.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx. XX 24/07 xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx. o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o daních z příjmů), xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů), xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty), xxxxx xxxx (změna zákona o dani z nemovitostí), xxxxx xxxxx (změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o registračních pokladnách), části xxxx (změna zákona o správě daní a poplatků), xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.), xxxx 1 x xx. XXXX xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o spotřebních daních), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o životním a existenčním minimu), xxxxx třinácté (xxxxx zákona o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů), části xxxxxxxx (xxxxx zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů), xxxxx xxxxxxxxx xxxx (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z pevných paliv), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z elektřiny), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x návrzích vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx - navrhovatelem xxxxxx řízení xx xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx. Ústavní soud xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxx xxx xxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx věci samé. Xx smyslu xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxxxx xxxxxx xxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 2. Xxxxx Xxxxxxxxxx České republiky.
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx zrušení zákona č. 261/2007 Sb., popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx konkretizovaných xxxxxxxxxx, xxxxxx skupina 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2007 xx. xx. Xx. XX 28/07 xxx §43 odst. 2 xxxx. b) ve xxxxxxx x §43 xxxx. 1 písm. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx skupinu 43 xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxx vedlejšího účastníka xxxxxxxxx, dříve xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx má x řízení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účastníci (§28 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx skupina 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx. Kateřinou Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx usnesením xx dne 12.12.2007 xx. xx. XX. XX 29/07 xxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 písm. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx odmítl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx ve xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájeného xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx účastník xx x řízení xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu).
Xxxxxxx xx xxx 21.11.2007 xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxx Městského soudu x Xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx účastník" xx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx návrh ze xxx 12.11.2007 xxx xxxxxxxxx Ústavního soudu xx. xx. Pl. XX 27/07 xx xxx 21.11.2007 odmítnut xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X Xxxxxxxx soudem x Brně však xxxxxxx být x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx důvodů: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniká x xxxxxxx, že Xxxxxxx soud xxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelem xx xxxx xxx x xxxxxx rovině x xxxx, a xx xx xxxxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxx k závěru, xx xxxxx, xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx případu xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx musí xxxxxx x xxxxx, ,xxxxx xx xxx při xxxxxx věci použito". Xxxx sporu x xxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx aplikace xx xxx bezprostřední, xx-xx xxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx své judikatuře xxxxxxx, že k xxxx, aby xxxx xxxx zpochybnit ústavnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxx xxx hypotetické xxxxxxx, xxxx. jiné xxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. usnesení xx. xx. Pl. XX 39/2000, Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx rozhodnutí"), xxxxxx 20, xxx. x. 39, xxx. 353; xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/02, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, usn. x. 42, xxx. 477].
Xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx. xx. 50 X 259/2007, x níž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byla xxxxxx dne 5.11.2007 xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx XXXx. X. X. žaloba, xxxxxx se vůči Xxxxx republice - Xxxxxxxxx soudu v Xxxx domáhá xxxxxxxxx xxxxxx xx výši 2&xxxx;600 Kč, o xxxxxx xx bude xx xxxxx xxxxx 2008 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx nárok, xxxxx xxxxxxxx platu xxxxxxxxxxx ustanoveními čl. XXXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx právo x soudu xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, neboli xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx se stává xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zda x x jaké xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx protiústavnosti xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxx xxxxxx zamítnout xxxx předčasnou. X xxxxxxxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx vyplývá xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx za xxxxxx zjištění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, xx Městský soud x Brně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 15.1.2008 x. x. Pl. XX 24/07-158 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpochybňující xxxxxxx xxxxxxxxxx způsob přijetí x xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předepsaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx poslancem Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx celého xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx přijat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx práva, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a x xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxxx, kteréžto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Poukazují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x nálezech sp. xx. Pl. XX 21/01 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 25, nález x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 5/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, xxxxx x. 117, vyhlášen xxx č. 476/2002 Sb.) a xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb.), x xxxxxxxxxx, že při xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx výtky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx (pomineme-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem), xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:
1. Základní xxxxx předmětného zákona xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx mnoha novel xxxxxxx zákonů, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx zákonů.
2. Xxxxxxx komplexu xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx neurčité, xxxxxxxxxxx např. se "xxxxxxx o xxxxxxx x právním řádu".
3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx zákonů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. ustavování orgánů Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx proto z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dvacátou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obsaženy x xxx nové zákony o ekologických daních, což xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. Formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. "xxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxx systém xxx xxxxxxxx xxxxx, zákon o účetnictví x zákon o cenách. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxx na straně xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx byla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx x veřejností. Xx xxx. "xxxxxxxx" xxxx xxxx výslovně xxxxxxxxxx: 1. x xxxxx xxxxxx (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x čl. XXXX - xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 až 21; 2. x xxxxx desáté (xxxxx zákona o správních poplatcích) x xx. XXXX - xxxx 3 x 4; 3. x části xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) x xx. XXXX - xxxx 1, 2 a 12; 4. x xxxxx dvacáté xxxxxx (xxxxx zákona o důchodovém pojištění) x xx. XXXXXXX - xxxx 1, 2, 3 x 5; 5. x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění) x xx. XXXX - body 1 xx 9, 14 xx 17, 24 xx 26, 29, 30 a xx. XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx); 6. v xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - xx. XXXX x XXXXX; 7. x části xxxxxxxxx deváté (změna zákona o cenách) - čl. XXXXXX; 8. v xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX. Navrhovatelé upozorňují xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "... xxx pozměňovací xxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxxx předkládanou xxxxxx xxxxxx, xxx. x xxxxxxx x požadavky xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx v legislativním xxxxxxx xxxxx projednáván, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vybočit x omezeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhům x xxxxxx extenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.". Navrhovatelé xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx nesplněním xxxxxx požadavku xxxxxxx "... x porušení xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx spojil x atributy demokratického xxxxxxxx státu, xxxx x obcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 44 Xxxxxx." (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 77/06, xxxxxxxx pod č. 37/2007 Sb., xxx 73).
6. Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx odůvodnění. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí vlády xxxx xxxxxxxxxxxx zákona.
7. X Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákona se xxxxxxxxx, k umlčení xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx demokratičnosti. Z čl. 6 Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx za xxxxxx xxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx předmětný zákon xxxxxxxx četných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx existence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Zákonodárná xxx xxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx podle čl. 15 Xxxxxx Parlamentu, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxx vlády, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.
10. Xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx ustanovení xx xx xxxx x účinnosti. Xxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx xx tak měli xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxx xxx xxx xxxxxx možnost xxxxxx. Xxxxxx je xxx xxxxxxx faktické xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11. Xx xxxxxxxxx stránce xxxxx xx vzniku xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx stanoví-li xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ten xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx legi priori. Xxx xxxx xxxx xxx období xx 1. xxxxx 2008 xxxxxxx sazba daně x příjmů.
12. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx toho xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, že xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx již pro xxxxxxx zákonodárce byl xxxxx nepředvídatelný, překvapivý, xxxxxxxxxxx, nesrozumitelný a xxxxxxxxxxx. Xxx věnovaný xxxxxx xxx obsáhlé x komplikované xxxxx xxx příliš xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxx, xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx procesu bylo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx až x xxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx mělo xxx negativní dopady xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpravy, x tím i xx xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xx xxxxx zájmových xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx byl slyšen, x xxxxxxx i xx informování veřejnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx principů xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Předseda xxxxx (v xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx změnil xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasováním, aniž xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxxxx, čas x xxxxxx prostudování x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxx, respektive xxxxx xx xxxx rozsáhlým xxxxxxxxxx aparátem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx, aby překvapivému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xx jak xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Tím, xx Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx toutéž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona (čl. 48 Xxxxxx), znemožnil xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x Poslanecké xxxxxxxx ani x Xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx navržení a xxxxxxx xx facto xxxxxxxx (xxxxxxxx: "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 41 Xxxxxx x xxxxxxxx x čl. 44 xxxx. 1 a čl. 76 Xxxxxx. Tím, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx porušen též čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx vládou xxx xxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxx, by mohl xxxx x absurdním xxxxxxxxx: "... x xxxxxxxxx případě xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veškeré xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona "x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxx "x xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx republiky" x xxxxxxx si politickým xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právě v xxxxx xxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vláda xx Parlament x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxx stvrzení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mohla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxx, že by xxxxxxxx xxxxxxx odmítala xxxxxxxxx jiné xxxx xx xxxxx jednání. Xxxxxx parlament xx xxx xxx jen xxxxxxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nesrozumitelného xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xxxxx xx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxx i čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
Z xxxxxx xxxxxx petit xxxxxx skupiny 67 xxxxxxxx obsahuje na xxxxxx místě požadavek, xxx Ústavní xxxx xxxxxx celý xxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx by Xxxxxxxx soudem nebyl xxxxxx celý zákon č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x alternativním xxxxxx xxx bodem E) xxxxxx xx části xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pod xx. zn. Xx. XX 24/07, jsou xxxxxxxxxx xx zrušení xxxx části zákona č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxx (xxxxx zákona o registračních pokladnách) - xx. XXX,
- část xxxxxx (xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Sb.) - xx. XVI,
- xxxx dvanáctá (xxxxx zákona o životním a existenčním minimu) - xx. XX,
- xxxx xxxxxxxxx pátá (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) - xx. XXXXX,
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z pevných paliv) - xx. XXXXXX,
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z elektřiny) - xx. XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - čl. LXXVIII x XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx první (xxxxxxxxx ustanovení) - xx. XXXX,
- xxxx xxxxxxxx druhá (xxxxxxxx), x xx x čl. XXXXX x bodu 1 x xxxxxxx x) xxxxx "xx. XXXXXX xxxx 37 x 38, 40 xx 49, 51, xx. XXXX xxxx 1, xx. XXXV xxxx 7 x", písmeno x), v písmenu x) xxxxx "xx. XX xxxx 4 x 7, čl. XXXXX bodů 4, 11 x 27, xx. XXV bodu 13, čl. XXXX xxxx 3, 6 x 17, XLII xxxx 2, XLIX xxxx 6, xx. X bodu 2 x xx. XXX xx XXXXX" a xxxxxxx x).
X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xx Ústavním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx E), xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxx X) xxxxxx ty xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxxxxxxxxx návrhů a xxxx xxxxxx tzv. "xxxxxxxx", xx. nesplňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx, xxxxx jde xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 24/07, xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx části xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxxx (změna zákona o dani z přidané hodnoty) - v xx. XXXX xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - čl. XXXXXXX.
III/b
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předepsaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx x alternativ xxxxxx návrhu skupiny 43 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxx 69 xxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx ústavněprávní vady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 poslanců x té části xxxxxx, xxxxx namítá xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x vydání xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx z xxxxx xxxxx stejná xxxx xxxxxxxxxxx obsažená x návrhu skupiny 67 xxxxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx legislativní chyby. Xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, představujících xxxxxx xxxxxx několika xxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx, xxxxx by obstály xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx jimi např. xxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx zavedení tzv. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, především xxxxxxx státní sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, změn xxxxxxxxxx ministerstev xx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobena xxxx. tím, xx xxxx xxxxxxx toliko xxxxxxxxxx novelizujícího zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx. (xxxxx zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změny dalších zákonů) xxxxxx, xx xxxxx x. 218/2007 Xx. x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. ještě xxxxxxx xxxxxxxxx.
Projednávání zákona x Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxx navrhovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx neměli xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxx rozsáhlého návrhu xxxxxx xxxxxxxx 46 xxxxxxxx xxxxx. Projednávání xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozměňovací xxxxx premiéra Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx dalších xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na prodloužení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Senát xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx namítají rozpor xxxxxxxxxxxxx procesu při xxxxxxxxx xxxxxx zákona x legislativními xxxxxxxx xxxxx (xxxx. x čl. 2 odst. 2, xxxxx xxxxxx dbát xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednoznačně, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Legislativní xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06. Za xxx. "xxxxxxxx" pokládají navrhovatelé xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx, zavedení xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí x xxxxxx zákona xx x návrhu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx proceduře, xxxxxxxxxxxxx x ustanovení čl. 1 xxxx. 1 x x čl. 2 odst. 3 Ústavy. Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čl. 23 odst. 3 Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a čl. 44 Ústavy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx.
III/c
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx svým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx protiústavní.
X xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 24/07, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx padesáté (xx. XXXXXXX a xx. LXXIX - xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Námitky xx x první xxxx zaměřují xxxxx xxxxxxxxxx Senátu nezabývat xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx rolí Xxxxxx x x xxxxxxx §63, 101 a 102 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xx xxxx v xxxxxxx s dosavadní xxxxxxxxxxx praxí x x účelem tohoto xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx x skupiny 43 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx návrhu, xxx xxxx legislativní xxxxxxxxx vytýkány xxxx xxxxxxxxxxx x xxx. "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích poslance Xxxxx Topolánka.
Ty xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhuje xx zrušení, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procedurou. Konkrétně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx srozumitelnosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx demokratických xxxxxxxx x legislativním xxxxxxx, xxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx proceduře x xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxxxx menšiny - xxxx porušení čl. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 6, čl. 37 xxxx. 2, čl. 41 x 44 Xxxxxx x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Listina"). Xxxxx prý rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 46 x 48 Xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny x zákona o jednacím řádu Senátu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxx. xx xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 33/97 (Sbírka rozhodnutí, xxxxxx 9, xxxxx x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), xx. xx. Pl. XX 5/02, xx. xx. Xx. XX 21/01 x xxxxxxx xx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06 (xxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedený xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx otázky xxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xx měl xxx mj. též xxxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxx zákonodárství.
Proces xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx názoru navrhovatelů xxxxx akcentuje nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx, xx xx xxxxxxx řády xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx hranice, xxx se jedná xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx kultury a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx získává xxxxxxx sankcionovanou xxxxxx.
XX.
Argumentace xxxxxxxxxxxx zpochybňující xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx zákony (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xx. xx. Pl. XX 24/07)
XX/x
Argumentace xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx obsahu xxxxxx
Xxxxx xxxxxx skupiny 67 poslanců xxxxxxxx x xxxxxx obsahových xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 věty xxxxx, §6 odst. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vytýkané xxxx xxxxxxxxx dle navrhovatelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.
Podstata těchto xxxx, zavedených xxxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxx x xxx, xx nově xxxx být xx 1. xxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavateli [§6 xxxx. 13 a 14, §38h xxxx. 1 písm. b) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb.]. Xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx na xxxx xxx) xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx. Xxxxx tedy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelům. Xxxxxxx zákon hovoří x xxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daňové povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a tedy x xxxxxxx, xxxx xxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx věcně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxxx, xx xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx jiným platným xxxxxxxxxxx zákona č. 589/1992 Sb. x vyvolává xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx také zásada xxxxxxx xxxxxxxxx racionality x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx být xxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Ústavy x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx ve spojení x čl. 11 odst. 5, čl. 30 odst. 1 a 3 x čl. 31 Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, racionalita x spravedlnost zákonné xxxxxx. Zákon užívá xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx dokonce jej xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamlžuje. Xxx, xxx hovoří x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zásadní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x poplatků, xxxxx xx svůj xxxxxxx xxxxxx v čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 30 x 31 Listiny.
Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vada xx týká části xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů). Xxxxxx návrh xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce prostřednictvím xxxxxxxxx registrace (xxxx §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx.). Xxx o xxxxx xxxx, zákonu o dani z přidané hodnoty xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve výborech Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx právní xxxxxxxx x sebou xxxxx xxxxxxxxxxxx přináší xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx otázku, xxxxx xxxxxx má "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) x xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
Souhrnně jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dávkách x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx věci sp. xx. Xx. XX 24/07, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx vyslovují xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx x xxxxxxxx novele, xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvorby práva xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx či spíše xx více xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právním xxxxxxxx xxxxxxxx xx finančního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx (x xxxxx xxxxx, deváté a xxxxxxxx xxxxx) de xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx č. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předstírá, xx xxx xxxxxx o "xxxxx zákona". Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrační pokladny xxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách xx xxxxxxxxxx zřetelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 6 Ústavy). Derogace xxxxxx zákona, jenž xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střetů, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx souhrnného xxxxxxxxxxxxx "xxxxxx" byla xxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (část xxxxxxxxx xxxx - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx - daň z pevných paliv, xxxx xxxxxxxxx xxxxx - daň z elektřiny). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obecně xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x má xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxx oblast finančního xxxxx xxxx xxxx xxx upravena xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx každou tuto xxx zvlášť), xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Přijaté xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dle xxxxxx navrhovatelů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chybné.
Xxxxxx vadná xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx účetnictví souvisí xx stabilizací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx i xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. "xxxxxxxx").
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx padesátou xxxxx (xxxxxxxxx ustanovení) x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
XX/x
Argumentace xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
Xxxxx návrhu skupiny 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xx xxxxxxxxxx velmi xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx zrušení xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí x vydání xxxxxx) "xxxxxxx xxxx xxxxx ... zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nikoli x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx XXX. xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xx části xxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 24/07, se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx) v xx. X xxxx xxxxxxxx xxxx 16, 69 x 58; x xx. XX je xxxxxxx xxx 18. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tzv. "xxxxxxxxxx xxxx", spočívající x tom, xx xxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx na veřejné xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, x xxxxx xx xxxxxxx být xxx xxxxxxxxx. Protiústavnost xx xxxxxxxxxx xxxx v xxx, xx u xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (náklad). Xxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxx výpočet xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx tyto osoby (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. XX xxxx 18 xx novelizované xxxxx §38na xxxxxx x. 586/1992 Xx. xx xxxxxx použít x xxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po 1. xxxxx 2004.
X xxxxx xxxxx (xx. XX) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx. x písmeno zo); xxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx toliko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx bylo xxxxxxxxxx do "xxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx.
V xxxxx xxxxxx (čl. XXXX) xxxxxxxxxx zákona (týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx napadán xxx 4, xxxxxxxxxx xx xxxxx novelizovaného xxxxxx xxxx §5a x zavádějící xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "skupina". Je xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xx, jak je xx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx konstrukce xx xxx pochybná x xxxxxxxx principům xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názor, že xxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxx čl. 1, čl. 2 xxxx. 2, čl. 4, čl. 26 odst. 3 a xx. 31 Xxxxxxx, xxxx čl. 10 Ústavy a čl. 14 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"). Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06 (viz xxxx) x sp. xx. XX. XX 167/05 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 37, nález x. 94).
X.
Vyjádření xxxxxxxxx řízení
Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké sněmovně x Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
X/x
Vyjádření Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.11.2007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Vlčkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx nesouhlas.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (týkajícím xx tzv. "přílepků") x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, nýbrž x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Navrhovatelé xxx xxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx citovaného nálezu Xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bohaté, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx interpretace xxxx, xx xxxxx Xxxxxxx soud tímto xxxxxxx xxxxxxxx". Ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že se xxxx "xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xx. x xxxxxxxx Parlamentu".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. Pl. XX 77/06 ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva, xx xxx poukazují xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx Ústavní soud xxxxxxxx vycházel z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ".. tak xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx se právní xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxx xx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nýbrž xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxx xxxxx. ...Xxxxx xx x širokém xxxxxx chápaná xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx měla být xxxxxxx xxx zrušení xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "práva xx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx dovozovali kompetenci Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx zákon, aniž xx xx xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxx formuloval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx politiky xxxx xxxxxxxx reprezentaci, xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx prý xxxxxx být "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přepisů" xxxxxxxxxx podle kritérií xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx práva, protože xx xx xxx "... xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx".
Ve xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx návrh xxxxxx x zákon xxx xx obsahově xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx návrhu xxxxxx xxx prý xxxxx "... xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xxxx optimalizace příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měl xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí". X xxxxx vymezeného předmětem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo novelizovaných xxxxxx xxx nesoulad xxxxxx obsahu s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx námitky xxxxx xxxxx konstrukce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxx. "xxxxxxxxxx mzdy", xxxxxx xxxxxxxx novelizace xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyslovuje xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx uvedené xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daň xx závislé xxxxxxxx.
Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
X/x
Vyjádření Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Přemyslem Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx dne 28.11.2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx.
Xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výbor), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, veřejnou správu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx doporučily návrh xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxxxx jednal x xxxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx xxx 19.9.2007.
Xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxx Senátu xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. Xxxx hlasováním x návrhu, xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx práva xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§69 xxxxxx o jednacím xxxx Senátu) xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
Předseda Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx Senátu, stejně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zazněly xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněny xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx nové xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx xxx, xx svým usnesením x. 192 xx xxx 19.9.2007 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x přesvědčení, xx xxxx norma xx x xxxxxxx x Ústavou x s Listinou. Xxxxxxx xxxxx xxx ..."na první xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílčích právních xxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", přesto ..."xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ... stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů) xxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů (zákon x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ideje xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poslanců Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou.
Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesouhlasná xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nesoulad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předmětu xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx, proč navrhovatelé xxxxxxxx neústavnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 8 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, x nikoli xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skupinám xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx.
X/x
Vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxx 27.12.2007 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxxx xx x ně xxxxx) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 19.12.2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví XXXx. Xxxxxxx Julínkem. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví v xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx stanovisko x xxxxxx skupiny xxxxxxxx a senátorů xxxx amicus curiae.
Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vysloven xxxxx nesouhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx názor, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nynějším xxxxxx, vedeném Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 24/07, nebudou zde xxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxx č. 261/2007 Sb. byl x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", označuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhrad x xxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx", xx. "optimalizaci xxxxxx státního xxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx námitky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předložení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), protože x tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 xxxxxxxx zaslali xxx 18.12.2007 k xxxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx nesouhlasnou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxx zastupují xxxxxx navenek. Xxxxxxxxxx xxxxx nejsou podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůli xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx - xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavou x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx sdělovat x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx komoře, xxxx Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx své funkce xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx schváleného xxxxxx x xxxxxx na xxxx zrušení Xxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxx není relevantním xxxxxxxxxx komory, xxx xxx osobním názorem xxxxxx předsedy.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádření poskytnutému xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx, neboť Senát xx xxxxxx, že xx návrhem zákona xxxxxx zabývat.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx i x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, která návrh xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. předložila. Xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx, který napadený xxxxxxx vydal. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxxx xxx obsahové xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx neshledává.
Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 6 Xxxxxx (politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx vyjádřené svobodným xxxxxxxxxx), čl. 15 Ústavy (xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx vykonatelných rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xx vyjádření xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxx. Xx je xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxx xxxxxxxxxxx, xx hrubé xxxxxxxxxx těchto velmi xxxxxxxxxx a osvědčených xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx úroveň xxxxxx xxxxxxx, x xxx i na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx zdanění xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx odvedených plateb xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxx příjmem fyzické xxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nová xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
X vyjádření xxxxxxxx Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, shrnujících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxx ideou, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx přijímané x xxxxxxxxxxx xx zřizováním xxxxx (xxxxxx č. 132/2000 Xx., x. 320/2002 Xx.), replika xxxxxx, že tyto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teleologickou sevřeností x xxxx rozsahem xxxxxx xxxxx xxx xxxxx č. 261/2007 Sb.
Navrhovatelé - xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 17.1.2008 Ústavnímu xxxxx své stanovisko x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx ze xxx 19.12.2007, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ohledně xxxxxxxxxxx poplatků ve xxxxxxxxxxxxx x ohledně xxxx xxxxxx stanovování xxxxx x cen xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na tomto xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ... xx xxxx xxxx soudní", xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatelé znovu xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxx.
XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xx xxxx podklad xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx stenografické xxxxxxx x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, dále xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Senátu Parlamentu Xxxxx republiky xx xxx.xxx.xx a xxx.xxxxx.xx.
XXXX.
Popis xxxxxxxxxxxx procedury xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
X xxxxxxxxx obou komor Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx zjistil:
- Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxx 24.5.2007 (xxxx 222/0). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxx 24.5.2007. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Sobotku x navrhl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxx xxx xxxxxxxx politiku, 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
- Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dnech 6. x 7. června 2007 xx 15. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (usnesení x. 335).
- Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxx 2007, xxxxxxxx xxxxx usnesení. Výbor xxx xxxxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxx zákona xxx 2.7.2007 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxx 8.8.2007 a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx x obecné x podrobné rozpravě xx dnech 14. x 15. xxxxx 2007 xx 18. xxxxxx. Xxxxxx pozměňovací xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxx tisk 222/3, xxxxx xxx xxxxxxxx 16.8.2007.
- Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 21.8.2007 xx 18. schůzi. Xxxxx xxxxxx xxx schválen; x přítomných 200 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 101 poslanců, 99 xxxxx bylo xxxxx.
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2007 návrh zákona Xxxxxx jako xxxx 106/0. Xxxxx zařadil xxxx na xxxx 8. xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxx 19.9.2007. Usnesením x. 192 Xxxxx xxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xx nezabývat.
- Xxxxx byl xxxxxxx prezidentovi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 25.9.2007 x prezident xxx podepsal xxx 5.10.2007.
- Zákon xxx vyhlášen dne 16.10.2007 xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 85 pod číslem 261/2007 Sb.
XX.
Ústní xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dne 31. xxxxx 2008, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumenty xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, příp. vyjádřeních Xxxxxxxxx soudu, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx na rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Nadto XXXx. Xxxxxxx Xxxxx, x postavení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka - xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uplatnil xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxx.
Dále JUDr. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Ústavní xxxx xxx §48 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítl, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx analytický materiál xx xxxx právních, x nikoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxxxx soud v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tvořící xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx napadený xxxxxx xxxxxxx vydal, xxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx. Posloupnost xxxxxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxx: x xxxxxx věci xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx, x xx x xxxxxxx pozitivní odpovědi x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx akceptoval xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dle xxx předsedové xxxxx Xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pročež ve xxxxxxxxx účastníka řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx vyjádřením xxxxxx, nýbrž xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx označených xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů x zákona o daních z příjmů. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx xxxxxx přijal, xxxxx x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx.
Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona jako xxxxx. Xxx o xxxxxxx nekonzistentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
X xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx procedurálních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx plyne pro xxxxx rozhodované věci (xxxxx Ústavního soudu xx. xx. Xx. XX 7/03, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx xxx č. 512/2004 Sb.): "Xx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx namítáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezených xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb.), xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx deficity xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Procedurální pochybení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x absenci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x překročení xxxxxxxxx rámce pro xxxxxxxx legislativně-technických návrhů xx třetím xxxxx xxxxxx zákona a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.
X/x
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a jednak xxx, xx má xx následek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb. xx z hlediska xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx. Xxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 1 xx 36, 38 xx 44, 48 až 50), xxxx původní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 51) x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx 52). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx, jenž xx zčásti "xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx zákonnou úpravou.
Ústavní xxxx se x xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/01 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 25, xxxxx č. 14, vyhlášen xxx č. 95/2002 Sb.). Xxxxxxxxxxx, xx "xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx několik různých xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... xxxx xxxxx xx x xxxxxx ústavně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxx xxx, nekorespondující xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx urychlení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx podaných xxxxxxxxxxxxx návrhů. Xxxxxx xxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principům právního xxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxx x zásada xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jedním xxxxxxx (xx formálním smyslu) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zákony xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provázány, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx předvídatelnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezrozpornosti xxxxxx již xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x tudíž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx novely" xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nelze hodnotit xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx "sběrných xxxxx" x xxxxxx ze xxx 16. března 2001 (X 150/00-12) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx adresu "xxxxx zákonodárné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx novel" xxxxx, xx xx "xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx práva". Nicméně x v tomto xxxxxxx uvedená xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx derogační důvod, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X dosavadní judikatuře Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx neurčitosti, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx, xxxxxx zákon xx xxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx samotného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hledisko xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 10/06 (xxxxxxxx pod č. 163/2007 Sb.) Ústavní soud x této souvislosti xxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x tudíž x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 odst. 1 Xxxxxx), xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." [xxxxxx xx. xx. Pl. XX 4/95 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 3, xxxxx x. 29, xxxxxxxx pod č. 168/1995 Sb.), xx. xx. Xx. XX 9/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 5, xxxxx x. 16, xxxxxxxx pod č. 107/1996 Sb.), xx. zn. Pl. XX 2/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 8, xxxxx č. 91, xxxxxxxx pod č. 186/1997 Sb.), xx. zn. PI. XX 23/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 33, xxxxx č. 89, xxxxxxxx xxx č. 476/2004 Sb.), xx. xx. XX. XX 40/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx č. 88, xxxxxxxx xxx č. 199/2003 Sb.), xx. xx. XX. XX 44/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 98, xxxxxxxx xxx č. 210/2003 Sb.), xx. xx. Xx. XX 25/06 (xxxxxxxx xxx č. 487/2006 Sb.)].
Xxxxxxx celého xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx založil Xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákonné procedury xxxxxxxxx xxxxxx, rozdílnosti, xxx xxxxxx na xxxx jednotlivé xxxxxxxxxxxx xxxxx. X nálezu xx. xx. XX. XX 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.) xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu následující xxxx: "Protože Ústava xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx být - xx xxxxx xxxxx - projednáván x xxxxxxxxxx pouze Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx č. 90/1995 Sb.) x xxxxxxxxxx §101 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xx Součástí xxxxxx x státním rozpočtu xxxxxxx být xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákonů. (Poznámka: Xxxxx č. 10/1993 Sb., o xxxxxxx rozpočtu xx xxx 1993, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 90/1995 Sb.) Xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx dikce xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxx xxx změna, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Situace, kdy xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o státním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx - xxx již xxxx řečeno - xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx ani x Ústavou xxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx č. 90/1995 Sb.).".
Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., zakládající důvod xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x argument lišící xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým xxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (části 1 xx 36, 38 xx 44, 48 xx 50), xxxx původní novou xxxxxxxx úpravu zákony (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx zrušovací ustanovení (xxxx 51) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx 52), xx xxxx xxx o xxxxx, xxxx xx xxxxxx "sběrnou xxxxxxx" x xxxxxx novou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) úpravou.
V xxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx 46 xxxxx a 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nekonzistentnosti xx xxxxxxx svoje opodstatnění. Xxxx obsahem xxxxx xxxx xxxxxxx nemožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx procedury xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částem xxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx, xx x "xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, nenovelizující, xxxx xxxxxxxxx přístupná xxxxxx, xxx xx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx "xxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx", xxx je založena "xxxxx" nově xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx takovou "xxxx" xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx moci. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzením xxxxxxxxxxxx: "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vláda soustředit xxxxxx ročně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záměry xx návrhu zákona x xxxxxx právních xxxxxx x České xxxxxxxxx, či xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx. Tím xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxx fasádou xxxxx popírající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx.".
Xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx meze platné xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxx přijímaných xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě ústavním xxxxxxxx garantované hodnoty:
První xx hodnota xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx musí x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (a xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx).
Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx do maximy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06: "Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Materiálně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vyžaduje, aby xxxxx byl jak x xxxxxxxx formy, xxx xx xx xxxxxx předvídatelným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
Xx a) Xxxxxx xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xx xxxx 18. xxxxxx konané dne 21. xxxxx 2007 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx č. 23, v xxxx x 200 přítomných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx hlasovalo 101, xxxxx 99 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, digitální xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx.xxx.xx). Xxxxx xxx xxx 19. xxxx 2007 xxxxxxxxx xx 8. xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 192 xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x 80 xxxxxxxxxx senátorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 49, proti xxxxxxxxx 27 a hlasování xx zdrželi 4 (xxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx.xxxxx.xx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli xxx xxxxx xxxxxxxx dne 16. října 2007 x xxxxxx 85 Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 261/2007 Sb.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x dělby xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx reálného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (a xx zejména parlamentní xxxxxxx).
Xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lhůty, xxxxxxx xxxxxxx je vytvoření xxxxxxxxxxxx časového prostoru x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předlohy (§89, §91 xxxx. 2, §95 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.). Xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx 60 dnů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx výboru, xxxx xxxxxxx xxxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxx xxxxxxxxxx §91 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodloužit až x 20 xxx. Xxx x zákonný xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx většího časového xxxxx xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předloh.
V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dne 6. a 7. xxxxxx 2007 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 15. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx 6. a 7. června 2007, xxx.xxx.xx) xxxxxxxx Bohuslav Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Křeček, Xxxxxx Votava, Zdeněk Xxxxxxxx x Jeroným Xxxx poukázali xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx projednávané xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na přikázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výborům xx jednotlivých částech, Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládního xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx o 30 xxx". Xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx projednání xxxxxx z důvodu xxxx rozsahu x 20 xxx.
Xxxx xxxxxx xx návrh poslance Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Kalousek xxx 7. xxxxxx 2007 předložil Poslanecké xxxxxxxx xxxxx, aby "xxxx xxxxx tisk 222 xxx přikázán xxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálnímu x xxxxxxxxxxx. Nikoli xx xxxxxxx, ale xxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.". X xxxxxxxxx pod pořadovým xxxxxx 60 x xxxxxxxxxx 197 se xxx xxxxx ministra xxxxxxx vyslovilo 113, xxxxx hlasovalo 8 xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xx na xx xxxxxxxxx argumentací xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxx vládní koalice, xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx 198 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 97, xxxxx 94).
Z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx postupy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dodrženy, x xxx xxxxx x xxxxx dle §95 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxx xxxx dopadá "xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyčerpává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx svůj xxxxx x demokratické xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx diskusi. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx by xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Byl-li xxxxxxx xxxxx opozice xxxxxxxx, xxxx bene xxx xxxxxxxx xxxxx argumentace, xxxxx xxx tuto xxxxxxxxxx hodnotit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na straně xxxxxx většiny. Stejná xxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 15. srpna 2007, xxxxxx xxxxxxxxxx 37 xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx byla xxxxx 72 xxxxx xxxx xxxxxx a třetím xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§95 odst. 1 zákona x. 90/1995 Xx.), xx xxxxxx vládní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšině xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xx x) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nekonzistentnosti, xx. porušení principu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx jednoho xxxxxx. Xx xxxx xxx, xxx-xx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx představami x xxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx technice, xxx xx xxxxxxxx xx konce 19. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx není. Xx-xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx moci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2700 xxxxxxxxx, z xxxxxx důvodů pak xxxx xxx přijatelná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxx. Některé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx původní xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Friedricha Xxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx začátku 19. xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxx x Německu (xxx Thibaut und Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Schriften. Hrsg. X. Xxxxx, Xxxxxxxxx 1959) - nelze xxxxxxxxxxxxx, xx to xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx x xxxxxxxxx Německu xxxxxxxx x posunul xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve srovnání x Francií x Xxxxxxxxx o sto xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenského xxxxxx a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předmět právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uskutečnění podstatných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných xxxxxx x zčásti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soukromého x veřejného xxxxx x xxxxxx zákoně, xxxx ekvivalentní x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx provést x xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx místě xx namístě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx v metodách xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x zákonů x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1990 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx", xxxxxxx "x xxxxxx platí, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx minulosti xxxx spíše xxxxxxxxx. Xxx xx, xx x xxxxxxxxxxx, s xxxxxx nadsázkou xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxx novel." (X. Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx českého právního xxxx. Xxxxxxx, č. 4, 2006, s. 442 - 443).
Xxxx xxxxx Ústavního soudu xxxx ale xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx". Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx rozdílnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx bezvýjimečné xxxxxxxxx.
Xx-xx xxx maxima xxxxxxxx konzistentnosti xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 77/06, xxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze x materiálním xxxxxxx xxxxx chápat jako xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prováděných napříč xxxxxxx xxxxx", chápána xx smyslu derogačního xxxxxx, pak xxxxxx xxx extrémní situace, xxxxx xx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx uváděný xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záměry xx návrhu zákona ,x xxxxxx právních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx', či xxxxxxx xx zákona ,o xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx"'. Xxxxxxxx xxxx možným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x akceptovatelnosti x xxxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxx novely x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takovýto xxxxxx v posuzované xxxx nejde.
Dle důvodové xxxxxx x návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů "předložený soubor xxxxxxxx úprav se xxxx xxxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx především x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xx xxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho účelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpořit xxxxxxxxxxx růst a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochranu životního xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynakládaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je s xxxxxxx xx zvyšující xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx.". Jinými slovy, xxxx. xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xx svém xxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxx 6. xxxxxx 2007 xx xxxx 15. xxxxxx xxx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Topolánek, xxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx zatáhnout za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oblastech. A xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xx xx neústavní, xxxx xxxx, že xxx xxxxxxx rozbor xxxxxxxx. To xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx nazváno stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx normy se xxxxxx stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tam xxxxx xxxxxxxx xxxx.". Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx "přílepek" xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxxx, jenž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06 xxx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předlohy zákona, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx významu xxxxxxxx nekonzistentnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Zákon č. 261/2007 Sb. se skládá xx xxx rozhodujících xxxxx - xxxxxx xxxx, sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oblast veřejných xxxxxxxx. Xxxxx v xxxx případě xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x parlamentní xxxxxxxxxx.
X/x
X námitce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx námitkou xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx z forem xxxxxxxxxx návrhu zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx promítnutí xxxxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxx v §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx, dle xxxxx "Xx vystoupení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby Xxxxx projevil vůli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx sdělili, xxx takový xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx návrh obsažen x doporučení výboru xxxx xxxxx, xxxxxxx xx o xxx xxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxx přijat, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx končí.". Xxxxxxxx Xxxxx vyjádří xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 48 Ústavy xxxxx zákona přijat.
V xxxxxxxxx xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Senátu dne 30. xxxxx 2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx výboru, xxxx xxx výbor xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 13. xxxx 2007, a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxxxx dne 12. xxxx 2007, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne, xx. 12. xxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dne 19. xxxx 2007 bylo x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahajovacími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx financí, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx výše, na xxx 8. xxxxxx, xxxxxx dne 19. xxxx 2007, Xxxxx xxxxxxxx svoji vůli xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Oberfalzerem x 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x senátorů xxx xxxxx 41 xxxxxxxxx 49, proti xxxx 27 (xxx xxx.xxxxx.xx).
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nezabývat xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx: "Xxx předkládání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx již xxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxx byla schválena Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jinými xxxxx řečeno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx a xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostor. Na xxxxxxxxxxx tohoto návrhu x jeho xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx fyzikální xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx stabilizační xxxxxx xxxxxxxx, čili xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx Česká republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X dodržení konvergenčního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. To xx xxxxxx, že xxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto návrhu xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxx projednávaly tři xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - doporučily xxxxx xxxxx návrh schválit.".
V xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedové xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx x xxxx xxxxx podrobila xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxxxxx. Xxx senátorky Xxxxx Gajdůškové "tento xxxxx xxx skutečně xxxxx xxxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x autoritářským xxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx diskusi, xxx skutečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx státě. ... Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx za - x xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, že xxxxx, x xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx x Senátu xxxxxxxxx debatu. X xxxxxx rozporu x xxx xx návrh xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxxxx zde x Xxxxxx jsem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vždycky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, kde se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxx xxxxx, které Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx říkajíc xxxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxx XXX x Xxxxxx nepovažuje xx xxxxx svého xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx počátku projednávání xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a pokračuje xxxxxxx xxxxx ministry, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Senátu. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se, x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx podrobné xxxxxxxx, pak to xxxx znamenat, že Xxxxx republika dospěla xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. A xxx by se xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x lidskými xxxxx x xxxx xxxx vážně, xxxx xxxxxx a vážně x velmi podrobně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx demokracie.". Xxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx srpna odmítl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx projednávání xxxx xxxxx x xxxxxx, xx se touto xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx zabývat x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nezabývat xx popírá xxxxx xxxxx xxxx, daný xxxxxxxxx Xxxxxx. ... Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zhasnout.". Xxxxxxxxxxxxx Senátu Xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, "xx x xxxxx pan xxxxxxx xxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx, ale xxxxxx jsem xx xxx, xx xx xxx slyšena x xxxxx xxxxxx. Před xxxxxxx jsem četl, xxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx, xx Xxxxx xxxx hlasovací mašina x potřebuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx tedy x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx já chápu §107, možná xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx se, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ano, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx účinnou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xxx xxx zbylo xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xx xx vůbec xxxxxxxxxxx, ale tím, xx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxx se xxxx xxx 89, xxx xxxxx x vláda xx bály slov, xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx konec xxxxxxx xxxxx.".
Xx straně xxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, "že xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx zákonem xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx prostor, tak xxxx to xxxxx xx, xxxxx ten xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx jsou xxxx xxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX na xxxxxx xxxxxxxx někdy xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxx. Proto xxxxxx, xxx měli možnost xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx chtěl xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zpravodajové xxx výborů, xxx x xxxxx sledovali xx jeho počátku. Xxx xxxx x xxx seminář na xxxx xxxx, xxx xxxxxxx byl na xxxxxx, xxx na xxxxxxx, které xx x xx xxxxxxxx. Xxxxx těch xxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx hodně, x já xxxxxxx xxxxx, jak x xxxx xxx.".
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx využili xxxxx xxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx nezabývat xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxx x x přednesu xxxxx stanoviska x xxxxxx, xx. x xxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx X. Julínek (xxx xxxxxxxxxxxx zpráva x 8. schůze Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx dne 19. xxxx 2007, www.senat.cz).
Vztah xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Až na Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx schválením xxxxx xxxxxxxxxx (čl. 39 xxxx. 4, čl. 40 Xxxxxx) pravidlem je xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx disponuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umožňujícím xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (čl. 47 xxxx. 3 Xxxxxx). Xxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je nutným xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx. Čl. 46 Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx postupu, v xxxxxxx důsledku xx xxxxx zákona xxxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx. Xxx jednak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (čl. 46 odst. 3 Xxxxxx) a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůle Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx intence xxxxxxxxxxx je v xxxx xxxxxxxxxxx spjata x představou výběru xxxxxx zákonů, xxxxx xx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx [viz X. Xxxxxxx, ústavní xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX a xxxx naplňování. Xx: X. Xxxxxx (xx.), Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxx 2003, x. 263 x xxxx.]. Xxx X. Xxxxxx ale "xxxx možné vysledovat xxxxxx koncepci x xxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xx návrhem xxxxxx', xxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx námitek (xxxxxxxxx schválení) xxxxxx x xxxxxxxx formulovány x důvody jiné (xxxxx špatný, ale xxxxxxxx), případně xx xxxxx spekulovat x xxxxxxxx nevyslovených (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxxx, zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.). X některých xxxxxxxxx xxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx` návrhy xxxxxx prosté věcných x legislativně-technických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nikoli xxxxx dokonalé, xxx xxxxxxx technické` xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx x zřetelném xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se' xxxxxxxx." (X. Xxxxxx, Dvoukomorové xxxxxxx. Teorie, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Praha 2004, x. 552 - 553.) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x pohledu xxxxxxxxx legislativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvyklost x xxxxxxx Xxxxxx xxx čl. 46 odst. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx č. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Senátu. X xxxxxxxxxxxx čl. 46 Xxxxxx xxxxx nutno xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přijímání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx procedury, xx. xxxxxxxxx Senátu x xxxxxxxxxxxx případech. Pakliže xx xx obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxx) xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x řízení x xxxxxxxx norem, znamenalo xx xx pro xxxxxxxxxxx proces značnou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x postupu Xxxxxx, xxxxxx schválí xxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxx vůli xx xxx nezabývat, xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx druhém možnost xxxxxxxx rozpravy x xxx x možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dána xxxx. Xx tomto xxxxx xxxxx zodpovědět xxxxxxxx xxxxxx, zdali situace, x xxx xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx parlamentarismu. X kolizi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentu, xx. xxxxxx parlamentní xxxxxxx svobodně v xxxxx projednávání zákonů xx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx v xxxxxxx konstrukci Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx výrazem xxxxxxxx xxxxx moci i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 x 2 zakotvila xxx xxxxx xx obou xxxxxxxx rozdílný xxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx struktury, xx. xxxxx, ve xxxxxx by xx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kopií Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X takto xxxxxxxxxxxx ústavním modelu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xx x xxxxxxx xxx politické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxx spíše xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ferenda, x případech extrémních (xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, směřujících xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Parlamentu x xxxx reálné xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx) xxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x založit xxxxxxxxx xxxxx xxx porušení xxxxxxxxx xxxxxx přijímání xxxxxx.
X systému, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavením, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů vylučují xxxxxxx zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx, dále xx xxxxxxx, xxx x xxxx věci xxx xxxxx zákona projednán xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů ze xxxxxx xxxxxxxx klubů byl x větší xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx z reálné xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx dle čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx a §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx spatřovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dopadající xx xxxxxxx, jež z xxxxxxx ústavního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X/c
K námitkám absence xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x překročení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx třetím xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxx xxxxxx absenci úzkého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ustanovení:
- v xxxxx čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x čl. XXXX x bodů 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- x xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o účetnictví) x xx. XXXXXXX x LXXIX.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx M. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx - xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (bod 4, 5, 15 xx 21 xx. XXXX zákona č. 261/2007 Sb., xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů, x to x xxxxxxxxxxxx §5a5c, §28 odst. 11, §93a, §95a, §99 odst. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3). X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx účastník namítá, xx dle xxxx xxxxxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx dotýkal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.
X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 zformuloval Xxxxxxx xxxx kautely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §63 xxxx. 1 x 5 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx upravuje xxxxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx k projednávanému xxxxxx xxxxxx. Zdůraznil x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předneseným xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X rozhodované xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. Haška, M. Xxxxxx x X. Xxxxxxx na vydání xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), (xxxxxxxx xxxx č. 1222/0). Xx druhém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměňovací návrh x xxxxxxx xx xxxxx č. 1222/3, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx o xxxxx "...x xxxxx x. 319/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", x jímž xx xx. I xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx nová xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx zněla: "ČÁST XXXXX - Změna xxxxxx x. 319/2001 Xx., x xxxxxxx," x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx x doplňují úpravu xxxxxxxxx dodatečných náhrad x Fondu pojištění xxxxxx. O xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3. xxxxx xxx 23. xxxxxx 2006 xx 56. xxxxxx hlasováno xxx pořadovým xxxxxx 16, xxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xx 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx 142, proti 3. Xxxx xxx xxxxx pozměněný xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 2470). Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx byl vytvořen xxxx, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx národního majetku, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x privatizaci, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 2 xxx. Kč Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx domovů xxxxxxxx, pozměňovací návrh xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx problematika xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxx vybočení x xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodované xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx přednesený ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předsedou vlády X. Topolánkem xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 4, 5, 15 až 21 xx. VIII. xxxxxx č. 261/2007 Sb., jímž byl xxxxxx x xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx §5a xx 5c, §28 odst. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3), xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx, zn. Xx. ÚS 77/06 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx původního xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxx xxx xxxxx x účetnictví, xxxx xxxxxxxx zejména techniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx se jakkoli xxxxxxx reformy veřejných xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx lidu x Xxxxxxxx xxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx, konané xxx 12. xxxxxxxx 1991, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx financí XXXX Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx x způsob vedení xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx osoby x xxxx pro xxxxxxx xxxxx, které provozují xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, pokud xxx xxxxxx účely xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxxx xx stanovena xxx z příjmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx podléhají xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx." (xxx digitální xxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx.xxx.xx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx judikatura: "Xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem řádně xxxxxx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx neúplnosti xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx takové důkazy, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, xx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxx subjekt svým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové xx. xx. Ca 25/2005 xx xxx 31. října 2005.)
Xx-xx xxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx definiční xxxx xxxxxxx definice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxx č. 261/2007 Sb. neuznat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů navrhovatel xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Xx. xx xx třetím xxxxx xxxx rozprava, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx chyb, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx písemných xxxx xxxxxxxxx, úpravy, xxxxx logicky xxxxxxxxx x přednesených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vlády na xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222), xxxxxxx dne 21. xxxxx 2007, xxxxxxxx Daniel Xxxxx xxxxxxxxx k xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústavnosti kterých xx předmětem tohoto xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", xxxx "xx xxxx upřesnění bodu 7 xxxxx xxxxx xxxxx 222. Xxx 7 xx správně xxx znít - xxxxxx: V §13x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx' xxxxxxxx xxxxx ,xxxxxxxx xxx xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx', čímž do xxxxxxxxxxx xxxxx vkládáme xxxxx ,xxxxx' xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx daně se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třikrát." (viz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 18. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dne 21. xxxxx 2007, xxx.xxx.xx).
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hodnotit ve xxxxxx opravy xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx xxxxx, jenž x xxxx ustanovení §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx. xxxxxxxxxx.
X/x
K xxxxxxx porušení legislativních xxxxxxxx vlády
Xxxxxxxxxxx xxxx namítá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těch xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx novou (xxxxxxxxxxxxxx) právní xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx procedurálních výtek x řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 7/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx xxx č. 512/2004 Sb.). Xxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxx, tj. bez xxxxxxxx Ústavou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, derogační xxxxx dle §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxx nedodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1998 x. 188, xx xxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx toliko xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odlišující xxx xx jiných xxxxxxxx předpisů (zákonů), xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx).
X xxxxxxxx případ ale x částí xxxxxxxxx xxxx xx čtyřicáté xxxxx (čl. LXXIILXXIV) zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxx identifikovatelná.
XX.
Obsahový xxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu [xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/96 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 6, xxxxx x. 98, xxxxxxxx xxx č. 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 25/2000 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 19, usn. č. 27), xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 21/01 (xxx výše), xx. xx. Pl. XX 33/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx č. 28, xxxxxxxx xxx č. 145/2002 Sb.)], x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx derogačními xxxxxx absence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotné xxxxxx [xxx nálezy sp. xx. Xx. ÚS 5/02, sp. xx. Xx. ÚS 7/03 (xxx výše)].
Xxxxxxxxx x uvedené ustálené xxxxxxxxxx, je předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z pevných paliv),
- xxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z elektřiny) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
- xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Uvedl-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty - xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - nedisponuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx strany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu, jenž xx danou xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Jakkoli Xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx rozporu xxxxxx, xxxx. xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx petitem, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 16/93 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 1, xxxxx x. 25, xxxxxxxx xxx č. 131/1994 Sb.) x další], x uvedeného neplyne xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem, xxxxxxxxxxx-xx obsahovým xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx, nezatěžuje xxxxxxx xxxxxxx. Jinými slovy, xxxxx-xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepostačuje xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx důvod xxxxxxxx protiústavnosti. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxxxxxxx x návrhu na xxxxxxxx norem. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx považovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03).
Xxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxx dopadají xx xx xxxxx xxxxxx, x nichž xx navrhovatelé (vedlejší xxxxxxxxx) domáhají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx páté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxx xxxxxxx procedurálních vůči xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahové (materiální) xxxxx.
XX/x
Xxxxxxxx xxxx vůči xxxxxx x daních x xxxxxx
Xx rozdíl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 xxxx první x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (placené xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů) x pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx princip xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxxxx x. 586/1992 Xx.), xxx u příjmů x podnikání x x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, kterým může xxxxxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odváděného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx až xx přijetí zákona č. 261/2007 Sb. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x součást xxxxxxx xxx výpočet daně x xxxxxx (§6 xxxx. 13, §7 xxxx. 6, 7 x 10 zákona x daních x xxxxxx, xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx podle něj xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. částí příjmů xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx rozporu x čl. 30 a 31 Xxxxxxx, s xxxxxxx x minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 102) - (sdělení Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 461/1991 Sb.), s Xxxxxxxxx xxxxxxxx chartou (xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2000 Sb. m. s.) a Xxxxxxxxx zákoníkem sociálního xxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 90/2001 Sb. m. s.) xxxxxx x této xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zásadou srozumitelnosti x poznatelnosti práva, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxx x daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, další xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvádějí xxxx zaměstnavatelé. Navrhovatel xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatelů xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zprostředkovaně. Za xxxxxxx, xxx xxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxx, které xxxx uloženy xxxxxxxxxxxxxx [§6 xxxx. 13 x 14, §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb.], xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx příjmu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx navrhovatele xxxxxx x příjmem xxxxxxxxxxx nic xxxxxxxxxx x nejsou předmětem xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xx ustanovení §2 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, dle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu, a xx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, pročež x xxxxx xxxxxxx xxx x zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx nerovné postavení, x xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxx zdanění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 1 x 3 Xxxxxxx) x zásadou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxx je xxxxxx x předpokladů existence xxxxxxxx státu (čl. 1 Xxxxxx).
Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickými osobami x odvodů hrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanění xxxxxx, jež xxxxxxxx x budoucnu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx budoucím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x důchodů, xxxx. zdravotní péče, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, není "xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx odvádění" (xxxx ani xxxxxxxx, xx konkrétní pojištěné xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůbec xxxxxxx, x tedy xxx xxxxx x xxxxxxxx příjem, xxxxx xx xxx xxxxxx x současné xxxx). X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx k xxxxxx dochází vždy x okamžiku jeho xxxxxx, x nikoli xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znejasňuje, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, čímž xx dle něj xxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x čl. 30 x 31 Listiny.
Xxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x to x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx státu.
Xxxxxx X zákona č. 261/2007 Sb. x xxxxxx 49 x 50 xxxxxxxxxx totéž xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů (§16), xxxxxxx jinak identický xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxx 49 xxxxx 15 % daňového xxxxxxx, xxx 50 xxx sazbu 12,5 % daňového základu. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx interpretaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 50 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxxx 64 téhož xxxxxx xx x §21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx x příjmů číslo "24" nahrazuje číslem "21", v xxxx 65 x témže xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xx číslo "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20", x v xxxx 66 xx opět xx stejném ustanovení xxxxx "20" nahrazuje xxxxxx "19". Xxx xx. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx. X xxx 65 xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxx čl. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. 1 xxx 66 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podle jaké xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdaňovány xx 1. xxxxx 2008, xxxx k tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XI/b
Dikce xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx
Xxxx xxx uvedeno, že xxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16 x §21 xxxx. 1 a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxx věty xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx plátců xxxx xxxxxxxxxx x §38c xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx vybíranou srážkou xxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2, xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní měsíc xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 x 14 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., stanoví:
"(13) Xxxxxxxx daně (xxxxxx xxxxxxxx daně) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, a x xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pojištění.
(14) Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx v xxxxxxxxx, xx u poplatníka xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 základem xxxx jeho příjem xx závislé činnosti xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x zamezení dvojího xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x daň xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zahraničí. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 a snížený x xxx zaplacenou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, ale xxxxx v xxxxxxx, x xxxx nebyla xxxx xxx započtena xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §38f x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.".
Dle xxxx xxxxx §7 odst. 8 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., "Uplatní-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xx xx xx, že x částce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxxxxx x x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxx §16 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx: "Daň xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (§15) x o xxxxxxxxxxx položky xx xxxxxxx xxxx (§34) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xx xxxx xxxx 12,5 %.". Xxx §21 odst. 1 téhož xxxxxx xxx platí: "Xxxxx xxxx xxxx 19 %, xxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx základ xxxx xxxxxxx o položky xxxxx §34 a §20 xxxx. 7 x 8, xxxxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxx: "Plátce xxxx xxxxxxx zálohu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a z xxxxxxxxx požitků ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 x příjmů, které xxxxxx předmětem daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx ,xxxxxxxx'), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xx xxxx, a u xxxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XX/x
Xxxxxxx x základ xxxx x xxxx x příjmů ve xxxxx xx maximu xxxxxxxxx x jasnosti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx skupinu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x otázkám ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 odst. 5 Xxxxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 x čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx xx věcech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx [viz xxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/95 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 4, nález x. 59, vyhlášen pod č. 265/1995 Sb.), xx. xx. Xx. XX 63/04 (Xxxxxx rozhodnutí, svazek 36, xxxxx č. 61, xxxxxxxx pod č. 210/2005 Sb.), xx. xx. Xx. XX 20/06 (xxxxxxxx xxx č. 164/2007 Sb.)].
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx (x xxx rámci x xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x peněžních sankcí. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx následující xxxxxxx [xx. xx. Xx. ÚS 3/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 27, nález x. 105, xxx. 177, xxxxxxxx xxx č. 405/2002 Sb.), xx. xx. Xx. XX 12/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 32, xxxxx x. 37, xxx. 367, xxxxxxxx xxx č. 300/2004 Sb.), xx. xx. Pl. XX 7/03 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxx. 184, vyhlášen pod č. 512/2004 Sb.)]: X ústavního xxxxxxxx xxxxx moci (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx moci (čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, x xxxx zásahem xx xxxxxxxxxxx substrátu, a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje posouzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxxx (čl. 1 Listiny), xx. plynoucí z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx odlišování subjektů x práv, tak x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vymezeném x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx (hypotetickou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx byla xxxxxx odlišující výši xxxx x ohledem xx náboženské vyznání, xxx by ve xxxxxx čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zasáhla xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 15 xxxx. 1). Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnost akcesorické xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminace, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepředstavuje-li xxx, xxxxxxxx, příp. peněžitá xxxxxx případné xxxxxxx x xxxxx vlastnickém (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinného peněžitého xxxxxx jednotlivcem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) působení; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx, poplatek, xxxx. xxxxxxx sankce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx. xx. Pl. ÚS 22/92 (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR, x. 11, str. 37), xxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx proporcionality. Xxxxx, že "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx libovolných xxxx, xxxxx xx se xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ... X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx požadovat, xxx zákonodárný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diferencované xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx subjekt xxxx odvádět xxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálně xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx, aby x xxxxx zajištění xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx skupině xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". K xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx XXXX xxx xxxxx judikaturu Xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 9/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 24, xxxxx č. 192, xxxxxxxx xxx č. 35/2002 Sb.) xxxxxxxxxxx následující: "Xx Xxxxxxx xxxx" ve xxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ,Xxxxxxx xxxx' XXXX. Systematický xxxxxx §35 odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx pouze Xxxxxxx xxxx ČR, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavy XX, kterou xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XX.... X xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx soud ČR xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, představují xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xx Xxxxxxx xxxx XXXX xxx soudním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxx xx xxxx xx xxx. Postulát xxxxxxxxxx poskytované ochrany, xxxx xx příznačný xxx rozhodování soudního xxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx stránky. Xx jedné xxxxxx xxxxxx soudu dovoluje xxxxxxxx se od xxxxxxxx názoru xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nezpochybňovat xxxxxxxxxx předchozího soudu, xxxxxxxx x takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 odst. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx první a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zdali nezakládá xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, příp. xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu x základu xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem: "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětem xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx příjem, xxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx daně xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx (např. xxx z xxxxxx, xxx x pozemků, xxx ze staveb). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx východiskem xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx stanovený xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx objekt xxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x čeho xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (X. Bakeš x xxx., Xxxxxxxx právo, 4. xxx., Xxxxx 2006, x. 194.)
Xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjmy ze xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx], xxxxxxxx daně jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xxxxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxx (§6 xxxx. 13 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odvodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx pro xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx [§5 xxxx. 1, §5a xxxx. x) x x) zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů], xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx úhrn příjmů xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx (§3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 2 zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním pojištění).
Jinými xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové pojištění, xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx. "xxxxx" xxxx, xxx z xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxx. "superhrubé" xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxx" xxxx i odvody xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx), než xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 592/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx ze xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odvodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dle xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx lze xx příjem xxxxxxxxx x xxx (xxxx. xxx x příjmů), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (veřejná dobra), xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxx reagovat xx xxxxxxx, xxx xxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxx v nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx neurčitosti x xxxxxxxxxx.
Xxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx obvyklých interpretačních xxxxxxx." (xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 4/95, sp. zn. Xx. XX 9/95, xx. zn. Xx. XX 2/97, xx. xx. Xx. XX 23/02, sp. xx. Xx. ÚS 40/02, xx. zn. Xx. XX 44/02, xx. xx. Xx. ÚS 10/06, xx. zn. Xx. ÚS 25/06 - xxx výše).
Požadavek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, "xxxxxxxx-xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx svazku, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určitě, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, základu xxxxxxxx x platební xxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxx" (X. Engliš, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx. XX., Praha 1937, x. 193; xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svazků. Xxxx 1929, s. 196).
Jakkoli xxxxx než přisvědčit xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětu x xxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx xxxx zákon xxxxxxxxx xxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx vylučovala možnost xxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx).
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx důsledek, jenž x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx ústavně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxx? Xxxxxxx-xx zákonodárce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojmové xxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxx xxxxxx s xxxxxxxx pořádkem xx xxx xxx toliko xxxxx, měla-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx-xx by neurčitá x xx míře, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx interpretačními postupy. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx derogační xxxxx, x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx sazby daně x xxxxxx xxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx nebyla.
Zbývá toliko xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx x řeči xxxxxx xxxxxx dictum. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "originální". Xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xx výtku xxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx slavnou xxxx: "Xxxxxxx xxx olet.".
XX/x
Námitka xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx vad
Namítá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 odst. x zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění zákona č. 261/2007 Sb., x xx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx, zakládající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx argumenty xxxxxxxxx.
Xx. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. v xxxxxx 49 a 50 xxxxxxxxxx totéž xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx x příjmů (§16) - jinak xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazbu (xxx 49 xxxxx 15 % xxxxxxxx xxxxxxx, xxx 50 xxx sazbu 12,5 % xxxxxxxx základu), xxxxxxx xxx xx. XXXXX odst. 1 xxxxxx č. 261/2007 Sb. ustanovení §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx. xx xxxxx čl. X xxxx 49 zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, dle xx. XXXXX xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx. ve znění xx. 1 xxxx 50 zákona č. 261/2007 Sb. xxx nabývá účinnosti xxxxxx dnem 1. xxxxx 2009. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 49 x 50 xx. X zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx 64 téhož xxxxxx se v §21 xxxx. 1 xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxx "24" nahrazuje xxxxxx "21", x bodě 65 v xxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx xx číslo "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20" x v xxxx 66 xx opět xx stejném xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Xxx xx. LXXXI xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx. X bod 65 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2009, xxx xx. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. X xxx 66 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2010. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008, xx xxxxxx xxxxxx xx. LXXXI xxxx. 1, xxx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xx. X xxxx 64 xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravě xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxx na zrušení xxxxx první, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx deváté, xxxx 1 x xx. XVII xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čtrnácté, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx čtyřicáté šesté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xx zrušení xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 věty první, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx [§70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx.].
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Rychetský x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx František Xxxxxx, Jan Musil, Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 88/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2008.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.